PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nog geen commentaar van Soekarno. Dreigende politieke crisis in de V. S. De gruweldaden jegens de Russen Een nieuw stadhuis, een winkelgalerij, een schouwburg! Uit de provincie. Hoofdredacteur QBalllntijn (oei redactioneele medewerking van ar W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P-Z.C.. Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand W- 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen. Dg. M. L. W. Schoch. Vlissingen Verschijnt dagelijks. behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Vrijdag 15 Febr. 1940 189e Jaargang Nummer 39 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent pej week. I 3-20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 1 2.—-. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-f telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turfk ade'15, telefoon 2475. Terneuzen Nieuwediepstraat 23 Postrekei..ng 359300 Piov Zeeuwsclie OVEREENKOMSTIG DE VERWACHTING De Veiligheidsraad der Ver- eenigde Volkeren heeft Woens. daeavond de Indonesische kwestie afgehandeld en het eneindresultaat is, da* Oekraïners en R.ussen eigen lHk een pover figuur hebben geslagen. Al hun critiek kon zoo afdoende worden ontze nuwd dat het Oekrauische voorstel om een commissie van onderzoek naar Indonesië te zenden slechts twee- voor stemmen kreeg. De rest was tegen, Commentaar is bij zulk een uitslag eigenlijk overbodig. Duidelijk toont hg aan, dat de afgevaardigden van vrgwel al le naties, dank zij de glashel dere en puntige uitéénzettingen van Bevin en Van Kleffens, terdege hebben ingezien waai de schoen wringt. Want laai ons eerlijk zijn: mede als ge volg van onvoldoende voorlich ting van het buitenland, was de stemming tegen Nederland en Engeland, omdat men den indruk had, dat er terreur te gen de Indonesiërs werd uit geoefend. Nu onomstootelgk bleek, dat de situatie juist om gekeerd was en dat de Indo nesische extremisten terreur uitoefenden tegen de Britten, de Nederlanders en de goed willende meerderheid onder de Indonesische bevolking oor deelde de Veiligheidsraad te recht, dat het zenden van een commissie overbodig is en dat men zich van ieder ingrijpen dient te onthouden. Wat de voorstellen der Ne- derlandsche regeering aangaat betreffende de toekomst van Indonesië kan worden opge merkt, dat deze in het buiten land een goede pers hebben. Uit Indië ontbreekt nog een duidelijke reactie De voorstel len worden nog bestudeerd. De verwachtingen zijn evenwel tamelijk optimistisch, althans in gematigde kringen. In Nederland hebben de voorstellen een uiteenloopend commentaar uitgelokt. Onver; deelde instemming kregen zi) alleen in Het Parool en de N.R.C. Andere bladen hebben, zooals ook wij deden, critiek uitgeoefend op het feit, dat de regeering voorstellen van zulk een vérgaande strekking, gedaan heeft zonder het oor deel van het parlement te vragen. De Tijd wijst er verder op, dat in de practijk dit voor- stel neerkomt op een eventueel „Indië los van Nederland!", de oude revolutionnaire leuze! De Volkskrant en Trouw constateeren dat, terwijl de re geering steeds verklaard heeft, dat de Rijkseenheid de basis zou zijn van iedere regeling met de Indonesische nationa listen, zij deze gedachte echter heeft losgelaten. Uiteindelijk zullen alleen de Indonesiërs over het handhaven der Rijks eenheid te beslissen hebben en genoemde bladen achten dit on juist. Veranderen aan de situatie doet dit alles echter niets. De voorstellen zijn gedaan en kunnen niet terug worden ge nomen. Uiteindelijk willen wij. Nederlanders, het beste voor Indonesië. Daarom moeten de ze voorstellen gesteund worden en als zij eenmaal zijn aan vaard, is het onze taak er zorg voor te dragen, dat ook de Indonesiërs het voortbestaan van de Rijkseenheid als nood zaak gaan inzien. Op het oogenbik schijnt de republikeinsche „regeenng" de politiek te voeren de belang rijke punten in de besprekin gen met de Nederlanders eerst aan Djokjakarta voor te leg gen, voordat zg eenig besluit neemt. Sjahrir, die nog steeds geen *persoonlgk commentaar van Soekarno heeft ontvangen, zal zoo spoedig mogelijk een ontmoeting met hem hebben. De dag van zijn vertrek is nog niet \'astgesteld. Het lid van het werkcomité van het Volksfront Tan Hala- ka schrijft in het republikein sche blad „Rajet": „Wij willen slechts onderhandelen nadat de Indonesische onafhankelijk heid volledig erkend is". Hij eischt het terugtrekken der Britsche en Nederlandsche strijdkrachten, het vrijlaten van Pemoeda's en. politieke ge vangenen en het ontbinden der internationale gerechtshoven. Als dit programma niet door de regeering wordt geaccep teerd, aldus Halaka. dan zal het volk zelf de politiek van Volksfront bepalen. BUTTENLANDSCHE PERSSTEMMEN. In meer gematigde Indone sische leringen te Batavia is men volgens de ,.New York Times" gunstig gestemd t.a.v. een eventueel aanvaarden dei- voorstellen. De wetenschap, -lat de buitenwereld het aan bod royaal vindt, heeft deze houding beïnvloed. Er zal ech ter aanzienlijken druk op de extremisten moeten worden uitgeoefend vóór deze hun eischen van volledige onafhari kelrjkheld laten varen. Andere Amerikaansche bladen begroe ten de voorstellen met instem ming. ONWELWILLENDE HOUDING IN AUSTRALIË. Een voorstel van den Australischen raad van vak- vereenigingen om het verbod tot het zenden van Nedeiiand- sche schepen uit Nieuw .Zuid- Wales op te heffen en do. sche pen onmiddellijk te laden, is door de zeevaartvereenigingen verworpen Geen schepen zul len dus uit havens van Nieuw Zuid-Wales naar Ned.-Ind'ë vertrekken. Textiel en huisraad voor huwenden. Zij, die op of nk 18 Febr. a.s. in het huwelijk treden kunnen van af dien datum weer aan vragen. om textiel, serviesgoed, metalen keukengerei en hou ten meubelen indienen bg den distributiedienst der gemeente van vestiging van het a.s. ge zin. Repatrieerenden uit Ned.-In dië kunnen wanneer zij een zelfstandige huishouding gaan voeren, thans ook aanvragen indienen om metalen keuken gerei en serviesgoed. A.s. moeders kunnen 5 maanden voor de bevalling een aanvraag indienen om een ba- bybedkruikje, een babyteil en eventueel andere noodzakelijke artikelen. In geval van brand (niet veroorzaakt door oorlogsge weld), kunnen bij verwoesting thans ook aanvragen worden ingediend om metalen keuken gerei en serviesgoed. Ten slotte kunnen in geval len van gezinsuitbreiding ver gunningen worden aange vraagd voor een aantal ledikanten. overeenkomende met het aantal personen waar mede het gezin wordt uitge breid. Het water in Almelo zakt. Het water in Almelo is thans langzaam aan het zakken, vs oensdagnacht daalde de wa terstand in de straten met 30 cm. en in het kanaal Almelo Nordhorn met 60 cm. 3|st marktplein en omliggende straten zijn weer reeds droog gevallen. Van alle zijden zijn hulpploegen naar Almeo ver trokken. Het verkeer op de rwente kanalen is geheel stop gezet. De toestand in Indië. Eischen van het Volksfront Dertien officieren ontslagen. COLLABORATIE MEI DEN VIJAND. Dertien officieren van de Ne derlandsche kustwacht de gouvernemenstmarine zijn. onder beschuldiging van col laboratie tgdens de Japansche bezetting, ontslagen. Over de vraag, of zij eervol dan wel oneervol ontslagen zullen wor den, moet nog beslist worden. De voorzitter van de commissie van onderzoek is schout bij nacht F. W. Coster. .tit Bandoeng Batavia bereikt. De reis verliep zonder onge- 'ukken. 270 Geïnterneerden Hebben de reis meegemaakt. Tn het havengebied van Bata via zijn 10 plunderaars gear resteerd terwijl in kampongs Zuid-Oost van Tandjong Priok negen arrestaties ver richt werden. Te Semarang ;/as eenige activiteit van s*"D -.chutters. Op Celebes ten N.O 'an Palopo werden drie soJ- laten van een Nederlandse**' patrouille, die tot den aanval over gingen gewond. Na on langs in Indië aangekomen mij nenvegers hebben Batavia ver laten om mijnenvelden by Parepare (Celebes) op te ru. .nen Schout-bg-nacht A. S. Pinke, Ie opperbevelhebber der Kon Ned. Marine in Indië, is be- rorderd tot vice-admiraal. Vijfvoudige doodstraf uitgesproken. Het bijzonder gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft Woens dagmorgen een vijfvoudige doodstraf uitgesproken tegen de daders van den poütieken moord op de burgemeesters van Soeren en Asteren in Augustus 1944. H. Kromhout en P. J. Beste man, die behalve voor moord ook nog terecht stonden we gens het dlenstnemen bij een vgandige mogendheid. J. S. v. d Ploeg en J. Rollema wien uitlokking en medeplir/.tigheid ten laste was gelegd en J. A. P. v. LieshoutEsbers, die be schuldigd werd van het uitle veren van gegevens aan den vgand, zijn door het hof allen ter dood veroordeeld met recht op cassatie. U.N.O TIJDELIJK TE NEW YORK. Het voorstel om de U.N.O. tijdelijk te New York onder te brengen is aangenomen met 25 tegen 13 stemmen. DE RUSSISCHE VERKIEZINGEN. '9,7 der stemgerechtigd den hebben bij de verkiezingen voor aen oppersten Sovjet nun stem uitgebracht, nl. 101 mil- lioen 450.936 personen. 100 millioen 621,225 stemmen werden uitgebracht voor het blok van communisten en par- •■gloozen; tegen dit blok werd*" 319.599 stemmen uitgebracht. De laatste Britsche be vrijdingstroepen zullen heden Noorwegen verlaten. H.M. de Koningin inspecteert oorlogsbodems. H. M. de Koningin heeft Donderdagmorgen de torpedo- bootjager ..Evertsen" en het fregat „Johan Maurits" te Am sterdam geïnspecteerd. De „Evertsen" vertrekt Zondag naar Oost-Indië, terwijl de „Johan Maurits" Vrgdag voor een jaar naar West-Indië ver trekt, waarbij ook als vlagver toon een reis naar Zuid-Ameri- ka wordt gemaakt. AFLEVERING SCHEERZEEP. De scheerzeep op bon 18 der tabakskaart zal na 3 Maart a.s. worden afgeleverd De aandacht wordt er op geves tigd, dat een stukje scheer zeep 50 gram en niet 45 gram weegt Het Wereldgebeuren Truman heeft aan populariteit ingeboet Maatregelen om oorlogsmisdadigers op te sporen. Trumans regeering staat volgens Reuter voor een poli tieke crisis nu Harold Ickes, de minister van binnen landsche zaken zgn ontslag heeft ge vraagd en met ingang van he den heeft gekregen. Ickes heeft Roosevelt gedurende diens ge- heele ambtsperiode bijgestaan en was een bekend voorstan der van de New Deal politiek. Op bittere wijze liet Ickes zich uit over de benoeming van Ed win Pauley tot onderminister van marine en over Trumans keuze van ministers en advi seurs. Hg beschuldigt Pauley er van zijn politieken invloed aan te wenden ten eigen bate Het proces te Neurenberg Russische aanklager aan het woord. De Russische aanklager, ko lonel Pokrovski besprak Woensdag te Neurenberg de gruweldaden die de Duitschers jegens Russische krijgsgevan genen hebben begaan. Po krovski citeerde een order van de 60ste gemotoriseerde infan- terie-divisie die behelst dat een menschelgke houding tegen over gevangenen niet toelaat baar was en dat de vernietiging van den vijand door vuur en zwaard tot het uiterste moest worden doorgezet! De voeding voor Russische krijgsgevangenen bedroeg in het begin van den oorlog 6 kg. brood, 400 gr. vleesch. 440 gr. vet en 600 gr. suiker per maand, doch latere orders be valen dat de Russen als vleesch alleen paardencadavers moch- In één dag heeft een convooi ten hebben. Von Rundstedt be- val in een order dat het oprui- men van mijnenvelden, „ter besparing van Duitsclj bloed" door Russische krijgsgevange nen iiioest geschieden. De aan klager verklaarde dat de schandelijke behandeling van de krijgsgevangenen in het aanvalsplan was opgenomen en haalde het getuigenis aan van Halder die beweerde dat Hit- Ier had gezegd dat de Russen niet volgens de Haagsche con ventie behoefden te worden be handeld omdat deze de Haag sche conventie niet hebben on derteekend. Uit gevonden or ders werd 't brandmerken van krijgsgevangenen bevestigd. De bijzonderheden die Po krovski onthulde waren zoo gruwelijk, dat zij alles wat aan sadisme en verwording reeds onthuld is, nog overtreffen. Donderdag zet Pokrovski zijn aanklacht voort, want zij is zoo omvangrijk dat»zi| bijna twee volle dagen zal eischen! en wel in het geschil over oliegebieden tusschen de fede rale regeering en den staat Califormë. Er treedt veel cri tiek aan den dag tegen de overheerschende positie, welke een groep persoonlijke vrien den, afkomstig uit diens thuis- 3taat Missouri, in de regeering inneemt. Deze groep is bekend onder den naam „Missouri- bende". Deze personen zouden de noodige capaciteiten en on dervinding missen. Truman heeft de laatste weken zoo veel aan populariteit en poli tiek aanzien ingeboet, dat hij als eerste minister in een par lementair kabinet, geen motie van vertrouwen inzake de loo- pende kwesties zou kunnen venverven. Een algeheeie ver schuiving in Trumans kabinei en onder zgn adviseurs schynt thans onvermijdelijk en de ont brande politieke strijd zou hel. geheele wetgevingsprogram van de regeering, de leening aan Engeland incluis, in vaar kunnen brengen. Men zegt, dat de democratische lei ders een soort „schaduwregee- rijig" willen gaan vormen. Meer en meer schgnt men er in partglcringen toe te neigen Fred Vinson, den minister van financiën, als eventueel op volger van Truman te ponee ren. Met algemeene stemmer heeft de algemeene vergade ring van de U.N.O. het besluit genomen, dat alle leden zich moeten verbinden de noodige maatregelen te nemen om alle oorlogsmisdadigers te arrestee ren en hen ter berechting te rug te zenden naar de landen, waar zg hun misdaad hebben bedreven. Men besloot ook, dat landen, die geen lid van dt U.N.O. zgn oorlogsmisdadigers in hun gebieden moeten opspo ren en uitleveren aan de lan den. waar zij hun misdaden begingen. Hierdoor wordt dus een vrg groote zekerheid ver kregen, dat geen der oorlogs misdadigers aan zijn gerechte straf zal ontkomen. Uitbreidingsplannen voor „de Schelde". Een nieuw station en nieuwe industrie-havens. GROOTSCHE OPBOUWPLANNEN VAN VLISSINGEN. In de twee vorige artikelen over Vlissingen hebben wg vrgwel uitsluitend geschreven over de herstelwerkzaamhe den. Het gemeentebestuur van deze stad stelt zich echter niet alleen ten doel weer op te bouwen wat vernield werd. doch het wydt zich ook met vollen yver aan een grootsch uitbreidingsplan, teneinde de expansiemogeilgkheden welke Vlissingen als haven-, indus trie- en badplaats ongetwijfeld geboden worden, ten volle uit te buiten. Reeds in de bezettingsjaren werden een uitbreidingsplan en een urgentieprogram sa mengesteld, welke later hier en daar nog aan de gewijzig de toestanden en omstandig heden werden aangepast en waarvan de uitwerking thans langzaam maar zeker vordert. wy willen slechts eenige van de meest interessante objecteD noemen. Allereerst dan het nieuwe stadhuis, dat op de Nieuwe Markt zal verrijzen me, het front naar de Badhuis straat en met de achterzyde grenzend aan de Brouwenaar. straat. Als de plannen in hun huidigen vorm verwezenlijkt huidigen vorm verwezenlijkt kunnen worden het archi tectenbureau Roosenburgh maakte reeds een ontwerp zal Vlissingen een majestueus stadhuis krygen, dat de Nieuwe Markt tot het werkelgke stadscentrum zal stempelen. Het ligt in de bedoeling, be halve de secretarie ook het plan is geheel aangepast aan bureau van politie en het het landschapskarakter, hel bureau van gémeeuit«v...on er in onder te brengen. Het zal echter nog wel enkele iaren duren, voordat met den bouw begonnen kan worden. Aansluitend aan het stad huis zijn een hotel, een schouwburg en een winkelga lerij tot aan de Badhuisstraat geprojecteerd. De Paul Kru- gerstr. zal dan ter plaatse ver breed worden, zoodat mede een vrg uitzicht op het stad huis wordt verkregen. Voor de minder optimistische lezers, die wellicht zullen tegenwer pen, dat dit alles heel mooi en gemakkelgk. op papier is te zetten, mogen wij wel ver- >en, dat voor het hotel en e proote winkelpanden reeds liefhebbers blgken te zijn De Paul Krugerstraat zal. ioals wellicht bekend, de Badhuisstraat doorbreken aansluiten op een, op den ge- dempften Spuiboezem aan te leggen straat, die het verleng de van de Spuistraat zal vor men. T.a.v. de demping van den Spuiboezem zgn de onderhan delingen met den Polder Wal. clïeren reeds in een vergevor derd stadium. In het voorjaar wordt een zandzuiger verwacht, die den Spulboezem alsmede het ter rein achter den. Nolledyk ook een halve millioen M3 zal kunnen volspuiten. HET PLAN LAMMERENBURG. Een uit stedebouwkundig oogpunt zeer geslaagd plan is verder het Plan-Lammeren- burg, dat voorziet in den bouw van 1000 woningen. Dit aan wordt begrensd door nieuw aan te leggen hofsteden, bevat woningen met groote tuinen, om daarna geleidelgk over te gaan in dichter gebouwde hui zenblokken met een stadska- rakter. Hoewel dit plan als een der eerste op het program staat, zal dit jaar nog wel niet met de uitvoering begonnen kunnen worden. UITBREIDING „SCHELDE". Groote aandacht is in het uitbreidingsplan voorts besteed aan de industrie, de scheep vaart en het verkeer. Vanzelfsprekend is hierbij een groote plaats ingeruimd aan de Kon. Mg. „de Schelde". Mettertgd zal het fabrieks complex zich in Noordelgke richting uitstrekken tot over de Verlengde Paul Kruger. straat. Binnen afzienbaren tyd zal ook de Aagje Dekenstraat tusschen Scheldestraat en Van Dishoeckstraat voor het ver keer worden gesloten, daar „de Schelde" voornemens is, ter plaatse een groote lasch- loods te bouwen, teneinde zich ook meer op de nieuwe bouw methode in den scheepsbouw lasschen inplaats van klin ken te kunnen gaan toe leggen. Aan den Nieuwen Vlissingschen weg nabg de vuilnisbelt zal de nieuwe hout- zagerg van „de Schelde" ko men, met een houthaven uit mondend in het banaal. Verder zijn ln dezelfde om geving, meer in de richting van Souburg, nog 3 havens ge projecteerd, waar kleinere in dustrieën en bedrgven zich kunnen vestigen, zoodat de groote binnenhavens voor hun eigenlijke doel, het overslaan van goederen enz., kunnen woiden gebruikt. Uit een en ander zal men reeds begrepen hebben, dat het vliegveld niet op dezelfde plaats terugkeert. Dit is meer N.W. geprojecteerd, ter hoog te van Souburg. NIEUWE WEGEN. Met den aanleg van de in dustry ehavens komt vanzelf sprekend, ook de Nieuwe Vlis- singsche weg tusschen Sou burg en Vlissingen te verval len. Daar men aan dezen weg. welke door de inundatie en de oorlogshandelingen veel ge leden heeft, niet vee] kosten meer wil bestedei», zal wel licht over niet al te langen tgd reeds een nieuwe weg wor den belegd, meer Westelg- ker dan dc bestaande, dwars over het vliegveld. De defini tieve oplossing zal eerst wor den verkregen, wanneer mei den aanleg van den nieuwen rijksweg Nieuw- en St. Joos- landVlissingen wordt begon nen. Deze weg zal rechtstreeks naar Vlissingen leiden, ten Noorden van Souburg met een hooge, beweegbare brug (waarschgnlgk een rolbasculc brug) het kanaal passeeren, en vervolgens over het vliegveld en nog ten W. van de begraaf plaats, naar het nieuwe stads centrum leiden. NIEUW SPOORWEGSTATION Verder nog het spoorweg station. Het staat vrijwel vast dat het niet meer op de plaats van het huidige zal worden op gebouwd. Of het op het terrein van het zgn. „Oude Station" dan wel aan den Ouden Vlis singschen weg moet komen te liggen, vormt nog een onder werp van studie voor den tech- nischen dienst van de Spoor wegen. Tenslotte is het totaal ver woeste Nollebosch meer naar het Noordwesten ontworpen, met ook meerdere sportterrei nen in dit ontspanningsgebied Het bovenstaande, slechts zeer globale overzicht van hel uitbreidingsplan, moge het in zicht hebben gegeven dat Vlis singen groote plannen koes tert. Het heeft een rgk, doch geenszins overladen en over dadig program. Het gemeente bestuur heeft zich geen tgds- limiet gesteld, binnen welke het zijn plannen verwezenlijkt wenscht te zien. Het gaat kalm en vastberaden op den inge slagen weg voort, stap voor stap, naar gelang de omstan digheden dit mogelgk maken DE ZEELAND. Naar aanleiding van het be richt in de Nat. Kott. Crt., dat de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" den dienst tusschen Nederland en Engeland zal on derhouden van Hoek van Hol land uit, in verband met de vernielingen in de haven van Vlissingen, hebben, wy ons om nadere informaties gewend tot de N.V. Wm. H. Muller en Co. te Rotterdam met de vraag of dit een definitief vertrek van de „Zeeland1 uit Vlissin gen beteekende. Men deelde ons mede, dat het bericht van de N.R.C. als voorbarig moet worde» be schouwd, daar o.m, de maat schappij „Zeeland" nog niet over haar schepen kan beschik ken. Wel maken de vernielin gen in de haven van Vlissic gen het onvermijdelgk, dat als de diensten hervat kunnen worden, van een andere haven gebruik wordt gemaakt. Dit beteekent echter NIET dat daarmede besloten is tot definitief vertrek uit Vlissln gen. Deze kwestie zal nadc moeten worden bezien en de vraag, of de „Zeeland" in nor malen tgd weer naar haar oude „home" terug zal keeren zal in de toekomst afhankelijk zijn van factoren, die thans nog niet beoordeeld kunnen worden. ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. In een dezer dagen gehou den vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der We- tenschappen deelde de voorzit ter mede dat mr. Th. G. var. Eek aan het Genootschap had vermaakt ztjn kostbare boeke rij van 6000 banden, die inmid dels naar de Prov. BibliotheeK is overgebracht. De heer J. C. P. de Baat Doelman had gele gateerd een belangrijke verza meling briefkaarten en foto's betreffende Zeeland, terwgl ah; geschenk ter tafel was eer zilveren schenkblad, door cte Staten van Zeeland in 164 vereerd aan Johan Evertsen ter eere van zgn overwinning op de Duinkerker kapers in 1636, alsmede een tafelbel uit 1678, afkomstig van een der le den van het Genootschap van hetzelfde geslacht, beide ge schonken door mr G. C. Bijl*- veld, afstammeling der Evert- sens in de vrouwelijke lijn. Dr. W. S. Unger hield een voordracht over de oudste rei zen der Zr uwen naar Indië. Tot bestuursleden van de afd Breskens van het Groene Kruis zgn benoemd de heeren W. Carels en M. Meeuwsen en mej. T. van Lugclc. De heer J. de Groote, voorzitter, stelde zich niet herkiesbaar. Alle bezittingen van de ver- eeniging gingen door oorlogs geweld verloren. De rekening van den penning meester vertoonde een nadeeig saldo van 29.13. NED. BANK. Met ingang van 1 Sept. 1946 is Jhr G G. A. van Nispen. directeur van de Nederland sche Bank te Middelburg, be noemd tot agent in Den Haag. Als zijn opvolger in Middel burg zal worden aangesteld: Mr. P. A. J. Jas. HULPACTIE tSCHELDEMOND). Na Rotterdam volgt thans in Den Haag de dcor de Ver. „Zeelandia" georganiseerde Hulpactie „Scheldemond". Op 30 Maart wordt gestart. Na. besprekingen die de Stichting „Nieuw Walcheren" dezer da gen voerde met het werkco mité uit Den Haag, is beslo ten dat het batig saldo uit Rotterdam, Den Haag en de plaatsen die nog volger, zullen, alle in één fonds komen, dat beheert zal worden door een Stichting die in oprichting is. Het ledental van „Nieuw Walcheren" blijft stggee, dochnog lang niet snel genoeg. By een onlangs gehouden uitdeeling van goederen door de H.A.R.K. te Arneranidea werd in de collectebus een, bankbiljet van 100.gede poneerd. De „milde" gever had echter vergeten dit biljet bg de geld- zuivering in te leveren, zoodat het ook voor de H.A.R.K. geen waarde meer geeft. Van verschillende zgden be. reikten ons klachten over het feit, dat te Middelburg gede tineerde N.S.B.-ers, die in Vlissingen komen werken, in den trein personencoupé's be zetten, terwijl de gewone rei zigers in den goederenwagon moeten plaats nemen. Dit ge schiedt hoofdzakelijk bij den trein van 17 uur uit Vlissingen. De stationschef deelde ong mede, dat hij vorige week aan de bewakers van de N.S.B.- ers den goederenwagon had aangewezen voor vervoer. Het was hem niet bekend, dat de N.S.B.-ers na dezen keer nog gereisd hadden. Thans zgn echter instructies gegeven, dat de N.S.B.-ers voorrang krijgen bg bet vervoer pergoede renwagon UITSPRAKEN TRIBUNAAL GOES. o M. J. Willemser., Aarden" burg: 1 j. interneering, verb, verkl. vermogen tot 5000; ontz. rechten. A. D'hont, Zuiddorpe1 j. interneering, ontz. rechten. A. J. M. Herman, Zuiddorpe: iy2 j. interneering, verb, verkl, radiotoestel en goederen die in bruikleen zijn gegeven en ont zetting rechten A. A. J. van Hyfte, Henst- dijk: 6 mnd., interneering en ontz. rechten. Kerknieuws Geref. kerken. Beroepen te Hoek (Z.), F. M. Verveen, cand. te Abbeiibroek Nieuws in een notedop Laat in den zomer ot vroeg in den herfst zal. voo" het eerst in de geschiedenis, het volgende Zionistische we reldcongres in Palestina ge houden worden. De Haarlemsche noodraad kan zich niet vereenigen met het voorstel van B. en W. om een stadion te bouwen. Zij wenscht wel den aanleg van een aantal sportvelden maat acht den tiid nog niet geschikt voor den bouw van een stadion Een 22-jarige jongeman vond Woensdag ter hoogte van het voormalige Noorderbad tc Zandvoort een landmijn, die bij uit speelschheid wilde wegwer pen. Het projectiel ontplofte en het slachtoffer werd op slag gedood. De advocaat-fiscaal v# het bgzonder gerechtshof to Amsterdam heeft de doodstrrf geëischt tegen den 20-jarigen J A. U. Mittelhauser, die in 1943 dienst genomen had by de Deutsche Kriegsmarine en tot de capitulatie in Duitscher dienst bleef. De Groninger kamer var. het bgzonder gerechtshof heeft de doodstraf uitgesproken te gen de 25-jarige Antonette Jaakke uit Amsterdam en de vrouwelgke kantoorbediend v Geesien Bleeker uit Delfzijl eveneens 25 jaar oud. Beiden hadden anderen aan vervolging blootgesteld hetgeen den dood van de slachtoffers teB gevolge had. Bg de Ned. Spoorwegen bestaan plannen tot het inrich ten van een nieuwe centrale werkplaats voor electrisch er diesel-electrisch materiaal. Het is nog niet bekend waar. De werkplaats voor stoom materi aal in Tilburg zal in de toe komst met het stoommateriaal wel verdwgnen. Giral, de min.-pres. van de Spaansche republikeinsche regeering, heeft de eerste ka binetszitting sinds zgn aan komst in Frankrijk geleid. De Groninger kamer van het bijzonder gerechtshof te Leeuwarden heeft de doodstraf geëischt tegen den 47-jarigen Z. W. Mulder die een onderge doken Jood aan den S. D. had verraden, welk feit den dood van, twee menschen tengevolge had. Admiraal Nimitz gelooft niet, dat de atoom-energie de oorlogsvloten van de zeeën zal verdrgven. Hij bepleit met kracht de instandhouding eu handhaving van de Am. zee macht De Amerikaansche regie ring is voornemens diplomatie ke betrekkingen aan te knoo- ?en met de regeering van 'emen in Z.-W.-Arabiè. Te Lodz (Polen) is giste ren een gedenkteeken van het Roode leger in de lucht ge vlogen. Uit verschillende an dere plaatsen worden soortge- lgke voorvallen gemeld. De sleepbootstaking te New York is thans opgeheven. Acht leden der bemanning van een Britsch watervlieg tuig, dat bg Lee on Solent ia zee stortte, vonden den dood. -ro- Mac Arthur heeft gepi rdeeli: testeerd tegen de verdeelir.g van Korea in een Sowjet-zone en een Amerikaansche zone. Carl Match, democratisch lid van de Amerikaansche Se naatscommissie voor buiten- landsche zaken, heeft om de verwgdering van Argentië als lid van de U.N.O. verzocht Met ingang van heden mogen alle soorten ongegla zuurde bloempotten zonder ia ontvangstname van een aan koopvergunning worden afge leverd. In de Britsche zóne in Duitschland zullenmenschen. die op eenigerlei wijze onder de dictatuur der nazi's hebben geleden een extra-toewyzing van levensmiddelen, een meer bevoorrechte positie en finan- cieelen steun verkrggen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1