PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURAHT De toesiand in Indië Eenige onlusten op Borneo. Uit de provincie. Vredesconferentie te Parijs. Iran ziet naar hulp der Vereenigde Volkeren uit. Kerstmisviering op Malakka. Hoofdredacteur O- 8al1lntl]n (met redactloneele medewerking van dr W- H Beekenkamp). Uitgave; Stich ting P.Z,C Middelburg. Uruk. llrma P van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes- J. L- van Leeuwen. Ds. M. L- W- Schoch. Vlissingen. Donderdag 17 Jan. '46 189e Jaargang Nummer 14 ABONNhMbN I SHKIIS wem pei week. f 3-20 pei kwartaal, franco Eer oost. f 3-41) oer kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT minimum oer advertentie 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnenMiddelburg l.nndensche Kaai 29, leletoon 2077 en 2924 Goes Turtkade 15 telelonn 2475 Terncuien Nieuwedicpsiraai 23 t'nslrckening 4593tlti K... PROFITEERT NEDERLAND MET VAN DE UJNJR.R.A. Zoo af en toe gebeuren er in onzen na-oorlogschen tijd en in ons goede vaderland toch wel eens dingen, waarvan men zich afvraagt, hoe zij mogelijk zyn? Er i3 geen oorlogsdeelneme: te vinden, die het zoo zwaar te Verduren heeft gehad, als Nederland en geen staat ter wereld, behalve dan wellicht Joego Slavië (dat immers een grooter percentage van de Duitsche herstelbetalingen krygt, dan Nederland), is zoo genadeloos en compleet uitge plunderd, als de onze. Nu is er nog tijdens den oorlog een internationale hulpverlenings instantie gesticht, cüe zich tot taak stelt zwaar getroffen lan den uit den brand te helpen. Wg doelen op de U.N-K.R.A., een instelling der Vereenigde Volkeren. Nederland echter £rofiteert niet van deze instel- ng en de zeer groote hoeveel heden goederen, die door de U.N.R.R.A. beschikbaar wor den gesteld, komen aan ande re, minder zwaar getroffen gebieden ten goede! In het buitenland kan men dit niet begrijpen. Verwonderd vroeg bijvoorbeeld de corres pondent van The Saturday Evening Post, die in Novem ber een bezoek aan ons land bracht, zich af. waarom ons volk van deze hulp geen dank baar gebruik maakt. Hij wend de zich om inlichtingen tot het hoofd van de Amerikaanschs ambassade in den Haag, dr- J. A Deuschbein, die hem mede deelde, dat, in tegenstelling tot de Polen en de Tsjechen, dc Russen en zoovele anderen, de Nederlanders geen beroep heb ben gedaan op de U.N.R.R.A. Wij wenschten zelf de hulpver leening en den wederopbouw ter hand te nemen. Het gevolg is geweest, dat wij voor tal van artikelen Amerika zeer hooge prijzen hebben mosten betalen, die wij voor niets hadden kunnen krij gen. Het gevolg is verder ge weest, dat de U.N.R.R-A. goe deren, die Nederland wel graag in Amerika had willen koopen, kocht tegen veel hoogsren Er.js, dan de Nederlanders onden bieden! Als men nu weet, dat de U. N.R.R.A. aan den wederopbouw in Italië, n.b. een der voorma lige vijandelijke landen. 450 000.000 dollar besteedt, dat vlootvoorraden ter waarde van 150.000.000 dollar door haar •ijn overgenomen om Polen, Tsjecho Slowakije. Joego Sla- Extremisten uit Java terroriseeren de bevolking. Tsjei Vië, Albanië en Griekenland te helpen, dat Rusland, boven de hulp, die verleend worut aan de door het roode leger bezet te gebieden, om een zeer groo te bijdrage geivraagd heeft voor zijn eigen wederopbouw, dnn is een leek toch in staat zich de haren uit het hoofd te trekken bij het zoeken naar een antwoord op de vraag, waarom ons door de Düit- schers uitgelmepen volk niet eveneens van de U.N.R.R.A.- geven profiteert! In Amerika haalt men. zijn schouders op. Men noemt de Hollanders óverdreven koppig en eigengereid, men spreekt van valsche schaamte en mis plaatste onafhankelijkheidszin en...... vindt het jammer, dat de Nederlanders geen beroep op de U.N.RR.A. hebben ge- da r.n. De bovenstaande bizonderhe^ den zijn ontleend aan het ge noemde artikel van de Satur day Evening Post. Daar het gebaseerd is op mededeelingen van niemand minder dan het hoofd van dc Amerikaansche ambassade ir Den Haag, nemen wij aan, dat de feiten juist zijn- Daaraan vast knoopen wij de vraag, wie, als de feiten juist zijn, de verantwoordelijke man voor dezen misstand is. Onafhankelijkheidszin is goed, maar om U.N.R.R.A.-hulp op groote schaal op grond daar van af te wijzen, zonder dat de belastingbetaler erin gekend is, gaat toch te ver! Groeiende kloof tusschen Djocjakarta en Batavia. Op het Zuidelijke deel van Borneo, te Koemei, zijn eenige onlusten voorgekomen. Extre misten uit Java terroriseerden de bevolking. Een landingsde tachement van den Nederland- schen mijnenveger „Abraham Crynssen", dat een onderzoek instelde, ontmoette een groote groep goed gewapende terro risten, oir onmiddellijk 't vuur opende. Versoheidenen van hen werden in het vuurgevecht ge dood. Een Nederlander werd gewond. De vrede en rust zijn hersteld. ONRUST TE BANDOENG. Te Bandceng is door de re cente schietpartijen en het voortgaande binnendringen, der extremisten aanzienlijke on rust gewekt. In Semarang is de toestand rustig. Er zijn eenige plunde raars gearresteerd. Buiten S^erabaja en in het bijzonder ten Zuiden van de stad, is de toestand nog steeds verre van normaal. De Indonesiërs, die met mortieren, machinegewe ren en geweren aanvielen, zgn verspreid. De Britsche commandant en de pl. Indonesische leiders, waaronder die van de T.K.R. hebben te Buitenzorg bespre, kingen gehouden, waarbij over eengekomen werd, dat de In donesische pclitie in uniform voorzien van identiteits kaarten weer normale dien sten in de stad zal gaan ver richten. De winkels worden weer geopend en de openbare bedrijven weer in werking ge steld. INTERNERINGSKAM PEN OP OOST-JA VA. Op Oost-Java zouden vol gens inlichtingen van een Su- matraan interneeringskampen zijn ingericht, bewaakt door de T.K.R. 1600 vrouwen en 300 mannen, dee's uit Soerabaja ontvoerd, zouden hier onderge bracht zijn. Over het algemeen is de behandeling goed. De gij zelaars ütt S:erabaja zouden Toeloengagoeng als uiteinde lijke bestemming hebben. Vier andere kampen zijn gevestigd te Leomadjang, Kediri, Ma- dioen en Djombang. BELANGWEKKEND ARTIKEL. De „Merdeka" schrijft In een Nieuws in een notedop De export van zeevisch naar België en Luxemburg is van IJmuïden uit hervat. De eerste partij die Maandag werd verzenden bestond hoofdzake lijk uit kabeljauw en rog. Nederland heeft bijna 2 millioen kg. kleeding, schoe nen en beddegoed ontvangen, bijeengebracht in April '45 door het Amerikaansche volk Er wordt nu weer een inzame ling gehouden voor kleeding voor Nederland- De eer ste inzameling voor Indië bracht een millioen kg. klee ding op. Spoedig zal een Cana- deesch militair hof van onder zoek worden ingesteld in Ne' derland voor een onder-zoek naar de geheele administratie van de Canadeesche strijd krachten in Nederland sinds de overgave van Duitschland. Het onderzoek zal zich uitstrekken over het beheer van voorra den, uitrustingsstukken er geld. Met ingang van 16 Jan. o zijn de prijzen van zeevisch Ikele Waddeneilanden°zal met 20 verlaagd. 585 Nederlandsche kinde ren zijn te Adeiboüen in Zwit serland aangekomen. De Belg. min. van Oor logsschade die momenteel in Nederland vertoeft, heeft ver klaard dat als wederkeerigen dienst getracht zal worden eer, vergoeding uit te keeren aan de Nederlanders die in Bel gië schade hebben geleden. De Nederlandsche raads man van den Belgischen Rexis- ten leider Degrelle, de Weert genaamd, is in België tot le venslang veroordeeld. De luit.-generaal mr. H. J Kruis, chef staf M.G., zal bij den officier van justitie te Breda een klacht indienen n.a. v. een in de Bredasche Courant van 8 Jan. jl. opgenomen arti kel, waarin de schrijver zich in beleedigenden vorm over het militair gezag heeft uitgelaten. Op 21 Jan- a.s. opent de K.L.M. een luchtlijn Amster damZürich, 3 maal per week. Ook zal 3 maal per week van Amsterdam naar Madrid en Lissabon worden gevlogen en op 4 Febr- wordt een 3 maal wekelijksche dienst Amster damPraag ingesteld. Dinsdagmiddag stootte een tractor op een mijn in een weiland te Velsen-Noord. Dc tractor werd de lucht in ge smeten. De chauffeur overleec' aan de gevolgen. Vrijdagmiddag a.s. ver trekt de „Oranje" weer naar Indië om repatrieerende land- genooten naar Nederland te brengen. De Stille Omgang ter vereering van het H. Sacra ment van het Mirakel -te Am sterdam zal dit jaar gehouden worden op de Zondagen 10 en 17 Maart. De uitgestelde vie ring van het 6de Eeuwfeest 13451945 zal plaats hebber van 19 t.m. 23 Juni. Het m.s. „Johan van 01- denbarneveldt" Is uit Indië naar Nederland vertrokken met 2004 repatrieerenden aan boord- Hiervan zijn 706 man nen, 823 vrouwen en 475 kin deren beneden 12 jaar. Dinsdag is in Zutphen de eerste definitief herstelde ver- keersbrug over den LJssel in gebruik genomen. De Groningsche kustvaar der „Carpe Diem", die door de Duitschers in beslag werd ge nomen en onlangs in Noorwe gen werd teruggevonden, is op de thuisreis nog niet aan gekomen. Men vermoedt dat het schip is vergaan. Het vliegveld Leeuwar den zal als burger- en militair vliegveld dienen. Een luchtverbinding met en- tle Waddeneilanden zal nog I nader worden bestudeerd. belangwekkend artikel o.m.: Wij moeten een sterke eenheid vormen, niet terwille van an deren en allerminst terwille van een min.-presldent Sjahrir, maar voor eigen volk en land. Wanneer de strijd is geëindigd, kan Sjahrir, wat ons aangaat, heengaan en door een andere meer populaire figuur worden vervangen Onze tegenstander is gemakkelijk te overwinnen. Maar we moeten tevens besef fen, dat hij zijn krachten kan herstellen docr verwarring en verdeeldheid in onze gelederen Le stichten. Deze publicatie wordt be schouwd als een bewijs van een 5; oeiende kloof tusschen iokjakarta en Batavia. Ir. ieder geval is zij van groote waaide nu zij voor de hervat ting der besprekingen het iien* zag! SJAHRIK'S VERKLARING. De verklaring van Sjahrir kan niet als zyn laatste woord worden beschouwd. Bij het spel van vraag of aanbod wil hij natuurlijk den hoogsten prijs bedingen. Overigens is er een tegenspraak in deze verkla ring. Eenerzijds zegt Sjahrir dat de Indonesiërs hun onaf hankelijkheid hebben afgekon digd en hun „republiek be schouwen als de uitdrukking van den volkswil, terwijl hij aan den anderen kant beweert, dat er geen oplossing voor het Indonesische probleem gevon den kan worden, zonder een beslissing van de Vereen. Vol keren of ten minste van de Vereen. Staten en Gr Brittan- nië- Beide groote mogendheden hebben echter de Nederland sche souvereiniteit erkend, waarbij melding gemaakt werd van wettige aanspraken der Indonesiërs. Loonregeling metaalambachten. Verkoop van bon-artikelen. Voortaan vanaf Vrjjdagsmor gen 8 uur. Nu sinds 2 Jan. jl. een be langrijk aantal artikelen niet langer op den bon is, zullen de op bon ge/stribueerde artike len, met ingang van 18 Jan. a.s. des Vrijdags reeds om 8 u. 's morgens verkocht worden, in plaats van om 12 uur 's mid dags, zooals tot dusver. Weer 3 liter petroleum. Het Centr. Distr. Kantoor deelt mede, dat voor het tijd vak van 21 Jan. t.m. 23 Febr. a.s. op de bonnen 730 en 830 der bonkaarten KA 602, 3 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld. In verband met de bevoor rading van den handel is het mogelijk, dat de petroleum niet overal direct verkrijgbaar is. Voor-inlevering der bonnen is echter niet toegestaan. REGEERING NEEMT GEEN DEEL AAN DE STICHTING JPEN GUN*'. De minister van oorlog heeft geantwoord op vragen betref fende het deelnemen aan de stichting „Pen Gun" en het verspreiden van dat blad onder de Nederlandsche militairen. Het is niet juist, dat de regee ring deelneemt aan de stich ting. Over de levering van een aantal abonnementen is de mi nister in onderhandeling. Een definitieve regeling Is nog niet tot stand gekomen; noch hel te leveren aantal, noch de voorwaarden zijn vastgesteld Er worden tevens onderhande. lingen gevoerd over den re dactioneel en inhoud, die uiter aard niet in strijd mag zijn met de regeeringspolitiek. De Anglo-Amerikaansche commissie voor Palestina heeft haar officieele werkzaamheden ui Washington beëindigd. Het graf te Vaikenisse, Ook het zesde slachtoffer herkend. Het Wereldgebeuren Het college van rijks'oemid- delaars heeft loonregelingen tot stand gebracht voor het smedenbedrrjf, het loodgieters- en fittersbedrijf, het electro- technisch bedrijf en het cen trale verwarmingsbedrgf. Eenheid is gebracht in de ondernemen. Zijn land behoudt loonen. Deze bedragen voor de zich het recht voor het geschil monteurs 9096 cent. |met Sovjet-Rusland voor cl.' CRiTIEK OP HET REGEERINGSBELEID. Krachtiger optreden gevraagd. De Tweede uamer heeft. Dinsdag den toestand in Ned.- indië besproken. Den heer Van Poll (r.k.) kwam het voor dat de regeering niet meer zoo'n krachtig standpunt inneemt te genover het Soekarno-regime. Ook achtte deze spreker dr. Van Mook niet den juister, man voor de onderhandelingen en noemde de voorlichting in het buitenland en in de Kamer onbevredigend. De heer Meye- rink (a.r.) wilde weten tot welke daden van bestuursbe leid de regeering zal besluiten om orde en rust te herstellen. De Kamer zal zich nu volgens vaartspolitiel stemming, maar deze spreker staat vierkant tegenover de .egeering wat betreft de toe passing van de middelen wel ke zulk eeu politiek mogelijk moeten maken. Zij is z.i. al te zeer defensief. Er wordt ver langend uitgezien naar hel einde van het stadium van on derhandelen. De heer Bajetto (r.k.) achtte de resultaten van DOODSTRAF GEËISCHT TEGEN LANDWACHTER. Het bijzondere gerech.shot te Amsterdam heeft Woensdag de doodstraf geëischt tegen den 1 andwachter Van Kleef uit Berger. Hem werd o.m. ten laste gelegd, dat hg te Amster dam 'n Joodschen vluchteling zonder vorm van proces heeft doodgeschoten. „Verzekerde" zwarte markt. Vele verzekerings- maatschappyen in Frankrijk hebben zich geleend voor het verze- neren van „zwarte" goe deren tegen transport risico's en zelfs tegen prijsdaling en niet-ver- koopbaarheid- Er wordt een aantal arrestaties verwacht. OFFICIERSOPLEIDING BIJ DE KON. MARINE. In 1946 zal te Willemsoord weer een begin worden ge maakt met de opleiding tot be roepsofficier bij de Koninklijke Marine. Voorloopig slechst voor zee-officier en officier M.S.D. en officier van ad ministratie. Behalve aan hen, die voor zien zijn van de vereischte di ploma's, zal ook aan reeds in werkelQken dienst zynde mili. tairen der zeemacht, benevens aan hen, die zich in ae oorlogs jaren niet konden aanmelden, een kans gegeven worden be roepsofficier te worden, door middel van een dit voorjaar te beginnen „noodopleiding" die 18 maanden zal duren. Naderi inlichtingen verstrekt de ma rinevoorïichtingsdienst, Kon;n ginnegracht *2 te 's-Graven- liage. Engeland tl££ttlt deel U-N.O. te brengen. Onder de L-ui^Cicuiu HCCI1U ucw Russische vertegenwoordigers, veroorzaakte eieze mededee- ling groote verentwaardiging. Italië heeft verzocht zoo spoe dig mogelijk weer zyn plaats in de internationale gemeen schap te mogen innemen, ter wijl de Wereldbond van Vak- vereonigingen categorische ver tegenwoordiging bij de Vereen. Volkeren heeft gevraagd. Vandaag komt voor de eerste maal de Veiligheidsraad by- een. Het Verre Oosten vraagt de aandacht voor het feit, dat Engeland er in toegestemd heeft met een leger daal te nemen aan de bezetting van Japan. China streeft naar een heid binnen eigen grenzen en verschillende comitc's zijn in- festeld om deze tot stand te rengen. O.m. zal een nieuwe grondwet worden opgesteld. Te Neurenberg hadden de groot-admiraals Doenitz en Raeder het hard te verant woorden. Uit het getuigenver hoor en de stukken bleek dui delijk, dat zij bevelen hadden gegeven schipbreukelingen en geüniformeerde soldaten neer te schieten. Bewijzen werden overlegd, dat de „Athenia" met 1500 passagiers aan boord door den Duitsehen duikbootcom mandant Lemp tot zinken werd gebracht. Zooals men zich her inneren zal, beweerde de Duit. sche propaganda indertijd, dat Churchill hiervoor verant woordelijk was om Amerika's intrede in den oorlog te provo- cearen. Des middags werd be gonnen met de bewijsvoering tegen den jeugdleider Von Schirach. In de Fransche aan klacht zal een belangrijke plaats worden ingeruimd aan den slavenarbeid, de uitplun deringen en de practijken der Gestapo in de bezette landen. Ook Nederlanders zullen hier bij als getuigen optreden. aan bezetting van Japan De conferentie ter voor- bera.thng van d? vredes verdragen met de voor malige bondgenootcn van Duitschland, zal, volgens het blad „Fran ce Soir", op 1 Mei te Parijs worden geopend. In Londen heeft de verga dering van de Vereenigde "vol keren de rede van min.-pres. Schermerhorn hartelijk ont vangen. De Britsche ondermi nister van buitenlandsche za ken, Noel Baker, wenschte mr. van Kleffens geluk met de rede, welke pref. Schermer horn uit naam van de Ned. delegatie had uitgesproken. Vóór prof. Schermerhorn sprak een Iraneesche gedelegeerde, die het zeer duidelijk maakte, dat zgn land naar hulp der Ver. Volkeren uitziet. Hij me moreerde de kwestie alleen maar zonder de vergadering verzoeken_ eenige actie te het regeeringsbeleid bedroe vend en wenschte een krachti ger ingrijpen. Hij zou niet meer personen uit Indië willen rei patrieeren dan noodig is. De neer Van Kempen (lib.) be sprak ook de berichtgeving over Indië, pleitte voor een prachtiger optreden en ver klaarde cok een onbevredigen- den indruk te hebben van het beleid van d" fungeerender. .andvoogd. Sor. riep de regee ring toe Regeering regeer De heer Palar (s.d.). Goedhart (Parool) Posthuma (c.du.) schaarden zich achter de re- jeerinsr. De heer Palar meende dat de politiek van overleg, welke thans gevoerd wordt, de juiste is en dat de meerderheid van de Kamer deze ook wenscliL - De V.S. zullen in Jan. 1.500.000 ton kolen naar Euro pa verschepen, tegen 1.182.000 ton in Dec. jl. Voor April a.s. hoopt men den achterstand te hebben ingehaald. Generaal Eisenhower heeft medegedeeld, dat hand having van het huidige tempo der demobilisatie de uitvoering van de bezettingspolitiek in dc waagschaal zou stellen. Na de verklaring van de Spaansche regeering, dat den Spaanschen bladen grootere vrijheid zal worden gegeven, hebben de Portugeesche bla den soortgelijk* concessies ge vraagd. Een geheel ander feest» Eft."®-? dan thuis. De le Compagnie van 2-14 R.I. geeft het volgende relaas van de viering van Kerstavond 26 December 19J5. De avond is gevallen over het strand van Malakka. Duisternis heers cht rondom ons. In de verte hoort men Kerstliederen zingen. We gaan naar de bungalow waar het feest zal gevierd worden. De zaal Is prachtig versierd met groen en bloemen. Met zeer primitieve middelen hebben onze Zeeuwsche jongens een tooneel gebouwd, hetgeen aan alle eischen voldeed. Op den achtergrond ons dierbaar Rood. Wit-Blauw, waarin het sym bool van Zeeland, de fiere Leeuw met daar onder „Luctor et Emergo", was aangebracht. Boven het tooneel hangt het portret van H.M. Koningin v'ilhelmlna. De avond werd Ingeleid door een ontroerend openingswoord, jesproken door kapt. J. H. Ap pel. Hij zeide oun.: „Kerst mis, bij het uitspreken van dit, woord gaan onze gedachten erug naar onze geliefden. Hoe ;eheel anders is voor ons het Kerstfeest hier als thuis. Kun nen we eigenlijk wel Kers', feest vieren? Het is alles zoo meren en alles is tegen ons. En toch is 't Kerstfeest", vervolg de de kapt., „de geboorte van het Licht, dat tenslotte alle duisternis zal overwinnen' Hierna zong het koor, gevormd door 5 soldaten, „Stille Nacht", hetgeen schitterend klonk en waarvan de tonen als het ware over het stille donkere water zweefden. Eenige Kerstge dichten werden ten gehoore gebracht. Daarna een gedicht door een onzer jongens ge maakt, getiteld „Kerstmail Holland-Malakka", hetgeen de briefwisseling beschreef tus schen onze jongens hier en hun familie in Holland. Een Kerst verhaal werd verteld, waarna weer liederen werden ge zongen en gedichtjes werden ;edeclameerd. Vervolgens wer- .en onze jongens op oliebollen en chocolademelk getracteerd. Na de pauze werd overge schakeld naar eeu eenigszins vroolijker programma, dat be stond uit liedjes en gedichtjes op de compagnie, het doel van de reis en de komst der jon gens, de berechting van Mus- sert en zijn tante, en decla- natie. Luit P. v. As sloot den zeei geslaagden avond, waarna het Wilhelmus gezongen werd. Gisteren Is het zesde slacht offer, dat te Vaikenisse door de Duitschers is gefusilleerd, geïdentificeerd. Het bleek te zijn de 20-jarige Johan v. d. YVey, gewoond hebbende te Middelburg. Hij werd herkend aan de kleeding. Waarom de Duit schers hem destijds gearres teerd en geëxecuteerd hebben, is tot op heden niet bekend. BOOTVERBINDING VLISSINGEN—BRESKENS ONVOLDOENDE? De bootverbinding Breskens- Vlissingen is den laatsten tiju aan critiek onderhevig- Het is de reizigers van W.-Zeeuwsch- Waanderen onbegrijpelijk, dal een klein schip als de „Ko ningsplaat", dat volgens som migen bovendien niet zeewaar dig is. de verbinding Vlissingen -Breskens moet onderhouden, terwijl een schip als de „Ko iüngin Emma." slechts op het raject Perkpolder-Kruiningen aart. Dit laatste zou dan zijn a verband met een gunstiger .;olen- en oliepositie; wat eer. West-Zeeuwsch-Vlaamsch rei ger dan weer de opmerking ontlokt, dat de veilige vaart blijkbaar aan de economie wordt opgeofferd. Ter geruststelling van de West-Zeeuwsch-Vlaamsch a rei zigers kunnen wij meedeelen. dat de „Koningsplaat" hoewel klein, zeer goed zeewaardig is bovendien voor het trajec. VlissingenBreskens, zooal; het nu is. van voldoende capa citeit. Inderdaad kunnen groo te auto's niet vervoerd worden, deze moeten over Kruiningen, waar de veel drukkere verbin ding door de „Koningin Em ma" wordt onderhouden. Over een maand of twee hoopt men zelfs, dat dit veer weer geheel vooroorlogsch zal kunnen func- tionneereh, doordat de „Ko ningin Wilhelmlna" hier den dienst gaat onderhouden. Laat men niet te snel zijn met on- regronde critiek en zich ervan overtuigd houden, dat bij de 'erdeeüng der schepen over de verschillende veren met alle factoren rekening is gehouden en met zeer onvoldoende ma terieel gedaan wordt wat mo gelijk is. Maandag hield de heer Jef Last voor de Z. V. U. te Goes in de „Prins van Oranje" een lezing over „Het huis van den Islam Marokko"- Met groote belangstelling hebben de vele bezoekers voor de pauze de duidelijke uiteenzetting ge volgd over de gewoonten opvattingen van de Marokka nen, vergeleken bij die van de Europeanen. Na de pauze werd het gesprokene toegelicht docr een gtfoot aantal lichtbeelden. De aïngename wijze waarop Jef Last van zijn ervar?ng°r> vertelde, werd zeer op prijs gesteld, hetgeen bleek uit he: dankbaar applaus. Te Goes had Dinsdagavond in het Schuttershof de tweede der zes abonnementsvoorstel lingen plaats met Emile Zola's .Thérèse Raquin", door het gezelschap der comedianten onder regie van Magda Jans- sens, die tevens op uitstekende wijze de hoofdrol vertolkte. Van de overige spelers vielen vooral Elise Hoomans, Ben Aerden en John Gobau op. Het tmbliek waardeerde de opvoe ring zeer en herhaaldelijk moesten open doekjes gegeven worden. Te Kats werd onder leiding van den heer J. S. Versprille een vergadering gehouden tot onrichting van een Onderlinge "Mn. v. geldelijke uitkeering bij et verliezen van varkens. Een voorloopig bestuur werd be noemd uit de heeren J. Eiken- hout, G. Goudswaard en J. S. Versprille. Getracht zal worden voor algemeene oprichting le den aan te werven, ONZE GENEESKUNDIGE VERZORGING. Onlangs werd in de Tweede Kara.r aan de regeering ver. zocht aan de artsen voldoen, de vervoermiddelen ter be- schikking te stellen. De ministers van Schalk en Drees antwoordden, dat reeds maatregelen getroffen waren om auto's aan artsen te ver schaffen, waardoor de medi sche verzorging voor de win termaanden afdoende gewaar. bo.gd is. In verband hiermede moeten wij opmerken dat er een no pend tekort is aan medica menten, geneesmiddelen, etc. Divers0 artsen hebben meer. malen bepaalde medicijnen ab- soluut niet beschikbaar, ande re geneesmiddelen (speciaal de meest noodzakelgke) zgn er in zoo klein kwantum, dat al leen in enkele van de mees! dringende gevallen kan wor- den geholpen, voor sommige bestanddeelen zijn alleen surro gaten voorhanden. Er is alle reden dat de art- sen hun stem laten hooren en bij de officieele instanties aan dringen op het ruimer beschik baar stK^n van de noodigi medicijnen, etc., terwijl het pu bliek de uiterste zuinigheid dient te betrachten. ONRUST OM TEXTIELGOEDEREN. In Goes zijn de gemoederen in beweging geweest bij den .erkoop van door geallieerden beschikbaar gestelde textiel, goederen. Deze goederen wa ren overgehouden van een vo- rigen verkoop, omdat net wei nig gevraagde modellen en on geregelde maten zijn- Opnieuw zouden zij echter ter lïeschxk- king van het publiek komen. Alvorens de inwoonsters van Goes hun keus konden bepa len, werden de dames van het distributiekantoor, die volgens den leider door hun drukke werkzaamheden nagenoeg nooit de gelegenheid hebben bij speciale gelegendeden aan bod te komen, in de gelegen heid gesteld goederen te koo pen. De Distex heeft echter inge grepen en de verkoop is stop- ;ezet. Eerst zal nu een onder zoek ingesteld worden en dan zal de Distex bepalen of de verkoop weer kan doorgaan. Tot plaatsvervangend in specteur van den Veeartsenïj- kundigen dienst te Breda (D: 'et Zeeland-West. Noórd- Brabant) is benoemd de heer P. H. van Dicssen te Uithoorn. De heeren J. Ganseman Sr., W. Bierens Jr. en Nic. Evers- dijk zijn -met ingang van 1 Jan. If Z herbenoemd tot voor zitter resp. lid van het Burg. Armbestuur Kapelle. Tot onderwijzeres aan de Herv. school te Dongen is be noemd mej. A. H. van Dom melen te Vlissingen. In de Ger. kerk te St. Lau rens werd tijdelijk aangesteld tot koster de heer Jac. Corbrjn. De heer B. Watte!, die om ge zondheidsredenen als zoodanig ontslag vroeg, vervulde deze functie ruim 39 jaren. De heer D. Luteijn, thans adjunct commies le klas ter Gem. secretarie te Ridderkerk, vroeger te St. Laurens, is be noemd tot commies ter Gem. secretarie te Rotterdam. Tot koster van de Ned. Herv- kerk te St. Laurens werd benoemd de heer M. v Slooten. Laatste nieuws De Indonesische kwestie. Republiksinsch beroep op Vereenigde Volkeren. Sjahrir heefb-j medegedeeld, dat de technische detailleering van het beroep, dat gericht zal worden tot de organisatie der Vereenigde Volken, thans wordt uitgewerkt. Het beroep znl waarschijn lijk per telegraaf of per brief rechtstreeks naar Londen wor den verzonden. Het is echter nog niet bekend op welke wij ze het zal geschieden. Repatrieering naar Nederland. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met een da- gelrjksehe luchtdienst L beide richtingen, tusschen Nederland en Nec!-»rlandsch-Indië zoodac ongeveer 500 tot 60Ó passa» fiers per maand kunnen wov en getransporteerd. Dit zal helpen de repatrieering te be spoedigen. H M. DE KONINGIN ONTVANGT KARDINAAL DE JONG. HM. de Koningin heeft gis termorgen in het paleis I ange Vgorhout te 's-Gravenhage mgr. Johannes kardinaal de Jong in particuliere audiëntie ontvangen. Na deze ontvangst bood H. M. de Koningin den kardinaal een noenmaal aan, waarbij O-1"1*, prof. ir. W. Schermerhorn aan zat. Auto's uit Engeland. - Nederland heeft bij Brit sche fabrikanten orders ge plaatst voor 1300 automobie len, ongeveer 500 vrachtauto's en bus-chassis en verscheidene duizenden rijwielen. Deze or ders zijn geplaatst door het aL ge: .e' i Ned. Aankoopbureau, nadat de Ned. regeering be sloten had ongeveer 400 mil lioen gulden beschikbaar te stellen voor aankoopen in En geland in de periode van 1 Juli 1945 tot en met 30 Juni 1946. Het geschil inzake Azerbeidsjan. De in de vergadering van dc Vereenigde naties aanwezige delegatie van Iran heeft op dracht gekregen van haar re geering te Teheran om het ge schil met de Sovjetunie inzake Azerbeidsjan bij de U.N.Q. aan hangig te maken- Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Aangeno men naar 's-Heer Hendrikskin deren ds- S. P. de Roos te Hel- levoetsluis. Chr. Geref. kerk Aangeno men naar Biezelinge ds. A. Gruppen te Elburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3