PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HOE NEDERLAND WERD UITGEPLUNDERD. r VOORUITSTREVENDE POLITIEK VAN TRUMAN Russen bezorgd voor extremisten. Motie-van Poll heeft schade aangericht Voorloopig slechts 3 radiotypen Uit de provincie. Hoofdredacteur O. Bafllntfjn (met redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma P. van de Velde Jr., Vllssingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L- van Leeuwen, D». M, L. W. Schoch, Vllssingen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- oa feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Woensdag 23 Jan. 1940 189e Jaargang Rummer 19 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cenL ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm.. minimum oer advertentie t 2-—, Bureaux gevestigd te Vllssingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg l.ondcnsche Kaal 29. teleloon 20T7 en 2924. Goes: Turfkade 15. telefoon 2475- Terneuzen Nieuwedlepstraat 23 Postrekening 3593CO Prov Zeeuwsche Courant. Middelburg. Volksgezondheid onherstelbaar geschaad. - Productiekracht voor Jaren gedaald. Een reeks van misdaden. Seyss Inquart ging prat op j^'wierïn^érraer' Mtten VaE zijn „handigheid" Dank zij de activiteit van de Nederlandsche delegatie naar het proces te Neurenberg, werd het grootste deel van den Maandag in beslag genomen door de economische uitplun dering van Nederland door de iDuitschers. De ter tafel ge brachte documenten besloegen een omvangrijk boekdeel Ge constateerd werd in de inlei ding. dat de Nederlanders van een der welvarendste volkeren ter wereld, teruggevallen wa ren tot werkeigken honger, snood. Vast kwam te staan, dat Seyss Inquart zich ten doel Btelde, het verbruik van aller- let goederen door de Neder landers te verminderen en de overschotten ter beschikking van Duitschland te stellen. Hg ging er prat op. dat Nederlan ders zijn daartoe strekkende voorstellen teekenden, waar- ttoor die den schfln van vrij willigheid kregen. De secre tarissen-generaal mochten im mers aftreden, als zij meenden zgn maatregelen niet te mo gen uitvoeren... Seyss Inquart liet slechts Voorraden over, voldoende om Wel het meest opvallende be wijs van het drastische karak- ter van den rooftoch leverden de cijfers over de weggehaalde transportmiddelen, waaruit bleek, dat de Ned. Spoorweg zoo goed al» niets hebl overgehouden. Het aantal ge. roofde fietsen werd op een millioen geschat en dat der ra diotoestellen op zes honderd duizend. Speciale aandacht werd voorts gevraagd voor de plundering der Koninklijke paleizen en den weergaloozen systematisch georganxae erd en roof van Arnhem. Aan het slot van zijn helder betoog vatte Gerthoffer de ge volgen samen, die plundering voor Nederland heeft. Hij zei- de, dat de vermindering van het nationale vermogen zoo danig is, dat de productie- kraait vele Jaren verminderd zal blijven. Niet te herstellen schade is evenwel toegebracht aan de volksgezondheid, zoo zeide hij, voordat hij Seyss verantwoordelijk stelde voor den hongersnood in den laat st en oorlogswinter in Holland. Seyss' maatregel om voed- aeltransport uit Friesland naar Holland te verbieden kwalifi ceerde hg als de uiting van een half Jaar het bedrijfsleven jfoaat tegen het volk. Hij wees gaande te houden. HetDuit- er uitdrukkelijk op, dat geen ëche tekort aan industrieele vetten werd voor 50 door inbeslagneming in Nederland gedekt. Het feit, dat hij kon bereiken, dat de Nederland sche bank zich verplichtte alle bedragen in rijksmarken, die kaar werden aangeboden in uldens te wisselen tegen een enkel militair belang dezen maatregel kon rechtvaardigen. Eersten December werd de- onmenschelijke maatregel opgeheven, maar toen was het te laat en de hongesnood was reeds algemeen, zoo zeide spr. Hij verwees naar de hooge sterftecijfers der Hollandsche :oers van 75 cent, noemde steden en zeide, dat deze situ- Seyss een regeling, die alles overtrof wat tot dan toe op economisch gebied met na- buurstaten en zelfs met het protectoraat bereikt was. En dat „vrijwillig". De boeten, die het Neder landsche volk werden opge legd, dierfden ter financiering van de nazi-propaganda in ons land! Via de zwarte markt koch ten Duitschers voor tientallen mlllioenen goederen op, die al le naar Duitschland verdwe nen. In Januari 1944 was reeds roor 700 millioen aan indus trieele installaties rerocfd. Uitvoerige mededeelingen werden gedaan over door dc Duitschers voor hun aftocht uit Zuid-Nederland weggeroof- «3e machines van Philips en van verschillende bedrijven in Tilburg, Breda, Bergen op Zoom en Dordrecht. Terwfll zri het werk in Eindhoven niet konden voltooien, slaagden zij erin de Philips-bedrgven in Hilversum en Bussum volko men leeg te halen. De Duitsche roof op agra risch gebied werd geschat op 300 millioen en hierbij wees de aanklager op de misdaad van het volkomen zonder militaire Nieuws in een notedop Eind Jan. zullen. 2 nieuwe postzegels van 50 en 60 ct. met d© beeltenis van do Ko ningin verkrijgbaar worden ge steld. Door den lagen water stand is Ameland reeds 3 dagen geïsoleerd. De procureur-fiscaal bij het bijzonaer gerechtshof te Amsterdam heeft de doodstraf Seëischt tegen den N.S.B.-er lthof, die in vaandel ijken krijgsdienst tegen de geallieer den heeft gevochten. Algemeen wordt verwacht •dat de aanvoer van groente in April dusdanig zal zijn, dat dit artikel spoedig vrfl zal komen. Volgens het laatst be kende cijfer (1 Juli 1945) telt Amsterdam 768.740 inwoners. Uit het Purperhoeden- veem te Amsterdam zijn 22 balen tabak gestolen. Te Groningen is een café houder, die in den hongerwin ter tarwe en gort veel te duur verkocht, door den Tuchtrech ter veroordeeld tot 10.000 boete. Uit Nederland gesmok kelde veulens worden den laat- aten tgd herhaaldelijk in Bel gië verkocht. Zoowel de Belg. als de Ned. politie en kommie zen nemen maatregelen tegen dezen handel. Het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage heeft C. A. Al is, die lid was van de Land wacht en tegen de geallieerden heeft gevochten, ter dood ver oordeeld. Het bijzonder Gerechts hof te 's-Gravenhage heeft de doodstraf geëischt tegen den agent van politie K. Vermeu len, die bij een overval op een distributiekantoor een zekeren Maaskant zonder noodzaak had doodgeschoten. Bij een poging om een jongen te redden, die door het ijs was gezakt, zijn twee broe ders van het instituut „St. Ma. -rie" te Bergen op Zoom te water geraakt en verdronken. De Jongen kon gered worden. atie onherstelbare gevolgen voor de toekomst van het volk moet hebben. „Door dergelijke maatregelen, waardoor zij de Hollanders, in strijd met inter nationaal recht hebben ont houden, wat zij voor hei be staan ncodig hadden, hebben de Duitsche leiders een van hun grootste misdaden be gaan". Met deze woorden sloot de Fransche vertegenwoordiger een aanklacht,- die de wereld een Inzicht heeft gegeven in het offer, dat ons land in den strijd voor de vrijheid heeft moeten brengen. Hoe Musserts meesters over hem dachten. Zooals bekend ver klaarde Seyss Inquart reeds kort na zijn komst in Nederland, dat Mus- sert politiek gezien niet uitkwam boven het peil van een gemiddelden Duitschen gouwleider. Thans is bekend wat Himmler antwoordde, toen Mussert in 1942 het Ned. legioen bij Lenin grad wilde bezoeken. Himmler weigerde zijn toestemming en toen Mussert tegensputterde, seinde hij per telex aan Seys Inquart: Hoe zal Mussert zich bij het le gioen gedragen? Zal hg daar weer zijn dwaze Dietsche gedachten uit spreken, of dezelfde on zin laten hooren als op de Wolfschans? Of kan ik eenige garantie krij gen, dat de heer Mus sert als leider van de N S.B. geestelijk zoo ver is als zijn minste recruut? De verkiezingen in Hessen, De sociaal-democraten heb ben bg de gemeenteraadsver kiezingen in Groot-Hessen in de Amerikaansche zone 156.000 stemmen gekregen, de christen-democraten 95,000 en de communisten slechts onge veer 16,000. In totaal werden 356,000 stemmen uitgebracht d.i. door 83 pet. van alle stem gerechtigden. Voor buitenlndsche reizen door particulieren is nog s'echts een inreis-visum ver- Pscht, hetwelk in zeer dringen- t gevallen (sterfgevallen e.d.) door den consul van het te be zoeken land wordt afgegeven, houding. Comité „Nationale Omroep". Een groep Nederlanders van de meest verscheiden overtui ging, vormende het Comité „Nationale Omroep" hebben in een manifest de bevoegde auto. riteiten verzocht met de grootst mogelijke voortvarend heid te streven naar de tot standkoming van een natlona len omroep die gestalte geeft aan de levende verscheidenheid van ons volk op religeus, so ciaal en cultureel terrein In een met zorg vastgestelde en wettelijk gegarandeerde ver. He» Wereldgebeuren De jaarlijksche boodschap aan het Congres Fransche crisis nog niet opgelost. Op het oogenblik, waarop wij dit schrgven ia de^ Fran sche Met ingang van 1 Febr. a.s. zal door het geheele land contróle worden uitgeoefend op de naleving van de voor schriften omtrent nummering en kenteekenen van motorrg- tuigen. De Iraansche premier is afgetreden nu het conflict met Rusland aan de UNO is voor gelegd. Canada zal voor verschei, dene landen, onder meer voor Nederland, den import van goederen vergemakkelgken. In de Iialiaansche haven Torre Annunziata zgn 5 munl- tiewaggons in de lucht ge vlogen. Er werd enorme schade aangericht. In zgn boodschap Aan het Congres stelt president Tru man voor om Hawaï en Alaska als nieuwe staten op te nemen in de Unie der V.S. Mac Arthur heeft beslag doen leggen op ca. 400 Japan- sche vliegtuigfabrieken, tuig huizen van leger en vloot, la boratoria en oorlogsmateriaal teneinde ze in goeden staat te doen houden en als herstelbe talingen te laten dienen. Volgens de New York Ti mes heeft het roode leger de Hongaarsche olievelden te Llspe, met de zich daarop be vindende eigendommen van de Standard Oil. in beslag geno men. Twee voortvluchtige di recteuren van Belgapress, A. Martin en F. Parasie, zgn we gens collaboratie ter dood ver oordeeld. M. Siren en H. Harms kregen levenslang. crisis nog steeds niet op gelost. Wel is duideigk aan het icht gekomen, datde Gaulle, die trouwens toch het voorne men had, zich slechts tgdeUjk te belasten met de leiding der Fransche staatszaken, zgn functie heeft neergelegd, om dat de verdeeldheid tusschen de drie grootste Fransche par- tgen ook in het kabinet haar werking deed gevoelen. De Gaulle laat het dus aan de Fransche politici zelf over, on der andere leiding tot een be tere samenwerking te geraken. De groote moeilijkheid zal nu zgn, om als er weer een drie partijenregeering geformeerd wordt, iemand te vinden, die voldoende autoriteit bezit om als president der regeering op te treden en den steun van alle partgen verwerft. Dat dit een communist zal zijn, is prac- tisch uitgesloten. Omgekeerd zullen de communisten trach ten de situatie uit te buiten en het verleenen van steun aan een anderen candidaat afhan- kelgk stellen van het toewgzen van belangrgker ministerszetels dan tot dusver aan hun leiden de partijgenooten. Als Frank rijk dus niet oppast, zit het al heèl gauw midden in een poli tiek moeras... Komt er een 2-partgenregeering tot stand, dan wordt de positie der re geering vrg zwak, wat ook geen prettig vooruitzicht is. Intusschen wordt verwacht, dat de leiders van de M.R.P. er in zullen slagen den tegen stand in him rangen tegen deelneming aan een nieuwe drie partgenregeering te over winnen, doch dat zg zullen eischen, dat Georges Bidault gehandhaafd blgft als minister van buitenlandsche zaken. Felix Gouin, die door de communistische partij is voor gesteld als candidaat voor het presidentschap der Fransche regeering, heeft zgn candida- tuur teruggetrokken ten gun ste van Vincent AurioL De so cialistische partggroepeering heeft daarop met algemeen e stemmen laatstgenoemde als candidaat aangewezen. President Truman heeft zgn jaarigksche boodschap tot het Amerikaansche Congres ge richt, een boodschap, die dit maal samenvalt met een der ernstigste industrieele crisis, welke de V.S. ooit hebben doorgemaakt en die veroor zaakt wordt door de enorme stakingen, die het land teiste ren. Truman grgpt deze gele genheid dan ook aan om zoo wel werkgevers als werkne mers nog eens te wijzen op hun groote verantwoordelgk- heid. Trumans boodschap is ove rigens van vooruitstrevenden aard. De president wgdt het grootste gedeelte van zgn boodschap aan waarschuwin gen tegen de inflatie en tegen een ongebreidelde hausse op de effectenbeurzen, terwgl lu i voorts speciale aandacht wijd aan een programma voor net beperken van de stakingsbe weging. Terwijl Truman zich met kracht uitspreekt voor aanzienlijke loonsverhoogin- gen, wijst hg er op, dat de meeste industrieën en maat- schappgen heel goed in staat zgn om de loonen te verhoo- gen. Dergelgke loonsverhoo. gingen zouden niet alleen goed zgn voor het zakenleven en voor de arbeiders, doch het geheele land zou er volgens den president van .prafiteeren, want een productie tot het maximum der capaciteit be- teekent een actieve, gezonde, vriendeüjk gezinde burgerg, die de zegeningen geniet van de democratie onder het in de Vereenigde Staten bestaande systeem van den vrgen onder nemer. De boodschap bevat verder weinig belangrijks voor ons. Zg houdt zich bezig met de regeeringsplannen, met het probleem, hoe alle gedemobili- seerden weer opgenomen kun nen worden in het productie proces en hoe men voldoende vrijwilligers kan vinden om het leger op een sterkte van ca. twee millioen man te hou den De begrooting komt neer op een bedrag van 35.8 mil liard dollar en brengt voor het eerst sedert 1930 geen stijging van de staatsschuld mede. Zij zou in evenwicht zgn, als er door Truman geen rekening was gehouden met door hem ingediende, doch nog niet door het Congres aanvaarde wets voorstellen. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN. H. M. de Koningin heeft het bronzen kruis uitgereikt aan de volgende kapiteins der koopvaardij E. H. van der Veen en C. J. H. Wyker, 2de machinist H. Goosen en olier man J. B. de Klein, het kruis van verdienste met gesp aan den hoofdmachinist D. J. E. Mos en het kruis van verdien ste aan de kapiteins J. Bakker, M. J. H. G. Cortin, B. v. Dgk, C. Drijver, A. van Duyn, J. M. van Driest, J. Fooy, T. C. van Gelder, A H. Helsdingen, A. van Hilten, C. L. A den Ha mer. W, Jansen, A. Karsdorp, H. Karssies, S. van Keulen, N. K. Kuisinga, K. T. van der Kooi, M. J. H. Meger, R, Post- ma, E. Roukema, W. J. Schnei der, H. Schaap, C. J. Tapper wyn. J. C. Vinken, J. Vermast, A Verhoef, C. de Vries, len marconist C. Hissink, 2den machinist A. A Goedhart, 4den stuurman J. J. Petersen en de matrozen J. Bakker en J. Spaans. Geen extremistische acties. In den brief, waarmee de Oekrainsche delegatie de In donesische kwestie aan de al- femeene vergadering van de ereenigde Volkeren voorlegt, wordt o.m. gezegd, dat in In donesië reeds gedurende eenige maanden militaire acties on dernomen worden, welke ge richt zgn tegen de plaatselijke bevolking, acties. waaraan zoowel Engelsche als Japan- sche strijdkrachten deelnemen. Hierdoor wordt volgens de Oekrainsche delegatie een si tuatie geschapen welke wordt omschreven in art. 34 van het Handvest, namelgk een staat van bedreiging tegen de hand having van den internationalen vrede en veiligheid. Ten slotte wordt verzocht de noodzakelg- ke onderzoekingen te doen en de maatregelen te nemen om een einde te maken aan de -te genwoordige situatie. De Russen hebben zich dus het lot van de Indonesische extremisten aangetrokken. De omschrijving als zouden mili taire acties tegen de burger bevolking ondernomen worden door Engelsche en Japansche troepen is absoluut onjuist. In. tegendeel zijn het de extremis ten, die de burgerbevolking terroriseeren en niet alleen de Europeanen. Ook de inlander heeft voortdurend te lijden van de roof- en moordzucht der per- centagegewgs kleine terroris tenbende. Een onderzoek, inge steld door den Veiligheidsraad kan dan ook niet anders dan teleurstellend zgn voor de Rus sen en mogelijk zullen de te nemen maatregelen den extre misten wat zwaar op de maag vallen. Als de Veiligheidsraad deze kwestie tenminste in be handeling neemt. SCHADE. DIE MOEHJJK ZAL ZIJN TE HERSTEL LEN. Het laatste nieuws over de ontwikkelingen in Londen en Den Haag heef t de uitwerking van het bericht over de mo tie-van Poll in de gezagheb bende kringen in Indië niet kunnen wyzigen. Hooggeplaat ste regeeringspersonen te Ba tavia zgn tot de conclusie ge komen, dat aan de zaak „scha de is gedaan en dat het zeer moeilgk zal zg'n deze schade door verklaringen, als die later zgn uitgegeven, op te heffen" GEEN BIJZONDERE VOORVALLEN. Er zgn in de laatste dagen geen bgzondere gebeurtenissen te melden uit de verschillende centra waar extremisten zich ophouden. Hun eenige actie is het aanleggen van wegver sperringen ten Oosten van Ba tavia. Sir Archibald Clark Kerr, Britsch gezant te Moskou, die met een speciale opdracht naar Batavia zal gaan, is per vliegtuig naar Moskou vertrok ken en zal van daar zgn reis via Cairo, Karachi, Calcutta en Singapore voortzetten. Hg wordt den 30sben Januari te Batavia verwacht. OPENING VAN NOOD ZIEKENHUIS TE BATAVIA De medische verzorging van de patiënten, die zich onder de evacué's bevinden zal weer beter worden nu Zondag in Ba- Binnenkort wordt te Rot terdam de torpedobootjager „Tjerk Hiddesz." verwacht, personen in Kruidenierswaren' acht het wenschelgk dat de vakgroep zoo spoedig moge* üjk wordt opgeheven. Zg heeft de desbetreffende autoriteiten verzocht alle maatregelen daartoe te treffen. Ook Philips heeft gebrek aan meisjes. Hoe staat het met de Duitsche fabrieken? (Van onzen specialen verslaggever.) Als gedeelde smart inder daad halve smart beteekent, zal het de Zeeuwsche bedrgfs- leiders ongetwgfeld goed doen te vernemen, dat Philips al even hard met het werkkrach tenprobleem heeft te worste len, als de Zeeuwsche bedrg ven. En evenals hier, vormen ook in Eindhoven de meisjes het grootste probleem. Ze zijn niet te krijgen. Werkten er in normale tgden ongeveer 6000 meisjes in de Philipsfabrieken, thans bereikt dit getal de 2200 nietAlle pogingen om hierin verbetering te bren gen, faalden. Nu is men er toe overgegaan, meisjes uit het Belgische grensgebied in te schakelen, waar werkloosheid heerscht en de belangstelling voor het werken bg Philips grooter is, dan in Eindhoven. Het ligt voor de hand, dat er belangstelling is voor de productie der Philipsfabrieken. Vooropgesteld dient te wor den, dat de productie voor verreweg het grootste deel bestemd is voor den export. Philips is op dit oogenblik eigenlijk het eenige Nederland sche grootbedrgf, dat over vol doende grondstoffen en energie beschikt om op groote schaal te exporteeren. De Philipsfa brieken zijn als het ware de- vlezenfabrielcen en hebben daarom in Nederland thans een belangrgke rol te vervul len. Toch moet men de kwan- tums, die voor de binnenland- sche markt geleverd worden, niet onderschatten. In het jaar 1945 was de productie van ra diotoestellen reeds 50 van die in het jaar 1937, in het jaar 1946 zal evenveel worden afgeleverd als in 't jaar 1937. Waarom dan toch niet ieder een een radiotoestel kan koo- pen? Omdat de vraag enorm veel grooter is dan vroeger, als gevolg van het feit, dat de meeste menschen geen ra diotoestel hebben en de ande re fabrieken nog niet leveren. Voor Zeeland is van beteeke- nis, dat de zwaar getroffen gebieden bg voorrang worden geholpen. Overigens verdient vermel ding, dat de radiotoestellen niet in zulk een verscheiden heid van type zullen worden afgeleverd als voor den oor log. Voorloopig zal Philips zich bepalen tot drie typen en die in groote hoeveelheden voor den export en de binnen- landsche markt vervaardigen. Wg besluiten dit vluchtige overzicht met het vermelden van een wel zeer merkwaardig feit. Men weet, dat het Phi. lipsconcern ook in Duitsch land verscheidene fabrieken had, onder meer te Aken, Hamburg en Berlgn. Boven dien bevonden er zich in de door de Russen bezette zone. Welnu: de directie van Phi lips heeft tot dusver van het geallieerde opperbevel geen toestemming kunnen krggen, om zich persoonlgk op de hoog te te stellen van de conditie waarin deze fabrieken verkee- ren! A wat zg er van weet heeft zg van hooren zeggen van bevriende relaties, die wel toestemming kregen om zich naar Duitschland te begeven en althans aan den buitenkant konden zien. wat er van de Philipsfabrieken nog over was. Wat den export betreft, de directie der Philipsfabrieken verklaarde, dat de vooruitzich ten niet ongunstig zg'n. De meeste exportrelaties zgn dan ook weer opgenomen. tavia een noodziekenhuis is ge opend en binnenkort een nieuw „Margrietztekenhuis" geopend zal worden Honderdvgftig pa tiënten zullen hier opgenomen kunnen worden. REPATRIEERING VAN KINDEREN UIT NED. INDIfi. De bestrijding van de maze lenepidemie vordert thans zoo danig, dat het behoudens on voorziene omstandigheden in den loop van Februari moge- lgk zal zgn, het transport naar Nederland van kinderen, die nog geen mazelen hebben ge had, te hervatten. DE STRIJD TEGEN DEN GIFHANDEL In totaal zgn de laatste maanden door de C.C.D. en po litie in hun actie tegen den gifhandel 45.000 personen ge controleerd, waarbg in totaal 180.000 kg. levensmiddelen in beslag werden genomen. Hier onder waren o.a 34,000 kg. vleesch en vet, 5000 eieren, 600 kg, suiker, 44,204 sigaretten en ruim 1000 kg. tabak. Daar naast werden ook nog 600 stuks ongeregistreerd vee in beslag genomen. SLUIS. Advertenties voor en abonne menten op ons blad kunnen worden opgegeven bg den agent P. A SOMERS. ZEEUWSCH OORLOGSMUSEUM. STICHTING ^NIEUW WALCHEREN". Het Loosduinsche dilettan ten tooneelgezelschap heeft de opbrengst van een m Decem ber gehouden avond, welke ƒ1200 bedroeg, ter beschikking gesteld van de Stichting Nieuw Walcheren. Deze stich ting mocht voorts dezer dagen een gift van 1000 in ont vangst nemen van een cliënt der fa. A van Hoboken en Co. te Rotterdam. Het bestuur der Stichting constateert met groote voldoening, dat haar actie de aandacht van overig Nederland begint te trekken en zal deze giften aanwenden tot financiering van haar ver dere actie. Btyz. kerkeL Gezinszorg, Het ligt in de bedoeling van de commissie voor de Bgz. Kerkelgke Gezinszorg te Goes in Maart weer een nieu wen cursus te laten beginnen. Jonge meisjes, die zich aange trokken voelen tot sociaal werk, vinden hier een prettige opleiding in het Clubhuis. Dit werk houdt o.a in: hulpverlee- ning in die gezinnen, waar door ziekte of andere oorzaak leiding ontbreekt. Na de 4 maanden opleiding in Goes, volgen nog 2 maan den praktgkwerk In colonne- verband in een of andere stad of getroffen gebied. Daarna is ieder meisje vrij zich een werkkring te zoeken. Als re gel zal zij dan samen en on der leiding van een sociaal werkster of wijkzuster werken. Wie zich voor dit werk in teresseert zie voor inlichtingen achterstaande adverentie. De heer J. Roose te Vllssin gen werd benoemd tot procu ratiehouder van de Rotterdam sche Bankver., kantoor Vlissin. gen, waar hg reeds ge ruimen tijd werkzaam was.. KON. SCHIPPERS VEREEN. „SCHÜTTEVAER", De afd. Middelburg van de Kon Schippersver. „Schutte vaer" kwam in jaarvergadering bgeen onder voorzitterschap van den heer P. de Voe. De penningmeester bracht verslag uit over zgn beheer. De heer L. Woudstra die aan de beurt van aftreden was, werd bg acclamatie als bestuurslid herkozen, terwgl besloten werd tiet bestuur met een lid uit te weiden. Als zoodanig werd ge kozen de heer N. C. v. Oost Voorstellen voor de Alg. ver. nadering werden ter tafel ge jrachti Verschillende scheepvaarton derwerpen werden nog bespro. ken. Brj bevoegde instanties zal retracht worden de gewensch- e verbetering te verkrijgen. Te Aardenburg werd door het college van kerkvoogden tot hun president benoemd de heer J. J. Rosseel, zulks in de plaats van den heer L. Ver sprille. Op 1 Jan. 1945 bedroeg het aantal inwoners van Caazand 927 personen (474 m en 453 vr.) Dit aantal vermeerderde ln 1945 door vestiging met 51 m. en 61 vr. en geboorten met 12 m. en 10 vr., en verminderde door vertrek met 19 m. en 30 vr. en door overigden met 7 m. en 8 vr. Op 1 Jan. 1946 be stond de bevolking derhalve uit 511 m. en 486 vr., totaal 997 personen. WAT ZIJN DEVIEZEN? Een lezer vraagt ons Wat zgn toch eigenlijk de viezen. Antwoord Oorspronkelgk werden onder deviezen alleen erstaan wissels in vreemd ?eld. Naderhand werd de be- eekenis veel ruimer en •iel hieronder iedere soort bui. tenlandsche betaalmiddelen, buitenlandsch bankpapier en in bui tenlandsche valuta gestelde en betaalbare chèques en wis sels, benevens telefonische en elegrafische overboekingen. Bovendien, en daarmede heaft ons land tegenwoordig in de eerste plaats te maken, zgn deviezen in het buitenland aan wezige en aan Nederland toe- behoorende goederen, goud en vorderingen uit hoofde van verleende diensten (vracht- vaart e.d.) en bgv. vervallen dividenden op Nederlandsch bezit van buitenlandsche aan deden. In de Prov. Zeeuwsche Cou rant van 15 Jan. 1946 opperde de redactie het denkbeeld tot stichting van een Zeeuwsch oorlogsmuseum. Inderdaad moet er voor Zee land, de provincie^ die zoo zwaar van oorlogshandelingen had te lijden, veel belangwek kends te verzamden zgn, dat nu en vooral in latere jaren belangstelling zal trekken. Verwonderlgk is eigenlgk, dat nog geen initiatief terzake is genomen. Natuurlgk doen zich bij de oprichting, de inrichting en de instandhouding moeilijkheden, voor; deze echter mogen de Zeeuwen niet onthouden dit doel na te streven...... en te bereiken Zeer veel materiaal moet hier zgn te verzamelen op al lerlei gebied en betrekking hebbende op de oorlogshande lingen van 1940; de „bevrij dingsdagen"; de evacuaties; de gen op Zuid Beveland en Walcheren; den zwaren strijd in West Zeeuwsch Vlaande« ren; de inundaties van Tholen* Schouwen-Duiveland en Wal cheren; de gigantische strijd tegen het water; het dichten der dijken enz. enz. Wg Zeeuwen mogen hie* tiet achterblgven! Teneinde een begin te ma ken, rQep ik alle belangstellen-' den op als blgk van instem" mi tig hun naamkaartje eventueel brieven of briefkaar ten met ideeën toe te zen den, opdat, indien inderdaad voldoende belangstelling blijkt, binnenkort een bgeen komst kan worden uitgeschreven om ta komen tot oprichting van een Vereeniging en ter bespreking van plannen. Zeeuwen uit de geheele pro vincie, zendt spoedig uw be- wgs van instemming aan J. Ph. Koene, gemeenteseerta- ris, Middelburg. Tot wethouders van Sluis zgn in de raadsvergadering van Zaterdag benoemd de hee- ren H. v. Mazgk en A v. Deur- sen. Zaterdagavond gaf het Amusementsorkest uit Groe- de een uitvoering te Sluis. Bg de medewerkenden waren o.m. Annie Raarts en Harry Ver hoeven. Ook te Krabbendgke is de klok in den toren van het ge meentehuis weer terug. UITSPRAKEN TRIBUNAAL GOES M. C. van Hoepen, matroos e 's-Gravenpolder: ten leste legging ingetrokken. A P. de Leeuw, landarbei der te Waarde: l\f jaar in- terneering en ontz rechten; C. Jansen, landbouwer, Krui. ningen: 2 j. intern., verb, ver klaring vermogen tot 500 en ontz. rechten. A Marteijn, vischventer, Ar. nemuiden: 22 mnd., intern verb. verkL vermogen tot 2000 en ontzegging rechten, Kerknieuws AFSCHEID DS. VAN WW N GEN. Zondag nam ds. H. van Wgn- gen afscheid van de Ned. Herv. gemeente van Sluis en St. An na ter Muiden met een predi katie n.a,v. Deut. 30 9—20. Hg besloot met" de woorden van een voorganger, ds. Schol- te, 100 laar geleden van den zelfden kansel gesproken: A is het hier het uiterste Westen van ons land, waar wfl dage- lgks de zon zien ondergaan, toch zal de Evangeliezon nooit ondergaan, daarentegen steeds hooger rijzen. Ds. Talma sprak hierna na mens de classis en de heer Lako namens den kerkeraad. Deze laatste herinnerde o.m. aan den moeilijken tgd die ds. Van Wgngen hier doorbracht. Ook hg werd op 11 Oct '44 van alle bezittingen beroofd. Spr. richtte voorts enkele woorden van dank tot mevr. v. Wgngen. De gemeente zong ds. en mevr. Van Wgngen daarop Gez. 224 1 toe, waarna de scheidende predikant o.m. de sprekers en de kerkelijke ambtsdragers dankte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1