PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT SOUBURG HEEFT GROOTE BOUWPLANNEN. ER OP OF ER ONDER Een oproep tot Zeeuwsche actie. Rechten van den Franschman Nieuwe loon- en prijspolitiek Tan president Truman. Petitie van de Democratische Liga. Nederlandsche troepen herstelden de orde Zuidelijk van Batavia. KORTE PRED1CATIE Hoofdredacteur O. Baltlntijn (ai et reaactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg, Druk: firma F. van de Velde Jr„ VHssIngen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, De. M. L. W. Schoch, Vlissingen- Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Zaterdag 16 Febr. 1946 189e Jaargang Nummer 40 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 1 3 20 per kwartaal, franco per pott, t 3-45 per few»'"»1- Losse nummers 5 cent Advck- TENTIEPRljS 13 cent per mm-, minimum Der advertentie f 3 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg l.ondensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924. Goes Turtkade 15, telefoon 2475. Terneuzen Nleuwedlepstraat 23 Postrekening 359300 Frov Zeeuwscbc Courant. Middelburg^ Voor een beter en welvarender Zeeland. Er is dezer dagen een uitermate belangwekkende brochure verschenen, den titei dragend, dien wij hierboven tot koppen dezer beschouwing verwerkten. Zij werd geschre ven door jhr. ir. J. de Ranitz, b.L en ir. M. de Vink, Li. en uitgegeven door de fa. G. W. den Boer te Middelburg. Waarom wij dit boekje zoo uitermate belangwekkend ach ten? Omdat het Zeeland de critiek niet spaart en omdat het zon der veel ophef nieuwe wegen wijst, langs welke Zeeland een periode van nieuwen bloei te gemoet kan gaan. Het is zoo gemakkelijk om telkens weer te wgzen op de ellende, die in onze provincie heerscht, om te betoogen, dat er hulp geboden moet worden, dat die hulp dringend noodig is en dat we er zonder die hulp nooit meer boven op komen. Men doet daarmede een nuttig werk en als men niet voortdu rend op dit aambeeld hamerde, zou er van Zeeland inderdaad misschien niets terecht komen in de toekomst. Maar het doet weldadig aan, als men daar naast eens een geschrift onder oogen krijgt van menschen, die zich zeer ernstig en met kennis van zaken verdiept heb ben in de mogelijkheden, die de toekomst omsloten kan hou den. En het is verder zoo ge makkelijk om altgd maar weer te stoffen op de stoere Zeeu wen, die der traditie getrouw worstelen en ontzwemmen. Maar de beste vrienden, die een mensch kan hebben zijn nog altijd diegenen, die hem zijn fouten toonen. Welnu: een rechtgeaarde Zeeuw zal wel eens lachen als de boer, die de bekende kiespijn heeft bij het lezen van sommige passages. Maar het kan geen kwaad. Want het is pér slot van re kening toch met Zeeland in derdaad zoo gesteld, dat het er om gaat: Er opof er onder! WAT ER AAN MANKEERT. Het economisch aspect is «omber, constateert de brochu re. Te kleineboerenbedrijven met boeren, die te Weinig draagkracht hebben. Te weinig grond voor boerenzoons, die eigenlek een eigen bedrijf moesten beginnen en nu onge trouwd op vaders boerderij blijven rond hangen. Tekort aan arbeiders voor zware in dustrie, een industrieele ont wikkeling, die als geheel on voldoende is. Een winkelstand, die over het geheel genomen te weinig initiatief en koop mansgeest ontwikkelt, een be volking, die kwantitatief ach teruitloopt en helaas ook kwalitatief. Het kost in Zee land moeite om bruikbare men schen te vinden voor vertegen woordigende organen en ver- eenigingsbesturen. De hoogst- geplaatste ambtenaren komen bgna allemaal van buiten de provincie. Cultureel staat Zeeland al niet veel beter voor. Het aantal Zeeuwsche schrijvers en dichters is niet groot meer. De •volkskunst bestaat nauwelijks. Gelukkig brengt de Z.V.ü. in cultureel opzicht althans eeni- ge verbeteringMaar één zwaluw maakt geen zomer en de conclusie van ir. de Ranitz en ir. de Vink luidt dan ook: Bloedloos, moe, oud, ver ward en tenslotte vrijwel doodgeslagen, dat is zoo on geveer het beeld van Zee land. En toch. Zeeland kan er bo ven op! Want het Zeeuwsche volk Is niet slecht, maar Zeeland is door zijn isolement in den mo dernen tijd in ontwikkeling ten achter geraakt. Buiten hun provincie vervullen ontelbare Zeeuwen eervolle ambten. Zee land kan den achterstand in halen, want het Zeeuwsche land is 'n rijk land. Landinpol- dering zou 't grondgebied der provincie kunnen uitbreiden, er kan industrie komen, we heb ben immers het groote water vlak in de buurt en overal waar water is, is welvaart! En Zeeuwsch-Vlaanderen kan tot ontwikkeling worden gebracht. Het is er rijp yoor! WAT MOET ER GEBEUREN? Wat is er noodig om Zee land er boven op te doen ko men? De brochure geeft een duide lijk antwoord: een positieve, zeer krachtige welvaartspoli- tiek. Een welvaartspolitiek, die niet alleen arbeid moet ver schaffen aan de Zeeuwsche be volking, maar tevens bevolking moet aantrekken. Onderne mende moedige menschen van buiten Zeeland moeten hier een kans krijgen, de emigratie moet dus worden omgezet in immigratie. En daarnaast moet de provincie uit haar isolement worden verlost! HOE MOET HET GEBEUREN? Op welke wijze meenen de heeren de Ranitz en de Vink dat dit doel bereikt kan wor den? Het is ondoenlijk dit in kort bestek op te sommen. Maar zij geven wegen aan, langs welke de mogelijkheden, die er op agrarisch gebied zijn, uitgebuit kunnen worden, zij toonen aan, dat enkele mislukte pogingen om industrie naar Zeeland te trekken, geen reden mogen zijn om het niet opnieuw te pro- beeren: de kansen zijn er! Zij pleiten voor een goede outilla ge van een Zeeuwsche vis- schersvloot en stimuleering van het vreemdelingenverkeer. Zij willen de havenuitrusting van Vlissingen, van Terneuzen en Breskens. Zij achten het mogelijk om in zeeland weer een krachtige gezonde, groeiende bevolking te creëeren, om den handel op te voeren, het verkeer van zijn kluisters bevrijden en zij gaan diep in op het drie-eilanden plan! Het plan, om Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-Beve land aaneen te smeden tot een groot eiland! Zij wenschen in polderingen in de Westerschel- de én zij wenschen een „Zeeuwsche Actie" die voor de verwerkelijking van al deze plannen zal werken! Dit is slechts een zeer vluch tig overzicht van den inhoud dezer brochure. Wij zullen op den inhoud ervan herhaalde lijk terug moeten komen. Maar men volsta niet met delectuur van beschouwingen over dit boekje, men leze het zelf! Het behoort bestudeert te worden door iedereen die het goede voor Zeeland wil. Want het gaat er voor Zeeland om: Er op of er onder! Vielory-parade le Londen. Op 8 Juni zal te Londen de groote Victory-parade gehou den worden. Alle geallieerde landen, dU3 ook Nederland, zullen aan de militaire parade deelnemen. Ook de Home Guard en de burgerij zullen vertegenwoordigd zijn. Het ligt in de bedoeling dezen dag tot al gemeen en feestdag te maken. HIJ SPREEKT NOG! De nacht van 17 op 18 Febr. 1546 was de laatste in het le ven van Doctor Maarten Lufcher en in zeer verschillen de vormen en kringen zal deze 400e sterfdag morgen en over morgen aandacht vragen. Waarom eigenlijk? Dat de gemeenten, die zich naar Luther noemen, een her denking voorbereiden, ligt voor de hand, maar waarom doet dagblad er goed aan 4 eeuwen na het heengaan van dezen mensch een woord aan hem te wijden? Het antwoord staat hierbo ven. De zoekende, zwoegende mensch van eiken tijd kan de arbeid aan de toekomst van gezin, land en volk slechts dan naar behooren verrichten, als hij ook bereid Is de stem van die grooten uit het verleden op te vangen, die ook na hun dood spreken. Tot hen behoort zon der eenigen twijfel de monnik van Erfurt. De tijd van voorbereiding en vorming was in Luthers leven niet kort. Toen hij op 27-jari gen leeftijd in 1510 4 regenwe- ken in Rome doorbracht, wist hg het nog niet. Onvoldaan keerde hij na die reis naar Wittenberg terug. Hij bleef zoeken. Als hij later diep be schroomd de kloosterkansels beklimt en den Bijbel uitlegt, heeft hij het gevoel het licht zelf nog niet gevonden te heb ben. Maar het verlangen naar waarheid is hartstochtelijk. En zijn zijn 95 stellingen in den middag vóór Allerheiligen van 1517 gereed, dan getuigt hij aan het begin daarvan onom wonden van zijn liefde tot de waarheid en van zijn innig be- geeren haar licht te doen door breken. Luther is waarheid zoeker bij uitnemendheid. In de tweede plaats is Luther een sprekende figuur, om dat hij zijn tijdgenooten op nieuw duidelijk maakte, wat geloof was. Dat was heel wat meer waard dan een bevrijding van „waan en vaticaan". Zoo als Schiller opmerkte. Het he laas in de eeuwen vóór hem ingekapselde geloofsbezit in de levende aanraking met Jezus Christus werd voor den Her vormer weer levende werkelijk heid. Lees zijn Catechismus en de vreugde van het ongeveins de geloof glanst u in het ge zicht Een enkel uur voor zgn dood herhaalde hij nog 3 maal de volgens hem centrale tekst van het Evangelie over Gods liefde tot de wereld en het ge loof op grond daarvan (Johan nes 3 16). Een woord van Luther uit 1518: „Elke Christen kan alles verkrijgen door zijn geloof in Christus, waardoor hy alles heeft, wat Christus toebe hoort". Door dat geloof spreekt Lu ther nog tot ons! W. H. B. Roofbuit van Himmler teruggevonden. Te Bad Godesberg is de privé-bibliotheek van Heinrich Himmler ont dekt. Deze bibliotheek telt drieduizend deelen, waaronder kostbare vroeg-Duitsche werken, welke, naar men aan neemt, uit Nederland- sche en Belgische mu sea gestolen zijn. DE DREIGENDE HONGERSNOOD. Vereenigde Staten zenden tarwe naar Europa. Met algemeen© stemmen heeft d© algemeen© vergade ring van de organisatie der Vereenigde Volkeren de „voed- sel"-resolutie der groote vtff aangenomen. Over de geheele wereld zal dus ©en actie wor den ingezet om de dreigende tekorten aan te vullen. Het departement van land bouw der V.S. zal het eerste halfjaar van 1946 de helft van 225.000.000 bushels (1 bushel is 36.348 liter) tarwe uitvoeren naar de Europee- sche landen, die UNRRA-hulp ontvangen en naar Frankrijk. De rest zal worden gedistri bueerd onder Nederland, Bel gië, Noorwegen, Latijnsch- Amerikaansche landen en mi litaire bezettingszónes, zoo als Duitschiand en Japan, DOUGLAS OPVOLGER VAN MONTGOMERY, Sir Sholto Douglas, maar- schalk van de R.A.F., is be noemd tot opperbevelhebber van de Britsche troepen in Duitschland, militair bestuur der van de Britsche zóne In Duitschland en Engelsch lid van den geallieerden contröle- raad voor Duitschland, als op volger van veldmaarschalk graaf Montgomery van Ala- mein, die met ingang van 26 Juni a.s. tot hoofd van den im perialen genenden -taf is be noemd. DRIE EGYPTISCHE MINISTERS AFGETREDEN. De Egyptische minister van financiën, Makram Ebeid, en ■wee andere „Kotla" ministers Idissident-awaf disten) zgn af getreden. Zij zouden het met 'en premier niet eens ziin over ien ernst van de maatregelen, velke met betrekking tot de inlangs voorgevallen studen tendemonstraties zijn genomen De herdenking van de bevrijding. D© officleele viering van den jaardag der algehee- 1© bevrijding van ons land is bepaald op Za terdag 4 MeL Met het oog op de noodzakelijkheid om het tempo van de nationale krachtsinspanning onder de huidige tijdsomstan digheden zoo weinig mo gelijk te onderbreken, Is het wensch der Re geering, dat de feestvie ring tot den Zaterdag middag wordt beperkt, in verband waarmede de Rijksdiensten op 4 Mei a.s. des ochtends op nor male wijze zullen ftinc- tionneereik Het Wereldgebeuren. Syrië en Libanon in den (niet strijdig^ met het alge- Veiligheldsraad. Het leidende principe in de verklaring van rechten, wel ke verklaring een inleiding tot de Fransche grondwet vormt, schijnt veeleer gelijk heid dan vrijheid te zgn. De voornaamste punten zgn: le. volledige physieke, moreele ontwikkeling wordt gegaran deerd; 2, de vrouw zal haar rechten op arbeid in over eenstemming met haar plich ten als moeder en haar so ciale taak hebben; 3. wie niet tot arbeiden in staat is, zal van staatswege behoorlijk ver zorgd worden; 4. de rechten De toestand in indië. Op Banka blijft het rustig. Sir Archibald Clark Kerr heeft Donderdagmiddag om 3 uur aan dr. H. J. van Mook bi diens palels ©en bezoek ge bracht- De „democratische liga" van Mas Slamet heeft aan sir Montague Stopford een petitie gezonden waarin verzocht wordt: a. zoo spoedig mogelgk BESTAAT GOD f III. Vandaag voor de derde maal dit onderwerp. En nu voor het laatst. Wat zeg ik? Voor het laatst? Alsof' ik morgen overmorgen weer niet volop met deze vraag te maken krijg. Neen, klaar komen wij niet met dit onderwerp, zeker niet op papier, tn een hoekje van de krant. Bestaat God? God? Ja, over wien gaat het nu eigenlijk, als ik die drie letters uitspreek? Ik hoor dit woord in mijn klas, in den winkel, in den trein, in de cantine, op de markt, in de rij der wachten den. Ik hoor dit woord, als iemand schrikt of pijn lijdt of een ongeluk krijgt. U kent wel honderd menschen, die om den haverklap „God" zeggen of Gó" of „Godsi" of U vraagt, of die „God" bestaat f Neen. Dit woord een stopwoord gewor den van de allerbedenke- Ijjkste soort. Eet pleit niet voor het peil van iemands beschaving of fatsoen of ont wikkeling, als wjj om de zoo. veel seconden onze verwonde ring, onze angst, onze opge wondenheid weergeven in een ondoordacht, afgesleten „God". Neen. Die „God" bestaat niet. Alleen de Vader van Jezus Christus ia God Alleen Jezus weet tttt'e God is. En als een mensch het weet of weten wil wie Hij is en of Hij bestaat dan moet hij onvoorwaardelijk in de leer gaan bij Jezus. Nie- mand kent God behalve Jezus en behalve al die duizenden, die God zagen in Jezus. Het kerkkoor der eeuwen zong en zingt: God toas in Christus. Bestaat God? De eenige, dit het bestaan van God volmaakt bewijzen kan, is God zelf. En Hij openbaarde zichzélf luister rijk in het leven en in het lijden en in het sterven en in de opstanding van Jezus, één woord: in de openbaring van zijn ongeëvenaarde, on metelijke, nog nooit genoeg be zongen liefde tot ons, men schen en tot onze wereld. Ontmoet u dus iemand, die u ervan wil overtuigen, dat God niet bestaat, vertél hem dan eenvoudig en boeiend het wereldschokkend verhaal van de wereldoverwinnende liefde van den Wereld-Heiland van Bethlehem en van Golgotha. B. herstel van orde en recht in geheel Indonesië; b. verwijde ring van alle fascistische ele menten en andere gevaarlijke lieden zooals misdadigers te genover de gemeenschap; c. gelegenheid te geven tot het vormen van een „waarlijk de mocratische coalitie", welke het recht tot vrije meenings uiting en vrijheid van vergade ring en pers zal krijgen en voorts beschikking over radio- zendtijd. De democratische coalitie heeft in haar program ma o.m. opgenomen: 1. actie ven steun en samenwerking tot het herstel van orde, recht en openbare veiligheid; 2. het pro- pageeren van de overtuiging, dat het huidige conflict tus- schen Nederland en Indonesië slechts door onderhandeling zonder brute kracht of dreiging blijvend kan worden opgelost; 3. verbreiding van de gedach te, dat de toekomstige consti tutie van Indonesië vrije ver kiezingen voor een vertegen woordigend lichaam aan alle burgers zonder onderscheid van ras of geloof zal garandeerën. HOOFDKWARTIER VERPLAATST. Het hoofdkwartier van de 23e Britsche divisie is nu vol gens reeds lang bestaande plannen, officeel te Bandoeng (;evestigd, daar generaal-ma- oor D. C. Hawthorn van Ba tavia naar Bandoeng is ver trokken. Het vlootcommando Groote1 Oost onder bevel van kapitein ter zee P. J. G. Huyer is te Makassar gevestigd. Geen vreemdelingen in het Amerikaansche leger. Het bureau van den adju dant-generaal te Frankfort, hoofdkwartier van de Ameri kaansche strijdkrachten in Europa, heeft er de aandacht op gevestigd, dat dienstne ming bg het Amerikaansche leger overzee, alleen open staat voor Amerikaansche staatsburgers. Deze mededeeling werd in gegeven door het feit dat de commandant van het USFET- detachement in Den Haag talrijke aanmeldingen had ontvangen voor dienstneming bij het Amerikaansche bezet- tingsleger in Duitschland van de zgde van Nederlandsch mi litair- en burgerpersoneel, die in de onjuiste meening ver keerden, flat het Amerilaaan- sche leger buitenlanders voor dezen dienst aannam. De mogelijkheid, dat deze talrijke aanmeldingen veroor zaakt zijn door de uitzending van dienstplichtigen naar In- dië achten wij lang niet denkbeeldig. Duitschland is immers zooveel dichter bij huis dan Indië! VJer nieuwe woongebieden geprojecteerd. Nog dit jaar wordt gebouwd. Mijnenvelden, bunkers enz. belemmeren den opbouw. Souburg heeft met Ritthem 't langst en ongetwijfeld ook wel het meest van de overstroo- rning van Walcheren te lijden gehad. Het gevolg is, dat alle woningen van dit dorp. zonder één enkele uitzondering zijn beschadigd, terwijl 12 to taal werd verwoest. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat Souburg de laatste 10 ja ren voor den oorlog een nieuw, bouw van 54 woningen per jaar had en het inwoneraantal met 22 vermeerderde, is het wel te begrijpen, dat deze ge meente na 6 jaar van stilstand en verwoesting met een groot woningtekort te kampen zal hebben. 4-DEELIG UITBREI DINGSPLAN. Nu Souburg droog vatt, wordt dan ook het uitbrei dingsplan, dat door den ste- debouwkundige ir. Klokke te Middelburg geheel was her zien, opnieuw tevoorschijn ge haald. Volgens dit plan zullen vier nieuwe woonwijken in ex ploitatie genomen werdén; nl. een terrein aan de Zuidzijde der gemeente, tusschen Rit. themsche straat en Padweg, waar een 40-tal urgentie-wo ningen zullen verrijzen, aan sluitend bij den nieuwbouw van de laatste jaren; voorts een complex van 70 arbei derswoningen, meer in het centrum der gemeente, op het onbebouwde terrein tusschen Kanaalstraat, Braamstraat, Buteuxstraat en Vlissingsche straat. Ten Noorden van de Kanaalstraat zal, volgens het derde deel van het uitbrei dingsplan, dat, naar de hier gelegen boerderij, plan „Mid denhof" wordt genoemd, een Singelweg worden geprojec teerd vanaf het Koopmans voetpad by den molen naar het Oranjeplein in het verlengde van de Middelburgsehe straat. Op het terrein tusschen dezen singelweg en de Kanaalstraat zullen 200 middenstandswonin gen kunnen worden gebouwd. De bestaande vijvers zullen in een plantsoen worden opgeno men. Ten slotte, het nieuwe „Burgplein", gelegen op het hcoge gebied tusschen Burcht straat, Ritthemsche straat en Paspoortstraat, dat het karak ter zal krijgen van een nieuwe winkelwjjk met openbare ge bouwen en uitvalstraten heeft naar Kanaalstraat, Ritthem sche straat en Oranjeplein. Voor een nieuw postkantoor, een hotel-restaurant en een concertzaal is in dit nieuwe centrum een plaats gereser veerd. Verdere uitbreiding van W.- Souburg wordt verhinderd door den nieuwen Rijksweg Vlissingen-Nieuwland, die is geprojecteerd vanuit centrum Vlissingen over het vliegveld via West-Souburg, ter hoogte van de Marnixschool over een viaductbrug, den Nieuwen weg, het kanaal, spoorweg in Oost-Souburg van het einde der Spoorstraat naar den Rondeput, om dan om te bui gen door Welzinge naar Nieuwland. Het uitbreidings plan Ocst wordt daardoor nog urgenter en nieuwe mogelgk- heden voor de woongemeente Oost-Souburg doen zich voor. Het stratenplan Oost zal doel matig met den nieuwen ver keersweg worden verbonden. Tusschen dezen weg en het woongebied is plaats voor sportvelden en plantsoenen of parken. HERSTEL KANAALDRUG. In verband met deze plan nen voor een groote brug in den nieuwen Rijksweg bleef heb herstel van de oude brug rusten. Deze toestand is even wel onhoudbaar gebleken cn by wgze van noodbrug zal dan ook een voorloopig herstel van de oude brug plaats vinden. Binnen eenige maanden zal deze gereed zgn. Ook vcor een nieuwe zwem inrichting en badhuis, dat in de plaats zal komen van het oude zwembad, dat door de bezetters werd verwgderd, is een plan gereed. Men zal zoo spoedig mogelgk, zg het ook tot een gedeeltelgke uitvoering overgaan, zoodat reeds het eerstvolgend zomerseizoen kan warden gezwommen. NIEUWE RIOLEERING. De oude rioleering heeft door de overs brooming zoo ge leden, dat ze onbruikbaar is geworden, en een totale ver nieuwing zal moeten plaats vinden. Een rioleeringsplan voor de geheele bebouwde kom van Oost-Souburg is reeds ontworpen, waarby een nieuw te bouwen zuiveringsinstalla tie aan den Molenweg is opge nomen. DEFINITIEVE spoorweghalte. Een van de weinige goede dingen ten slotte, die de oor log heeft nagelaten, is de spoorweghalte te Souburg, waarvan dagelijks ongeveer 400 reizigers gebruik maken. Nu men officieel van de direc- tie der Spoorwegen mededee ling heeft ontvangen, dat het niet in de bedoeling ligt, deze halte weer op te heffen, zal men trachten verbetering te krijgen in de wachtgelegenheid en het perron. En zoo gaat Souburg weer aan den slag! De steigertjes, plankiers en noodbruggetjes. waarmee de 2500 overgebleven inwoners zich zoo goed bg den waterigen toestand in hun dorp wisten aan te passen, gaan verdwynen, De verzakte stra ten worden hersteld, waterlei ding, gas- en electriciteits- voorziening, waaraan hier en daar wel wat mankeert, zullen worden nagezien zoodra de grondwaterstand definitief herstel mogelgk maakt. In cïe eerstvolgende weken zal zoowel in Oost- als in West-Souburg een barakken kamp worden gebouwd, waar in de arbeiders van den We- deropbouw worden onderge bracht. Van hoogerhand is toegezegd, dat in ieder geval nog dit jaar een 10-tal nieuwe woningen in Oost-Souburg zal kunnen worden gebouwd. Bo vendien wordt de wenschelgk- heid van een 30-tal noodwo ningen langs den Nieuwen Vlisssingschen weg overwogen, En voor den herbouw van dit zwaar getroffen dorp zul len binnenkort toch zeker ook de laatste belemmeringen in ien vorm van mijnenvelden, bunkers, versperringen enz.. wei gaan verdwgnen MAATREGELEN OI' OOST-AVA. Op Oost-Java is by decreet van deri bevelhebber der ge- all. troepen de publicatie er verspreiding e.d. van strijd, leuzen en opruiende geschrif ten welke aanleiding geven tot rassenhaat, verboden. Over treding wordt gestraft met ge vangenisstraf en/of geldboete. Van 19.30 tot 5.25 uur mag men zich op Oost-Java niet in de open lucht begeven. Twee Britsch-Indische sol daten werden bg botsingen in de omgeving van Soerabaja gewond. In het gebied var. Djembatan werden in een uit geplunderd huis de ïyken van een vrouw en een jongen ge vonden. Nederlandsche troepen heb ben ten Zuiden van Batavia binnen enkele weken de ru3t hersteld. Met de hulp van en in samenwerking met de be volking werd deze toestand geschapen. Het leven vertoont weer hetzelfde beeld als vgf jaar geleden. Op het eiland Banka is het rustig. De contröle is uitge breid over de kampongs In de omgeving van Muntok. Een patrouille, welke opruk te van Masamba naar Malang- ka, werd door 200 Indonesiërs aangevallen. Bijzonderheden zgn nog niet bekend. Ten Z.-Oosten van Kolaka te Baroe. had op 9 Febr. even eens een bots'ng plaats. Der. zelfden dag zijn twee pelotons van Kota Baroe zonder inci denten op het eiland .Salajur geland. De onderzeeër O 24 arri veerde te Tandjong Priok. Gisteren is een begin ge maakt met de repatrieenng van 800 Indonesische zeelieden uit Australië. belang worden uitge voerd; 5. de rechen van ar beiders op een betrekking zijn gegarandeerd, doch hebben, plicht tot arbeid; 6. het recht tot staken wordt erkend; 7. den Franschen burger zijn volledige rechten op de per- soonlgke vrgheid gegeven. In dien de regeering deze rech ten vertreedt, dan wordt „te genstand in al zgn vormen, de meest heilige en gebieden de van alle plichten". Truman gaat een nieuwe loon- en prijspolitiek volgen* Bowles, het hoofd van hét bu reau prysbeheerscning en Porter, noofd van de federale commissie voor de verbindin gen, hadden oneenigheid met Trumans persooniyken vriend Snyders, leider van het bureau voor de omschakeling van de industrie. Met hun aftreden, evenals dat van den minister van handel, Wallace, werd re kening gehouden, aangezien Snyders zich achter de groote industrie, die een verzwak» king van de prijscontróle wil, schaarde. Biykbaar heeft Truman voorloopig genoeg van ont slagen sinds Ickes, die thana als voorzitter optreedt van het comité totsteun aan stakers de General Motors, aftrad, benoemde gisteren Bow les tot directeur van het bu reau voor stabilisatie, terwijl Porter Bowies' oude functie overneemt. Uit deze benoe mingen volgt, dat de Ameri kaansche president zich tegen de groote industrie heeft ver* klaard wat betreft de prgzen- politiek. Zgn nieuwe maatre gelen stellen een grens aan de loonsverhoogingen, opdat de prgsverhoogingen de limiet, die tot heden door de regee ring is gesteld, ongeveer 17, niet zullen overschrijden. Bowles is de leider van deze nieuwe politiek, waarmede de regeering inflatie door onge motiveerde prijsverhoogingen wil voorkomen. De verhoogiug van de staalprgzen, die nog niet waren vastgesteld, zal spoedig in overeenstemming met deze politiek worden vastgesteld. De Veiligheidsraad behan delde den klacht van Syrië en Libanon tegen de aanwezig heid van Britsche en Fransche troepen in hun landen. Een discussie ontspon zich over de vraag of de raad over een kwestie kon beslis sen zoolang er nog sprake was van een toestand en nog niet van een geschil. Van Klef fens verklaarde, dat, in dien een lid mededeeling deed van een geschil, de raad ge bonden was dit in de techni sche be teekenis te aanvaar den. Bevin en Wysjinsky wa ren dezelfde meening toege daan. Met 8 stemmen voor besliste de raad om nu nog niet vast te stellen of de be trokken aangelegenheid een geschil was. „BOISSEVAIN" VANMIDDAG TE AMSTERDAM. De kapitein van het ms. ..Boissevain", dat met ruim 1800 repatrieerenden aan boord op weg is naar Neder land, heeft geseind dat hy van ochtend vroeg te LJmuiden en tegen den middag te Amster dam hoopt te arriveeren. Nederlandsche kustvaarder vergaan. Ongeveer zes mijl van South Foreland is in een zwaren mist het 250 ton groote Ne deriandsche kustvaartuig „Ty« ger", geladen met porcelein- aarde, midscheeps aangevaren, door het ruim 7000 ton groote Amerikaansche vrachtschip „Edward R Squibb". Het Ne derlandsche vaartuig zonk binnen drie minuten terwijl <ie zeven opvarenden in zee ge slingerd werden. De schipbreu„ kelingen zgn echter opgepikt. Een Nederlandsche vrouw en haar kind dreven anderhalf uur rond alvorens zy gered konden worden. de parlementaire commissie voor ned.indiê. De leden van de soc.-demo cratische Eerste en Tweede Kamer-fracties hebben beslo ten zich van persoonlijke deel neming aan de delegatie van het parlement naar Ned.-Indië te onthouden. De leden van de vrgzinnig-democratische, en do Christen-democratische Twee- de Kamer-fractie, benevens enkele niet tot een bepaalde fractie behoorende Tweede Kamer-leden, deelen dit stand punt. Het besluit kan dus be schouwd worden als de be slissing van de parlementaire vertegenwoordiging van de Partg van den Arbeid. Wegens grooten toe vloed van kopy moeten enkel© belangwekkende Zeeuwsche artikelen bïg- ven overstaan. In verband met de kleine op pervlakte van ons blad hebben wy van de autoriteiten ver gunning gekregen een maal per week. des Zaterdags, met een dubbel nummer te verschij nen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1