PROVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT WIE DRAAGT DE SCHULD IN DUITSCHLAND Dr van Mook uit Batavia vertrokken Ook de Zeeuwsche boeren klagen. NIEUWE BONNEN UIT DE PROVINCIE Hoofdredacteur G. Ballintijn (met redactloneele medewerking van dr. W H. Beckenkamp). Uilgever F. B. den Boer. Middelburg- Druk tirma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A- van Verre. C. Zwagerman, M'burg WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Vrijdag 7 Dec. 1945 IfWe laargane Nummer 204 ABONNBMKN i öPKIJS 25 cent per week. 1 3 20 pei kwaitaal. tranco Eer oost. t 345 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENT IKFRIIS 12 cent per min., minimum oer advertentie t 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 InnenI; Middelburg Lmnl-rnsche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924- Goes Turtkade 15. telefoon 2475 JTerneuzer Nieuwediepstiaat XI Postrekening 359300 WERELDCRISIS. Het lydt geert twijfel, dat wij van een dubbele wereldcrisis moeten spreken. Het staat kundige en maatschappelijke leven geeft een beeld van in het oog lo:pende ontreddering en de godsdienstige verwar ring, hoewei minder waar neembaar, is niet minder ern stig. Prof. Reinhold Niebuhr schreef onlangs over dit on derwerp in de Christian News letter en schetste de gebleken ontoereikendheid ,van de libe rale democratie, het marxisme en het fascisme als levensbe schouwing. Gekomen is nu het strate- gisch-juiste mement om onder de massa trouwe aanhangers te vinden van het Christelijk geloof als bron van geestelijke gezondheid. Niebuhr zegt: Het is echter niet mogelijk onze generatie het Christelijk geloof aan te bieden als een afdoend antwoord op de beslis sende levensvragen, indien de Christenen niet in alle nede righeid begrijpen, dat de val- sche politieke levensbeschou wingen van heden gedeeltelijk daarom veld konden winnen, omdat het Christendom, zooals het zich in de verschillende kerken voordeed, zoo schrome lijk te kort schoot in zijn taak om de menschen te leiden, een juist antwoord te geven cp de onmiddellijke en voor de hani liggende levensvragen. Het Christendom heeft ue laa s e tweehonderd jaar slechts wei nig belangrijke bijdragen gele verd voor de oplossing van roblemen van sociale gerech- igheid. Het Roomsch-Katho licisme zat zoo vast aan de politieke en maatschappelijke vormen van de middeleeuwen, dat het zich zelf niet gemak kelijk kan aanpassen aan de politieke werkelijkheden van een technische maatschappij... Het moet echter toegegeven worden, dat het Katholicisme steeds een sterker besef voor de verhoudingen der gemeen schap heeft gehad dan het Prctestantisme, dat de vloek van een overmatig individua lisme met zich meedroeg. De Anglicaansche kerk prijst Niebuhr, omdat zij meer be grip had voor het belang van het gemeenschapsleven en ten tijde van het ontstaan der La- bourparty leverde het Metho- disme leekenpre-dikers, die een werkzaam aandeel aan de po litiek hadden. Paulus gaf het beslissende antwoord op de diepste levens vragen. Het gelo:f in Christus overwint gevoelens van teleur stelling en wanhoop en be kwaamt ons te trachten naar grooter gerechtigheid, een duurzame beschaving en vol doende levenszekerhe-d W. H. B Nieuws In een notedop Aart het eind van de eerste week van Jan. zullen bijna alle Canadee- schc militairen Kederland verlaten hebben. Te Winschoten zijn op een schip door kolendampvergiftiging de schip per en zijn vrouw omgekomen. Bij een huiszoeking in een per ceel aan de Lavendelstraat te Der Haag werden 11.415 dubbele pakjes sigarettenpapier gevonden, bestemd voor den gifhandel. Op de bondsvergadering van den Alg. Ned. bond v. handels- en kantoorbedienden, enz.,,Mercurtus werd het bestuursbeleid in bezettings tijd goedgekeurd. De zittende be stuursleden werden herkozen. Goedgekeurd werd het reglement van samenwerking met de confessi- oneele organisaties en het ontwerp beginselverklaring N.V-V. Tijdens een afscheidsdiner van het Af. G. heeft de min.-president met erkentelijkheid gewaagd van het werk van het M. G. Voor het tijdvak Oct.Dec. is aan Nederland 81185 ton motorbrand stof en 88200 ton dieselolie toegewe zen. Aan de lijst bij het besluit binding landverraderlijke organis-...3 is toegevoegd het Zeevaartfront. Te Utrecht is ongericht de ..Centrale Politie Bond" 'met het doel de geheele Nederlandsche politie in één organisatie onder te brengen Het ledental bedraagt momentcel 'bijna 2500. Prof. Dr. J. N. Bakhuizen den Brink heeft zijn colleges aan de Leidsche Universiteit hervat. In Deventer is een adviesbureau voor persoonlijke moeilijkheden opend. Een arts, een zenuwarts eenige predikanten werken mede. De Oecumenische commissie voor de geestelijke verzorging krijgsgevangenen heeft in den log 469.000 Bijbels of gedeelten daar van verspreid, Voor het Amsterdamsche bljz. gerechtshof werd de doodstraf geCisclit tegen P. G van Eist te Amsterdam wegens verraad, waarvoor eenige illegale drukkers lang gevangen heb ben gezeten en een ondergedoken jood werd gepakt en doodgeranseld. Het liquidatie-besluit van Stichting Bio-Vacantieoord is onge daan gemaakt. Met Kerstmis zal weer de bekende collecte in de bioscopen worden gehouden. De Franschen protesteeren te gen liet feit, dat de Am. bezettings autoriteiten de Duitsche Milropa toe gestaan hebben den dienst Frankfort Berlijn weer te cxploiteereu. In eenige districten van Londen is Woensdag een busstaking uitgebro ken. De V. S. overwegen aan de Sow- jetunie een credlct te verleenen van milliard dollar. In de Sowjet-zone van Duitsch land zijn tot 20 Nov. jl 7000 groot grondbezittingen met een totale op pervlaktc van 1-648,000 h.a, otidei kleine boeren -etc, verdeeld.' Generaal Eisenhower, die dagen geleden In een ziekenhuis werd opgenomen in verband met een aan doening van de ademhalingsorganen, heeft zijn werkzaamheden als chef van den staf van het Amerikaansclie leger hervat. HET WERELDGEBEUREN Hoe Tsjecho Slowakije geliquideerd werd. Byrnes en Bevin aan het woord. Engeland verafschuwt Franco. De Woensdag gehouden zit ting in Neurenberg is minder belangwekkend geweest, dan de voorafgaande. Ditmaal kwam de overweldiging van Tsjecho Slowakije door dc Duitschers in Maart 1939 ter sprake, één van de brutaalste stukjes, die de nazi's hebben uitgehaald. President Hacha werd toen met zijn minister van buiten landsche zaken naar Berlyn ontboden en daar door Hitier, Goering, Ribbentrop en Keitel aangeblaft. Natuurlijk werd Tsjecho Slowakije van anti- Duitsche agitatie beGchuldigd en de Duitschers dreigden mei zeer krasse maatregelen. Als Hacha Bohemen en Móravit niet onder Duitsche bescher ming stelde en niet berustte in de toekenning van „onaf- hankelykheid" aan Slowakije, zouden de Duitschers met kracht ingrijpen. Tegenover ieder Tsjechisch bataljon zou een Duitsche divisie worden geplaatst en bovendien dreig de Goering Praag te zullen bombardeerenTsjecho Slo wakije was na den afs.and van het Sudetenland in 1938 mili :air machteloos en Hacha schikte zich in het onvermijde lijke en voegde zich naar Hit- Iers wil. Tsjecho Slowakije hield op te bestaan. Verder kwamen te Neuren berg de ontelbare Duitsche verdragsschendingen aan de orde, maar de dag werd er nie belangwekkender door. Inmiddels houden velen zich buiten Neurenberg bezig me de vraag, of dit proces en he opsommen van de misdader: der nazileiders geen koren zijr. op den molen van die Duit schers, die beweren, dat he Duitsche volk dit alles nie gewild, heeft en dus onschuldig is. Alleen de nazileiders zoudei immers de schuldigen zijn Dit gevaar bescaat inder daad. Fin men zal er vcor cp moeten passen, want het zijr niet alleen de nazileiders, die verantwoordelijk zijn. In hun persoon staat in Neurenberg net geheele Duitsche volk te recht, dat Hitier en de zijner toejuicht, zoo lang alles goet ging, maar dat zwijgt en van niets weet. nu de zaak 19 mis- geloopen. Het blijft noodzake lijk Je Duitschers van hun schuld te overtuigen. Zooals gemeld hebben dc Russen dezer dagen krachtig geprotesteerd tegen het feit. dat in de Britsche bezettings- zöne nog altiid een deel van het Duitsche leger in stam wordt gehouden. Moskou vreesde blijkbaar ook hiei weer een anci-Sovjetactie De Britten hebben nu geant woord, dat in de Britsche zóne tot op heden in totaal twee millioen leden van de voorma lige Wehrmacht gedemobili seerd zijn en dit mee ongeveer een half millioen man nog moe gebeuren. Deze laatsten wor den nog gebruikt voor arbeir. van byzonder belang of wach ten op overbrenging naar de Sovjet-Russische en Fransche zóne. Deze overbrenging is in de afgeloopen maanden nie mogelijk gebleken. Thans werd: overwogen de Duitschers, die voorheen in de Fransche Sovjet-Russische zóne woon den, te demobiliseeren. Iets bizonders zit er dus niet ach- :er het in stand houden van deze onderdeelen der Duitsche weermacht. En de Russen zul len dus wel tevreden zyn. Ten slotte moet hier melding •vorden gemaakt van twee be langrijke uitspraken. Byrnes de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat een centraal be. stuur van Duitschland ge. wenscht is en desnoods moet worden samengesteld zonder de medewerking van Frankrijk, Hy pleitte voorts voor het by- een roepen van een vredescon ferentie. Bevin, zijn Britsche collega, voelde eveneens veel voor een centrale Duitsche regeering, maar achtte het goedvinden van Frankrijk toch wel zeer wenschelyk. In het Lagerhuis verklaarde Bevin op een desbetreffende vraag, dat Engeland Franco en zijn regime verafschuwt. Daar kan Franco het mee doen Atoombom goedkooper dan slagschip. Prof. Oppenheimer, een van de meest vooraanstaande ge leerden op het gebied van de atoomsplitsing, heeft voor een senaatscommissie in dc V. S. verklaard, dat een atoombom zóó weinig kost in vergelijking met een slag schip. dat het bouwen van slagschepen wellicht over ecnigen tijd niet meer loonend zal zijn. Donderdag zijn alle buitenland sche bezittingen in de V. S gede blokkeerd. Alleen die van de neu tralen en Duitschland en Japan wor den nog niet vrijgegeven. Hurley, voormalig Amerikaanscli ambassadeur in China, heeft voor de commissie voor buitenlandsche zaken van den Senaat gezed: ..Voor den oorlog waren Duitschland en Japan de Inpcrialistisqhe mogendheden, thans zijn het Engeland, Frankrijk, Neder land, Bclgiö en Portugal." Martin, burgemeeetcr van Neu renberg. is van zijn ambt ontheven, daar hij de denazificatie van net ge meentebestuur tegenwerkte. Hij word', opgevolgd door Ziegler. Herziening conventie van Montreux. TCRKLJE IS BEREID. De Turksche premier Sa- radjo Gloe, heeft medegedeeld, dat Turky'e in principe bereid is het Amerikaansche plan tot herziening van de conventie van Montreux te aanvaarden Het Amerikaansche voorstel komt neer op de volgende pun ten Vrije doorvaart door de Dardanellen voor alle koop vaarders van alle landen en te allen tijde; voor de oorlogs schepen van de landen, die aan de Zwarte Zee liggen (de Sov jet-Unie, Roemenië en Bulga rije); doorvaartverbod voor oorlogsschepen van andere lan den met uitzondering van oor logsschepen beneden een be paald tonnage, met bijzondere goedkeuring; Japan dient als mede-ondeirteekenaar van de conventie van Montreux te worden geschrapt. Engeland heeft zijn instem ming met deze voorstellen be tuigd. Nog geen rust in Bandoeng. ONTVOERINGEN GAAN VOORT. Dr. van Mook en zijn ge zelschap zijn Donderdag om 10.45 uur uit Batavia vertrok ken naar Singapore ter bijwo ning van de door lord Mount- batten bijeengeroepen confe rentie. Het is waarschijnlijk, dat daar de byzonderheden zullen worden vastgesteld van een nieuwe politiek, welke duide lijk zal maken dat niet langer ;eduld zal worden betracht. Joowel bij de Nederlanders als bij de Engelschen is het ge duld uitgeput bij het pogen de situatie op Java door onder handelingen op te klaren. Ge weld zal beantwoord moeten worden met geweld, aldus Reu ter. In gezaghebbende kringen te Batavia is men van mee ning, dat de resultaten van de conferentie te Singapore een der beslissende factoren zullen zijn voor het al of niet ver vroegd' vertrek van dr. van Mook naar Nederland. In elk je val staat vast, dat daarvoor nog geen datum is bepaald. Welk karakter de conferen tie van dr. van Mook in Ne derland zal dragen, kan niet tevoren worden gezegd, om dat de politieke toestand op d.t oogenblik nog te verward AMERIKANEN KOMEN OP JAVA. De Ver. Staten bereiden zich voor de zaak op Java ter hand te nemen, volgens de Singapore-correspondent van de „Daily Mail" Verder staan 3000 man Hollandsche troepen uit Europa nu in Malakka te wachten op orders, om op Java ingezet te worden. De Amerikaansche vlootcomman- dant zou reeds een hoofd kwartier te Batavia en Soe- rabaja gevestigd hebben. De Amerikaansche generaal en zyn staf werden Woensdag verwacht. Te Bandoeng wordt het te kort aan voedsel nu sterk ge voeld door de Europeanen, evenals de zakenboycot. De menschen waren gedurende 14 dagen niet in staat versche groenten te koopen noch eieren of melk. 30 vrouwen en kin deren werden gered uit het N.W. deel van de stad. In het Zuidelijk deel gaat het ont. voeren van Europeanen v er Indo-Europeanen voort. Een brigademajoor van de le brigade en een Roode Kruiswerkster werden vermist uit het Padangdistrict van Su matra en r-cn denkt dat zy jn ontvoerd. Uit Banning wordt verder gemeld, dat daar nog steeds geen wapenstilstand is geslo ten. De ongeregeldheden duren voort. Te Batavia wordt in toene. mende mate op militairen en burgers geschoten. De eerste films uit Ned. Indië zijn in Nederland aange komen. Zij zulTën in de jour naals worden opgenomen. Iemand van de Indische Im port- en Exportorganisatie verklaarde dat 30.000 ton voe dingsmiddelen, kleeren, medi sche en andere voorraden, waaraan de in Ned. Indië ge in terneerden de grootste be hoefte hebben, in 14 Australi sche havens liggen, maar de havenarbeiders weigeren deze goederen op voor vertrek ge reed liggende schepen te laden. Wel zullen geëvacueerden in Australië worden opgenomen. Sjarir heeft verklaard, dat de Indonesiërs een bestuur der Vereenigde Volkeren of elke regeling zouden aanvaarden, die niet zal werken in de richting van het uiteindelijke herstel der Nederlandsche sou- vereiniteit. Engeland gaat leenen. Er is thans overeenstemming bereikt tusschen Amerika en Engeland over een leening van 4.4 milliard dollar, bestaande uit 3 750.000.000 dollar „nieuw geld" en 650.000.000 dollar be stemd voor de afwikkeling van de leen- en pachtovereenkom sten. Loonsverhooging in de V. S. Door den directeur van het bureau voor economische stabi lisatie in de Ver. Staten is toe stemming gegeven voor loons- verhoogingen tot 33 boven het peil van Jan. 1941, en een correspondeerende verhooging van den verkoopsprijs van af gewerkte producten. Deze be slissing zal zeker haar terug, slag hebben op de eischen van de vakvereenigingen bij de hui dige stakingen en met name in het conflict met General Motors. Regeling beschadigde of verwoeste kerken. Ten aanzien van den her bouw van vernielde of bescha digde kerken heeft het college van algemeene commissaris sen voor den wederopbouw thans een regeling getroffen- Regelingen ten behoeve van de kerkelijke gebouwen en de mo numenten, zijn in vergevorder den staat van voorbereiding. Max Blokzijl vraagt gratie. Max Blokzijl heeft een ver zoek om gratie doen indienen. Het bijz. gerechtshof en de bijz. raad van cassatie moe ten hierover advies aan HM de Koningin uitbrengen. De doodstraf. De bijzondere Raad van Cas satie heeft in zijn motiveering van het doodvonnis tegen Blok zijl een belangrijke principieele beslissing genomen. Vele te genstanders van de doodstraf waren van oordeel, dat de Ned regeering te Londen niet hel recht had om, zonder het par lement te raadplegen, de dood straf weer in te voeren. De Raad is echter van oor deel, dat de regeering daar mede haar bevoegdheden niet te buiten is gegaan. 12 dagen pauze in Neurenberg. Officieel werd Donderdag te Neurenberg medegedeeld, dal hot hof van 21 December tof 2 Januari geen zittingen zal ïouden. Eén-Kamer-stelsel in Frankrijk. De constitueerende com missie van de Fransche dj tionale vergadering heeft zich voor één Kamer uitgesproken. De stemming hierover ge schiedde met 22 tegen 18 stem men. Moskou en Iran. Rusland heeft opnieuw ge weigerd om aan Iraanscne troepen toe te staan zich naar Azeibeidsjan te begeven. IX regeering van Iran heeft be sloten de onderhandelingen voort te zetten. Van 9 t.m. 22 December 1945 voor het Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB. KC 513. Brood: 335 tm. 341. 800 gr., B 31, B 32: 400 gram. Bloem: 342, 343, 200 gram. Gebak: 344, 1 rantsoen. Beschuit: 345, 70 gram. Suiker: 346, 400 gram. Thee: 347, 50 gram. Margarine: 348, 349, 250 gr. Kaas: 350, 200 gram. Vleesch: 351» 150 gram. Aardappelen: 352. 353, 2 kg., B 33' 1 kg Melk: A 34.1 U liter, B 34. C 34, 3 liter. Bonkaarten KD, KE 513. Brood: 435, 436, 800 gr.. D 31. D 32: 400 gram. Bloem: 437, 438, 200 gram. Rijst: 439. 250 gr. ryst, kinder meel of kinderbiscuits. Gebak: 440, 1 rantsoen. Beschuit: 441. 70 gram. Suiker: 442. 500 gram- Boter: 443, 250 gram. Margarine: 444. 125 gram. Kaas: 445, 200 gram. Melk: 446, 5 liter. Vleesch: 447, 150 gram. Aardappelen: 448, 1 kg. Kinderbiscuits: E 31, 250 gram Toeslagkaarten M 513. Margarine: M 09. 125 gram. Brood; M 10, 800 gr., M 11: 400 gram. Vleesch: M 12- 100 gram. Aardappelen: M 13, 2 kg. Het arbeidersvraagstuk nog geenszins opgelost Onderhoud met ir. J. D. Dorst. „Geef ons de vrijheid terug! Verlos ons van knellende las ten, <lie op ons bcdryf druk ken! Bevrijdt ons van de cri sismaatregelen. Laat den boer weer vry zyn!" Deze en soortgelijke ontboe zemingen kan men hooren wan neer men met boeren in con tact komt. Voorts zijn er wen- schen en klachten, die meer op onderdeelen van regeering3be- leid of Contröie-apparaat be trekking hebben. Zoo hoorden we bijv. be weren, dat het verschil tus schen hetgeen de boer ontvang en wat de consument be taai onevenredig groot is. Althans voor sommige producten. Er blijft, zoo meent men, heel veel aan den ambtelijken 3trijk. stok hangen, tot schade van boer en verbruiker. Wy meenden ons over dit alles niet beter te kunnen wenden dan tot ir. J. D. Dorst, den provincialen voedselcom- missaris in ons gewest er tevens secretaris van de Jeeuwsche Landbouw Maat- ;chappij, iemand dus, die uit stekend op de hoogte is met de regeeringsvoorschriften, maar die tevens u-eet, wat er onder de boeren leeft. Ir. Dorst gaf direct volmon. Jig toe, dat de stemming, ook onder de Zeeuwsche boeren niet goed is. Laagte-record. Een van de oorzaken is wel- Icht, dat de opbrengsten van alle gewassen dit jaar over he' algemeen buitensporig laag waren. We hebben een laagte record bereikt. Daartegenover stijgen de lasten bij voort during sterk. Ook wordt de boer geprik keld door het feit, dat Hij met een groot tekort aan arbeids krachten had te kampen, ter wijl het aantal ambtenaren voortdurend toeneemt In dit verband merkte de heer Dors, dat het aantal ambtenaren bij zijn dienst reeds belangrijk is verminderd, terwyl er nog voortdurend afvloeien. Kan de boer reeds vry zyn Zou de boer nu al vry kun nen zijn vroegen wy. Neen, dat is nog niet moge- lijk. Controle en toezicht zijn nog noodig. De varkensmeste- rij kan bijv. niet onbeperkt worden toegestaan. Waar zou het noodige voer vandaan moe ten komen Wat is eigenlyk de grief van de boeren tegen het toeslag stelsel Op elke liter melk wordi bijv. 7 li cent toeslag uit de Overheidskas gegeveu. In we zen ontvangt niet de boer maar de consument dezen toe slag. Met dit stelsel, dat honder den millioenen per jaar kost, moet het vast loopen. Het loonvraagstuk. Hoe staat de boer tegenovei het loonvraagstuk Zooals bekend, is het loon van de landarbeiders van 50 o, 30 ct. gebracht. Daarmee gdai, de boeren over hét algemeei accoord. Maar nu moeten ook !de prijzen in overeenstemming worden gebracht. Dat heef rouwens de min. van land bouw ook stellig beloofd. Maar het is nog niet gebeurd* hoe wel de loonsverhooging reeds op 12 Nov. j.l. is ingegaan. Daar komt nog bij, dat eei: groot deel van de productei- van 1945 reeds is afgeleverd Dier moet iets gebeuren. Ook zijn de boeren ontstemt dat de D.U.W., opbouw en an dere overheids- of semi-over- heidsinsteilingen, loonen beta ten, die boven die in den land bouw uitsteken. Ook schijn, men van plan te zijn, de looner de geteisterde gebiedei weer te verhoogen, terwijl an dere groepen werknemers ziel weer aan de verhoogde land arbeidersloonen schijnen te wil. ien optrekken. Het gevolg za zijn, dat de boer nóg minder kans krijgt om personeel te .crijgen. Het ziet er naar uit, dat ei volgend jaar veel te weinig landarbeiders zullen zijn. De regeering wil, dat volgend jaai groote oppervlakten met aard appelen en suikerbieten zullen worden beteeld. De bceren willen dat ook. Maar het te kort aan arbeidskrachten za het onmogelijk maken. Als voorbeeld, hoe men der boer soms psychologisch ver keerd aanpakt, noemde de heer Dorst nog het besluit, da! de veehouders voortaan geer boter, maar margarine en vet :oegewezen krijgen. De mijnwerkers krijgen ko len (en nog wel andere extra jes ook), de sigarenmaker eer rookertje, de arbeider in dr suikerfabriek een zoetigheiüje maar de boeren moeten van |hun eigen product geheel at stand doen en margarine gaar 2ten. In theorie zal deze bepa- ing misschien effect sorteerer naar in de practijk Tegenover deze critiek staa ok erkentelijkheid voor enke 'e andere getroffen maatrege _en, bijv. ten opzichte van ïuisslachtingen, maar toch blijven er tal van klachten er verlangens, waaraan de geering, naar wy ver- rouwen, aandacht zal scher en. Daarvoor is d« lardbotr THEE VOOR DE OUDEREN Tabaks kaarten enz. T 03. 2 rants, tabaksarti kelen, geen import-sigaretten V 03: 100 gr, choc, of suiker werken. X 03: 2 rants, tabaksartikelen, (geen import-sigaretten). G 02 (groentekaart). periode 23 Dec. 1945 t.m. 19 Jan. '46. De bonnen, voor vleesch, melk en aardappelen (met uitzondering van die der toeslagkaarten) zijn geldig t m. Zaterdag 15 December a-s De kaas zal voor de helft in bui tenlandsche. volvette of 40-f- kaas en voor de helft in magere of 20-f- worden geleverd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 Dec. a-s. van des middags >2 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst m.i-v Maandag 10 Dec- mag worden afgelèverd. Voor de week van 16 tm. 22 Dcc, a s. zullen nog bonnen worden aan gewezen voor vleesch, melk. aardap pelen, grutterswaren. ontbijtkoek, zout, jam. peulvruchten, vermicelli, zuidvruchten, waschpoeder. versnape ringen en tabak. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 352 voor aardappelen wor den ingeleverd. De bon G 02 der groentekaart moet uiterlijk op Zaterdag 15 Dec. bij een handelaar in groente worden inge leverd. Deze bon dient voor het be trekken van groente gedurende het tijdvak 23 Dec. t.m. 19 Jan. a s. In het vakblad „De Kruide nier" staat achter den vusna- peringsbon abusievelyk ver meld: twee rantacenen choco lade of suikerwerk, in plaats van 100 gram. BURGEMEESTER VAN YEERE. By K.B. is bepaald, dat het ambt van burgemeester van Vee re, met ingang van 1 Jan. 1946, niet meer, overeenkom stig het bepaalde in art. 2 lid 1, van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provin ciën en Gemeenten, vervuld wordt door D. Huinink, J. P. Bakker. In den ouderdom van 70 jaar is Woensdagnacht te Mid delburg overleden de hèer J. P. Bakker oud-directeur van de N.V. „Stoomtram Walche ren". De heer Bakker, van Juni 1906 tot Mei 1940 direc teur en daarna tot April 1945 wnd. directeur, was een harde werker, die steeds zyn beste krachten aan het trambedryf heeft gegeven. Hy was Ridder in de Orde van Oranje Nas sau. Benoemd tot hoofd van de inspectie Zeeland van den rijksdienst voor de uitvoering van werken (D.U.W.) ir. H. N. Ooiman. In de variété-show, welke olaandag oJ.v. den conferen cier-humorist André Powell in t Schuttershof te Middelburg werd gegeven, moest, wegens omstandigheden, het optreden van het eigen orkest ui cvallen- En zoo gebeurde het, dat be- oalve hec accordeon-duo van net ensemble, de voordfacht- unscenares Rie Wieland, de snelteekenaar mr. de Haas, en de Hollandia's, twee zeer jeug-, dige xylophoon-bespelers, het ..iiddelburgsche Babyton-or- :est, waarvan een aantal le den toevallig in de zaal aan wezig was, mede op de plan ken kwam. Zy werden met eet: daverend applaus door de stampvolle zaal ontvangen. In het programma van het ensemble zelf hadden de sket ches van André Powell en Rie Wieland succes. Dinsdag werd een opvoering :n de Pioneer-Hall te Vlisslo ,en gegeven. Op zijn verjaardag heeft d goede Sint ook Miduelburg b zocht. Onder geweldige belang stelling stapte hy bij het sta dion in een open rytutg en reed voorafgegaan door „Excelsior", naar het Schuttershof, waar de Joop. „de Broederband" aan 00 kinderen een St. Nicolaas- feest had bereid, met „Excel sior", de zingende negers Jack en Bill en een poppenkastver- ooning. De kinderen werden getracteerd en kregen elk nog :en cadeautje. Ook bracht dc Sint in „Mercurius" een be zoek aan de kinderen van dt 'ouurtvereeniging Brakstraat, Jreestraat, Nederstraat, Laza rijstraat en Smidsbolwerk Ieder kind kreeg een pakje terwijl voorts een film wérd vertoond. Ook het Zwitsersch kamp tc tüssingen heeft St. Nicolaa? Woensdagavond niet vergeten. Voor de komst van den bis schop, deden de a. 250 bewo ners van het kamp. die dit fa miliefeest thans niet in eigen kring konden doorbrengen, zich te goed aan een voor treffelrj!: diner. Hierna vereerde St. N. colaas de mannen met een be zoek en zorgde bovend:en voot de noodige lekkernyen en siga retten. De avond werd verder gevuld met een filmvoorstel ling. terwyl ook de inwendige mensch niet werd vergeten. De distributiefraude te Vlissingen. BEHANDELING VOOR DEN BIJZ. POLITIERECHTER. Twaalf VJissmgsche distri butie-ambtenaren nebben zich Donderdagmiddag voor den oyzonderen politierechter te Middelburg, mr. P- van Em- pel, te verantwoorden gehad, omdat bleek, dat ZÜ ia de maanden October en Novem ber van dit jaar in het bezit bleken te zijn geweest vaa in legvellen en diverse bonkaar ten, die een dee. van hen ten eigen bate had aangewend. De ambtenaar van het O.M., mr. Ph. M. Schenkenberg van Meerop, requireerde tegen VV. M. uit Middelburg 5ü boete subs. 20 dagen hechtenis; te gen mevr. SJ. 3 rund. ge v.; .egen mej. A. P. L., H. C. W., mej. S. de R. en mej. L. M. de V. een week gev-; te°"n verd. K. W. J. K. 3 weken gev. en egen verd. A. V. 1 mud. gev. Tegen verdachte P. D. requi reerde het O. M. 2 mnd- gev. met een proeftyd van 3 jaar alsmede 100 boete subs. 25 dagen hecht. Tegen P. K., J. L. T. S. en mej. Ph. M. S., die zich suiker- coupures hadden toegeëigend, slscnte het O.M. resp. 1 week, 2 weken en 1 week gev. De byzondere politierechter vei oordeelde A. M. tot 25 boete subs. 10 dagen; P. D. tot 1 mnd. gev. voorw. met een prceftpd van 3 jaar, on der toezichtsteding van de reu classeering en een boete Van 100 s. 20 d. Verdachten mej. L., mej. de V., mei. de R. en W. werden veroordeeld tot 1 week £ev. voorw. met een proeftyd van een iaar, als mede een boete van 50 subs. 10 dagen. Verd. K. werd ver oordeeld tot een gev. van 3 weken voorwaardelijk en een geldboete van 75 subs. 25 Jagen A. V. kreeg 3 weken gev. met bevel tot onmiddel- ijke aanhouding, mevr. S.J. ten slotte werd veroordeeld tot 1 mnd. gev. De laatste 3 verdachten werden tot de volgende straf fen veroordeeld: P. K. 1 w. gev. voorw. en een geldboete van 50 subs. 20 dagen; S. een week gev. en mej. Ph. S. tot een week gev. voorw. met een geldboete van f 250 subs. 2 mnd. hechtenis. LAATSTF N'H IWS KERKNIEUWS Geref. Kerken. Aangenonu- naar Vlissingen ds. J, Hit. iriks te Dussen. Geref. Gem. Bedankt vo< van te eminent belang voorl Middelburg D. L. Aangeenbruj onze volkshuishouding. i.e Leerdam. Radiotoespraak Prinses Juliana, Hedenavond 20-00 u. zal H. K H. Prinses Juliana over bei- Je zenders een ïede houden voor de actie „Nederland helpt Indië". Seyss Inquart wil Nederl. getuigen. Seyss inquart wu eciuge Ne- ierianuscne getuigen a déchar ge laten konten, met-nat. soci alisten, waarvan hij noopt dat zy een verklaring te zynen jUnste zuuen afleggen, iegen- jver zyn verdediger verktaar- le hy dat. bet aan hem te uan- ken is, dat de overstroomin- gen in Nederland niet van grooten omvang waren ge weest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1