PROVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Soekarno valt de Nederlandsche politiek aan. Ambonneezen betuigen him onschokbare trouw. FRANCO HAALT MOORSCHE TROEPEN NAAR SPANJE Leiders van de Belgische Katholieken verlangen compromis met socialisten. Economisch Technologisch Insfiiuut voor Zeeland Uit de provincie. Hoofdredacteur O. Ballintljn (met redaclioneele medewerking van <lr. W. H. Bcekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Uruk: firma F- van de Velde |r„ Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Da. M. L. \V. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Donderdag 21 Febr, '46 189e Jaargang Nummer 44 ABONNEMENT SHRIJS cent pti week. f 3-20 per kwartaal, franco per oost, I 345 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingeit Walstraat 58-60, telefoon 10 f2 lijnen iMiddelburg. Londensche Kaal 29, telefoon 2077 en 2924. Goes: Turlkado 15. telefoon 2475- Terneuzen Nieuwediepstraai 23 Postrekening 359300 Prov /.eeuwsciit o- anl. Middelburg. Indonesiërs bevechten Indonesiërs. Soekarno heeft in een volks vergadering te Pasoeroean de Nederlandsche politiek aange vallen, zeggende, dat zij ge richt ls op herkoloniseering. ^De Hollanders voeren een po litiek van verdeeling, verleiding en bedreiging, doch deze poli' friek zal zeker stranden V* aldus Soekarno. Hatta zeide, dat de Indonesiërs bereid waren sa men te werken op basis van honderd procent onafhanke lijkheid. Deze uitlatingen zouden er op kunnen wijzen dat Soekar no naar de opvattingen der extremisten overhelt, doch men dient ook rekening te houden met het spel van loven en bie den, dat zich te Batavia zal gaan ontwikkelen. Een geheel ander geluid laat een lid van het Centraal Na tionaal Comité in de „Merde ka" hooren. Hij zegt, dat na ampele overweging en onbe vooroordeeld bezien der Néd. voorstellen blijkt, dat de Ne derlanders inderdaad getracht hebben een wezenlijke basis Voor besprekingen te vinden. De a.s. besprekingen, waa (pongs, voor Sjahrir, vergezeld van c# Serang ningin Wilhelmina" werd uiting gegeven. Twee sterke Brltsche colon nes zijn van Batavia ter ver kenning opgerukt in de rich ting Bekassi. Op drie punten werd tegenstand van weinig belang ontmoet. Een Britsch- Indisch soldaat werd gedood, ze<ven gewond. Naar schatting verblijven er niet meer dan 200 gewapende Indonesiërs in dit gebied. Behoudens een aantal plun deringen is Batavia rustig. Tn Oost-Java werd een Britsch- Indiër gewond bij het oprui men van drie verdedigde weg versperringen in de omgeving van Kletek. Een patrouille maakte in het gebied van Modjoengah op een kleine groep Indonesiërs een aan zienlijke hoeveelheid uitrus tingsstukken en explosieve stoffen buit. Zuidelijk van Bandoeng zijn extremistische Pemoeda's slaags geraakt met de T.R.I. Een aantal Pemoeda's werd gearresteerd. De meeste vroegere officiee- le regeeringspersonen in de residentie Bantam zijn ver moord of ontvoerd. Vele bot singen doen zich voor tus- schen verschillende Indonesi sche groepen. Reeds langer dan een maand zijn het volks leger en de T.R.I. slaags in het gebied van Serang en Pa- degelang. Terroristen ontvoe ren jonge meisjes uit de kam- In de gevangenis te worden Indonesische meeste leden van zijn xabine.. naar Djokjakarta vertrokken Is, zullen waarschijnlijk de po sitie van Sjahrir bij de komen de onderhandelingen verduide lijken. Er wordt zichtbaar een poging gedaan om Sjahrirs kabinet zooveel mogelijk steun te verleenen en om een schei ding in de nationalistische partijen te voorkomen. VRAGEN AAN DEN MINISTER GESTELD. De heer de Savornin Loh- man heeft den minister van overzeesche gebiedsdeelen o.m. gevraagd of er alleen bespre kingen met de groep Sjahrir gevoerd worden of ook met an deren, die de deelen der bevol king in en buiten Java, niet met de z.g republiek in ver binding staande, vertegenwoor digen. AMBONNEESCHE TROUW. Een delegatie van de Am- bonneesche gemeente te Bata via heeft zich tot generaal Spoor gewend en verklaard, dat de Ambonneezen er volledig op vertrouwen, dat de beloften, tgdens den oorlog door de Ne derlandsche regeering gedaan, nagekomen zouden worden. Zij zeide voorts, dat de Am bonneezen gaarne loyaal en nuttig met de Nederlanders willen biyven samenwerken. Gen. Spoor werd verzocht de Nederlandsche regeering er op te wijzen, dat de belangen en rechten der minderheden in Indië alle aandacht verdienen. Aan de „onschokbare trouw van de Ambonneezen aan Ko- vrouwen van voorname fami lies gevangen gehouden. U.N.O. dingt naar eigendommen van den Volkenbond. In April a.s. zal de Assem blee van den Volkenbond te Genève voor het laatst bijeen komen. De U.N.O. zal aan den Volkenbond een ontwerp voor leggen, behelzende een over eenkomst tusschen deze twee lichamen. Wordt het ontwerp goedge keurd, dan zal de U.N.O. de eigendommen van den Volken bond en zgn bibliotheek tegen kostprijs overnemen. Alleen de beambten, die de nationali teit bezitten van staten, die lid zijn van de U.N.O., zullen in dienst van de U.N.O. komen. DADELS BINNENKORT ZONDER BON. Binnenkort zullen dadels zonder bon in den handel ver krijgbaar z\jn. De regeering heeft een par tg van 3000 ton aangekocht. De beste kwali teiten zullen ter beschikking van den consument worden gesteld. Het overige wordt af geleverd aan de verwerkende industrieën. HET PROCES TE NEURENBERG. Russische film brengt Keitel en Ribbentrop uit hun evenwicht. In de zitting van Dinsdag van het tribunaal te Neuren berg ging de Russische aankla ger Smirnov uitvoerig in op Eet produceeren van zeep uit menschenlichamen, waartoe de Duitschers in Dantzig zelfs een fabriek hadden gebouwd! H\j onthulde voorts de metho den van de Duitschers om dood te zaaien onder het Sov jetvolk waartoe zij zelfs kunst matig typhus verspreidden en methyl-alcohol verkochten. Smirnov eindigde zijn beschul diging met het vertoonen van een documentaire film over de gruwelen, waaraan het Rus sische volk gedurende de be zetting heeft blootgestaan en meer dan woorden en cijfers over massagraven en massa moorden spraken de beelden van de menschenhoofden, die by de guillotine der Gestapo in manden waren samenge- gooid of die der uitmergeling van de doodgehongerde men echen by Maidanek. Merkwaardig was de reactie van de verschillende beschul- digden. Keitel was het blijk baar te machtig en moest her haaldelijk zijn zakdoek aan zijn oogen brengen, terwijl ook von Ribbentrop het zichtbaar te kwaad had. De meeste an dere keken niet naar het doek of wendden herhaaldelijk den blik af. alleen Seyss-Inquart. Frank, Frick, en merkwaardig genoeg ook Schacht volgden de geheele film, die drie kwar tier duurde. Men verwacht, dat de Russi sche aanklacht nog tot Dins dag of Woensdag zal voortdu ren. Mussert voor den Bijzonderen Raad van Cassatie. Adv. fiscaal vraagt bevestiging doodstraf. Woensdagmorgen is voor den bgzonderen raad van cassatie de laatste fase van de berech ting van Mussert, leider der N.S.B., begonnen. Toen Mussert werd binnen geleid. maakte hy een gezon den indruk en keek op de hem zoo bekende arrogante wijze de zaal in. Op een vraag van den president mr. Haga ver klaarde Mussert dat hg de re geering niet had ingelicht over -en aanval op Nederland, om dat dezT zeker wel was inge licht. De hulp aan het Oostfront motiveerde hij door te zeggen dat hij Europa be schouwde als een geheel te genover Azië, De Arbeidsdienst was hem steeds een doorn in het oog, maarhij kon het niet verhinderen! Uit verschil lende vragen en antwoorden hierop bleek verder dat Mus sert niet anders dan „een pion in het spel der Duitsche nee- ren" was geweest, zooals mr. Haga het uitdrukt. Mussert ontkende dat de N.S.B. de wreedheden der Duitschers t. o.v. de Joden goedkeurde. Hierby kwam de pre sident echter met een brief waarin Mussert h®t doodschie ten van Joodsche communisten te Haarlem,, voor een moord op Duitsche soldaten, goed keurde. In net verdere verloop onthulde Mussert nog altijd in een Duitsche overwinning te hebben geloofd en verklaarde hierbij dat Duitschers reeds met hem over een atoombom hadden gesproken. De verhou ding tusschen Seyss Inquart en hem zou altijd een gewapen de vrede zgn geweest. Hier na kreeg Mussert nog een half uur gelegenheid zelf zgn stand punt uiteen te zetten. „Het verwijt dat men mg maakt", aldus Mussert is, dat ik te ver ben gegaan, doch van verschillende zgden, ook in de U.N.O.-vergadering, is de tendenz gebleken, dat de sta ten onderdeelen van him sou- vereinitedt afstaan aan een statenbond. Ik heb getracht hulp te vinden, waar ik het vinden kon. De strijd tegen Rusland, tegen het communis me, was voor mg een heilige oorlog Ik was in een positie, die mg was opgedrongen en heb trachten te oer eiken wat te bereiken was. Nu is voor mg het einde ge komen. Ik geloof niet in een wereldvrede, tenminste niet op het oogenblik. Maak daarom de breuk niet grooter in ons volk," zoo besloot Mussert zijn betoog. Het woord was hierna aan mr. Wgckerheld Bisdom voor een verdediging op zuiver juridische grondslagen. Het voorstel van Mussert tot de vorming van een Germaan- schen statenbond achtte de verdediger geen strafbaar feit. Den aanslag om den grondwet- telijken regeeringsvorm te ver werpen, besprekende, zei ver dediger dat alles beperkt bleef tot plannen maken. Bovendien zou volgens hem een tgdelgke benoeming van Mussert als re- Hei Wereldgebeuren Britsch-Indlë wenscht zelfbestuur. Franco vindt het biykbaar niet prettig zoo in het brand punt der democratische be langstelling te staan. Hg treft maatregelen om zgn dictators zetel nog iets langer te behou den. Daartoe heeft hij het beste vechtmateriaal in het Spaan- sche leger, Moorsche troepen, waarvan hij reeds tijdens den burgeroorlog zooveel mogelijk gebruik maakte, in verscheide ne schepen uit Marokko naar Algeciras, Malaga en Valencia doen overbrengen ter verster king van de garnizoenen. Zooals men weet wees de Spaansche dictator de Amerikaansche be schuldiging, dat Spanje met Argentinië in de oorlogsjaren zou hebben samengewerkt ter begunstiging van Duitschland. van de hand. Natuurlgk kunnen de V. S. zich niet neerleggen by deze ontkenning en de mi nister van buitenlandsche za ken, Byrnes, heeft dan ook medegedeeld, dat de regeerin gen van de V. S. en Engeland in het bezit zijn van een aantal documenten, welke betrekking hebben op Spanje. Het ligt in de bedoeling om na bestudee ring,- eventueel tot publicatie over te gaan om aldus Spanje op gelgke vrij ze als Argentinië te incrimineeren. Alleen is er dit verschil, dat de verant woordelijke man. Franco, hier nog aan het bewind is! Inmid dels heeft Brazilië de Spaan- - Aan de leden van de vak- groep zeep, wasch- en reini gingsmiddelen is toegestaan de verbruikersprgs voor am moniak, 10 in flesschen, op ten hoogste 0.25 per liter te stellen. gent geen wezenlijke wgziging in den grondwettelijken regee ringsvorm hebben veroorzaakt De tweede verdediger mr. J. H. de Pont behandelde in hoofdzaak het derde punt der tenlastelegging, de hulpverlee ning aan den vijand en besloot met het laatste middel van cassatie dat zegt dat de opge legde straf, de doodstraf, niet geacht kan worden te beant woorden aan den ernst van de ten laste gelegde misdrijven en de omstandigheden waaronder zg zijn gepleegd. Daarop sprak de advocaat fiscaal, prof. mr. G. E. Lange- meijer, die de drie punten wel ke Mussert ten laste zijn ge legd, besprak en de pleidooien der verdediging uitvoerig be streed. Spr. verzocht verwer ping van het beroep, dus beves. tiging van de doodstraf. De raad van cassatie zal over 4 weken of eerder uitspraak doen. Thans meer dan ooit noodig -Stappen in deze richting te verwachten Reeds jaren geleden werd in verscheidene provincies van ons land overgegaan tot de stichting van een Economisch Technologisch Instituut en in de meeste gevallen heeft men van deze stichting geen spgt gehad. Limburg was de eerste provincie, waar deze instelling het levenslicht aanschouwde en zg heeft daar belangryk, vruchtdragend werk op haar naam staan. Overgssel, Zuid- Holland, Groningen en andere gewesten volgden. Overyssel heeft, om een voorbeeld te noe men. aan zgn E.T.I. de vesti ging van de belangrgke eter- nitfabriek in Goor te danken, een bedrgf, dat aan honderden werk verschaft! Zeeland heeft nog geen eco nomisch technologisch insti tuut. Wel heeft er een tijd lang samenwerking bestaan tus schen de Zuid-Hollandsche in stelling van dezen aard, welke trouwens ook met Utrecht sa menwerkte, waardoor er dus een Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. Zeeland en Utrecht ontstond, maar In de practgk is deze- samenkoppeling van de belan gen van drie zeer uiteenloopen- de provincies van weinig nut geweest. De belangen van Zee land zgn er wellicht zelfs meer door geschaad, dan gebaat. Het eindresultaat was ten slotte, dat de Kamer van Koophandel voor verdere samenwerking niets voelde en ten slotte de samenwerking beëindigde. Destgds is er gedacht aan de stichting van een E.T.I, voor Zeeuwsch-Vlaanderen Tot verwerkeiyklng van dit denkbeeld is het echter nim mer gekomen en misschien is er toch eigeniyk in een gebied als Zeeuwsch-Vlaanderen, dat slechts beperkten omvang heeft, te weinig initiatief moge. lgkheden voor een E.T.I, zyn te vinden. Dit neemt echter niet weg, dat er in een tgd van ver nieuwing op bgna elk gebied, zooals wg thans belevèn, in Zeeland aan een Economisch Technologisch Instituut meer behoefte bestaat dan ooit. Wat is nameiyk de taak van een dergelijk instituut? Men kan haar het beste als volgt omschryven: Een Economisch Technolo gisch Instituut heeft ten doel alle mogelgkheden op industri eel gebied grondig te onder zoeken. Het dient na te gaan, welke vestigingsmogeiyicheden, welke ontwikkelingskansen er op in dustrieel gebied in een bepaal de provincie aanwezig zgn. Het dient de belangen van handel en bedrgf naar vermogen behartigen door verbetering van verkeerstoestanden na te streven, belemmeringen voor het normaal functionneeren van den handel uit den weg te helpen ruimen, door de wel vaart waar mogelgk te stimu- leeren. Handel en bedrgf moe ten een E.T.I zien als een ap paraat, dat hen ten dienste staat en waarvan gebruik kan worden gemaakt voor re- searchwerk, zoowel als voor informatieve doeleinden. 1 E.T.I. moet nagaan, welke voorwaarden kunnen worden geschapen om vestiging van bedrgven aantrekkelgk te ma ken en voor een landbouw-pro- vincie als Zeeland is het van beteekenis, dat het zich inten sief verdiept ln de mogelgk heden van de landbouw-in dustrie. Uit deze korte opsomming van de doelstellingen, welke dit ook maar het beste, omdat een E.TJ. kan nastreven, biykt reeds duidelijk, dat zulk een instituut in Zeeland een om vangrijke taak vindt, want laat ons eerlijk zgn, wat er aan gegevens op sociaal en econo misch terrein in Zeeland be schikbaar is, is vrijwel niets... Op sociaal gebied? Zeer ze ker. Want de moderne opvat ting is. dat een E.T.L zich niet alleen met industrieele en technologische problemen bezig dient te houden, maar even zeer met sociaal-economische en sociaal-geografische vraag stukken. Men spreekt daarom tegenwoordig vaak meer van een Sociaal Economisch Tech nologisch Instituut, dan van een E.T.I. Zooals gezegd: Zeeland heeft nog geen E.T,I. Gelukkig echter bestaat er een goede kans, dat Provincie, gemeenten, Kamer van Koop handel en Planologische Dienst binnen zeer afzienbaren tgd stappen zullen ondernemen, welke ten doel hebben deze in stelling ook hier in het leven te roepen. Zeeland heeft er behoefte aan. We staan aan den ingang van een tgd van vernieuwing, waarin veel wat bestendig scheen, ondersteboven wordt geworpen; een tyd echter te vens, die speciaal voor Zeeland nieuwe toekomstmogelijkheden kan openen. Zeeland ligt aan 't water, aan een waterweg als de Schelde, waaraan Antwerpen zgn bloei heeft te danken. Zeeland heeft een kleine bevolking en deson danks een bevolkingsover schot: uit geen enkele provin cie emigreeren zooveel krach ten, die Zeeland opperbest ge bruiken kan, als juist uit onze provincie. Welk een dankbaar werkter rein voor een Sociaal Econo misch Technologisch Insti tuut! Laat ons daarom hopen, dat de plannen tot werkeiykheid worden en dat Zeeland zich weldra gelukkig kan pryzen met het bezit van een eigen, doeltreffend functionneerend Economisch Technologisch In stituut. sche regeering verzocht haar nieuwen gezant nog niet naar Brazilië te doen afreizen. De Schrtjver, de voorzitter der Belgische Chr. Volksparty, onderzoekt de mogelgkheid voor de vorming van een re geering en zal zeker niet vóór Maandag hiermede klaar zgn. Het is nog te vroeg om te zeg gen op welke basis of volgens welk principe de nieuwe re- eering kan worden gevormd. _Jr bestaat bU de leiders van de C.V.P een duidelgk ver langen een compromis aan te gaan met de socialisten. Een socialistisch lid heeft gezegd, dat zgn party op een coalitie, welke de meerderheid in het parlement zou verschaffen, in zou gaan, indien Van Acker aan het hoofd van de regeering zou staan en Spaak minister van buitenlandsche zaken zou biyven. Een moeilijkheid blijft echter inzake de koningskwes tie een compromis te vinden. Op den zelfden dag, dat En geland bekend maakte, dat drie Britsche ministers naar Britsch-Indië zullen gaan om met de Indische leiders de structuur van de Indische grondwet te bespreken, ver klaarde dr. Azad, voorzitter van het „All-India Congres", dat het congres de voorberei ding van een „uiteindelgken en beslissenden strö'd" zal over wegen, indien de Britsche re geering in gebreke blgft, naar de letter en naar den geest haar in Sept. 1945 gedane be lofte „spoedig het volledige zelfbestuur in Britsch-Indië te vestigen" na te komen. DE BELGISCHE VERKIEZINGEN. Het officieels eindresultaat. De officleele uitslag der Bel gische verkiezingen voor de Kamer luidt: zetels C.V.P 92 (78 ln '39) Liberalen 16 (33 in '39) Socialisten 66 (64 in '39) U.D.B. 1 Communisten 23 9 In '39) Lib Soc. Cartel 4 o.w, 3 soc. en 1 lib. In 1939 bezetten In de Ka mer de Afzonderlijken 2, Rex 4 en V.N.V. 17 zetels. Sowjet-nota over atoom-spionnage in Canada. Radio-Moskou heeft Woens dagavond een verklaring van de Sowjetregeering uitgezon den, waarin gezegd ivordt, dat Sowjet-agenten in Canada technische inlichtingen heb ben verkregen, waaruit ech ter bleek, dat de Sowjet-tech- uiek op dit gebied verder is gevorderd. Deze agenten wa ren niet gemachtigd tot deze actie en zjj zgn teruggeroe pen. NIEUWE BONNEN Van 17 Februari t.m. 2 Maart 1946. BONKAARTEN KA, KB, KC 60S. Jam, stroop enz. 051 Alg, 250 gram. Cacao 052 Alg. 100 gr. Koffie 053 Alg. 100 gr. Huishoudzeep 054 Alg. plm. 112 gr. Lucifers 055 Alg. 2 doosjes. Aardappelen B15 Res. 1 kg. BONKAARTEN LA, LB, LC 602. Melk A 08 Melk 1% 1., B 08, C 08 Melk 3 L Aardappelen 018 Aardappelen 2 kg. BONKAARTEN KD, KE 603. Jam, stroop enz. 551 Alg. 250 gram. Cacao 552 Alg. 100 gr. Huishoudzeep 553 Alg. plm. 112 gr. Lucifers 554 Alg. 2 doosjes. BONKAARTEN LD, LE 602. Melk D 08. E 08 Melk 5 l Aardappelen 518 Aard. 1 kg. TABAKSKAARTEN ENZ. T 14 2 rants, tabaksart. (geen import cigaretten). V 14 100 gr. choc, of sulker- X 14 100 gr. choc, of suiker werken. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrgdag 22 Febr. a.s. worden gebruikt, met uit zondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maan dag 25 Febr. mag worden af geleverd. De lucifers op bon 055 en 554 Algemeen zullen ln ver den handel eerst in den loop band met de bevoorrading van der week verkrijgbaar zgn. Bg deelneming aan de maal tijden van de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 022 of 522 vleesch voor vleesch en 018 aardappelen voor aard appelen worden ingeleverd. Lijk van verdwenen meisje opgegraven. Na den Dollen Dinsdag, in September '44. werden door mannen van den O.D. te Axei twee meisjes gearresteerd die connecties onderhielden met Duitschers. Sindsdien is van hen niets meer vernomen. Alle na sporingen van de ouders ble ven anderhalf jaar vruchte loos. Thans is er echter eenig licht in deze duistere zaak geko men Woensdagmorgen is ni. op last van de Justitie het lijk van een der meisjes opgegra ven. Het onderzoek duurt nog voort. NED. CHR. LAND ARBEIDERSBOND. Dinsdagmiddag hielden de afdeelingen van den Ned. Chr. Landarbeidersbond in Zeeland een provinciale vergadering in het Schuttershof te Goes, on der leiding van den heer Vin gerling. De vergadering was door 43 afdeelingen bezocht. Na de gebruikelgke opening sprak de bondssecretaris, de heer Oudekerk uit Utrecht over de taak en de huidige ontwikkeling van he organisa tiewerk. Spr. zei dat het be langrijker is naar den Bgbel te luisteren dan naar de praters op de brug van tegenwoordig. Het is de taak de arbeiders die het spoor nog bijster zgn, te rug te brengen tot den Bijbei die ook in het sociale en eco nomische leven de eenige be trouwbare gids is. Dat hierin goede vorderingen worden ge maakt blijkt wel uit het feit. dat het ledental nu reeds groo ter is dan in 1940. Het is de plicht van de arbeiders zich trouw en eerlijk aan de collec tieve contracten te houden Zij moeten zich hun verantwoor deiijkheid bewust zgn en ook in de nieuwe organisatievor men van de stichting van den landbouw hun taak nauw gezet vervullen. Van de regee ring moet men vragen, om bg het bepalen van de loonen en pryzen er rekening mee te hou den, dat de arbeiders niet lan ger willen zitten in het hoekje waar de slagen vallen. N.OR.V. Dinsdag werd te Middel burg in de „Bogardzaal" de provinciale ledenvergadering gehouden van de Ned. Chr Radio Ver. onder leiding van den voorzitter den heer J. W. van 't Hoff te St. Laurens Van het algemeen bestuur waren aanwezrt: de voorzitter mr. A. v, d. Deure en de heer D. Pereboom. Tot leden van de prov. commissie werden herkezen de heeren J. Allewijn te Middelburg, J. J. Duveko- te Goes, J. Baas te Zierikzee. J. W. v. 't Hoff te St. Laurens. J A. Meertens te Terneuzen In de vac. mr. J. W. Goed bloed werd gekozen S. Cal- jauw te Middelburg SCHELDEDIKECTIE VOOR HET TRIBUNAAL. Binnen afzienbaren tgd zal de zaak van de Scheide-direc- teuren voor het Tribunaal be nandeld worden. De tgdelgke gemeenteraaa van Middelburg zal Woens dagmiddag a.s. bgeenkomen o.m. ter vaststelling van ver ordeningen voor verplichte openstelling en sluiting van winkels. Voorgesteld wordt te Depaien, dat winkels jp werk dagen van 912 en 1318 uur geopend moeten zgn, ter- wgl een verplichte sluiiing wordt voorgesteld voor kap pers- of barbierwinkels en sla. gerswinkels Maandag na 13 uur, manufacturen- en kruide nierswinkels Dinsdag na 13 uur en boek- en kantoorboek handels c.a. Woensdag na 13 uur. Voor leeraar aan net Gymnasium (vac. ds. drs. Nolte) worden aanbevolen: 1. ds. dr. N. J. Hommes. ds. J. ti. Hanneman, beiden Middel burg; (vac. drs. F. H. Dek kers): 1. drs. E. J. Polak, Amsterdam, 2 drs. B. W. van Klaarbergen, Z.O. Beemster. De droom van Claudia Procla. Dit religieuze spel van ds- C. B. Burger, is geen tooneelstuk in den eigenlgken zin en het ais zoodanig te beoordeelen, zou onredelgk zgn. Wie vreemd staat tegenover de gedachte, die men in den droom van Clau. dia Procla, de vrouw van Pi- latus, tot uitdrukking heeft trachten te brengen, zai ail spel, dat meer 'n opeenvolging van tableaux dan spel was, weinig interessant hebben ge vonden.. Overigens hadden wij Claudia Procla toch liever wat minder hooren declameeren en wat meer zien spelen. Ook de spreekkoren hadden wat meer p gelijkheid moeten oefenen iettemin een waardig stuk. dat de oud-leden en leden van den Vrgz. Chr. Jongerenbond, afd. Middelburg, in het kader van hun 5de lustrum-viering, ten tooneele voerden. Vóór de pauze hebben de da- Tanny van de Garde, sopraan; mevr- B. Bonthuis-Dhont, vi ool, en S. Mantz, piano, op ver dienstelijke wgze en onöe: groote aandacht, o.m. werken van Barb. H. ndel, Schubert en eenige liederen van Cath. van Rennes ten gehoore gebracht Op Vrijdag 22 dezer zullen de Mlddelburgsche padvind- stersgroepen een denkdag or- ganlseeren ter gelegenheid van den jaardag van lord cn lady Baden Powell. Des avonds wordt een gesloten bg eenkomst belegd in de Oostkerk, waar aan alle padvindsters en pad vinders uit deze stad zullen deelnemen. Om 7 uur zal via Zuidsingel, Noordstraat, Markt, Lange- en Kortedelft, Dam N. ZNe- d-erstraat en Breestraat naar de kerk worden gemarcheerd. Onder leiding van den jeugd- ouderling der Ned. Herv. kerk werd Zaterdagavond in het C.J.M.V.-gebouw te Vlissinge». een tooneelavond gegeven waarin de jongens- en meisjes clubs tooneelstukjes en korte schetsen opvoerden voor de ouders. Ds. M. L. W. Schoch was wegens ziekte verhinderd te genwoordig te zijn. De heer B. Bikker opende den avond, die verder gevuld werd door de jongeren zelf, terwijl tus schen de bedrijven door mej. P. M. Adriaanse een en ander mededeelde over den cursus jeugdleiding en de heer A. Le* feber iets vertelde over het jongenswerk in Vlissingen De ouders kregen niet alleen een bgzonder goed geslaagden avond, maar ook een indx-uk van het werk onder de jon geren. Woensdagavond werden om het biljartkampioenschap van Walcheren 4e klasse te Vlis singen de volgende partijen gespeeld: v. d. Kasteele 75 30 7 2.50 Leerdam 55 30 8 1.83 v. Luik 75 34 14 2.20 Damen 56 34 8 1.64 Neufeglise 75 34 11 2 20 Korff 61 34 13 1.7» Damen 75 30 13 250 Leerdam 51 30 9 L70 Hedenavond worden gespeeld: Vischv. Luik, Neufeglise— Leerdam, VischWalrave# Neufeglisev- Luik. Naar wg vernemen ligt het in de bedoeling met Paschen op het Van Nispenplein te VlLs- singen een voetbalwedstrijd tusschen een vertegenwoordi gend elftal van Vlissingen en van Leiden te doen spelen, wanneer althans van den K. N.V.B. hiervoor toestemming wordt verkregen. Met Pinksteren wil men een driedaagsche sportontmoeting te Leiden organiseeren, waarin de Vlissingers in verschillen de takken van spoxt als voet bal, athletiek, korfbal, hand bal. zwemmen e.d. hun krach ten met de Leidenaars zullen moeten meten. Wat dit bezoek aan Leiden betreft, staat ech- er nog niets definitief vast. Laatste nieuws Mallaby niet vermoord. Tom Driberg, afgevaardig de van de Labour in het par lement, die kortgeleden een oezoek aan het Oosten heeft gebracht, heeft Woensdag avond in net Lagerhuis ver-, kiaard, dat hij aldaar van of- icieren bijzonderheden verno men heeft, die volkomen dui- delgk hebben gemaakt, dat brigade-generaal Manaby, Briisch bevelhebber te Soera- oaja, niet vermoord is gewor den. maar op eervolle wgze .gdens een actie gedood. LUITEN ANT-ADMIRAAL C. E. L. HELFKiCH GE AiÏRi V EEKD Woensdagmiddag is luit.-ad. miraal C. E. L. Helfrich, be velhebber def Ned. zeestrgd- krachten en oud-opperbeveL nebber der strijdkrachten ln het Oosten (B.S.O.) en zgn echtgenoote met een Dakota van den Marine-luchtvaart dienst uit Indië op Schiphol gearriveerd. Hij werd o.m. ver welkomd door den min.-pres. prof. ir. W. Schermerhorn en den commandant zeemacht Ne derland, vice-admiraal G. VV. Stoeve, Een eerewacht van mariniers en matrozen met de marinekapel stond voor het vliegtuig opgesteld. ONREGELMATIGHEDEN IN BE W AKIN OSKAMP. Dinsdag is bg verrassing het bewarings- en verblijfkamp Benthienkazerne te Dordrecht afgezet, waarna het kamp personeel is verhoord. Acht le den van de kampleiding is ge staakt Drie van hen werden door den C.C.D. gearresteerd, wegens overtreding van distri butievoorschriften De gemeen tepolitie verdenkt hen tevens van diefstal en verduistering. OVERHANDIGING KAROIN AALSHOEDEN. De Paus heeft Woensdag aan de nieuwe kardmaien als teeken van hun waardigheid den kardinaalshoed overhan digd. De plechtigheid verliep volgens het traditioneeie ntu. eel. Mgr. Agagianian, de Ar- meensche patriarch dankte namens de kardinalen. Ver volgens sprak de Paus, die er o.m op wees dat de nieuwe Kardinalen de universaliteit van de kerk vertegenwoordi gen. Kardinaal de Jong, die wegens ziekte niet aanwezig kor zgn, zal de Kardinaals hoed worden overnandigd door den pauseigken internun tius. mgr. Giobbe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5