PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Gunstiger perspectief in Indië Geen georganiseerd verzet in Duitschland D1JKGAT RAMMEKENS IS GEBLOKKEERD TOENEMENDE SPANNING IN BANDOENG. MINDER BENZINE SENSATIES IN NEURENBERG. SOUBURG VLAGDE. WATERSTAND STERK GEDAALD. UIT DE PROVINCIE Hoofdredacteur G. Ballintijn (met redactioncelc medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, Ds. M. L- W. Schoch, Vlissingen. B. A. van Verre. C-Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Maandag 3 Dec. 1945 183e Jaargang Nummer 300 ABONNËMËN i SPKIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm.. minimum per advertentie S 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen!Middelburg: Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924. Goes: Turlkade 15. telefoon 2475. Terneuzen Nieuwedlepstraat 23. Postrekening 359300 Pruv. y.eeuwachc_loi DE VOORLICHTING. OVER 1NDIE. De voorlichting: van het Ne- derlandsche publiek over de gebeurtenissen in Indië heeft tot dusver te wenschen gela ten. De dagbladen zijn klein en moeten het nieuws te sterk bekorten, maar... zelfs als e>r meer papier was zou het uiter mate moeilijk zijn om van goede voorlichting te dienen, omdat de situatie zeer verward is. Het valt daarom met vreug de te begroeten, dat het Eer ste Kamerlid Wel ter bij mi nister Logeman heeft aange drongen op betere voorlich ting. Hij vraagt: 1. Voortaan wekelijks een •uitsluitend op feitelijke gege vens berustende mededeeling zonder commentaar te doen, omtrent de gebeurtenis sen in Ned.-Indië, welke het Ned. volk in staat zoude stel len, zich terzake een ooi-deel te vormen en waarin gegevens voorkomen, waaruit blijkt, wie en wat de zgn. regeering van de „republiek Indonesia" achter zich heeft en wie en wat de zg. extremisten zijn, welke de om vang is der verwoestingen, door hen aangericht, der plun deringen, diefstallen, moorden en andere wandaden, door lien gepleegd, welke de toestand is in de interneeringskampen, die der voormalige Nederland sche krijgsgevangenen en der inheemsche bevolking in en buiten de groote bevolkings centra, der Indo-Europeesche bevolkingsgroep de Ambon- neezen en Menadoneezen en der lands- en particuliere be- drgven^r welke machtsmidde len de regeering thans be schikt in of nabij Ned.-Indië of in de naaste toekomst, bijv. op ultimo December a.s. denkc te beschikken, bestaande uit deelen van het Koninklijk Ne- derlandsch-Indische leger, het Koninklijk Nederlandsche le ger en de Koninklijke marine. 3. Of de regeering zich reeds 'n voorstelling heeft gemaakt van het tijdstip, waarop zij verwacht in staat te zijn met behulp van die machtsmidde len zelve het herstel van rust, orde en veiligheid in Neder- landsch-Indië ter hand te ne men.? Het is te hopen, dat min. Logeman deze wenschen kan inwilligen. Het Nederlandsche volk zou er slechts dankbaar voor zijn. Een woordvoerder van het 5eaUieerde hoofdkwartier op ava. heeft Zaterdagavond voer de radio verklaard, dat de Britten niet van plan- zgn om oorlog te voeren tegen de In donesiërs en slechts blijven om te voorkomen, dat het land vervalt tot chaos en hongers nood. Onder die omstandigheden is het dubbel wenschelijk, dat de regeering mededeelt over welke middelen wij zelf be schikken in of nabij Indië. Want de indruk, dat men de gebeurtenissen in Indië te veel op hun beloop laat, is nog niet opgeheven. Nog steeds is er reden om aan te dringen op snel en doortastend handelen in Indië. Nieuws in een notedop Tc Brussel is een gemeenschap pelijke Nederlandsch-Belgische spel lingscommissie geïnstalleerd. De Ne derlandsche afvaardiging staat onder leiding van dr. G. Bolkensteln. oud- minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. In afwachting van een herziening van de arbeidsvoorwaarden in het banketbakkersbedrijf zijn de mini- mumloonen verhoogd met 25 in gaande I October j.l. Minister Vos vertoeft momenteel in Londen om een begin te maken met de geleidelijke liquidatie van het regeeringsinkoopbureau en om met Britsche ministers over den handel en over financieele vraagstukken te spre ken. Het mcerendeel der banken heeft besloten, in verband met liet vele overwerk, dat het personeel in de laatste maanden heeft moeten ver richten. zijn kantoren op Zaterdag 22 en Maandag 24 December a-s, geheel te sluiten. Met het Indië-vliegtuig kon van 5 Dec. af ook correspondentie voor Italië, Egypte, Br. Indië en Ceylon verzonden worden. Voor Italië Is geen luchtrecht verschuldigd voor brieven en briefkaarten. In Zuid-Limburg is een groote smokkelhandel gaande in paarden en koeien. Dc Limburgsclie smokkelaars gaan dc Duitsche grens over met koffieboonen om te ruilen voor een trekpaard of een beste melkkoe. Dc paarden en koeien worden echter weer even snel over de Belgische grens verder gesmokkeld. De C.C.D. heeft met een verscherpte contröle reeds veel succes geboekt. De geldsaneering heeft tenge volge gehad dat zich van 3 t.m. 16 Oct. 4023 mannen en 679 vrouwen bij de arbeidsbureaux melden, w.o- slechts 401 mannen voor de bouwvakken. De spanning in Iran is nog al tijd onverminderd. De Russen gaan voort met te ageeren tegen de Iraan- schc regeering. In Oostenrijk zal volgende maand alle geallieerde geld uit het verkeer worden genomen. Ër worden sanee- ringsmaatregclen genomen, die veel overeenkomst vertoonen met dc Ne derlandsche. In Albanië zijn Zondag verkie zingen gehouden. Alleen de voorstan ders van de regecring mochten stem men. De anderen mochten wel weg blijven, doch niet neen stemmen. Van democratie gesproken! In Joego Slavië heeft het par lement met algemcenc stemmen be sloten oin -Tito te vragen zijn be wind voort te zetten. Koning Peter heeft geprotesteerd tegen het uitroe pen van dc republiek. - Uit Oostenrijk wordt weer monarchistische activiteit gemeld. Molotof is wederom benoemd tot voorzitter van den Raad van Volks commissarissen. De toestand op Sumatra De perspectieven in Indië zijn in den loop van het week einde niet ongunstiger gewor den. Zaterdag werd uit Batavia gemeld, dat de luit. gouv.-gen. van. Indië, van Mook, de voor uitzichten voor een gunstig verloop van verdere bespre kingen niet slecht beoordeelde. Het kamp bij Ambarawa is wederom door de Indonesiërs met geschut beschoten. Er vielen 30 dooden en 60 gewon den. In den loop van den Za terdag zijn de Indonesiërs hier door de Britsche luchtmacht aangevallen. DE TOESTAND OP SUMATRA. De Engelsche opperbevelheb ber in Nederlandsch-Indië, ge neraal Christison, heeft een bezoek gebracht aan Sumatra, waar hg besprekingen voerde met vertegenwoordigers der Indonesische nationalisten Nederlandsche autoriteiten. De Indonesiërs hebben zich daarbij bereid, verklaard tot informeele besprekingen met de Nederlanders. Van beteekenis is, dat de leiders der Indonesiërs op Su matra geenszins afkeerig wa ren van samenwerking met de Nederlanders in vooroorlog- schen vorm, mits Indië zelf bestuur zou krijgen. Zij achten vooral economischen steun van van Nederland noodzakelijk en spraken de hoop uit, dat er spoedig kan worden overge- tot wederingebruikne- ming van de plantage® winkels. In verband met dit alles wil men van Nederlandsche en Britsche zijde trachten te vcorkomen, dat er onruststo kers van West-Java overste ken naar Sumatra en daar de stemming doen keeren. Vooral de Nederlandsche marine houdt de laatste weken reeds een wakend oog over het drukke prauwenverkeer tus- schen beide eilanden. EVACUEES WILDEN NIET NAAR BATAVIA. Naar nog nader wordt ge- meid, weigerden de geëvacu- eerden uit Semarang, die naar Batavia werden gebracht al vorens naar Singapore te ver trekken, aan wal te gaan. Zg verklaarden genoeg te hebben van het leven in kampen. BETREKKELIJKE RUST OP JAVA. Op Java heerscht betrekke lijke rust. Alleen in en bij Ban doeng werd Zaterdag vrg he- "ig gevochten. Men heeft thans de lijken gevonden van alle inzittenden van het Britsche Dakotavlieg- tuig, dat een dag of twaalf geleden boven Java is veron gelukt. Zij zijn allen door de extremisten vermoord. DREIGENDE TOESTAND TE BANDOENG. Zondagavond werd nog ge meld, dat de toestand te Ban. doeng steeds dreigender wordt. Zaterdag en Zondag hebben de Engelschen de Indonesische concentraties uit de lucht ge bombardeerd. Japansche tanks en artillerie helpen de Neder landers tegen de extremisten beschermen, 't Noordelijk deel van de stad is door de Indo nesiërs ontruimd ingevolge het Britsche ultimatum. De ont ruiming van het Zuidelijk stadsdeel is aan den gang. De evacuatie van Ambawara wordt versneld. Naar gemeld wordt oefenen op het platteland van Java de extremisten een ware terreur uit. Een Indonesische verklaring, dat Ambonneesche troepen In- donesische vrouwen en kinde ren hadden vermoord, kon in- tusschen worden ontzenuwd. VERKLARING VAN SJARIR. In een verklaring tegenover de Engelschen zou Sjarir over zijn pogingen om de extremis tische jeugd binnen de perken te houden, te kennen hebben gegeven, dat hg niet is opge schoten. De extremisten zijn bij de bevolking gezien en het vereischt grooten moed en het is gevaarlijk raad te geven, die strijdt met de gevoelens van het volk. De organisatie van den „zwarten buffel", die de moor den van Belcasi op haar gewe ten heeft, is de voortzetting van een vooroorlogsche groep van leden der Japansche vijf- jde colonne. Desondanks zou Sjarir zich deze week naar Bandoeng begeven, om zelf verdere daden van geweld van de zgde der extremisten zoo mogelijk te verbieden. Onder de huidige omstan digheden, meende Sjarir, zou een nieuwe ontmoeting met Nederlandsche afgevaardigdei waarvoor reeds toebereid, selen waren getroffen hoogstwaarschijnlijk geen re sultaat hebben. De juiste methode. De Britsche marine heett een begin gemaakt met het vernietigen van 30 Duitsche onderzeebootcn Het massa graf op een diepte van dui zend vadem, ligt 150 km. ten Noordwesten van Ierland- Zes duikbooten zijn daar reeds door kanonvuur of explosies tot zinken gebracht. Kolenvervoer aanzienlijk verbeterd. De nieuwe spoorbrug bg Buggunum bij Roermond is Za. terdag in gebruik genomen. De eerste trein, die er over reed bestond uit 35 wagons kolen en een bagagewagen voor de genoodigden. Deze brug maakt het mogelijk om de ko len uit de Limburgsche mijnen niet meer over België, maar rechtstreeks door Nederland naar de rest van het land te zenden, wat een heele vooruit gang is. Per dag zullen 52 treinen de brug passeeren, de meeste geladen met kolen. De vooruitzichten voor de benzine toewijzingen in de ko mende maanden zgn verre van gunstig. Zoo ooit dan zal voor December de uiterste zuinig heid geboden zijn. Mocht ei nog verbetering in den aanvoer komen, dan zullen de toewij zingen worden verhoogd. Kunstmesttoeslag voor getroffen bedrijven. Door oorlogsgeweld ernstig getroffen bedrijven zullen voor het komende bemestingsjaar 'n toeslag boven de gewone kunst- mesttoewijzing krijgen. KON. MILITAIRE KAPEL HERREZEN. De Kon. Militaire kapel is herrezen. Het muziekkorps is thans 50 man sterk en samen gesteld uit een 30-tal leden van de vroegere militaire kapel, een tiental musici van andere mili taire muziekkorpsen. De overi ge uit politiemuziekkorpsen en andere orkesten. Van 10 Dec. a.s. af zal het wekelijks voor de radio spelen. HET WERELDGEBEUREN Zorgen in Engeland en Amerika. De toestand in Duitschland blijft de aandacht trekken. Men krijgt wel sterk den in druk, dat de geallieerden al les deen om të beletten, dat de Duitschers zich weer orga- niseeren en dat de eerste sa- botageverschrjnselen, die zich bg de kolenleveranties open baarden, grootere afmetingen gaan aannemen. In ieder geval grijpen zij in. In het Roergebied bijv. zijn door de Engelsche bezettings troepen razzia's gehouden, waarbij tusschen de 70 en 80 grootindustrieelen werden ge arresteerd. In hun huizen, die als paleizen waren ingericht, werden groote hoeveelheden levensmiddelen, brandstoffen en wgnen in beslag genomen. Engelsche journalisten mel den echter, dat de stemming der Duitschers den laatsten tijd veranderd is. De oorspron kelijke onderworpenheid en onverschilligheid heeft plaats gemaakt voor een zekere ge prikkeldheid en ontevreden heid. Zij spruit voort uit den gang van zaken, het gebrek aan allerlei dingen en vrees voor honger en koude gedu rende dezen winter. Van 'n ge organiseerd verzet is nog geen sprake. Maar het verleden heeft geleerd, dat opletten de boodschap is! Duidelijk blijkt dit ook in Neurenberg, waar de nazi's een merkwaardige rol spelen en waar Rudolf Hess, de vroe gere plaatsvervanger van Hitler, die in 1941 naai- Enge land vloog, Vrijdagavond voor een sensatie heeft gezorgd door de mededeeling, dat het verlies van zijn geheugen door hem om tactische redenen ge simuleerd was. Goering slaapt en geeuwt, Seyss is brutaal, de rest lacht en praat en slaat onbewogen de films over de concentratiekampen gado het is wel een tartende en on waardige houding. De Duitsche kopstukken heb ben zich to verantwoorden voor het wereldgeweten. Maar doen, alsof er niets aan de hand is! Sensatie leverde ook het verhoor van den vroegeren Oostenrijkschen generaal La- hausen, die later bij den Duit- schen inlichtingendienst kwam. Hg onthulde, dat er in den inlichtingendienst een groep was, die Hitier wilde vermoorden... en dat Ribben- trop herhaaldelijk zeide. dat Pelen platgebrand moest wor den en alle Joden moesten werden uitgeroeid... De Britsche minister van buitenlandsche zaken Bevm heeft verklaard, dat de ko mende conferentie der Veree- tugde Volkeren niet moet wor den opgevat als een vredes conferentie. Doel is de grond slagen te leggen voor de nieu we internationale samenwer king. Be vin pleitte opnieuw voor een internationaal we- reldparlement en verklaarde, dat als het volk het voor het zeggen had, er geen nieuwen oorlog zou uitbreken. Bevin maakt zich zorg voor de toekomst. Truman ook. Er blgken in Amerika al weer 7 millioen wefkloozen te zgn... En er sta ken in doorsnee iederen dag een millioen man... Truman heeft geprobeerd werkgevers en werknemers tot elkaar te brengen ófc een soort arbeidsconferentie. Een paar weken lang hebben bedde par tijen gedelibereerd. Maar re sultaten werden er niet be reikt. De stakingen duren voort, de werkloosheid neemt toe. PREMIE KINDERBIJSLAGWET. Voor het jaar 1946 bedraagt de totale premie ingevolge de! Kinderbijslagwet in het alge meen 2.25 en voor de instel lingen van weldadigheid 1 van het loon. ATOOMNIEUWS. Volgens officieele Ameri- kaansche mededeelingen be loopt het aantal slachtoffers van dc atoombom te Hirosjima 70 ÊL 120.000- in Nagasaki 40 45.000 dooden. Het aantal ge wonden loopt m de tienduizen den. Reis om de wereld in 4 dagen. Een Amerlkaansclie bom menwerper lieeft de reis om de wereld gemaakt in vier da gen en 40 minuten, de gemid delde snelheid bedroeg 400 k.in. per uur. LEIDER DER S.D.A.P. Tot leider van de Soc. Dem. Kamerfractie is benoemd jhr. van der Goes de Naters. Zijn doel is van de S.D.A.P. een volkspartij te maken op bree- den grondslag. Suiker en Chocolade met Kerstmis. Volgens de Nwe Ned. zal iedere Nederlander met Kerst mis een ons suiker een een ta blet Engelsche chocolade ont vangen. Ontslagen en benoemingen in bezettingstijd. In een besluit tot herziening van tijdens de bezetting ver leende ontslagen en andere maatregelen t.a.v. personen in overheidsdienst, worden vo -r- zieningen getroffen voor het' weder indienstnemen van de betrokkenen, of voor het ont. leenen van ontslag, indien dit destijds op een buiten de be zetting gelegen grond is ver leend. Ook worden de rechts positie van de destijds ontsla gen ambtenaren en de toeken ning van een schadeloosstel ling in dit besluit geregeld Een belangrijk artikel in dit besluit is voort9, dat zij, die op den dag van inwerkingr.re. ding van dit besluit een be trekking of rang bekleeden ingevolge indienstneming of bevordering door of vanwege den bezetter, worden geacht met ingang van den 60s ten dag na dien van inwerking treding van dit besluit te zgn ontslagen, onderscheidenlijk teruggezet in den rang, dien 'J voor de bezetting hebben bekleed, tenzij de indienstne ming of bevordering op ver zoek van den betrokkene door het 'bevoegd gezag is bekrach tigd. Het besluit zal op een nader te bepalen datum in werking treden. MANIFEST OVER NED.-1NDIE. Een aantal vooraanstaande Nederlanders, w.o. luit.-adm. b.d. J. Th. Fürstner en oud- niinister Weiter richtten zich met een manifest tot het Ne derlandsche volk. waarin zr' uitdrukking geven'van hun on. rust over de gebeurtenissen in Indië. Zij verzoeken iedereen ad- haesie te willen betuigen met een oproep aan de regeering waarin wordt aangedrongen op krachtige handhaving van ons gezag, ter verzekering van de orde en rust en afdoende be veiliging van lijf en goed van onze land- en rijksgenooten. Adhaesiebetuigingen te rich ten aan: B. Boelhouwer, de Sil- lestraat 79, Den Haag. Het driemanschap der voorin. Ned. Unie. Het driemanschap der voor malige Nederlandsche Unie heeft aan den minister-presi dent persoonlijk verzocht een commissie in te stellen ter be oordeeling van de gestes van de Nederlandsche Unie. Prof. Schermerhorn heeft zich bereid verklaard aan dit verzoek te voldoen en ech ter niet in zijn ambt van mi nister-president daartoe een commissie van vooraanstaan de Nederlanders samen te stel. len. Eerstdaags zijn de dijken dicht Zaterdagochtend om 10 uur bg de kentering van het getrj, het laatste dijkgat op Walcheren, dat bij fort Rara. mekens, geblokkeerd. Voor de blckkeering werd gebruik ge maakt van een Phoenix-cais- son van 62 meter lengte, 12 meter breedte en 13 meter hoogte. De definitieve dichting zal nog verscheidene dagen in be- g nemen en zal afhangen van de hoogte der komende vloeden en de weersgesteld heid. In ieder geval echter na dert de afsluiting van de dijk- gaten nu haar voltooiing. Ver moedelijk nog een week dan kunnen alom de vlaggen uit! Toen wij Zaterdagochtend in alle vroegte bij het dgkgat Rammekens aankwamen, heerschte daar reeds een groo te bedrijvigheid. Met behulp van lieren, die op zware bok ken stonden opgesteld, was men aan weerszijden van het dgkgat doende om de geweldi ge Phoenix-caisson aan staal kabels. naar het dijkgat te trekken. Wat de vroege bezoeker te zien kreeg, deed fantastisch aan. Het was nog donker. Een nevel hing over ae dgken, over de bokken, met hun ronkende en dampende machines, rond om de rechthoekige, logge Phoenix, rondom de vele dgk werkers, die nog doende wa ren de dijken te versterken en als schimmen voortgleden over de natte klei. Schijnwerpers boorden hun lichtbundels nog door mist en donker... Het was alsof er een enorme fa briek in werking was, een dijkenfabriek, die onwerkelijk aandeed in het grijze nevel waas. Langzaam werd het licht, maar de grijze mist bleef overheerschen. Het bleef eeD prachtgezicht. Met groote nauwkeurigheid werd de Phoenix voortgetrok ken tot op enkele meters voor het nog altijd bgna 10 metei diepe dijkgat, waar doorheen zich het kokende water kol kend een weg baande naar de zee. De staalkabels stonden tot het uiterste gespannen, Toen kwamen uit de mist zes zware sleepbooten aangeva ren recht op de Phoenix af. Vlak voor het betonnen ge vaarte minderden zij vaart, zachtjes voeren zg met hun koppen tegen de Phoenix aan, om daarna plotseling weer hun schroeven op maximum snelheid te laten wentelen en met volle kracht het logge „bakbeest" voorwaarts te drukken. Alles verliep voortreffelijk. Langzaam maar zeker werd de Phoenix op de juiste piaats gedrukt. Toen kwam het bevel om de kleppen te openen en geleidelijk zakte nu de kolos naar den bodem van het gat. En wie hier getuige van was, werd aangegrepen door het overweldigende besef, dat hier de dijkgaten vaii Walche rn definitief gesloten werden. Dat dit. al zijn de dijken dan nog niet dicht, de bekroning vormde van maanden van noesten arbeid. Langzaam kwam de vloed opzetten. En waar bij het vo rige tij nog enorme water- HOOFDINGENIEUR PROV. WATERSTAAT. Tot hoofdingenieur van den Prov. waterstaat in Zeeland is met ingang van 1 Dec. j.l. be noemd de heer ir. H. D. J. Swaters, ingenieur van den Prov. Waterstaat te Zierikzee. EEN FILM VAN ZEEUWSCH-VLAANDEREN De bekende cineast Jo de Haas, die de Walcheren-film heeft vervaardigd, zal, naar wij vernemen, ok een film maken van den wederopbouw van Z. Vlaanderen. COÖP. MELKINRICHTING „WALCHEREN". In de jaarvergadering van de Coöp. Melkinrichting. „Walche ren" te Middelburg werden de aftredende bestuursleden P. Melis te Serooskerke en J. Lampert te Gapïnge herkozen. Ook de aftredende leden der Commissie van Toezicht, J. J- Mesu te N.. en St. Joosland en A. J. Huysman te Melisker- ke werden herbenoemd. De schade aan gebouwen en inven. taris werd voorloopig op 156.000 geschat. Gebouwen en inventaris stonden op de ba lans per 1 Jan. '45 teboek voor 48 700, terwijl de reserves 125.000 bedragen. De toe komst wordt met vertrouwen tegemoet gezien daar de finan cieele basis gezond is. Door evacuatie van melkvee e.d. zal het nog jaren duren voor weer op volle capaciteit kan wor den gewerkt. In 1946 zal ge tracht worden het bedrijf; voor zoover direct noodzakelijk- te herinstalleeren en uit te brei den. De omzet bedroeg in '44 1.444.482. Aan melkgeld werd 1.23Ó-373 uitbetaald. Gele verd werden 9.716.882 kg. melk en 93.276 kg. room. Gem. vet gehalte was 3.12 de gemidd. prijs bedroeg 12.10 ct. per kg. Dit jaar werden tot 25 Nov. j.l. van veehouders op Walche ren 1.583.313 kg. melk en 1624 kg. room ontvangen. In 1944 werden 271.820 kg. boter ge produceerd, in '45: 4087 kg. Er moest voor 612.411 aan zuivel worden bijgekocht in an dere deelen van het land om de bonnen te kunnen lionoree- ren. In het pand Nieuwe Burg: 6 te Middelburg heeft de Stich ting Nieuw Walcheren Zater dag een propagandawinkel gr opend, die met warmte in all« belangstelling kan worden aanbevolen. Het aantal leden van de stichting is nog altijd niet groot en het doel, dat zij zich voor oogen stelt, het be vorderen van het herstel op Walcheren na de droogma king, is van zoo groote bete: kenis, dat het den volledigen steun van allen verdient. Men hoopt door dezen propaganda winkel de aandacht te kunnen trekken en is gestart met eta lages en stands, die de betee- kenis van handel en industrie, alsmede van het verkeer m den breedsten zin des woords, in be« id brengen. Het is een aan trekkelijk geheel, dat een be zoek zeer zeker waard is. LICHT EN DONKER OVER INDONESIË. In het kader van 'de Roode Krüis-actie voor Indië, hield de heer F. A. Wagner, van de Kon. Ver. Indisch Instituut, onder bovenstaanden titel een lezing over Indië, in het schaftlokaal van de Mij. De Schelde te Vlissingen. Na met een enkel woord door den afd- voorzitter. den heer K. van Everdingen te zgn ingeleid, nam de heer Wagner hel vrij talrijke gehoor mee naar het schoone eilandenrijk, hierbij op boeiende wijze tal van we tenswaardigheden over ge- woonten en levenswijzen van de verschillende volkeren ver tellend. Sprekend over de hui dige gebeurtenissen, verklaar de de neer Wagner, die 20 jaai in Indië werkte, dat een uit barsting reeds lahg werd ver wacht. De jongeren, die onder, wijs genoten, zijn aan getrokken door de Westersche oegeerten en willen voordeeleD gaan trokken, zonder te wer ken. Dit is het Indische volk niet, zoo verzekerde spr., doch dit zijn terroristen. Zij kunnen Indië niet groot maken. Indië moet vrij zgn en ook moeten de Indonesiërs medezeggen schap krijgen, doch niet met behulp van deze jongens, al dus spr. t Er zal ook meer belangstel ling in Nederland voor Indië moeten komen. Nederland heeft daar een roeping te ver vullen. Na de pauze werden eenige interessante films, o.m. over Bali vertoond. De kringcommissaris van het Ned. Roode Kruis, dokter G. Sissingh, sprak een slot woord. Vrijdagavond hield de heer Wagner dezelfde lezing in de zaal van den heer Verbeem te Souburg. De Roode Kruis-collecte heeft te Vlissingen plm. 3100 opgebracht. Des middags maakten de beide plaatselijke muziekkorpsen een marsch door de stad,, geflankeerd door i ijverige collectanten. HET ONDERWIJS TE VLISSINGEN WORDT WEER NORMAAL. Den geheelen oorlog is het door gebrek aan schoolgebou wen in Vlissingen met het on derwijs sukkelen geweest. Na de bevrijding werd het er door de vele vernielingen niet be ter op. Dank zij de voortva rendheid van den wethouder van onderwijs, kon 3 maanden na de bevrijding het onderwijs toch worden hervat en thans is het eerste schoolgebouw ge reed gekomen, waarin op nor male wijze les kan worden ge geven. Het schoolgebouw van de Ver. voor Bijz. L.O. op G.G. aan de Kasteelstraat is gron dig gerestaureerd. Aan de beurt voor volledig herstel is de Kath. school aan de Glacisstraat, waarmee reeds begonnen werd, daarna volgt de school in de- Bouwen. Ewoutstraat, terwijl het plan voor nieuwbouw van de openb. school en de Prins Willem- school op de Groote Markt gereed is. Zaterdagmiddag is de school de Kasteelstraat officieel geopend. Het woord werd ge voerd door den voorzitter der ver., den heer F. D. G. Prins, weth. J. L. Verhagen, den dir. van gemeentewerken, den heer C. Ouwehand, ds. J. S. Har- jea en den heer G. A. de Rij ke, dio een dankwoord sprak aan de onderwijzers van de diverse scholen, waarmee m bezettingstijd werd samenge werkt. Alle sprekers waren vol lof over de medewerking en de samenwerking. Hot ge reedkomen van dit gebouw vormt de eerste bekroning van den energieken arbeid aan de a opbouw van Vlissingen. Alle scholen zuilen voorïoo- g nog samenwonen. De Herv. scholen vinden eveneens on derdak in de Kasteelstraat- school. massa's landinwaarts kolkten, daar boorde nu een smalle stroom zich moeizaam een weg door de kleine resten van he. dijkgat, die nog waren open gebleven. Het nieuws van de blokkee ring verspreidde zich als ee>r» loopend vuurtje over Walche ren. In Souburg kwam de vlag op den toren. Ook aan de ge vels verscheen het rood-wit- blauw. Van sommige huizen wapperden drie vlaggen- Het was waard op dit oogenblik te vlaggen! Want het dgkgat was geblokkeerd bij het laagste tij en de wa terstand op het ZuidoostelijK deel van Walcheren bleek sterk gedaald vergeleken bij de vorige dagen. Souburg bleef voor een groot deel droog! De vlaggen moesten uit! Nog enkele dagen... Dan zul len op heel Walcheren de vlag gen waaien. Dan zijn de dijken dicht. Dan is de zege op liet water volledig bevochten! Woensdagavond vierde het tamboers- en pijperscorps „Ju liana" te Middelburg m een stampvolle Schouwburgzaal haar 12%-jarig bestaan. Vóór de pauze verzorgden de Sig- naalafdeeling en de pijpers het programma. Na de pauze werd de klucht „De firma staat op springen" opgevoerd. „Juliana" kan met voldoening c-p een geslaagden avond te rugzien. Deze week zal het Middel- burgsche Hulpcomié weer be ginnen met de uitdeeling van textielgoederen. Zij, die zich hebben aange- edd, zullen successievelijk een oproep ontvangen. De vriendschappelijke damwedstrijd MiddelburgGoes „G.D.C." had tot uitslag: 12—12. De collecte van den dank dag ten bate van de te bou wen noodkerk te Ellewoutsdyk, bracht op: f 119.50. KERKNIEUWS Geref. kerken. Drietal te Rijswgk (Z.-H.) Th. v. Andel te 0._ en W. Souburg, B. v. Lum mel te Sprang en T. Swen te Wirdum (Fr.). Vuurgevecht In goudsmidswinkel. Vrijdag omstreeks half zes pleegden drie gewapende man nen een overval op eeu goud- smidswinkel aan de Haarlem merstraat te Amsterdam. Juist toen de vrouw van den eigenaar en de winkelbediende de zaak wilden sluiten, dron gen zjj binnen. Een van hen. ging direct naar een kamertje achter den winkel, waar hij den vloer openmaakte om zoo bg de safe te kunnen komen. De vrouw, die inmiddels de telefoon had gegrepen, werd door pistoolschoten ernstig in den buik getroffen. Ook de wii. kei bediende werd door een k-ap met de pistool buiten ge vecht gesteld. Het tumult was op straat niet onopgemerkt gebleven. Twee juist passee ren de hulpagenten kwamen binten en sommeerden Je mannen „handén omhoog" Zg" gehoorzaamden. De derde ech ter opende vanuit de achter kamer het vuur op de agenten. Tijdens het nu volgende vuur gevecht zagen de mannen kans te ontvluchten. Een achtervol ging werd ingezet, waarbij door medewerking van voorbij gangers een van hen gearres teerd kon worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1