PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Overeenstemming te Moskou. De opstelling der vredesverdragen. Vandaag beginnen de Londensche besprekingen. over Toekomstplannen voor Walcheren. Samenkoppeling met de Bevelanden? Het Yerseksche damtournooi. Uit de provincie. fttaidrtdactm O. BtlTlntlJn (met radactloneele medewerking: van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgaae: Stich ting P-Z,C. I.o.. Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand t W. 't Hooit te Goes, J. L- van Leeuwen, Da. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A. van Verre. C. Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 27 Dec. '45 188e Jaargang Nummer 220 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3-20 per kwartaal, franco per post. 3-45 per kwartaal* Losse nummers 5 cent AUVEK» TENTIEPRIJS 12 cent per ram* minimum per advertentie 1 2—* Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen): Middelburg Londensche Kaal 29. teleloon 2077 en 2924. Goea Turlkade 15. teleloon 2475. Terneuzen Nleuwedlepstraat 23. Postrekening 359300 Prov. Zeeuwsche Courant^Mlddelburg. SYNODALE KERSTBOODSCHAP De Generale Synode der Ned. Hervormde Kerk voelde zich gedrongen op den Kerst dag nog eenmaal tot de ge meente te spreken. De boodschap begint met een terugblik. „Dit jaar om vatte een tgd van zoo groo- ten nood en zoo groote uit komst als ons volk in zijn geschiedenis tevoren wellicht nimmer heeft geleden en nim mer heeft beleefd. Het was ook het jaar, waarin, na onze wondere bevrijding, nieuwe uitzichten en mogelijkheden werden geopend om tot her stel en vernieuwing van den rechtsstaat en een betere sa menleving te geraken. Des te meer ontstelt ons de ervaring, dat breede kringen van ons volk zijn aangegrepen door een genotzucht, die ver klaard moet worden als een uiting van een bijkans bar- baarsche ondankbaarheid. Zijn vrij nu al vergeten, uit welke geestelijke en zedelijke dienst baarheid wij werden bevrijd en voor welke verschrikkingen wij werden bewaard In- f>laats van het brood en het leht, het leven en het lichaam, de arbeid en de schoonheid eerbiedig terug te ontvangen als even zoo vele wonderen, Saan velen, ook van de kin eren der kerk, daarmee om op een eigenmachtige wijze. Dit schandelijk vergeten vindt zijn oorzaak hierin, dat het onmogelijk is, de welda den, die wti verkregen als gaven van Gods genade te zien, indien wij niet van harte met de gemeente mede belij den: Gode zü dank voor Zijn onuitsDrekelijke Gave! Onbe grijpelijk en onuitputtelijk is het heil, dat wij op dit neiltg feest vieren: Christus' komst on tegenwoordigheid in deze onze wereld. Alleen in het licht van de onuitsprekelijke gave, die Christus zelve is, verschijnen de goede dingen der aarde, die ons gelaten of hergeven werden, als teekenen van Gods gunst en geduld. Wij roepen een ieder, die ons hoort, maar allereerst ieder belijdend lid der Kerk per soonlijk op, zich te bekeeren van deze grove ondankbaar heid en zich in dezen kersttijd onnieuw te wenden tot den Heiland der wereld, tot den Koning der aarde. Jezus Christus heeft onze menscheiyke natuur aangeno men en onzen menschelijken tijd geheiligd, opdat wtf in Hem blijde zouden zjjn met het leven. Hjj heeft met ziel en lichaam onze vernedering gedeeld, opdat wfl met ziel en lichaam zouden deel hebben aan Zijn heerlijkheid. Gij weet de genade van orfzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zfln armoede zoudt r|jk worden. Dat dan allen die Zijn ver schoning hebben liefgehad, hun lichamen stellen tot een heilige, levende en Gode wel- behageltjke offerande. Dan zullen wij niet licht meenen tekort te komen, maar veel eer vreezen, tekort te schie ten in den heiligen arbeid van den lof Gods, om geene van 22jn weldaden te vergeten en om al Zijn werken te vertel len. Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaanden tijd des levens der heidenen-wil volbracht hebben; het gaat er om, nu niet meer naar de be geerlijkheden der menschen, maar naar den wil van God den tijd, die nog rest, te leven". Nieuws In een notedop De door de Duitschers weggevoerde „Drechtdijk" van de HAL. Is uit Kiel naar Rot terdam teruggesleept. Het schip zal by Wilton gerepa reerd worden. Dinsdagmorgen hebben H.M. de Koningin, Prinses Ju liana en Prins Bernhard in de oude Ned. Herv. kerk te Soest den kerkdienst bijge woond, waarin voorging ds. J. X. van Schalk Een uit Amerikanen, En- gelschen en Franschen be staande missie zal toezicht moeten uitoefenen op de a.s. verkiezingen in Griekenland, dat deze op waarlijk democra tische wijze plaats vinden; de Sovjet-Unie heeft geweigerd zich in deze missie te doen vertegenwoordigen. Er wordt gevreesd dat een •Igemeene staking in Grieken land zal worden afgekondigd. Schout-by-nacht Sjigama- toesakaibara, Japansch com-; mandant op het eiland Wake tydens de Japansche bezetting is met zijn plaatvervanger, Soitsji Tachbana veroordeeld tot den dood door ophanging wegens het executeeren van 98 «mployé's van de Pan-Ameri can Airways op 7 Oct 1943. Radio Moskou meldt, dat volgens een bericht van Tass, Franco bezig is met het vor men van een „Sociaal Christe- ïyke Party", welke de rugge- graat van zyn regime moet worden. Libanon heeft 5000 Po len toestemming verleend zich In dat land te vestigen. Het Wereldgebeuren De Fransche franc gestabiliseerd. G«en kabinetscrisis in Iran Zelden zal er een Kerstmis geweest zyn. waarin een zoo groote politieke activiteit is ten toon gespreid als die van 1945. Het brandpunt was de Moskousche conferentie. De drie groote mogendheden be reikten overeenstemming er zullen Frankryk en China uitnoodigen met haar tot een accoord te geraken inza ke een te volgen procedure betreffende de voorbereiding van vredesverdragen. Slechts zy, die de wapenstilstandsver dragen hebben onderteekend, zullen hun handteekening plaatsen onder de vredesver dragen. Nederland behoort hierbg. Alle groote mogend heden, met uitzondering van China zullen aan het opstel len van het verdrag met Italië medewerken. Finland zal by de onderhandelingen slechts tegenover Groot Brittannië en Rusland staan. Men verwacht ook overeenstemming inzake het probleem van en de con- tröle over de atoomenergie Te Londen zal een zitting van een raad van ministers van buitenlandsche zaken gehou den worden. Na voorbereiden de werkzaamheden zal de raad op 10 Januari een conferentie der Vereenigde Volkeren bij eenroepen voor de bespreking van de vredesvoorwaarden met Italië, Roemenië, Bulgarye en Finland. De verdragen worden van kracht onmiddeliyk na onderteekening. Uit het feit, dat Stalin een groot diner aan- geboden heeft aan Bevln en yrnes en hen hartelgk heeft ontvangen, mag geconcludeerd worden, dat de aanvankelijke verkoeling biykbaar tot het verleden behoort. De koers van den Franschen franc Is vastgesteld op 119.1 franc tegen een dollar en 480 francs tegen een pond ster ling. Londen en Washington reageerden gunstig op dit be richt. Het schijnt, dat de onder linge verdeeldheid van China spoedig beëindigd zal zjjn en ook ait land eindelijk eens vrede zal krtfgezr. Reuter meld de, dat de communistische party een voorstel voor on- voorwaardeiyke wapenstilstand zou overleggen, indien de re geringspartij na een onderbre king van vyf weken de on derhandelingen officieel weer hervatte. Griekenland heeft de Yoe- Toslavische republiek erkend. De afschaffing van de mo narchie heeft in omliggende landen weerklank gevonden. In de Bulgaarsche Volksver gadering eischte de commu nistenleider Dimitrof de vesti ging van een republiek. Zgn uiteenzettingen werden met luid gejuich ontvangen. De Sovjet-Unie heeft het kiesrecht uitgebreid tot per sonen van 18 jaar. In Iran werd een kabinets crisis voorkomen door het aftreden van den minister van binnenlandsche zaken Kheli Fahimi. Hy zou een der oorzaken zyn van de moeiiyk- heden in Azerbeidsjan door zgn weigering om samen te werken met linksche en pro Russische elementen, toen de gouverneur in die provincie een autonome regeering vorm de. Om de rij van bewijzen van den wil tot samenwerking te sluiten, zy vermeld, dat Frankryk en China het eens geworden zyn over het be wind in Noord Indo China. Voor het eerst sinds het einde van den oorlog met Japan staat geheel Indo-China weer onder Fransch bewind. Herplaatsing gedemo- billseerden marine personeel. Hoewel omtrent het tijd stip van demobilisatie over de geneele iyn nog geen beslis sing kan worden genomen, heeft de minister van ma rine reeds een commissie ge ïnstalleerd voor herplaatsing van gedemobiliseerd marine personeel, event, na herscho ling of omscholing, in voor hen passende werkkringen. De me. dewerking der daarvoor in aanmerking komende onderne mingen wordt ingeroepen. Na dere inlichtingen verstrekt het bureau der commissie, Kneuterdyk 8, Den Haag, ten kantore van het Centraal Soc. Werkgevers-Verbond. Zwitserland stnurt 10-000 voedsel, kleeding. medicijnen speelgoed naar Zuld-Duitschland ter verdeeling onder de gezinnen van vroegere concentratiekampbewoners. De Indische kwestie Auto van Sjahrlr beschoten. Woensdagochtend zgn de minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, de minister v. Overzees che gebiedsdeelen, prof. dr. J. H. A. Logeman, de luit. gouv. generaal dr. H. van Mook en de minister mr. J. H. van Rog en, die minister van Kleffens wegens ziekte vervangt, per vliegtuig in En geland aangekomen voor het voeren van besprekingen met de Britsche regeering over den toestand in Indië. De besprekingen zullen van daag beginnen. DE AMEBIKAANSCHE VERKLARING. De belangrijke Amerikaan- sche regeeringsverklaring zet uiteen, dat namens de geal lieerden admiraal Mountbatten de verantwoordeiykheid is op gedragen om: le. de Japansche overgave in Ned. Indië te aanvaarden; 2e. de Japanners te ontwa penen en uit Indië te ver wijderen; 3e. de overgave van Ja pansch krggsmateriaal te ver zekeren; 4e. de geallieerde krijgsge vangenen te bevrijden en voor zooveel noodig te repatrieeren; 5e. de veiligheid van meer dan 100.000 geïnterneerden te verzekeren. Deze verklaring heeft ver helderend gewerkt, zoo wordt in een regeeringstoelichtlng gezegd. Thans is eindelijk dui- delgk geworden, welke op dracht de Engelsche troepen uitdrukkeUjk hebben gekregen. De Nederlandsche regeering zal zoo spoedig mogelijk trachten de taak der Britten over te nemen. Naar regeling met de Indonesische leiders wordt gestreefd. In een interview verklaarde de luit, gouv. generaal, dr. H. J. van Mook, o.m-, dat geen vergoelgkende houding tegen over de excessen wordt aan genomen. In een rustiger sta dium zullen w|j meer kunnen verwachten van het contact tusschen de uit Nederland uitgezonden Indonesiërs en de republikeinen. Er is nimmer sprake geweest van het terug trekken der inheemsche solda ten van het K.NJ.L. van het eiland Java. Zij verrichten nog steeds hun bewakingsdiensten bg de kampen. INCIDENT MET SJAHRLR. Volgens het „republikein- sche" ministerie van voorlich ting ia gistermiddag een mis lukte moordaanslag op Sjahrir gepleegd. De aanslag zou door een Indo-Europeaan in Neder landsche uniform gepleegd zgn, toen Sjahrir in zgn auto reed- De kogels ketsten af op den motorkap. Volgens een gezaghebbende Britsche bron echter, was er een auto-aanryding die ruzie veroorzaakte tusschen Ambon, neesche soldaten van het Ned. Ind. leger en een of andere te genpartij- Toen Sjahrir langs reed, heeft een der Ambonnee- sche soldaten erop los gesla gen, De Ambonneesche sol daat die met drie anderen en een meisje in zrjn auto zat, ls daarna naar Sjahriris auto ge reden en de reeds gemelde ge beurtenissen hebben plaats ge vonden. Op een desbetreffende vraag verklaarde Sjahrir: „Ik geloof niet dat z|j wisten wie ik was." De Britsche militaire politie heeft de vier mannelgke daders gearresteerd- Men is van mee ning dat Sjahrir het slachtof fer werd van een poging tot autodiefstal- In Buitenzorg duurden de schietpartijen voort. In Ban doeng is het vry rustig. De In donesiërs trokken naar het O- der stad terug- Door toedoen der Britten werden 73 Neder landsche ggzelaars losgelaten. De Nieuw Amsterdam", met repatrieerenden aan boord, is Port Said gepasseerd. Kreken blijven wellicht bestaan. Naarmate de droogmaking van Walcheren voortgang vindt, gaan de toekomstproble men, die zich voor ons eiland voordoen, steeds meer de pu blieke belangstelling vragen. Hoe zal ons mooie Walcheren, eenmaal „de tuin van Zee land", dat op het gebied van natuurschoon een welklinken- den naam had t°t ver over de landsgrenzen, weer tot nieu wen bloei komen? Het stemt tot voldoening te kunnen ervaren dat door de bevoegde instanties hieraan ruime aandacht wordt ge schonken en reeds grootsche plannen zyn ontworpen, hoe wel met de verwezenlijking hiervan ongetwyfeld, vele, vele jaren gemoeid zullen zgn Wat de indeeling van het landschap betreft, zal getracht moeten worden een compro mis te vinden tusschen den landbouw, die een rechtiynige uideeling vraagt en het land- schapsschoon, dat meer pit toresk dient te zgn. By al wat er verloren ging, is er gelukkig toch nog veel schoons behouden gebleven. We hebben nog de duinen en de schilderachtige dorpsker nen en het zal daarom zaak zgn het nieuwe landschap hierby aan te passen. De commissie die de plan nen voor de toekomst van Walcheren bestudeert, stelt ook den eisch van verschillen de boschcomplexen, niet alleen langs de duinen van Vlissin gen tot Westkapelle, doch ook in het midden van het eiland. By het herstel van de buitenplaatsen, waarvan de bosschages geheel werden verwoest, zal overheidssteun onontbeerlgk zgn, hetgeen ook bg de niilverkaveling het ge val zal moeten zgn. Tengevolge van de dyk- doorbraken zyn er ook ver schillende kreken ontstaan, sommigen kilometers groot. Het dichtspuiten zou groote kosten met zich meebrengen, terwyi de verkregen grond van slechte kwaliteit zou zgn. Er wordt daarom overwogen deze kreken dienstbaar te maken aan de recreatie. In de omgeving is veel zandgrond ontstaan, die men voor bosch- bouw zou willen bestemmen. Zou dit plan worden uitge voerd, dan krygt Walcheren verschillende boschryke meer tjes, die ongetwgfeld veel zul len bijdragen tot verfraaiing van het landschap en voor recreatiedoeleinden, t.w. zwem- en watersport, bruik baar zullen zijn. AANLEG VAN NIEUWE WEGEN. De in voorbereiding zynde ruilverkaveling zal ook den aanleg van verschillende nieu we wegen met zich meebren gen. Het ligt in de bedoeling de wegen zooveel mogeiyk, met het oog op het plaatse- igke en toeristische karakter van de wegen, door de dorps kernen te leiden. Tusschen Middelburg en het badcen trum Domburg wil men echter een grooten weg aanleggen. Voor Westkapelle, Zoute- lande, Domburg en Biggeker ke z|jn reeds uitgewerkte we deropbouwplannen gereed. Domburg is voorbestemd een rustige, moderne familiebad plaats van internationaal for maat te worden, waartoe men groote hotels wil doen bou wen. De geheele kuststrook tusschen Vlissingen en West kapelle zal voor ontspannings- doelelnden worden ingericht Behalve de reeds bestaande golflinks te Domburg, wil men deze ook in de omgeving van Vlissingen trachten aan te leggen. EEN LANDVERBINDING MET DE BEVELANDEN Voorts wordt overwogen het vliegveld van Vlissingen te verplaatsen naar een ander terrein, waarvoor gedacht wordt aan de schorren van het N. Sloe. Zouden deze plan nen verwerkelgkt kunnen wor den, dan zal men door af damming van de Zandkreek Walcheren ook met Zuid- en Noord-Beveland kunnen ver binden. Bovendien zouden oj deze wyze nog ongeveer 3001 ha. landbouwgrond gewonnen kunnen worden, hetgeen weer van groot belang zou zyn, in verband met de in een on langs gepubliceerd artikel ge noemde plannen tot vergroo ting van de landbouwbedrgven op Walcheren tot op zgn minst 10 ha., waardoor er voor vele boeren geen plaats meer zou zgn. Het behoeft geen betoog, dat al deze toekomstplannen die wy hier slechts in het kort aanstipten, zeer groote financieele offers zullen ver gen. Alleen de herverkaveling reeds zal zeer veel geld kos ten. De boeren krggen hun bedrgf in een beteren staat terug De autoriteiten ver wachten een 25 hoogere op brengst. Voor de wegbeplan- tlng zullen honderdduizenden boomen en heesters noodig zijn. Zeer vele huizen en boer- rleryen moeten worden hersteld het zal daarom nog wel >a *-en duren, eer de laatste sporen van den oorlog uitge- wischt zullen zgn. BELGEN LIJDEN ZWARE NEDERLAAG. Gedurfd initiatief mei succes bekroond. „Vyf en veertig jaar zyn de Nederlandsche dammers op ons voor", aldus vertelde ons de aan het Yerseksche interna tionale damtournooi deelne mende Belg A. v- d- Berghe „De klassieke speelwijze wordt niet gevolgd ene er worden zet ten gedaan, die wy in *t geheel wg niet weten wat wy moeten doen Springer, P. Roosenburg enz- zijn geen dammers, het z|jn artisten! Het eenige wat ik men! Wg Belgen zijn iets gehan dicapt door de lange reis en het feit, dat bg ons op de witte en hier op de zwarte velden gespeeld wordt, maar ik weet, dat ook, al werd op de witte velden gespeeld, wg zouden verliezen. De orga nisatie van dit tournooi is su bliem en wordt zelfs door de groote steden niet geëvenaard!' Een beter compliment kan moeiiyk gedaan zgn aan de organisatoren van het tour nooi, dat gehouden werd in de gezellige, feestelgk met vlag gen en kerstgroen versierde zaal van café-restaurant Nolet te Yerseke en aan de dammers, die deelnamen. Op Eersten Kerstdag werd dit damfeest geopend door mr. M. Vlaming, voorzitter van het plaatseiyk eere-comité. Vervolgens spraken nog de heeren P. de Koeyer, wnd. burgemeester van Yerseke en J. Blom, voorzitter van het organisatiecomité. De heeren F. Damoiseau, voorzitter van den Belgischen Dambond en A. v. d. Berghe van „Le Damier Mosan" te Luik, uitten hun bewondering, dat Yerseke zooiets aangedurfd had en verklaarden, dat zy Belgen, zich heel klein voelden bg een dergelgke prestatie! Een uit daging voor den Ned. Dam bond noemde de heer W. H. Lieve, secretaris van dezen bond, het tournooi. Spr. had groote bewondering voor het initiatief der Yerseksche Dam club. De heer P. Streefkerk sprak namens de damvereeniging ,Het Oosten" te Rotterdam- Nergens in Holland, aldus spr., zal men een gastvryheid vinden als hier in Yerseke, waar meer dan 30 dammers zyn ondergebracht by particu lieren. In 1946 zal „Het Oos ten" de dammers van Yerseke uitnoodigen voor een wed strijd en trachten zich te re vancheeren voor het hier ge boden onthaal. Vervolgens deed de heer P. Koeyer den openingszet in de party J. Blom (Yerseke) tegen Vaessen (België), waar mee den spelers aan de 32 borden van eere-groepen, hoofd-, eerste-, tweede en derde klassers, alsmede aan de 10 borden van de junioren- klasse het sein gegeven werd om den vriendschappelgken stryd te openen. De eerste dag eindigde met een zware ne derlaag voor de Belgen, die geen enkele party wonnen. Een fraai succes behaalde J. Blom (Yerseke) door den kampioen van België, Vaes sen. te verslaan. Belangrijk waren voorts de partyen H. Kinnegin—mr. P. Koosenburg 02 en SpringerDamoiseau 2—0* Tweede Kerstdag bracht den Belgen het eerste succes, toen des ochtends J. Demes- macker won van J. Sinke (Goes). Des middags konden zg het niet verder brengen dan de verovering van een punt door de remise door Da moiseau tegen P. J. v. d. Bulck (Terneuzen) behaald. M. F. de Jonge (Middelburg). J. Kaan (Terneuzen) en P Roozenburg rekenden af resp- met v. d. Berghe, Demesmac- ker en Vaessen. De Belgen hebben dus slechts magere resultaten behaald in dit sterk bezette tournooi. Sprin ger (Amsterdam), P. Roosen burg (R'dam) en Gordijn Den Haag) bleven ongeslagen. De leiding van de wedstrij den was in handen van de heeren P. Hoogstrate (Yerse ke) en P. Streefkerk (IJssel- monde). Zij vervulden hun moeilgke taak met toewyding en voor een niet gering ge deelte is het aan hen te dan ken, dat dit tournooi zoo goed geslaagd is. Zoo groot was de belang stelling voor dit tournooi, dat op Eersten Kerstdag velen niet toegelaten konden wor den. Ook Tweeden Kerstdag waren er vele damliefhebbers. Na afloop der partgen ver- eenigden de deelnemers zich aan een oester- en mosseldiner. Fraaie prijzen werden des avonds uitgereikt, waarna tot vier uur gedanst werd. Voor de uitslagen verwyzen wy naar de sportrubriek. Binnenkort regeling radio vraagstuk. In een vergadering van den N.V.B. te Groningen heeft de minister van O., K. en W., prof. dr. G. v- d. Leeuw, een rede uitgesproken, waarin hij ook het radiovraagstuk be sprak. Binnenkort zal een noodwet, ter regeling van deze materie, door het nood- parlement behandeld moeten, worden, in afwachting van de definitieve wet, door het defi nitieve parlement te behande len. Een commissie tot reorgani satie van het hooger onder- wys is ook spoedig te ver wachten. De minister zal ook zijn uiterste best doen naar verbetering van de onderwij zerssalarissen te streven. De radio-omroep kan niet op het M.G. biyven drgven tot na de verkiezingen. Met 1 Jan. gaat het M G. nu absoluut weg- ZEEUWSCH PILOOT HEEFT VLIEGONGEVAL. De bekende Zeeuwsche pi loot A. van der Poest Clement is, terwgl hg met een militaire opdracht op weg was, boven het Teutoburgerwoud in Duitschland, tengevolge van den mist, tegen een berg ge vlogen. Het vliegtuig werd vernield. De piloot, die er 'met verwondingen afkwam, is in Den Haag opgenomen. Zgn toestand is redely k wel. Gedurende de Kerstdagen heeft men op de tentoonstel ling „Behouden Schoonheid' te Middelburg meer dan 1100 bezoekers genoteerd. De Kon. Ver. „Oost en West' afd. Middelburg, gaf Donder dag jl. een propaganda-avonff in den Schouwburg. Dr. A. Snethlage, voorzitter der ver., zette het streven uit een: het aankweeken van lief de en belangstelling voor de overzeesche gebiedsdeelen, en daarnaast ook daadwerkelij ke steun, in het bgzonder voor de repatrieerenden. De burgemeester van Mid delburg, mr. A. J. van der Weel, werkte hierna nader uit, wat speciaal Middelburg kan doen- De repatrieerenden in grooten getale onderdak ver- leenen, is by den huidigen wo ningnood onmogeiyk. Wel kan men ook hier een groot hoogstaand, maar moeilijk, werk verrichten met het opne men van verweesde kinderen. Hiernaast kan men ook steunen in geld, event, in goe deren. Hiervoor komt nog een groote actie. De collecte wel ke vorige week voor Indië w houden werd, heeft 4350 op gebracht- Als derde spreker wees pas toor H. Snel op de taak die Nederland t.o.v. Indië heeft. Nadat het tijden lang van het gekoloniseerde gebied gehaald had, is nu de tgd van het ge ven gekomen. Na de pauze werd een aan tal films over het Indische le ven vertoond. Betaal niet te yeel. Het Direetoraat-Generaai voor de Prljxen deelt mede. dat een aanvullende bepatlng Is gemaakt op de jongste be schikking voor bloemprijzen. Daarin was de prijs der bloemstukken geheel vrij gela ten Later is bepaald dat deze prijs niet hooger mag zijn dan de gezamenlijke prijs voor de daarin verwerkte bloemen, ver meerderd met 100 voor het aankleeden en opmaken. Principieele uitspraak. Inzake verbreking dienstbetrekking. De Groningsche rechtbank deed een principieele uitspraak in de zaak tegen een bont werker, die zonder toestem ming van het arbeidsbureau en den rgksbemiddeiaar zonder geldende reden zgn dienstverband verbrak. De rechtbank oordeelde dat de man weer naar zyn firma terug moest gaan en voor eiken dag, welken hy niet zou werken, aan zgn firma 50 zou moeten betalen. Deze uitspraak is eenig in de Nederlandsche jurispruden tie. Den bontwerker staat nog hooger beroep open. GENERAAL PATTON BEGRAVEN. Generaal George Patton, tgdens den oorlog bevelheb ber van het 3e Am. leger, is met alle militaire eer op de Amerikaansche militaire be graafplaats te Hamm by Lu xemburg ter aarde besteld. De kiesvereeniging van de Staatk- Geref. Partg te Mid delburg „Tot de wet en de ge tuigenis" hield Donderdag j.L een openbare vergadering, waarin burgemeester D. Kod de van Zoutelande als spreker optrad met het onderwerp „De grondslag die blgft". Spr. wees op het algemeene streven van politieke eenheid, dat ook i\ een partij als de Ned- Volks beweging tot uiting komt. De ze partij is echter onaanvaard baar. omdat Christendom en humanisme hierin als gelijk waardige waarden worden aan gemerkt. Het verschil van de S.GP. met andere Prot- rechtsche partijen zit hoofdzakelgk in de beschouwing omtrent de roe ping van de overheid. Deze heeft geen macht in de kerk, maar wel omtrent de kerk. DE HERSTELLINGEN AAN DE ST. JACOBS KERK. Hoewel de St. Jacobskerk te Vlissingen weer in gebruik ge nomen is, biyven er nog repa ratie-werkzaamheden te ver richten- Over een jaar of vie*, zal men beginnen met de res tauratie van de ramen en het aanbrengen van de leibedek king op het dak. Aangezien de kosten van de tot nu toe uit- fevoerde werkzaamheden rond 20.000 bedragen, is er nog veel geld voor de restauratie noodig en zal het Restauratie fonds blgven bestaan. Vorige week zyn te Souburg weer tal van goederen voor de H.A.R.K. aangekomen, af komstig uit Steenwgk. Naar wg vernemen zal hiervan een groot gedeelte voor de ge- evacueerden bestemd worden. Herbenoemd tot ouderling van de Ned. Herv- gemeente te Souburg, de heeren P. Geljon, A. Lgnse en A. de Visser. Het Sonburgsche Roode Kruis heeft aan plm. 150 kin deren met de Kerstdagen een pakket aangeboden, inhouden de kleeren, levensmiddelen en versnaperingen. Deze pakket ten waren afkomstig uit Zwitserland. De Senaat der universiteit van Amsterdam heeft besloten het eere-doctoraat in de fa culteit der geneeskunde te verleenen aan mejuffrouw dr. E. Dingemanse te Amsterdam. De promotie is op 8 Januari. Dr. Dingemanse is geboren te Nieuw- en St. Joosland, waar nog verschillende fami lieleden woonachtig zgn. De gemeenteraad van Arne- muiden benoemde tot onderwij. zer aan de o.l. school (kom gemeente) den heer J. D. van der Weide te Burgwerd.' Tot gemeente-arbeider werd benoemd de heer Jan Theune Mzn. Aan den heer Joh. Rooze, thans te Lewedorp, werd de bediening van het veer gegund. De begrooting voor 1946 werd vastgesteld met in ont vang en uitgaaf 169.105,17, terwgl het eindcijfer van de begrooting voor 1945 na wijzi ging werd gebracht op 224.745,89 in ontvang en uit gaaf. Op voorstel van den heer J. J. van Horssen werd besloten in verband met de verregaande baldadigheid een verordening in het leven te roepen, waarbij het aan pers ie.1 beneden een bepaalden leeftgd wordt ver boden om zich zonder behoor lijk geleide des avonds, na een bepaald uur op straat te bevinden. De in 1896 opgerichte ge mengde zangvereeniging „Vol harding leidt tot het Doel" te Domburg hoopt na een onder breking van eenige jaren de oefeningen te hervatten op 9 Januari a.s. onder leiding van den heer H J. Adriaansen te Middelburg. Den heer B. Melis is op zyn verzoek om gezondheidsrede nen eervol onslag verleend als ontvanger van Serooskerke. Het bestuur van het Gast huis te Goes stelt het gemeen tebestuur voor de functie van geneesheer-directeur in te voeren en als zoodanig te be noemen den heer J. F. O- Huese, chirurg te Goes- De vereeniging „Zeelandla" te Go«« hield tijdens de Kerst dagen een kongnen- en pluim veetentoonstelling in het Vei lingsgebouw. Een 450-tal ko ngnen en een 100-tal kippen en enkele eenden uit verschil lende deelen der provincie werden geëxposeerd. Voor de liefhebbers was er veel te ge nieten. Voor het eindexamen Z.T.I. slaagden voor Waterbouw de heeren: I. Bil te Kerkwerve, J. Boonman te Heinkenszand, J. J. de Bourgraaf te Wilhel- minadorp, C. D. Catshoek te Kerkwerve, S. M. Haverhoek te Bergen op Zoom, M. J. op 't Hof te 's Heer Arendskerke (met lof), J. C. de Kater te Kortgene, W. Keiler te Mid delburg, M. van Liere te Elle- woutsdyk, J. Rus te Goes (met lof) en C. M. IJzerman te Blezelinge. Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Zwolle ds. G. W. Korevaar te Goes. Doopsgez. Broederschap. Aan genomen naar Grgpskerk- Noordhorn, dr- S. S. Smeding, wnd. burgemeester van Goede reede. Ds- T. J. v. Oostrom Soede-f Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van 66 jaar overle den ds. T. J- van Oostrom Soe de, oud-hoofdpredikant van de Prot. kerk in Ned.-Indië, waar hy vele jaren een zeer voor. aanstaande plaats heeft inge nomen, j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1