Nieuws in een notedop Door de distributiediensten werden van Oct '44 tot Oct. '45 Uitgereikt 478,000 paar werk 397,000 paar heeren-, 590.000 paar dame*- en 767.000 paar kinderschoenen. Onder groote belangstel ling hield de Ned. Kappersbond ln Tivoli te Utrecht een de monstratie van twee nieuwe vindingen uit Amerika, nl. ©old-wave en finger-wave, die •en omwenteling in het kap persvak beteekenen, aangezien hiervoor geen apparaten meer noodig zyn. De Amsterdamache tram zal van 26 Febr. af tot avonds U uur een kwartier- dienst gaan rijden. Door den minister van blnnenlandsche zaken is inge diend een wetsontwerp tot ..regeling van rechtspositie burgerlijke gezagsdragers en yan de leden der Tweede Ka- meF der Staten-Generaal in verband met de bezetting". De schipbrug bfl Deven ter is weer voor voertuigen opengesteld. Het verkeer tus- schen Oost en West .is hier mede thans geheel hersteld. Dezer dagen is te Suate- ren naby de woning van bur gemeester Hermans een bom geworpen, door een tot nu toe onbekenden dader. Er heb ben geen persoonlijke ongeluk ken plaats gehad, doch er werd veel schade aan de wo ning veroorzaakt De boschwachter Maris te Limbricht, schoot dezer da gen een wild zwijn met een gewicht van 100 kg. Dr. Mandor Chingold, het voormalig hoofd van den joodschen raad in Roemenië is wegens afpersing, gepleegd op lotgenooten gedurende het be wind van Antonescu, ter dood veroordeeld. Admiraal sir Algernon Willis is, als opvolger van ad miraal sir John Cunningham, tot opperbevelhebber van de Britsche Middellandsche zee- vloot benoemd. Voor de presidentsverkie zingen in 1948 zal Truman zich candidaat laten stellen. Te New York zfn prins Karei Johan van Zweden en mej. Kirstin Wijmark in het huwelijk getreden. De prins deed afstand van zijn titel, zoodat het jonge paar geboekt staat als het echtpaar C. J. Bernadotte. Het hof van cassatie te Brussel heeft het beroep van Augustus Borrns, den activist uit den oorlog van 19141918, die na dezen oorlog opnieuw ter dood veroordeeld werd, verworpen. De Argentifnsche minis ter van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat Argentinië aan alle Amerikaansche lan den, behalve de V. St., een antwoord op het blauwboek over Argentinië zal zenden. De eerste proefneming met een vliegtuig, dat met be hulp van een parachute daalt, is by het vliegveld New. Brunswick, New Yersey, met succes bekroond. De parachute van 12 meter doorsnede, open de zich op minstens 2000 m. hoogte met zeer zachte schok jes. Sport DAMWEDSTRIJD ZEELAND—DORDRECHT. Zaterdag 2 Maart aj, vindt te Yerseke een damwedstrijd Zeeuwsch tientalDordtsch tiental plaats. Het Zeeuwsche tiental is als volgt samenge steld: 1. J. Blom, Yerseke, 2. M. F. de Jonge, Middelburg, 3. J, Sinke, Goes, 4. J. Strooband Jr., Middelburg, S. J. J. Kaan, Terneuzen, 6, W. Boogaard, Middelburg, 7- U. Goedbloed, Vlisslngen, 8. G. O. Veenen- daal, Yerseke, 9. A. W. Kaat, Kapelle. 10. H. M. Slabbe- koorn, Goes. Deze Zeeuwsche ploeg bezit vooral in de bovenste 6 8 borden bekende spelers. Er mag op een spannenden en gelykop- gaanden strijd gerekend wor den. Dordrecht komt echter met een tiental, dat bestaat uit zeer sterke hoofdklasse-spe lers van naam, zoodat de Zeeu wen het zeker niet gemakkleyk zullen hebben.Alle damlief hebbers zien niet spanning de ze ontmoeting tegemoet. Verder kan reeds thans wor den medegedeeld, dat het Zeeuwsche tiental dit jaar een bezoek aan België (Luik) zal brengen, terwyl ook wedstry- den met andere districten op het programma staan. Nagekomen uitslag: Aarden burgIJzendijko 25. De landenzwemwedstryd De nemarkenNederland, welke te Kopenhagen gehouden werd, is door onze landgenooten met 134,5 tegen 109,5 punten ge wonnen. Officieele publicaties HINDERWET. B. en W. van Vlisslngen; brengen ingevolge de art. 6 en 7 der Hinderwet ter open- baro kennis, dat bij hen is in gekomen een verzoek van' de N.V. Kon. My. „de Schelde" alhier om vergunning tot het oprichten van een centraal ke telhuis, waarin worden ge plaatst 2 stoomketels, elk 500 m2 V.O., 2 brandstof- pompen met electrische motor elk van 14 P.K., een onder, wlndfan met electrische mo tor van 7.5 P.K., een onder windfan met electrische motor van 4 P.K., 4 watertanken op bordes op het perceel kad. bekend Gem. Vlissingen, Sec- - Studenten, die aanhan gers zijn van de Phalanx, heb ben een aanslag gepleegd op den v.m. Spaanscnen ambas sadeur by het Vaticaan, Jose Yanguas Messia, dien zy als een verrader beschouwen, af vallig aan Franco. tie D, no. 1992 ged. gelegen aan de Aagje Dekenstraat; dat dit verzoek met de by. lagen, vanaf heden op de ge meentesecretarie (2e afd.) ter visie zal worden gelegd en dat schrlfteiyk bezwaren bij hun college kunnen ^worden ingediend. Den 26en Februari 1946 zal ten gemeentehuize, des voor middags, gelegenheid worden gegeven, om bezwaren tegen het oprichten dier inrichting in te brengen, terwyi daarbij zoowel de verzoekster, als zyn, die bezwaren indienen, in de gelegenheid worden ge steld deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel do verzoekster als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende drie dagen vóór den 26en Februari 1946 ter gem. secr. (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif. turen kennis nemen. Niet tot beroep zyn gerech tigd zij, die niet overeen komstig art. 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of één of meer zyner leden zyn verschenen, teneinde hun be zwaren mondeling toe te lich ten. De burgemeester der ge meente Goes maakt bekend dat voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar kosteloos vitamine D-tabletten worden verstrekt op de secretarie dezer gemeen te (Bureau bevolking). De tabletten kunnen worden afgehaald lederen werkdag tusschen 912 uur. Weerbericht GUUR. Aanvankelijk stormachtige, later langzaam afnemende wind tusschen N.-W. en N. Nog regen-, hagel- of natte sneeuwbuien, vooral in het Noorden des lands. Geleidelijk verdere daling van tempera tuur. Zon on Maan. Vrydag komt de zon op te 7,43 en gaat onder te 18,06. De maan resp. te 0,08 en te 10,17. Hoog- ©n laagwater te Vlissingen. Vrydag hoog te: 5,44 en 18,09 resp. 1,79 en 1,75 m. plus N.A.P.; laag te 12,16, 2,13 m. Radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (K. R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtend, gymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gram.; 9.00 De Heilige van den dag; 9,10 Gram.; 10,10 Voordr.; 10.30 Gram.; 10.50 Reportage; 11.00 Gram.; 11.30 Als de ziele luistert; 12.00 Continental Kwintet; 12.30 Hoe Ned. den vrede wint; 12.35 Vaudeville ork.; 13.00 Ber.; 13.15 Gram.; 13,30 Vaudeville orlc.; 14,00 Conc.; 14.30 Muzikaal sprook je; 14.45 Gram.; 15.15 Vrou- wenrubr.; 15.45 Gram.; 16.00 Conc.; 16.30 Gram.; 17.00 Jeugdrubr.; 17.15 Gram.; 18.00 Zang; 18.50 Voor het slapen gaan; 19.00 Ber.; 19.30 Voor de Ned. strydkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Conc,; 21.00 Op de brug; 21.15 Gram. en Conc.; 22.00 Ber.; 22.15 Gram.; 22.20 Le zing; 22.35 Gram.; 23.00 Ge* var. programma Hilversum II (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7.00 Ber.; 7,15 Och- tendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 8.50 Voor de huishouding; 9.00 Gram.; 10.00 Morgenwyding 10.20 Voor de zieken; 10,45 Conc.; 11,15 Vrouwenrubr.; 11.30 Eddy Walis; 12.00 Or gel; 12,45 Dick Willebrandts 13,00 Ber.; 13,15 Ork Malando; 14.00 Kookpraatje; Ï4.20 Con cert; 15,20 Conc.; 16,00 Le zing; 16.30 Jeugdrubr.; 17.00 Orgel; 17,20 Ork. Carcassola; 17.45 Rijk overzee; 18,00 Ber.; 18.15 Conc.; 18.45Lezing; 19.00 Tony Schifferstein; 19.15 Bui- tenl. weekoverzicht; 19,30 Le zing; 20.00 Ber.; 20.05 Conc.; 20.30 Lezing: 21.00 Op de brug; 21,15 Zang; 21,30 Men vraagt... wy draaien!; 22.00 Metropole ork.; 22.35 Gram.; 22.40 Avond- wijding;* 23.00 Ber.; 23.15 Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door G- Tb. Rotman 82. Werkelijk gaf da staaf Iets mee; het cement, waarin hij vastzat, scheen niet erg stevig meer te wezen. Plotseling kwam er onverwach te hulp; hij was te veel op de punt der bank gaan staanj de bank klepte om. meneer Kruizemunt schoot met tralie en nl omlaag en kreeg tegelijk de zware waterkan tegen z'n hoofd Met groote blijdschap ge ven wy kennis van de ge boorte van onze Dochter AUGUSTINA GERTRUD MAR LA. (INAj. J. C. DE HAMER. M. DE HAMER— NISCHK. Vlissingen, 18 Febr. 1946. Sottegemstraat 92. Tyd.: St. Josephziekenhuls. Met blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA FRANCINA. P. S. NOTEBODM- A. C- NOTEBOOM—BLOK, ANNIE en PIET. Wolf aartsdijk, 19 Febr- 1946. Ty<L Ziekenhuis, Oostwal, Goes «Ondertrouwd WIM VERDONK en LINY KIEBOOM. Huweiyksvoltrekking op na der te bepalen datum. Vlissingen, Kasteelstraat 14. Middelburg. Seisdara 16. 20 Febr. 1946. BERT DORPMANS en JANNIGJE KROL hebben de eer kennis te ge ven van hun voorgenomen huweüjk, waarvan de voltrek king zal plaats hebben op Woensdag 27 Febr. a.s., des namiddags 3 uur. Receptie van half vyf tot half zes, Noordstraat 24. Vlissingen, 13 Febr. 1946. Noordstraat 22. Noordstraat 24. Toekomstig adres: Noordstraat 22, Vlisslngen. WIM VAN SPIERENBURG en HANNY VAN DONSELAAR hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwe- ïyk. waarvan de plechtige Ker. keiyke Inzegening zal plaats hebben op Zaterdag 2 Maart a-s., om 10'uur in de Parochie kerk van de H. Maria Geboor te, Mariapleln, Nymegen. Nymegen, Daalseweg 11- Middelburg, Julianastraat 17. Gelegenheid tot gelukwenschen van 1415 uur in Hotel „At lanta", Groote Markt te Ny megen. Toekomstig adres: Jozef Israëlsstr. 80, Nymegen. Ondertrouwd: N J. P. WINKSTER en REE DE PAGTER. Huweiyksvoltrekking op nader te bepalen datum. Middelburg, 20 Februari 1946. Stationstraat 22. Houtkade 15. Toek- adres: L. Noordstraat 4. Getrouwd: K. A. TEN HACKEN en E- B. MINDER HOUD. Vlisslngen, 21 Februari 1946. J Op Zaterdag 23 Februari 1946 hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot. ouders J. RI JKS E en O. J- GOEDBLOED hu.» 25-jarlg© Echtvoreenl- ging te herdenken. J Dat zy nog lang ge- J spaard mogen biyven, is de wensch van hun dank- x bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. C. M. CALJOUW— RIJKSE. W. CALJOUW. M- J. RIJKSE. INEKE. Evac.-adres: Volderyiaagte 8, M"burg. Verhuisd van Spanjaard- atraat 25 naar Hendrikstraat 13, Middelburg. L. H. HAR- PE. Lökdlenaar. Heden overleed ln het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, tot onze groote droefheid, onze lieve Vrouw en Moeder GEERTJE ROTH, geb. PONSE, in den leeftyd van 38 jaar- Alkmaar: H- A. ROTH. LENI. ERNA. Alkmaar, 16 Febr. 1946- Frans Halsstraat 45. De begrafenis heeft Woensdag jl- plaats ge had op de Gemeente-Be graafplaats. Heden werd, na een smartelyk, doch geduldig gedragen ïyden, van onze zyde weggenomen, onze innig geliefde Echtgenoo- te, Moeder. Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster ea Tante - SARA MARIA VERLINDE, geboren REIGEL, in den ouderdom van 72 jaar en 9 maanden. Allen die haar gekend hebben, zullen kunnen be seffen. wat een verlies dit verscheiden voor ons be- teekent- Uit aller naam, J. F. VERLINDE. Terneuzen, 17 Febr. 1946- Nieuwstraat 42, Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig, geduldig gedragen ïyden, onze geliefde Moeder. Be huwd-, Groot- en Over* grootmoeder GEL IN A GABRIËLSE, Weduwe van A. MAAS, in den ouderdom van ruim 81 jaar. G STROO—MAAS. J. STROO en Kinderen. M. BRASSER—MAAS. P. BRASSER en Kinderen- P. J. LOUWERSE— MAAS. I- J. LOUWERSE en Kinderen- E. DA AMEN—MAAS- A. A. DAAMEN. JAN MAAS- Oost- en West-Souburg, 17 Februari 1946. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 21 Fe bruari om 10.45 uur van Spoorstraat 6. Niet in staat zynde allen persooniyk te danken voor de vele en ontroerende blijken van medeleven, ons betoond tijdens de onzekerheid en na het bekend worden van het overlijden van onzen innig feliefden en onvergeteiyken oon Broer, Kleinzoon, Neef en Verloofde IZAAK VAN BOVEN, betuigen wij onzen oprecht hartelijken dank, Fam. M. VAN BOVEN. Wolphaartsdyk, 14 Febr. 1946. Voor de talryke bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlnden van onze innig geliefde Dochter, Zuster, Be huwdzuster en Tante JEANNE, betuigen wy onzen oprechten dank. Fam. VERHAGEN. Vlissingen, Febr. 1946. Badhuisstraat 81. VERHUISD H. P. VEEN1NG naar BouL Evertsen 16, Vlisslngen Telefoon 546- ïedereen is hartelijk welkom in de bijzondere samenkomst o.l. v- Kapt. VERWAAL uit Vlis slngen, hedenavond om 8 uur. Het Leger des Hells Middelburg. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN! Ruim voorradig: Cacao, koffie, 1am, stroop en hagelslag, huis houdzeep, lucifers en chocolade artikelen. Verder veel- vrije artikelen, als: meubelwas, closetpapier, peulvruchten, havermout, gort, maïzena, aArd. meel, pudding, afwaschmiddel, enz- enz. Voor degenen die hun bonnen besteden, ruim voorradig koek en biscuits, alsmede een be perkte voorraad koffie-surro- gaat. Fa. LENSVELT Co. Tel. 249 Nieuwendijk 27 Vlisslngen- VERHUISD: van Spanjaardstraat 8/10 naar ons oud adres: Veerschesingel 104, Middelburg W. F. VAN DER PLANK- DE PAGTER Handel ln Kruidenierswaren. Voor de zeer vele bewyzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Dochter, Zuster. Behuwdzuster en Tante SARA MARTHINA KAMERMAN S, betuigen wij onzen harteiyken dank. Fam. A. KAMERMANS. Paul Krugerstr. 9, Vlisslngen. Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onzen ge liefden Man, Vader en Groot vader L. VERHAGE, betuigen wij onzen harteiyken dank. Wed. VERHAGE— MARINISSE. Meliskerke, Februari 1946. Mr. Meterman kóókt van woeae en pruttelt nog leng na, want hij hoort - nu al tien minuten lang de fluitketel van zijn buurvrouw Mevr. Koockmaer-Raeck de luidste signalen geven. Tot alle huisvrouwen zouden wij willen zeggen; koken is goed, van woede koken in sommige gevallen óók, maar laat het napruttelen zooveel mogelijk de hooikist doen, En een hooikist kunt U met zeer eenvoudige middelen maken. Gos- en licht beperken. Fabrieken kunnen werken! Public, ijfc Min. •- m Ciijwtrhti* R.JktUUfkufmm Coöperatieve Boerenleenbank Grypskerke (Z.) Zittingen voortaan als volgt: te Oostkapclle iederen Maan- dagnam- van 1.304.30 uur by W. JANSE, Dorpstraat; Gryps kerke Woensdagvoorm. van 9 12 en Vrydagnam. van 14 uur ln het Distributiekantoor. Dringend verzocht alsdan de boekjes af te halen- HET BESTUUR. Denkt U om den Vroolijken Cabaretavond te geven door de Tooneelvereen. A.V.E.D.O. in 't Schuttershof, Middelburg, op Zaterdag 23 Februari a-s. Nog enkele kaarten beschik baar. Plaatsbespreken Zater dag a.s. van half 35 uur in 't Schuttershof. NOTARISHUIS Middelburg. De verkooping welke gehouden zou worden op 27 Februari 1946 gaat niet aoor en is thans Alhambra-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J- v. Liere Zonen. Vanaf Vrydag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: 100 MANNEN EN EEN vastgesteld op WOENSDAG 6 MAART 1046. Nader te adverteeren. Notaris VAN DER HARST. BEKENDMAKING. De Directeur van Gemeente werken c.a. te Middelburg deelt mede, dat zyn spreekuren met ingang van heden zijn vastgesteld iederen werkdag van 912 uur voormiddag, ter. w-ijl zyn bureaux (Stadsschuur) met ingang van denzelfden da tum op werkdagen voor het publiek uitsluitend zullen ge opend zyn als volgt: Algemeen© zaken en Pry zen" bureau: van 8 3012 uur v.m. Bonnenuitgifte voor bouwma terialen enz.: van 8.3010 uur v.m- De Directeur van Gemeentewerken, A. J. W. MATHIJS SEN DEANNE DURBIN, de 15-ja- rige nachtegaal uit „Drie Schattige Meisjes", de lieve ling van 5 werelddeelen, in een grandioos muziek- en zang- festyn- Zij wordt bijgestaan door LEOPOLD STOKOWSKI, ADOLPHE MENJOU, MISCHA AUER ALICE BRADY. De streelende klanken van het wereldberoemde Philadelphia Symphonle-orkest als achter grond van een verrukkelijke, origineele, ongemeen boeiende geschiedenis. Toegang eiken leeft-yd. Aanvang der voorstellingen iederen avond 7 en 9 uur- Zondagmiddag 3 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 1011 uur. De Burgemeester van West- kapelle maakt bekend dat B*. D. ROOSENBURG. Architect, Den Haag, voor de inwoners van Westkapelle een lezing zal houden over het HERBOUWPLAN VAN WESTKAPELLE. Deze lezing zal worden gehou den op Vrijdag 22 Februari a s. te Domburg, 's avonds 8 uur, in zaal „Wilhelmina" en te Westkapelle op Zaterdag 28 Februari a.s., 's avonds 8 uur, in de Cantine Rykswaterstaat. Westkapelle, 18 Febr. 1946. De Burgemeester voornoemd. A. F. C. DE CASEMBROOT. De nieuwe FARGO TRUCK KOMT DEZE WEEK IN NEDERLAND. Eon CHRYSLER product met reputatie. Vraagt nu reeds een aan koopvergunning by R.V-I. Dealer: Eerste Zeeuwsche Autogarage L. BLAAS Middelburg. Adres: St. Janstr- 1434 Telef. 2918. Luxor-Theater Vlissingen, Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen. Vanaf Vrydag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: Gevangenis Schaduwen Een meesleepend, boeiend en dramatisch verhaal, dat tege- lyk romantisch en frisch aan doet. Als by programma: t Gevecht in de Vallei. Een' all-round cowboy-film met een actievol verhaal van rookende revolvers, donderen de paardenhoeven en ook zin gende cowboys ln schitterende maannachten- Toegang 18 jaar. Aanvang der voorstellingen iederen avond 7.15 en 9.15 uur Zondagmiddag 3.15 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 1011 uur. Schouwburg-Bioscoop Molenwater Middelburg. Presenteert voor U vanaf Za terdag 23 Februari tot en met Maandag 25 Februari a.s. DUS SLECHTS DRIE DAGEN een L-C.B.-Film! GRACE MOORE in: I 'LL TAKE ROMANCE Een prima speelfilm met GRACE MOORE en MALVYN DOUGLAS in de hoofdrol. On getwijfeld de beste film van dit seizoen!!! Toegang alle leeftyden. Aanvang Avondvoorstelling precies 7.30 uur- Aanvang Zon. dagvoorstellingen: precies 2.3C uur en 7.30 uur% N.B. Zaterdag 23 Februari matlnée-voorstelling om 2-30 u Electro-Bioscoop Markt Middelburg Presenteert voor U vanaf Vry dag 22 Februari tot en met Donderdag 28 Februari as. JEAN GABIN in: DE DAG BREEKT AAN Verder medespelenden: JACQUELINE LAURENT, JULES BERRY e.V.a. Een diep aangrypend filmwerk, dat. niet zal nalaten de felste emoties in U op te roepen Een „NOVA" Film! Toegang 18 jaar. Aanvang avondvoorstelling precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: 4 uur en 9 uur. Aanvang Vrydag-, Dins dag Woensdag- en Donder dag-avondvoorstellingen: 7 uur en 9 uur- ALBERT HEIJN, Middelburg, vraagt netten VERKOOPER. Telefoon 2680. Zich aan te mei. den nè, 5 uur. Korte Delft 11. Gloeilampengroothandel vraagt voor Zeeland AGENT of Vertegenwoordiger. Brieven No. 2910, Adv. Bur. BELÏNFANTE Co-, Regen- tesseplein 8, Den Haag. STIKSTERS Gevraagd TWEE voor de lederwarenbranche, by G. TH. ROOVERS ZONEN, Lederwarenfabriek, L. Delft 31, Middelburg. De N.V- VLISMAR, Prins Hendrikweg 6a te Vlissingen, vraagt voor spoedige indienst treding: 1 Electriclen, volledig met het vak op de hoogte; 1 Autogene-lasscher, 1 leerling Autogene- lasscher. Persooniyko of schrifteiyke sollicitaties worden zoo spoe dig mogelijk ten kantore der Vennootschap ingewacht. Gevraagd een HALFWAS-SMID en een LEERLING-SMID. J. VERPLANKE, Walstr. 100, Vlissingen. Gevraagd NETTE JONGEN. Melkhandel C. KOOLE, Cly- verstraat 65, Vlissingen. COLPORTEURS GEVRAAGD ln alle plaatsen, ter versprei ding van een tydschrift,be stemd voor kantoorbedienden, middenstanders' en zakenmen- schen. Brieven lett. V 10, Bur. P. Z.C., Vlissingen. ARBEIDER gevraagd. A. PiOPPE, Seissingel 32, Mid delburg^ Ifoud geld over Vrydag 22 en Zaterdag 23 Febr gelden nog verlaag de prijzen voor PUODING vaa 18 voor 15 ct. per ptkjï TUIHSOONEM va*40voor371/jC.p 500gr. KINDERMEEL van 20 voor 17 ct por pak 4 CHOCOLADE RIEPEN vai»24voor 20 ct ALLE TAFELZUREN STERK 9* PRIJS VERLAAGD U WINKELT PRTTTK UW 12-033 Te ruilen: n- br. Damesman tel, kleine maat, v. een Zomer mantel, kl. maat? Ringstraat A 345, Groede. Bruidsjapon te koop ge vraagd of te huur. Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg. Wie ruilt een paar nieuwe Damesschoenen, m. 87, voor een Overhemd Willemsweg 57, Schoondyke. Terstond gevraagd JONGSTE BEDIENDE. FRANKEN VAN WEEL, Goes. NETTE WERKSTER gevraagd voor 1 dag per week- Dienstbode aanwezig. Mevr. RIJK, Klokstraat 5. Goes. Jongeman zoekt NET KOSTHUIS te Middelburg, liefs» geen be* roeps. Brieven met inl- aan B. KRAMER, Zuidvlietstraat 93. Goes. Wegens sterfgeval met Maart een Meld-Huishoudster gevraagd. JAN BLOK, Hofste de „Veldzicht", Rilland-Bath. Mevrouw GOSSES, Stations weg 31, Goes, vraagt tegen 1 Maart een TWEEDE MEISJE als hulp in de huishouding van 82 uur. Te koop: BEST ZWART PAK, 75- Te bevragen M. LIEVEN, SE, Vinkenissestraat 10, Ril* land. Te koop Wagendekentjev Babyhemdjes, Truitjes en On derleggers, alles nieuw. Br, no. 10, Agent P.Z.C., Krab ben dijke. Te koop een paar leerea Laarzen, lang 65 cm., no. 45, in goeden staat. Ook genegen te rullen vcor poeljes. N. Ach terweg B 255, We mei din ge. Wie milt mijn Heerenschoe nen, maat 45, z.g.a.m, voor zelfde Heerenschoenen, maat 43 of Damesmolières, maat 39 of 40? Agentschap P.Z.C., Wiihelminastraafc B 171, We* meldinge. Wie ruilt z.g.a,n. Kinderwa gen, crème kleurig, voor z.g. .n. Wandelwagentje? Te be* .gen Agentschap P.Z.C., Ihelmlnastraat B 171, We. vraj Wil meldinge. Wie ruilt zware kwaliteit zw. ratiné Mantel, plm. m. 42 en 2 Vilthoeden, bruin en zwart, alles in prima staat, voor coupon zuiver wollen Stof voor jurk (zwart of bruin) en 'n donker Rokje, liefst bruin?, Tulpstraat 35, Goes Te huur of te koop gevraagd LUXE AUTO, liefst klein mo del, in goeden staat. N.V. Wed. P. DE JONGE, Stations weg, Goes. Weer uit voorraad leverbaar alle soorten KRUIWAGENS. I. V. d. BERGE Dorpsstraat 138 Breskens. Te koop: meerjarig kaphout vastges telden regeerings- prys. LUTEIJN—LEEN. HOUTS, Mariaweg O 68, Te koop pluchen br. Siaal, gryze wollen Sjaal (belden Walch- dr.), zw. pluchen Doek, twee zw. Cadzandscho pakken, kl. m., en Tafel. Ringstr. A 345, Groede. Te koop: 15 klpnen, 2e gjaar, aan en tegen den leg. Ruilen mot goede luidspreker voorrang. Te bevr. by E. A. DE BOURGRAAF, RykSWeg O 109, post Breskens. Wie ruilt, myn v.o. Sokken- wol voor Baby wol? Te koop z.g.a.n, br. j. Laar zen, m. 3b, 10.bl m. Mol., m. 37, f 8.Lange Heeron- straat 39, Schoondyke Te koop mooie witte Bruids japon, m. 40-42. PrHs 55.—. Dortmansstraat 6, 2 x bellen, Vlissingen. Te koon oi m Dru.«.i«scU ge vraagd een ZWARTE SCHORT. W. POUWELSE, Bunkeroprit; Westkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4