PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT OngerusM over te vroegtijdig Duitsch zelfbestuur. ONZE INDISCHE POLITIEK. De Moerdijkbrug opengesteld. Hitiers politieke testament. Uit de provincie. Wissel Zeeuws-Vlaanderen Hoofdredacteur 0. Baltlutljn (met redactioneels medewerking van dr W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P-Z.C, l-o.. Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen- B A. van Verre, C. Zwagerman, M'burg WAARIN OFGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Woensdag 2 Jan. 1946. 1S08 Jaargang Nummer 1 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent pci week. 320 per kwartaal. Iranco p., DO.I, I 3ptr Losse nummers 5 cent. ADvbK- TENTIF.PRIIS 12 cent per mm., minimum oer advertentie t 1—. Bureaux gevestigd te Vlissin».n Walstrant 68-60, telefo.m lit iiselie Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turtkade 15. telefoon 2475 Terneur.-n Nieuwedlepstraat 23 Postrekening 359301» Prov /.eeuwsclte Oudejaarstoespraak minisler-presidr De vrede wil nog niet komen. Ons volk wacht 'i een zware taak. Op Oudejaarsavond hield de jnims ter-president prof. ir. W. Schermerhorn een radiorede, waarin hij een terugblik gaf op hot moeilijke jaar, dat ach ter ons ligt. Spr. herdacht in de eerste plaats de duizenden landganooten, die in dezen oorl:g op eenigorlei wijze om het leven kwamen, om daarna te -wijzen op de verwoesting der geesten en de aantasting van onze menschelijkheid, die misschien een van de ergste gevolgen van den oorlog is. Zich tot H.M. de Koningin richtend, sprak prof. Scher merhorn de hoop uit, dat het H.M. gegeven moge zijn, ook dit jaar bij te dragen tot en getuige te zijn van het samen brengen van alle nationale krachten om deze cp te voeren tot de hoogste geestelijke po tentie, die noodzakelijk is om van 1946 het jaar te maken, dat aan ons volksleven den beslissenden stoot in den koers ten goede zal geven. Er staat veel voor ons volk op het spel. Niet alleen alj gevolg van hetgeen er in In dië gebeurt. De o:rlog is voor bij, maar de vrede wil nog niet komen. Zijn de stuiptrekkin- fen, die wg aanschouwen de arensweeën van een nieuwe wers'd, die in vrede leven kan of zijn zij nieuwe uitingen van denzelfden geest, die eens den tweeden wereldoorlog deed ontbranden De menschheid houdt den adorn in by de bepaling van het lot van ons oude wereld deel. Zal men in Duitschland deza'fde fout maken van 1918, nL door het te vroeg verschaf fen van zelfbestuur aan Duitschland met gebruik van de weinige beschikbare werke lijk democratische elementen? Opnieuw zullen dan alle na- ocrlogsche catastrofen door ©en verb'ind volk op de reke ning der Bathenau's en Strese- mann's worden geschreven, zoodat nog eens de democratie In het hart van Europa in dis- crodiet wordt gebracht. Daar ligt in wezen een der aller grootste vragen, op welker be antwoording wy helaas niet zeer gerust zyn. De grooten der aarde hebben de macht, laten zij bedenken, dat daaruit ook de verantwoordelijkheid voorvloeit. T.a.v. Indonesië was de mi nister kort. Des middags had hij een rede uitgesproken voor Oost en West, waarin uitdruk king werd gegeven aan het sterke vertrouwen, dat de grondslagen zullen kunnen worden gelegd voor een voor de groc-te meerderheid aan vaardbare oplossing. Over den toestand ln het binnenland sprekende, wees spr. op de vele moeilijkheden van allerlei soort. Ons volks leven is zwaar belast door twee der bedenkelijkste ge volgen der bezetting, nl. de politieke delinquenten en de zuivering. Een tekort der over heidsadministratie is hier niet de hoefdzaak, doch ook hier ligt, volgens spr., een conflict der geesten. Spr. eindigde met een harts- tochtelgk beroep op allen. „Weet dat Nederland een levende werkelijkheid is, weet, dat wij allen met elkaar ver antwoordelijk zijn voor de wij ze waarop in ons dierbaar va- 9iiimi!Miimn«nimi!wiimiimimiiii> HET EERSTE i VREDESVERDRAG. j§ Gisteren is te Singa- jg pore als eerste vredes verdrag na den twee den wereldoorlog, het verdrag tusschen Siam en de regeeringen van Indië en het Vereenigd Koninkrijk geteekend. Groot-Brittannie zal Si am voordragen als lid van de Ver. Volkeren. Si- zal alle aanwezige rijsbvoorraden vrijelijk s T otpllpn Iderland menschelijkheid en een gerechtigheid tot gelding zullen komen". West, dat het er in de diepste diepten om gaat, wat u van uw leven maakt, hoe de Heer van leven en Dood u ontmoet, ontmoet in al onze mensche- lijke tekortkomingen,' maar ook in de zekerheid van het feit, dat Hij het is, die ons roept, die ons Zijn lijden en Zijn zegen gaf in het jaar, dat achter ons ligt, die ons roept tot een taak in uw gezin, in ons volk en in de wereld, in het jaar, dat v:or ons ligt. Mogen wij allen deze innerlij ke stem verstaan, moge nie- van leven en dood u ontmoet, ter beschikking stellen zoomede, tegen den gel- denden prijs, alle toe- 9 komstige overschotten H tot September 1947. g RiiiGiiimiimiiwiiimiimiimiimum Nieuws in een notedop Op 10 Januari a.s. zullen de fusiebesprekingen tusschen N.V.V. en E.V.C. worden voort gezet. Winston Churchill krijgt de hoogste onderscheiding, die de koning kan verleenen aan een man, die een gewoon bur ger wenscht te blijven nl. de orde van verdienste. De veld maarschalken Montgomery en Alexander, alsmede sir Alan Brooke werden tot burggraaf benoemd. Tot baron werden o.m. verheven sir Arthur Ted der, admiraal Fraser en veld maarschalk Haitland-Wilson. De uitvinder der vermarde Bailey-bruggen, ir. Bailey kreeg den titel van „Knight". Ds Gaulie dreigt met aftreden. Generaal de Gaulle heeft gis termiddag in de nationale ver gadering gedreigd af te tre. den, indien een socialistische motie, welke voorstelt de uit gaven van het leger met 20 te verminderen, wordt aan genomen. Hij verklaarde: „in dien de vermindering wordt aangenomen, kan de regeering niet in functie blijven". Nader wordt gemeld, dat er overeenstemming inzake het amendement is bereikt. De vermindering zal nl. pas na 15 Febr a.s. in werking treden en dan alleen indien de regee ring voor dien datum geen wet bot reorganisatie van het le. ger heeft ingediend. Deze toe voeging is zoowel door de so cialisten als de regeering goed gekeurd. Het dagelgksch bestuur van den A.N.W.B. is met 5 leden uitgebreid, w.o. jhr. mr. A. F. C. de Casembroot te Middelburg. Het Wereldgebeuren Orde en vellighefd worden hersteld Gerecht vaardigde Indonesische eischen worden erkend. Radiorede prof. ir. Schermerhorn, Proif. ir. W. Schermerhorn heeft Zaterdagavond voor de radio gesproken over de be sprekingen te Londen gehou den inzake Ned. Indië. Eerst als in Ned. Indië vre de heerscht, aldus spr., is er zekerheid, dat zal worden vol daan aan de woorden van H. M. de Koningin in haar rede van 7 December 1942, toen zij zeide: „Ik weet, dat geen po litieke eenheid of nationale band kan big ven bestaan, wan-> neer deze niet vrijwillig wordt aangenomen en gesteund door het vertrouwen van het over- groote deel der burgers". Het nationalistische probleem is door de Japanners toegespitst en zij hopen op deze wijze na hun eigen nederlaag ook Ne derland en direct of indirect ook Engeland een vorm van nederlaag te bezorgen. In dit licht bezoet de regeoring wat er in Ned. Indië geschiedt. Dat feit vormde den moree'en grondslag waarop de Ned. reu geering 't gesprek met de re geering van het Britsche im perium heeft gevoerd Te Che quers heeft de Ned. regeering het noodzakelijk geacht in groote lijnen kennis te geven van de plannen, die zij koestert, opdat duidelijk komt vast te staan, dat beide regeeringen over de noodzakelijke oplossing der problemen op gelijksoortige wgze denken. Op de basis van wederzij dsch vertrouwen kon men een aantal practische maatregelen bespreken, die het perspectief bieden, dat men langs alle daartoe geëigende en gepaste wegen zal komen tot geordende toestanden niet alleen voor het oogenblik, maar ook voor een verdere toe komst, toestanden, die in overeenstemming zijn met het handvest van de Vereenigde naties. Na overleg, dat tot vast stelling van definitieve richt lijnen voor het te voeren be leid kan lelden, zal dr. van Mook zich op 5 Jan. naar In dië begeven. De regeering staat onveranderd op het standpunt, dat zij bij herstel van vrede en veiligheid, zoo wel langs den weg van mili taire maatregelen als door overleg een taak heeft te ver vullen. Om dat fundamenteele punt draait alles. Onze doelstellingen zgn het scheppen van zoodanige toe standen en verhoudingen, dat het vrijwillig samengaan van Nederland en Indonesië voor beide landen voor nu en de toekomst tot erkende voordee- len zal leiden. Het antwoord op de vraag of wg de ver beeldingskracht op de ervaring zullen weten te enten, zal be palend zgn voor de plaats, die Nederland in de geschiedenis van de 20ste eeuw zal inne men. Direct na zijn terugkeer uit Londen heeft prof. ir. Scher merhorn verslag uitgebracht aan H. M. de Koningin. Sjahrir heeft verklaard: „Wg zijn oereid alle voorstellen, die dr. van Mook mee terugneemt te besprken, mits zij gebaseerd zijn op het algemeene prin cipe van zelfbeschikking". Na eenige dagen van rust is er weer activiteit van de ex tremisten gemeld óp Midden- en Oost-Java, in het bijzonder te Samarang. Op West-Java was het rustig als gevolg van de succesvolle poging der Brit ten om Batavia geheel onder hun controle te brengen. Alle belangrijke punten werden hier bezet, waaronder politie- bureaux, krachtstations, wa terleiding en telefooncentrale. De geheele Indonesische politie te Batavia is ontbonden en ontwapend. Hiervoor in de plaats is een Britsch-Neder- landsche-Indonesische politie samengesteld. In totaal werden in Batavia 743 burgerlijke po litieambtenaren in hechtenis genomen. Tot gevechten kwam het niet. Na onderzoek van een inheemsch gebouwencom plex werden 91 verdachten gearresteerd, w.o. 7 bekende terroristenleiders. Alle bur gerauto's te Batavia zullen worden geregistreerd. Zondag is een bataljon Nederlandsche mariniers in Tandjong Priok aangekomen. Groote verbeteringen in verkeer tusschen Zeeland en Holland. Spoorbrug vermoedelijk in Augustus gereed. VOORLOOPIG NOG EENRICHTING VERKEER. Op Oudejaarsdag, des mid dags om drie uur, is de ver- keersbrug over Het Hol- landsch Diep by Moerdtjk door den directeur-generaal van den Rykswaterstaat, ir. W. J. H. Harm sen, weer open gesteld, In Juni zal waarschijnlijk de spoorbrug over de Oude Maas bg Dordrecht gereed zgn, ter- wyi twee maanden daarna, vermoedelijk 1 Augustus 1946, de spoorbrug over het Hol- landseh Diep, die veel zwaar der beschadigd is dan de ver- keersbrug, bi gebruik zal worden genomen. Tot dien tijd zullen autobussen, rgdende tusschen Lage Zwaluwe en Zwyndrecht, den treinreizigers een aanzïenlgk snellere verbin ding waarborgen. Het nieuwe jaar zet dus goed bi voor de vele Zeeuwen, die relaties in Holland hebben en thans met de reis er heen veel minder tyd zullen verliezen. Met de heropening van deze verkeersbrug binnen acht maanden na de capitulatie, heeft de Rijkswaterstaat een schitterende prestatie geleverd, te meer daar groote moeilgk- heden overwonnen mcesten worden, VOORLOOPIGE HERSTELLING. Tijdens die aan de persconferentie, de opening vooraf ging, deelde ir. Harmsen mede, dat men zich na de capitulatie voor de vraag gesteld zag, welke wegen het eerst weer in gebruik moesten worden genomen, de scheepvaart-, de spoor, of de autowegen. De aanveer van steenkolen uit Zuid-Limburg was van het grootste belang en dus werden in eerste instantie de rivieren kanalen weer bevaarbaar gemaakt. Wederom waren het de steenkolen, die den doorslag gaven om de rivierovergangen orde te maken voor de spoorwegen, zulks ten koste van de verkeersbruggen. Het gewone verkeer kan immers ook gebruik maken van een veer of een schipbrug. Bailyebruggen en schipbrug- brug voorloopig hersteld, zij het eenigszins primitief, om dat slechts éénrichtingverkeer mogelijk is. De hooffd-ingenieur-directeur van de Directie Bruggen, ir. H. C. P. de Brugn, zeide, dat de opruiming der wrakstuk ken van de vier vernielde over spanningen een groot deel van den zomer en het najaar heeft gevorderd. Materiaal om de oude overspanningen door nieuwe te vervangen was er niet. Van de spoorbrug, welke voorloopig niet in gebruik kan worden genomen, stelden de Ned. Spoorwegen twee over spanningen tijdelijk ter be- schikking. Voor de beide nog overblijvende overspanningen is gebruik gemaakt van tijdens de bezetting in Engeland kochte hulpbruggen, zgn. lendar Hamiltonbruggen, Met deze bruggen was geen over- Oproep tot de jeugd den strijd voort te zetten. Spanje duldt geen inmenging. Een afdeeling der Britsche contraspionnage heeft in Hit- Iers landhuis te Tegernsee vier afzonderlijke documenten ge vonden, die tesamen het poli tieke testament van Adolf Hit ler vormen. Dit definitieve be- wgs van Hitiers dood is geda teerd 29 April 1945 en door Goebbels, Borman, Hans Erebs en Wilhelm Bergdorf onder teekend. Ook de orgineele hu- welijksacte van Hitier en Eva Braun en een particulier testa ment van Hitier, 'Waarin hij zijn persoonlijk vermogen aan de Nazi-partg vermaakt en een drietal foto's werden ge vonden. Hitier begint met te verklaren, dat liefde en loyali teit tot zijn volk hem uitslui tend bg al zgn daden en be slissingen hebben geleid. Nooit heeft hij of iemand anders in Duitschland den oorlog gewild. Deze werd gewenscht of uit gelokt door staatslieden, die of van joodschen bloede waren of voor joodsche belangen werk ten. Talrijke aanbiedingen heb ik gedaan, zoo vervolgt het testament, voor beperking van en controle op bewapeningen en ook stelde ik voor de Duitsch-Poolsche kwestie op te lossen als ln het geval van de Saar. Alles werd afgewezen en de joden zijn de schuldigen. Ik sterf met een big hart, want ik verkies den dood bo ven laf berusten of zelfs ca- pituleeren. De jeugd, die mijn naam draagt, moet den strgd onder geen enkele omstandig heid opgeven. Uit de opoffe ring van onze soldaten en uit mijn kameraadschap met hen tot in den dood wordt het zaad gezaaid, dat eens zal groeien tot een glorieuze we dergeboorte van het nationaal socialisme en daarbij de stich ting van een waarlgk ver eenigd volk. Den vroegeren rgksmaarschalk Hermann Goe- ring verwgder ik uit de partij en onthef hem van alle hem gegeven rechten. Ook Himm- ler, die met den vijand onder handelde, werd uit zgn staats ambten en de partij gezet. Hit- Ier had een nieuw kabinet tot voortzetting van den oorlog samengesteld, waarin Doenitz rgkspresident, Goebbels rgks- kanselier en Seyss Inquart mi nister van buitenlandsche za ken zouden zijn. De haat te gen het Duitsche volk zou vol gens Hitier na verloop van tgd verdwijnen en de wereld zou dan hem alleen verant woordelijk houdeq. Tot slot spoorde Hitier aan de rassen wetten hoog te houden n zon der genade tegenstand te bie den aan den vergiftiger van al le landen: het internationale jodendom. Een gedeelte van de documenten moet nog geheim blijven. SensationeeJe onthul lingen worden nog verwacht o. m. over gebeurtenissen in de Rgkskanselarg. Goebbels heeft in een aanhangsel op net testa ment van Hitier verklaard, dat hij zijn leven zou beëindigen aan de zijde van den „Führer". Eva Braun van wie Hitier zei de, dat hg „vele jaren van trouwe vriendschap" met haar had doorgebracht en die hem in den dood heeft gevolgd, werd volgens het huwelgks- contract op 6 Februari 1910 te München geboren. Hitier trad op 29 April om 2 of uur 's nachts met haar in het hu welijk. Om vier uur dien nacht teeltende hg zijn testament, om 10 uur 's ochtends trof hg maatregelen om de documen ten te verzenden. Op 1 Mei werd Doenitz getelegrafeerd, dat Hitier dood was. Byrnes heeft het Amerikaan- sche volk ingelicht over de conferentie te Moskou. De af spraken over de vredesverdra gen achtte hg niet ideaal. De V. S. zouden niet accoord gaan met eenig definitief vredesver drag, dat bemiddelende aan bevelingen van kleinere vo*xen zou verwerpen. Korea zal weer onafhankelijk worden, terwijl Bulgarge en Roemenië meer representatieve regeeringen zullen krijgen. Byrnes was niet ontmoedigd, dat geen oplossing t.a.v. Perzië werd verkregen. Spanje vindt, dat met de re gels der internationale hoffe lijkheid gebroken wordt en heeft een nota uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat geen inmenging in de binnen- iandsche aangelegenheden ge duld zal worden. Het dictator probleem Franco zal volgens Reuter waarschijniyk ten tijde van de vergadering der Ver eenigde Volken te -.onden door Amerika, Groot Brittan- nië n Frankrijk besproken worden. Misschien wordt wel een onhoffelgke oplossing ge vonden om ook in Spanje de democratie te herstellen. spanning van 100 meter te be reiken en daarom zijn hulp steunpunten aangebracht, waarover twee bruggen van elk 50 meter zgn gelegd. Voor deze tusschenpijlers zgn be- tonpalen ingeslagen; hierover zijn gzeren balken gelegd, waarop de brug draagt. In den loop van dezen zomer zullen de sp:orbrugoverspanningen weer teruggegeven moeten worden. Tegen dien tgd zullen van de vier vernielde over. spanningen, aangevuld met eenig nieuw materiaal, twee nieuwe overspanningen ge maakt zijn. Gedurende de wis seling der overspanningen zal de brug gesloten zgn, doch langer dan een dag zal dit werk niet in beslag nemen. De beide andere overspannin. gen zullen nog wel eenigen tijd op zich laten wachten, aange zien gewacht moet worden op staal uit het buitenland. BAILEYBRUGGEN WORDEN OPGERUIMD. Baileybruggen en shipbrug- gen moeten opgeruimd zgn voor er ysgang kemt omdat zij hier niet tegen be3tand zijn. Teneinde toch de verbin dingen met de andere deelen het land in stand te houden, is de spoorbrug bg Culemborg voor de helft, ingericht voor wegverkeer,wordt de Heusden- sche brug met spoed hersteld, en zullen medio Jan. bruggen bij Zutphen, Kampen, Roer mond en Arnhem, bij welke laatste plaats een Baileybrug op het bestaande tracé van de voormalige brug wordt gelegd, in gebruik worden genomen. De Wilhelminabrug te Maas tricht is sinds 20 December weer in gebruik. NIEUW LANDHOOFFD AAN DEN MOERDIJK. Ir. A. H. Foest van de Ned. Bunker met landmijnen ontploft. Waarschgnigk doordat jon- fens in de omgeving met vuur ebben gespeeld ,is Maandag middag op de Waalsdorper vlakte te Den Haag een bun ker vol met landmgnen ont ploft. In wgden omtrek werd glasschade aangericht. Voor zoover bekend werd slechts een jongeman licht gewond aan den schouder door een stuk steen. De explosie ver oorzaakte een krater van 25 M. diep en een middellijn van 45 M. De ravage in de omge ving is geweldig. Twee kinderen gedood door landmijnen. Maandagmiddag vond te Oudelande een doodelgk onge luk plaats. De heer M. de Dreu reed met een wagen, juist toen hg wilde draaien, op een myn. vermoedelgk een tankmgn. Op den wagen reden 3 kinderen mee, waarvan 2 onmiddellgk werden gedood, terwgl het derde er met een schram af kwam. De wagen werd gedeel- telgk vernield de voerman be kwam geen letsel en ook het paard bleef ongedeerd. Een der gedoode kinderen was een kleinzoon, J. de Dreu uit Ber gen op Zoom. Het andere jon getje, J. van Zanten, was af komstig uit Hillegom. Beide kinderen brachten hun vacan- tie te Oudelande door. Vele artikelen bonvrij. Met Ingang van 1 Januari kunnen vry gekocht worden: grutterswaren; gort en gort producten, gemengd meel (zgn. pannekoeken meel), havermout, aardappeltapioca, tarwegrfes- meel, vermicelli-puddingpoeder: vermicelli, macaroni, spaghetti, ouddingpoeder, vlapoeder, mai- zena, aardappelmeel, aardap- oelsago, peulvruhten, zout. Bis- cuits: biscuits, wafels, cra ckers, beschuit, toast (tot dus ver op den bloembon), paasoh- brood: (matzes, tot dusver op den bloembon), paneermeel: (tot dusver op den bloembon), koekjes, banket, gebak, ont bytkoek taai-taai. Poffertjes, oliiebollen, Pani sche- en Hollandsche wafels zullen voortaan zonder Inleve ring van bonnen, maar nog wel op wisselbon voor boter, verkrijgbaar zgn. Cacaopoeder blijft voorloo pig nog distributiegoed. De industrie en winkeliers krggen voor een aantal van bovengenoemde artikelen nog toewijzingen, zoodat deze pro ducten nog niet in onbeperkte mate verkrijgbaar zijn. Repatrieerenden uit Indië vandaag verwacht. Vandaag wordt te Amster dam het Engelsche s.s. mazora" verwacht, dat 1900 Nederlandsche gerepatrieerder uit Indië aan boord heeft, die met de „Nieuw Amster dam" tc-t Southampton zijn gebracht. De „Almazora' lieert zoo spoedig mogelijk te <ug voor een tweede transport De passagiers van de „Oranje'1 zullen waarschijnlijk niet vóór 12 Januari in Nederland kun nen zijn-. Met ingang van de distri butieperiode, welke begint op 6 Jan. mag op de vleeschbon- nen eerst Maandag worden gekocht, dus niet op den Vrg- dag en Zaterdag voorafgaande aan de periode van geldigheid. Politieke moord te Dordrecht Zondagnacht is te Dordrecht een moordaanslag gepleegd op den heer J. van Dgk, directeur van de Comm. Venn. vJi. van Dijk Co. steenfabriek, die onlangs voorloopig in vrgheid was gesteld uit interneering, waarin hg was geraakt door leveringen aan de weermacht. Des nachts is vermoedelgk een bom cf handgranaat door het raam van zhn slaapkamer ge gooid. Van Dgk was op slag dood. Zijn vrouw was ernstig gewond. Omtrent de daders is nog niets bekend. Repatrieerenden uit Indië. Voor belanghebbenden ligt op ons bureau te Vlissingen de passa- gierslgst van de „Nieuw Amsterdam" ter inzage, die ongeveer 3800 re patrieerenden uit Indiè vervoerde. Ook verwachten wij dezer dagen eenzélfde lijst met namen van per sonen die met de „Oran je" op weg naar ons land zgn. Spoorwegen, deelde mede, dat was. ook al zgn de bruggen ui ge bruik genomen, de toestand van 1940 nog niet hersteld zal zgn. Er wordt nu over enkel- spoor gereden i.p.v. dubbel spoor en ever vaste i.p.v. be weegbare bruggen. Het Noordelijke iandhoofd van de Moerdijkbrug is ge heel vernield. Daarmee bewe zen de Duitschers ons een dienst. Wg wilden dit Iand hoofd namelgk kwijt om het uit te breiden. Hierdoor zullen vier overspanningen vervallen en vervangen worden dcor een aarden dam. De derde pijler van het Zuidelijke deel der brug is ernstig beschadigd. Voor het herstel der brug zal een overspanning worden ge bruikt van de Londensche Wa- terloobrug, 1 Everall Standard Truss Bridge en 3 Calendar Hamilton bruggen. DE OPENING. De opening van de verkeers brug geschiedde op zeer een. voudige wijze. De directeur- generaal van den Rijkswater staat, ir. Harmsen, heesch aan het Noordelijke deel van de brug de Nederlandshe vlag, terwgl degenen, die aan de herstelwerkzaamheden hadden deelgenomen, zich rond de driekleur geschaard hadden. Vervolgens reed de stoet auto's over de karig met vlag gen versierde brug, op de op ritten waarvan zich reeds vele voertuigen hadden opgesteld, aangezien het veer stilgelegd BURGEMEESTER VAN VEERE BENOEMD. Met ingang van 1 Jan. ie tot burgemeester van Vee re benoemd jhr. I. A. den Beer Poortugael, thans te Deventer De nieuw benoemde burge- meester werd 24 Oct. 1897 te Leiden geboren. Na als volon tair ter gemeente-secretarie van Zeist en Maarssen werk zaam te zijn geweest, volgde 22 Aug. 1922 zgn benoeming tc-t ambtenaar ter secretarie van Deventer en ambtenaar van den burg. stand aldaar. ROTTERDAM HELPT WALCHEREN EN W.-Z.. VLAANDEREN. Dat de bevolking van Rot terdam Zeeland een warm hart toedraagt is dezer lagen gebleken, toen in de Maasstad een grootscheepsche actie werd ingeleid, die ten doel heeft steun te verleenen aan de zwaar getroffen bevolking van Walcheren en Westelgk-Z. Vlaanderen. De Zeeuwsche vereeniging „Zeelandia" had het initlatiel genomen voor een „Hulpactie Scheldemond", en de organi satoren kunnen op een welge -'aagd werk terugzien. De heer Kraak, voorzittei \ran ..Zeelandia". onende Vrg dagavond 21 Dec. in het Lu xor-Theater een feestavond, waaraan de beste Nederland sche artisten, geheel belange loos, hun medewerking ver leenden.. Op dezen avond ver tolkte de heer J. L. Verhagen voorzitter der Stichting Nieuw Walcheren" der dank der Zeeuwen. Tevens gaf hi uiting aan de gioote c.ige rustheid, welke op het oogen blik in Zeeland heerscht t.a.v. van het besluit Materieele Oorlogsschade. Zaterdag stond Rotterdam geheel in het teeken van Zee land. Een 1200-tal collectan ten, w.o. plm. 2Ó0 Zeeuwsche gasten, deden een aanslag op de beurzen der Rotterdam, mers. Weldra prijkten de meeste mantels en jassen met den Zeeuwschen leeuw, ten be wijze dat men had ge-fferd. De Rotterdamsche brandweer rukte met een brandweerauto en een drijvende spuit uit en boekte een rijken oogst 7300. De Rotterd. Tramweg Mg. reed-met speciale wagens door de stad. terwgl de kameelen uit de Diergaarde ook de be langstelling voor Zeeland wak ker riepen. Het hoogtepunt voor de Zeeuwen was ongetwijfeld de ontvangst op het Rotter damsche stadhuis. Burgemees ter Oud zei, dat zgn stad de „Hulpactie Scheldemond" be schouwt als een plicht van dankbaarheid ten opzichte van Zeeland. e rede van den burgemees ter werd beantwoord door den voorzitter van „Nieuw Wal cheren" die mededeelde, dat de opbrengst zal worden be steed, in overleg met Rotter dam, voor een blgvend doel. Verwacht kan worden dal 100.000 verwgderd zal zijn. De zwaarste bus bleek 350 te bevatten. De gemeente Overschie offerde 1100. Op enkele plaatsen dwarrelden letterlijk de biljetten van 10 grilden naar beneden en een heel eenvoudig gezin offerde blgmoedig een gouden tientje. Verschillende collectanten kre gen meerdere bussen te ver werken, en enkelen namen hun toevlucht tot het collecteeren in hun handschoen, daar de bussen vol waren. De Stichting „Nieuw Wal cheren". die door een drietal bestuursleden vertegenwoor digd was, (waar bleven de Zeeuwsch Vlamingen prgst zich gelukkig met het Rotter damsche comité in contact te hebben kunnen komen. De bezoekers en de collec tanten hebben een uitnemen- den indruk uit de Maasstad meegenomen. Ze zgn vol waar deering vorr de onvermoeide en enthousiaste Rotterdamsche Zeeuwen, die hun tgd en ener gie (en ook vaak hun nacht rust) hebben gegeven om de actie te doen slagen. Namen, villen wij in dit verband niet noemen, maar 'n uitzondering lient te worden gemaakt voor den bezieler der actie, den beer van den Heuvel Sr, Rotterdam koestert nog vele ilannen ten oozichte van Wal cheren en ook andere steden hebben medegedeeld een inza meling voor te bereiden. Op Oudejaarsmiddag is op de tentoonstelling „Behouden Schoonheid" de 5000ste bezoe ker genoteerd. Met ingang van heden zal de tentoonstelling op werkda gen ook 's avonds geoper.d 2gn; Eiken avond om 7.30 z?.l een rondleiding plaats vinden. De toren van de St. Bavo- kerk te Aardenburg is door de beschieting in Oct. 1944 zoodanig verzwakt, dat hy Za terdag den druk van den storm, dien hg bgna 1000 ja ren trotseerde, niet meer kon weerstaan. Ongeveer te 3 uur- stortte de bovenhelft naar be neden. Ongelukken kwamen gelukkig niet voor. De heer A. v. d. Staal is door den tgdelgken gemeente raad te Axel benoemd tot fit ter in vasten dienst op het oedrgf te Terneuzen. Tot fitter in vasten dienst op het bedrijf ce Axel werd benoemd de heer P. Vergzer. Tot gemeente werkman in vasten dienst werd benoemd de heer F. Ha melink. Als notabelen der Ned. Herv. gem. te Axel zijn gekozen clo aeeren P. A. Wonder gem en J. bieleman Wzn. Vrgdag gaf de kortgeleden opgerichte tooneelvereeniging Thalia" te Breskens haar aerste uitvoering voor een goed gevulde zaal in de can- tine van het Rgkskamp, met bet blijspel „De Huisleeraar", dat zeer verdienstelgk werd opgevoerd. Pe IJzendyke heeft de iiuissche tooneelclub „Jantje van Sluis" voor een vol'.o zaal een opvoering gegeven van „Het vierde beest" van Pater de Greeve. WERKNEMERS IN GETEISTERDE GEBIEDEN. Bindend vastgesteld Is een regeling van arbeidsvoorwaar den voor werknemers, die in de geteisterde gebieden buiten hun woonplaats voor wederop bouwwerkzaamheden arbeid verrichten en dagelgks neen en weer reizen. De regeling is 31 Dec. jl. in werking getreden. Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Kralingen als 4e predikant (vac. G. van Veldhuizen) W. H. Beekenkamp te Middel burg; te Almelo (tcez.) O. G. Bunjes te Borssele; te 's-Gra- venhage A. J. v. Rhgn te Vlaardingen en mr. P. H. Th. Stevens te Zwolle. Geref. kerken. Aangenomen naar Almelo (2e pred. pl.) K. J. Kraan te Grijpsketrke (Z.) (verb. ber.). Ds. J. Hindriks, beroepen predikant bg de Geref. kerk van Vlissingen, zal Zondag 17 Febr. afscheid nemen van zijn gemeente te Dussen en Zon dag 3 Maart intrede doen te Vlissingen, na bevestigd te zgn door ds. G. Smeenk te de opbrengst niet ver van de*B»^«. •«orheen te Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5