PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Britsche fascisten wagen weer een kans Overvallen op Java duren voort Hernieuwde activiteit in Bandoeng verwacht Deining in Yerseksche oesterwereld Invoer van Fransche zaaioesters of niet? Uit de provincie. Hoofdredacteur O. Ballintljn (met red3Ctionee!e medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B- den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Sclioch, Vlissingen. B. A. van Verre. C. Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Dinsdag 18 Dec. 1945 188e jaargang Nummer 213 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco Kr post. 3.45 per kwartaal, sse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm.. minimum oer advertentie 1 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg; Londensche Kaal 29, telefoon 2077 en 2924- Goes: Turtkade 15, telefoon 2475. Terneuzen Nleuwediepstraat 23 Postrekening 359300 Ptov. Zeeuwsdie Courant. Middeitiurg. ZEELAND EN ZIJN OORLOGSSCHADE. Actie gewenscht. De mededeellng, door prof. Schermerhom te Nijmegen ge daan, dat er ten aanzien van het probleem der schadeloos stelling voor oorlogsgetroffe nen nog slechts een voorloo- pige regeling bestaat, zal door de Zeeuwen wel met groote voldoening zijn be groet. We weten nu tenmin ste, dat de definitieve rege ling zal worden voorgelegd aan de Staten-Generaal, na T„ TPrio._iQr,j de verkiezingen en er is dus ste dI^?fn fa^CSt£che dêmon- gelegenheid om actie te straties gehouden. Meer dan voeren tegen het onhoudbaremqoo geüniformeerde mannen p an omvergoedingen slechts *en hebben in Londen uit te keeren op^ ba^sis van aan Oswald Mosley, den voor- Het wereldgebeuren Sentimenteels sympathie voor Dultschland Duitsche spreken nationalistische taal. de waarde van 10 Mei 1940 en niet op basis van de ver vangingswaarde Deze mededeeling van den minister-president opent nieu we gezichtspunten en Zeeland dient de gelegenheid, geboden wordt, maligen leider der Britsche Unie van Fascisten, met den Hitlergroet hun hulde gebracht en Mosley zelf hield een rede, waarin hg verklaarde, dat de fascisten het hun berokkende leed niet zouden vergeten en dat het ook hun vijanden zou beide handen aan te grijpen, heugen! Voeg daarbn, dat men D» vergoeding op_ basis van in Engeland talrflke bewonde- raars van Hitier aantreft, en de waarde van 1940 moet van de baan! Immers deze vergoeding is voor ontelbaren niets minder dan een ramp Hoevelen niet hebben op Walcheren en in Zeeuwsch Vlaanderen letterlijk alles verloren Zakenmen- schen, middenstanders, zagen hun bedrijven vernietigd. Boe ren zagen hun hoeven in puin storten onder den regen van granaten en bommen. Scharen burgers verloren huis en goed. Er zijn den laatsten tijd vele ministers in Zeeland geweest. Zfl moeten toch de nog altjjd open wonden hebben aan schouwd, die het oorlogsgeweld in steden als Middelburg en Vlissingen heeft geslagen. Zij moeten toch het overstroomde land hebben gezien en de weg gespoelde boerderijen. Het wa ter heeft aan de landbouwende bevolking een schade berok kend, die in geen jaren kan worden hersteld. Niet alleen Walcheren heeft geleden, niet alleen Zeeuwsch Vlaanderen, op kleinere schaal heeft ook Zuid-Beveland zijn tol aan de vrbheid betaald. Men heeft on langs in ons blad het trieste relaas over de aangerichte schade kunnen lezen. Is het een onbillijke eisch. dat de zakenman, die zijn pand als een rookende puinhoop te rug vond, toen het oorlogstem- peest had uitgewoed, in staat wordt gesteld ztjn bedrijf weer op te bouwen, zonder dat hem een schuldenlast drukt die onmenschelgk zwaar is? Eischt men teveel, als men vraagt, dat een burger, die huis en goed verspeelde, terug, ontvangt wat hij verloor Is het overdreven, dat aan de boeren huis en hof en vee en werktuigen vergoed wor den op een dusdanige basis, dat zij hun bedrijf kunnen her vatten zonder zware hypothe ken? Deze vragen kunnen slechts met een duidelijk neen worden beantwoord. Als men echter gaat ver goeden op basis van de waarde der goederen en pan den van 1940, schept men willens en wetens een totaal verarmd Zeeland. Het woord is niet te sterk. Zelfs een kind weet, dat een pand, dat in 1940 5000 waard was en de prgzen der hulzen waren bijv. in Middelburg zeer laag slechts tegen betaling van een veelvoud van dit bedrag weer opgebouwd kan worden. Een boerderij, die verloren ging, za] wellicht thans tien maal zoo veel kosten als toen. Wie zal deze prijzen ooit kunnen be talen, als de schadevergoeding gebaseerd wordt op de waarde van 1940 Hier rust op staat en volk een nationale eereplicht. Rampen zonder weerga hebben Zeeland getroffen. En de hou ding der Zeeuwen bewijst, dat zij wellicht onbewust iets be grepen hebben van het verhe vene, dat er besloten lag in dit offeren voor de vrijheid. Nu dreigt een nieuwe ramp Zee land te treffen, maar ditmaal wordt er geen offer gevraagd, maar zal de ramp het karakter dragen van een nekslag. Dit mag niet geschieden Gelukkig opent de verkla ring van prof. Schermerhorn nieuwe perspectieven. Met een nieuwe actie valt wellicht nog veel te bereiken. Ons volk moet doordrongen worden van de ellende, die hier dreigt te ontstaan als zg, die zon der morren Alles offerden voor de vrijheid, nu schade loos zouden worden gesteld met een fractie van hetgeen zij bezaten. De Noordzee ook vliegbootenkerkhof. Meerdan 20 Britsche Sun- derlandvliegbooten, zijn met volledige uitrusting door de R-A-F. op de Noordzee tot zinken gebracht Op bevel van het ministerie voor vlieg, tulgproductie Is hieraan echter een einde gemaakt. Het aantal tot zinken gebrachte Sunderlandvliegbooten wordt op minstens 40 geraamd. De vernietigde vliegbooten waren verouderd en konden door de R.A.F. niet meer worden ge bruikt, terwijl de kosten van het sloopen te hoog werden -acht, communisten staan! Degenen, die het niet met hem eens waren, noemde hij „verraders jegens de natie." Duidelijk blijkt hier uit, welk een vergiftigenden invloed 12 jaar nazi-propaganda hebben uitgeoefend. Zelfs de Duitsche communisten ontpoppen zich hier als spreekbuis van het Duitsche nationalisme! Het zal zaak zijn, dergelijke stemmen het zwggen op te leg. gen. De grenzen van Duitsch- land zullen er vermoedelijk idioot uit zien- Maar laat men een nieuw Duitsch revisionis me geen kans geven. De slecht ste grens is beter dan het beste revisionisme, dat ge paard zal gaan met revanche en een nieuwen oorlog! het is duidelijk, dat hier het gevaar ontstaat van een her leving van het fascisme, een fevaar, dat zoo snel mogelgk edwongen moet worden. Er dreigen i Engeland trouwens meer gevaren, onder meer dat van pen sentimen- teele sympathie voor Duitsch- land. „We moeten Dultschland weer op de been helpen!" is 'n algemeen gehoord gezegde. Er worden tranen vergoten over het arme Duitschand en daar men zef de Duitsche knoet niet gevoeld heeft, is men er toe geneigd om te vergeten, dat Duitschland tal van Europee- sche volken heel wat vreeselij- ker dingen heeft aangedaan, dan de Duitschers nu zelf on dergaan. Daar komt nog bjj, dat de Britsche soldaten, die in Duitschland vertoeven, vaak goede en mooie dingen zien, waarbij zij zich dan niet reali- seeren. dat die vrijwel steeds dateeren van ver voor 1933 en ze toeschrijven aan de goede kwaliteiten van het nazi-regi me. De Duitsche nazi's exploitee- ren deze feiten- Zij nebben reeds vóór de capitulatie order gegeven om een groote cam pagne in te zetten om de sym pathie en het medelijden van de wereld op te wekken en zij hebben succes bij vele goedge- loovige, eenvoudige Britsche soldaten. Omgekeerd is ook in Duitsch land het nazisme niet dood. Het bltjkt uit alles. De Lon densche Observer meldde de zer dagen, dat men in Duitsch land alleen een huis krijgt als men „Heil Hitier" zegt! En wat te denken van de Duitsche communisten! De Hamburgsche senator Dettman. een van de leiders van de Duitsche communisten, verklaarde dezer dagen: De communistische partij zal geen socialistische eischen stellen omdat volgens de beslissingen van Teheran, Yalta en Pots dam een democratische poli tiek moet worden doorgevoerd zonder de kapitalistische staatsorde aan te tasten! Dezelfde spreker verklaar de: Geen duimbreed Duitschen bodem zullen wij vrijwillig af- M'ettws in een notedop Nabij de Groote Meeren onder Os- sendrecht is de 23-jarige A. Bolders uit Hoogerheide. met zijn met paard bespannen wagen, op een mijn ge reden, waarbij hem een been werd afgerukt. Hij Is aan de gevolgen over leden. ■5f De Kon Ned. Ver. v. Luchtvaar' heeft bij Fokker 72 zweefvliegtuigen besteld Zij zullen in huur worden ge- eeven aan de bij de Vereenlging aan gesloten zweefvliegclubs. ■X- De van de Engelsche marine over genomen torpedojager ..Bar.kcrt", die destijds na een aanvaring een voor- Ooopigen neus kreeg, heeft thans bij de R.D-M. te Rotterdam een nieuwen neus gekregen. Het schip zal in Jan aar Indië vertrekken Prof. H. C. Riimke. hoogleeraar aan de Utreclitsche universiteit, die een berisping ontving, waarmee zijn staking werd opgeheven, heeft uit protest ontslag aangevraagd. Volgende week zal de spoorweg erbinding ZwolleTwente weer her steld zijn. De Duitschers hadden in deze lijn niet minder dan 8 spoor bruggen vernield. Ook de laatste daarvan Is nu bij Nljverdal hersteld TE De commissie voor dc zuivering an kunstenaars heeft de Weensche actrice Paula Wesseley toestemming verleend om weer op het tooneel op tc treden. Met overweldigende meerderheid is Vassil Kolarof, de leider der Bul- gnarsche communisten, tot voorzitter van de Bulgaarsche nationale verga dering gekozen. In Berlijn hebben vier soldaten van het roode leger, in toorn ont stoken, doordat zij door een Brit- schen wagen werden aangereden, ge schoten op de twee Britsche soldaten, die schuldig waren aan dit euvel. De een werd zeer ernstig, de ander lichter gewond. De vier roode soldaten zijn in arrest gesteld. In het gebied van de rivier Para- naiba, in West-Braziliü is de groot-, ste diamantlaag ontdekt, welke ooit in Brazlliö werd gevonden, voor een waarde van 500.000 dollar. In verband met de golf van mis daden die Londen teistert en veroor zaakt wordt door duizenden deser teurs, die van rorf en diefstal leven, is Vrijdag een uitgebreide controle op persoonsbewijzen gehouden. Er werd inderdaad een aantal deserteurs ge grepen. X- De Arabische Liga heeft besloten e?n economischen boycot af te kon digen tegen alle Joden in Palestina. De E.V.C. antwoordt het N.V.V. Het bestuur der E.V.C. heeft aan het N.V.V. mede gedeeld zich aan gemaakte of nog te maken afspraken te houden. De gebeurtenissen, voortvloeiend uit de vergade ring te Rotterdam, worden betreurd. Verklaard wordt dat niet het gesprokene van den heer Blokzijl, doch het onjuist weergeven in de pers oorzaak van een en ander is. G. A. VAN BOVENE OVERLEDEN. De oud-hoofdredacteur van het persbureau Aneta te Ba tavia, de heer G. A. van Bo- vene, die zich groote bekend heid verwierf door zjjn voor de N.I.R.O.M. verzorgde ge sproken mailbrieven, is Zon dagnacht in het Roode Kruis- ziekenhuis te 's-Gravenhage op 48-jarigen leeftgd overle den. Na geopereerd te zgn aan een maagkwaal, kreeg hij longontsteking, aan de gevol gen waarvan hg bezweek. Soekamo en Sjarir gaan „orde en rust herstellen." Op Java en Sumatra gaan de overvallen en ongeregeldheden voort. Het Kota Pariskamp te Buitenzorg werd door 2 groe pen van Indonesiërs met mes sen gewapend, aangevallen. De Britsch-Indiërs sloegen hen uit een. Te Batavia is een Ambon- nees door 4 Indonesiërs in koe len bloede vermoord. Tevoren hadden èenige schietpartijen plaats- In de Pasar Boelan-wjjk te Batavia werden 10 Indonesië* en een Chinees gearresteerd wegens moord op twee Neder landers. Een patrouille van dc Seafort' Highlanders ontdekte op een schip bij Loear Batang. ten N. van Batavia een gehei me zendinstallatie. In Bandoeng is de toestand over het algemeen rustig, maar er zgn teekenen die wijzen op hernieuwde activiteit in het N. W. deel van het Lembangge- bied. De aanvoer van voedsel en voorraden voor het leger en' voor ten minste 30.000 leden van de Rapwi te Bandoeng zal geheel door de lucht geschie den. De operaties in de kampongs Deriktoka en Baroe bij Medan (Sumatra) ontmoetten lichten tegenstand. De 3 Britsch-In diërs zijn nog niet gevonden- Een aantal huizen in de nabij heid van de plaats des onheils is verwoest. DE ONTVOERINGEN TE SOERABAJA. Over de ontvoeringen van mannen, vrouwen en kinderen uit Soerabaja als gijzelaars, wordt nog gemeld dat de on- gelukkigen eerst uit het kamp Roebeecklaan werden meege nomen in een tropischen regen. Zij zgn eerst naar Taman ten Z. van Soerabaja gezonden, maar hebben deze plaats weer met onbekende bestemmin^ moeten verlaten, waarschijnlijk Modjokerto, 30 km. landin waarts. Men gelooft dat het transport in verscheidene groe pen verdeeld is- Men gelooft dat anderen te Tjewang en Kertosono ten Z.- Westen van Modjokerto zijn. Niemand weet hoe zij behan deld worden. Zeer vele Nederlanders op Java worden gesloopt door deze nooit eindigende onzeker heid. Het is een van de ern stigste aspecten van den huidL gen toestand, die het officieele communiqué laconiek be schrijft als „tamelgk rustig." Generaal-majoor N. L. W. van Straten is afgetreden als hoofd van het geallieerde mili taire'gezag, afd. burgerlijk be stuur van W.- en Midden-Java, Djokjakarta en Soerakarta. Hij is opgevolgd door mr- Ch. W. A. Abbenhuis. SOEKARNO EN S-TARIR BEZOEKEN MIDDEN- EN OOSTJAVA. Soekamo en Sjarir hebben een aanvang gemaakt met het herstellen van de orde en de rust op een tocht door Midden- en Oost-Java. Dit is de eerste maal dat Soekamo en Sjarir Nederlandsche marine mannen onderscheiden. In een bijeenkomst in de Alexander-kazerne te Den Haag werden Zaterdag door den Senior British Navy Offi cier for Holland. Capt. Jef freys, Britsche onderscheidin gen uitgereikt aan Neder landsche marinemannen, die zich in dezen oorlog hadden onderscheiden. De D.S.O. viel ten deel aan len luit. ter zee», H. A. W. Goossens en M J. v os, de D.S.C. aar le luit. t. z. G. Condijs, de D.S.M. aan den Opperschipper W. H. de Vries, den sergt. mach. B. v. d. Schild en den matroos le kl. H. Schoot. Na de uitreiking werden de gedecoreerden gecomplimen teerd door den bevelhebber Ned. Zeemacht, vlce-adm. Stoeve en den G.G. van de re sidentie, luit, gen. van Voorst tot Voorst. DE MARINIERS KAPEL. Het stafmuziekkorps van de Kon. Marine is herrezen als marinierskapel der Kon. Mari- Behalve een harmonie korps- omvat de kapel thans ook een symphonie- en een amusementsorkest. Vermoede, lijk zal het Woensdag a.s. in de uitzending voor Ned. strijd krachten voor het eerst voor de radio komen. Betere arbeids voorwaarden voor spoormannen. Tijdens zijn openingsrede van 't congres van het spoor- en tramwegpersoneel in het N.V.-huis te Utrecht, deelde de heer G. Joustra mede, dat binnenkort voor het spoorweg, personeel en die in de neven- bedrijvén een belangrijke ver betering der arbeidsvoorwaar den te wachten is. M.a.s. werd de heer Joustra tot voorzitter van het nieuwe bestuur gekozen. Onder voorbehoud van hoo- gere toestemming za! een kerstultkeering aan het perso neel worden verstrekt van f 50 voor gehuwden en 25 voor ongenuwden. Met Pa- schen is eveneens een uitkee- ring te verwachten. De zetel der vereenigde naties. De voorbereidende commis sie der organisatie der Ver eenigde Volken heeft met 30 tegen 14 stemmen en 6 ont houdingen besloten, de alge- meene vergadering voor te stellen, den zetel der organi satie in de Vereenigde Staten te vestigen. tezamen een tocht ondernamen en in politieke kringen te Ba tavia stelt men bijzonder be lang in de resultaten. De in vloed die ir. Soekarno op de jeugdbeweging heeft, wordt zeer belangrijk geacht- Meeste oesterkweekers tegen. Hoe het probleem ontstond Er is In de Yerseksche oes- terkweekerswereld eenige dei ning ontsTaan over de kwes tie of het gewenscht is een bepaald kwantum Fransche zaaloesters te Importeeren. Naar ons b\j informatie werd medegedeeld, heeft de over groot© meerderheid van de kweekers zich daartegen ver klaard. Vooral onder de klei ne kweekers, meer in het bij zonder 'onder de zoogenaam de „panneboeren", is de te genstand het grootst. De oesterkweekers zijn in twee vereenigingen georgani seerd: de V.E.B.O. en „De Zeeuwsche Oester". De eerste bestaat vooral uit groot-, de laatste uit klein-kweekers (pannenboeren). Niet *te ont kennen valt, dat er tusschen beide groepen op bepaalde punten wel eens een tegen stelling van belangen bestaat. Daarvoor zgn historische gronden aan te voeren. Hoe het probleem ontstond. De strenge winter van 1929 bij velen in Yerseke nog lang niet vergeten veroor zaakte een tekort aan zaai oesters. Een deel vroor dood, een ander, nog grooter, deel, werd ziek. De schade door de slippers toegebracht, werd voortdurend grooter. Het scheen wel, dat men tegen over deze parasieten mach-, teloos stond. Vooral onder de oesters, die op schelpen wer den gekweekt, was het aantal slipper-slachtoffers enorm. Men begon toen onj veer 15 jaar geleden onder de kleine kweekers weer met de aloude pannen-cultuur. Daarvoor worden afgekeurde dakpannen van oud-Hollandsch model gebruikt. Het bleek in de practgk, dat de pannen- oesters gezonder waren, dan de andere en geen last van slippers hadden. Bovendien verschafte deze pannen-cultuur aan veel meer handen werk dan de andere methode (het uitzaaien van zaaioesters op de oesterperceelen), die voor al door de grootkweekers-ex porteurs wordt toegepast. In 1937 werd begonnen met den invoer van Fransche zaai oesters. Alle pachters van staatsoesterperceelen kregen een klein kwantum van deze zaaioesters. Deze import is telken jare, vooral door de groot-kweekers. voortgezet. Soms werden 10 A 12 millioen Fransche zaaioesters per jaai ingevoerd. Andere jaren weer wat minder. De uitkomsten waren verschillend, maar over het algemeen waren ze niet ongunstig.. Het is gebleken (en daarvoor is duur leergeld betaald) dat deze oesters bv. niet tegen vorst bestand zijn. De schelp van de Fransche oester daarentegen ziet er mooier uit dan die van de Zeeuwsche. Beweerd wordt echter, dat de Zeeuwsche oes ter lekkerder is dan de Fran sche. Kleine kweekers tegen Invoer. Over het algemeen zjjn de kleine kweekers van meening, dat zij door den invoer van Fransche zaaioesters gedu peerd worden en dat de ver koop van hun pannengoed er onder lgdt. Onlangs is bericht ontvan gen, dat de mogelijkheid be staat om 2 millioen consump tieoesters naar Frankrijk te exporteeren. Dit bericht was hoogst welkom. Immers vorig jaar is door de oorlogsom standigheden weinig verkocht De binnenlandsche consump tie is niet van voldoende be- teekenis en Engeland stelt zich op het standpunt, dat een oester een luxe-artikel is. Daarb^ komt nog, dat Frank rijk voor de oesters een goe den prijs betaalt. Maar...... voorwaarde was, dat voor eenzelfde bedrag Fransche zaaioesters betrok ken zouden worden (ongeveer 6 millioen stuks). En dat maakte de transactie minder aanlokkelijk! Over dit aanbod hebben op 5 Dec. jl. de V.EF.O. en „De Zeeuwsche Oester" gezamen lijk vergaderd. De pannenleggers en klei ne kweekers voelden zich ern stig in hun bestaan bedreigd. Naar hun meening zouden de exporteurs weinig interésse meer hebben voor het Zeeuw sche zaaigoed. Dit jaar zgn er aanmerkelijk meer oesters dan vorig jaar en het kwan tum zaaioesters tegen het vol gend jaar is bij velen het dub bele van andere jaren. Er is dan ook volgens hen geen gebrek aan zaaioesters en het is dwaasheid, er nog enkele millioenen te gaan invoeren. Het standpunt der exporteurs. Sommige exporteurs betoog den ter vergadering, dat het van groot belang is. deze kans op vergrooting van af zetgebied aan te grijpen. Ook was het volgens nen bovenal van beteekenis met een pri ma product op de markt te komen. En de Zeeuwsche schelp ziet er nu éénmaal minder mooi uit dan de Fran sche. Verreweg de meesten waren echter van oordeel: „geen- in voer van Fransche zaaioes ters". De vraag naar Zeeuw sche oesters en Zeeuwsch bakkegoed zou worden ge- drukt. De nadeelen zouden grooter zgn dan het voordeel van dezen export. Tenslotte werd gestemd, met het resultaat: 80 tegen SCHELDE-PERSONEEL HELPT INDItt- Op initiatief van de arbeiders van de Kon. Mtf. ,.De Schelde" werd op 14 Dec. een collecte gehouden voor Indonesië. Deze collecte is een groot succes geworden. Zjj heeft 1050,99 opgebracht. Het bestuur van de afd. Vlis singen van het Ned Roode Kruis betuigt langs dézen weg allen arbeiders en ambtenaren hiervoor zijn hartelijken dank. dank: ZUIVERING VAN DEN ADVOCATENSTAND Mr. W. K. H. Dieleman te Middelburg is op grond van zijn gedragingen gedurende de bezetting, geschrapt van het tableau der advocaten en Êrocureurs. Deze beschikking i thans door appèl van het Haagsche Hof bekrachtigd, daar door den betrokkene geen cassatie Is ingesteld. TELEGRAM AAN MINISTER PRESIDENT De Plaatselijke Katholieke Gemeenschap Vlissingen heeft naar aanleiding van het mede gedeelde in de regeeringsnota, een telegram aan den minis ter-president gezonden, waar in zij volledige schadelooss i ling van de oorlogsschade in de geteisterde gebieden eischt. „Zonder volledige schart loo stelling geen herrezen Walche ren", zoo besluit het telegram. GEREPA TRIEERDEN UIT NED.-ENDIÊ. Alle Indische gerepatrieer- den, die nog niet in het bezit zijn van een door het Centraal Bureau voor Oorlogsslachtof fers uitgegeven identiteitsbe wijs dat verschillende facilitei ten geeft, moeten zich ter re gistratie en ter verkrijging van genoemd bewijs wenden tot een der districtsbureaux verzor- oorlogsslachtoffers. In Zeeland, tot het prov bureau Zeeland, tevens districtsbu reau. Middelburg: Ph. J. Aecer. Ün. Gortstraat 30, tel. 2015— 2085- bijkantoor Oostburg: J. Friezen, raadhuis. Oostburg. Walchersche boeren naar den N.O. Polder. De plannen voor de vrijwil lige evacuatie van Walcher sche boeren naar den N.O- polder betreffen niet zooals gemeld 3000 boeren, doch een aantal boeren waarvoor 3000 H.A. land tekort zou zfjn om te bewerken. Voor een uitverkocht „Schuttershof" gaf Zaterdag avond de Middelburgsche ca- baretvereeniging „Green-Wit" de première „Hoera wg star ten". De opvoering voldeed hooge eischen; décors, aankleèding enz. waren uit stekend verzorgd. Wat het ge heel tot een doorslaand succes maakte was het enthousiasme waarmede alle medewerkende dames en heeren rich aan hun taak gaven. Een groet succes was de mooie slotfmale „Span je". waarbfl een hartelijk ap plaus van de talrijke bezoe- cers, ten volle was verdiend. Te Vlissingen is het lijk ge borgen van den visscher Meerman jr., die 12 Nov.. jl. om het leven kwam bij de Kerknieuws Ned. Herv. Kerk. Drietal te 's-Gravenhage v. vacature M. M. den Hertog): dr. W. H. Beekenkamp te Middelburg, dr. Ch. de Beus te Bloemen- daal en ds. A. J. van Rhjjn te Vlaardingen. Geref. Kerken. Bedankt voor Middelburg drs. W D. v. d. Laan te rs-Gravenzande. ramp met de „Arm. 9". Het stofieljjk overschot ia naar Arnemuiden overgebracht. Zondagavond werd vanwege den Herv. Jeugdraad de eerste instuifavond gehouden in het C.J M.V-gebouw te Vlissingen. De avond werd geopend met een korte toespraak van den voorz. van den Herv. Jeugd raad ds. M. L, W. Schoch, waarna het eerste gedeelte werd doorgebracht met verschillende gezelschapsspe len enz. Vervolgens werd het tooi.eelstuk „Dorus Rijkers" opgevoerd door leden van de C. J. M. V. Beëindigd werd met een korte dagsluiting. AAGTEKERKE DANKT DOMBURG. Nu qa een meer dan 12 mnd. lang verblijf in Domburg, zeer vele bewoners van Aagte- kerke weer hun eigen woning betrekken, ontvingen wij van burgemeester Bosselaar van Aagtekerke een afscheids woord aan de ingezetenen van Domburg ter plaatsing. Burgemeester Bosselaar brengt met groote dankbaar heid hulde aan de inwoners van Domburg voor de mede werking en de royale ont vangst toen de bewoners van. Aagtekerke voor het water moesten vluchten. Nooit is er eenige wrijving geweest, steeds werd lief en leed samen gedeeld. Vreeselijk was de dag die samen werd doorgemaakt toen Domburg vanuit zee werd beschoten. On. begrijnelgk dat toen niet meer menschen zijn gedood. Terwijl velen vorig jaar per boot of vlot met een bezwaard ge moed naar Domburg kwamen, gaat men nu met wagens te rug met een bigde hoop om met lust en ijver mee te wer ken aan den herbouw. Ook de gemeente-secretarie beeft een goede plaats gehad. Burgemeester Bosselaar brengt dank aan de wnd. burgemees ters en de beide wethouders alsmede den secretaris van Aagtekerke. Ook op kerkelijk gebied was er een goede sa menwerking. De R.-K. kerk en de Ned- Herv. kerk werden welwillend afgestaan aan de Geref. Gem, van Aagtekerke. De Roode Kruis-collecte ten behoeve van Indië heeft te Ar nemuiden opgebracht 471.63. In de week van 10 t.m. 15 Dec- werd te Veer© 2487 kg. consumptie-garnalen aange voerd. Zaterdagmorgen had een matroos van een marinevaar tuig op de reede van Veere, het ongeluk een been te bre ken. Hg is per auto naar Mid delburg vervoerd. Door opheffing van het sta tion Burgsluis van de Z. H- R. Mij tot redden van schipbreu kelingen is Veer© als station ingeschakeld en is de „Maria Cornelia Blankenheim", vroe ger te Vlissingen, thans hier gestationneerd. Als schipper is de heer J. Minneboo benoemd. Tot opsporingsambtenaar 6ij de Prijsbeh -.ersciiing zijn. benoemd de heeren C. G, Haeck, A. Noül.ekens, G. M. M. Willems, D. P. van Zwee- den, allen te Goes; P. G. Hou tekamer. Nisse: J. J. van Loo. 's Gravenpolder; G C. Eek- hardt, Vlissingen; M. de Lan- Te, Hulst; P. Zfllstra. Mid- lelburg; R. Boogaard, Zierik- zee; A. Emmerzael, Kapelle; W. P. Margs, Tholen; J. Plan soen, Renesse; J. P. S. Prince, Yerseke; J. M. Bakker, Nieuwvliet; C. M. v. Damme, Sas van Gent; W. W. Odink, Temeuzen en W. H. Wallegie, Aardenburg. Azerbeldsjan tot autonome republiek verklaard. Volgens radio Moskou heeft zich in Azerbeidsjan een re- jeering gevormd. De mlnls- ;er-prèsident heeft bekend ge maakt, dat de autonome re publiek Azerbeidsjan bestaat. Teneinde deze autonomie te consolideeren, zal in onder handeling getreden worden met bevoegde autoriteiten om zonder de eenheid van Iran te vernietigen een nationale democratische regeering te vormen. De regeering van Azerbeid sjan erkent het gezag van de centrale regeering te Teheran en zal alle maatregelen, door het Iraansche parlement be schikt. uitvoeren, mits deze niet strgdig zijn met de auto nomie en de belangen van het volk van Azerbeidsjan. invoer van Fransche zaaioes ters, 4 voor een bescheiden Invoer, 9 voor het bovenge noemde Haagsche voort» lei. Van de exporteurs verklaar den ér zich 20 voor en 12 te gen bedoeld voorstel. Met belangstelling wordt afgewacht, wat men in Den Haag nu doen zaL Velen zijn van meening, dat men in ruil voor de 2 millioen consump- tieoesters wei iets anders kan bedingen, waaraan meer be hoefte bestaat dan aan zaal- oesters. Nederland kan genoeg gebruiken J Spijsolie mag afgeleverd worden. Het C.D.K. deelt mede, dat van heden af óp de bonnen 368 en 468 der bonkaarten K 513 de spgsolie zal worden afgeleverd, waarvoor men de bonnen 328 en 422 heeft voor- ingeleverd. Zooals bekend is per bon 2 dl. (plm. 180 gr.) spgsolie verkrijgbaar. Zg, die om eenigerlei redenen de bonnen 328 of 422 niet hebben kun nen inleveren en dit aanne melijk kunnen maken, kunnen rich tot de plaatselijke distri butiediensten wenden. Deze diensten zullen de bonnen 368 en 468 in deze gevallen ruilen tegen rantsoenbonnen voor spgsolie. BRIGADE MARINIERS NAAR NED-INDIii. De brigade mariniers, die haar opleiding in Amerika kreeg, is nu onderweg naar Indiè, voorzien van de mo dernste bewapening en uit rusting, om daar het herstel van de orde en rust te helpen bevorderen. Voor het vertrek werd 4500 dollar geschonken aan de hulpactie voor de oorzie- ning van kleeren voor Neder land. AJ.C.-CONGRES. Am- 'erdsm werd .ater- dag eo Zondag het eerste A. J.C.-con<* es na den oorlog ge- louden. In het hoofdbestuur werd o.m. gekozen Lies de Priester te Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1