KERKCONCERT .J Sport De voetbaluitslagen. Eerste klasse. Distr. L A.D. O R.F.C. 3—1, E.D.O.Xer xes 12, EmmaAjax 05, V.S.V.'t Gooi 62, Hermes D.S.V.D.O.S. 3—2. Distr. H. Blauw WitStorm vogels 3—0, D.H.C,D.F.C. 3 2, NeptunusHuarlem 32, V.U.C.—H.B.S. 1-0, Feyenoord Sparta 34. Distr. Hl. Ensch. Boys Heracles 10, QuickTuban- tia 2—1, A.G.O.V.V.Go Ahe ad 21, Be QuickEnschede S1, P.E.C.Wageningen 3-1. Distr. IV. R.K.T.V.V.—Wil lem II 0—5, B.V.V.—LONGA 1—0, R.B.C.—N.A.C. 0—5, VlissingenBaronie D.N.L. 1 1, EindhovenN.O.A.D. 02. Distr. V. A. G.V.A.V.Velo- citas 4—3, H.S.C.—Be Quick 1—3. B. FrisiaLeeuwarden 03, L.S.C.Sneek 0—1. Distr. VL JulianaMaurits 1 5, Sportclub EmmaBleijer- helde 1—2, V.V.V.—Limburgia 13, De SpechtenRoermond 61. 3de kl. G. IersekeVlissin gen n 51. 3de kl. H. Corn. BoysSluis kil 1—0. RotterdamZwaluwen 02. VlissingenBaronle-D.N.L. 1-1 In een wéinig fraaie vertoo ning wist Vlissingen het tot een puntenverdeeling te bren gen^ waarmede zij beslist te vreden mag zijn. Het grootste deel van den wedstrijd was de Baronie in den aanval, maar ook by hen liet de afwerking te wenschen over. By Vlissin gen ging van de voorhoede weinig kracht uit, wat voor een groot deel toegeschreven moet worden aan het ontbre ken van Hendrikse en v. d. Kasteele. In het bijzonder Gel dof bracht er op de linksbin nenplaats bitter weinig van te recht. Waar v. d. Schraaf grootendeels in het midden veld opereerde, moest het dus hoofdzakelgk van v. d. Velde en v. d. Egk komen, die het dan ook tegen de Baronie-de fensie verre van gemakkelijk hadden. Brinkhaus was ln de middenlinie weer uitstekend op dreef. Direct na den aftrap zaten de gasten voor het Vlissingen- doel en Harting kon slechts ten koste van 'n hoekschop redden. Vlissingen werd geheel in de verdediging gedrongen en moest zich bepalen tot uitval len. Harting kreeg druk werk, doch kweet zich uitstekend van zyn taak. Eerst twee min. voor de rust gelukte het den linksbuiten Adriaansen het overwicht van de Baronie in een doelpunt uit te drukken. (0—1). In de tweede helft was het tempo iets hooger en ging de stryd meer gelijk op. Tech nisch en tactisch was er niet veel te genieten, wel was er nu een element van spanning gekomen, daar de Vlissingsche verdediging de aanvallers goed wisten te bedwingen, terwijl bii a gasten de achterhoede onzeker ging spelen. Vlissin gen zag hierin haar kans en beeon verwoed aan te vallen. Een vrije schop van Butz en een hard schot van v. d. Schraaf gingen juist naast. Nadat v. d. Egk evenals voor de rust, verscheidene kansen onbenut had gelaten, gelukte het hem ongeveer 5 min. voor het einde den bal over de lijn te werken. (11). Vlissingen versterkte de verdediging en het gelukte haar een gelgk spel uit het vuur te sleepen. Offlcieele publicaties De leider van den distributie- dienst Oostburg maakt bekend, dat de uitreiking van bonkaar ten voor de 2e per. 1946 zal gehouden worden op onder staande dagen en plaatsen. Aardenburg: 7, 8, 9 en 10 Jan.; Biervliet: 14, 15, 16 en 17 Jan.; Breskens: 7, 8, 9 en 10 Jan.; Cadzand: 3 en 4 Jan.: Draaibrug: 15 Jan.; Driewe gen: 11 Jan.; Eede: 16, 17 en 18 Jan.; Groede: 15, 16, 17 en 18 Jan.; Heille: 16 Jan.; Hoofd plaat: 7, 8 en 9 Jan.; Kruisdgk: 4 Jan.; St. Kruis (Dorp): 11 Jan.; St. Kruis (Eiland): 14 Jan.; Nieuwvliet: 11 en 14 Jan.; Nieuwersluis: 3 Jan.: Oostburg: 14, 15, 17 en 18 Jan.; Retranchement: 10 en 11 Jan.; Schoondgke: 10, 11, 14 en 15 Jan.; Sluis: 7, 8 en 9 Jan.; Sasput: 10 Jan.; Waterland- kerkje: 3 en 4 Jan.; IJzendijke: 3, 4, 5, 7, 8 en 9 Jan.; Zuid- zaride: 3 en 4 Jan. De zelfverzorgers dienen by de ze uitreiking geen opgeplakte bonnen mede te brengen, doch deze zorgvuldig te bewaren tot de uitreiking van de 3e periode 1946. OPGAVE VOORRAAD WERKKLEEDING. De Leider van den Distribu tiekring Middelburg verzoekt alle textielhandelaren van de per 2 Jan. 1946 voorradige werkkleeding een opgaaf in te dienen bij zijn dienst vóór 5 Jan. 1946. De maten dienen hierbg te worden vermeld. Voor deze werkkleeding zul len zoo spoedig mogelgk ver gunningen worden uitgereikt. Nog vorst. Oosteiyke wind met lichte tot matige vorst, op vele plaat sen, in het bijzonder in het Noorden en midden des lands, Weerbericht bewolkte lucht, doch geen, neerslag van beteekenis. Hoog- en laagwater Vlissingen. Donderdag: hoog: 1.48 en. 14.07, resp. 1.93 en 1.92 m. -f N.A.P., laag: 8.21 en 20,34, 2,05 en 1,97 m. N.A.P. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Th. Rotman, 37. Het hielp niets, méneer Kruizemunt'# portemonnaie moest er aan gelooven; hfj liet eenige costuums op zicht komed en zocht er een uit. Vervolgens kocht hij. verlokt door al het water, dat hij overal om zich heen zag, een hengel met toe» behooren en stelde zich op een der bruggen op, om zoo mogelijk een vlschje te verschalken. Tot onze groote vreugde werd ons heden een Dochter geboren- We noemen haar ANKE CHARLOTTE. H. J. FLIERMAN C P. FLIERMAN— THOMASSEN. Vlissingen, 29 Dec. 1945. Kolvenierstraat 6- Tydelgk Kraamkliniek Mid delburg. De Heer en Mevrouw Ds- J. H. HANNEMAN- SCHWAK2 geven met blgdschap kennis van de geboorte van him Zoon PETER JACOBUS JOHANNES. Middelburg, 29 Dec. 1945. Noordbolwerk 17. Met biydschap geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje FRANSINA (ENA). C. VERMEULEN. F. S. VERMEULEN VAN DEN BROEKE. KEES- PIM. Middelburg, 30 Dec. 1945. Nieuwepoortstraat 13. Het huweiyk van J. STROO en J- VLIEGER Is wegens ziekte, tot op nader te bepalen datum uitgesteld. Grypskerke, 31 Dec. 1945. Welke zaak staat er veertien uren per dag voor U klaar? De badinrichting Is eiken werkdag geopend van 7,30 21,30 uur. Is dat geen service BADHUIS MIDDELBURG. Voor de vele biyken van be langstelling vóór en. by ons huwelgk ontvangen, zeggen wh, mede namens wederzijd- Bche Ouders, hartciyk dank- L. A. JONGEPIER. A. JONGEPIER— DE RUUTER. Middelburg, 19 December 1945. Jasmynstraat 39- De Heer en Mevrouw DE BRUIJN—HENDRIKS zeggen langs dezen weg, ook namens wederzijdsche Ouders, harteiyk dank voor de vele biyken van belangstelling by hun huwelgk ontvangen. Souburg, 28 December 1945- Hiermede betuigen wg, me de namens onze Kinderen, on zen hartelgken dank voor de vele biyken van belangstelling, ontvangen by de herdenking van ons 50-jarig huweiyksfeest op 20 December jl. D. H- VAN HOORN. J. W. A- VAN HOORN- LICHTENBERG Middelburg. Rouaansche Kaai 21- Hiermede betuigen wy, ook mede namens onze Kinderen en Kleinkinderen, onzen hartelij- ken dank voor de vele blijken van belangstelling by de her denking van ons 55-jarig Hu welijksfeest op 18 Dec. jl. A. ROTTIER. E- ROTTIERV. d. VELDE. Borssele, Lange Zuldweg 3. Harteiyk dank aan de inwo ners van Heinkenszand voor den vriendschappeiyken om gang gedurende onze evacua tie, in het bijzonder aan alle verpleegden en het personeel van het Hulpziekenhuis. De doorgebrachte dagen zullen steeds een dankbare herinne ring voor ons blijven. Wg wen schen allen een harteiyk vaar wel toe. Gebrs. en Zuster GABRIÊLSE Westkapelle. December 1945. Tot mgn grootste spgt moest ik 's Heer Arendskerke verla ten. Allen bekenden onze groe ten. In het byzonder onzen harteiyken dank aan de Fam. J. VAN 9CHATK, waar wij voorheen ruim 2% jaar gast- vryheid hebben genoten. J. FERREE. v-h. Directeur „Excelsior". VERHUISD: naar Noordslngel 74, R. A. SWANBOKN Hoofd Christel. Burgerschool, Singelstraat, Middelburg- AMBACHTSSCHOOL EN AVONDSCHOOL TE GOES. Kerstvacantie verlengd. Her vatting van de lessen Maandag 7 Januari e.k. DE DIRECTEUR. Heden overleed plotse ling in het Sanatorium Zonnegloren" te Soest, onze innig geliefde Zoon en a.s- Verloofde DICK JOZIASSE, in den leeftijd van 21 jaar. Zgn diepbedroefde Ouders en a.s. Ver loofde. C. JOZIASSE. P- A. JOZIASSE HAAZE. RIE KWAKKELSTEIN. Vlissingen, 28 Dec. 1945- Beursstraat 9. De teraardebestelling heeft Dinsdag 1 Januari 1946 plaats gehad op de Noodbegraafplaats te Vlis singen. Heden overleed plotse ling in het Sanatorium „Zonnegloren" te Soest, onze innig geliefde Klein zoon en Neef DICK JOZIASSE, in den leeftyd van 21 jacr. Wed. D- JOZIASSE. P. JOZIASSE. C. JOZIASSE— DUYVEKOT en Kinderen. J". JOBSE en Kinderen. Vlissingen, 28 Dec. 1945. Heden overleed, zacht, en kalm, na een langdurig ziekbed, onze lieve Zoon, Broeder, Zwager en Oom, LEENDERT PIETER BARKMAN, in den jeugdigen leeftijd van 23 jaar en 6 maanden. L. BAREMAN. J. P. BAREMAN— VAN DER MOERE- J. DE VOS BAREMAN. M- J. DE VOS. J. N. BAREMAN. Geersdyk T- KASTELEYN BAREMAN. M. L. KASTELEYN Kamperland. 21 Dec. 1945. Hiermede vervullen wg den treurigen plicht ken nis te geven dat in het St. Joseph Ziekenhuis, na een kort doch smarte- lgk lgden is overleden onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante SARA MARTINA KAMERMANS in den jeugdigen leeftijd van 28 jaar. Haar diepbedroefde Ouders, Broers en Zusters. Vlissingen: A. KAMERMANS. L- KAMERMANS- VADER. Rotterdam B KAMERMANS. Middelburg: J. KAMERMANS. J. S. KAMERMANS— v- d. BERGEN en Kinderen. Souburg: C. CORNELIS— KAMERMANS. P. CORNELIS en Kind. Rotterdam L PIJL— KAMERMANS. J. PIJL en Kind. Malakka (Indië) A. KAMERMANS. Vlissingen W. KAMERMANS. Vlissingen, 31 Dec- 1945. Paul Krugerstraat 9. De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 3 Januari 1946 om 1.30 uur vanaf Paul Krugerstr. 9. Met diepe droefheid ge ven wij kennis, dat de Heere heden, na een kort stondige ziekte, zacht en kalm tot Zich nam, onze innig geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Nicht ARIÊTTA VALENTIN, geb. GROENENBERG, in den leeftyd van 37 jaren. Zg ruste in Vrede. Ede: N. GROENENBERG- J. M. GROENE'NBERG STEKETEE en verdere familie. Ede 23 December 1945, Parkweg 13. De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Algemeene Begraafplaats te Ede. Algemeene kennisgeving. Heden overleed te Etten in het Noodziekenhuis „Withof". onze Oom, de Heer J. VAN ZWEED EN, ln den ouderdom van byna 72 jaar- Fam. DIJKEN. Middelburg, 24 Dec. 1945. Gortstraat 59. De teraardebestelling heeft plaats gehad te Prinoenhage 28 December 1945. Tot onze diepe droef heid, vernamen wij heden van onze Dochter uit Batavia het ontstellende bericht, dat haar Man JAN PETRUS DE PUTTER, Controleur B. B., in den leeftyd van 36 jaar, op 11 November 1944 in een kamp te Bangka is overleden- Fam. W. DE SMIDT. Utrecht. 28 Dec. 1945. L. de Colignystraat 4- Algemeene Kennisgeving. Nog treurend over het verlies van onze geliefde Moeder, werden wy weder om getroffen door het overigden van onzen ge liefden Vader, Behuwd- en Grootvader, LEVINUS BACK, in den ouderdom van 70 jaren- Zgn diepbedroefde Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg: J. J. BACK. Goes: C. M- BACK- KARET, en Kinderen. Arnhem: J. L. BACK. M. A- E. BACK- REKKERS en Kinderen. Kapelle-Biezelinge L. M. BRASSER- BACK. A- M. BRASSER en Kind- Vlissingen, 30 Dec. 1945. Kasteelstraat 42. ï)e begrafenis zal plaats hebben heden, Woensdag 2 Januari, om 2 uur vanaf het sterfhuis. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader PIETER KESTELOO, in den ouderdom van 79 jaren. Wed. C. KESTELOO— MAAS. Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen en Ach terkleinkind. Koudekerke, 30 Dec- 1945. In het laatste uur van 1945 overleed onze ge liefde Broeder en Behuwd- broeder LEENDERT JACOBUS VAN VARIK, in den ouderdom van 80 jaar. J. C VAN VARIK. E. VAN VARIK TRAAS. Middelburg, 31 Dec. 1945. KENNISGEVING. Ondergeteekende, D. P. VAN MALE, bakker te Cadzand, geeft kennis dat hg van 1 Jan. 1946 af zijn zaak heeft over gedragen aan den Heer L. M- VAN LIERE. Hy bedankt het publiek van Cadzand voor het gedurende ruim 30 jaar in hem gestelde vertrouwen en be veelt zgn opvolger in dezelfde gunst aan, D. P. VAN MALE. Bakker, Cadzand. Verwijzende naar bovenstaan de, deelt ondergeteekende aan het geachte publiek van Cad zand en omstreken mede. dat hy de zaak van den Heer D. P. VAN MALE per 1 Jan- 1946 heeft overgenomen. Trachtend naar vermogen en beste weten zyn Cliëntèle fé bedienen, beveelt hy zich be leefd in Ieders gunst aan- L. M. VAN LIERE, Ut. 7, Cadzand. Allen, die hun deelneming betoonden na het ontvangen overlgdensbericht van onzen lieven Man, Vader, Zoon, Schoonzoon, Broeder, Zwager en Oom, zeggen wij hartelgk dank. Uit aller naam, Wed. S- VAN BELZEN HOUMES. Oost-Souburg, December 1945. Ritthemschestraat 23. Ondergeteekende deelt zijn geachte cliëntèle mede, dat hg, zyn Timmer- en Metselbedrijf per 1 Januari 1946 weer heeft heropend. Na het ruim 20 jaar genoten vertrouwen beveelt hg zich we derom in ieders gunst aan. J. JOBSE Wzn. Timmerman, Duinweg 35 Oostkapelle- NET MEISJE gevraagd voor de morgenuren, van 812,30 uur. H- KAMP HUIS, Singel 89 boven, Vlis- op DONDERDAG 3 JANUARI. 8 UUR, in de NOORDERKERK (Bogardstraat) Middelburg, te geven door: TANNY VAN DE GARDE, Sopraan. B. BONTHUIS—DHONT. Vlooi. PIET BROERSE, Orgel- Programma's k 0.75 plus stedel. bel., bg Wagenaar, Van Dammen en aan de Kerk. De Varkensfokvereeniging te N.- en St. Joosland maakt be kend dat de beeren zyn gestald by S. JANSE, N.- en St. Joos land, en dat het dekgeld met 1 Januari is vastgesteld op 5,50 voor de leden en 10, voor niet-leden. Namens het Bestuur, J- J. MESU, Voorzitter. Gemeente OOSTKAPELLE. Uit naam van alle Ambachts lieden van Oostkapelle wordt bekend gemaakt, dat van 1 Januari af ieder kwartaal een nota zal worden gegeven voor gedane werkzaamheden en le veranties. De gezamenlijke Ambachtslieden. RECTIFICATIE. In de advertentie Dienst regeling van de N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". Autobnsdienst Vlissingen (StadStation) v-v geplaatst in de Prov. Zeeuwscne Courant van 29 Dec. 1945 staat onder de vertrekuren van de Prov. boot vermeld 11.15 uur. Dit moet zijn 11-50 uur. NUTSSPAARBANK MIDDELBURG. Te beginnen. 1 Januari 1946 bedraagt de rentevergoeding 2 Gevraagd NETTE WINKELJUFFROUW- FA N. ZANDEE, Walstr. 104 Vlissingen. Voor de vele bewyzen van deelneming, die wg ontvingen na het droevig bericht van het overiyden van onze lieve Kin deren LAURINA KRUIZINGA DE BOO VAN UIJEN en JACOB KBUIZINGA. betuigen wy onzen hartelgken dank. Uit aller naam, L. DE BOO VAN UUEN. Zundert, December 1945. Gevraagd Eenige volslagen AUTOMOBIELM ONTEURÖ. Een aankomende Bediende voor kantoor en magazynwerk Hoog loon, goede vooruit zichten. GARAGE ITALA Kromme Weele 15. Middelburg. Telefoon 2530. VERLOREN Portemonnaie met circa 75. f 80, w.o. Loon, Ring en ledig loonzakje. Tegen belooning te rug te bezorgen: G. P. WES- SEL, M. H. Trompstraat 13, Goes. I H.H. MOLENAARS. De Molenaars van Walche ren worden opgeroepen ter vergadering op Dinsdag 8 Jan., nam. 1,30 uur, Café „De Vriendschap", Markt, Middel burg. Aller opkomst gewenscht, VOOR UW MEUBELEN Groote sorteering prima BUIS. MAGAZIJN „META" Paul Krugerstraat 84, Tel- 649 Vlissingen. ONTVANGEN: Pracht blanke Slaapkamer Dressoirs 2-pers. eiken Ledikanten 1-persoons Ledikanten Kinderledikantjes S-deelige 2-persoons Matrassen met of zonder Kinderledikant-Matrassen Wiegen worden spoedig verwacht. N.V. GEBR. BISCHOFF Wolstraat 15 Vlissingen. HERVATTING der Solozang en Solfège-lessen op Maandag 7 Januari 1946. ELS VAN ANDEL Noordsingel 140, Middelburg. SLAAPGELEGENHEID aangeboden voor één persoon. Brieven No. 342, Bureau P.Z. C-i Middelburg. VERKOOP van 800 paar Eng. Klompschoenen voor Jongens, Meisjes en Dames. Lederen bovenwerk, hou ten zool met rubber. Verkrggbaar ZONDER BON op DONDERDAG 3 Januari a.s. van 9 lot 12 uur 's morgens, verdeeld over onderstaande schoen zaken: Fa. BATA, Walstraat. Fa. v. Haren* St- Jacobs- straat. Fa. Van Kampen, Oude Markt. Fa. Labrujère, C. Busken- straat. Fa- Plouvler, Nleuwendyk. Fa. Timmerman, Bellam,- park. Fa, Roelse, Nieuwstraat. Groote Cacao- en Chocolade fabriek vraagt PRIMA VERTEGENWOORDIGER voor de prov. Zeeland en Wes- telgk Noord-Brabant- Liefst met de branche bekend, leeftgd ca. 30 jaar. Brieven met volle dige inlichtingen omtrent ge noten onderwijs, burgerlijke staat, ervaring, vroegere be trekking (en), wanneer be schikbaar, enz., onder No. 1809, Adv. Bur. DE LA MAR, Mau- ritsweg 50, Rotterdam- Net Meisje zoekt KOSTHUIS te Middelburg. Brieven no. 341, Bureau P.Z C., Middelburg. Mevrouw KLINipSRT, Groote Markt 34, Goes, vraagt voor direct een DERDE MEISJE voor de morgenuren, wegens vertrek van het tegenwoordige naar Holland. Wie wil mgn mooie Woning in Amsterdam (West) rullen tegen dito woning in Kloetinge of Goes? Brieven onder No. A 458, Bureau „Zeeuwsch Dag blad", Goes. GEVONDEN, Vrydagavond 21 Dec., Heerenhorloge, o. d. trap v- h. station te Goes. Terug te bekomen tegen gemaakte onk.. Tulpstraat 15, 2 x b., Goes. VERLOREN een BREL, om geving K. Delft. Tegen beloo ning terugbez.: Wed. SNOEK, Nieuwstraat 50, Middelburg. VERLOREN: GOUDEN TROUWRING, inschrift G. G. A. 15 8-'15. T. b. t. t. b. BAKKER, Singe 196, Vlissingen. Stichting Zeeuwsche Volksuniversiteit. TENTOONSTELLING „BEHOUDEN SCHOONHEID' Geopend op werkdagen van 1012, van 13,3017 en van 1921 uur. 's Zondags van 18 16 uur. Rondleidingen iederen werk dag 's avonds 19,30 uur. Jongelui, die wenschen te trouwen, zoeken in Vlissingen gemeubileerde Zit- en (of) Slaapkamer, met gebruik van keuken. Brieven, letter R 6, Bureau P.Z.C-, Vlissingen. ENGELSCH. Wilt U werkelgk vlot Engelsch leeren spreken en versta: n Schrijf leeraar met 25 j. erv- in Engeland. Brieven onder no 336, Bur. P Z.C., Middelburg DAM S Levert uw /ergunning voor uw BABY-PAKLET in by Moj. POPPE, Middelburg Gravenstraat 86. Heeft U al eens van de N. H. D. gehoord? Wy komen met goed nieuws door geheel Zeeland. NEDERLANDSCHE HERZIENE DEMOCRATIE. Bykantoor: Hoofdstr- 11, Krulnlngen. Te koop by inschryving: 3 Beuken-, 1 Kastanje-, 1 Acacia- en enkele Appel en Perenboomen, staande op het terrein „Kam- pershoek", Oostburg. Inschry- vingen tot uiterlgk 15 Januari 1946. Adres: J. A. VERHAGE Breedestraat, Oostburg, alwaai ook inlichtingen te verkrygen zijn. Rooivergunning aangevraagd. Hoogachtend, I. J- VAN HOUT.E OP VERGUNNING! Gegalvaniseerde Emmers, Waschtobben, 50 cM- 2-pits Gascomforen. A. VAN ROO.-, L. Viele 62, Middelburg. TIMMERLIEDEN EN METSELAARS gevraagd. J. HUIJSMAN, Kacteelstr- i Telefoon 604, Vlissingen. Voor direct gevraagd en aankomende Bakkersknecht of een net persoon om brood te bezorgen. BEUN, Nieuwen- dyk 53, Vlissingen. WONINGKUIL. Wie ruilt goede woning in Vlissingen voor dito in Middel burg? Huurprijs rt 5,per week- Brieven onder no. 340, Bureau P.Z.C., Middelburg. Voor zoo spoedig mogelgk MEISJE o* VROUW gevraagd voor eenige uren per daf of 3 maal een dag p. week. in gezin waar vrouw door in validiteit haar heele huishou den niet kan doen. Vlissing- schestraat 31, Middelburg. Te huur gevraagd een gedeelte van Woning, onremeublleerd, of een kamer, slaapkamer me gebruik van keuken, voor 2 personen te Middelburg ot Vlissingen. Brieven onder no, 343, Bur. PEC., Middelburg. Gevraagd COLPORTEURS voor Goes, Middelburg, Vlis singen. Sollicitaties, zoowel schrifteiyk als mondeling aan het bijkantoor, Stichting N-H D., Hoofdstr. 11, Kruiningen. Te koop of te huur gevraag' H O F S T E E, met of zonder gebouwen, op Walcheren of Zuid-Beveland. LEWIEZE. Polder Heinkens zand, D 26. TALENSTUDIE opent U den weg naa* een betere positie. Handelscorrespondentie t L.O. en M.O Acten Taal- en Letterkunde Fransch Engelsch Duitsch Spaansch Russisch Italiaansch Maleisch Latijnsch Nederlandsch Vraag voor de studie, die U interesseert een kosteloos pros pectus bg de LEIDSCHE ONDERWIJSINSTELLINGEN Joh. de Wittstraat 165—169, Leiden. GOED NIEUWS van Levensmiddelenbedrtyf ALBERT HUIJSMAN Gravenstraat 12, Middelburg, Het nieuwe jaar begint goed, want er is weer een koffiebon voor het publiek in zicht. Onze bevoorrading stelt ona ln staat tegen alle bonnen, dia U ons geeft, volop te leveren. Evenals de vorige keeren le veren wy in 3 prgsklassen. zoo. wel boonen als gemalen, xü-s prgsklasse I 18 ct, per 100 gr. prijsklasse II 16 ct. per 100 gr, prijsklasse m 12 ct. p. 100 gr» Wg verzekeren U een prompte levering, waaraan alle zorg zal worden besteed. Wy leveren U alleen de beste merken, als Van Nelle, Douwe Egberts, Keg en Kahrels. Ook leveren wg" de thee van dezelfde mer ken. Hoogachtend, Levensmiddelenbedryf ALBERT HUIJSMAN. MAATKLEEDING kleedt OHBBBISPELIJI DANCE. Een Grand Garrison Dance zal gehouden worden in het Schut tershof, Middelburg, op Don" ierdag 3 Januari a.s. van 7,30 tot 11.30 uur. 3URPRISES PRUZEN. Kaarten verkrygbaar aan kan toor van Town Major of aan len ingang der zaal. PAS GETROUWD Geef dan Uw adres en huweiyksdatum vóór 5 Ja. auari per post op aan Afd- Woninginrichting van Fa. H- BLOK Zonen Kapelle (Z.B.) I Duizend jonge echtparen in Zeeland ontvangen gra tis een prachtige kunst kalender, geteekend door Jan Strube. Gevraagd tegen 1 Maart '46 een paardenknecht en eenige vaste arbeiders. W. VAN DER WERB'F, Rilland-Bath. HUIZEN, ZAKEN, ENZ. te koop gevraagd. W. BOSDUK, Walenslngel 1, Middel'jurg. I'egen 1 Februari Dienstbode-Huishoudster /raagd in gezin van 2 per sonen. Br- lett. T 6, Bur. P.Z.C,, Vlissingen Houthandel. Zagery, Schaven» A. VAN RIESEN ZAAGT BOOM EN IN LOON. Aflevering direct Bergen op Zoom Telef. 38. Antwerpsche straatweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6