PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Soekarno valt de Nederlandsche politiek aan. Ambonneezen betuigen hun onschokbare trouw. FRANCO HAALT MOORSCHE TROEPEN NAAR SPANJE. Leiders van de Belgische Katholieken verlangen compromis met socialisten. Economisch Technologisch Insiituui voor Zeeland Hoofdredacteur O. Balllntljn (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Bcekenkamp), Uitgave: Stich ting P.z.c.. Middelburg, Druk: firma F.van de Velde Jr., Vllsslngen. Commissie van Bijstand J. L. vnn Leeuwen, Ds, M. L. V/. Schoch, Vlis- singen. Donderdag 21 Febr. '40 Nummer 44t lS9e Jaargang - ABONNEMENTSHRIJS 25 cel» pet week. t 3 20 per kwartaal, franco per oost, 1 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER- en feestdage'iu beha,ve op z™- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT minimum oer advertentie t 2.—. Bureaux gevestigd te Vlissingen Wal3traai 58-60, telefoon 10 12 lijnen Middelburg. Loudensche Kaai 29, teletoon 2077 en 2924. Goes: lurlkade 15, teleloon 2475. Terneuzen Nleuwediepstraat 23 Postrekening 3593H0 Ptov Zecuwselie Cou^d^it^Mulueltiur^ Indonesiërs bevechten Indonesiërs. Soekarno heeft in een. volks vergadering te Pasoer.oean de Nederlandsche politiek aange vallen, zeggende, dat zy ge ficht is op herkoloniseering. „De Hollanders voeren een po litiek van yerdeeling, verleiding en bedreiging, doch deze poli tiek zal zeker stranden!" aldus Soekarno. Hatta zeide, dat de Indonesiërs bereid waren sa men te werken op basis van honderd procent onafhanke lijkheid. Deze uitlatingen zouden er op kunnen wijzen dat Soekar no naar de opvattingen der extremisten overhelt, doch men dient ook rekening te houden met het spel van Loven en bie den, dat zich te Batavia zal gaan ontwikkelen. Een geheel ander geluid laat een lid van het Centraal Na tionaal Comité in de „Merde ka" hooren. Hij zegt, dat na ampele overweging en onbe vooroordeeld beziën der Ned. voorstellen blijkt, dat de Ne derlanders inderdaad getracht hebben een wezenlijke basis voor besprekingen te vinden. De a.s. besprekingen, waar voor Sjahrir, vergezeld van de meeste leden van zijn kabinet, naar Djokjakarta vertrokken is, zullen waarschijnlijk de po sitie van Sjahrir bij de komen de onderhandelingen verduide lijken. Er wordt zichtbaar een poging gedaan om Sjahrirs kabinet zooveel mogelijk steun: te verleenen en om een schei-: ding in de nationalistische partijen te voorkomen. VRAGEN AAN DEN MINISTER GESTELD. De heer de Savornin Loh- man heeft den minister van overzeesche gebiedsdeelen o.m. gevraagd of er alleen bespre kingen met de groep Sjahrir fevoerd worden of ook met an- eren. die de deelen der bevol king in en buiten Java, niet met de z.g republiek in ver binding staande, vertegenwoor digen. AMBONNEESCHE TROUW. Een delegatie van de Am. bonneesche gemeente te Bata via heeft zich tot generaal Spoor gewend en verklaard, dat de Ambonneezen er volledig op vertrouwen, dat de beloften, tijdens den oorlog door de Ne derlandsche regeering gedaan, nagekomen zouden worden. Zij zeide voorts, dat de Am bonneezen gaarne loyaal en nuttig met de Nederlanders willen blijven samenwerken. Gen. Spoor werd verzocht de Nederlandsche regeering er op te wijzen, dat de belangen en rechten der minderheden in Indië alle aandacht verdienen. Aan de „onschokbare trouw van de Ambonneezen aan Ko- HET PROCES TE NEURENBERG. Russische film brengt Keitel en Ribbentrop uii hun evenwicht. In de zitting van Dinsdag van het tribunaal te Neuren berg ging de Russische aankla ger Smirnov uitvoerig in op het produceeren van zeep uit menschenlichamen, waartoe de Duitsciters in Dantzig zelfs een fabriek hadden gebouwd! Hij onthulde voorts de metho den van de Duitschers om dood te zaaien onder het Sov jetvolk waartoe zij zelfs kunst matig typhus verspreidden en methyl-alcohol verkochten. Smirnov eindigde zijn beschul diging met het vertoonen van een documentaire film- over de gruwelen, waaraan het Rus sische volk gedurende de be zetting heeft blootgestaan en meer dan woorden en cijfers over massagraven en massa moorden spraken de beelden van de menschenhoofden, die bij de guillotine der Gestapo in manden waren samenge- gooid of die der uitmergeling van de doodgehongerde mèn- ochen bij Maidanek. Merkwaardig was de reactie van de Verschillende beschul digden. Keitel was het blijk baar te machtig en moest her haaldelijk zijn zakdoek aan rijn oogen brengen, terwijl ook von Ribbentrop het zichtbaar te kwaad had. De meeste an dere keken niet naar het doek of wendden herhaaldelijk den blik af, alleen Seyss-Inquart, Frank, Frick, en merkwaardig genoeg ook Schacht volgden de geheele film, die drie kwar tier duurde. Men verwacht, dat de Russi sche aanklacht nog tot Dins dag of Woensdag zal voortdu ren. ningin Wilhelmina" werd uiting gegeven. Twee sterke Britsche colon nes zijn van Batavia ter ver kenning opgerukt in de rich ting Bekassi. Op drie punten werd tegenstand van weinig belang ontmoet. Een Britsch- Indisch soldaat werd gedood, zeven gewond. Naar schatting verblijven er niet meer dan 200 gewapende Indonesiërs in dit gebied. Behoudens een aantal plun deringen is Batavia rustig. In Oost-Java werd een Britsch- Indiër gewond bjj het oprui men van drie verdedigde weg versperringen in de omgeving van Kletek. Een patrouille maakte in het gebied van Modjoengah op een kleine groep Indonesiërs een aan zienlijke hoeveelheid uitrus tingsstukken en explosieve stoffen buit. Zuidelijk van Bandoeng zijn extremistische Pemoeda's slaags geraakt met de T.R.I. Een aantal Pemoeda's werd gearresteerd. De meeste vroegere officiee- le regeeringspersonen in d«* residentie Bantam zijn ver moord of ontvoerd. Vele bot singen doen zich voor tus- schen verschillende Indonesi sche groepen. Reeds langer dan een maand zijn het volks leger en de T.R.I. slaags in het gebied van Serang en Pa- degelang. Terroristen ontvoe ren jonge meisjes uit de kam- »ngs. In de gevangenis te irang worden Indonesische vrouwen van voorname fami lies gevangen gehouden. U.N.O. dingt naar eigendommen van den Volkenbond. In April a.s. zal de Assem blee van den Volkenbond te Genève voor het laatst bijeen komen. De U.N.O. zal aam den Volkenbond een ontwerp voor leggen, behelzende een over eenkomst tusschen deze twee lichamen. Wordt het ontwerp goedge. keurd, dan zal de U.N.O. de eigendommen van den Volken bond en zijn bibliotheek tegen kostprijs overnemen. Alleen de beambten, die de nationali teit bezitten van staten, die lid zijn van de U.N.O., zullen in dienst van de U.N.O. komen. DADELS BINNENKORT ZONDER BON. Binnenkort zullen dadels zonder bon in den handel ver krijgbaar zrjn. De regeering heeft een party van 3000 ton aangekocht. De beste kwali teiten zullen ter beschikking van den consument worden gesteld. Het overige wordt af geleverd aan de verwerkende industrieën. Mussert voor den Bijzonderen Raad van Cassatie. Adv. fiscaal vraagt bevestiging doodstraf. Woensdagmorgen is voor den bgzonderen raad van cassatie de laatste fase van de berech ting van Mussert, leider der N.S.B., begonnen. Toen Mussert werd binnen geleid, maakte hg een gezon den indruk en keek op de hem zoo bekende arrogante wijze de zaal in. Op een vraag van den president mr. Haga ver klaarde Mussert dat hij de re geering niet had ingelicht over aen aanval op Nederland, om dat deze zeker wel was inge- licht. De hulp aan het Oostfront motiveerde hij dooi te zeggen dat hij Europa be schouwde als een geheel te genover Azië. De Arbeidsdienst was hem steeds een doorn in het oog, maarhij kon het niet verhinderen! Uit verschil lende vragen en antwoorden hierop bleek verder dat Mus sert niet anders dan „een pion in het spel der Duitsche hee-' ren" was geweest, zooals mr. Haga het uitdrukt. Mussert ontkende dat de N.S.B. de wreedheden der Duitschers t. o.v. de Joden goedkeurde. Hierbij kwam de pre sident echter met een brief waarin Mussert het doodschie ten van Joodsche communisten te Haarlem,, voor een moord op Duitsche soldaten. goed keurde. In het verdere verloop onthulde Mussert nog altgd in een Duitsche overwinning te hebben geloofd en verklaarde hierbij dat Duitschers reeds met hem over een atoombom hadden gesproken. De verhou ding tusschen Seyss Inquart en hem zou altijd een gewapem de vrede zijn geweest. Hier na kreeg Mussert nog een half uur gelegenheid zelf zgn stand punt uiteen te zetten. „Het verwgt dat men mij maakt", aldus Mussert is, dat ik te ver ben gegaan, doch vani verschillende zijden, ook in de UJT.O.-vergadering, is de tendenz gebleken, dat de sta ten onderdeelen vau hun sou- vereiniteit afstaan aan een statenbond. Ik heb getracht hulp te vinden, waar ik het vinden kon. De strjjd tegen Rusland, tegen het communis me, was voor mij een heilige oorlog Ik was in een positie, die mij was opgedrongen en heb trachten te bereiken wat te bereiken was. Nu is voor mij het einde ge komen. Ik geloof niet in een wereldvrede, tenminste niet op het oogenblik. Maak daarom de breuk niet grooter in ons volk," zoo besloot Mussert zijn betoog. Het woord was hierna aan mr. Wgckerheld Bisdom voor een verdediging op zuiver juridische grondslagen. Het voorstel van Mussert tot de vorming van een Germaan- schen statenbond achtte de verdediger geen strafbaar feit. Den aanslag om den grondwet- telijken regeeringsvorm te ver werpen, besprekende, zei ver dediger dat alles beperkt bleef tot plannen maken. Bovendien zou volgens hem een tgdelijke benoeming van Museert als re- Hel Wereldgebeuren Brltsch-Indië wenscht zelfbestuur. Franco vindt het biykbaar niet prettig zoo in het brand punt der democratische be langstelling te staan. Hij treft maatregelen om zijn dictators zetel nog iets langer te behou den. Daartoe heeft hij het beste vechtmateriaal in het Spaan- sche leger, Moorsche troepen, waarvan hij reeds tijdens den burgeroorlog zooveel mogelijk gebruik maakte, in verscheide ne schepen uit Marokko naar! Algeciras, Malaga en Valencia doen overbrengen ter verster king van de garnizoenen. Zooals men weet wees de Spaansche dictator de Amerikaansche be schuldiging, dat Spanje met Argentinië in de oorlogsjaren zou hebben samengewerkt ter begunstiging van Duitschland van de hand. Natuurlgk kunnen de V. S. zich niet neerleggen by deze ontkenning en de mi nister van buiten landsche za ken, Byrnes, heeft dan ook medegedeeld, dat de regeerin gen van de V. S, en Engeland in het bezit zijn van een aantal documenten, welke betrekking hebben op Spanje. Het ligt in de bedoeling om na bestudee ring, eventueel tot publicatie over te gaan om aldus Spanje op gelijke wijze als Argentinië te incrimineeren Alleen is er dit verschil, dat de verant woordelijke man, Franco, hier nog aan het bewind is! Inmid dels heeft Brazilië de Spaan - Aan de leden van de vak groep zeep, wasch- en reini gingsmiddelen is toegestaan de verbruikersprgs .voor am moniak, 10 in flesschen, op ten hoogste 0.25 per liter te stellen. gent geen wezenlijke wijziging in den grondwettelijken regee ringsvorm hebben veroorzaakt De tweede verdediger mr. J. H. de Pont behandelde in hoofdzaak het derde punt der tenlastelegging, de hulpverlee ning aan den vijand en besloot met het laatste middel van cassatie dat zegt dat de opge legde straf, de doodstraf, niet geacht kan worden te beant woorden aan den ernst van de ten laste gelegde misdrijven en de omstandigheden waaronder zij zgn gepleegd. Daarop sprak de advocaat fiscaal, prof. mr. G. E. Lange- meijer, die de drie punten wel ke Mussert ten laste zijn ge legd, besprak en de pleidooien der verdediging uitvoerig be streed. Spr. verzocht verwer ping van het beroep, dus beves. tiging van de doodstraf. De raad van cassatie zal over 4 weken of eerder uitspraak doen. Thans meer dan ooit noodig Stappen in deze richting te verwachten Reeds jaren geleden werd in verscheidene provincies van ons land overgegaan tot de stichting van een Economisch Technologisch Instituut en in de meeste gevallen heeft men van deze stichting geen spgt gehad. Limburg was de eerste provincie, waar deze instelling het levenslicht aanschouwde en zg heeft daar belangrglc, vruchtdragend werk op haar naam staan. Overijssel, Zuid- Hólland, Groningen en andere gewesten volgden. Overgssel heeft, om een voorbeeld te noe men, aan zijn E.T.I. de vesti ging van de belangrgke eter- nitfabriek in Goor te danken, een bedrgf, dat aan honderden werk verschaft! Zeeland heeft nog geen eco nomisch technologisch insti tuut. Wel heeft er een tyd lang samenwerking bestaan tus schen de Zuid-Hollandsche in stelling van dezen aard, welke trouwens ook met Utrecht sa menwerkte, waardoor er dus een Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. Zeeland en Utrecht ontstond, maar in de practijk is deze samenkoppeling van de belan gen van drie zeer uiteenloopen- de provincies van weinig nut geweest. De belangen van Zee land zgn er wellicht zelfs meer door geschaad, dan gebaat. Het eindresultaat was ten slotte, dat de Kamer van Koophandel voor verdere samenwerking niets voelde en ten slotte de samenwerking beëindigde. Destijds is er gedacht aan de stichting van een E.T.I. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Tot verwerkeiyicing van dit denkbeeld is het echter nim mer gekomen en misschien is er toch eigenlijk in een gebied als Zeeuwsch-Vlaanderen. dat slechts beperkten omvang heeft,* te weinig initiatiefmoge lijkheden voor een E.TJ. zgn te vinden. Dit neemt echter niet weg. dat er in een tyd van ver nieuwing op byna elk gebied, zooals wij thans beleven, in Zeeland aan een Economisch Technologisch Instituut meer behoefte bestaat dan ooit. Wat is namelijk de taak van een dergelijk instituut? Men kan haar het beste als volgt omschrijven: Een Economisch Technolo gisch Instituut heeft ten doel alle mogelijkheden op industri eel gebied grondig te onder zoeken. Het dient na te gaan, welke vestigingsmogelijkheden, welke ontwikkelingskansen er op in dustrieel gebied in een bepaal de provincie aanwezig zgn. Het dient de belangen van handel en bedrgf naar vermogen te behartigen door verbetering van verkeerstoestanden na te streven, belemmeringen voor het normaal functionneeren van den handel uit den weg te helpen ruimen, door de wel vaart waar mogelijk te stimu- leeren. Handel en bedrijf moe ten een E.T.I zien als een ap paraat, dat hen ten dienste staat en waarvan gebruik kan worden gemaakt voor re- searchwerk, zoowel als voor informatieve doeleinden. Een E.T.L moet nagaan, welke voorwaarden kunnen worden geschapen om vestiging van bedrgven aantrekkelijk te ma ken en voor een landbouw-pro- vincie als Zeeland is het van beteekenis, dat het zich inten- sief verdiept in de mogelgk- heden van de landbouw-in dustrie. Uit deze korte opsomming van de doelstellingen, welke dit ook maar het beste, omdateen E.T.I. kan nastreven, blgkt reeds duidelgk, dat zulk een instituut in Zeeland een om vangrijke taak vindt, want laat. ons eerlijk zijn, wat er aan gegevens op sociaal en econo misch terrein in Zeeland be schikbaar is, is vrgwel niets... Op sociaal gebied? Zeer ze ker. Want de moderne opvat ting la. dat een E.T.I. zich niet alleen met ir.dustrieele er technologische problemen bezh dient te houden, maar even zeer met sociaal-economische en sociaal-geografische vraag stukken. Men spreekt daarom tegenwoordig vaak meer van een Sociaal Economisch Tech nologisch Instituut, dan van een E.T.I. Zooals gezegd: Zeeland heeft nog geen E.T.I. Gelukkig echter bestaat er een goede kans, dat Provincie, gemeenten, Kamer van Koop handel en Planologische Dienst binnen zeer afzienbaren tijd stappen zullen ondernemen, welke ten doel hebben deze in stelling ook hier in het leven te roepen. Zeeland heeft er behoefte aan. We staan aan den ingang van een tgd van vernieuwing, waarin veel wat bestendig scheen, ondersteboven wordt geworpen: een tgd echter te vens. die speciaal voor Zeeland nieuwe toekomstmogelijkheden kan openen. Zeeland ligt aan 't water, aan een waterweg als de Schelde, waaraan Antwerpen zgn bloei heeft te danken. Zeeland heeft een kleine bevolking en deson danks een bevolkingsover schot: uit geen enkele provin cie e migree ren zooveel krach ten, die Zeeland opperbest ge bruiken kan, als juist uit onze provincie. Welk een dankbaar werkter rein voor een Sociaal Econo misch Technologisch Insti tuut! Laat ons daarom hopen, dat de plannen tot werkelgkheid worden en dat Zeeland zich weldra gelukkig kan prijzen met het bezit van een eigen, doeltreffend functionneerend Economisch Technologisch In stituut. sche regeering verzocht haar nieuwen gezant nog niet naar Brazilië te doen afreizen. De Schrijver, de voorzitter der Belgische Chr. Volkspartij, onderzoekt de mogelijkheid voor de vorming van een re geering en zal zeker niet vóór Maandag hiermede klaar zgn, Het is nog te vroeg om te zeg gen op welke basis of volgens welk principe de nieuwe re geering kan worden gevormd. Er bestaat bij de leiders van de C.V.P een duidelgk ver langen een compromis aan te gaan met de socialisten. Een socialistisch lid heeft gezegd, dat zgn partij op een coalitie welke de meerderheid in hei parlement zou verschaffen, in zou gaan, indien Van Acker aan het hoofd van de regeering zou staan en Spaak minister van buitenlandsche zaken zou blgven. Een moeilgkheid blijft' echter inzake de koningskwes tie een compromis te vinden. Op den zelfden dag, dat En geland bekend maakte, dat drie Britsche ministers naar Britsch-Indië zullen gaan om met de Indische leiders de structuur van de Indische grondwet te bespreken, ver klaarde dr. Azad, voorzitter van het „AJl-India Congres'', dat het congres de voorberei ding van een „uiteindelgken en beslissenden strijd" zal over wegen, indien de Britsche re geering in gebreke blijft, naar de letter en naar den gees: haar in Sept. 1945 gedane be lofte „spoedig het volledige zelfbestuur in Britsch-Indië te vestigen" na te komen. DE BELGISCHE VERKIEZINGEN. Het officieele eindresultaat. De officieele uitslag der Bel gisclie verkiezingen voor de Kamer luidt: zetels 92 (78 In "89) 16 (33 In '89) 66 (64 in '89) 1 23 9 in *89) C.VJP Liberalen Socialisten U.D.B. Communisten Lib Soc. Cartel 4 o.w. 3 soc. en 1 lib. In 1939 bezetten In de Ka mcr de Afzonderlijken 2, Rex 4 en V.N.V. 17 zetels. Sowjet-nata over atoom-spionnage in Canada. Radio-Moskou heeft Woens dagavond een verklaring van de Sowjetregeering uitgezon den, waarin gezegd wordt, dat Sow jet-agenten in Canada technische inlichtingen heb ben verkregen, waaruit ech ter bleek, dat de Sowjet-tech- niek op dit gebied verder is gevorderd. Deze agenten wa ren niet gemachtigd tot deze actie en zy zgn teruggeroe pen. NIEUWE BONNEN Van 17 Februari t.m. 2 Maart 1946. BONKAARTEN KA, KB, KC 60S. Jam, stroop enz. 051 Alg. 250 gram. Cacao 052 Alg. 100 gr. Koffie 053 Alg. 100 gr. Huishoudzeep 054 Alg. plm 112 gr. Lucifers 055 Alg. 2 doosies. Aardappelen B15 Res. 1 kg. BONKAARTEN LA, LB, LC 602. Melk A 08 Melk 1% 1., B 08, C 08 Melk 3 1. Aardappelen 018 Aardappelen 2 kg. BONKAARTEN KD, KE 603. Jam, stroop enz. 551 Alg. 250 gram. Cacao 552 Alg. 100 gr. Huishoudzeep 553 Alg. plm. 112 gr. Lucifers 554 Alg. 2 doosjes. BONKAARTEN LD, LE 602. Melk D 08. E 08 Melk 5 1. Aardappelen 518 Aard. 1 kg. TABAKSKAARTEN ENZ. T 14 2 rants, tabaksart. (geen import cigaretten). V 14 100 gr. choc, of suiker werken. X 14 100 gr. choc, of suiker werken. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrydag 22 Febr. a.s. worden gebruikt, met uit zondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maan dag 25 Febr. mag worden af geleverd. De lucifers op bon 055 en 554 Algemeen zullen in ver den handel eerst in den loop band met de bevoorrading van der week verkrijgbaar zg'n. By deelneming aan de maal- tyden van de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 022 of 622 vleesch voor vleesch en 018 aardappelen voer aard appelen worden ingeleverd. Uit de provincie. Lijk van verdwenen meisje opgegraven. Na den Dollen Dinsdag, in September ■'44, werden door mannen van den O.D. te Axel twee meisjes gearresteerd die connecties onderhielden roet Duitschers. Sindsdien is van hen niets meer vernomen. Alle na- sp.oringen van de ouders hie ven anderhalf jaar vruchte loos. Thans is er echter eenlg licht in deze duistere zaak geko men Woensdagmorgen Is nJ. op last van de Justitie het lijk van een der meisjes opgegra ven. Het onderzoek duurt nog voort. NED. CHR. LANDARBEIDERSBOND. Dinsdagmiddag hielden de af deelingen van den Ned. Chr. Landarbeidersbond in Zeeland een provinciale vergadering in het Schuttershof te Goes, on der leiding van den heer Vin gerling. De vergadering was door 43 afdeellngen bezocht. Na de gebruikelijke opening sprak dp bondssecretaris. heer Oudekerk uit Utrecht over de taak en de huidige ontwikkeling van he organisa tiewerk. Spr. zei dat het be langrijker is naar den Bijbel te luisteren dan naar de praters op de brug van tegenwoordig. Het is de taak de arbeiders die het spoor nog bgster zgn, te rug te brengén tot den Bijbet die ook in het sociale en eco nomische leven de eenige be trouwbare gids is. Dat hierin goede vorderingen worden ge maakt blijkt wel uit het feit, dat het ledental nu reeds groo ter is dan in 1940. Het is dc plicht van de arbeiders zich trouw en eerlijk aan de collec tieve contracten te houden Zij moeten zich hun verantwooi delijkheid bewust zijn en ook in de nieuwe organisatievor men van de stichting van den landbouw hun taak nauw gezet vervullen. Van de regee; ring moet men vragen, om bij het bepalen van de loonen en prijzen er rekening mee te hou den, dat de arbeiders niet lan ger willen zitten in het hoekje waar de slagen vallen. Van de gelegenheid tot vra gen stellen werd door velen ge bruik gemaakt. Nadat de heer Vingerling nog had aange spoord het gehoorde in toepas sing te brengen en alle ongeor ganiseerde arbeiders te wgzen op hun christelijke roeping; mee te werken om de normen van het Evangelie overal doo> te voeren, sloot de heer Oude kerk met dankzegging. en N.CJLV. Dinsdag werd te Middel burg in de „Bogardzaal" de provinciale ledënvergadering gehouden van de Ned. Chr Radio Ver. onder leiding van den voorzitter den heer J. W van 't Hoff te St. Laurens Van het algemeen bestuur waren aanwezi^: de voorzitter mr. A. v. d. Deure en de heer D. Pereboom. Tot leden va' de prov. commissie werden herkezen de heeren J. Allewyi: te Middelburg, J. J. Duveko1 te Goes, J. Baas te Zierikzee J. W. v. 't Hoff te St. Laurens. A. Meertens te Terneuzen Tn de vac. mr. J. W. Goed bloed werd gekozen S. Cal- jauw te Middelburg Van de gelegenheid tot vra gen stellen werd druk gebruik gemaakt. Mr. v. d. Deure be antwoordde de vragen tot alle? tevredenheid. SCHELDE-D ERECTIE VOOR HET TRIBUNAAL. Binnen afzienbaren tgd za de zaak van de Schelde-direc- teuren voor het Tribunaal be handeld Worden. CHR. BESTURENBOND. Dinsdagavond hield de Chr. Besturenbond te Goes en om streken een propaganda-ver- gadering in de „Prins van Oranje". De voorzitter, de heer A. de Lange, wees er in zgn openingswoord op dat verga deringen als deze noodig zijn voor de oude, maar vooral ook voor de nieuwe en jonge le den. De beginselen van de Chr. vakorganisatie zijn de zelfde gebleven, maar de so ciale en economische situatie stellen ons voor nieuwe vra gen. Bg invoering van de be drijfsorganisatie krijgt de vak. beweging een verantwoorde- Igke positie en daarom is scholing noodzakelgk. De heer H. Oudekerk, secre taris-penningmeester van den Ned. Chr. landarbeidersbond te Utrecht, schetste in een uitvoerige en boeiende rede het werk van de Christelijke vakbeweging vóór en tijdens den oorlog en wees de leden met klem op hun taak in het heden. Wg willen ons niet verliezen in bgkomstigheden, zooals zuivering enz., maar ons geheel geven aan den ar beid die ons wacht. Wg moe ten den moed hebben de wer kelijkheid te zien zooals zrj is en die aan te durven, waarbij wij ons bg alles laten leiden door het Woord van God. De uitstekend geslaagde avond werd verder gevuld met muziek, zang en declamatie. Er bestond zeer veel belang stelling voor deze vergadering. De uitspraak van het tribu naal te Goes inzake J. van Dalsen, adjunct-commies der posterijen te Goes, luidde wat betreft ontzegging uit de rechten alleen uit het actief en passief kiesrecht, doch met het bekleeden van openbare ambten en bedieningen. Te Borssele sloeg het school meisje A. B., spelender wijs met haar hand door een groote ruit, met het noodlottig gevolg, dat enkele peezen in den pols geraakt werden. De spoedig ontboden geneesheer liet het kind direct naar het zieken huis overbrengen. In het gebouw „Obadja" to Kapelle werd een gemeente avond gehouden. Ds. Drost sprak een inleidend woord over „onze kerkgang". Van de ge legenheid tot vragen stellen werd een druk gebruik ge maakt, Verder kwam ook ter sprake de gezinshulp, vanwege het bedanken van mej, Groen- leer. Voorgesteld werd om ook meer avonddiensten te houden. Het was een mooie avond, men zal trachten dergelijke avon den meer te houden. In de Ger. kerk te Kruinin- gen werd een gecombineerde vergadering gehouden van den Ring van Ger. J V. en den Kring Ger. Meisjes Ver. onder leiding van den heer Fossen van Kapelle. De heer Meeuwse van Oostdijk, behandelde „Het gebedsleven" waarop een leer zame bespreking volgde. Van de afd. Krabben dgke werd „Bede" voorgedragen. De afd. Kapelle gaf eenigen nazang. De afd. Yerselce gaf het vereeni- gingsleven op vroolijke wijze in zang weer, terwgl ook Goes en Kruiningen eenige voor drachten leverden. De tijdeliike gemeenteraad van Middelburg zal Woens dagmiddag a.s. bijeenkomen o.m. ter vaststelling van ver ordeningen vóór verplichte openstelling en sluiting van winkels. Voorgesteld wordt te bepaien, dat winkels op werk dagen van 912 en 13—18 uur geopend moeten zgn, ter wgl een verplichte sluiting wordt voorgesteld voor kap pers- of barbierwinkels en sla gerswinkels Maandag na 13 uur, manufacturen- en kruide nierswinkels Dinsdag na 13 uur en boek- en kantoorboek handels c.a. Woensdag na 13 uur. Voor leeraar aan bet Gymnasium (vac. ds. drs. Noltej-worden aanbevolen: 1. ds. dr. N. J. Hommes, z ds. J. H. Hanneman, beiden Middel burg; (vac. drs. F. H. Dek kers): 1. drs. E. J. Polaic, Amsterdam. 2 drs. B. W. van Klaarbetrgen, Z.O. Beemster. Laatste nieuws Mallaby niet vermoord. Tom Driberg, afgevaardig de van de Labour in het par lement, die kortgeleden een bezoek aan het Oosten heelt gebracht, heeft vVoensaag- <tvond in het Lagerhuis vex- Klaard, dat hij alaaar van oi- iicieren bgzonderheaen verno men heeft, die volkomen dui delijk hebben gemaakt, dat brigade-generaal Maliaby, Britsch bevelhebber te Soera- oaja, niet vermoord js gewor den, maar op eervoilé wgze tijdens een actie gedood. LUITENANT-ADMIRAAL C. E. L. HELFKICH GEARRIVEERD. Woensdagmiddag is luiL-ad. miraal C. E. L. Heifrich, be velhebber der Ned. zeestrijd krachten en oud-opperbevel hebber der strijdkrachten in het Oosten (B.S.O.) en zijn echtgenoote met een Dakota van den Marine-luchtvaart dienst uit Indië op Schiphol gearriveerd. Hg werd o.m. ver welkomd door den min .-pres. prof. ir. W. Schermerhom en den commandant zeemacht Ne derland, vice-admiraal G. W. Stoeve. Een eerewacht von mariniers en matrozen met de marinekapel stond voor het vliegtuig opgesteld. ONREGELMATIGHEDEN IN BEWARÏNGSKAMP. Dinsdag bg verrassing het 'oewarings- en verblijf kamp Benthieukazerne te Dordrecht afgezet, waarna het kamp- personeel is verhoord. Acht le den van de kampleiding is ge- staakt Drie van hen werden [door den C.C.D. gearresteerd, wegens overtreding van distri butievoorschriften De gemeen tepolitie verdenkt hen tevens van diefstal en verduistering. OVERHANDIGING KARDINAALSHOEDEN. De Paus heeft Woensdag aan de nieuwe kardinalen als teeken van hun waardigheid den kardinaalshoed overhan digd. De plechtigheid verliep voigens het traditioneele ritu eel. Mgr. Agagianian, dc Ar- meensche patriarch dankte namens de kardinalen. Ver volgens sprak de Paus, die er o.m. op wees dat de nieuwe kardinalen de universaliteit van de kerk vertegenwoordi gen. Kardinaal de Jong, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, zal de kardinaals hoed worden overhandigd door den pauselgken internum tius, mgr. Giobbe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3