////LUW Nieuws in een notedop Door de distributiedienstei: werden van Oct. '44 tot Oct. '45 uitgereikt 478,000 paar werk- 297,000 paar heeren-, 590.000 paar dames, en 767.000 paar kinderschoenen. Onder groote belangstel ling hield de Ned. Kappersbond in Tivoli te Utrecht een de-, monstratie van twee nieuwe vindingen uit Amerika, nl. cold-wave en finger-wave, die een omwenteling in het kap Eersvak beteekenen, aangezien iervoor geen apparaten meer noodig z^n. De Amsterdamsche tram zal van 26 Febr. af tot 's avonds 11 uur een kwartier- dienst gaan rijden. Door den minister van binnenlandsche zaken is inge diend een wetsontwerp tot „regeling van rechtspositie burgerlijke gezagsdragers en van de leden der Tweede Ka mer der Stat en-Gene raai in verband met de bezetting". De schipbrug by Deven ter ls weer voor voertuigen opengesteld. Het verkeer tue- schen Oost en West is hier mede thans geheel hersteld. Dezer dagen ls te Suste- ren nabij de woning van bur gemeester Hermans een bom geworpen, door een tot nu toe on Dekenden dader. Er heb ben geen persoonlijke ongeluk ken plaats gehad, doch er werd veel schade aan de wo ning veroorzaakt. De boschwachter Maris te Limbricht. schoot dezer da gen een wild zwijn met een gewicht van 100 kg. Dr. Mandor Chingold, het voormalig hoofd van den joodschen raad in Roemenië is wegens afpersing, gepleegd op lotgenooten gedurende het be wind van Antonescu, ter dood veroordeeld. Admiraal sir Algernon Willis is, als opvolger van ad miraal sir John Cunningham, tot opperbevelhebber van de Britsche Middellandsche zee vloot benoemd. Voor de presidentsverkie zingen in 1948 zal Truman zich candidaat laten stellen. Te New York zijn prins Karei Johan van Zweden en mej. Kirstin Wümark in het huwelijk getreden. De prins deed afstand van zyn titel, zoodat het jonge paar geboekt staat als het echtpaar C. J Bernadotte. —-.Het hof van cassatie te Brussel heeft het beroep van Augustus Borms, den activist uit den oorlog van 19141918. die na dezen oorlog opnieuw ter dood veroordeeld werd. verworpen. De Argentijnsche minis ter van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat Argentinië aan alle Amerikaansche lan den. behalve de V. St.. een antwoord op het blauwboek over Argentinië zal zenden. De eerste proefneming met een vliegtuig, dat met be hulp van een parachute daalt, :s bij het vliegveld New. Brunswick, New Yersey, met succes bekroond. De parachute van 12 meter doorsnede, open de zich op minstens 2000 m. hoogte met zeer zachte schok jes. Sport DAMWEDSTRIJD ZEELANDDORDRECHT. Zaterdag 2 Maart a.s. vindt te Yersekc een damwsdstryd Zeeuwsch tientalDordtsch tiental plaats. Het Zeeuwsche tiental is als volgt samenge steld: 1. J. Blom, Yerseke, 2. M. F. de Jonge, Middelburg, 3. J. Sinke, Goes, 4. J. Strooband Jr., Middelburg, S. J. J. Kaan. Terneuzen, 6. W. Boogaard. Middelburg. 7. L. Goedbloed, Vlissingen, 8. G. O. Veenen- daal. Yerseke, 9. A. W. Kaat. Kapelle. 10. H. M. Slabbe- koorn, Goes. Deze Zeeuwsche ploeg bezit, vooral in de bovenste 6 A 8 borden bekende spelers. Er mag op een spannenden en geiykop- gaanden strfld gerekend wor den. Dordrecht komt echter met een tiental, dat bestaat uit zeer sterke hoofdklasse-spe lers van naam. zoodat de Zeeu wen het zeker niet gemakkleyk zullen hebben. Alle damlief hebbers zien met spanning de ze ontmoeting tegemoet. Verder kan reeds thans wor den medegedeeld, dat het Zeeuwsche tiental dit jaar een bezoek aan België (Luik) za' brengen, terwijl ook wedstrij den met andere districten op het programma staan. Nagekomen uitslag: Aarden burgUzendijkc 25. De landenzwemwedstrijd De nemarkenNederland, welke te Kopenhagen gehouden werd, is door onze landgenooten met 134,5 tegen 109,5 punten ge wonnen. Offlcleele publicaties Studenten, die aanhan gers zijn van de Phalanx, heb ben een aanslag gepleegd op den v.m. Spaanschen ambas sadeur bij het Vaticaan, Jose Yanguas Mess ia, dien zij als een verrader beschouwen, af vallig aan Franco. HINDERWET. B. en W. van Vlissingen brengen ingevolge de art. 6 en 7 der Hinderwet ter open bare kennis, dat bij hen is in gekomen een verzoek van de N.V. Kon. Mij. „de Schelde" alhier om vergunning tot het oprichten van een centraal ke telhuls, waarin worden ge- •laatst 2 stoomketels, elk >00 m2 V.O., 2 brandstof- pompen met electrische motor elk van 14 P.K., een onder windfan met electrische mo tor van 7.5 P.K., een onder- windfan met electrische motor van 4 P.K., 4 watertanken op boi'des op het perceel kad. bekend Gem. Vlissingen. Sec tie D, no. 1992 ged. gelegen aan de Aagje Dekenstraat: dat dit verzoek met de bij lagen. vanaf heden op de ge meentesecretarie (2e afd.) ter visie zal worden gelegd en dat schriftelijk bezwaren bij hun college kunnen worden ingediend. Den 26^n Februari 1946 zal ten gemeentehuize, des voor middags, gelegenheid worden gegeven, om bezwaren tegen net oprichten dier inrichting in te brengen, terw$jl daarbij zoowel de verzoekster. «Is zjjn, die bezwaren indienen, in de gelegenheid worden ge steld deze mondeling schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoekster als zij. die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende drie dagen vóór den 26en Februari 1946 ter gem. secr. (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif turen kennis nemen. Niet tot beroep zijn gerech tigd zij, die niet overeen komstig art. 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hun be zwaren mondeling toe te lich ten. N De burgemeester der ge meente Goes maakt bekend dat xoor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar kosteloos vitamine D-tabletten worden verstrekt op de secretarie dezer gemeen te (Bureau bevolking). De tabletten kunnen worden afgehaald iederen werkda; tusschen 912 uur. Weerbericht GUUR. Aanvankelijk stormachtige, later langzaam afnemende wind tusschen N.-W. en N. Nog regen-, hagel- of natte sneeuwbuien, vooral in het Noorden des lands. Geleidelijk verdere daling van tempera tuur. Zon en Maan Vrijdag komt de zon op te 7,43 en gaat onder te 18,06. De maan resp. te 0,08 en te 10.17. Hoog- en laagwater te Vlissingen. Vrijdag hoog te: 5.44 en 18,09 resp. 1,79 en 1,75 m. plus N.A.P.; laag te 12,16, 2,13 m. N.A.P. Radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (K R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtend, gymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gram.;, 9.00 De Heilige van den dag; 9,10 Gram.; 10,10 Voordr.; 10.30 Gram.; 10.50 Reportage; 11.00 Gram.; 11.30 Als de ziele luistert; 12.00 Continental Kwintet; 12.30 Hoe Ned. den vrede wint; 12.35 Vaudeville ork.; 13.00 Ber.; 13.15 Gram.; 13,30 Vaudeville ork.; 14.00 Conc.; 14.30 Muzikaal sprook je; 14.45 Gram.; 15.15 Vrou. wenrubr.; 15.45 Gram.; 16.00 Conc.; 16.30 Gram.; 17.00 Jeugdrubr.; 17.15 Gram.; 18.00 Zang; 18.50 Voor het slapen gaan; 19.00 Ber.; 19.30 Voor de Ned. strfldkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Conc.; 21.00 Op de brug; 21.15 Gram. en Conc.; 22.00 Ber.; 22.15 Gram.; 22.20 Le zing; 22.35 Gram.; 23.00 Ge- var. programma Hilversum II (V.A.R.A. en V.P.R.O.)7.00 Ber.; 7.15 Och- tendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 8.50 Voor de huishouding; 9 00 Gram.; 10.00 Morgenwijding 10.20 Voor de zieken; 10,45 Conc.; 11,15 Vrouwenrubr.; 11.30 Eddy Walis; 12.00 Or gel; 12,45 Dick Willebrandts 13.00 Ber.; 13,15 Ork Malando; 14,00 Kookpraatje; 14.20 Con cert; 15,20 Conc.; 16,00 Le zing; 16.30 Jeugdrubr.; 17.00 Orgel; 17,20 Ork. Carcassola; 17.45 Rijk overzee; 18.00 Ber.; 18.15 Conc.; 18.45 Lezing; 19.00 Tony Schifferstein; 19.15 Bui- tenl. weekoverzicht; 19.30 Le zing; 20.00 Ber.; 20,05 Conc.; 20.30 Lezing; 21.00 Op de brug; 21,15 Zang; 21,30 Men vraagt... wij di-aaien!; 22.00 Metropole ork.; 22.35 Gram.; 22.40 Avond- wijding;* 23.00 Ber.; 23.35 Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Th. Rotcnaa 82. Werkelijk gaf de staaf iets mee; het cement, waarin hij vastzat, scheen niet erg stevig meer te wezen. Plotseling kwam er onverwach te hulp; hij was te veel op de punt der bank gaan staan; dc bank kiepte om, meneer Kruizemunt schoot met tralie en al omlaag en kreeg tegelijk de zware waterkan tegen z'n hoofd Met groote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van onze Dochter AUGUSTINA GERTRUD MARIA. (ina;. J C. DE HAMER. M. DE HAMER- - N1SCHK. Vlissingen, 18 Febr. 1946. Sottegemstraat 92. T(jd.: St. Josephziekenhuls. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA FRAVCTNA, P. S NOTE BOOM. A. C NOTEBOOM—BLOK. ANNIE en PIET. Wotfaflrtsdljk. 19 Febr 1946. Tijd. Ziekenhuis, Oostwal, Goes Ondertrouwd WIM VERDONK en LINY KIEBOOM. Huwelijksvoltrekking op na der te bepalen datum. Vlissingen, Kasteelstraat 14. Middelburg, Seisdam 16. 20 Febr. 1946. BERT DORPMANS en JANN1GJE KROL hebben de eer kermis te ge ven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king z nl plaats hebben op Woensdag 27 Febr. a.s., dea namiddags 3 uur. Receptie van half vijf tot half zes, Noordstraat 24. Vlissingen, 13 Febr. 1946. Noordstraat 22. Noordstraat 24. Toekomstig adres: Noordstraat 22, Vlissingen. WIM VAN SPIERENBURG en HANNY VAN DONSELAAR hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwe lijk. waarvan de plechtige Ker. keliike Inzegening zal plaats hebben op Zhterdag 2 Maart a s., om 10 uur. in de Parochie kerk van de H. Maria Geboor te, Mariaplein, Nflmegen. Nijmegen, Daalseweg 11- Mtddelburg, Julianastraat 17. Gelegenheid tot gelukwenschen van 1415 uur in Hotel „At lanta". Groote Markt te Ny- megen. Toekomstig adres: Jozef Israëlsstr. S0. Nijmegen. Ondertrouwd: J. P. WINK.STER en RIK DE PAGTER. Huwelijksvoltrekking op nader te bepalen datum. Middelburg, 20 Februari 1946. Stationstraat 22. Houtkade 15. Toek- adres: L. Noordstraat 4. Heden overleed in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, tot onze groote droefheid. onze lieve Vrouw en Moeder GEERTJE ROTH, geb. PONSE, ln den leeftijd van 38 jaar- Alkmaar: H- A. ROTH. LENI. ERNA. Alkmaar, 16 Febr. 1946- Frans Halsstraat 45. De begrafenis heeft Woensdag jl- plaats ge had op de Gemeente-Be graafplaats. Heden werd. na een smarteiyk, doch geduldig gedragen lijden, van onze zijde weggenomen, onze innig geliefde Echtgenoo- te, Moeder. Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der. Zuster, Behuwdzuster en Tante SARA MARIA VERLINDE, geboren REIGEL, in den ouderdom van 72 jaar en 9 maanden. Allen die haar gekend hebben, zullen kunnen be seffen, wat een verlies dit verscheiden voor ons be- teekent- Uit aller naam. J. F. VERLINDE. Terneuzen, 17 Febr. 1946 Nieuwstraat 42. Heden overleed zacht en kalm. na een langdurig, geduldig gedragen lijden, ónze geliefde Moeder. Be huwd-, Groot- ea Over grootmoeder GELINA GABKIfcLSE, Weduwe van A. MAAS, in den ouderdom van ruim 81 jaar. G STROO—MAAS. J. STROO en Kinderen. M. BRASSER-MAAS P. BRASSER en Kinderen P. J. LOUWERSE MAAS I. J. LOUWERSE en Kinderen- E. DAAMEN—MAAS A. A. DAAMEN. JAN MAAS Oost- en West-Souburg. 17 Februari 1946. De begrafenis zei nlasts hebben Donderdag 21 Fe bruari ojn 10.45 uur van Spoorstraat 6. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het "overlijden van onze lieve Dochter, Zuster. Behuwdzuster en Tante SARA MARTIAN A KAMERMANS, betirt&en wy onzen hartelyken dank. Fam. A. KAMERMANS Paul Krugerstr. 9, Vlissingen. Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen na het overlyden van onzen ge liefden Man, Vader en Groot vader L. VERHAGE, betuigen wij onzen hartelijkeü dank. Wed. VERHAGE— MARINISSE. Meliskerke, Februari 1946. ALBERT HEIJN. Middelburg, vraagt netten VERKOOPER. Telefoon 2680. Zich aan te mei. den na. 5 uur. Korte Delft 11, Gloeilampengroothandcl vraagt voor Zeeland AGENT of Vertegenwoordiger. Brieven No. 2910, Adv. Bur. BELINFANTE Co-, Regen tesseplein 8, Den Haag. Niet in staat zjjnde allen persoonlyk te danken voor de vele en ontroerende blijken van medeleven, ons betoond tijdens do onzekerheid en na het bekend worden van het overlijden van onzen innig geliefden en onvergetelijken Zoon, Broer, Kleinzoon, Neef en Verloofde IZAAK VAN BOVEN, betuigen wy' onzen oprecht hartelyken dank. Fam. M. VAN BOVEN Wolphaartsdijk, 14 Febr. 1946. Voor de talryke bewyzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze. innig geliefde Dochter, Zuster, Be. uwdzuster en Tante JEANNE, betuigen wij onzen oprechten dank. Fam. VERHAGEN. Vlissingen, Febr. 1946. Badhuisstraat 81. Mr. Meterman kóókt van woeuL en pruttelt nog lang na, want hij hoort nu al tien minuten lang de fluitketel van zijn buurvrouw Mevr. Koockmaer-Raeck de luidste signalen geven. Tot alle huisvrouwen zouden wij willen zeggen; koken is goed, van woede koken in sommige gevallen óók, maar laat het napruttelen zooveel mogelijk de hooikist doen. En een hooikist kunt U met zeer eenvoudige middelen maken. Gas- en licht beperken. Fabrieken kunnen werken I Public, i/h Min. Handel tn ISijvtchcld I. b. r. Kijkiholtnbure Gevraagd TWEE STIKSTERS voor de lederwarenbranche, bij G- TH. ROOVERS ZONEN, Lederwarenfabriek, L. Delft 31. Middelburg. De N.V- VLISMAR, Prins Hendrikweg 6a te VlissingOT, vraagt voor spoedige indienst treding: 1 Electricien, volledig met het vak op de hoogte; 1 Autogene-lasscher, 1 leerling Autogene- lasscher. Persoonlpke of schriftelijke sollicitaties worden zoo spoe dig mogelijk ten kantore der Vennootschap ingewacht. Coöperatieve Boerenleenbank Grjjpskerke (Z.) Zittingen voortaan als volgt: te Oostkapclle iederen Maan- dagjiam- van 1.304.30 uur by W. JANSE. Dorpstraat; Grijps- kerke Woensdagvoorm. van 9 12 en Vrjjdagnam. van 14 uur in het Distributiekantoor. Dringend verzocht alsdan de boekjes af te halen- HET BESTUUR Denkt U om den Vroolijken Cabaretavond te geven door de Tooneelvereen. A.V.E.D.O. in 't Schuttershof, Middelburg, op Zaterdag 23 Februari a-s. Nog enkele kaarten beschik baar. Plaatsbespreken Zater dag a.s. van half 35 uur in 't Schuttershof. VERHUISD: H. P. VEENING naar Boul. Evertsen 16 Vlissingen Telefoon 546- NOTARISHUIS Middelburg. De verkooping welke gehouden zou worden op 27 Februari 1946 gaat niet door en is thans vastgesteld op woensdag 6 maart 1946 Nader te adverteeren. Notaris VAN DER HARST Alhambra-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J- v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: 100 MANNEN EN EEN Getrouwd: K. A. TEN HACKEN en E B. MINDERHOUD. Vlissingen, 21 Februari 1946 oudera J. RIJKSE en O. J- GOEDBLOED h... 25-Jarlge Echtvereenl- ftng te herdenken. Dat zij nog lang ge- jjl spaard mogen blyven, is de wensch van hun dank- 2 bare Kinderen. Behuwd- Z en Kleinkind. C. M- CAL.TOUW RIJKSE. W. CALJOUW. M J. RIJKSE. INEKE. 2 Evac.-adres: sjt Volderij laagte 8, M'burg. Verhuisd van Spanjaard- straat 25 naar Hendrikstraat IS. Middelburg. L. H. HAR- PE, Lijkdicnaar. Iedereen is hartelijk welkom in de bijzondere samenkomst o.l. v Kapt. VERWAAL uit Vlis singen. hedenavond om 8 uur. Het Leger des Heils Middelburg. BIJ LENSVELT KOOPKN IS GELD BESPAREN! Ruim voorradig: Cacao, koffie, jam, stroop en hagelslag, huis houdzeep, lucifers en chocolade artikelen. Verder veel vrije artikelen, als: meubelwas, closetpapier, peul vrachten, havermout, gort. maizena. aard. meel, pudding, afwaschmiddel, enz- enz. Voor degenen die hun bonnen besteden, ruim voorradig koek en biscuits, alsmede een be perkte voorraad koffie-surro- gaat. Fa. LENSVELT Co. Tel. 249 Nieuwendijk 27 Vlissingen- VERHUISD: van Spanjaardstraat 8/10 naar ons oud adres: Veerscheslngel 104, Middelburg W. F. VAN DPR PLANK- DE PAGTER Handel in Kruidenierswaren. BEKENDMAKING. De Directeur van Gemeente werken c.a. te Middelburg deelt mede, dat zijn spreekuren m§t ingang van heden zijn vastgesteld iederen werkdag van 9—12 uur voormiddag, ter wijl zyn bureaux (Stadsschuurj met ingang van denzelfden da tum op werkdagen voor het publiek uitsluitend zullen ge opend zijn als volgt: Algemeene zaken ,vn l'rtfzeir bureau: van 8 3032 uur v.m. Bonnemiltglfle voor bouwma terialen euz.: van 8.3010 uur v.m- De Directeur van Ge meen te werken, A. J. W- MATHIJSSEN De nieuwe FARGO TRUCK KOMT DEZE WEEK L\ NEDERLAND. Een CHRYSLER product met reputatie. Vraagt nu reeds een aan koopvergunning bH R.V-1. Dealer: Eerste Zeeuwsche Autogarage L. BLAAS Middelburg. Adres: St. Janstr- 14—34 Telef. 2918. DEANNE DURBIN, de 15-ja- rige nachtegaal uit „Drie Schattige Meisjes", de lieve ling van 5 werelddeelcn, in een grandioos muziek- en zang- iestyn Zij wordt bijgestaan door LEOPOLD STOKÖWSKL. ADOLPHE MEN JOU, MISCHA AUER, ALICE BRADY. De streelende klanken van het wereldberoemde Philadelphia Symphonie-orkest als achter grond van een verrukkelijke, orlgineele, ongemeen boeiende geschiedenis. Toegang eiken Ieeftyd. Aanvang der voorstellingen iederen avond 7 en 9 uur- Zondagmiddag 3 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 10—11 uur. De Burgemeester van West- kapelle maakt bekend dat 'r- D. ROOSENBURG, Architect, Den Haag, voor de inwoners van Westkapelle een lezing zal houden over het HERBOUWPLAN VAN WESTKAPELLE. Deze lezing zal worden gehou den op Vrijdag 23 Februari a-s. te Domburg, 's avonds 8 uur, in zaal ..Wilhelmina" en te Westkapelle op Zaterdag 23 Februari a.s.. 's avonds 8 uur. in de Cantine Rijkswaterstaat. Westkapelle, 18 Febr. 1946. De Burgemeester voornoemd. A. F. C. DE CASEMBROOT. Gevraagd een HALFWAS-SMID en een LEERLING-SMID. J. VERPLANKE, Walstr. 100, Vlissingen. Gevraagd NETTE JONGEN. Melkhandel C. KOOLE, Clfl verstraat. 55, Vlissingen. COLPORTEURS GEVRAAGD in alle plaatsen, ter versprei ding van een tijdschrift, be stemd voor kantoorbedienden, middenstanders en zakenmen- schen. Brieven lett. V 10, Bur. P. Z.C., Vlissingen, Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J- v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 22 tot en met Donderdag 28 Februari: Gevangenis Schaduwen Een meesleepend, boeiend en dramatisch verhaal, dat tege lijk romantisch en frisch aan doet. Als biJprogramma: 't Gevecht in de Vallei. Een all-round cowboy-film met een actievol verhaal van rookende revolvers, donderen de paardenhoeven en ook zin gende cowboys in schitterende maannachten- Toegang 18 jaar. Aanvang der voorstellingen iederen avond 7.15 en 9.15 uur- Zondagmiddag 3.15 uur. Plaatsbespreking iederen mor gen van 10—11 uui'. ARBEIDER gevraagd. TTT 7 77, !A. POPPE, Seissingel 32, Mid- Schouwburg-Bioscoop delburg. Molenwater Middelburg. Presenteert voor U vanat Za terdag 23 Februari tot en met Maandag 25 Februari a.s. DUS SLECHTS DRIE DAGEN een LrC.B.-Film! GRACE MOORE in: i 'LL TAKE ROMANCE Een prima speelfilm met GRACE MOORE en MALVYN DOUGLAS in de'hoofdrol. On getwijfeld de beste film van dit seizoen!!! Toegang alle leeftijden. Aanvang Avondvoorstelling precies 7.30 uur- Aanvang Zon. dagvoorstellingen: precies 2.30 uur en 7.30 uur- N.B. Zaterdag 23 Februari matinée-voorstelilng om 2 30 u. Elect-ro-Bioscoop Markt Middelburg Presenteert voor U vanaf Vrij dag 22 Februari tot en met Donderdag 28 Februari a s. JEAN" GABIN* in: DE DAG BREEKT AAN Verder medespelenden: JACQUELINE LAURENT, JULES BE'RRY e.v.a. Een diep aangrijpend filmwerk, dat niet zal nalaten de felste emoties in U op te roepen Een „NOVA" Film! Toegang 18 jaar. Aanvang avondvoorstelling precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: 4 uur en 9 uur. Aanvang Vrijdag-. Dins dag Woensdag- en Donder dag-avondvoorstellingen: 7 uur en 9 uur- Houd gelei over r'rij dag 22 c,. Zaterdag 23 Febr. gelden nog verlaag de prijzen voor PUDDING van 18 voor 15 cl. per pakje TUINBOONEN van40voor37V2c.p 500gr. KINDERMEEL n 20 voor 17 ct per pak 4 CHOCOLADE REEPEN van 24 voor 20 ct ALLE TAFELZUREN STERK PRIJS VERLAAGD Te ruilen: n- br. Damesman tel, kleine maat, v. een Zomer mantel, kl. maat? Ringstraat A 345, Groede. Bruidsjapon te koop ge vraagd of te huur. Adres: Bur. P.Z.C.. Middelburg. Wie ruilt een paar nieuwe Damesschoenen, m. 37, voor een Overhemd Willemsweg 57, Schoondykc. Terstond gevraagd JONGSTE BEDIENDE. FRANKEN VAN WEEL, Goes. NETTE WERKSTER gevraagd voor 1 dag per week* Dienstbode aanwezig. Mevr. RIJK, Klokstraat 5. Goes. Jongeman zoekt NET KOSTHUIS te Middelburg, liefst geen be roeps. Brieven met inl- aan B. KRAMER, Zuidvlietstraat 93, Goes. Wegens sterfgeval met Maart een Meld-Huishoudster gevraagd.' JAN BLOK, Hofste. de „Veldzicht", Rilland-Bath. Mevrouw GOSSES, Stations weg 31, Goes, vraagt tegen 1 Maart een TWEEDE MEISJE als hulp in de huishouding van 82 uur. Te koop: BEST ZWART PAK, 75- Te bevragen M. LIEVEN. SE, Vinkenissestraat 10, Ril land. Te koop Wagendekentjey Babyhemdjes, Truitjes en On derleggers, alles nieuw. Br. no. 10, Agent P.Z.C., Krab- bendijke. Te koop een paar leeren Laarzen, lang 65 cm., no. 45, in goeden staat. Ook genegen te ruilen vcor poeljes. N. Ach terweg B 255, Wemoldinge. Wie ruilt m(jn Heerenschoe nen, maat 45, z.g.a.n., voor zelfde Heerenschoenen, maat 43 of Dames molières, maat 39 of 40? Agentschap P.Z.C., Wilhelminastraat B 171, We- meldinge. Wie ruilt z.g.a.n. Kinderwa gen, crème kleurig, voor z.g. a.n. Wandelwagentje? Te be vragen Agentschap P.Z.C., Wilhelminastraat B 171, We. meldinge. Wie ruilt zware kwaliteit zw. ratiné Mantel, plm. m. 42 en 2 Vilthoeden, bruin en zwart, alles in prima staat, voor coupon zuiver wollen Stof voor jurk (zwart of bruin) en 'n donker Rokje, liefst bruin? Tulpstraat 35, Goes Te huur of te koop gevraagd LUXE AUTO, liefst klein mo del, In goeden staat. N.V. Wed. P*. DE JONGE, Stations. weg, Goes. Weer uit voorraad leverbaar alle soorten KRUIWAGENS. I. V. d. BERGE Dorpsstraat 138 Breskens. Te koop: meerjarig kaphout aan vastgestelden regeerings. pry's. LUTEIJN—LEEN- UOUTS, Mariaweg O 68, Zuidzande. Te koop pluchen br. Sjaal, ryze wollen Sjaal (beiden Valch- dr.), zw. pluchen Doek. twee zw. Cadzandsche pakken, kl. m„ en Tafel. Ringstr. A 345, Groede. Te koop: 15 kippen, 2e legjaar, aan en tegen den leg. Ruilen met goede luidspreker voorrang. Te bevr. b(j E. A. DE BOURGRAAF. Ryksweg O 109, post Breskens. Wie ruilt, mijn v.o. Sokken- wol voor Baby wol Te koop z.g.a.n. br. j. Laar. zen, m. 36, 10.bl m. Mol., m. 37, f 8.Lange Heeren straat 39, Schoonriijke Te koop mooie witte itruids- japon, m. 40-42. Prys J 55. Dortmansstraat 6, 2 x bellen, Vlissingen. Te koon oi in oru.n.tcii ge waagd een ZWARTE SCHOKT. W. POUWELSE. Bunkeroprit, Westkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2