B3K 1 Nieuws in een notedop Door de diatributledleastac werden van Oct '44 tot Oct '45 uitgereikt 478,000 paar werk-, 297,000 paar he eren-, 590,000 paar dames- en 767.000 paar kinderschoenen. Onder groot* belangstel ling hield de Ned. Kappersbond in Tivoli te Utrecht een de monstratie van twee nieuwe vindingen uit Amerika, nl. oold-wave en finger-wav®, die •en omwenteling in het kap persvak beteekenen, aangezien hiervoor geen apparaten meer noodig zrjn. De Amaterdamacha tram aal van 26 Pebr. af tot avonds 11 uur een kwartier- dienst gaan rijden. Door den minister ran binnenlandsche zaken is inge diend een wetsontwerp tot -regeling van rechtspositie burgerlijke gezagsdragers en van de leden der Tweede Ka mer der Sta ten-Generaal ln verband met de bezetting". D« schipbrug b(J Deven ter is weer voor voertuigen opengesteld. Het verkeer tus- achen Oost en West is hier mede thans geheel hersteld. Dezer dagen ls te 8uste- ren nabij de woning van bur gemeester Hermans een bom geworpen, door een tot nu toe onbekenden dader. Er heb ben geen persoonlijke ongeluk ken plaats gehad, doch er werd veel schade aan de wo ning veroorzaakt De hoschwachter Maris to Limbricht, schoot dezer da gen een wild zwijn met een gewicht van 100 kg. Dr. Mandor Chlngold, het voormalig hoofd van den joodschen raad in Roemenië is wegens afpersing, gepleegd op lotgenooten gedurende het be wind van Anton esc u, ter dood veroordeeld. Admiraal sir Algernon Willis ls, als opvolger van ad miraal sir John Cunningham, tot opperbevelhebber van de Britache Middellands che zee- vloot benoemd. Voor de presidentsverkie zingen in 1948 zal Truman zich candidaat laten stellen. Te New York zijn peins Karei Johan van Zweden en mej. Kirstla Wijmark ln het huwelijk getreden. De prins deed afstand van ztfn titel, zoodat het jonge paar geboekt staat als het echtpaar C. J. Bernadotte. Het hof van eassati* te Brussel heeft het beroep van Augustus Borms, den activist uit den oorlog van 19141918, dl« na dezen oorlog opnieuw ter dood veroordeeld werd, verworpen. De Argentijnsche minis ter van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat Argentinië aan alle Amerikaansche lan den, behalve de V. 81, een antwoord op het blauwboek over Argentinië zal zenden. - De eerste proefneming met een vliegtuig, dat met be hulp van een parachute daalt, ls Dij het vliegveld New. Brunswick, New xersey, met succes bekroond. De parachute van 12 meter doorsnede, open de zich op minstens 2000 m. hoogte met zeer zachte schok jes. Sport DAMWEDSTBJJD ZEELANDDORDRECHT. Zaterdag 2 Maart a.s. vindt te Yerseke een damwedstryd Zeeuwsch tientalDordtach tiental plaats. Het Zeeuwsche tiental is als volgt samenge steld: 1. J. Blom, Yerseke, 2. M. F. de Jonge, Middelburg, 3. J. Slnke, Goes, 4. J. Strooband Jr.. Middelburg, 8. J. J. Kaan, Terneuzen, 6. W. Boogaard. Middelburg:, i. U Goedbtoed, Vlissingen, 8. G. O. Veenen- daal, Yerseke, 9. A. W. Kaal Kapelle. 10. H. M. Slabbe- koorn, Goes. Deze Zeeuwsche ploeg bedt vooral ln de bovenste 6 5 8 borden bekende spelers. Er mag op een spannenöen en geljjkop- gaanden strnd gerekend wor den, Dordrecht komt echter met een tiental, dat bestaat uit zeer sterke hoofdklasse-spe- lers van naam, zoodat de Zeeu wen het zeker niet gemakkletjk zullen hebben. Alle damlief hebbers zien met spanning de ze ontmoeting tegemoet Verder kan reeds thans wor- en medegedeeld, dat het Zeeuwsche tiental dit jaar een bezoek aan België (Luik) zal brengen, terwijl ook wedstrij den met andere districten op het programma staan. - Studenten, die gers zQn van de Phalanx, heb ben een aanslag gepleegd op den v.m. Spaanscnen ambas sadeur bij het Vaticaan, Jose Yanguas Messla, dien zij als een verrader beschouwen, af vallig aan Franco. Nagekomen uitslag: Aarden burgLJzendjJke 2—5. De landenzwemwedstrijd De nemarkenNederland, welke te Kopenhagen gehouden werd, is door onze landgenooten met 134,5 tegen 109,5 punten ge- Offlcieele publicaties HINDERWET. B. en W. van Vlissingen; brengen ingevolge de art. 6 en 7 der Hinderwet ter open bare kennis, dat bij hen is in gekomen een verzoek van de N.V. Kon. Mi), „de Schelde" alhier om vergunning tot het oprichten van een centraal ke telhuls, waarin worden ge plaatst 2 stoomketels, elk 500 m2 V.O., 2 brandstof- pompen met electrische motor elk van 14 PJL, een onder windfan met electrische mo tor van 7.5 PJL, een onder windfan met electrische motor van 4 P.K., 4 watertanken op bordes op het perceel kad. bekend Gem. Vlissingen, Sec tie D, no. 1992 ged. gelegen aan de Aagje Dekenstraat; dat dit verzoek met de bij lagen. vanaf heden op de ge meentesecretarie (2e afd.) ter visie zal worden gelegd en dat schriftelijk bezwaren bij hun college kunnen worden ingediend. Den 26en Februari 1946 zal ten gemeentehuize, des voor- middags, gelegenheid worden gegeven, om bezwaren tegen het oprichten dier Inrichting ia te brengen, terw$ daar by zoowel de verzoekster, als zijn, die bezwaren taaienen, in de gelegenheid worden ge steld deze mondeling en schrlftelrjk toe te lichten. Zoowel de verzoekster als zij, die bezwaren Inbrengen, kunnen gedurende drie dagen vóór den 26en Februari 1946 ter gem. secr. (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif. turen kennis nemen. Niet tot beroep zijn gerech tigd zij, die niet overeen, komstig art. 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of één of meer zijner leden zfln verschenen, teneinde hun be zwaren mondeling toe te lich ten. De burgemeester der ge meente Goes maakt bekend dat voor kinderen van 3 maanden tot 3 Jaar kosteloos vitamine D-tabletten worden verstrekt op de secretarie dezer gemeen te (Bureau bevolking). De tabletten kunnen worden afgehaald lederen werkdag tusschen 912 uur. Weerbericht GUtJR. Aanvankelijk stormachtige, later langzaam afnemende wind tusschen N.-W. en N. Nog regen-, hagel- of natte sneeuwbuien, vooral in het Noorden des lands. Geleidelijk verdere daling van tempera tuur. Zon en Maan. Vrijdag komt de zon op te 7,43 en gaat onder te 18,06. De maan resp. te 0,08 en te 10,17. Hoog. en laagwater te Vlissingen. Vrijdag hoog te: 5,44 en 18,09 resp. 1,79 en 1,76 m, plus N.A.P.; laag te 12,16, 2^13 m. N.A.P. Radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (K. R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtend- gymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gram.; 9.00 De Heilige van den dag; 9,10 Gram.; 10,10 Voordr.; 10.30 Gram.; 10.50 Reportage; 11.00 Gram.; 11.30 Als de ziele luistert; 12.00 Continental Kwintet; 12.30 Hoe Ned. den vrede wint; 12.35 Vaudeville ork.; 13.00 Ber.; 13.15 Gram.; 13,30 Vaudeville ork.; 14.00 Conc.; 14.30 Muzikaal sprook je; 14.45 Gram.; 15.15 Vrou. wenrubr.; 15.45 Gram.; 16.00 Conc.; 1630 Gram.; 17.00 Jeugdrubr.; 17.15 Gram.; 18.00 Zang; 18.50 Voor het slapen :aan; 19.00 Ber.; 19.30 Voor .e Ned. strfldkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Conc.; 21.00 Op de brug; 21.15 Gram. en Conc.; 22.00 Ber.; 22.15 Gram.; 22.20 Le zing; 22.35 Gram.; 23.00 Ge» var. programma Hilversum II (V.A.R.A, en V.P.R.O.7,00 Ber.; 7,15 Och- tendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.: 8.50 Voor de huishouding; 9 00 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Voor de zieken; 10,4o Conc.; 11,15 Vrouwenrubr.j 11,30 Eddy Walls: 12.00 Or gel; 12,45 Dick Willebrandts S 13,00 Ber.; 13,15 Ork Malando; 14.00 Kookpraatje; Ï4.20 Con cert; 15.20 Conc.; 16,00 Le zing; 16,30 Jeugdrubr.; 17.00 Orgel; 17,20 Ork. Carcassola; 17.45 Rijk overzee; 18,00 Ber.: 18.15 Conc.; 18.45 Lezing; 19.00 Tony Schifferstein; 19.15 Bul- tenl. weekoverzicht; 19.30 Le zing; 20.00 Ber.; 20.05 Conc.; 20.30 Lezing; 21.00 Op de brug; 21,15 Zang; 21,30 Men vraagt... wil draaien!; 22.00 Metropol© ork.; 22.35 Gram.; 22.40 Avond- wijding;- 23,00 Ber.; 23.15 Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Th. Rotate 83. Werkelijk gaf dê staaf leti mee; het cement, waarin hij vastzat, acheen niet erg atevlg meer t« wezen. Plotseling kwam er onverwach te hulp; hij was ta veel op de punt der bank gaan staan; de bank klepte om, meneer Kruizemunt schoot met tralie eo at omlaag en kreeg tegelijk de zware waterkan tegen tfn hoofd Met groote blijdschap ge ven w(j kennis van de ge boorte. van onze Dochter AUGUSTINA GERTRUD MARIA. (INA;. J. C. DE HAMER. M. DE HAMER— N1SCHK. Vlissingen, 18 Febr. 1946. Sottegemstraat 92. Tijd.: St. Josephziekenhuis. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje 5IARIA FRANCINA. P. S. NOTEBOOM- A. C- NOTEBOOM—BLOK. ANNIE en PIETT. Wolf aartsdijk, 19 Febr- 1946. Tjjd. Ziekenhuis, Oostwal, Goes Ondertrouwd WTM VERDONK en LINY KIEBOOM. Huwelijksvoltrekking op na der te bepalen datum. Vlissingen, Kasteelstraat 14. Middelburg, Selsdam 16. 20 Febr. 1946. BERT DORPMANS en JANNIGJE KROL hebben de eer kennis te ge ven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats hebben op Woensdag 27 Febr. u., des namiddags 3 uur. Receptie van half vtJf tot half zes. Noordstraat 24. Vlissingen, 13 Febr. 1946. Noordstraat 22. Noordstraat 24. Toekomstig adres; Noordstraat 22, Vlissingen. WIM VAN SPIERENBURG HANNY VAN DONSELAAR hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwe lijk. waarvan de plechtige Ker kelijke Inzegening zal plaats hebben op Zaterdag 2 Maart a s., om 10 uur in de Parochie kerk van de H. Maria Geboor te, Mariaplein, Nijmegen. Nijmegen, Daalseweg 11- Middelburg, Julianastraat 17. Gelegenheid tot gelukwenschen van 1415 uur in Hotel „At lanta", Groote Markt te Nij megen. Toekomstig adres: Jozef Israëlsstr. 80, Nijmegen. Ondertrouwd: J. P. YVXNKSTER en RIE DE PAGTER. Huwelijksvoltrekking op nader te bepalen datum. Middelburg, 20 Februari 1946. Stationstraat 22. Houtkade 15. Toek. adres: I* Noordstraat 4. Getrouwd: K. A TEN HACKEN en E- B. MINDERHOUD. Vlissingen, 21 Februari 1946. Hl******************* Op Zaterdag 23 Februari 1946 hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot. ouders J. RÜKSE en CL J GOEOBLOED hi— 25-jarig© Echtvereenl- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- 3paard mogen blijven, is o wensch van him dank- T bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. C. M- CALJOUW— 5 RIJKSE. W. CALJOUW. M. J. RLJKSE. INEKE. Evac.-adres Volderijlaagte 8, M'burg. •*******************- Verhuisd van Spanjaard- straat 25 naar Hendrikstraat 18, Middelburg. L. H. HAR- PE, Lökdienaar. Heden overleed in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, tot onze groote droefheid, onze lieve Vrouw en Moeder GEERTJE BOTH, geb. PON SE, ln den leeftijd van 38 jaar- Alkmaar; H- A. ROTH. LENL ERNA Alkmaar, 16 Febr. 1946 Frans Halsstraat 45. De begrafenis heeft Woensdag had op graafplaats. Heden werd, na een smartelijk, doch geduldig gedragen lijden, van onze zijde weggenomen, onze innig geliefde Echtgenoo- te, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster en Tante SARA MARIA VERLINDE, geboren REIGEL, ln den ouderdom van 72 jaar en 9 maanden. Allen die haar gekend hebben, zullen kunnen be seffen, wat een verlies dit verscheiden voor ons be- teekent- Uit aller naam, J. F. VERLINDE. Terneuzen, 17 Febr. 1946 Nieuwstraat 42. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, onze geliefde Moeder. Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder GELINA GABRIËLSE, Weduwe van A MAAS, in den ouderdom van ruim 81 jaar. a STROO—MAAS. J. STROO en Kinderen. M. BRASSER—MAAS. P. BRASSER en Kinderen- P. J. LOUWERSE— MAAS. X- J« LOUWERSE en Kinderen- E. DAAMEN-MAAS- A A. DAAMEN. JAN MAAS- Oost- en West-Souburg, 17 Februari 1946. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 21 Fe bruari om 10.45 uur van Spoorstraat 6. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overigden van onze lieve Dochter. Zuster, Behuwdzuster en Tante SARA MARTHINA KAMERMANS, betuigen wij onzen hartelijk en Fam. A KAMERMANS. Paul Krugerstr. 9, Vlissingen. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onzen ge liefden Man, Vader en Groot vader L VERSLAGE, betuigen wij onzen hartelijk en dank. Wed. VERHAGE— MARINISSE. Meliskerke, Februari 1946. Niet ta staat zijnde allen persoonlijk te danken voor de vele en ontroerende blijken van medeleven, ons betoond tijdens de onzekerheid en na het bekend worden van het overlijden van onzen tanig geliefden en onvergetelflken Zoon Broer, Kleinzoon, Neef en Verloofde IZAAK VAN BOVEN, betuigen wrj onzen oprecht hartelijken dank. Fam. M. VAN BOVEN Wolphaartsdijk, 14 Febr. 1946. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze tanig geliefde Dochter, Zuster, Be huwdzuster en Tante JEANNE, betuigen wij onzen oprechten dank. Fam. VERHAGEN. Vlissingen. Febr. 1946. Badhuisstraat 81. Coöperatieve Boerenleenbank Grijpskerke (Z.) Zittingen voortaan als volgt: te Oostkapello iederen Maan- dagnam- van 1.304.30 uur bij W JANSE, Dorpstraat; Gryps- kerke Woensdagvoorm. van 9 12 en Vrijdagnam. van 14 uur ta het Distributiekantoor. Dringend verzocht alsdan de boekjes af te halen- HE7T BESTUUR. Denkt U om den Vroolijken Cabaretavond te geven door de Tooneelvereen. A.V.ED.O. ln 't Schuttershof, Middelburg, op Zaterdag 23 Februari a s. Nog enkele kaarten beschik baar. Plaatsbespreken Zater dag a^. van half 35 uur ta 't Schuttershof. NOTARISHUIS Middelburg. De verkooptag welke gehouden zou worden op 27 Februari 1946 gaat niet door en ls thans vastgesteld op WOENSDAG 6 MAART 1946. Nader te adverteeren. Notaris VAN DER HARST. VERHUISD: H. P. VEENING ^1381- BouL Evertsen 16. Vlissingen Telefoon 546 Iedereen ig hartelijk welkom in de bijzondere samenkomst o.l v. Kapt. VERWAAL uit Vlis singen, hedenavond om 8 uur. Het Leger des Hells Middelburg. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN! Ruim voorradig: Cacao, koffie, iam, stroop en hagelslag, huis houdzeep, lucifers en chocolade artikelen. Verder veel vrije artikelen, als: meubelwas, closetpapier, peulvruchten, havermout, gort, maïzena, aard. meel, pudding, afwaschmiddel, enz- enz. Voor degenen die hun bonnen besteden, ruim voorradig koek en biscuits, alsmede een be perkte voorraad koffie-surro- gaat. Fa. LENSVELT Co. Tel. 249 Nleuwendijk 27 Vlissingen- BEKENDMAKING. De Directeur van Gemeente werken c.a. te Middelburg deelt mede, dat zijn spreekuren met ingang van heden zyn vastgesteld iederen werkdag van 912 uur voormiddag, ter. wijl zijn bureaux (Stadsscriuurj met ingang van denzelfden da tum op werkdagen voor het publiek uitsluitend zullen ge opend zijn als volgt: Algemeen© zaken en Prijzen" bureau: van 8-3012 uur vm. Bonnenuitgifte voor bouwma terialen enz.: van 8.3010 uur v.m- De Directeur van Gemeentewerken, A J. W. MATHIJSSEN VERHUISD: van Spanjaardstraat 8/10 naar ons oud adres: Veerscheslngel 104, Middelburg W. F. VAN DER PLANK- DE PAGTER Handel ln Kruidenierswaren. De nieuwe FARGO TRUCK KOMT DEZE WEEK EN NEDERLAND. Een CHRYSLER product met reputatie. Vraagt nu reeds een aan koopvergunning bij R.V-1. Dealer: Eerste Zeeuwsche Autogarage L. BLAAS Middelburg. Adres: St. Janstr- 14—34 Telef. 2918. Mr. Meterman kóókt van woeae en pruttelt nog lang na, want hij hoort nu al/tien minuten lang de fluitketel van zijn buurvrouw Mevr. Koockmaer-Raeck de luidste signalen geven. Tot alle huisvrouwen zouden wij willen zeggen: koken b goed, van woede koken tn sommige gevallen óók, maar laat het napruttelen zooveel mogelijk de hooikist doen. En een hooikist kunt U met zeer eenvoudige middelen maken. PuUU. tik Alm. tm AyxHtrU «-».». KjluUlmktrmm Alhambra-Theater Vliasingen. Dir. Fa C. J- v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: 100 MANNEN EN EEN MEISJE DEANNE DÜRBIN, de 15-ja- rige' nachtegaal uit „Drie Schattige Meisjes", de lieve ling van 5 wereld deelen, in een grandioos muziek- en zang festijn- Zij wordt bijgestaan door LEOPOLD STOKOWSKl. ADOLPHE MENJOU, MISCHA AUER, ALICE BRADY. De streelende klanken van het wereldberoemde Philadelphia Symphonie-orkest als achter grond van een verrukkelijke, origineels, ongemeen boeiende geschiedenis. Toegang eiken leeftijd. Aanvang der voorstellingen iederen avond 7 en 9 uur- Zondagmiddag 3 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 1011 uur. De Burgemeester van West- kap olie maakt bekend dat Ir. D. ROOSENBUKG, Architect, Den Haag, voor de inwoners van Westkapelle een lezing zal houden over het HERBOUWPLAN VAN WESTKAPELLE. Deze lezing zal worden gehou den op Vrydag 22 Februari a-s. te Domburg, 's avonds 8 uur, in zaal „Wilhebnina" en të Westkapelle op Zaterdag 23 Februari a.s., 's avonds 8 uur. in de Cantine Rijkswaterstaat. WeetkapeUe, 18 Febr. 1946. De Burgemeester voornoemd. A. F. C. DE GASEMBROOT. Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J- v. Liere Zonen. Vanaf Vrtjdag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: Gevangenis Schaduwen Den meesleepend, boeiend en dramatisch verhaal, dat tege lijk romantisch en frisch aan doet. Als bijprogramma 't Gevecht in de Vallei. Een all-round cowboy-film met een actie vol verhaal van rookende revolvers, donderen de paardenhoeven en ook zin gende cowboys in schitterende maannachten- Toegang 18 jaar. Aanvang der voorstellingen lederen avond 7.15 en 9.15 uur Zondagmiddag 3.15 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 1011 uur. Schouwburg-Bioscoop Molenwater Middelburg. Presenteert voor U vanaf Za terdag 23 Februari tot en met Maandag 25 Februari a.s. DUS SLECHTS DRIE DAGEN een DC.B.-Film! GRACE MOORE ta: I 'LL TAKE ROMANCE Een prima speelfilm met GRACE MOORE en MALVYN DOUGLAS in de hoofdrol. On getwijfeld de beste film van dit seizoen! 11 Toegang alle leeftijden. Aanvang Avondvoorstelling precies 7.30 uur- Aanvang Zon. dagvoorstelllngen: precies 2.30 uur en 7.30 uur NE. Zaterdag 23 Februari matinée-voorsteliing om 2-30 u. Electro-Bioscoop Markt Middelburg Presenteert voor U vanaf Vrij dag 22 Februari tot en met Donderdag 28 Februari as.; JEAN GABIN ba; DE DAG BREEKT AAN Verder medespelenden: JACQUELINE LAURENT, JULES BERRY e.v.a. Een diep aangrijpend filmwerk, dat niet zal nalaten de felste emoties In U op te roepen Een „NOVA" Film! Toegang 18 jaar. Aanvang avondvoorstelling irecies 9 uur. Aanvang Zon- lagvoorstellingen: 4 uur en 9 uur. Aanvang Vrydag-, Dins dag Woensdag- en Donder dag-avondvoorstellingen; 7 uur ALBERT HEWN, Middelburg, vraagt netten VERKOOPER. Telefoon 2680. Zich aan te meL den nè. 5 uur. Korte Delft 11. Gloeilam] voor of lampen eroothandel vraagt Zeeland AGENT V ertegenwoordlger. Brieven No. 2910, Adv. Bur. BELJNFANTE Co-, Regen- tesseplein 8, Den Haag. Gevraagd TWEE STIKSTERS voor de lederwarenbranche, bij G TH. HOOVERS ZON^N, Lederwarenfabriek, L. Delft 31. Middelburg. De N.V- VLISMAR, Prins Hendrikweg 6a te Vlissingen, vraagt voor spoedige indienst treding 1 Electriclen, volledig met het vak op de hoogte; 1 Autogene-Iasscher, 1 leerling Autogene- Iasscher. Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties worden zoo spoe dig mogelijk ten kantore der Vennootschap ingewacht. Gevraagd een HALFWAS-SMID en een LEERLING-SMID. J. VERPLANKE, Walstr, 100, Vlissingen- Gevraagd NETTE JONGEN. Melkhandel C. KOOLE, dö verstraat 55, Vlieringen. Wie ruilt mjjn Heerenscboe nen, maat 45, z.g.a.n., voor zelfde Heerenschoenen, maat 43 of Damesniolièree, maat 39 of 40? Agentschap P.Z.C., Wilhelminastraat B 171, COLPORTEURS GEVRAAGD in alle plaatsen, ter versprei ding van een tijdschrift, be stemd voor kantoorbedienden, middenstanders en zakenmen- schen. Brieven lett V 10, Bur. P. Z.C., Vlissingen. meldinge. ARBEIDER gevraagd. A. PDPPE, Sclssingel S2, Mid delburg^ Hond geld over Vrydag 22 eu Zaterdag 22 Febr. gelden nog verlaag- de prijzen veer PUDDING vu 18 voer 15 et per paX]t TUINaOOWEN v« 48 voer 37% o# 508 gr. KINDERMEEL van 20 voor 17 ct («f pik 4 CHOCOLADE REEPEN VM 24 voor 20 ot ALLS TAmZOREN S1ERK IN PR ITS VERLAAGD U WINKELT PRETTIG j Te ruilen: n- br. Damesman tel, kleine maat, v. een Zomer mantel, kl. maat? Ringstraat A 345, Groede. Bruidsjapon tp koop ge vraagd of te huur. Adres: Bur. P.Z.C.. Middelburg. Wie ruilt een paar nieuwe Damesschoenen, m. 37, voor een Overhemd? Willemsweg 57, Schoondfjke. Terstond gevraagd JONGSTE BEDIENDE. FRANKEN VAN WEEL, Goes. NETTE WERKSTER gevraagd voor 1 dag per week- Dienstbode aanwezig. Mevr. RIJK, Klokstraat 5. Goes. Jongeman zoekt NET KOSTHUIS te Middelburg, liefs» geen be roeps. Brieven met tal- aan B. KRAMER, Zuidvlietstraat 93, Goes. Wegens sterfgeval met Maart. 'n Meld-Hulshoudster gevraagd. JAN BLOK, Hofste. de „Veldzicht", Rilland-Bath, Mevrouw GOSSES, Stations weg 31, Goes, vraagt tegen 1 Maart een TWEEDE MEISJE als hulp ta de huishouding van 82 uur. Te koop: BEST ZWART PAK, 75- Te bevragen M. LIEVEN. SE, Vinkenissestraat 10, Ril land. Te koop Wagen dekentje^ Babyhemdjes, Truitjes en On derleggers, alles nieuw. Br. no. 10, Agent P.Z.C., Krab ben dyke. Te koop een paar leeren Laarzen, lang 65 cm., no. 45, in goeden staat. Ook genegen te rullen vcor poeljes. N. Ach terweg B 255, wemeldtage. We- Wie ruilt r.g.a.n. Kinderwa gen, crème kleurig, voor z.g* a.n. Wandelwagentje? Te be vragen Agentschap P.Z.C., Wil helm in astraat B 171, We meldtage. Wie ruilt zware kwaliteit zw. ra tin Mantel, plm. m. 42 en 2 Vilthoeden, bruin en zwart, alles in prima staat, voor coupon zuiver wollen Stof voor jurk (zwart of bruin) en 'n donker Rokje, liefst bruin?, Tulpstraat 35, Goes. Te huur of te koop gevraagd LUXE AUTO, liefst klein mo del, ta goeden staat. N.V. Wed. P. DE JONGE, Stations, weg, Goes. Weer uit voorraad leverbaar alle soorten KRUIWAGENS. I. V. d. BERGE Dorpsstraat 138 Breskens. Te koop: meerjarig kaphout aan vastgestelden regeerings- prös. LU— HOUTS, Zuidzande. LUTELJN—LEEN- M ar ia weg O 68 Te koop pluchen br. Sjaal, gryze wollen Sjaal (belden Walch- dr.), zw. pluchen Doek, twee zw. Cadzanasche pakken, kL m., en Tafel Ringstr. A 345, Groede. Te koop: l5 kippen, 2e gjaar, aan en tegen den leg. uilen met goede luidspreker voorrang. Te bevr. b(j E. A. DE BOURGRAAF, Ryksweg O 109, post Breskens. Wie ruilt, mfln v.o. Sokken- wol voor Baby wol Te koop z.g.a.n. br. j. Laar zen, m. 36, 10.bl m. Mol., m. 37, 8.Lange Heeren straat 39, Schoon rifjke Te koop mooie witte Bruids japon, m. 40-42. Prhs 55. Dortmansstraat 6, 2 x bellen, Vlissingen. Te koop or in Dru^.eeu ge vraagd een ZWARTE SCHORT. W. POUWELSE, Bunkeroprit, Westkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6