PRDVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT De toestand in Indië Eenige onlusten op Borneo. Extremisten uit Java terroriseeren de bevolking, Vredesconferentie te Parijs. Iran ziet naar hulp der Vereenigde Volkeren uit Kerstmisviering op Malakka. Hoofdredacteur O. Balllntljrt (mei redactioneele medewerking van dr W. H Beekenkamp). Uitgave: Stlch* ting P.Z.C Middelburg. Druk firma F van de Velde Jr., Vlisslngen Commissie van Bijstand W- Hooft te Ooed. J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schocfi. Vllssingen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Donderdag 17 Jan. '40 189e Jaargang Nummer 14= AHONNbMhN I s>lJl<l|i> 40 cent po week. I 3 20 pei kwartaal, franco per oost. I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per minimum oer advertentie f 2—- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat "58-60, telefoon 10 <2 lijnenMiddelburg l.ondensche Kaai 29. teletoon 2077 en 2924- Goes Turtkade 15 teleloon 2475 Terncuzen Nieuwcdiepstr aal '2:1 Postrekening .mimi I'k.v /cci. PROFITEERT NED2RLAND MET VAN DE UJN.R.R.A, Zoo af en toe gebiuren er in onzen na-oorlogschen tijd en in ons goede vaderland toch wel eens dingen, waarvan men zich afvraagt, hoe zy mogelijk zyn? Er ls geen oorlogsdeelnemer te vinden, die het zoo zwaar te verduren heeft gehad, als Nederland en geen staat ter wereld, behalve dan wellicht Joe go Slavië (dat immers een grooter percentage van de Duitsche herstelbetalingen krijgt, dan Nederland), Is zoo genadeloos en. compleet uitge plunderd, als de onze. Nu is er nog tijdens den oorlog een internationale hulpverlenings instantie gesticht die zich tot taak stelt zwaar getroffen lan den uit den brand te helpen. Wij doelen op de U.N-K.R.A. een instelling der Vereenigde Volkeren. Nederland echter f>rofiteert niet van deze instel- jng en de zeer groote hoeveel heden goederen, die door de U.N.R.R.A. beschikbaar wor den gesteld, komen aan ande re, minder zwaar getroffen gebieden ten goede! In het buitenland kan men dit niet begrijpen. Verwonderd vroeg bijvoorbeeld de corres pondent van The Saturday Evening Post, die in Novem ber een bezoek aan ons land bracht, zich af, waarom ons volk van deze hulp geen dank baar gebruik maakt. Hij wend de zich om inlichtingen tot het hoofd van de Amerikaansche ambassade in den Haag, dr- J. A Deuschbein, die hem mede deelde, dat, in tegenstelling tot de Polen en de Tsjechen, de Russen en zoovele anderen, de Nederlanders geen beroep heb ben gedaan op de U.N.R.R.A. Wij wenschten zelf de hulpver leening en den wederopbouw ter hand te nemen. Het gevolg is geweest, dat Wij voor tal van artikelen in Amerika zeer hooge pryzen hebben moeten betalen, die wy voor niets hadden kunnen krij gen. Het gevolg is verder ge weest, dat de U.N.R.R-A. goe deren, die Nederland wel graag in Amerika had willen koopen, kocht tegen veel hoogcren prijs, dan de Nederlanders konden bieden! Als men nu weet, dat de U. N.R.R.A. aan den wederopbouw in Italië, n.b. een der voorma lige vijandelijke landen. 450 000.000 dollar besteedt, da vlootvoorraden ter waarde van 150.000.000 dollar door haar zijn overgenomen om Polen, l'sjecho Slowakije. Joego Sla vië, Albanië en Griekenland te helpen, dat Rusland, boven de hulp, die verleend wordt aan de door het roode leger bezet te gebieden, om een zeer groo te bijdrage geivraagd 'heeft voor zijn eigen wederopbouw, dan is een leek toch in staat zich de haren uit het hoofd te trekken bij het zoeken naar een antwoord op de vraag, waarom ons door de Duit- schers uitgelmepen volk niet eveneens van de U.N.R.R.A.- gaven profiteert! In Amerika haalt men zyn schouders op. Men noemt de Hollanders óverdreven koppig en eigengereid- men spreekt van valsche schaamte en mis plaatste onafhankelijkheidszin en...... vindt het jammer, dat de Nederlanders geen beroep op de U.N.RR.A. hebben ge daan. De bovenstaande bizonderhe- den zijn ontleend aan het ge noemde artikel van de Satur day Evening Post, Daar het gebaseerd is op mededeelingen van niemand minder dan het hoofd van de Amerikaansche ambassade in Den Haag, nemen wy aan, dat de feiten juist zijn- Daaraan vast knoopen wij de vraag, wie, als de feiten juist zijn, de verantwoordelijke man voor dezen misstand is. Onafhankelijkheidszin is goed, maar om U.N.R.R.A.-hulp op groote schaal op grond daar van af te wijzen, zonder dat de belastingbetaler erin gekend is, gaat toch te ver! Nieuws In een notedop De export van zeevisch naar België en Luxemburg is van IJmuiden uit hervat. De eerste partij die Maandag werd verzonden bestond hoofdzake- lyk uit kabeljauw en rog. Nederland heeft bijna 2 millioen kg. kleeding, schoe- nen en beddegoed ontvangen, bijeengebracht in April '45 door het Amerikaansche volk Er wordt nu weer een inzame ling gehouden voor kleeding voor Nederland- De eer ste inzameling voor Indië bracht een millioen kg, klee ding op. Spoedig zal een Cana- deesch militair hof van onder zoek worden ingesteld in Ne derland voor een onderzoek naar de geheele administratie van de Canadeesche strijd krachten in Nederland sinds de overgave van Duitschland. Het onderzoek zal zich uitstrekken over het beheer van voorra den, uitrustingsstukken en vliegveld dienen. Met ingang van 16 Jan. Een luchtverbinding met en- zyn de prijzen van zeevisch{kele Waddeneilanden zal nog met 20 verlaagd. I nader worden bestudeerd. Groeiende kloof tusschen Djocjakarta en Batavia. Op het Zuidelijke deel van Borneo, te Koemei, zijn eenige onlusten voorgekomen. Extre misten uit Java terroriseerden de bevolking. Een landingsde tachement van den Nederland- schen mijnenveger „Abraham Crijnssen", dat een onderzoek instelde, ontmoette een groote groep goed gewapende terro risten, di'. onmiddellijk 't vuur opende. Verscheidenen van hen werden in het vuurgevecht ge dood. Een Nederlander werd jewond. De vrede en rust zijn ïersteld. ONRUST TE BANDOENG. Te Bandceng is door de re- cente schietpartijen en het voortgaande binnendringen der extremisten aanzienlijke rust gewekt. In Semarang ls de toestand rustig. Er zijn eenige plunde raars gearresteerd. Buiten S erabaja en in het bijzonder ten Zuiden van de stad, is de toestand nog steeds verre van normaal. De Indonesiërs, die met mortieren, machinegewe ren en geweren aanvielen, zyn verspreid. De Britsche commandant en de pl. Indonesische leider3, waaronder die van de T.K.R hebben te Buitenzorg bespre kingen gehouden, waarbij over eengekomen werd, dat de In donesische p:litie in uniform voorzien van identiteits kaarten weer normale dien sten in de stad zal gaan ver richten. De winkels worden weer geopend en de openbare bedrijven weer in werking ge steld. INTERNEERINGSK AM- PEN OP OOST-JA VA. Op Oost-Java zouden vol gens inlichtingen van een Su. matraan interneeringskampen zijn ingericht, bewaakt door de T.K.R. 1600 vrouwen en 300 mannen, deels uit Soerabaja ontvoerd, zouden hier onderge bracht zijn. Over het algemeen is de behandeling goed. De gij zelaars uit Sterabaja zouden Toeloengagoeng als uiteinde lijke bestemming hebben. Vier andere kampen zijn gevestigd te Leomadjang, Kediri, Ma- dioen en Dj omhang. BELANGWEKKEND ARTIKEL. „Merdeka" schrijft in een belangwekkend artikel o.m. Wij moeten een sterke eenheid vormen, niet terwille van an deren en allerminst terwille van een min.-president Sjahrir, maar voor eigen volk en land. Wanneer de strijd is geëindigd, kan Sjahrir, wat ons aangaat, heengaan en door een andere meei populaire figuur worden vervangen. Onze tegenstander is gemakkelijk te overwinnen. Maar we moeten tevens besef fen, dat hij zijn krachten kan herstellen do-cr verwarring en verdeeldheid in onze gelederen stichten. Deze publicatie wordt be schouwd als een bewijs van een groeiende kloof tusschen Diokjakarta en Batavia, ieder geval is zij van groote waarde nu zij voor de hervat ting der besprekingen het iien* ;ag! SJAHKIR'S VERKLARING. De verklaring van Sjahrir kan niet als zyn laatste woord worden beschouwd. Bij het spel van vraag of aanbod wil hij natuurlijk den hoogsten prijs bedingen. Overigens is er een tegenspraak in deze verkla ring. Eenerzijds zegt Sjahrir dat de Indonesiërs hun onaf hankelijkheid hebben afgekon digd en hun „republiek'T be schouwen als die uitdrukking van den volkswil, terwijl hij aan den anderen kant beweert, dat er geen oplossing voor het Indonesische probleem gevon den kan worden zonder een beslissing van de Vereen. Vol keren of ten minste van de Vereen. Staten en Gr. Brittan- nië Beide groote mogendheden hebben echter de Nederland- sche souvereiniteit erkend, waarbij melding gemaakt werd van wettige aanspraken der Indonesiërs. 585 Nederlandsche kinde ren zijn te Adelboden in Zwit serland aangekomen. De Belg. min. van Oor logsscha&e die momenteel in Nederland vertoeft, heeft ver klaard dat als wederkeerigen dienst getracht zal worden een vergoeding uit te keeren aan de Nederlanders die in Bel gië schade hebben geleden. De Nederlandsche raads man van den Belgischen Rexis- ten leider Degrelle, de Weert genaamd, is in België tot le venslang veroordeeld. De luit-generaal mr. H J Kruis, chef staf M.G., zal bij den officier van justitie te Breda een klacht indienen n.a. v. een in de Bredasche Courant van 8 Jan. jl. opgenomen arti kel, waarin de schrijver zich in beleedigenden vorm over het militair gezag heeft uitgelaten, Op 21 Jan a.s. opent de K.L.M. een luchtlijn Amster damZürich, 3 maal per week. Ook zal 3 maal per week van Amsterdam naar Madrid en Lissabon worden gevlogen en op 4 Febr- wordt een 3 maal wekelijksche dienst Amster damPraag ingesteld. Dinsdagmiddag stootte een tractor op een mijn in een weiland te Velsen-Noord. De tractor werd de lucht in ge smeten. De chauffeur overleed aan de gevolgen. Vrijdagmiddag a.s. ver trekt de „Oranje" weer naar Indië om repatrieerende land- genooten naar Nederland te orengen. De Stille Omgang ter vereering van het H. Sacra ment van het Mirakel te Am sterdam zal dit jaar gehouden worden op de Zondagen 10 en 17 Maart. De uitgestelde vie ring van het 6de Eeuwfeest 13451945 zal plaats hebben van 19 t.m. 23 Juni. Het m.s. „Johan van Ol denbarneveldt" is uit Indië naar Nederland vertrokken met 2004 repatrieerenden aan boord- Hiervan zyn 706 man nen, 823 vrouwen en 475 kin deren beneden 12 jaar. Dinsdag is in Zutphen de eerste definitief herstelde ver- keersbrug over den IJssel in gebruik genomen. De Groningsche kustvaar der „Carpe Diem", die door de Duitschers in beslag werd ge nomen eii onlangs in Noorwe gen werd teruggevonden, is op de thuisreis nog niet aan gekomen. Men vermoedt dat iet schip is vergaan. Het vliegveld Leeuwar den zal als burger- en militair Loonregeling metaalambachten. Het college van rijksbemid delaars heeft loonregelingen tot stand gebracht voor het smedenbedrijf, het loodgieters- en fittersbedrijf, het electro- technisch bedrijf en het cen trale verwarmingsbedrijf. Eenheid is gebracht in de loonen. Deze bedragen voor de monteurs 9096 cent. Verkoop van bon-artikelen Voortaan vanaf Vrjjdagsmor gen 8 uur. Nu sinds 2 Jan. jl. een be langrijk aantal artikelen niet langer op den bon is, zullen dc op bon gedistribueerde artike len, met ingang van 18 Jan a.s. des Vrijdags reeds om 8 u. 's morgens verkocht worden, in plaats van om 12 uur 's mid dags, zooals tot dusver. Weer 3 liter petroleum. Het Centr. Distr. Kantoor deelt mede, dat voor het tijd. vak van 21 Jan. t.m. 23 Febr. a.s. op de bonnen 730 en 830 der bonkaarten KA 602, 3 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld. In verband met de bevoor- rading ya" den handel is het mogelijk, dat de petroleum niet overal direct verkrijgbaar is. Voor-inlevering der bonnen is echter niet toegestaan. RECrEERING NEEMT GEEN DEEL AAN DE STICHTING „PEN GUN". De minister van oorlog heeft geantwoord op vragen betref fende het deelnemen aan de stichting „Pen Gun" en het verspreiden van dat blad onder- de Nederlandsche militairen. Het is niet juist, dat de regee ring deelneemt aan de stich ting. Over de levering van een aantal abonnementen is de mi nister in onderhandeling. Een definitieve regeling is nog niel tot stand gekomen; noch het te leveren aantal, noch de voorwaarden zijn vastgesteld Er worden tevens onderhande lingen gevoerd over den re- dactioneelen inhoud, die uiter aard niet in strijd mag zijn meit de regeeringspolitiek. De Anglo-Amerikaansche commissie voor Palestina heeft haar officieele werkzaamheden in Washington beëindigd. Het Wereldgebeuren Engeland neemt deel aan bezetting van Japan Do conferentie ter voor. bereiding van de vredes verdragen met de voor malige bondgenooten van Duitschland, zal, volgens het blad '„Fran ce Soir", op 1 Mei te Parys worden geopend. In Londen heeft de verga dering van de Vereenigde Vol keren de rede van min.-pres. Schermerhorn hartelyk ont vangen. De Britsche ondermi nister van buitenlandsche za ken, Noel Baker, wenschte mr. van Kleffens geluk met de rede, welke pref. Schermer, horn uit naam van de Ned. delegatie had uitgesproken. Vóór prof. Schermerhorn sprak een ïraneesche gedelegeerde, die het zeer duidelijk maakte, dat zijn land naar hulp der Ver. Volkeren uitziet. Hij me moreerde de kwestie alleen maar zonder de vergadering te verzoeken eenige actie te ondernemen. Zyn land behoudt zich het recht voor het geschil met Sovjet-Rusland voor de CR1TIEK OP HET REGEERINGSBELEID. Krachtiger optreden gevraagd. De Tweede i>.amer heef! Dinsdag den toestand in Ned. Indië besproken. Den heer Van Poll .(r.k.) kwam het voor dat de regeering niet meer zoo'n krachtig standpunt inneemt te. genover het Soekarno-regime. Ook achtte deze spreker dr. Van Mook niet den juisten man voor de onderhandelingen en noemde de voorlichting in het buitenland en in de Kamei onbevredigend. De heer Meye- rink (a.r.) wilde weten tot welke daden van bestuursbe leid de regeering zal besluiten om orde en rust te herstellen. De Kamer zal zich nu volgens spr. eens dienen uit te spreken T.a.v. een progressieve weL vaartspolitiek bestaat overeen, stemming, maar deze spreker staat vierkant tegenover de regeering wat betreft de toe passing van de middelen wel ke zulk een politiek mogelyk moeten maken. Zij is z.i. al te zeer defensief. Er wordt ver langend uitgezien naar het einde van het stadium van on derhandelen. Dc heer Bajetto (r.k.) achtte de resultaten van DOODSTRAF GEËISCHT TEGEN LAND WACHTER. Het bijzondere gerechtshof te Amsterdam heeft Woensdag de doodstraf geëischt tegen den landwachter Van Kleef uit Berger. Hem werd o.m. ten laste gelegd, dat hy te Amster dam 'n Joodschen vluchteling zoridcr vorm van proces heeft doodgeschoten. „Verzekerde" zwarte markt. Vele verzekerings maatschappijen in Frankrijk hebben zich geleend voor het verze keren van „zwarte" goe deren tegen transport risico's en zelfs tegen prijsdaling en niet-vcr- koopbaarheid- Er wordt een aantal arrestaties verwacht. OFFICIERSOPLEIDING BIJ DE KON. MARINE. In 1946 zal te Willemsoord weer een begin worden maakt met de opleiding tot roepsofficier bij de Koninklijke Marine. Voorloopig slechst voor zee-officier en officier M.S.D. en officier van ad ministratie. Behalve aan hen, die voor zien zijn van de vereischte di ploma's, zal ook aan reeds in werkelyken dienst zijnde mili tairen der zeemacht, benevens aan hen, die zich in de oorlogs jaren niet konden aanmelden, een kans gegeven worden be roepsofficier te worden, door middel van een dit voorjaar te beginnen „noodopleiding" die 18 maanden zal duren. Nadere inlichtingen verstrekt de ma rinevoorlichtingsdienst, Konin innegracht *2 te 's-Graven hage. het regeeringsbeleid bedroe vend en wenschte een krachti ger ingrijpen. Hy zou niet meer personen uit Indië willen re- patrieeren dan noodig is. De heer Van Kempen (lib.) be sprak ook de berichtgeving over Indië, pleitte voor een krachtiger optreden en ver klaarde ook een onbevredigen- den indruk te hebben van het beleid van dr fungeerenden andvoogd. Svi. riep de regee- ring toe Regeering regeer De heer Palar (s.d.), Goedhart (Parool) c Posthuma (c.du.) schaarden zich achter de re- geeririg. De heer Palar meende dat de politiek van overleg, welke thans gevoerd wordt, ae juiste is en dat de meerderheid van de Kamer deze ook wenscht. UN.O. te brengen. Onder de Russische vertegenwoordigers, veroorzaakte deze mededee- ling groote verontwaardiging. Italië heeft verzocht zoo spoe dig mogelijk weer zijn plaats in de internationale gemeen schap te mogen innemen, ter wijl de Wereldbond van Vak- vereenigingen categorische ver tegenwoordiging bij de Vereen. Voikeren heeft gevraagd. Vandaag komt voor de eerste maal de Veiligheidsraad by- een. Het Verre Oosten vraagt de aandacht voor het feit, dat Engeland er in toegestemd heeft met een leger deel te nemen aan de bezetting van Japan. China streeft naar een heid binnen eigen grenzen en verschillende comité's zijn in- festeld om deze tot stand te rengen. O.m. zal een nieuwe grondwet worden opgesteld. Te Neurenberg hadden de groot-admii'aals Doenitz Raeder het hard te verant woorden. Uit het getuigenver hoor en de stukken bleek dui delijk, dat zij bevelen hadden gegeven schipbreukelingen en geüniformeerde soldaten neer te schieten. Bewijzen werden overlegd, dat de „Athenia" met 1500 passagiers aan boord door den Duitschen duikbootcom mandant Lemp tot zinken werd gebracht. Zooals men zich her inneren zal, beweerde de Duit sche propaganda indertijd, dat Churchill hiervoor verant woordelijk was om Amerika's intrede in den oorlog te provo- ceeren. Des middags werd be gonnen met de bewijsvoering tegen den jeugdleider Von Schirach. In de Fransche asn klacht zal een belangrijke plaats worden ingeruimd aan den slavenarbeid, de uitplun deringen en de practyken der Gestapo in de bezette landen. Ook Nederlanders zullen hier bij als getuigen optreden. Uit de provincie. Het graf te Valkenisse. Ook het zesde slachtoffer herkend. - De V.S. zullen in Jan. 1.500.000 ton kolen naar Euro pa verschepen, tegen 1.18(2.000 ion in Dec. jl. Voor April a.s. hoopt men den achterstand te hebben ingehaald. Generaal Eisenhower heeft medegedeeld, dat hand having van het huidige tempo der demobilisatie de uitvoering van de bezettingspolitiek in de waagschaal zou stellen. Na de verklaring van de Spaansche regeering, dat den Spaanschen bladen grootere vrijheid zal worden gegeven, hebben de Portugeesche bla den soort gelijkt concessies ge vraagd. Fpfi trphpPÏ atirfpr donker om ons heen, niemand c.en gencci tuiuci iccöi 3chönt om ons te bei50m- dan thuis. De le Compagnie van 2-14 R.L geeft het volgende relaas van de viering van Kerstavond T December 19-15. De avond is gevallen over het strand van Malakka. Duisternis heerscht rondom ons. In de verte hoort men Kerstliederen zingen. We gaan naar de bungalow waar bet feest zal gevierd worden. De zaal ls prachtig versierd met jroen en bloemen. Met zeer primitieve middelen hebben onze Zeeuwsche jongens een tooneel gebouwd, hetgeen aan alle eischen voldeed. Op den achtergrond ons dierbaar Rood. Wit-Blauw, waarin het sym bool van Zeeland, de fiere Leeuw met daar onder ,Xuctor et Emergo", was aangebracht. Boven het tooneel hangt het portret van H.M. Koningin vVilhelmina. De avond werd Ingeleid dooi een ontroerend openingswoord, gesproken door kapt. J. H. Ap pel. Hy zeide o.m.: „Kerst mis, bij het uitspreken van dit woord gaan onze gedachten terug naar onze geliefden. Hoe geheel anders is voor ons het Kerstfeest hier als thuis. Kun nen we eigenlijk wel Kerst- |feest vieren? Het ls alles zoo meren en alles is tegen ons. En toch is 't Kerstfeest", vervolg de de kapt., „de geboorte van het Licht, dat tenslotte alle duisternis zal overwinnen' Hierna zong het koor, gevormd door 5 soldaten, „Stille Nacht", hetgeen schitterend klonk en waarvan de tonen als het ware over het stille donkere water zweefden. Eenige Kerstge dichten werden ten gehoore ;ebracht. Daarna een gedicht loor een oyzer jongens ge maakt, getiteld „Kerstmail Holland-Malakka", hetgeen de briefwisseling beschreef tus schen onze jongens hier en hun familie in Holland. Een Kerst verhaal werd verteld, waarna weer liederen werden zongen en gedichtjes werden gedeclameerd. Vervolgens wer. den onze jongens op oliebollen en chocolademelk getracteerd. Na de pauze werd overge schakeld naar eeu eenigszins vroolijker programma, dat be stond uit liedjes en gedichtjes op de compagnie, het doel van de reis en de komst der jon gens, de berechting van Mus- sert en zijn tante, en decla matie. Luit P. v. As sloot den zeer eslaagden avond, waarna het Wilhelmus gezongen werd. Gisteren ls het zesde slacht offer, dat te Valkenisse dooi de Duitschers is gefusilleerd, geïdentificeerd. Het bleek te zyn de 20-jarige Johan v. cL Wey, gewoond hebbende te Middelburg. Hy werd herkend aan de kleeding. Waarom de Duit schers hem destijds gearres teerd en geëxecuteerd hebben, is tot op heden niet bekend. BOOTVERBINDIN G VLISSINGENBRESKEN S ONVOLDOENDE De bootverbinding Breskens- Vlissingen is den laatsten tijd aan critiek onderhevig- Het is de reizigers van W.-Zeeuwsch- Vlaanderen onbegrijpelijk, dat een klein schip als de „Ko ningsplaat", dat volgens som migen bovendien niet zeewaar dig is. de verbinding Vlissingen Breskens moet onderhouden terwijl een schip als de „Ko ningin Emma" slechts op het traject Perkpolder-Kruiningen vaart. Dit laatste zou dan zijn verband met een gunstiger kolen- en oliepositie; wat een West-Zeeuwsch-Vlaamsch ziger dan weer de opmerking ontlokt, dat de veilige vaart blijkbaar aan de economie wordt opgeofferd. Ter geruststelling van de West-Zeeuwsch-Viaamsche rei zigers kunnen wij meedeelen, dat de „Koningspiaat" hoewel klein, zeer goed zeewaardig is en bovendien voor het traject VlissingenBreskens, zooals het nu is. van voldoende capa citeit. Inderdaad kunnen groo te auto's niet vervoerd worden, deze moeten over Kruiningen, waar de veel drukkere verbin ding door de „Koningin Em ma" wordt onderhouden. Over een maand of twee hoopt men zelfs, dat dit veer weer geheel vooroorlogsch zal kunnen fune- tionneeren, doordat de „Ko ningin Wilhelmtna" hier den dienst gaat onderhouden. Laat men niet te snel zijn met on gegronde critiek en zich ervan overtuigd houden, dat bij de verdeeling der schepen over de verschillende veren met alle factoren rekening is gehouden en met zeer onvoldoende ma terieel gedaan wordt wat mo gelijk is. Tot onderwijzeres asn de Herv. school te Dongen is be noemd mej. A. H. van Dom melen te Vlissingen. Daar er alsnog fakkels be schikbaar blijken te zyn, kan er op 19 Jan. a.s. den verjaar dag van Prinse9 Margriet, on der auspiciën van de vereeni- „Urt het Volk—Voor het Volk" een muzikale wandeling gehouden worden door de Chr. muziekver. „Oefening na den Arbeid" en het prjpercorps „Ju liana". Aanvang 7.30 uur n.m. De route is als volgt samen gesteld: Nieuwstraat, Load, kaai, Houtkaai, Turf kaai, St. Janstraat, Lange Delft. Korte Delft, Dam (N.Z.), Molstraat, Koepoortstraat, Zuidsingel, Bree, Bagijnhof, Koningstraat, Zuidsingel, Heerengracht, Krommeweele, Vlasmarkt. In de Ned. Herv. kerk te Westkapelle is herbenoemd tol ouderling L. Minderhoud Lzn. en benoemd P. Westerbeke In de plaats van P. E. Fijn. Tot diakenen zijn herbenoemd A Lievense en K. Boogaard. Maandagavond werd de jaar- lijksche ouderavond gehouden, in de „School met den Bijbel" te Westkapelle. De voorzitter, ds. Visser, heeft na Schriftle zing, gewaagd van de groote dankbaarheid, dat de school ge. soaard gebleven en thans weer in gebruik genomen is. Het hoofd der school, de heer J Vrijhof, sprak over den arbeid onder de zwakzinnige kinderen en mej. Trimpe las een stuky voor getiteld: „Het probleem" Mevr. Vryhof droeg Ps. 137 voor naar de berijming van Willem de Merode. Voorts werd nog het woord gevoerd door het scheidende hoofd der school, den heer P. E. Fyn, mej. L. Verhulstvan Sighem en den heer L- Minderhoud. Ds. Reus sloot met dankgebed. HAAKSBERGEN HELPT SOUBURG. Twee avonden achter elkaar zyn te Haaksbergen en daar bij behoorende buurtschappen Buurse en Isidorushoeve lan taarnplaatjes vertoond en films gedraaid over Souburg en de droogmaking van Walcheren- die de bewoners van Overijssel een duidelijk inzicht gaven van de moeilijkheden waarmee Sou burg nu al meer dan een jaar worstelt. De Burgemeester van Sou burg heeft te Haaksbergen bij de plaatjes en films een en an der over het leven in de ge meente verteld, ds. Spijkerboei in de buurtschappen. Deze avonden dienden ter in leiding van de groote HARK- actie die Haaksbergen deze week ging ondernemen ter hulpverleening aan Souburg. Haaksbergen heeft vol enthou siasme de actie aangevat en eigenlijk reeds hulp verleenc vóórdat de actie begon. In De cember nJ. werd een partij dekens en huishoudelij ke artikelen gezonden die voor een groot gedeelte zijn ge distribueerd, terwijl al het speelgoed van Haaksbergen in de St. Nicolaasweek werd uit gegeven aan de kinderen. VEERE HEEFT EEN NIEUWEN BURGEMEESTER Jhr, J. F. den Beer van. Poortugael is Dinsdag ais bur gemeester van Veere geïnstal leerd. Aan den rand der ge meente werd de nieuwe burger vader opgewacht door 24 rui ters od keurig versierde paar den en onder groote belang stelling, voorafgegaan door de harmonie-vereeniging „Vee re's Genoegen", door de be- vlagde straten naar het ge meentehuis geleid. In de mooie, oude raadszaal waar de prach tige gobelins een bijzonder ca chet aan de plechtigheid ga ven, werd de nieuwe burge meester door den voltalligen nood-gemeenteraad ontvangen. De wnd. burgemeester, de heer S. Kodde, heette den nieu wen burgemeester welkom en sprak de hoop uit dat hy naast een goed burgemeester boven al een goed burgervader voor Veere zou zijn. Hierna hing de heer Kodde den nieuwen bur gemeester de ambtsketen om. Jhr. J. F. den Beer van Poortugael gaf de verzekering dat hij al het mogelijke zou doen om de gemeente goed te besturen en waar mogelijk weer tot nieuwen bloei te brengen. Hy dankte den wnd. en den oud-burgemeester ea hoopte, in het belang der ge meente, te komen tot een pret tige samenwerking met politie, gemeentepersoneel en burgery. Namens het gemeenteperso neel werden hierna aan de echtgenoote van den nieuwen burgemeester bloemen aange boden, waarna den nieuwen burgemeester op het bordes door de schoolkinderen een zanghulde werd gebracht. Ten slotte vond een druk bezochte receptie plaats. In de Ger. kerk te St. Lau rens werd tijdelijk aangesteld tot koster de heer Jac. Corbijn. De heer B. Wattel, die om ge zondheidsredenen als zoodanig ontslag vroeg, vervulde deze functie ruim 39 jaren. De heer D. Luteyn, thans adjunct commies le klas ter Gem. secretarie te Ridderkerk, vroeger te St. Laurens, is be noemd tot commies ter Gem. secretarie te Rotterdam. Tot koster van de Ned. Herv- kerk te St. Lanreus werd benoemd de heer M. v. Slooten. Voor Engelsch L.O. slaagde mej. J. C. de Vos te Seroos- kerke (W-) Laatste nieuws De Indonesische kwestie. Republikeinsch beroep op Vereenigde Volkeren. Sjahrir heeft medegedeeld, dat de technische delailleering van het beroep, dat gericht zal worden tot de organisatie der Vereenigde Volkeren, thans wordt uitgewerkt. Het >eroep zal waarschyn- lyk per telegraaf of per brief rechtstreeks naar Londen wor den verzonden. Het is echter nog niet. bekend on welke wij- - het zal geschieden. Repatrieering naar Nederland. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met "n dage- lrjkschen luchtdienst in beide richtingen, tusschen Nederland en Nec'u-landseh-Indië, zooda: ongeveer 500 tot 600 passa giers per maand kunnen wc.- den getransporteerd. Dit zal helpen de repatrieering te be spoedigen. H.M. DE KONINGIN ONTVANGT KARDINAAL DE JONG. H.M. de Koningin heeft gis termorgen in het paleis J nge Voorhout te s'-Gravenhage mgr. Johannes kardinaal de Jong in particuliere audiëntie ontvangen. Na deze ontvangst bood H. M. de Koningin den kardinaal eeu noenmaal aan, waarbij o.m. prof. ir. W, Schermerhorn aan zat. Het geschil inzake Azerbeidsjan. De in de vergadering van de Vereenigde naties aanwezige delegatie van Iran heeft- op dracht gekregen van haar re geering te Teheran om het ge schil met de Sovjetunie inzake Azerbeidsjan bij de U.N.O. aan hangig te maken- Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Aangeno men naar 's-Heer Hendrik*kin ileren ds- S. P. de Roos te Hel- levoetsluis. Chr. Geref. kerk Aangeno- nen naar Biezelinge ds. A. groote Gruppen te Elburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5