PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Soekarno valt de Nederlandsche politiek aan. A. jonneezen betuigen hun onschokbare trouw. FRANCO HAALT MOORSCHE TROEPEN NAAR SPANJE. Leiders rail de Belgische Katholieken verlangen compromis met socialisten. Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland Uit de provincie. Hoofdredacteur G. Balllntljn (met redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg, Druk: firma F. van dc Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand j. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- •n feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT Donderdag 21 Febr. '46 189e Jaargang Nummer 4A ABONNEMENTSPRIJS: 2b cent per week. t 3-20 pei kwartaal, franco per post. t 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per ram., minimum oer advertentie t 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen Waistraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen). Middelburg: Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. telefoon 2475. Terneuzen Nieuwediepstraat 23 Postrekening 359300 Pr.»v Zecuwy.Ue Ciu.ant. Middelburg Indonesiërs bevechten Indonesiërs. Soekarno heeft Ln een. volks vergadering te Pasoeroean de Nederlandsche politiek nange vallen, zeggende, dat zü ge richt is op hcrkoloniseerlng. „De Hollanders voeren een po litiek van verdeeling, verleiding en bedreiging, doch deze poli tiek zal zeker stranden!" aldus Soekarno. Hatta zelde, dat de Indonesiërs bereid waren sa men te werken op basis van honderd procent onafhanke lijkheid. Deze uitlatingen zouden er op kunnen wijzen dat Soekar no naar de opvattingen der extremisten overhelt, doch men dient ook rekening te houden met hei spel van loven en bie den, dat zich te Batavia zai gaan ontwikkelen. Een geheel ander geluid laat «en lid van het Centraal Na tionaal Comité in de „Merde ka" hooren. Hij zegt, dat na ampele overweging en onbe vooroordeeld bezien der Ned., voorstellen blijkt, dat de Ne derlanders inderdaad getracht hebben een wezenlijke basis voor besprekingen te vinden. De schrijver is er van over tuigd, dat het Ned. volk ge voel bezit voor rechtvaardig heid en democratie. De premier als zoodanig wordt wezenlijk behandeld als hoofd van dé re- publikeinsche regeering en als begin is dit voor ons voldoen de. De beteekenis der bespre kingen en der voorstellen ligt slechts in het bereiken van een overeenstemming met ons allen, aldus besluit de schrij ver. De a.s. besprekingen, waar voor Sjahrir, vergezpld van de meeste leden van zijn Kabinet, naar Djokjakarta vertrokken is, zullen waarschijnlijk de po sitie van Sjahrir bij de komen de onderhandelingen verduide lijken. Er wordt zichtbaar een poging gedaan om Sjahrirs kabinet zooveel mogelijk steun te verleenen en om een schei ding in de nationalistische; partijen te voorkomen. VRAGEN AAN DEN MINISTER GESTELD. De heer de Savornin Loh- man heeft den minister van overzeesche gebiedsdeelen o.m. gevraagd of er alleen bespre kingen met de groep Sjahrir gevoerd worden of ook met an deren, die de deelen der bevol king in en buiten Java, niet met de z.g. republiek in ver binding staande, vertegenwoor digen. AMBONNEESCHE TROUW. Een delegatie van de Am- bonneesche gemeente te Bata via heeft zich tot generaal Spoor gewend en verklaard, dat de Amboneezen er volledig op vertrouwen, dat de beloften, tydens den oorlog door de Ne derlandsche regeering gedaan, nagekomen zouden worden. Zij zeide voorts, dat de Am- bonneezen gaarne loyaal en nuttig met de Nederlanders willen blijven samenwerken. Gen. Spoor werd verzocht de Nederlandsche regeering er op te wijzen, dat de belangen en rechten der minderheden in Indië alle aandacht verdienen, Aan de „onschokbare trouw van de Ambonneezen gian Ko ningin Wilhelmina" werd uiting gegeven. Met optochten en redevoe ringen is op verschillende Slaatsen in onbezet gebied het alfjarig bestaan van de In donesische republiek gevierd. Twee sterke Britsche colon nes zijn van Batavia ter ver kenning opgerukt in de rich ting Bekassi. Op drie punten werd tegenstand van weinig belang ontmoet. Een Britsch- Indisch soldaat werd gedood, zeven gewond. Naar schatting verblijven er niet meer dan 200 gewapende Indonesiërs in dit gebied. Behoudens een aantal plun deringen is Batavia rustig. In Oost-Java werd een Britsch- Indiër gewond brj het oprui men van drie verdedigde weg versperringen in de omgeving van Kletek. Een patrouille maakte in het gebied van Modjoengah op een kleine groep Indonesiërs een aan zienlijke hoeveelheid uitrus tingsstukken en explosieve stoffen buit. In Soerabaja is de samen werking tusschen Europeanen en Indonesiërs uitstekend. Er wordt hard gewerkt aan den wederopbouw. Zuidelijk van Bandoeng zyn extremistische Pemoeda's slaags geraakt met de T.R.I. Een aantal Pemoeda's werd gearresteerd. De meeste vroegere officiee- le regeeringspersonen in de residentie Bantam zijn ver moord of ontvoerd. Vele bot singen doen zich voor tus schen verschillende Indonesi sche groepen. Reed3 langer dan een maand zijn het volks leger en de T.R.I. slaags in het gebied van Serang en PaA degel ang. Terroristen ontvoe ren jonge meisjes uit de kam pongs. In de gevangenis te Serang worden Indonesische vrouwen van voorname fami lies gevangen gehouden. LID VAN INT. ROODE KRUIS COLLABOREERDE MET JAPPEN. Onder de 6 personen, ver dacht van collaboratie met de Japanneezen gedurende de be zetting van Hongkong, bevindt zich een Zwitser in dienst van het Internationale Roode Kruis. Zij zijn, verdacht van hoogverraad, voor het gerecht verschenen. U.N.O. dingt naar eigendommen van den Volkenbond. In April a.s. zal de Assem blee van den Volkeabor.d te Genève voor het laatst bijeen komen. De U.N.O. zal aan den Volkenbond een ontwerp voor leggen, behelzende een over eenkomst tusschen deze twee lichamen. Wordt het ontwerp goedge keurd, dan zal de U.N.O. de eigendommen van den Volken bond en zijn bibliotheek tegen kostprijs overnemen. Alleen de beambten, die de nationali teit bezitten van staten, die lid zijn van de U.N.O., zullen in dienst van de U.N.O. komen. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer kwam Dinsdag weer bijeen. Dr. ir. H. Heertjes (geen partij) bedank te als lid van de parlementaire commissie voor Indië. Brj de bespreking van de af deeling vervoer der regeeringsnota, heeft de minister van verkeer en energie, de heer Van Schalk, o.m. medegedeeld dat de spoorwegen zich in de toe- komst zullen bepalen tot snel vervoer op do lange lijnen. Hg is tegen nationalisatie van het vervoerwezen. Voorts zei de minister dat het niet de be doeling van de A.T.P. is alle vervoer naar zich toe te trek ken. Men wil het stelsel van de bedrijfsvergunningen weer invoeren. DADELS BINNENKORT ZONDER BON. Binnenkort zullen dadels zonder bon in den handel ver krijgbaar zijn. De regeering heeft een party van 3000 ton aangekocht. De beste kwali teiten zullen ter beschikking van den consument worden gesteld. Het overige wordt af- Seleverd aan dc verwerkende ïdustrieën. Mussert voor den Bijzonderen Raad van Cassatie. Woensdagmorgen is voor den bijzonderen raad van cassatie de laatste fase van de berech ting van Mussert, leider dei N.Ü.B., begonnen. Toen Mussert werd binnen geleid, maakte hg een gezon den indruk en keek op de hem zoo bekende arrogante wijze de zaal in. Op een vraag van den president mr. Haga ver klaarde Mussert dat hij de re geering niet had ingelicht over uen aanval op Nederland, om dat deze zeker wei was inge licht. De aanbieding van de N. S.B. klok aan Goering moti veerde hij door te zeggen dat hrj de hoop had Goering uit te kunnen spelen tegen Himmler. „De eeiiige steun wedke ik ,ond was oij Schmidt", aldus Mussert. „Maar achter ons stond Hitler, die ons niets wil de ontnemen. In hem had ik vertrouwen".'De hulp aan het Oostfront motiveerde hij door te zeggen dat hg Europa be schouwde als een geheel te genover Azië. De Arbeidsdienst was hem steeds een doorn in het oog, maarhij kon het niet verhinderen! Uit verschil lende vragen en antwoorden hierop bleek verder dat Mus sert niet anders dan „een pion in het spel der Duitsche hee- ren" was geweest, zooals mr. Haga het uitdrukt. Mussert ontkende dat de N.S.B. de wreedheden der Duitschers t. o.v. de Joden goedkeurde. „Mijn plan was in 1938 om al le Joden naar Guyana te ver voeren, Was dat gebeurd, dan zouden zij nog allen leven, al dus Mussert. Hierbij kwam de pre sident echter met een brief waarin Mussert bet doodschie ten van Joodsche communisten te Haarlem,, voor een moord op Duitsche soldaten, goed keurde. In het verdere verloop onthulde Mussert nog altijd in een Duitsche overwinning te hebben geloofd en verklaarde hierbij dat Duitschers reeds met hem over een atoombom hadden gesproken. De verhou ding tusschen Seyss Inquart en hem zou altijd een gewapen de vrede zijn geweest. Het feit dat hij 't lot van Schmidt niet heeft gedeeld, is volgens uein uitsduitend het gevolg van het feit dat Himmler uit angst voor de reactie van Hitier. hem niet dorst aan te vallen! Hier na kreeg Mussert nog een half uur gelegenheid zelf zijn stand punt uiteen te zetten. ,Het verwijt dat men mg maakt", aldus Mussert is, dat ik te ver ben gegaan, doch van verschillende zyden, ook in de U.N.O.-vergadering, is de tendenz gebleken, dat de sta ten onderdeelen van hun sou- vereiniteit afstaan aan een statenbond. Ik heb getracht hulp te vinden, waar ik hel vinden kon. De strijd tegen Rusland, tegen het communis me, was voor mg een heilige oorlog. Er waren ook N.S.B.- ers aldus Mussert die goede dingen hebben gedaan. Niet alleen ik was getroffen zoo besloot Mussert door het fêit, dat Nederland na viereneenhalven dag moest Het Wereldgebeuren Britsch-Indië wenscht zelfbestuur. Franco vindt het blykbaar niet prettig zoo in het brand punt der democratische be langstelling te staan. Hg treft maatregelen om zyn dictators zetel nog iets langer te behou den. Daartoe heeft hij het beste vechtmateriaal in het Spaan- sche -leger, Moorsche troepen, waarvan hij reeds tijdens den burgeroorlog zooveel mogelijk gebruik maakte, in verscheide ne schepen uit Marokko naar Algeciras, Malaga en Valencia doen overbrengen ter verster king van de garnizoenen. Zooals men weet wees de Spaansche dictator de Amerikaansche be schuldiging, dat Spanje met Argentinië - in de oorlogsjaren zou hebben samengewerkt ter begunstiging van Duitschland van de hand. Natuurlyk kunnen de V. S. zich niet neerleggen by deze ontkenning en de mi nister van buitenlandsche za ken, Byrnes, heeft dan ook medegedeeld, dat de regeerin- gen van de V. S. en Engeland in het bezit zijn van een aanta! documenten, welke betrekking hebben op Spanje. Het ligt in de bedoeling om na bestudee ring, eventueel tot publicatie over te gaan om aldus Spanje op geUjke wyze als Argentinië te incrimineêren Alleen is er dit verschil, dat de verant woordelijke man. Franco, hiev nog aan het bewind is! Inmid dels heeft Brazilië de Spaan sche regeering verzocht haar nieuwen gezant nog niet naar Brazilië te doen afreizen. De Schrgver, de voorzitter der Belgische Chr. Volkspartij, onderzoekt de mogelijkheid voor de vorming van een re geering en zal zeker niet vóór Maandag hiermede klaar zijn, Het is nog te vroeg om te zeg gen op welke basis of volgens welk principe de nieuwe re geering kan worden gevormd. Er bestaat bij de leiders van de C.V.P. een duidelijk ver langen een compromis aan te gaan met de socialisten. Een socialistisch lid heeft gezegd, dat zijn party op een coalitie, welke de meerderheid in hei parlement zou verschaffen, in zou gaan, indien Van Acker nar» het hoofd van de regeering zou staan en Spaak minister van buitenlandsche zaken zou blnven. Een moeilijkheid blgft echter inzake de koningskwes tie een compromis te vinden. Op den zelfden dag, dat En geland bekend maakte, dat drie Britsche ministers naar Britsch-Indië zullen gaan om mqt de Indische leiders de structuur van de Indische grondwet te bespreken, ver klaarde dr. Azad, voorzitter van het „All-India Congres", dat het congres de voorberei ding van een „uiteindelyken en beslissenden stryd" zal over wegen, indien de Britsche re- feering in gebreke blgft, naar e letter en naar den geest haar in Sept. 1945 gedane be lofte „spoedig het volledige zelfbestuur in Britsch-Indië te vestigen" na te komen. DE BELGISCHE VERKIEZINGEN. Het officieele eindresultaat. Dc officieele uitslag der Bel gische verkiezingen voor de Kamer luidt: zetels 92 (73 in '39) 16 (33 ln 39) 66 (64 in '39) 1 23 9 in '39) C.V.P Liberalen Socialisten U.D.B. Communisten capituleeren. Dat blykt uit het adres van hêt „oude leger" van enkele weken geleden. Ik heb misschien fouten gemaakt. Mag men echter de fouten en laagheden van de incorrecte leden van de N.S.B. op de ge- heele partij verhalen Ik was in een positie, die mg was op gedrongen en heb trachten te bereiken wat te bereiken was. Nu is voor mg het einde ge komen. Ik geloof niet in een wereldvrede, tenminste niet op het oogenblik. Maak daarom de breuk niet grooter in ons volk," zoo besloot Mussert zijn betoog. Het woord was hierna aan r..: Wycherheld Bisdom; Thans meer dan ooit noodig etappen in deze richting te verwachten Reeds jaren geleden werd in verscheidene provincies van ons land overgegaan tot de stichting van een Economisch Technologisch Instituut en in de meeste gevallen heeft men van deze stichting geen spijt gehad. Limburg was de eerste provincie, waar deze instelling het levenslicht aanschouwde en zij heeft daar belangrijk, vruchtdragend werk op haar naam staan. Overyssel, Zuid- Holland. Groningen en andere gewesten volgden. Overijssel heeft, om een voorbeeld te noe men, aan zgn E.T.I. de vesti ging van de belangryke eter- nitfabriek in Goor te danken, een bedrijf, dat aan honderden werk verschaft! Zeeland heeft nog geen eco nomisch technologisch insti- i tuut. Wel heeft er een tgd lang samenwerking bestaan tus schen de Zuid-Hollandsche in stelling van dezen aard, welke trouwens ook met Utrecht sa menwerkte, waardoor er dus een Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. Zeeland en Utrecht ontstond, maar in de practijk is deze samenkoppeling van de belan gen van drie zeer uiteenloopen- de provincies van weinig nut geweest. De belangen van Zee land zyn er wellicht zelfs meer door geschaad, dan gebaat. Het eindresultaat was ten slotte, dat de Kamer van Koophandel voor verdere samenwerking ■niets voelde en ten slotte de samenwerking beëindigde. Destijds is er gedacht aan de stichting van een E.T.I. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Tot verwerkelijking van dit denkbeeld is het echter nim mer gekomen en misschien is er toch eigenlyk in een gebied als Zeeuwsch-Vlaanderen, dat slechts bepei-kten omvang heeft, te weinig initiatiefmoge- lgkheden voor een E.T.I. zgn te vinden. Dit neemt echter niet weg, dat er in een tgd van ver nieuwing op byna elk gebied, zooals wg thans beleven, in Zeeland aan een Economisch Technologisch Instituut meer behoefte bestaat dan ooit. Wat is nameigk de taak van een dergelijk instituut? Men kan haar het beste als volgt omschrijven: Een Economisch Technolo gisch Instituut heeft ten doel alle mogelykheden op industri eel gebied grondig te onder- zoeken. Het dient na té gaan, welke vestigingsmogelykheden, welke ontwikkelingskansen er op in dustrieel gebied in een bepaal de provincie aanwezig zgn. Het dient de belangen van handel en bedryf naar vermogen t> behartigen door .verbetering van verkeerstoestanden na té streven, belemmeringen voor het normaal functionneeren van den handel uit den weg te helpen ruimen, door de wel vaart waar mogelyk te stimu- leeren. Handel en bedrijf moe ten een E.T.I zien als een ap paraat, dat lien ten dienste staat en waarvan gebruik kan worden gemaakt voor searchwerk, zoowel als voor informatieve doeleinden. Een E.T.I. moet nagaan, welke voorwaarden kunnen worden geschapen om vestiging van bedrijven aantrekkelijk te ma ken en voor een landbouw-pro- vineie als Zeeland is het van beteekenis, dat het zich inten sief verdiept in de mogelgk heden van de landbouw-in dustrie. Uit deze korte opsomming van de doelstellingen, welke inci geii-uiucii cu luisarmen i- van uc uucioLcmugcii, weme I dit ook maar het beste, omdat een E.T.L kan nastreven, blgki. reeds duidelyk, dat zulk een instituut in Zeeland een om vangrijke taak vindt, want laat ons eerlijk zgn, wat er aan gegevens op sociaal en econo misch terrein in Zeeland be schikbaar is, is vrijwel niets... Op sociaal gebied? Zeer ze ker. Want de moderne opvat ting is, dat een E.T.I. zich niet alleen met industrieel e en technologische problemen bezig dient te houden, maar even zeer met sociaal-economische en sociaal-geografische vraag stukken. Men spreekt daaroir tegenwoordig vaak meer van een Sociaal Economisch Tech nologisch Instituut, dan van een E.T.I. Zooals gezegd: Zeeland heeft nog geen E.T.I. Gelukkig echter bestaat er een goede kans, dat Provincie, gemeenten. Kamer van Koop handel en Planologische Dienst binnen zeer afzienbaren tgd stappen zullen ondernemen, welke ten doel hebben deze in stelling ook hier in het leven te roepen. Zeeland heeft er behoefte aan. We staan aan den ingang van een tijd van vernieuwing, waarin veel wat bestendig scheen, ondersteboven wordt geworpen; een tijd echter te vens, die speciaal voor Zeeland nieuwe toekomstmogelijkheden Kan openen. Zeeland ligt aan 't water, aan een waterweg als de Schelde, waaraan Antwerpen zijn bloei heeft te danken. Zeeland heeft een kleine bevolking en deson danks een bevolkingsover schot: uit geen enkele provin cie emigreeren zooveel krach ten. die Zeeland opperbest ge bruiken kan, als juist uit onze provincie. Welk een dankbaar werkter rein voor een Sociaal Econo misch Technologisch Insti tuut! Laat ons daarom hopen, dat de plannen tot werkeigkheid worden en dat Zeeland zich weldra gelukkig kan prgzen met het bezit van een eigen, doeltreffend functionneerend Economisch Technologisch In stituut. Lib Soc. Cartel 4 o.w. 3 soc. en 1 lib. In 1939 bezetten in de Ka mcr de Afzonderlijken 2, Rex i en V.N.V. 17 zetels. HET PROCES TE NEURENBERG. Russische film brengt Keitel en Ribbentrop uit hun evenwicht. In de zitting van Dinsdag van het tribunaal te Neuren berg ging de Russische aankla ger Smirnov uitvoerig in op het produceeren van zeep uit menschenlickamen, waartoe de Duitschers in Dantzig zelfs een fabriek hadden gebouwd! Hij onthulde voorts de metho den van de Duitschers om dood te zaaien onder het Sov jetvolk waartoe zy zelfs kunst matig typhus verspreidden en methyl-alcohol verkochten. Smirnov eindigde zijn beschul diging met het vertoonen van een documentaire film over de gruwelen, waaraan het Rus sische volk gedurende de be zetting heeft blootgestaan en meer dan woorden en cijfers over massagraven en massa moorden spraken de beelden van de menschenhoofden, die bg de guillotine der Gestapo in manden waren samenge- gooid of die de uitmergeling van de doodgehongerde men schen bg Maidanek. Merkwaardig was de reactie van de verschillende beschul digden. Keitel was het blijk baar te machtig en moest her haaldeüjk zijn zakdoek aan zijn oogen brengen, terwijl ook von Ribbentrop het zichtbaar te kwaad had. De meeste an dere keken niet naar het doek of wenden herliaaldeigk den blik af, alleen Seyss-Inquart. Frank. Frick, en merkwaardig genoeg ook Schacht volgden de geheele film, die drie kwar tier duurde. Men verwacht, dat de Russi sche aanklacht nog tot Dins dag of Woensdag zal voortdu reu. MIJNWERKERS- STAKINGEN IN BELGIË. Maandagmiddag zgn stakin gen uitgebroken in de kolen, mijnen van de Borinage en in die van het centrum evenals in talryke mgnen in het dis trict van Charleroi. HEVIGE BRAND TE BRUSSEL. Dinsdagavond laat is in het museum voor Oudheidkunde, gevestigd in het Jubelpark te Brussel, een buitengewoon he vige brand uitgebroken. De haard bevond zich in de zaal voor Egyptologie en spoe dig daarna stond ook de zaal van Apamea in lichter laaie. De Grieksche en Egyptische vazen zgn volkomen vernield en de schade wordt reeds op 50 millioen frank geraamd. Er is voorgesteld om in liet eerste kwartaal van 1946 6 van onze productie aan wollen stoffen te exporteeren. hiervan 3 in den vorm van weefsels en 3 geconfection- neerde artikelen. Ook voor handbreigarens en paardehaar. voeringsstoffen is het export percentage op 6 gesteld voor wollen dekens kan, met het oog op de binnenlandsche behoefte, niet meer dan 2 worden uitgevoerd. Overvloedige haringvangsten Het is de laatste dagen rond de vischmyn te Vlissingen eer: drukte van belang. De haring loopt weer. Bg duizenden ki lo's wordt het kostelijke zee banket binnengebracht. Vorige week waren de scholen nog in de omgeving van Cadzand. doch langzamerhand kwamen ze dichterbij en momenteel be hoeven ce scheepjes maar even de haven uit te varen, de netten uit te gooien en deze loopen dan ook meteen vol. Het is al voorgekomen, dat men na 10 minuten reeds dc netten moest binnenhalen. Er zit momenteel zooveel haring, dat practisch elk vaartuig door overbelasting schade aan de netten heeft, daar deze uiter aard niet meer van de beste kwaliteit zijn, na vyf oorlogs jaren. De visschers gunnen zich feen rust en trekken er thans ag en nacht op uit, zoodat er doorloopend aan de mijn wordt aangevoerd. Van alle kanten komen de visschers naar Vlissingen om hun geluk te beproeven. Zoo zagen we, behalve de Vlissin- gers en Arnemuidenaars, o.a. visschersschepen uit Ouddorp, Bruinisse en Tholen. Terwyl er in de laatste drie dagen der vorige week ca. 100.000 kg. werd gevangen, beliep de aanvoer Maandag en Dinsdag jL reeds 150.000 itg- BENOEMING BURGEMEESTER OOSTKAPELLE. Bg K. B. van 14 Febr. is met ingang van 20 Febr. d.a.v. be noemd tot burgemeester der gemeente Oostkapelle, de heer G. Sprenger, commies ter secretarie der gemeente Drie- bergen-Rijsenburg (U.). Ferderik Gerard Sprenger stamt uit een bekend Zeeuwscli geslacht en werd op 11 Aug 1914 te Middelburg geboren. Nadat hg de H.B.S. bad doorloopen, ontving hg zijn op leiding in de gemeente-admi- stratie als ambtenaar ter secretarie te Kethel en Spa land. Thans is hij werkzaam als commies ter secretarie tevens ambtenaar van den Burgerlij ken stand in de gemeente Drie- bergen-Rijsenburg. De heer Sprenger is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is Ned. Herv. en behoort tot geer; politieke partij. Sedert 1 April 1936 is de ge meente Oostkapelle door de Kroon aangewezen als gemeen te, waar de bediening van bur gemeester en secretaris door één persoon wordt bekleed. Hierin is thans geen veran dering gekomen, zoodat de heer Sprenger, naast het bur gemeestersambt, tevens het ambt van secretaris dier ge- NED. CHR. LAND ARBEIDERSBOND. Dinsdagmiddag hielden de afdeelingen van den Ned. Chr. Landarbeidersbond in Zeeland een provinciale vergadering in het Schuttershof te Goes, on der leiding van den heer Vin gerling. De vergadering was door 43 afdeelingen bezocht. Na de gebruikelyke opening sprak de bondssecretaris, de heer Oudekerk uit Utrecht over de taak en de huidige ontwikkeling van he organisa tiewerk. Spr. zei dat het be- langryker is naar den Bgbel te luisteren dan naar de praters op de brug van tegenwoordig Het is de taak de arbeiders die het spoor nog byster zgn, te rug te brengen tot den Bijbei die ook in het sociale en eco^ nomische leven de eenige be trouwbare gids is. Dat hierin goede vorderingen worden ge maakt blgkt wel uit het feit. dat het ledental nu reeds groo ter is dan in 1940. Het is d< plicht van de arbeiders zich trouw en eerlijk aan de eollee tïeve contracten te houden Zij moeten zich hun verantwoor (lelijkheid bewust zy'n en ook in de nieuwe organisatievor men van de stichting van den landbouw hun taak nauw gezet vervullen. Van de regee ring moet men vragen, om bij het bepalen van de loonen en prijzen er rekening mee te hou den. dat de arbeiders niet lar ger willen zitten in het hoekje waar de slagen vallen. Van de gelegenheid tot vra gen stellen werd door velen ge bruik gemaakt. Nadat de heer Vingerling nog had aange spoord het gehoorde in toepas sing te brengen en alle ongeor ganiseerde arbeiders te wijzer op hun cbristelyke roeping mee te werken om de normen van het Evangelie overal door te voeren, sloot de heer Oudf kerk met dankzegging. en N.CJR.V. Dinsdag werd te Middel burg in de „Bogardzaal" de provinciale ledenvergadering gehouden van de Ned. Chr Radio Ver. onder leiding van den voorzitter den heer J. W. van 't Hoff te St. Laurens Van het algemeen bestuur waren aanwezr*: de voorzittei mr. A. v. d. Deure en de heer D. Pereboom. Tot leden van de prov. commissie wei-der herkezen de heeren J. Aliewgn te Middelburg, J. J. Duveko te Goes, J. Baas te Zierikzee J. W. v. 't Hoff te St. Laurens J. A. Meertens te Terneuzen In de vac. mr. J. W. Goed bloed werd gekozen S. te Middelburg Cal- jauw Van de gelegenheid tot vra gen stellen werd druk gebruik gemaakt. Mr. v. d. Deure be antwoordde de vragen tot aller evredenheid. SCHELDE-DIKECTIE VOOR HET TRIBUNAAL. Binnen afzienbaren tijd zal de zaak van de Schelde-direc- teuren voor het Tribunaal be- ïandeld worden. De heer Abr Bruinooge Keerde één dezer dagen als laatste Aardenburger na een angen lydensweg tengevolge v an de Duitsche terreur, in zgn woonplaats terug. Dinsdagmorgen 3 uur ont stond door onbekende ooreaak brand op het landbouwbedryf van den heer Flikweert te Breskeiis. De brandweer kon niet verhinderen dat de land- bouwschuur geheel uitbrand, de. Het vee kon, op enkele ichapen na, gered worden. Mede dank zg extra collec tes voor herstel van kerk en pastoriie der Ned. Herv. ge meente te Groede is men thans doende de leibedekking der Ned. Herv. kerk en van de zg. Fransche kerk te herstel len en zoonoodig te vernieu wen. Bij besluit van den minis ter van binnenlandsche zaken dd. 8 Februari 1946, is, over eenkomstig het advies van de Commissie van Advies, bedoeld ln art. 5, 4e lid, van het Zui veringsbesluit 1945, gerekend met ingang van 1 November 1944 aan F. Brevet, wethou der, wnd. burgemeester der gemeente Oostburg, ontslag uit zijn functie veneend. Bij beschikking van den mi nister van Onderwys, Kunsten en Wetenschappen is de heer C. W. Verplanke te Oostburg benoemd tot lid van de com missie belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akten N I, N VI, NXHl, N XV, N XVI en N XVIa. De minister van Justitie heeft, met ingang van 31 Dec, 1945, gelet op de artikelen 6 en 8 van het Zuiveringsbesluit 1945, ontslag verleend aan den hoofdwachtmeester der staats politie te Philppine P. M. Tromp. De R.K. tooneelclub „Jantje van Sluis" gaf t.e Hoofdplaat haar negende uitvoering van ,Het vierde beest". Alle spe lers voerden hun rollen tot in de puntjes uit. Jammer was het dat de zaal veel te klein bleek, zoodat velen geweigerd moesten worden. Bg het rooien van een boom te Axel, had een arbeider, die met een ladder tegen den boom stond, het ongeluk te vallen, waardoor hij een arm brak. De man móest ter verpleging in het ziekenhuis worden opge nomen. In een te Axel gehouden ver gadering van de Vereen, van groente-, aardappel- en fruii- liandelaren in Oost-Zeeuwse)i- Vlaanderen is besloten tot do stichting van een inkoopceii- trale. Aldus gecombineerd hoopt men de klanten vlugger Le kunnen bedienen. Benoemd tot gezworene van den Oost-Nieuwlandpolder, J. Overbeeke te Wolphaartsdijk; benoemd tot voorzitter van bet bestuur der waterkeering vnn de calamiteuze polders Hoofd plaat en Thomaes, A. P. Calon e Hoofdplaat. Naar wy vernemen ligt het in de bedoeling met Paschen op het Van Nispenplein te Vlis singen een voetbalwedstrijd tusschen een vertegenwoordi gend elftal van Vlissingen en van Leiden te doen spelen, wanneer althans van uen K. N.V.B. hiervoor toestemming wordt verkregen. Met Pinksteren wil men een driedaagsche sportontmoeting te Leiden organiseeren. waarin de Vlissingers in verschillen de takken van sport als voet bal, athletiek, korfbal, hand bal, zwemmen e.d. hun krach ten met de Leidenaars zullen moeten meten. Wat dit bezoek aan Leiden betreft, staat ech ter nog niets definitief vast. De tijdelnke gemeenteraad van Sliddelburg zal Woens dagmiddag a.s. bijeenkomen o.m. ter vaststelling van ver ordeningen voor verplichte openstelling en sluicing van winkels. Voorgesteld wordt te bepalen, dat winkels op werk dagen van 912 en 1318 uur geopend moeten zgn, ter wijl een verplichte sluicing wordt voorgesteld voor kap pers- of barbierwinkels en sla gerswinkels Maandag na 13 uur, manufacturen- en kruide nierswinkels Dinsdag na 13 uur en boek- en kantoorboek handels c.a. Woensdag na 13 uur. Voor leeraar aan het Gymnasium (vac. ds. drs. Nolte) worden aanbevolen: 1. ds. dr. N. J. Hommes, -i ds. J. H. Hanneman, beiden Middel burg; (vac. drs. F. H. Dek kers): 1. drs. E. J. Polak, Amsterdam. 2 dra. B. W. van Klaarborgen, Z.O, Beemster.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1