Geheel Europa contra Franco UIT DE PROVINCIE Verp ichte openstelling en sluiting van winkels geregeld mm PROVINCIALE ZEEUWS» COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT tent.epr.js 12 P« Vrijdag 1 Maart 1946 189e Jaargang Nummer 51 minimum advertentie Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstras» T.8-60. telefoon 10 12 liinen); Middelburg I ondensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goe» Turfkade 15. telefoon 2475. Terneuzen - Nieuwediepstraat 23. Hostrek.-ning 35931H) Hrov. /eenwsehe Inuram MUUelburc Het Wereldgebeuren Geen ingrijpen in Spanje, wel druk op Franco. Amerika bezorgd over Engeland. De Amerikaansche regeer in g heeft thans voorstellen gedaan om gezamenlijk te pru^estee ren tegen de politiek van Franco en te beraadslagen over de gedragslijn, die te; genover Spanje in de meest nabije, toekomst zal worden gevolgd. In geen land van Europa zfln protestdemonsira ties achterwege gebleven te- gen de terechtstelling van Garcia en in verscheidene hoofdsteden is het tot inciden ten gekomen voor de Spaan- sche gezantschappen en con sulaten. Een zeer slechten indruk heeft het verder gemaakt, dat Franco troepen naar de Fran- ache grens heeft gezonden. Niet omdat de 4000 Spanjaar den anderen vrees inboezemen, maar wel omdat daarmede door den „Caudillo" wederom een uitdagend gebaar wordt gemaakt. Franco zal onder den druk van dit alles moeien verdwij nen. Gaat hij niet vrijwillig, dan zal Spanje alleen komen te staan en tot dusver is er nog geen staat in Europa ge veest, die een volledig isole ment kon verdragen. Spanje kan dat zeker niet, omdat het in alle mogelijke opzichten van de groote mogendheden af hankelijk is. Welke gedragslijn de groote mogendheden zullen volgen Naar gemeld wordt bcva.. de Amerikaansche nota, die ge richt is tot Parijs en Londen, voorstellen om fel tc pro testeeren tegen de politiek van Franco en te kennen te geven, dat de mogendheden bereid zijn om een gematigd over- gsmgsregime zonder Franco te erkennen, totdat verkiezingen zuilen zijn gehouden. Ingrijpen in Spanje zui.en de mogend heden vermoedelijk niet Wel zullen zij 't Spaansche volk den raad geven, zich van Franco te ontdoen. Nu maar z>en"wat er verdei gaat gebeuren. In de Vereenigde Staten, die overigens heseh niet zoo sentimenteel zijn uitgeval len en in Engeland ais het om. economische kwesties gaat nog steeds hun voornaam- s.en tegenstander zien, begint men ernstige bezorgdheid kan den dag te leggen voor de po sitie ^-a de toekomst van En- gciaritl. Het Britsclie rijk heeft dc Spaansche armada, Napoleon, keizer "Wilhelm en Hitier over leefd. Thans wordt het door een dubbelen aanval bedreigd, door den Russischeu druk op de verbindingslijnen in he'. iviidden-Oosten en door het CP komend nationalisme der Oos- tersche landen. Het Britsche rijk was de eerste verdedi gingslinie in den afgeloopen oorlog, het zal dit in den toe- komstigen oorlog in nog ster kere mate zijnZoo schrijf c een blad als de New York Ti mes. E.n dit bewijst, dat de ■zorg inderdaad groot is. Merkwaardig is echter, dat de Amerikanen, die zoo graag vertellen wat anderen moeten doen, weliswaar aan Engeland N.euws in een notedop De eerste groep Neder, .landsche officieren, die hun opleiding in Schotland hebbei. ontvangen, zuilen dezer dagen naar Nederland vertrekken waar zjj in Ede zuljen werden gestationneerd. Zij zullen he., kader vormen van de eerste tc vormen divisie van het nieuwe Nederlandsche leger. De sneeuwval in Nijme. gen was Dinsdagmiddag zoo zwaar, dat via de radioccntrale een oproep werd gedaan voor vrijwillige sneeuwruimers, ten einde Woensdag de levcnsmid- delenvoorziening, vooral van brood, mogelyk te maken. Dinsdagavond hebber, eenige duizenden Rotterdam, mers den dirigent Eduard Flipse op diens 50sten verjaar, dag persoonlijk de hand g&- drukt. De raad van Amsterdam heeft den wnd. burgemeester, den heer F. de Boer bij zijn af scheid de gouden medaille de: stad verleend. Bij K. B. is ingesteld dc .staatscommissie, welke tot taak lieeft °P zoo kort moge lijken termijn te onderzoeker in hoeverre het wenschelyk is. wijziging te brengen in de be palingen van de grondwet. Het is niet uitgesloten, dat Frankrijk toch een parle ment krygt. dat uit twee ka mers zal bestaan. Desbetref fende voorstellen zullen aan de constltueerende vergade ring worden voorgelegd. Twee en een half mülioen lire was de buit van gewapen de bandieten, die een bank te Folignano in Italië beroofden. De automobielstaking te Detroit is geëindigd. De arbei ders kregen een aanzienlijke loons verhooging. den raad geven, aan zijn kolo niale gebieden zelfbestuur te geven en de volkeren van het Nabije Oosten minder sLerk te beïnvloeden, doch alleen, als het zeker is, dat hierdoor geen chaos ontstaat. Merkwaardig noemen wij dit. Omdat Nederland deze ge dragslijn volledig volgt ten aan zien van Indië en dat des on danks juist de Amerikaansche pers nog al een3 met scherp schiet, als zij de Nederlandsche politiek in Indonesië op de korrel neemt. Russen sluiten grenzen van bezettingszone, De Sovjet-autoriteiten zou den de grens tusschen het door hen bezette deel van Duitsch- land en Tsjecho-Slowakije her metisch gesloten hebben. Rus sische soldaten verklaren, dat de grenzen met de Britsche en Amerikaansche bezettings zones ook gesloten zijn. Vol gens Russische militairen zou de sluiting het gevolg ztjn van het ontdekken van 'n Duitsche spionnage-organisatie, die van Beieren uit geleid zou worden voor Amerikaansche reke ning zou werken BATAAFSCHE SCHENKT 4 MELUOEN VOOR LABORATORIA. De Bataafsche Petroleuir. Mij. heeft ruim 4 millioen gul den aan den Staat ter beschik king gesteld voor den bouw en inrichting van 3 laboratoria aan de universiteit te Leiden en Delft en voor studiebeurzen. GEBLOKKEERDE SALDI MINDER DAN 100 VRIJ. Tegoeden op geblokkeerde rekening, welke volgens den stand per 1 Maart 1946 na kas- sluiting minder dan 100 be dragen, mogen niet ingang van 2 Maait a.s. naar vrfle kening worden overgeboekt. WEER KUNSTTERPENTIJN Van 1 Maart af kunnen 3Childersbedryven en bedrijven met eigen schilders -wederom in aanmerking komen voor kunstterpentyn. Bonnen voor kunst terpentijn zullen in den vervolge door de plaatselijke distributiediensten worden uit gereikt tezamen met de bon nen voor lijnolie en wel voor een even groote hoeveelheid. De uitreiking geschiedt op vertoon van het bewijs van lidmaatschap van de vakgroep schildersbedryf. Afschaffing van den Dienstplicht In de V. S. stelt de re geering thans pogingen in het werk om een 'n- ternationaal verbod te bewerkstellingen voor den dienstplicht in vre destijd. Het is niet uit gesloten, dat deze aan gelegenheid zal worden voorgelegd aan de con ferentie der Vereenigde Volkeren. DE INDONESISCHE KWESTIE. Het terugtrekken van Britsche en Britsch-lndische troepen. Generaal sir C. Auchinleck, opperbevelhebber ln Britsch- Indië, heeft in het Hoogerliuis (den raad van State te New- Delhi) verklaard, dat heden een begin zal worden gemaakt met het terugtrekken van Britsch-lndische troepen uit Indonesië. Inmiddels meldt Reuter, dat omtrent het terugtrekken van de Britsche troepen uit Java nog niets bekend is. Reuter ontleent dit bericht aan offici- eele tegenspraak van het hoofdkwartier der geallieerde troepen in Nederlandsch-Indië. DE TOESTAND. De onderhandelingen met de muiters in Menado zyn afge broken. Zy zijn gewaarschuwd, dat nieuwe troepen zullen wor den gezonden en dat de ge- zagsovername op vreedzame wyze zal moeten geschieden. Dinsdagmorgen hebben de Nederlandsche autoriteiten het vliegveld Mandai en de basis voor zeevliegtuigen te Makas sar laten bezetten. Nederland sche marinetroepen werden hier ingezet. Britsch-lndische troepen bezetten het vliegveld Andir bij Bandoeng. Drie mili taire convooien uit Batavia hebben Bandoeng zonder ver liezen te lijden bereikt. Uit Buitenzorg wordt ge meld, dat 2 Britsche officie ren en 8 Br.-Indische soldaten worden vermist. Zij zouden ontvoerd zijn. Activiteit van lichte artillerie uit hinderlagen wordt uit Semarang gemeld. Ten Westen van deze stad is een Britsche partrouille aange vallen door Indonesiërs in khaki-uniformen. Op Bali zijn, volgens de ver klaringen van een Inodnesiër, thans gevechten gaande tus schen de bevolking en de tien duizend Japanneezen, die op het eiland zyn gebleven. De guèrilla-troepen op Bali zijn in voortdurend contact met hun wapenbroeders op Java, aldus de Indonesiër. Een officier van de R.A.F. en drie Britsch-lndische soldaten, die als vermist vermeld waren, zijn gewond binnengebracht. Een Britsch verbindingsofficier en drie soldaten zyn gedood. Twee zeeofficieren - worden nog steeds te Palembang op Sumatra vermist. De heer S. Nydam is bij gou. vernementsbesluit tot hoofd van de A M.A.C A.B, op Suma ;ra's westkust benoemd Sir Archibald Clark Kerr heeft zich aan boord van deD Britschen kruiser „Norfolk' be geven, met geen ander doel, dan te herstellen van de ziekte, waaraan hy lijdende is. DE BOYCOT VAN NED. SCHEPEN. Het lijkt niet onwaarschijn lijk, dat de boycot van Ned. schepen, welker lading voor Indië bestemd is, zal worden spgeheven. Woensdag zijr hierover besprekingen gevoerd tusschen de Australische ha venarbeiders en den raad van vakvereenigingen. Waterstaat en M.U.Z. recipieerden. Woensdagochtend bestond in het gebouw van het Kon Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg gelegenheid om den Rijkswa terstaat en de M.U.Z, te com plimenteeren met de dichting der dijken van Walcheren. Voor den Rijkswaterstaat, waren o.m. aanwezig ir. F. M. Harmsen, directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, ir. J. de Vries, hoofding.-dir., ir. P. Ph. Jansen, die de leiding had van de werkzaamheden aan de dyken, prof. L. J. Thijsse, ir. L. P. A. van der Velden en de ambtenaren J. Geluk, P. Blom en J. de Haas. Voor de M.U.Z. waren aan wezig ir. J. ri. Telders. ir. H. van Scherpenburg. ir. M. A. van Noorden- ir. J. de Lint en de heeren Emmer, G. van Hat- turn en M. Bot. Namens het bestuur der Pro vincie waren aanwezig de Commissaris der Koningin jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford. de leden van het college van Ged. Staten en de griffier, mr. B. D. N. Tel legen. Voorts wa ren aanwezig de gemeentebe sturen van Middelburg en Vlis- singen en vertegenwoordigers van de meeste andere Wal- chersche gemeenten. Ook de Polder Walcheren en de P.Z. E.M. waren vertegenwoordigd, alsmede de Kamer van Koop handel. Het is ondoenlijk alle orga nisaties en particulieren, die ter receptie verschenen met name te noemen Wij volstaan daarom met de' mededeeling, dat de receptie zoo druk be. zocht was, dat, ondanks het feit, dat er geen toespraken werden gehouden, hier toch -esproken kan worden van een indrukwekkende demon stratie van dankbaarheid en bewondering voor hetgeen door Rijkswaterstaat en M.U.Z. tot stand is gebracht. De feesten voor de dijkwer kers vonden Donderdagavond hun einde. Op alle avonden oogstten de Contrasten met hun revue een zeer groot sue ces. Niet onvermeld mag blijven, dat de gezamenlijke expedi teurs van Middelburg geheel belangeloos zorg gedragen hebben voor het transport van en naar Middelburg van de ruim 3000 dijkwerkers. BLOEMRANTSOEN GEHALVEERD. Bij het ingaan van den win ter is het veertiendaagsch rantsoen bloem van 200 od 400 gr. gebracht Nu de winter eneinde loopt is het met het oog op onze voorraden geïm porteerde bloem gewenscht weer tot het oude rantsoen van 200 gr. terug te keeren. Bij K. B. is ingesteld een eereteeken genaamd de erken- telijkheidsmedaille. welke kan worden toegekend aan Neder landers, Nederlandsche onder danen en vreemdelingen, die zich voor de Nederlandsche zaak verdienstelijk hebben ge maakt. De medaille kan in zil ver of in brons worden ver leend. Binnen drie jaar zullen alle door menschen getrokken rijtuigjes, riksjah's, uitdeChi- neesche straten verdwijnen. al. dus de Chineesche regeering. deel van Biervliet. SLAGERS WEN SC HEN VERSCH VLEESCH. Onder de slagers in Zeeland heerscht den laatsten tyd een ontevreden stemming, omdat zy geen versch vleesch krijgen, vleesch in blik van slechte kwaliteit moeten verkoopen en in de kruidenierswinkels worst en vleeschwaren in overvloed te koop zijn. Zij wenschen, dat het beschikbare versche vleesch niet naar de worst- fabrieken en groothandels gaat, maar by den slager ver krijgbaar zal worden gesteld. De Raad van Overleg dei Vakcentrales te Goes heeft thans aan de autoriteiten ver zocht het artikeL dat thans in blik verpakt in de slagerswin kels verkocht wordt, in het vervolg niet meer op deD vleeschbon. doch op een ande ren bon verkrijgbaar te stel len. opdat de consument de vleeschbon voor gewoon vleesch kan gebruiken. ZEEUWSCHE ZAN GERSBOND. De Zeeuwsch e Zangersbond „Zang Veredelt" hield dezer dagen een algemeene vergade ring in hotel „Centraal" te Goes. Voorzitter was de heer C. Blok Hzn. De bond zal dit jaar 50 jaar bestaan. Een concours zal georganiseerd worden te Kortgene Hiervoor gaven zich reeds voldoende vereenigingen op. Het bonds lied zal in druk verschijnen Het bericht, dat het concours te Kortgene zal gehouden wor den, is aldaar met groot enthousiasme ontvangen. De vergadering was, gezien de nog slechte reisgelegenheden, vit; goed bezocht. G RAMOF OOXPLATEN GEVRAAGD. De commissie cultureele geestelijke verzorging werklie den Wederopbouw ui Zeeland heeft ten behoeve van eenige kampen groote behoefte aan gramofoonplaten. De menschen die daar heele avonden zitten hebben behoefte aan afleiding. Wie van de lezers willen hun platenvoorraad eens nazien Het liefst ontvangt men marschmuziek en goede Hol- landsche zang. Als men wat heeft, laat men het dan toezenden of laat men een berichtje sturen. Het wordt dan afgehaald. Het secretariaat is gevestigd te Nieuw, en St. Joosiand, te lefoon 310. Zeeuwsch-Vlaanderen RAAD BIERVLIET. De tijdelijke raad van Bier vliet besloot de straatverlich ting tot vooroorlogsche sterk te uit te breiden. Er is echter slechts materiaal voor 4 5 lampen meer. Adhaesie werd betuigd aan de bekende adres sen v. Kortgene en Standdaar. buiten. Den lieer J. H de Vo gelaar werd per 1 April a.s. eervol ontslag verleend als on derwijzer aan school A wegens zyn benoeming te Sliedrecht. Van 1946 t.m. '50 zal aan de Stichting „Herstel Zeeland" een bijdrage van 10 ct. per in woner per jaar worden ver leend. In de kosten van moder niseering en herstel van den wind-korenmolen zal een bij drage worden verleend. Het beheer en onderhoud van den Patiëntieweg in den vm. Cla- rapolder zal worden overgedra gen aan het „Vrije van Sluis" voor een bedrag ineens van 9000. wat betreft het aan- RAADSVERGADERING MIDDELBURG tV J AA.ïSRaiiDE VAM DEN BUüUiEMEESlER Gunstiger perspectief voor de stad. In de Woensdagmiddag ge houden raadsvergadering van Middelburg heeft cie voor zitter, burgemeester mr. A. J. van der Weel, een terugblik geworpen op het jaar 1945. Spr. constateerde met voldoe ning, dat Middelburg er thans aeel wat beter voor staat, dan een jaar geleden. Hulde bracht spr aan het personeel van ge meentewerken en de gemeente- oedrijven voor de wijze, waar op dit onder de moeilylcsLe omstandigheden de s^ad weei :en behoorlijk aanzien heeft gegeven en thans met het noodherstel bezig is. In nog sneller tempo zou zich dit nood- herstel kunnen voltrekken, als men huisvesting had voor werkkrachten van buiten. Om deze huisvesting te kunner. verleenen, zal thans een beroep worden gedaan op de burgerij Van overheidswege zal be vorderd wórden, dat de panden, waarvoor de herbouwplannei reeds in 1941 waren opgesteld, volgens het toenmalige finan- cieele schema zullen worden herbouwd. Dit is een belang, rijke tegemoetkoming vanwege het rijk, omdat de kosten in tusschen sterk zijn gestegen. Ha voetwitter vermeldde ver-, der, dat het slachthuis weer naar den Seisweg is terugge. keerd, dat de meeste scholen weer normaal in gebruik zyn en dat de resteerende gevor- derde scholen binnen afzien- bar enttfd eveneens weer ter beschikking staan. De Ryks- leerschool komt in Mei vrij, daar het Vlissingsche nood- ziekefihuis dan wordt opge heven in verband met de her opening van Bethesda. De woningnood duurt voort, maar mindert. Waren er enke le maanden geleden nog 15 k 1600 gegadigden voor een wo ning, thans nog slechts 560. De Centrale Keuken zal worden opgeheven ingaande 1 April, omdat de consumptie daalde van 16.000 1. in een be paalde periode van 1945 tot ca. 2500 ïn de overeenkom stige van 1946. Op grond hier. van draagt het rijk niet meer oij in de kosten. De politie verricht haar taak weer normaal. De „vloot" van twee schepen is verkocht. Het corps bestaat uit 54 man en zal bij de komende reorgani satie als gemeentelijk corps blijven besiaan. Ook het com missariaat zal vermoedelijk worden gehandhaafd. Ten aanzien van den weder opbouw van Middelburg memo reerde spr. de onlangs gepu bliceerde projecten, onda» me-discussie goedgekeurd. even- dedeeiing, dat er bij het in richten van het industrieter rein spoed zal worden betracht De M.U.Z. zal het opspuiten Er bestaat voor dit terrein een bevredigende belangstel. linfT. De toestand der in Middel burg gevestigde bedrijven heeft reaen tot gematigd opti misme. De Vitrite heeft te kampen met materiaalgebrek, de plettery Z&1 over ca. twee maanden weer in werking tre den. De Houthandel Alberts knoopt weer relaties aan met zyn oude leveranciers. Nadat de voorzitter zijn dankbaarheid had geuit voor de belangstelling die van over heidswege aan den dag wordl gelegd voor de nooden van Middelburg, besloot spr. zijn nieuwjaarsrede met een be roep op de raadsleden en de geheele bevolking om met volle energie mede te werken, ten einde de moeilijkheden. die nog overwonnen moeten wor den, het hoofd te kunnen bie- den. Ir. de Vink deelde vervolgens mede, dat hij voorlaan geacht wenscht te worden te behoo- ren tot de fractie van de Partij van den Arbeid. Hierna werd de agenda afgewerkt. BENOEMINGEN. Tot leeraar in de Duitsche taal aan het gymnasium werd benoemd dr3. E. J. Polak uit Amsterdam, tot leeraar in het Hebreeuwsch ds. dr. N. J. Hommes te Middelburg. Tol onderwijzer aan de Ulo-school werd benoemd de heer J. B Dekkers uit Winterswijk. Voor stellen van B. en W. betref fende de schoolgeldheffing en betreffende de vergoeding in Je exploitatie kosten van de scholen voor lo. werden zonder als de rekening der godshuizen over 1943, die als gevolg van de vele Duitschers, die werden verpleegd, een voordeelig sal do toonden ten bedrage van 15.534,521/,. DE WINKELSLUITING. Hierna k\vam aan de orde een voorstel van B. en W. om vast te stellen, dat alle winkelt geopend moeten zijn van 912 en van 1318 uur en dat de kappers en slagers des Maan dags-, de manufacturiers en kruideniers des Dinsdags- en de boek- en kantoorboekhande. laars des Woensdagsmiddag? na 13 uur zullen sluiten. Er werd over dit voorstel uitvoerig van gedachten ge wisseld, waarby de heer Schut tema pleitte voor sluiting van 12.3013.30 en de heer Schenk den Maandagmiddag als vaste sluitingsmiddag voorstelde. De heer Schot verklaarde teger het opleggen van dwang tc zijn. Het voorstel werd ten slotte z.h.s. aangenomen. Bij de rondvraag wezen ver schillende leden op bisoscoop- bezoek door te jeugdige per sonen, de wanorde op het Mo. lenwater, de onreinheid van Kinderzorg, waar werkkrach- een van buiten gehuisvest zijn. de slechte straatverlichting, de trage tot standkoming en het leeöjke uiterlijk van de nood woningen en de noodzaak om de markt weer op de Markt te houden en de Dam door plantsoen te verfraaien De heer Schot betreurde het dat B. en W. de kermis weer hebben ingevoerd en wethou der Kögeler sloot zich by de- de critiek aan Nadat de voorzitter de spre kers had beantwoord en ver betering had toegezegd, werd de vergadering gesloten. De begrootingen voor '45 en '46 werden vastgesteld voor '45: gew. dienst 193.562,51. kapitaaldienst 121.100.86. Voor 1946: gewonen dienst 85,045,81, kapitaal dienst 36.342,28. De gew. dienst voor '46 geeft een tekort aan van 10,000 tot dekking waarvan een extra rijksbijdrage is ge raamd. Aan de Ver. v. burg., secr. en ontv. wordt een jaar- Ujksche bydrage van 1 ct. per inwoner verleend. Dit jaar worden 8 woningen voor ge meenterekening gebouwd aan den Singel. De heer de Boever wilde ze liever in het uitbrei dingsplan bouwen, doch het terrein is nog niet bouwrijp. Misschien komen er in minde ring van het aantal op den Singel nog twee op de plaats van het afgebrande gemeente huis. TANTE IS VRIJ I De echtgenoote van Mussert is een dezer da gen uit het kamp aan den Biltscheweg te Utrecht ontslagen, om dat zij nooit lid geweest is van de N.S.B. Zij heeft haar intrek geno men by familie te Bilt- hoven. In een dezer dagen gehou den vergadering van de afd. Aardenburg van de Ver. ter behartiging van de belangen van W. Z.-Vlaanderen, werd liet voorloopig bestuur in zyn geheel tot definitief bestuur gekozen. De heer J. J. Rosseel hield een causerie over Aar- denburgs oude geschiedenis Het bestuur werd verzocht aan H. M. de Koningin, ir Klokke en den alg. commis saris voor den wederopbouw en den raad een request in' te dienen om de Markt op dezelf de plaats te houden. Het ver zoek de sollicitatie van der wnd. burgemeester van Don gen te steunen, werd afgewe zen. daar geacht werd dat dit niet tot het werk der vereeni- ging behoort. Den raad zal verzocht worden# een klok aan te brengen en gas in de nood woningen te doen aanleggen. Op de groote kreeken ln, Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen worden de laatste dagen veel wilde zwanen waargenomen. Vóór den oorlog zag men deze dieren in deze streek slechts zelden; de laatste jaren worden ze hier herhaaldelijk waarge nomen. Met de wilde ganzen vormen ze een vreemd gezel schap onder de gewone water vogels, die geregeld de kree ken bevolken. Woensdag j.L gaven de „Vroolijke Zwervers" een ca baretvoorstelling in het socië teitsgebouw te Aardenburg. Vooral Harry Verhoeven met zijn vrooigke liedjes en als juffr. Jansen oogstte veel suc ces, evenals de Palmyra Hawaiians, Charles Vester met zijn accordeon, en de jqdelende zwervers. Na af loop werd er nog een uurtje gezellig gedanst. INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN AXEL. Dinsdag is ds. P. L. D. J. van Oeveren als burgemeester van Axel geïnstalleerd door den wnd. burgemeester en le wethouder den heer P. J. van Bendegem, die na zyn instal latierede den nieuwen burge meester de ambtsketen om hing. In zyn rede zei burge meester Van Oeveren o.m. dat hy geen beloften kon doen be treffende bepaalde punten, doch wel de belofte in het al gemeen, dat hij met de gaven iiem gegeven zyn beste krach ten zou aanwenden tot bevor dering van het algemeen wel zijn der gemeente. Hij achtte het zfln taak den opbouw te stimuleeren en lei ding daaraan te geven. Hy zal hierbij echter nooit vergeten: „Zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden dan deszelfa bouwlieden". Hierna heeft de gemeente secretaris, de heer Maris, den nieuwen burgemeester nog toe gesproken, alsook de heer v. d Bilt, als oudste lid namens den Raa en nog enkele andere heeren. Na deze plechtigheid volgde een druk bezochte re ceptie. Morgens werden de schoolkinderen, zieken en ouden van dagen onthaald s middags a-erd de bur- -emeester in een rijtuig van zijn woning afgehaald en voorafgegaan door de harmo nie en „De Oranjeruiters" naar het stadhuis geleid, waar me. vrouw Van Oeveren bloemen werden aangeboden. Ook volgde nog een defild van de Axeische vereenigingen voor het stadhuis. In alle stra ten werd druk gevlagd en neerschte er veel drukte, on. lanks 't feit, dat den geheelen dag een sneeuwjacht over Axel woedde. De bewoners hebben ;iun nieuwen burgemeester op waardige wyze welkom ge- leeten Op grond van het Zuive ingsbesluit is ontslag ver leend aan de volgende P.T.T.- employés J. Dhaeze, kantoor bediende. M. van Doornvar. Tatenhoven, res. locale kracht. Kobermuw kantoorknecht. De dichting der dijken. Telegramwisseling mei H.M. de Koningin en Montgomery. Naar aanleiding van het feit. dat de dyken rond het eiland Walcheren thans op al* le aangevallen punten zyn ge dicht, heeft de Commissaris der Koningin namens het Pro vinciaal Bestuur tot H. M. de Koningin en tot den Opperbe velhebber van de Geallieerde troepen in Europa de navol gende telgrammen gericht: Aan Hare Majesteit de Koningin. Officieel is thans medege deeld dat de dyken rond hefc eiland Walcheren op alle aan gevallen punten zijn gedicht en dat, naar menschelyke bere kening, ons eiland thans alg behouden beschouwd mag wor den. Kennende de groote be langstelling van Uwe Majesteit voor het lot Harer onderdanen, veroorloof ik mij. mede na mens het Provinciaal Bestuur, Haar daarmede van harte ge luk te wenschen en daaraan do verzekering toe te voegen, dat die belangstelling een prikkel te meer zal zijn om den we deropbouw met kracht voort te zetten en met Gods hulp to voltooien. Het daarop ontvangen ant woord luidt: In opdracht; van Hare Maje steit de Koningin betuig ik u hierbij Haar dank voor uw te legram, meldende het heuglyk feit der volledige dichting van de dyken rondom Walcheren. Gevoelig voor Uwe gelukwen- schen, verheugt Hare Maje steit zich over den belangrijke, mylpaal op den weg naar her stel van Walcheren, die thans bereikt is. U en het Provin ciaal Bestuur wenscht Hare Majesteit sterkte toe op der- weg, die naar het algeheel her stel nog voor u ligt. Het telegram aan den Op perbevelhebber luidt: Nu de gaten in de dijken rond het eiland Walcheren de finitief gedicht zijn, wensch ik uit naam van de bevolking van Zeeland Uwe Excellentie uit. drukking te geven van onze diepe dankbaarheid voor dea gTooten moreelen en materi- eelen steun welken wij hebben gehad van de gealleerden in onzen strijd voor de droogma king van ons eens zoo prach tige eiland. Veldmaarschalk Sir Bernard Montgomery zond hierop do volgende boodschap Dank voor Uw zeer vrien» delyk telegram. Ik ben ver heugd te hooren dat de dijken rond Walcheren definitief ge dicht zyn. Ik hoop oprecht aat uw eiland spoedig zyn vroege re schoonheid en welvaart zal herwinnen. A. L. F. Meeuwen, telefoniste en mej. P. M. C. Schalk, kan toorbediende, allen Terneuzen, en mej. N. Almekinders, res. ocale kracht- Borssele. BENOEMINGEN. Het bestuur der „Stichting Herstel Zeeland 1945" heeft met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot directeur van het bureau Noord-Zeeland van ge noemde stichting, de heer ir. C. B. Roest, kapitein C.N.V. te Zierikzee. Aan mr. E. J. N. M. Bo- gaerts te Oostburg is eervol ontslag verleend als griffier van het Waterschap „Het Vrye van Sluis" en benoemd tot griffier de heer C. H. M. an Zuilen, commies ter Prov* Griffie te Middelburg. Ged. Staten van Zeeland hebben aan den heer J. A. Fey te Terneuzen wegens be reiken van den 65-jarigen leeftijd eervol ontslag ver leend als opzichter in tyde- lyken dienst Dij den Prov. Wa terstaat. Walcheren EERVOL ONTSLAG NOTARIS J. C. PAAP. By K.B. van 20 Febr. la aan den heer J. C. Paap, met ingang van 2 Maart a.s. eer vol ontslag verleend als no taris te Vlissingen. Notaris Paap, die 31 Maart 1867 te Voorschoten geboren werd en reeds op 20-jarigen leeftijd candidaat was, werd op 5 Juli 1905 tot notaris tc Vlissingen benoemd. Bijna 41 jaar heeft de heer Paap dus uit ambt bekleed. AFDEELING WALCHEREN N.R.V. GELIQUIDEERD. In een te Middelburg gehou den buitengewone ledenverga dering van de afd. Walcheren der Ned. Reisvereeniging die door den directeur dei NJt.V. den heer Panman, werd bijge woond, heeft het volledige be stuur in verband met gerezen moeilijkheden met het hoofd bestuur unaniem zyn mandaat ter beschikking gesteld. De goed bezochte vergade ring stond volledig achter het bestuur en wenschte niet tot een nieuwe verkiezing over te ?aan zoodat hiermede de af- deellne Walcheren der N.R.V. is geliquideerd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1