PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUDAHT Ongerustheid over te vroegtijdig Daitsch zelfbestuur. ONZE INDISCHE POLITIEK. De Moerdijkbrug opengesteld. Hitiers politieke testament. Oproep tot de jeugd den strijd voort te zetten Hoofdredacteur O. Ballintijn (met redactioneel* - medewerking van dr W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting PZ,C, i.o,. Middelburg. Druk. Ilrma F. van de Velde Jr.. Viissingen Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Ooea. J. L. van Leeuwen. D3. M. L. W. Sclioch, Vlissingcn. B A. van Verre. C. Zwagerman, M'burg WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Woensdag 2 Jan. 1946. 180e Jaargang- Nummer 1 ABONNliMF.N ISFKIJS 2!» cent per week. t 3 20 per kwartaal, franco per oost. t 3-45 oer kwartaal. Losse nummers 5 cent. AUvtK- TENTIF.PRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie 3— Bureaux gevestigd te Vlissin-» n Y/alstrrat 58-6U. telef nnüensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924 Goes Turlkade 15. telefoon 2475 Terneuzen Nieuwediepstraat 23 Fnstrckcnin'j .15931 in l'r Oudcjaarstoespraalc minister-president. Ds vrede wil nog niet komen. Ons volk wacht een zware taak. Op Oudejaarsavond hield de 1 sLer-president prof. ir. W. merhorn een radiorede, wr. vrin hij een terugblik gaf op het moeilijks jaar, dat ach ter ons ligt. Spr. herdacht in de eerste plaats de duizenden landgsnooten, die in dezen ooi'l g op eenigerlei wijze om het leven kwamen, om daarna te wijzen op de verwoestin;. der geesten en de aantasting ven onze menschelijkheid, die misschien een van de ergste gevolgen van den oorlog is. Zich tot H.M. de Koningin richtend, sprak prof. Scher- merhorn de hoop uit, dat het H.M. gegeven moge zijn, ook dit jaar bij te dragen tot en getuige te zijn van het samen brengen van alle nationale krachten om deze cp te voeren tot de hoogste geestelijke po tentie, die noodzakelijk is om van 1946 het jaar te maken, dat aan ons volksleven den beslissenden stoot in den koers ten goede zal geven. Er staat veel voor ons volk op het spel. Niet alleen als g-volg van hetgeen er in In dia gebeurt. De ocrlog is voor bij, maar de vrede wil nog niet kenen. Zijn de stuiptrekkin- fen, die wij aanschouwen de arsnsweeën van een nieuwe we.e'd, die in vrede leven kan of zijn zij nieuwe uitingen van denzelfden geest, die eens den tweeden wereldoorlog deed ontbranden De menschheld houdt den adem in bij de bepaling van hei lot van ons oude wereld deal. Zal men In Duitschland dcza'fde fout maken van 1918, r.l. door het te vroeg verschaf fen van zelfbestuur aan Duitschland met gebruik van de weinige beschikbare werke lijk democratische elementen? Opnieuw zullen dan alle na- oaiCogsche catastrofen door ecu verb'ind volk op de reke ning der Rathenau's en Strese man n's worden geschreven, zoo-Jat nog eens de democratie In het hart van Europa in dis- craJist wordt gebracht. Daar ligt in wezen een der aller grootste vragen, op welker be antwoording wg helaas niet zeer gerust zijn. De grooten der aarde hebben de macht, laten zij bedenken, dat daaruit ook de verantwoordelijkheid voorvloei t. T.a.v. Indonesië was de mi nister kort. Des middags had hij een rede uitgesproken voor Oost en West, waarin uitdruk king werd gegeven aan het sterke vertrouwen, dat de grondslagen zullen kunnen worden gelegd voor een voor de gro:te meerderheid aan vaardbare oplossing. Over den toestand in het binnenland sprekende, wees spr. op de vele moeilijkheden van allerlei soort. Ons volks leven is zwaar belast door twee der bedenkelijkste ge volgen der bezetting, nl. de politieke delinquenten en de zuivering. Een tekort dor over heidsadministratie is hier niet de hoefdzaak, doch ook hier ligt, volgens spr., een conflict der geesten. Spr. eindigde met een harts- tochtelgk beroep op allen. „Weet dat Nederland een levende werkelijkheid is, weet, dat wij allen met elkaar ver antwoordelijk zijn voor de wfl- ze waarop in ons dierbaar va- jiüüwiiwiiwiiiwiiiwiiiwiiiioiiimumiiii HET EERSTE VREDESVERDRAG, s Gisteren is te Singa- 9 pore als eerste vredes- a verdrag na den twee- den wereldoorlog, het verdrag tusschen Siam ft ii en de regeeringen van 9 Indië en het Vereenigd z voninkrijk geteekend. s 2 Groot-Brittaniüë zal Si- S am voordragen als lid van de Ver. Volkeren. Si- 9. zal alle aanwezige rijstvoorraden vrijelijk 2 ter beschikking stellen 1 2 zoomede, tegen den gel- denden prijs, alle toe ft komstige overschotten g tot September 1947. dei'land menschelijkheid een gerechtigheid tot gelding zullen komen". West. dat het er in de diepste diepten om gaat, wat u van uw leven maakt, hoe de Heer van leven en Dood u ontmoet ontmoet in al onze mensche- lijke te!c:rtkomingen, maar ook in de zekerheid van het "eit, dat Hij het is, die ons 'oept, die ons Zijn Ifl-en en lijn zegen gaf in het jaar, dat achter ons ligt. die ons roept tot een taak in uw gezin, In ons volk en in de wereld, in het jaar, dat v:or ons ligt. Mogen wij allen deze innerlij ke stem verstaan moge nie- van leven en dooa u ontmoet, ttlWllMlllftlllMIII* Nieuws in een notedop Op 10 Januari a.s. zullen de fusiebesprekingen tusschen N.V.V. en E.V.C. worden voort gezet. Winston Churchill krtfgt de hoogste onderscheiding, die de koning kan verleenen aan een man, die een gewoon bur ger wenscht te blijven nl. de orde van verdienste. De veld maarschalken Montgomery en Alexander, alsmede sir Alan Brooke werden tot burggraaf benoemd. Tot baron werden o.m. verheven sir Arthur Red der, admiraal Fraser en veld maarschalk Haitland-Wilson. De uitvinder der vermarde Bailey-bruggen, ir. Bailey kreeg den titel van „Knight". De Gaulle dreigt met aftreden. Generaal de Gaulle heeft gis termiddag in de nationale ver gadering gedreigd af te tre. den, indien een socialistische motie, welke voorstelt de uit gaven van het leger met 20 te verminderen, wordt aan genomen. Hij verklaarde: „in dien de vermindering wordt aangenomen, kan de regeering niet in functie big ven". Nader wordt gemeld, dat er overeenstemming mzake het amendement is bereikt. De vermindering zal nl. pas na 15 Febr a.s. in werking treden en dan alleen indien de regee ring voor dien datum geen wet tot reorganisatie van het ie- ger heeft ingediend. Deze toe voeging is zoowel door de so cialisten als de regeering goed- ekeurd. Het dageljjksch bestuur van den A.N.W.B. is met 5 leden uitgebreid, w.o. jhr. mr. A. F. C. de Casembroot te Middelburg. Orde en veiligheid worden hersteld Gerecht vaardigde Indonesische eischen worden erkend. Radiorede prof. ir. Schermerhorn. Prof. ir. W. Schermerhorn heeft Zaterdagavond voor de radio gesproken over de be sprekingen te Londen gehou den inzake Ned. Indië. Eerst als in Ned. Indië vre de heerscht, aldus spr., is er zekerheid, dat zal worden vol daan aan de woorden van H. M. de Koningin in haar rede van 7 December 1942, toen zg zeide: „Ik weet, dat geen po litieke eenheid of nationale band kan blgven bestaan, wan neer deze niet vrgwillig wordt aangenomen en gesteund door het vertrouwen van het over. groote deel der burgers". Het nationalistische probleem is door de Japanners toegespitst en zij hopen op deze wijze na hun eigen nederlaag ook Ne derland en direct of indirect ook Engeland een vorm van nederlaag te bezorgen. In dit licht bezoet de regeering wat er in Ned. Indië geschiedt. Dat feit vormde den moreelen grondslag waarop de Ned. re geering 't gesprek met de re geering van het Britsche im perium heeft gevoerd Te Che quers heeft de Ned. regeering het noodzakelijk geacht in groote lgnen kennis te geven van de plannen, die zij koestert, opdat duidelijk komt vast te staan, dat beide regeeringen over de noodzakelijke oplossing der problemen op gelijksoortige wijze denken. Op de basis van wederzij dsch vertrouwen kon men een aantal practische maatregelen bespreken, die het perspectief bieden, dat men langs alle daartoe geëigende en gepaste wegen zal komen tot geordende toestanden niet alleen voor het oogenblik, maar ook voor een verdere toe komst, toestanden, die ln overeenstemming zön met het handvest van de Vereenigde naties. Na overleg, dat tot vast stelling van definitieve richt lijnen voor het te voeren be leid kan lelden, zal dr. van Mook zich op 5 Jan. naar In dië begeven. De regeering staat onveranderd op het standpunt, dat zij bij herstel van vrede en veiligheid, zoo wel langs den weg van mili taire maatregelen als door overleg een taak heeft te ver vullen. Om dat fundamenteele punt draait alles. Onze doelstellingen zgn het scheppen van zoodanige toe standen en verhoudingen, dat het vrijwillig samengaan van Nederland en Indonesië voor beide landen voor nu en de toekomst tot erkende voordee- len zal leiden. Het antwoord op de vraag of wij de ver beeldingskracht op de ervaring zullen weten te enten, zal be palend zgn voor de plaats, die Nederland in de geschiedenis van de 20ste eeuw zal inne men. Direct na zijn terugkeer uit Londen heeft prof. ir. Scher merhorn verslag uitgebracht aan H. M. de Koningin. Sjahrir heeft verklaard: „Wg zgn jereid alle voorstellen, die dr. van Mook mee terugneemt te besprken, mits zg gebaseerd zijn op het algemeene prin cipe van zelfbeschikking''. Na eenige dagen van rust is er weer activiteit van de ex tremisten gemeld op Midden- en Oost-Java, in het bijzonder te Samarang. Op West-Java was het rustig als gevolg van de succesvolle poging der Brit. ten om Batavia geheel onder hun contróle te brengen. Alle belangrijke punten werden hier bezet, waaronder politie- bureaux, krachtstations, wa terleiding en telefooncentrale. De geheele Indonesische politie te Batavia is ontbonden en ontwapend. Hiervoor in de plaats is een Britsch-Neder. landsche-Indonesische politie samengesteld. In totaal werden in Batavia 743 burgerlijke po litieambtenaren in hechtenis genomen. Tot gevechten kwam het niet Na onderhoek van een inheemsch gebouwencom plex werden 91 verdachten gearresteerd, w.o. 7 bekende terroristienleiders. Alle bur gerauto's te Batavia zullen worden geregistreerd. Zondag is een bataljon Nederlandsche mariniers in Tandiong Priok aangekomen. Groote verbeteringen In verkeer tusschen Zeeland en Holland. Spoorbrug vermoedelijk in Augustus gereed. VOOKLOOPIG NOG EENRICHTING VERKEER. Op Oudejaarsdag, des mid dags om drie uur, is de ver- keersbrug over Het Hol- landsch Diep bfl Moerdijk door den directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, ir. W. J. H. Harmsen, weer open gesteld. In Juni zal waarschijnlijk de spoorbrug over de Oude Maas bq Dordrecht gereed zgn, ter- wgl twee maanden daarna, vermoedelijk 1 Augustus 1946, de spoorbrug over het Hol- I an dsch Diep, die veel zwaar- lllftlllimilé der beschadigd is dan de ver- keersbrug, ui gebruik zal worden genomen. Tot dien tgd zullen autobussen, rijdende tusschen Lage Zwaluwe en Zwtjndrecht, den treinreizigers een aanzienlijk snellere verbin ding waarborgen. Het nieuwe jaar zet dus goed ln voor de vele Zeeuwen, die relaties in Holland hebben en thans met de reis er heen veel minder tijd zullen verliezen. Met de heropening van deze verkeersbrug binnen acht maanden na de capitulatie, heeft de Rijkswaterstaat een schitterende prestatie geleverd te meer daar groote moeilijk heden overwonnen m rest en worden. VOORLOOPIGE HERSTELLING ging, deelde lr. Harmsen mede, dat men zich na de capitulatie voor de vraag gesteld zag, welke wegen het eerst weer in gebruik moesten worden genomen, de scheepvaart-, de spoor- of de autowegen. De aanvoer van steenkolen uit Zuid-Limburg was van het grootste belang en dus werden in eerste instantie de rivieren en kanalen weer bevaarbaar gemaakt. Wederom waren het de steenkolen, die den doorslag gaven om de rivierovergangen in orde te maken voor de spoorwegen, zulks ten koste van de verkeersbruggen. Het gewone verkeer kan immers ook gebruik maken van een veer of een schipbrug. Bailyebruggen en schipbrug- brug voorloopig hersteld, zij het eenigszins primitief, om dat slechts éénrichtingverkeer Tijdens die aan de persconferentie de opening vooraf, Qogelhk De nc is. oofd-lngenieur-directeur van de Directie Bruggen, ir. H. C. P. de Briiijn, zeide, dat de opruiming der wrakstuk ken van de vier vernielde over. spanningen een groot deel van den zomer en het najaar heeft gevorderd. Materiaal om de oude overspanningen door nieuwe te vervangen was er niet. Van de spoorbrug, welke voorloopig niet in gebruik kan worden genomen, stelden de Ned. Spoorwegen twee over spanningen tijdelgk ter be schikking. Voor de beide nog overblijvende overspanningen s gebruik gemaakt van tijdens de bezetting in Engeland kochte hulpbruggen, zgn. 'endav Hamiltonbruggen Met deze bruggen was geen over. Het Wereldgebeuren Spanje duldt geen inmenging, Een afdeeling der Britsche contraspionnage heeft in Hit- Iers landhuis te Tegernsee vier afzonderlijke documenten ge vonden, die tesamen het poli tieke testament van Adolf Hit ler vormen. Dit definitieve be wijs van Hitiers dood is geda teerd 29 April 1945 en door Goebbels, Borman, Hans Ere os en Wilhelm Bergdorf onder teekend. Ook de orgineele hu- welgksacte van Hitier en Eva Braun en een particulier testa ment van Hitier, waarin hg zijn persoonlijk vermogen aan de Nazi-partg vermaakt en een drietal foto's werden ge vonden. Hitier begint met te verklaren, dat liefde ën loyali teit tot rijn volk hem uitslui tend bij al zijn daden en be slissingen hebben geleid. Nooit heeft hg of iemand anders in Duitschland den oorlog gewild. Deze werd gewenscht of uit gelokt door staatslieden, die of van joodschen bloede waren of voor joodsche belangen werk ten. Talrijke aanbiedingen heb ik gedaan, zoo vervolgt het testament, voor beperking van en contróle op bewapeningen en ook stelde ik voor de Duitsch-Poolsche kwestie op te lossen als in het geval van de Saar. Alles werd afgewezen en de joden zijn de schuldige^. Ik sterf met een blij hart, want ik verkies den dood bo ven laf berusten of zelfs ca- pituleeren. De jeugd, die mgn naam draagt, moet den strgd onder geern enkele omstandig heid opgeven. Uit de opoffe. ring van onze soldaten en uit mijn kameraadschap met hen tot in den dood wordt het zaad gezaaid, dat eens zal groeien tot een glorieuze we dergeboorte van het nationaal socialisme en daarbij de stich ting van een waarlijk ver eenigd volk. Den vroegeren rijksmaarschalk Hermann Goe- ring verwijder ik uit de partij en onthef hem van alle hem gegeven rechten. Ook Himm- ler, die met den vijand onder handelde, werd uit zijn staats ambten en de partij gezet. Hit- Ier had een nieuw kabinet tot voortzetting van den oorlog samengesteld, waarin Doemtz rijkspresident, Goebbels rijks kanselier en Seyss Inquart mi nister van buitenlandsche za ken zouden zijn. De haat te gen het Duitsche volk zou vol gens Hitler na verloop van tijd verdwijnen en de wereld zou dan hem alleen verant woordelijk houden. Tot slot spoorde Hitier aan de rassen wetten hoog te houden n zon der genade tegenstand te bie den aan den vergiftiger van al le landen: het internationale jodendom. Een gedeelte van de documenten moet nog geheim blgven. Sensationeele onthul lingen worden nog verwacht o. m. over gebeurtenissen ln de Rijkskanselarij. Goebbeis heeft in een aanhangsel op net testa ment van Hitier verklaard, dat hij zijn leven zou beëindigen aan de zijde van den „Führer" Eva Braun van wie Hitier zei de, dat hij „vele jaren van trouwe vriendschap" met haar had doorgebracht en die hem den dood heeft gevolgd. spanning van 100 meter te be reiken en daarom zijn hulp steunpunten aangebracht, waarover twee bruggen van elk 50 meter zijn gelegd. Voor deze tusschenpijlers zijn be- tonpalen ingeslagen; hierover zgn ijzeren balken gelegd, waarop de brug draagt. In den loop van dezen zomer zullen de spcorbrugoverspanningen weer teruggegeven mceten worden. Tegen dien tgd zullen van de vier vernielde over. spanningen, aangevuld met eenig nieuw materiaal, twee nieuwe overspanningen ge maakt zijn. Gedurende de wis. seling der overspanningen zal de brug gesloten zijn, doch langer dan een dag zal dit werk niet in beslag nemen. De beide andere overspannin gen zullen nog wel eenigen tgd op zich laten wachten, aange zien gewacht moet worden op staal uit het buitenland. BAILEYBRUGGEN WORDEN OPGERUIMD. Baileybruggen en shipbrug- gen moeten opgeruimd zijn voor er gsgang kemt omdat zg hier niet tegen bestand zijn. Teneinde toch de verbin dingen met do andere deelen het land in stand te houden, is de spoorbrug bij Culemborg voor de helft ingericht voor wegverkeer.wordt de Heusden- sche brug met spoed hersteld, en zullen medio Jan. bruggen bij Zutphen, Kampen, Roer mond en Arnhem, bij welke laatste plaats een Baileybrug op het bestaande tracé van de voormalige brug wordt gelegd, in gebruik worden genomen. De Wilhelminabrug te Maas tricht Is sinds 20 December weer ln gebruik. NIEUW LANDHOOFFD AAN DEN MOERDIJK Ir. A. H. Foest van de Nel Spoorwegen, deelde mede, dat was.' werd volgens het huwelijks contract op 6 Februari 191U te München geboren. Hitier trad op 29 April om 2 of o uur 's nachts met haar in het hu welijk. Om vier uur dien nacht teekende hij zgn testament, om 10 uur 's ochtends trof hij maatregelen om de documen ten te verzenden. Op 1 Mei werd Doenitz getelegrafeerd, dat Hitier dood was. Byrnes heeft het Amerikaan- sche volk ingelicht over de conferentie te Moskou. De af spraken over de vredesverdra gen achtte hij niet ideaal. De V. S. zouden niet accoord gaan met eenig definitief vredesver. drag, dat bemiddelende aan- oevelingen van kleinere vo..cen zou verwerpen. Korea zal weer onafhankelijk worden, terwijl Bulgarije en Roemenië meer representatieve regeeringen zullen krijgen. Byrnes was niet ontmoedigd, dat geen oplossing t.a.v. Perzië werd verkregen. Spanje vindt, dat met da re gels der internationale hoffe lijkheid gebroken wordt en heeft een nota uitgegeven, waarin verklaard wordt, dal geen i..ranging in de binnen- landsche aangelegenheden ge duld ZiA worden. Het dictator- probleem Franco zal volgens Reuter waarschijnlijk ten tijde van de vergadering der Ver eenigde Volken te jonden door Amerika, Groot Brittan- nië.' i Frankrijk besproken worden. Misschien wordt wel een onhoffelijke oplossing ge vonden om ook in Spanje de democratie te herstellen. Bunker met landmijnen ontploft Waarschijnlijk doordat jon gens in de omgeving met vuur hebben gespeeld .is Maandag middag op de Waalsdorper vlakte te Den Haag een bun ker vol met landmijnen ont ploft. In wijden omtrek werd glasschade aangericht. Voor zoover bekend werd slechts een jongeman licht gewond aan den schouder door een stuk steen. Do explcsie ver oorzaakte een krater van 25 M. diep en een middellijn van 45 M. "De ravage n de omge- ving is geweldig. Politieke moord te Dordrecht Zondagnacht is te Dordrecht een moordaanslag gepleegd op den heer J. van Dijk, directeur van de Comm. Venn. vJi. van Dijk Co. steenfabriek, die onlangs voorloopig in vrijheid was gesteld uit interneenng, waarin hij was geraakt door leveringen aan de weermacht. Des nachts i3 vermoedelijk een bom cf handgranaat door het raam van zijn slaapkamer ge gooid. Van Dijk was op slag dood. Zijn vrouw was ernst.g gewond. Omtrent de daders is nog niets bekend. Uit de provincie. Twee kinderen gedood door landmijnen. Maandagmiddag vond te Oudelande een doodelgk onge luk plaats. De heer M. de Dreu ree-: met een wagen, juist toen hg wilde draaien, op een mgn vermoedelijk een tankmijn. Op den wagen reden 3 kinderen mee, waarvan 2 onmiddellijk werden gedood, terwijl het derde er met een schram af kwam. De wagen werd gedeel telijk vernield de voerman be kwam geen letsel en ook het paard bleef ongedeerd. Een der gedoode kinderen was een kleinzoon, J. de Dreu uit Ber gen op Zoom. Het andere 1on get je, J. van Zanten, was af komstig uit Hillegom. Beide kinderen brachten hun vacan- tie te Oudelande door. Vele artikelen bonvrij. Met Ingang van 1 Januari kunnen vrij gekocht worden: grutterswaren: gort en gort producten, gemengd meel (zgn. pannekoekenmeel), havermout, aardappeltaploca, tarwegries- meel, vermicelli-puddingpoeder: vermicelli, macaroni, spaghetti, puddingpoeder, vlapoeder, maï zena, aardappelmeel, aardap- pelsago, peulvruhten, zout. Bis cuits: biscuits, wafels, cra ckers, beschuit, toast (tot dus ver op den bloembon), paaseh- brood: (matzes, tot dusver op bloembon), paneermeel: (tot dusver op den bioembon). koekjes, banket, gebak, ont bytkoek taai-taai. Poffertjes, olliebollen, ParH. sche- en Hollandsche wafels zuilen voortaan zonder inleve ring van bonnen, maar nog wel op wisselbon voor boter, verkrggbaar zijn. Cacaopoeder blijft voorloo pig nog distributlegoed. De industrie en winkeliers krggen voor een aantal van bovengenoemde artikelen nog toewijzingen, zoodat deze pro ducten nog niet in onbeperkte mate verkrggbaar zijn. Repatrieerenden uit Indië vandaag verwacht. Vandaag wordt te Amster dam het Engelsche s.s. „Al. mazora" verwacht, dat 1900 Nederlandsche gerepatrieerder uit Indië aan boord heeft, die met de „Nieuw Amster dam" tct Southampton zijn gebracht. De „Almazora' keert zoo spoedig mogelijk te ug voor een tweede transport De passagiers van de „Oranje zullen waarschijnlijk niet vóór 12 Januari in Nederland kun nen zijn. Met ingang van de distri butieperiode, welke begint op 6 Jan. mag op de vleeschbon- nen eerst Maandag worden gekocht, dus niet op den Vrn- dag en Zaterdag voorafgaande aan de periode van geldigheid Repatrieerenden uit Indië. Voor neiangneubender. ligt op ons bureau te Viissingen de pa^sa- gierslgst van de „iNieuw Amsterdam" ter inzage, die ongeveer 3800 re- patrieerenden uit Indië vervoerde. Ook verwachten wg dezer dagen een zelfde lijst met namen van per sonen die met de „Ox-an- je" op weg naar ons land zgn. ook al zijn de bruggen ln ge bruik genomen, de toestand van 1940 nog niet hersteld zal zijn. Er wordt nu over enkel- spoor gereden i.p.v. dubbel spoor en ever vaste i.p.v. be weegbare bruggen. Het Noordelijke landhoofd van de Moerdijkbrug ls ge heel vernield. Daarmee bewe zen de Duitschers ons een dienst. Wg wilden dit land hoofd namelijk kwijt om het uit te breiden. Hierdoor zullen vier overspanningen vervallen en vervangen worden dcor een aarden dam. De derde pijler van het Zuidelijke deel der brug is ernstig beschadigd Voor het herstel der brug zal een overspanning worden ge bruikt van de Londensehe Wa- terloobrug, 1 Everall Standard Truss Bridge en 3 Calendar Hamilton bruggen. DE OPENING. De opening van de verkeers brug geschiedde op zeer een. voudige wijze. De directeur- generaal van den Rgkswater- staat, ir. Harmsen, heesch aan het Noordelijke deel van de brug de Nederlandshe vlag, terwyi degenen, die aan de herstelwerkzaamheden hadden deelgenomen, zich rond de driekleur geschaard hadden. Vervolgens reed de stoet auto's over de karig met vlag gen versierde brug, op de op ritten waarvan zich reeds vele voertuigen hadden opgesteld, aangezien het veer stilgelegd BURGEMEESTER VAN VEERE BENOEMD. Met Ingang van 1 Jan. ïs tot burgemeestor van Veere benoemd jhr. L A. den Beer Poortugael, thans te Devente» De nieuw benoemde burge meester we<rd 24 Oct. 1897 te Leiden geboren. Na als volon tair ter gemeente-secretarie van Zeist en Maarssen werk zaam te zijn geweest, volgde 22 Aug. 1922 zgn benoeming tct ambtenaar ter secretarie van Deventer en ambtenaar van den burg. stand aldaar. ROTTERDAM HELPT WALCHEREN EN VV.-U- VLAANDEREN. Dat de bevolking van Rot terdam Zeeland een warm hart toedraagt is dezer iagen gebleken, toen in de Maasstad een grootscheepsche actie werd ingeleid, die ten doel beeft 3teun te verleenen aan de zwaar getroffen bevolking van Walcheren en Westelijk Z. Vlaanderen. De heer Kraak, voorzittei van ..Zeelandia". opende Vrg dagavond 21 Dec. in het Lu xor-Theater een feestavond waaraan de beste Nederland sche artisten, geheel belange loos, hun medewerking ver leenden.. Op dezen avond ver tolkte de heer J. L. Verhagen, voorzitter der Stichting Nieuw Walcheren" der dank der Zeeuwen. Tevens gaf hij uiting aan de g/oote Cuge rustheid, welke op het oogen blik in Zeeland heerscht t.a.v. van het besluit Materieele Oorlogsschade. Zaterdag stond Rotterdam geheel in het teek en van Zee land. Een 1200-tal collectan ten, w.o. plm. 200 Zeeuwsche gasten, deden een aanslag op de beurzen der Rotterdam mers. De Rotterdamsche brandweer rukte met een brandweerauto en een drijvende spuit uit en boekte een rijken oogst 7300. De Rotterd. Tramweg Mij. reed met speciale wagens dooi de stad. terwijl de kameelen uit de Diergaarde ook de be langstelling voor Zeeland wak- ker riepen. Het hoogtepunt voor de Zeeuwen was ongétwijfe'd de ontvangst op het Rotter damsche stadhuis. Burgemees ter Oud zei, dat zijn ctad de „Hulpactie Scheldemond" be schouwt als een plicht van dankbaarheid teu opzichte van Zeeland. e rede van den burgemees ter werd beantwoord door den voorzitter van „Nieuw Wal cher Verwacht kan worden dat de opbrengst niet ver var de 100.000 verwijderd zal zgn De .waarste bus bleek j 3ó< te bevatten. De gemeente Overschie offerde lloO. Op enkele plaatsen dwarie.den letterlijk de biljetten van 10 gulden naar beneden en een heel eenvoudig gezin offerde blijmoedig een gouden tientje De Sti ..Nieuw wal. eneren". die door een drieta bestuursleden vertegenwoor- zich gelukkig met -iet Rotter- comité in contact te hebben kunnen komen. De Rotterdamsche Zeeuwen, hebben al hun tijd en energie (en ook vaak hun nachtrust) gegeven om de actie te doen slagen. Wij willen hierbij in het bijzonder noemen den be zieler der actie,den heer v. d. Heuvel Sr. - Rot-''i am koestert uog vele nannen ten onziehte van Wal cheren en ook andere steden nebben medegedeeld een inza- Tieling voor t* bereiien. Op Oudejaarsmiddag is op de tentoonstelling „Behouden Schoonheid" de iOOOste bezoe ker genoteerd. Met ingang van heden zal de tentoonstelling op werkda gen ook 's avonds geopend zijn. Eiken avond v.m 7.30 ?al een rondleiding plaats vinden. TAFELTENNISTOURNOOI. De Ping-Pongclub „S!a Raak" te Middelburg organi seerde op 26 en 27 December een Kersttcurnooi tafeltennis /oor dames en heeren, waarbij gespeeld werd om het kam pioenschap van Zeeland- Aan len wedstrijd, die onder lei- iing van den heer A. Imanse stond, namen 13 personen ieel. Winnaar werd de heer H. Vlsch, Middelburg, met 47 pt., lie hiermee voor. de tweede ■naai den wisaelbeker beha al le. 2e pr. (medaille) J. Seg- uoer Middelburg, 46 pt.; 3e pr. J. F. Verheul. Viissingen, 42 pt.; 4e pr. A. Gabriëlse, Middelburg, 38 pt. De andere deelnemers speelden niet a'le wedstrgdeu- In de week van 24 t.m. 29 Dec. werd te Veere 732 k.g. consumptie garnalen aange voerd. TRIBUNAAL TE GOES. Voor het tribunaal te Goes .verd behandeld de zaak tegen den 47-jarigen aannemer Cor-' nelis van der Klippe te Viis singen, die volgens de dag vaarding van 1940 tot 1912 verschillende werkzaamheden voor de Duitsche weermacht heeft uitgevoerd, zooals het bouwen van barakken, scherf- muren, kantoorgebouw, offi cierscan tine. schuilplaatsen, camouflagewerken rioleerin- geri enz., waaraan hij vijf ton zou hebben verdiend. Van der Klippe zei, dat hij tot dit alles gedwongen weid. Eerst kreeg hij een werk op het vliegveld èn toen hg be greep, waar het naar toe ging en zich wilde verzetten tegen verder werken, is hij voor be dreiging van Duitsche zgae bezweken. Zijn plan om zijn groote vermogen8-aanwaa ten aeele aan de ondergrondscne bew. af te staan, kwam niet tot uitvoering door angst, dat de staat het later van hem zou kunnen terug vorderen. De aannemer L. de Jonge, als getuige gehoord, zei. dat hij in 1940 op verzoek van v. d. Klippe een barak heeft ge bouwd. al had hij eerst wel bezwaren daartegen. Hij zwichtte echter toen hem een deel van de winst werd tooge. zegd. Dit maakte de zaak te gen v. d. Klippe niet duidelij ker en de voorzitter kreeg den indruk, dat get. onbetrouw baar is. De tweede collega van ver dachte, J. la Gasse zeide, dat v. d. K. reeds brj een werk te Woensdrecht voor de Duit schers veel moeilijkheden on dervond. Nadat nog enkele getuigen verklaringen waren voorgele zen hield mr. A. M. Terwoert voor besch. een pleidooi. Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Kralingen als 4e predikant (vac. G. van Veldhuizen) \V. H. Beekenkamp te Middel burg; te Almelo (tcez.) O. G. Bunjes te Borssele; te "s-Gra- venhage A. J. v. Rhnn te Vlaardiugen en mr. P. H. Th. Stevens te Zwolle. Geref. kerken. Aangenomen naar Almelo (2e pred. pl.) K. J. Kraan te Grijpskerke <Z.) (verb. ber.). Ds. J. Hlndriks, beroepen p-edikant bg de Geref. kerk van Viissingen, zal Zondag 17 Febr. afscheid nemen van zijn gemeente te 'lussen en Zon dag 3 Maart intrede doen te Viissingen, na bevestigd te zijn door ds. G. Smeenk te Breda, voorheen te Viissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1