PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUDAHT De toestand in Indië Eenige onlusten op Borneo. Uit de provincie. Vredesconferentie te Parijs. Iran ziet naar hulp der Vereenigde Volkeren uit Kerstmisviering op Malakka. Hoofdredacteur O. Balllntljn (met redactloneele medewerking van dr. W. H Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z,C. Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingcn. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen. Da. M. L. W. Schoch, Vllssingen. Donderdag 17 Jan. '46 189e Jaargang Nummet 24 ABUNNhMKN IbFKlJS <15 ceni pei week. 3-20 pei kwartaal, franco Eer oost, 3-45 per kwartaaL osse nummers 5 cent ADVER- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT T.SnT'S. "«"ÏL?" Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat *58-60, telefoon 10 (2 lijnen). Middelburg Lnndensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924- Goes: Turfkade '15 teletoon 2475- ni. Middcltairg. PROFITEERT NEDERLAND NIET VAN DE UJIM.R.A. Zoo af en toe gebeuren er in onzen na-oorlogschen tyd en in ons goede vaderland toch wel eens dingen, waarvan men, zich afvraagt, hoe zij mogelyk zÖn? Er Is geen oorlogsdeelnemer te vinden, die het zoo zwaar tc verduren heeft gehad, als Nederland en geen staat ter wereld behalve dan wellicht Joego Slavië (dat immers een grooter percentage van de Duitsche herstelbetalingen krijgt dan Nederland), is zoo genadeloos en compleet uitge plunderd. als de onze. Nu is er nog tijdens den oorlog een internationale hulpverlenings instantie gesticht die zich tot taak stelt zwaar getroffen lan den uit den brand te helpen. Wij doelen op de U.N-R.R.A., een instelling der Vereemgde Volkeren. Nederland echter profiteert niet van deze instel ling en de zeer groote hoeveel heden goederen, die dc r de U.N.R.R.A. beschikbaar wor den gesteld, komen aan ande re, minder zwaar getroffen gebieden, ten goede! In het buitenland kan men dit niet begrijpen. Verwonderd vroeg bijvoorbeeld de corres pondent van The Saturday Evening Post, die in Novem ber een bezoek aan ons land bracht, zich af. waarom ons volk van deze hulp geen dank baar gebruik maakt. Hg wend de zich om inlichtingen tot het hoofd van de Amerikaansche ambassade in den Haag, dr- J. A Deuschbein, die hem mede deelde, dat, in tegenstelling tot de Polen en de Tsjechen, de Russen en zoovele anderen, de Nederlanders geen beroep heb ben gedaan op de U.N.R.R.A. Wij wenschten zelf de hulpver leening en den wederopbouw ter hand te nemen. Het gevolg is geweest, dat Wij voor tal van artikelen in Amerika zeer hooge prijzen hebben moeten betalen, die wij voor niets hadden kunnen krij gen. Het gevolg is verder ge weest, dat de U.N.R.R-A. goe deren, die Nederland wel graag in Amerika had willen koopen, kocht tegen veel hoogeren prijs, dan de Nederlanders konden bieden! Als men nu weet, dat de U. N.R.R.A. aan den wederopbouw in Italië, n.b. een, der voorma lige vijandelijke landen. 450 000.000 dollar besteedt, dat vlootvoorraden ter waarde van 150.000.000 dollar door haar zijn overgenomen om Polen, Tsjecho Slowakije. Joego Sla- vië, Albanië en Griekenland te helpen, dat Rusland, boven de hulp, die verleend wordt aan de door het roode leger bezet te gebieden, om een zeer groo te bijdrage geivraagd heeft voor zijn eigen wederopbouw, dan is een leek toch in staat zich de haren uit het hoofd te trekken bij het zoeken naar een antwoord op de vraag, waarom ons door de Duit- schers uitgelcnepen. volk niet eveneens van de U.N.R.R.A.- gaven profiteert! In Amerika haalt men zijn schouders op. Men noemt de Hollanders overdreven koppig en eigengereid- men spreekt van. valsche schaamte eu mis plaatste onafhankelijkheidszin envindt het jammer, dat de Nederlanders geen beroep op de U.N.R-R.A, hebben ge daan. De bovenstaande bizonderhe- den zijn ontleend aan het ge noemde artikel van de Satur day Evening Post. Daar het gebaseerd Is op mede deelingen van niemand minder dan het hoofd van dc e Amerikaansche ambassade in Den Haag, nemen wij aan, dat de feiten juist zijn- Daaraan vast knoopen wij de vraag, wie, als de feiten juist zijn, de verantwoordelijke man voor dezen misstand is. Onafhankelijkheidszin is goed, maar om U.N.R.R.A.-hulp op groote schaal op grond daar van af te wijzen, zonder dat de belastingbetaler erin gekend is, gaat toch te ver! Op het Zuideiyke deel van Borneo, te Koemei, zyn eenige onlusten voorgekomen. Extre misten nit Java terroriseerden de bevolking. Een landingsde tachement van den Nederland- schen mijnenveger „Abraham Crjjnssen", dat een onderzoek instelde, ontmoette een groote groep goed gewapende terro risten, dit onmiddellijk 't vuur opende, Verseheidenen van hen werden in het vuurgevecht ge. dood. Een Nederlander werd gewond. De vrede en rust zyn hersteld. ONRUST TE BANDOENG. Te Bandceng is door de re- cente schietpartijen en het voortgaande binnendringen der extremisten aanzienlijke rust gewekt. In Semarang is de toestand rustig. Er zijn eenige plunde raars gearresteerd. Buiten Sierabaja en in het bijzonder ten Zuiden van de stad, is de toestand nog steeds verre van normaal. Da Indonesiërs, die met mortieren, machinegewe ren en geweren aanvielen, zyn verspreid. De Britsche commandant en de pl. Indonesische leiders, waaronder die van de T.K.R., hebben te Buitenzorg bespre kingen gehouden, waarby over eengekomen werd, dat de In donesische p:litie in uniform en voorzien van identiteits kaarten weer normale dien sten in de stad zal gaan ver richten. De winkels worden weer geopend on de openbare bedrijven weer in werking ge steld. INTERNEERINGSKAM. PEN OP OOST-JA VA. Op Oost-Java zouden vol gens inlichtingen van een Su- matraan interneeringskampen zijn ingericht, bewaakt door de T.K.R. 1600 vrouwen en 300 mannen, deels uit Soerabaja ontvoerd, zouden hier onderge bracht zijn. Over het algemeen is de behandeling goed. De gij zelaars uit Scerabaja zouden Toeloengagoeng als uiteinde lijke bestemming hebben. Vier, andere kampen zyn gevestigd to Leomadjang, Kediri, Ma- dioen en Djombang. BELANGWEKKEND ARTIKEL. De „Merdeka" schrijft in een Nieuws in een notedop De export van zeevisch naar België en Luxemburg is van IJmuiden uit hervat. De eerste partij die Maandag werd verzonden bestond hoofdzake lijk uit kabeljauw en rog. Nederland heeft bijna 2 millioen kg. kleeding, schoe nen en beddegoed ontvangen, bijeengebracht in April '45 door het Amerikaansche volk. Er wordt nu weer een inzame ling gehouden voor kleeding voor Nederland- De eer ste inzameling voor Indië bracht een millioen kg. klee ding op. Spoedig zal een Cana- deesch militair hof van onder zoek worden ingesteld in Ne derland voor een onderzoek naar de geheele administratie van de Canadeesche strijd krachten in Nederland sinds de overgave van Duitschland. Het onderzoek zal zich uitsrtekken over het beheer van voorra den, uitrustingsstukken en geld. Met ingang van 16 Jan. zijn de prijzen van zeevisch met 20 verlaagd. Extremisten uit Java terroriseeren de bevolking. Groeiende kloof tusschen Djocjakarta en Batavia. belangwekkend artikel o.m.: Wij moeten een sterke eenheid vormen, niet terwille van an deren en allerminst terwille van een min.-president Sjahrir, maar voor eigen volk en land. Wanneer de strijd is geëindigd, kan Sjahrir, wat ons aangaat, heengaan en door een andere meer populaire figuur worden vervangen Onze tegenstander is gemakkelijk te overwinnen. Maar we moeten tevens besef fen, dat hij zijn krachten kan herstellen docr verwarring en verdeeldheid in onze gelederen stichten. 3eze publicatie wordt be schouwd als een bewijs van een gloeiende kloof tusschen Djokjakarta en Batavia. In ieder geval is zij van groote waarde nu zij voor de hervat ting der besprekingen het licn» zag! SJAHRIR'S VERKLARING. De verklaring van Sjahrir kan niet als zijn laatste woord worden beschouwd. Bij het spel van vraag of aanbod wil hij natuurlijk den hoogsten prijs bedingen. Overigens is er een tegenspraak in deze verkla ring. Eenerzijds zegt Sjahrir dat de Indonesiërs hun onaf hankelijkheid hebben afgekon digd en hun „republiek" be schouwen als de uitdrukking- van den volkswil, terwijl hij aan den anderen kant beweert, dat er geen oplossing voor het Indonesische probleem gevon den kan worden zonder een beslissing van de Vereen. Vol keren of ten minste van de Vereen. Staten en Gr. Brittan- nië- Beide groote mogendheden hebben echter de Nederland- sche Souveredniteit erkend, waarbij melding gemaakt werd van wettige aanspraken der Indonesiërs. Loonregeling metaalambachten. Het college van rijksbemid delaars heeft loonregelingen tot stand gebracht voor het smedenbedrijf, het loodgieters, en fittersbedrijf, het electro- technisch bedryf en het cen trale verwarmingsbedrijf. Eenheid is gebracht in de loonen. Deze bedragen voor de monteurs 9096 cent. Verkoop van bon-artikelen. Voortaan vanaf Vrydagsmor gen 8 uur. Nu sinds 2 Jan. jl. een be langrijk aantal artikelen niet langer op den bon is, zullen de op bon gedistribueerde artike len, met ingang van 18 Jan. a.s. des Vrijdags reeds om 8 u. 's morgens verkocht worden, in plaats van om 12 uur 's mid dags, zooals tot dusver. Weer 3 liter petroleum. Het Centr. DisLr. Kantoor deelt mede, dat voor het tijd vak van 21 Jan. t.m. 23 Febr. a.s. op de bonnen 730 en 830 der bonkaarten KA 602, 3 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld. In verband met de bevoor rading van den handel is het mogeiijk, dat de petroleum niet overal direct verkrijgbaar is. Voor-inlevering der bonnen is echter niet toegestaan. REGEERING NEEMT GEEN DEEL AAN DE STICHTING „PEN GUN". De minister van oorlog heeft geantwoord op vragen betref fende het deelnemen aan de stichting „Pen Gun" en het verspreiden van dat blad onder; de Nederlandsche militairen. Het is niet juist, dat de regee ring deelneemt aan de stich ting. Over de levering van een aantal abonnementen is de mi nister in onderhandeling. Een definitieve regeling is nog niet tot stand gekomen; noch het te leveren aantal, noch de voorwaarden zijn vastgesteld Er worden tevens onderhande lingen gevoerd over den re- dactioneelen inhoud, die uiter aard niet in strijd mag zijn met de regeeringspolitiek. De Anglo-Amerikaansche commissie voor Palestina heeft haar officieele werkzaamheden in Washington beëindigd. Het Wereldgebeuren Engeland neemt deel aan bezetting van Japan De conferentie ter voor bereiding van de vredes verdragen met de voor malige bondgenooten van Duitschland, zal, volgens het blad „Fran ce Soir'', op 1 Mei te Parijs worden geopend. In Londen heeft de verga dering van de Vereenigde Vol keren de rede van min.-pres. Schermerhorn hartelijk ont vangen. De Britsche ondermi nister van buitenlandsche za ken, Noel Baker, v/enschte mr. van Kleffens goluk met de rede, welke pr;f. Schermer horn uit naam van de Ned. delegatie had uitgesproken. Vóór prof. Schermerhorn sprak een Iraneesche gedelegeerde, die het zeer duidelijk maakte, dat zyn land naar hulp dei- Ver. Volkeren uitziet. Hij me moreerde de kwestie alleen maar zonder de vergadering te verzoeken eenige actie te ondernemen. Zijn land behoudt zich het recht voor het geschil met Sovjet-Rusland voor de 585 Nederlandsche kinde ren zijn te Adelboden in Zwit serland aangekomen. De Belg. min. van Oor logsschade die momenteel in Nederland vertoeft, heeft ver klaard dat als wederkeerigen dienst getracht zal worden een vergoeding uit te keeren aan de Nederlanders die in Bel gië schade hebben geleden. De Nederlandsche raads man van den Belgischen Rexis- leider Degrelle, de Weert ge naamd, is in België tot levens lang veroordeeld. De luit-generaal mr. H. J, Kruis, chef staf M.G., zal bij den officier van justitie te Breda een klacht indienen n.a. v. een in de Bredasche Courant van 8 Jan. jl. opgenomen arti kel, waarin de schrijver zich in beleedigenden vorm over het militair gezag heeft uitgelaten, vaartspolitiek bestaat overeen. Op 21 Jan- a.s. opent <jelslem.minS', maar. dc2e spreker K.LM. een luchten Imster-3'»*w dam-ZUrich, 3.maal per week. "IKS', de i°„1- CR1TIEK OP HET REGEER1NGSBELEID. Krachtiger optreden gevraagd. De Tweede luimer heeft Dinsdag den toestand in Ned.- Indië besproken. Den heer Van Poll (r.k.) kwam het voor dat de regeering niet meer zoo'n Krachtig standpunt inneemt te genover het Soekarno-regime. Ook achtte deze spreker dr. Van Mook niet den juisten man voor de onderhandelingen en noemde de voorlichting in het buitenland en in de Kamer onbevredigend. De heer Meye- rink (a.r.) wilde weten tot welke daden van bestuursbe leid de regeering zal besluiten om orde en rust te herstellen. De Kamer zal zich nu volgens spr.'eens dienen uit te spreken. 'J\a.v. een progressieve wel- Ook zal 3 maal per week van Amsterdam naar Madrid Lissabon worden gevlogen en op 4 Febr- wordt een 3 maal wekelijksche dienst Amster dam—Praag ingesteld. Dinsdagmiddag stootte een tractor op een mijn in een weiland te Velsen-Noord. De tractor werd de lucht in ge smeten. De chauffeur overleec' aan de gevolgen. Vrijdagmiddag a.s. ver trekt de „Oranje" weer naar Indië om repatrieerende land genooten naar Nederland te orengen. De Stille Omgang ter vereering van het H. Sacra ment van het Mirakel te Am sterdam zal dit jaar gehouden worden op de Zondagen 10 en 17 Maart. De uitgestelde vie ring van het 6de Eeuwfeest 13451945 zal plaats hebber, van 19 t.m. 23 Juni. Het m.s. „Johan van Ol- denbarneveldt" is uit Indië naar Nederland vertrokken met 2004 repatrieerenden aan boord- Hiervan zyn 706 man nen, 823 vrouwen en 475 kin deren beneden 12 jaar. Dinsdag is in Zutphen de eerste definitief herstelde ver- keersbrug over den LJssel in gebruik genomen. De Groningsche kustvaar der „Carpe Diem", die door de Duitschers in beslag werd ge nomen en onlangs in Noorwe gen werd teruggevonden, is op de thuisreis nog niet aan gekomen. Men vermoedt dat het schip is vergaan. Het vliegveld Leeuwar den zal als burger- en militair vliegveld dienen. Een luchtverbinding met en kele Waddeneilanden zal nog nader worden bestudeerd. passing van de middelen wel ke zulk een politiek mogelijk moeten maken. Zij is z.i. al te zeer defensief. Er wordt ver langend uitgezien naar het einde van het stadium van on derhandelen. De heer Bajettc (r.k.) achtte de resultaten van DOODSTRAF GEËISCHT TEGEN LAND WA CHÏ ER. Het bijzondere gerechtshof te Amsterdam heeft Woensdag de doodstraf geëischt tegen den land wachter Van Kleef uit Berger. Hem werd o.m. ten laste gelegd, dat hij te Amster dam 'n Joodschen vluchteling zonder vorm van proces heeft doodgeschoten. „Verzekerde" zwarte markt Vele verzekerings maatschappijen in Frankrijk hebben zich geleend voor het verze keren van „zwarte" goe deren tegen transport risico's en zelfs tegen prijsdaling en niet-ver- koopbaarheid- Er wordt een aantal arrestaties verwacht. OFFICiEKSOr-juEIDING BIJ DE KON. MARINE. In 1946 zal tc Willemsoord weer een begin worden ge maakt met de opleiding tot be roepsofficier bij de Koninklijke Marine. Voorloopig slee hst voor zee-officier en officier M.S.D. en officier van ad ministratie. Behalve aan hen, die voor zien zijn van de vereischte di ploma's, zal ook aan reeds in werkelijken dienst zijnde mili tairen der zeemacht, benevens aan hen, die zich in de oorlogs jaren niet konden aanmelden, een kans gegeven worden be roepsofficier te worden, door middel van een dit voorjaar te beginnen „noodopleiding" die 18 maanden zal duren. Nadere inlichtingen verstrekt de ma rinevoorlichtingsdienst, Konin ginnegracht 12 te 'sGraven. hage. het regeeringsbeleid bedroe vend en wensente een krachtig ger ingrijpen. Hij zou niet meer personen uit Indië willen re- patrieeren dan noodig is. De heer Van Kempen (lib.) be sprak ook de berichtgeving over Indië, pleitte voor een krachtiger optreden en ver klaarde ook een onbevredigen- den indruk te hebben van het beleid van d: i fungeerenden landvoogd. Spr. riep de regee ring toe Regeering regeer De heer Palar (s.d.), Goedhart (Parool) e- Posthuma (c.d.u.) schaarden zich achter de re geering. De heer Palar meende dat de politiek van overleg, welke thans gevoerd wordt, de juiste is en dat de meerderheid van de Kamer deze ook wens ebt. U'N.O. te brengen. Onder de Russische vertegenwoordigers, veroorzaakte deze mededee- ling groote verontwaardiging. Italië heeft verzocht zoo spoe dig mogelijk weer zijn plaats in de internationale gemeen schap te mogen innemen, ter- wijl de Wereldbond van Vak- vereenigingen categorische ver tegenwoordiging bij de Vereen. Volkeren heeft gevraagd. Vandaag komt voor de eerste maal de Veiligheidsraad bij een. Het Verre Oosten vraagt de aandacht voor het feit, dat Engeland er in toegestemd heeft met een leger deel te nemen aan de bezetting van Japan. China streeft naar een heid binnen eigen grenzen en verschillende comité's zijn in gesteld om deze tot stand te brengen. O.m. zal een nieuwe grondwet worden opgesteld. Te Neurenberg hadden de groot-admiraals Doenitz Raeder het hard te verant woorden. Uit het getuigenver. hoor en de stukken bleek dui delijk, dat zij bevelen hadden gegeven schipbreukelingen en geüniformeerde soldaten neer te schieten. Bewijzen werden overlegd, dat de „Athenia" met 1500 passagiers aan boord door den Duitschen duikbootcom mandant Lemp tot zinken werd gebracht. Zooals men zich her inneren zal, beweerde de Duit sche propaganda indertijd, dat Churchill hiervoor verant woordelijk was om Amerika's intrede in den oorlog te provo- ceeren. Des middags werd be gonnen met de bewijsvoering tegen den jeugdleider Von Schirach. In de Fransche aan klacht zal een belangrijke plaats worden ingeruimd aan den slavenarbeid, de uitplun deringen en de prac tijken der Gestapo in de bezette landen. Ook Nederlanders zullen hier bij als getuigen optreden. - De V.S. zullen in Jan. 1.500.000 ton kolen naar Euro pa verschepen, tegen 1.1SÖ.OOO ion in Dec. jl.' Voor April a.s. hoopt men den achterstand te hebben ingehaald. Generaal Eisenhower heeft medegedeeld, dat hand having van het huidige tempc der demobilisatie de uitvoering van de bezettingspolitiek in de waagschaal zou stellen. Na de verklaring van de Spaansche regeering, dat den Spaanschen bladen grootere vrijheid zal worden gegeven, hebben de Portugeesche bla den soortgelijke concessies ge vraagd. Een geheel ander feest dan thuis. De le Compagnie van 2-14 R.I. geeft het volgende relaas van de viering van Kerstavond 26 December 1945. De avond is gevallen over het strand van Malakka. Duisternis heerscht rondom ons. In de verte hoort men Kerstliederen zingen. We gaan naar de bungalow waar het feest zal gevierd worden. De zaal is prachtig versierd met groen en bloemen. Met zeer primitieve middelen hebben onze Zeeuwsche jongens een tooned gebouwd, hetgeen aan alle eischen voldeed. Op den achtergrond ons dierbaar Rood. Wit-Blauw, waarin het sym bool van Zeeland, de fiere Leeuw met daar onder „Luctor et Emergo", was aangebracht. Boven het tooneel hangt het portret van H.M. Koningin v" ilhelmina. De avond werd ingeleid door een ontroerend openingswoord, gesproken door kapt. J. H. Ap pel. Hg zeide o.m.: „Kerst mis, bij het uitspreken van dit woord gaan onze gedachten terug naar onze geliefden. Hoe geheel anders is voor ons het Kerstfeest hier als thuis. Kun nen we eigenlyk wel Kerst- feest vieren? Het is alles zoo donker om ons heen, niemand schgnt zich om ons te bekom meren en alles is tegen ons. En toch is 't Kerstfeest", vervolg de de kapt., „de geboorte van het Licht, dat tenslotte alle duisternis zal overwinnen' Hierna zong het koor, gevormd door 5 soldaten, „Stille Nacht", hetgeen schitterend klonk en waarvan de tonen als het ware over het stille donkere water zweefden. Eenige Kerstge dichten werden ten gehoore febr acht. Daarna een gedicht loor een onzer jongens ge maakt, getiteld „Kerstmail Holland-Malakka", hetgeen de briefwisseling beschreef tus schen onze jongens hier en hun familie in Holland. Een Kerst verhaal werd verteld, waarna weer liederen werden ge zongen en gedichtjes werden gedeclameerd. Vervolgens wer den onze jongens op oliebollen en chocolademelk getracteerd, Na de pauze werd overge schakeld naar een eenigszins vroolyker programma, dat be stond uit liedjes en gedichtjes op de compagnie, het doel van de reis en de komst der jon gens, de berechting van Mus- sert en zijn tante, en decla matie. Luit P. v. As sloot den zeer geslaagden avond, waarna het Wilhelmus gezongen werd. Voor de doodstraf. Uitspraak van de Generale Synode der N.H. Kerk en de G.O.I.W. De Generale Synode van de Hervormde Kerk heeft zich in een herderlijken brief als volgt uitgesproken: „De Overheid als dienaresse Gods, zich gesteld ziende voor de taak de ge rechtigheid te handhaven en de daarop gepleegde inbreuken te bestraffen naar Gods Woord, heeft het recht in geval van zeer zware schuld de doodstraf toe te passen". Naar de over tuiging van de Synode dient het recht van gratie te allen tijde gehandhaafd te worden. Een usantie, waarbij aan el- ken veroordeelde gratie zou worden verleend, acht de Sy node onwenschelyk. De afd. Zeeland der Gemeen schap Oud Illegale Werkers heeft zich vóór de doodstraf uitgesproken. In de toelichting zegt de G.O.I.W. o.m., dat wel niemand de rechtmatigheid der toepassing van de doodstraf in twyfel trekt. Het Kon. Besluit van 22 Dec. 1943, dat de toe passing van de doodstraf mo- felgk maakte, is gebaseerd op e veiligheid van den staat en dit argument spreekt dus wel sterk. Een rechterlylce dwaling is uitgesloten als de schuld van den verdachte volkomen vast staat. Ook de bewering, dat onbeschaafd is de doodstraf toe te passen, gaat niet op omdat landen als Engeland en Frankrijk toch niet als onbe schaafd kunnen gelden. Ten stelligste spreekt de G.O.I.W. .igen, dat deze strafoefening het element van wraak insluit. Van wraakgevoelens is geen sprake. Het recht is geschonden en verkracht op een wijze, die eenig is in de geschiedenis. Dit geschonden recht roept om ge noegdoening. Voor de individuen, die het bloed van onze beste makkers en medestrijders hebben doen vloeien, kennen wij maar één bestraffing: de doodstraf. BOOT VERBINDING VLISSINGEN—BRESKENS ONVOLDOENDE? De bootverbinding Breskens; Vlissingen is den laatsten tyd aan critiek onderhevig- Het is de reizigers van W.-Zeeuwsch- Vlaanderen onbegrijpelijk, dat een klein schip als de „Ko ningsplaat", dat volgens som migen bovendien niet zeewaar dig is, de verbinding Vlissingen -Breskens moet onderhouden terwijl een schip als de „Ko ningin Emma" slechts op het traject Perkpolder-Kruiningen vaart. Dit laatste zou dan zijn in verband met een gunstiger kolen- en oliepositie; wat een West-Zeeuwsch-Vlaamsch rei ziger dan weer de opmerking ontlokt, dat de veilige vaart blijkbaar aan de economie wordt opgeofferd. Ter geruststelling van de West-Zeeuwsch-Vlaamsche rei zigers kunnen wij meedeelen, dat de „Koningsplaat" hoewel klein, zeer goed zeewaardig is en bovendien voor het traject VlissingenBreskens, zooals het nu is. van voldoende capa citeit. Inderdaad kunnen groo te auto's niet vervoerd worden, deze moeten over Kruiningen, waar de veel drukkere verbin ding door de „Koningin Em ma" wordt onderhouden. Over een maand of twee hoopt men zelfs, dat dit veer weer geheel vooroorlogsch zal kunnen func- tionneeren, doordat de „Ko ningin Wilhelmina" hier den dienst gaat onderhouden. Laat men niet te snel zijn met on gegronde critiek en zich ervan overtuigd houden, dat bij de verdeeling der schepen over de verschillende veren met alle factoren rekening is gehouden en met zeer onvoldoende ma terieel gedaan wordt wat mo gelijk is. ONZE GENEESKUNDIGE VERZORGING. Onlangs werd in de Tweede Kam.r aan de regeering ver zocht aan de artsen voldoen de vervoermiddelen ter be schikking te stellen. De ministers van Schalk en Drees antwoordden, dat reeds maatregelen getroffen waren om auto's aan artsen te ver schaffen, waardoor de medi sche verzorging voor de win termaanden afdoende gewaar borgd is. In verband hiermede moeten wij opmerken dat er een nij pend tekort is aan medica menten, geneesmiddelen, etc. Diverse artsen hebben meer malen bepaalde medicijnen ab soluut niet beschikbaar, ande re geneesmiddelen (speciaal de meest noodzakelijke) zijn er in zoo klein kwantum, dat al leen in enkele van de meest dringende gevallen kan wor den geholpen, voor sommige bestanddeelen zijn alleen surro gaten voorhanden. Er is alle reden dat de art sen hun stem laten hooren en bij de officieele instanties aan dringen op het ruimer beschik baar stellen van de noodige medicynen, etc., terwgl het pu bliek de uiterste zuinigheid dient te betrachten. Maandag vergaderde de tg delijke raad van Aardenburg. Het is het gemeentebestuur niet bekend of het bouwplan werd de openbare school ta St. Kruis te handhaven. Ge sproken werd over de zonder linge toestanden op deze school, die door een der leden met schandalig, betiteld werden. Ge tracht zal worden zoo spoedig mogelijk hierin verbetering te brengen. Aanbevolen werd te St. Kruis een oudercommissie op te richten. Adhaesie werd betuigd aan het adres van Kortgene om den standplaats aftrek voor onderwijzers te la ten vervallen. de rondvraag werd o.m. gevraagd naar een voetpad te Ede, de noodwoningen, den weg naar St. Lourerjns, de sa menvoeging der gemeenten, het te laat oproepen door en het lange wachten bij de distri butie. De toren en de kerk zullen in fcun ouden vorm her bouwd worden. Tenslotte wees de heer Catsman nogmaals op een volgens hem niet te tolev reeren toestand, nl. dat Oost burg en Aardenburg denzelfden wnd. burgemeester hebben. De voorz. verklaarde hierop dat hij zijn functie te Oostburg zoo gauw mogelijk wenscht neer te leggen. Dinsdagmiddag vertrokken uit Biervliet 18 kinderen voor een verblijf van drie maanden naar Friesland. De heer W. NaeyeWee da werd herkozen als ouderling en de heer W. Verplanke als diaken der Ned. Herv- kerk te Biervliet. De kerkeraad der Ned. Herv, kerk te Biervliet richtte een schrijven tot den minister-pre sident in verband met de scha de door oorlogsgeweld aan de kerk, om de schadevergoeding te berekenen naar de werke lijke herstelkosten en niet óp basis 1940, gedachtig aan de spreuk: „Draagt elkanders lasten". Het uurwerk van den toren van de Ned. Herv. Kerk te Cadzand hetwelk tengevolge van de oorlogshandelingen ernstig beschadigd was, is her steld en zal zeer binnenkort weer worden geplaatst. Het gemeentebestuur van Cadzand heeft van de Inspec tie Kunstbescherming te 's- Gravenhage bericht ontvangen, dat het Rijksbureau voor de monumentenzorg zich in be ginsel bereid heeft verklaard om bij te dragen in de kosten van herstel van den eenigen windmolen in deze gemeen'.e. Het herstel van dezen mooien molen zal het landschapsschoon in deze streek zeer ten goede komen. In Oostburg is bij de fa« Schippers en Nauta in de Brouwerijstraat momenteel een radiotoestel te bezichtigen dat H. M. de Koningin aange boden heeft aan den heer v. d. Vijver. Toen deze n.l. uit Duitschland repatrieerde ver nam hij dat het huis van zijn ouders was verbrand waarbij zijn ouders en verdere verwan ten waren omgekomen. Dit is H- M. de Koningin ter oore ge komen, die na informatie, hem een radiotoestel schonk en zich in dit gebaar weer een Moeder van ons volk topnde. Tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den Philippine- polder is benoemd de heer A. A. Goethals te Sas van Gent. Tot onderwijzeres aan de Herv. school te Dongen is be noemd mei. A. H. van Dom melen te Vlissingen» In de Ger. kerk te St. Lau rens werd tijdelijk aangesteld tot koster de heer Jac. Corbijn. De heer B. Wattel, die om ge zondheidsredenen als zoodanig ontslag vroeg, vervulde deze functie ruim 39 jaren. De heer D. Luteyn, thans adjunct commies le klas ter Gem. secretarie te Ridderkerk, vroeger te St. Laurens, is be noemd tot commies ter Gem. secretarie te Rotterdam. Tot koster van de Ned. Herv- kerk te St. Laurens werd benoemd de heer M. v. Slooten. Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Aangeno men naar 's-Heer Hendrikskin deren as- S. P. de Roos te Hel- levoetsluis. Chr. Geref. kerk Aangeno men naar Biezelinge ds. A. Grappen te Elburg. Combinatie. Na samenspreking met den kerkeraad van Terneuzen eu nadat in beide kerken een ge meentevergadering is gehou den besloot de kerkeraad der Geref. kerk van Hoek(Z.) z.s. m. over te gaan tot het beroe- oen van .-en predikant, die dan 2 dagen per week hulpdiensten in d k Terneuzen, spe ciaal voor den evangelisatie- arbeid verrichten zal. Dit be sluit werd genomen om den predikant van- Terneuzen het werk wat te verlichten en om dat nadat 54 der gemeente van Hoek zich vrijgemaakt heeft er geen voldoenden arbeid meer voor een predikant in de reeds is goedgekeurd. Besloten Geref- kerk van Hoek is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1