KNOOPEN Ook Zeeland helpt Indië ^WALSTRAAT 94 VLISSINGEN SPORT NAGEKOMEN UITSLAGEN. OostburgIJzendyke 31; HoofdplaatSchoondijke 21 AardenburgBiervliet 011. Het Nederlandsch biljartkampi oenschap 71-2 is te Leeuwarden ge wonnen door de Leeuw, die met eei gemiddelde van 17.21 een nieuw Ned. record vestigde. Burgerlijke Stand OOES. Getrouwd: A. Akkerman, 26 te Tilburg en L. P. Rcijerse, 2-1 j.: M. J. Eversen, 27 j. en C. H. Weezepoel, 25 j.; J- Meijling. 39 j. en S C, Schuilwerve, 26 j.J. Bal, 30 j-, te Hoedckenskerke en M C. van Went, 24 j.; R. Verbeem, 39'j-, en J. Minnaard, 37 j.; P. Andriessen, 68 j-, te Hontenlsse en M St. Vermont, 57 j.; A. van Wouwe.' 27 j. en C. A. Brand. 23 j Geboren: Marinus Hubrecht, z. O. Zweedijk en C. G. Schipper; Leun- tjc Tannetjc, d. van M. P. Herre bout en T. de Back; Adriaan Ber- nardus, z. van A. H- van den Ende en D M. Bruijnzeel; Anthonia. d- van J. Harinck en H. Wagenaar; Marinus Heden werden wij verblijd met de geboorte van een Doch tertje en Zusje 8UZANNA ADRIANA, L. J. BIERENS. S A. BIERENS—-KODDE. KOOS, INEKE en KEES. St. Laurens, Munnikenhof. Evacuatie-adres: C 11, Hoedekenskerlce, 24 November 1945. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Zoon SIMON PIETER. D. J. v. d. LINDEN. M. J. V. d. LINDEN- KRAMP. Vlissingen, 24 November 1945. Scherminkelstraat 4. ABR. DE REGT en J. M. SEEN hebben de eer kennis te ge ven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden D.V. op Donderdag 6 Dec. a.s. Huwelijksbevestiging door den Weleerw. Heer Ds. D. de Vries, in de Ger. kerk te Schoondijke, des nam. 3.30 u. 22 November 1945. Sclioondijke, Lange Herenstraat 29. Groede, O. 75. CHRIS VAN ZWIENEN en REP VAN DEN BROEKE hebben de eer hiermede ken nis te geven van hun voor- fenomen huwelijk, waarvan e voltrekking zal plaats hebben op 18 Dec. a.s. Huwelijksinzegening door don Weleerwaarden Heer Ds. L. J. C. Visbeek in de Luther- sche Kerk te Middelburg, des namiddags te half drie. Gelegenheid tot feliciteeren in de Bogaardzaal van 4 5.30 uur. Vlissingen, Walstraat 92. Middelburg, Spanjaardstraat 36. Toekomstig adres: St. Ja- cobstraat 33. Middelburg, 23 Nov. 1945. F. J- VAN DAALEN en S. J. L. JONGMAN zeggen hiermede hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij him huweljjk ontvangen. Huize ,.Het Sloe", Rammekens. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, ontvangen bij ons 25-jarig Huwelijksjubi leum, betuigen wij onzen har- telijken dank. C. J. VAN OORSCHOT. J. C- P. VAN OORSCHOT- DE VOS BURCHART. Vlissingen, Kasteelstraat 3, Voor de vele blijken van be langstelling, ontvangen ter ge legenheid van ons 50-jarig hu welijk. zeggen wij, ook namens onze kinderen, hartelijk dank- J. F. KAMERMANS. M C. KAMERMANS— PIETERS. Bethesda, Huize „De Ooyman" Doetinchem- Onzen hartelijken dank aan allen, voor de betoonde belang stelling op 11 November. Fam. ROLANDUS en Kinderen. Axelschestraat 11, Terneuzen. Mijn hartelijken dank voor de zeer vele blijken van be langstelling op 14 dezer. L. SIMONSE, Burgemeester. Biggekerke. 19 Nov. 1945. BH deze betuigen wij onzen hartelijken dank aan alle inge zetenen van Krabbendijke voor de vriendschap aldaar ontvan- ëen. Inzonderheid aan W. WA- -ENAAR en Vrouw. C. WATTEL en Echtgen. Oostkapelïe. De receptie, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van den Heer L. N. DE JON GE als gemeente-secretaris van Ovezande, zal gehouden worden op 1 Dec. a.s. 's mid dags van half 4 tot half 5 ten gemeentehuize van Ove zande. Allen, die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen heb ben van de afd. Evacuatie en Itepatrieering, Opril 10 te Goes, wordt verzocht hier- van opgave te doen vóór 30 Nov. a.s. aan het hoofd van die afdeeling. Cornells Augustinus, z. van C. Reijn- houd en J. Ivens. Overleden: Marijke Sophie Elvire Dhooge, 1 j. Ie Ycrsekc; Anlonle Ver- hage. 78 j„ echtgcn. van W- Adrlaan- se; Tannetje Beenhakker, 58 i., te Kruinlngen, echtgcn. van A. Reljn- hout; Gijsbrecht Daniël Heïnsdijk, 1 j-, te 's Heerenhoek. 'S-HEER ARENDSKERKE, Oebo- ren: Adriaan Jacob, z. van A. J. Wisse en P. Philipse; Anna Christi na, d. van J. van der Malen en C. van Zweeden; Theodora Marina Ca-; tharina. d. van F Grimminck en G. Folker; Neeltje, d. van J. Ateul- brnek en A. G. van de Weelé; Jaco bus Cornelis, z. van 1. P. van Malde- gem en C. J. Hirdes. Getrouwd: J. Simonse. 30 j., te St. Laurens en L. C. Houterman, 26 j-; M. L. Almckinders, 23 j. en C Wisse, 22 j. Overleden: Marinus Francois Nagel kerke. 8 weken, van A. D N.i- gelkcrke en M. Tolliock; Willem" Heij' llgers. 80 j., echtgcn. van Dina de Beu; Neeltje de Jonge, 78 j., d. van J de Jonge en J. Priester. Officleele publicaties De Distributiekring Middelburg maakt bekend, dat nummercoupures a 10 rantsoenen geldig zijn voor 100 rantsoenen, dus voor 10 kg. zout. De geldigheidsduur van deze cou pures is voorloopig onbeperkt. De wnd. Burgemeester van Goes maakt bekend, dat inkxvartieringsbil- jetten algegeven vóór 1 Dec- 1945 tusschen 1 Dec. en 5 Dec- 1945 op de Gem.-Secr-, afd. Algem. Zaken, moeten worden Ingeleverd. Inkwartieringsbiljetten na 5 Dec. ingeleverd, kunnen niet meer in be handeling worden genomen. Is een ingekwartierde militair nog aanwezig dan wordt bij de inlevering van het inkwartieringsbiljet een pieuw biljet verstrekt. BAKKERIJ COMMISSIE ZEELAND. In verhand met de stopzetting van de afgifte der y-blljetten, worden van heden af de brandstoltoewijzin gen voor den loonbak-omzet geba seerd op de gemiddelde inlevering aan y-biljetten over de maanden Juli t.m. October 1945. Er worden der halve geen y-biljetten meer ter af stempeling aangenomen. De door de distributiediensten uit gereikte tertieltoewijzingen met het artikelnummer 81 dienen bij de dis tributiediensten te worden omgewis seld tegen de nieuwe toewijzingen, daar deze niet voor herbevoorrading geldig zijn. Bij d> omwisseling dient het. ontvangsi. - ijs MD 342-07 alB be wijs te worden overgelegd. Het betreft hier uitsluitend toewij zingen met een datum van afgifte, welke gelegen is na 1 Aug. 1945. De geldigheidsduur van de bonnen 160 254 voor ontbijtkoek en 144 en 240 voor gebak wordt verlengd tot en met 8 Dec. 1945. Detaillisten kunnen deze bonnen in de week van 25 Nov. t.m. 2 Dec. a.s. bij de dis tributiediensten inleveren voor zoo ver zij op deze bonnen hebben af geleverd. Bij de eerstvolgende inle- bering van bonnen voor deze artike len zal worden toegestaan, dat een onbepaald aantal restantbonnen kan worden ingeleverd. De inlevering door detaillisten van textizlpunten der textielkaarten V/l 510 kan, mits de soorten duidelijk van elkaar zijn gescheiden, tezam met de andere textielpunten geschie den, onder gebruikmaking van het ontvangstbewijs MD 342-07. Sr'- eep vaartberlchten Aid.22 Nov. v, Rotterdam n. New-York. Bengkalis, 21 Nov. v. IJmuiden n. Southampton en Golf van Mexico. Curasao, 8 Nov. v. Syd ney. Euterpe, 21 Nov. te Amster dam. Fort Orange, 19 Nov, te Char leston. Fort Nassau. 13 Nov. v. Nor folk n. Oost-lndlë. Helder, 12 Nov. v. Antigua n. Londen. Hercules, 10 Nov. te Algiers. Jan Llevens, 20 Nov. v. Baltimore n- Rotterdam. Jan Steen, 18 Nov. v. Montreal n. Rot terdam. Jupiter, 19 Nov. v. Mobile n. West-Indië. Orestes. 20 Nov. v. Newport n. Dublin. Noesa Niwl, 19 Nov. v. Montreal n. Rotterdam. Sa- lawati. 19 Nov. v. Aden. Stad Arn hem. Nov. v. Casablanca n. Ne derland. Salland] 21 Nov. v. New- York, ongev. 3 Dec. in Nederlant verwacht. Tcrborgh, 22 Nov. v. Sand heads te Antwerpen verwacht. The seus, 11 Nov. v. Belfast n. Havre. Tjlbesar, 20 fiov. te Marseille. Wa terland, 29 Nov. te Buenos-Aires. Alcinous, 8 Nov. te Langemak-Baay, gaat naar Rabaul en dan naar Java Bonaire, 20 Nov. te Freniantle van Australië. Phrontis. 17 Nov. v. Li verpool n. Malakka. Linge, 21 Nov. te Rotterdam v. IJmuiden. Melampus. p. 9 Nov. Lizard. Odysseus, 20 Nov. v. Gothenburg. Paleleh, 15 Nov. te Singapore. Stad Arnhem, 19 Nov. te Casablanca, bestemd n. Nederland- Noordam, 17 Nov. v. New-York n- Ned.-lndië. Singkep. 20 Nov. te Am sterdam. Tabian, aangekomen 9 Nov. te Mobile. Vulcanus. 21 Nov. te Am sterdam. Volendam, 18 Nov. v. Tou lon. Van der Velde, 11 Nov, te Syd ney (Cape-Breton, vreden, 20 Nov. v. Francisco. Boskoop, werpen n. Curacao. 18 Nov. te Southar Van der Helst, 19 Westland. 19 Nov. New-York Canada) Wclte- Lingayen n. San 19 Nov. v. Ant- Johan de Witt, npton v. A'dam- Nov. te A'dam. v. Amsterdam n. Hoogwater Vlissingen. Woensdag 9-02 en 21,57, reap. 1-16 en 1.37 m. N-A-P. Zon en maan. Woensdag komt de zon te 8-21 op en gaat te 16-35 onder. De maan te 2-20 en 14.57. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg Joor G. Th. Rotman. 8. Jantje werd bleek van schrik. De hoed, die blijkbaar aan den deftigen heer In het andere hoekje behoorde, was als een harmonica in el kaar gedrukt. In een wip had Jantje zijn plaats verwisseld voor die aan het raampje, waar hij naar bulten ging zit ten kijken met een gezicht, of hij van geen hoed afwist, maar in angst en beven voor het oogenblik, dat de eigenaar van den hoed zou ontwaken. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ADOLPHTNE WERNARDINE CHARLOTTE WILHELM ENE BARONESSE VAN KNOBELSDORFF, Douairière W. K. BARON VAN PALLANDT, in den ouderdom van 79 jaar. Oosterbeek: A. L. A. BARON VAN PALLANDT. E. P. BARONESSE VAN PALLANDT— DE BLOCQ VAN SCHELTINGA. Rozendaal (G.): A, J. H. FROWEIN— BARONESSE VAN PALLANDT. TH. W. A. FROWEIN. Brussel: Goes: E. J. BARON VAN PALLANDT. K. W. BARON VAN PALLANDT. M. S. M. BARONESSE VAN PALLANDT— DE KONING. Rozendaal (G.): A. W. C. W. JOCHIM VAN NOOTDORP- BARONESSE VAN PALLANDT. J. H. JOCHIM VAN NOOTDORP. En Kleinkinderen. Rozendaal (G.), 22 November 1945. „Rozenheuvel". De begrafenis heeft plaats gehad op Maandag 26 Nov. te Rozendaal. Na één dag is ons lief Dochtertje en Zusje JENNY, weer van ons heengegaan. De diepbedroefde Ouders en Zusje S. VADER. C. P. VADER- VAN UNEN. ÏNA. Goes, 23 November 1945. D. D. v. d. Boutstraat 2. Liever geen bezoek. Heden ontving ik het droevig bericht, dat op 4 November 1944 in het Javakamp (N. O. I.), is overleden mijn geliefde Man ARIE APPELDOORN, In leven Korp. Telegr. K. M., in den leeftijd van 38 jaren. Uit aller naam, C. F. APPELDOORN- DE JONGE. Vlissingen, 26 Nov. 1945. Coosje Buskenstraat 48. Heden overleed, na een langdurig ljjden, in het Nood-Ziekenhuis te Mid delburg, onze geliefde Zoon, Behuwdzoon, Broe der, Behuwdbroeder en Oom, de Heer IZAAK DE HULLU Pz., in den leeftijd van bijna 55 jaar. Uit aller naam, Groenendijk: P. DE HULLU Sr. Oostburg; Wed. HINNEMAN. Groenendijk, 21 Nov, 1945. De begrafenis heeft plaats gehad Zaterdag 24 Nov. te Middelburg. Eenige en algemeene Kennisgeving. Hiermede betuigen wij aan allen onzen hartelijken dank voor de innige deelneming en de vele blijken van belangstel ling, ontvangen na het overlij den van onze beide lieve on vergetelijke Zoons F RAN CISC US v. d. DUN GEN en JAN KAREL v. d. DUNGEN, die in den strijd voor het Va derland tegen Japan, hun jong leven hebben moeten laten. CH. v. d. DUNGEN. N- v. d. DUNGENCRUCQ Voorheen: Asterstraat 25, Den Helder. Tijdelijk: Heerenweg 37 B, Oudorp bij Alkmaar. TANDARTS KNOOP Vlissingen. Woensdag en Donderdag a-s. GEEN SPREEKUUR. DANKDAG GEWAS. Woensdag 28 Nov. 2.30 en 7 uur. Dank- en boete-uren in der tijden ernst. Prof. G. WISSE. HUWELIJK. 4 nette Meisjes, leeftijd 2030 j., vragen serieuze kennisma king met 4 nette Heeren. Ge heimhouding verzekerd. Brie ven met foto, op eerewoord terug, onder No. 41 aan Boek handel HILDERNISSE, Mid delburg. Wederom telefonisch te berei ken onder nummer 203 NISSE ERMERINS» Algemeen Assurantiekantoor Kwadendamme. RIJWIELBANDEN. Tour- en transport binnen- en buitenbanden kunnen op des betreffende bonnen geleverd worden, terwijl U desgewenscht op montage kunt wachten. Zonder distrib. bonnen heb ben we als een welkom wiel rijders-cadeau: Handwarmers, Wanten en Oorwarmers. VAN DEN DRIEST Afd. Rijwielen Heerenstraat 12, Middelburg. Commandant. Bewarings- kampen te Middelburg, vraagt BEWAAKSTERS. Aanmelden Militair Hospi taal te Middelburg. Op Handelskantoor te Goes is plaats voor een KANTOORBEDIENDE (m. of vr-) Dipl. M.UD.O. en Machineschrijven strekt tot aanbeveling. Bn gebleken ge schiktheid goede vooruitzich ten. Brieven letter A 84, Bur. P-Z.C., Goes. HANDEL MET BELGIË. Als deviezenbank en door onze vestiging te Antwerpen: AMSTERDAMSCHE BANK VOOR BELGIË N.V., Vestingstraat 74, kunnen wij bij het goederen verkeer onze bemiddeling en alle gewenschte faciliteiten verleenen. Amsterdamsche Bank N.V. Bijkantoren: Goes. Middelburg. Vlissingen. VITAMINE-PRAEPARATEN Drogisterij DE WOLFF Paul Kru gerstraat 45, Vlissingen. De R.K. Dameszangvereeniging te Vlissingen is voornemens binnenkort de repetities weer te hervatten. De leden en nieuwe leden gelieven zich te melden bh' Mej. C. TEN HACKEN-DE VRIES, Clijverstraat 30 en bij Mej. F. KNIPPERS, Walstraat 30. Ook gehuwde dames zijn welkom. Orgelhandel A. S. J. DEKKER, Goes (In beheer) restaureert beschadigde Kerkorgels en Harmoniums. Kan ook nog stemmingen aannemen. ZEEPFABRIEK „DE KLOK" HEERDE vraagt voor het district Zeeland EEN ENERGIEK VERTEGENWOORDIGER, leeftijd niet boven 30 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen gaarne schriftelijk, of persoonlijk na vooraf gaand overleg. Laat Zeeland toonen dat het in staat is medische ploegen uit te zenden. Steun daarom de Roode Kruis-collecte op 29 en 30 Nov. en 1 December. NAAIMACHINES van PRIMA ZWEEDSCH FABRIKAAT voor GEDUPEERDEN. Formulieren verkrijgbaar bij de onderstaande adressen: J. v. d. KREEKE, NAAIMACHINEHANDEL. ST. PIETERSTRAAT 41 MIDDELBURG. DEKKER'S NAAIMACHINEHANDEL, LANGE GISTSTRAAT 16 MIDDELBURG. Mevrouw L. THOLE, „Oud-Cruysbergen" Fransche Kamp weg 6, Bussum, Tel. 7365, vraagt per 1 Januari a.s. een ERVAREN KINDERJUFFROUW leeftijd boven 25 jaar. Brieven liefst met foto aan boven genoemd adres. Mevrouw L. THOLE, „Oud-Cruysbergen", Fransche Kamp weg 6, Bussum, Tel. 7365, vraagt per 1 Januari a.s. een PRIMA KEUKENMEISJE en een NET TWEEDE MEISJE. Goed loon. Brieven liefst met foto aan bovengenoemd adres. De Dukw Detachment R-A. S.C. zaï wekelijks, en wel op Donderdag van 19.30—23 uur, een DANSAVOND houden in het Schuttershof, Middelburg. Kaarten a J 1.zjjn veraiijg baar op 't bureau der Dukw Detachment, Markt (kantoor). Toegang alleen op vertoon van kaart. GEBR. BLEIJENBERG voor Uw VERHUIZINGEN Speciaal in Piano's en Brand kasten. BERGPLAATS voor inboedels. STALLING VOOR AUTO'S. Nog enkele afgesloten boxen vrij. Lambrechtsenstraat 35, Tel. 167, Vlissingen. WIJ WILLEN U EEN HANDJE HELPEN Dan kunt ge uw keus gemak kelijker bepalen voor een nut tig St. Nicolaas-oadeau. In on derstaande artikelen zijn wij ruim gesorteerd, zooals: Bontcapes, litis colliers, Dames Bontvesten, Moftas schen, Bontschoudertasschen, Dames Steekbontjes, Dames Bontkraagjes, Dames Bontzakken, Dames Bontwanten, Chique Bontmutsjes, ook Kinder Bonfcmutsjes en Mofjes, Bontvellen in diverse soorten en prijzen. Maison BAARS—SIJBRANTS Korte Delft 33, Middelburg. A. DE B R U IJ N E'S TOUWSLAGERIJ Dam 48 Middelburg. H.H. LANDBOUWERS. Het van ouds bekende adres deelt U mede, dat de bestellin gen van landbouwtouw weer gedaan kunnen worden. Ook nog voorradig Koedekken. H.H. AANNEMERS! Wij leveren nog steeds steiger- touwen enz. Ook schriftelijke bestellingen worden weer met den meesten spoed uitgevoerd. HK LANDBOUWERS vraagt owu Prijscourant ran GRAS- en KLAVERZADEN tra. In plaatsen waar niet vertegenwoordigd, kun nen agenten geplaatst worden. Gebr. Bongaert* Zaadteelt en Zaadhandel BEEGDEN (L) TE KOOP: prachtig Speel goed, o.a.; Boerderij 30, Paar denstal met paarden 40, Wa genhuis met wagens 40, Fort met soldaten 20, Huifkar 15, enz. VAN BROEKHO VEN, Zeilmarkt 14 boven, Vlis singen. V. EN A.V. „DE ZEEUWEN", INDOORTR AINING inplaats van Woensdag: DINSDAG zaal Bouwen Ewoutstraat: 78 uur Dames, 89 uur Heeren. Inplaats van Vrijdag: DONDERDAG zaal Coosje Buskenstraat, 78 uur Hee ren, 89 uur Dames. Het Bestuur. NED. ROODE KRUIS, Afd. Vlissingen. Lezing dhr. F. A. WAGNER „LICHT EN DONKER OVER INDONESIË", met lichtbeelden, in schaftlo kaal Van Dishoeckstraat, op Donderdag 29 Nov. a.s., 30 u. Toegang vry. 50.000 GEBRUIKTE ENGELSCHE RIJWIELEN voor de getroffen gebieden! Gegadigden kunnen bij den Burgemeester hunner inwoning een Urgentie-verklaring aan vragen, welke bij hun hande laar moet worden ingeleverd Rijwielhandelaren kunnen met bet. antw. inlichtingen beko men voor aflevering enz. Het H.B.-lid: W J. v. UXEM, Walstr 93, Tel. 250, Vlissingen. Gevraagd zoo spoedig raogeiyk Leerling- of aankomende BAKKERSBEDDENDE. Electr. Bakkerij ROTTE, Grijpskerke. HF. WINKELIERS. U kunt Uw toewijzingen JAM weer toezenden aan: Gebrs. S. en J. DE PAGTER Domburg. De bekende kwaliteit STROOP is uit voorraad leverbaar. Telefoon 213. WERKVROUW GEVRAAGD voor onderhoud winkel en kan toor. Adres: Nieuwstr. 6870, Vlissingen. WiJ hebben ©en verrassing SINT NIOOLAAS CADEAUX: goede kwaliteit HANDKAPPEN en RIJWIELSTUURTASSCHEN RIJWIEL-CENTRALE Groenewoud 55 Vlissingen. Te koop gevraagd ELECTR. WASCHMACHINE. DEURWAARDER, Kanaalstr. 2, Souburg, of Rijksweg 32, Nieuw- en St. Joosland. Echtpaar zonder kinderen vraagt KINDJE ter opvoeding Brieven onder no. 77, Boek handel HILDERNISSE, Mid delburg. Te koop: JONGE FOKSHONDJES. Moeder prima rattenvanger. A. WATTEL, A 203, Seroos- kerke (W.) Te koop.- KINDERLEDIKANT, 20.—. KOLIJN, Spuistraat 62 ben., Vlissingen. Te koop in g. st. z. KEUKENKACHEL, 90.MILOT, Nieuwstraat 56, Vlissingen. PAKHUI SJE of gedeelte of een KELDER te huur gevraagd. G- v. d. LEEUW, Branderijstraat 22 Vlissingen. 'l'e kooP: nieuw Meisjesman- teltje, 5 6 jaar, 15, Sclioon- maaktrap, 8, 24-deelifif Drink- servies, 25. P. A. DÖENSE, Singel 120, Vlissingen- Te koop: witte en een bruine Overall, samen 12.Bak kersbroek, 6.een paar zwarte Schoenen met hooge hak, m. 40, 5J. J. PAAR- DEKOPER, Glacisstraat 174, Vlissingen. Te koop een Mangelmolen Vleeschouwer)prijs 70 Rijksweg 51, Nieuw- en Sint Joosland. WASCHMACHINE te koop, 35._ C. v. d. WEEL, Pen- ninghoek 14, Middelburg- Aangeboden een Petroleum kachel in ruil voor een Petro leumstel. Mevrouw BAKKER, Lond. Kaai 9, Middelburg. TE KOOP n. j. korte broek, 12,50; 1 paar j. schoenen, m. 15,—; winterjas, leeft. 14 -15 j., 15,—; d. sch., pl. h.. m. 39, 6,en te ruilen electr. verwarmingslamp voor in g. st z. petroleumkachel. Ir. VAN LEERDAM, Kerkplein 3 te Nieuwland. VERMIST EEN GRIJZE KAT. („Jimmy".) Vriendelijk verzocht terug te bezorgen. J. P. DE JONGE, Glacisstraat 159, Vlissingen. S. D. A. P. Afd. Middelburg. Woensdagavond 28 November spreekt KOOS VORR1NK in het Schuttershof. Onderwerp: „NA 5 JAAR", Aanvang 8 uur. Entrée 15 ct. Kaarten verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. Rijwielhandel VERHULST Noordweg B 62, Sint Laurens. De zaak wordt zeer binnenkort weer op den ouden voet voort gezet. Gevraagd in Amsterdam in gezin van drie personen een MEISJE voor dag en nacht, v. g.g.v. Hulp van werkster aan wezig Brieven No. 289, Bureau P.Z.C., Middelburg. B.z.a. SMIDSKNECHT, be kend met alle voorkomende werkzaamheden. Brieven letter F 4. Bur. P.Z.C., Vlissingen BEDIENDE GEVRAAGD, m. of vr. Boekhoudbureau JOOSSE, Lond. Kaai 40, Mid delburg. FLINKE JONGEN gevraagd voor bakkerij- en loopwerk. Bakkerij OVAA, Badhuisstraat 74, Vlissingen. Gevraagd FRUITK WEEKERSKNECHT, vast werk, uitsluitend in boom gaard, moet geheel zelfstandig kunnen werken. L. J. VAN LANGE VELDE, Julian astraat A 290, Krabbendijke. Gevraagd een NET WINKELMEISJE. A. TILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd BAKKERSKNECHT of BROODBEZORGER. Bakkerij C. DE WOLF, Brak straat 24, Middelburg. Czaar Peter WATERVERF, in kleuren wit en crème, voor radig. Engros-levering door Firma W. F. v. d. HOFSTEDE Zn. Korendijk 12 Midde'burg. Gevraagd een BROOD- EN BANKETBAKKER. C. J. PAUL, St. Jacobsstr. 5, Vlissingen. BRUINE KNOOPEN BLAUWE KNOOPEN ZWARTE KNOOPEN. Zoo juist ontvangen een col lectie G ALALIETHKN OOPEN GOEDVOLK v.h. BOBBE Coosje Buskenstraat 63, Vlissingen. WIE RUILT nieuw Jongens jasje, lft- 7 8 jaar, voor goed Jasje, lft.'5 6 jaar? St. An- theunisstraat 4. Middelburg. WIE RUILT een electrisch Strijkijzer, merk A.E.G., 220 volt, tegen een jongens Plus- fourpak, leeftijd 16 jaar? Bak kerij J. A. WOLSE, Kortgene. Te koop: JONGE HOND. J. DE RIDDER. Prinsenstraat 12, Vlissingen. WIE RUILT mijn n- zw. sa tinet Boerinnen onderrok, ge- moltonneerde Directoir, prach tige witte wollen Babycape (handw.) tegen wollen Dames japon, Kinderkousen of Kinder ondergoed, Jft. 11 jaar, en mijn n. v.o. Overhemd met 2 boor den en 1 pr- reserve manchet ten. m. 15 (boord 15V2) tegen 1 stel Heeren-Ondergoed, gr. m.? VAN RIEL, Vlissingsche straat 31, Middelburg. WIE RUILT mijn nieuwe Werkschoenen, maat 46, voor Rjjwielbuitenband, 28 x 1% P. DE WITTE', Koudekerke, B 133- WIE RUILT mijn zwarte Bontkraag met manchetten voor Ondergoed Scheldestr. 72, Vlissingen. WIE RUILT mijn Bontman tel, m. 4648 (geschoren lam), voor een g. k- Wintermante!, 4648 Brieven no. A 83, Bur. P.Z-C.. Goes. WIE RUILT mijn 4 M. _on- kerbrtöne Zijde voor v.Japon, voor zwarte of blauwe Z(jde? Rijksweg 8, Nieuwland. WIE RUILT hooge Werk schoenen, in goeden staat, m. 45, voer idem m- 46? Dorp straat 104, Zuidzande.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 6