PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HET PROCES IN NEURENBERG Evacuatie der Europeesche vrouwen van Java verzocht. De wederopbouw van Z.-Beveland Hoofdredacteur G- BallintIJn (met rcdactloneele medewerking van dr. W. H. Beckenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie j van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A- van Verre, C. Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT Dinsdag 27 Nov. 188e Jaargang 1945 Nummer 195 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 320 per kwartaal, franco Eer post, t 3-45 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm.. minimum per advertentie 1 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goes: Turlkade 15. telefoon 2475. Terneuren Nieuwediepstraat 23 Postrekening 359300 Prov- Zeruwsche i->' Middelburg. ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR 1 DE BOOMEN De tijd is weer aangebro ken, waarin de maan zoo mooi schijnt als in geen an dere maand van het jaar. De tijd, waarin op de hooge, hooge daken geheimzinnig paardengetrappel weerklinkt en waarin wie 's avonds op straat loopt vaak stil blijft staan om te luisteren, als achter flauw verlichte ven sters kinderstemmen zingen van een stoomboot, die als vanouds uit Spanje komt De laatste jaren is deze periode van het jaar voor ontelbaren moeilijk geweest, omdat er wel speelgoed in de winkels was, maar tegen prij zen, die alleen voor zwarte Sieten te betalen waren. Het i hard, als je je kinderen zoo graag wat geven wilt en het speelgoed niet te betalen is. Na de bevrijding zal dit wel beter wordendachten HET WERELDGEBEUREN Nederland nog niet aan de beurt Nazi-bonzen blijven brutaal. Nu is de bevrijding er. Het speelgoed is echter duur ge bleven. Te duur voor velen. Er is gelukkig wat snoeperij. Leege klompjes zullen er daardoor niet veel staan on der den schoorsteen. Maar men had ons vóór St. Nico- laas goedkoop speelgoed be loofd en het is jammer, dat die belofte niet kon worden nagekomen. De prijzen van allerlei le vensbehoeften zijn hoog en er is in de huishoudens veel noodig. Dubbel jammer daar om, dat ook het speelgoed nauwelijks te betalen is, voor velen in het geheel niet. Men moet met groot geld op tafel komen, als men iets aan zijn kinderen wil geven, waarvan men ook zelf voldoening heeft. En groot geld is maar al te vaak noodig voor andere dingen. De herstelbetalingen. De geallieerde commissie Voor de herstelbetalingen is Zaterdag te Parijs bijeengeko men. Zjj hechtte haar goed keuring aan het besluit van Potsdam om de Duitsche koopvaardijvloot te verdeelen <?nder hen, die recht hebben op vergoeding wegens oorlogs schade. De verdeeling van de Duitsche binnenvaartvloot 2al nader onder oogen worden ge zien. Heden wordt de bdeen komst voortgezet. Duitsche electriciteit voor België en Nederland. Een door de Duitschers in oorlogstijd ontworpen plan om in België opgewekte electrici teit voor Duitsche huishouding en industrie te gebruiken, zal nu ten voordeele van Neder land en België komen. Binnenkort zal door contact wiet de Brauweiler electrici- teitscentrale bij Keulen, Duit sche electriciteit beschikbaar komen voor België en Neder land. Een Belgische firma heeft reeds het grootste gedeelte van de leiding aangelegd tusschen de Belgische zijde van de grens en de Rijnsch-Westfaal- sche electriciteitsrwerken aan den Duitschen kant. De leiding is plm. 96 km. lang. Nieuws In een notedop. Ar„ 's loonregeling voor de binncnbcurtvaart verschenen, die be paalt dat m.i.v. 19 Nov. de arbeidstij- voor varend- en walpersoneel resp. 55 en 48 uur worden Het mi nimum loon voor volwaardige werk nemers, (boven 23 j.) is 30 voor matrozen en stokers, 32.50 voor walwerkers, chauffeurs, enz. T Pe {uchtrechter voor de prijzen te Rotterdam heeft den fabrikant van koetinstallaties F. K. aldaar 120 000 boete opgelegd wegens ongeoorfoófde (Winsten in bezettingstijd. Bij zandafgravingen onder Weert ia een aantal skeletten, zeer vermoe delijk uit den voor-Napoleontischen tijd, gevonden, toen ter plaatse mis dadigers werden opgehangen. Er zijn nog steeds 7000 politie ke gevangenen en 100.000 joodsche Nederlanders over wier lot niets be kend is. Met alle Nederlandsche schepen is thans weer in beperkte mate radio- telegrafisch verkeer op alle wereld zeeën mogelijk. Ir. E. van Dieren* secretaris-ge neraal voor verkeer en energie, die deze functie ook tijdens de bezetting uitoefende, is ontslag verleend. Aserbeidsjan, de Perzische pro vincie. waar reeds eenige dagen ver moedelijk door de Russen aangestook te onlusten woeden, heeft thans zelf bestuur geëischt. Rusland staat thans toe, dat Perzische troepen naar Aser beidsjan gaan om de orde te her stellen. Aan de Italiaansch-Zwitsersche grens komen voortdurend incidenten tusschen smokkelaars en douanebe ambten voor, waarbij vaak dooden vallen. In 4 weken tijds zijn bij raz zia's op de zwarte markt te Berlijn ruim 10-000 personen gearesteerd. Het Duitsche bestuur van Wür- temberg heeft aan de weduwe en de kinderen van Graaf von Stauffen- berg, die na het complot tegen Hit- Ier in 1944 terechtgesteld werd, een Jaarrente van 6000 Mark toegekend- De burgemeester van Berlijn- Tiergarten, die onlangs was be noemd, is geschorst door de Britten In verband met een door hem ge publiceerd bock over het Duitsche keizerrijk. De V.S. hebben inlichtingen ver zocht ever de gebeurtenissen in Aser. beidsjan. Dr. Stahmer, de verdediger van Goering, heeft medege deeld, dat hij van plan was te verzoeken, kolonel Char les Lindbergh, den bekenden Amerikaanschen vlieger, als getuige voor Goering te doen' dagvaarden. Na een tweedaagsche pau ze i3 Maandag het proces te Neurenberg weer hervat. Veel schot zit er nog niet in en men mag zelfs zeggen, dat het verloop teleurstellend voor al diegenen die enorme sensatie hadden verwacht. De Duitsche oorlogsmisdadigers hebben hun mond nog nauwe lijks open gedaan en tot dus ver is men nog steeds niet verder gekomen, dan het voorlezen van de dagvaarding. Dit beteekent echter niet, dat het proces onbelangrijk zou zijn. Het tegendeel is waar en het moet betreurd worden, dat de omvang van de Ne derlandsche dagbladen zoo gering is, dat er slechts op zeer bescheiden wijze, gewag kan worden gemaakt van den inhoud der beschuldigingen. Op geen enkele wrjze kan namelgk beter worden aange toond, hoe rampzalig het nazi-bewind voor het Duitsche volk is geweest, dan door de lectuur van deze dagvaar ding. Er komfc uit vast te staan, dat de nazi's reeds in 1937 en 1938 Duitschland voor een bankroet hadden gebracht en dat zij desondanks voort gingen met him politiek. Reeds na enkele jaren was de toestand zoo, dat slechts een oorlog en een schaamte loos uitplunderen van Europa in staat zouden zjjn den le vensduur van het nazi-regime te verlengen. Welnu dit ri sico werd zonder blikken of blozen genomen en in koelen bloede werd Europa opgeof ferd aan het eigenbelang van een kliek van nazi-bonzen. De ontelbare documenten, die in Duitschland werden ge vonden, spreken in dit op zicht een zoo duidelijke taal, dat er geen argumenten te gen aan te voeren zijn. De afschuwelijke wreedheden, die in concentratiekampen zijn gepleegd, worden bewezen door Duitsche documenten maar desondanks voelen de nazi's zich niet schuldig. Alle verantwoordelijkheid schuiven zij af op Hitier, Goebbels en een paar ande ren. Zij hebben slechts orders uitgevoerd zij trachten hun handen in onschuld te was- schen. En leggen daarbij tijdens het proces zelve een onge kende brutaliteit aan den dag. Zij nemen een houding aan, alsof wat hier tegen hen wordt ingebracht niet den minsten indruk op hen maakt. Zij toonen geen spoor van berouw. Zij zijn brutaal, lachen geamuseerd, conver seeren luidruchtig. En alleen als de gruwelen ter tafel ko men, worden zij stil - maar ook dan voelen de meesten zich volmaakt onschuldig. Terwijl zij allen gezamenlijk toch schuldig zijn aan het misdadigste bloedbewind, dat ooit een werelddeel heeft ge teisterd. De rol, die Nederland tot dusver in Neurenberg speelt, onbelangrijk. Tot dusver kan slechts worden vastge steld, dat Nederland reeds in 1939 kans liep door de Duit schers overvallen te worden. Dit zou geschied zijn, als En geland en Frankrgk Polen toen te hulp waren gesneld. Hitier gebruikte niet de min ste consideratie en gaf in redevoeringen duidelijk te ver staan, dat hg de Nederland sche en Belgische neutraliteit zou hebben geschonden zondei pardon, als dat in zijn kraam te pas was gekomen. Het in cident bij Venlo in 1939 zou dan als motief zijn aangegre pen tegen Nederland, zooals trouwens later toch geschied de. Het zal nog wel eenige we ken duren, eer de Nederland sche belangen in Neurenberg aan de orde komen en de we reld zal vernemen, welke wandaden de Duitschers hier bedreven. De productie van het Nederlandsche bewijsma teriaal is overigens nog niet compleet en de Nederlandsche vertegenwoordigers hopen, dat zij nog een week of drie den tijd krijgen om de documenten gereed te maken. Geen boter meer op margarinebonnen. De min. van landbouw, visscherg en voedselvoor ziening heeft bepaald, dat met ingang van 25 Nov. de veehouders, die tot dusver op hun margarinebonnen beste boter ontvingen, gelijk worden gesteld met de andere consu menten. De boterpositie is nL zoo krap, dat alleen op deze wg- ze kinderen tot en met 4 jaar den heelen winter het tegen woordige rantsoen kunnen krijgen en de andere consu menten nog 3 maal het rant soen van 125 gr. De minister verwacht van de veehouders begrip voor dezen maatregel. De boterpositie is zoo krap, dat alleen de kleinste kinde ren nog maar vijfmaal hun tegenwoordige rantsoen zou den kunnen krijgen bij de tot dusver geldende regeling. Oudere kinderen en volwasse nen zouden dezen winter in het geheel geen boter ont vangen en uitsluitend op margarine en vet zijn aan gewezen. EISENHOWER. Generaal Eisenhower, dJe dezer dagen benoemd is tot stafchef der V.S., zal wegens een aandoening van zijn adem halingsorganen voorloopig niet naar Europa kunnen terug- keeren. Indonesiërs blijven terreur uitoefenen. „De handschoenen zijn uitgetrokken." Een 60-tal vooraanstaande personen te Batavia heeft zich met een petitie tot de Ned. Indische regeering gewend, waarin er op wordt aangedron gen alle Europeesche en andere bedreigde vrouwen van Java te evacueeren. De zenders Soerakarta en Djokjakarta, die Zondag door Mosquito's werden aangeval len, zijn Zondagnacht weer in den aether gekomen. Het is echter ook mogelijk dat van verplaatsbare zenders gebruik wordt gemaakt. Volgens de Times oefenen gewapende terroristen nog overal terreur uit. De zuive- ringsoperaties hebben den Britten tot dusver 500 man aan dooden, verminkten en ge wonden gekost. De Britten worden nog steeds door scherpschutters aangevallen. Het blad- dat zich ook achter Bevin schaart, acht de jong ste voorstellen van Den Haag redelijk. De aanvallen op Ambarawa duren voort. Te Batavia heeft een Brit- sche patrouille moeten optre den tegen een troep extremis ten die achter de „Isdabank" een versperring aanlegden. Een afdeeling Seaforth Highlanders en 2 tanks moesten eraan te pas komen om de versperring op te ruimen. De kampong werd op 3 plaatsen in brand geschoten. De wreedheden die door de Indonesiërs op Java tegen vrouwen, kinderen en soldaten worden bedreven, wekken groote woede op bij de gealli eerden. Een zegsman van de 23ste Britsche divisie ontlokte dit de. opmerking: „De hand schoenen zijn nu uitgetrok ken". Ten. Oosten van Semarang gebruiken de Engelschen Ja- pansche troepen in den strijd tegen de Indonesiërs. De verklez!nq;en In Oostenrijk. NEDERLAAG VOOR DE COMMUNISTEN. De eerste resultaten van de verkiezingen in Oostenrijk too nen aan dat de soc. democra ten en de kath. volkspartij een groote overwinning hebben be haald. In Weenen, Graz en Kla- genfurt wsrd hoofdzakelijk op de soc. democraten gestemd, terwijl de Kath. Volkspartij haar meeste stemmen in Ti- rol, Saltzburg, Boven-Oosten- rijk en Voralberg verwierf. Verwacht wordt dat de com munisten nauwelijks 6 van het aantal uitgebrachte stem men behaalden. Bouw van noodwoningen laat te wenschen. Hf#***»*#****#****#* Betaal niet te veel Vanwege het Ministerie van Handel en Nijverheid T wordt medegedeeld, dat voor potplanten de volgende prij- T zen als normaal mogen wor- j£ den beschouwd Azalea en Obtusa doorsne- 3, de t.m. 16 cm 1.50; 17—19 X cm. f 1,90; 20—21 cm 2,50; X 22—24 cm. 3.25; 25—27 cm. X 1 4; 28—30 cm. 5; 31—33 f 734—.36"cm."8^op- jjj klimmend tot 5060 cm. 20. Begonia's (altijd bloeiend) X potmaat 58 cm. 0,38; 9I U cm. 0.85; 12—15 cm. Z t 1.50. Begonia's (winterbloei- end) 58 cm. 1,10—f 1,40; X 9—11 cm. 3,755.20- Cyclamen: potmaat 58 cm. 1,60; 9—11 cm. 3.75; 1215 cm. 5,70. -fc Kalanchoë 0.60, 1,50. f 2,65. sjc Haagsch viooltje 0.60. De planten dienen gezond te zijn en vrij vaii beschadi- gingen. Goering c.s. krijgen behoefte aan de kerk. In een cel van de gevange nis van Neurenberg hebben Goering en 14 andere nazi. bonzen een Luth.raansche i godsdienstoefening bijgewoond. Bij het gebed klonk Goerings stem boven die van de an deren uit. Von Papen, Frank en Seyss-Inquart woonden een katholieken dienst bij. Hess, Rosenberg en Streicher ble ven in hun cel. Frank, die in Polen talloo- ze priesters liet doodschieten, heeft verklaard „de vertroos ting der kerk" noodig te hebben. Hoedekenskerke herrijst. Gebrek aan materiaal en werkkrachten. Al heeft Zuid-Beveland veel minder dan Walcheren en West Zeeuwsch-Vlaanderen door het oorlogsgeweld te ly- den gehad, toch zijn er enkele gemeenten Ellewoutsdijk. Hoedekenskerke, 's Gravenpol der en Rilland-Bath bv. waar de schade door beschie ting. luchtbombardementen of V I's ernstig was. Dezer da^en bezochten wij enkele van deze dorpen om eens te zien, hoe ver men in het afgeloopen jaar met het herstelwerk gevorderd was- De algemeene klacht was natuurlijk ook hier, dat men vaak lang, heel lang soms, op de materialen, die voor den herbouw of de reparatie noo dig zijn, moest en moet wach ten. Het gebrek aan arbeids krachten speelt, zooals van zelf spreekt, ook 'n groote rol, maar er zou toch veel meer bereikt zgn, als timmerman, metselaar, glazenmaker en schilder regelmatig hadden kunnen doorwerken. Onze to tale indruk is dan ook. dat er ongetwijfeld meer bereikt zou zijn, als de molens wat vlugger gedraaid hadden en er van het begin af aan wat meer contact en samenwerking tusschen de vele instanties op dit gebied was geweest. Traag tempo. Een paar voorbeelden. On der Kivadendamme is op een hofstede het huis totaal in 13u n geschot-.!. Het gez n (13 personen) „huist" 'n jaar lang n een klein vertrek naast de 3chuur. Vele maanden lang ge beurde er niets. Nu is een noodwoning in aanbouw, die misschien dit jaar nog betrok ken zal kunnen worden. Onder 's-Gravenpolder wer den van een boerderij huis en schuur verwoest. Ook hier duurde het geruimen tijd, eer er wat gebeurde. Aan de een voudige noodwoning werkt men al verschillende maanden, maar bewoond kan ze door het gezin, dat uit acht perso nen bestaat, nog niet worden. Voortdurend lag het werk stil, omdat er op een of ander ar tikel gewacht moest worden. Daartegenover konden we in Hoedekenskerke constateeren, dat aan herstel van bescha digde woningen flink gewerkt is. Hier waren 27 woningen geheel vernield- 48 zwaar en 124 licht beschadigd. Deze ge meente was dus zwaar getrof fen- Eerst was de stemming dan ook wanhopig er was bijna geen huis of het had ge leden, terwijl het aantal slacht offers groot was maar ge leidelijk aan werd ze beter en rustig en met zelfvertrouwen is men aan den arbeid geto gen. met het gevolg, dat de re paratie van niet ernstig ge troffen gebouwen goed gevor derd is. De aanbouw van nood woningen ging niet vlot. Van de vijf, die in aanbouw zijn, is er nog niet één bewoond. Wel zijn er enkele bijna klaar. School en kerk konden weer in gebruik genomen worden, al is van een volledig herstel na tuurlijk nog geen sprake. De kerk is nog altijd toren-loos. Geen noodwoningen voor 's-Gravenpolder. Te 's-Gravenpolder is ook veel vernield. De bijzondere school onder één dak met de openbare werd verwoest. Aan het architectenbureau Rothuizen is opgedragen een olan voor een nieuwe school te ontwerpen, die dan waar- DEEL VAN DEN KONINKLIJKEN TREIN GEVONDEN. De New York Times meldt uit Frankfort, dat in de buurt van München deelen van den particulieren trein van H.M. de Koningin werden terugge vonden. Zij zullen met andere Nederlandsche eigendommen worden teruggezonden. Enorme haringvangsten. De overvloed aan haringen heeft voor enkele schepen on aangename consequenties ge had. Er kwam zooveel haring in de netten, dat deze in den grond „liepen". Groote schade werd hierdoor aan de netten toegebracht. De logger „IJ muiden 268" rapporteerde zelfs, dat alle netten tijdens de visscherg wegens overbe lasting verloren waren ge. gaan. Einde distributie Amerika. Met ingang van jl. Zaterdag is de rantsoe neering van vleesch, visch en blikvetten en olie in de V.S. opge heven. Dit komt prac- tisch neer op het einde van de distributieperi ode. Alleen suiker blijft nog gerantsoeneerd. Opheffing stakingen bij Binnenlandsche Zaken. Naar aanleiding van de in eenige dagbladen verschenen berichten inza ke de opheffing van de staking van onder het departement van binnen landsche zaken ressorteerende per sonen zij er op gewezen, dat het enkel de bedoeling is. een modus proceden. di in te voeren, waardoor voor de minder ernstige gevallen, de reeds maanden lang durende stakingen wor den beëindigd. Met het oog hierop is door den minister van binnenlandsche zaken bepaald, dat de commissaris sen der Koningin alle gevallen van staking en schorsing van de onder het departement van binnenlandsche zaken ressorteerende personen vóór 1 December a.s. onder het oog dienen te zien en de staking of schorsching dienen op te heffen, voor zoover met redelijke zekerheid kan worden aan genomen, dat de betreffende perso nen niet voor ontslag in aanmerking komen. Door het geven van de noodi- ge richtlijnen is er naar gestreefd eenerzijds zooveel mogelijk rechtsge lijkheid te verkrijgen, anderzijds te voorkomen, dat lichtvaardig tot op heffing wordt overgegaan. Bij de op heffing dient in de overwegingen tot uitdrukking te komen, dat de ophef fing van de staking onverlet laat den voortgang van de loopende zuive- ringsprocedure en geschiedt ongeacht eventueel nog te nemen definitieve maatregelen. Jeugdstormers geen onderwijzers. De min. van onderwijs acht toelating van leerplichtige kinderen van N.S.B.-ers en Rijksduitschers in normaal schoolverband wenschelijk. Oefenen zij een verkeerden invloed uit, dan moeten zg worden verwijderd. Ook tot voortgezet onderwijs kunnen deze kinderen worden toege laten, mits hun aanwezigheid de goede verhoudingen niet verstoort. Alleen wordt het niet verantwoord geacht, dat vroegere leden van N.S.B.- jeugdorganisaties tot de kweekscholen worden toege laten en later dus op zouden treden als opvoeders van het Nederlandsche volk. HANDELSVERKEER NEDERLAND- ZWITSERLAND. Voor het eerst sedert 1940 is te Rotterdam een boot met voor Zwitserland bestemd graan binnengeloopen. Het graan zal per boot zoo ver mogelgk langs den Rijn wor den vervoerd en dan naar Straatsburg. Via het Rijn- Rhóne-kanaal gaat het dan verder. Vanuit de andere Europeesche havens kan het alleen per trein naar Zwitser land worden vervoerd, wat duurder is. FRANKRIJK ZAL SPAANSCHE REP. REGEE. RING ERKENNEN. De Parijsche correspondent van de „News Chronicle" ver neemt uit goede bron, dat Frankrijk de Spaansche repu- blikeinsche regeering in Me xico City binnen enkele dagen erkennen zal. schijnlijk zal komen op de plaats, waar het huis van no taris Oele stond. Ook het gemeentehuis en de toren werüen zwaar bescha digd, terwijl 31 woningen, waaronder 2 boerderijen, ge heel verloren gingen. Van de verwoeste woningen is nog weinig herbouwd, Pogingei. zijn aangewend, om eenige noodwoningen te krijgen- maar deze zijn mislukt. Goes, zoc merkte men op, waar weinig woningen door het oorlogsge weld zijn verloren gegaan, krijgt er wel. 's-Gravenpoldei moest een zwaar offer voor "i bevrijding brengen en hier zgn nog steeds verscheidene gezinnen bg andere onderge bracht. Gehoopt mag worden, dat de herbouw in 1946 in wat snel lei tempo zal kunnen gesch'e den, zoodat de litteekens van den oorlog ook in Zeeland spoedig verdwenen zullen zijn. UIT DE PROVINCIE RAMMEKENS VORDERT GOED. Zondagmiddag zjjn in de Westgeul van het dijkgat by RammekeiM twee groote aan elkaar gekoppelde schepen tot zinken gebracht. Het werk ge lukte uitstekend en Woensdag morgen om 11 uur zal in de Oostgeul een schip tot zinken worden gebracht. Na den tegenslag, die in de jongste mistperiode en mede tengevolge van de sterke zee- strooming ondervonden werd, beteekent dit een belangrijke stap nader tot de dichting van liet laatste dykgat op Wal cheren. RIJWIELEN. Er zijn thans in Nederland 50.000 gebruikte Engelsche rijwielen aangekomen voor de getroffen gebieden, w.o. ook Zeeland. Gegadigden kun nen deze verkrijgen, als zt beschikken over een door den burgemeester af te ge ven urgentie-verklaring, die bg hun handelaar moet wor. den ingeleverd. ZEEUWSCHE LANDBOUW MAAT SCHAPPIJ Op 10 Dec. vergadert te Goes het hoofdbestuur van de Zeeuwsche Landbouw Mij. Op de agenda staat o.m. een voorstel mej. G. G. Sikkens te benoemen tot consulente bij het landbouwhuishoudonder- wijs te Goes en den heer J. A. L. M. van Opstal tot tee- kenleeraar aan de Land- bouwhuishoudschool te Zierik- zee. De heer J. M. Bommel van Vloten te Goes zal spre ken over Toekomstige ver houdingen in de Ned. Suiker industrie. De fraude te Vlissingen Naar wij van de politie ver nemen, is het onderzoek om trent de fraude gepleegd door distributieambtenaren te Vlis singen, thans nagenoeg ge eindigd. Hierbij is wel komen vast te staan, dat de vele ge ruchten, omtrent een groot distributieschandaal eiken re delijken grond missen. Het betreft hier slechts een beperkt aantal ambtenaren, dat niet aan de verleiding weerstand heeft kunnen bie- den en uitsluitend voor per- soonlijk gébruik een zeer ge ring aantal distributiebeschei den frauduleus heeft bemach tigd. In totaal betreft het nog geen 20 inlegvellen, gedurende enkele perioden gebruikt, en een 10-tal bonnen van winke- liers. Van gifhandel of handel in distributiebescheiden is niets kunnen blijken. Nog een tweetal ambtenaren bevindt zich in verzekerde be waring. BOND VAN HARMONIE- EN FANFAREVEREENIGINGEN Zaterdag werd te Goes de jaarvergadering van den Bond van Harmonie- en Fanfare- Vereenigingen in Zeeland ge houden. onder voorzitterschap van den heer A. Mol. Aan wezig waren 28 afgevaardig den. „Scheldegalm" te Hans- weert zal in Aug. 1946 i.v.m. haar 60-jarig bestaan een muziekfeest met marschwed- strijd organiseeren. De voor zitter zegde de volledige me dewerking van den Bond toe. Het bestuur trad en bloc af. Allen waren herkiesbaar, be halve de secretaris, de heer M. v. d. Griendt, die om ge zondheidsredenen aftrad. De voorzitter bracht hem dank voor zijn vele werk. De ove rige bestuursleden werden herkozen. De heer Wielandt uit Axel werd gekozen in de vacature gewonnen, was toeval. Het had evengoed andersom kunnen zijn, doch wat d°et dat er toe! Wij vreezen alleen dat onze loodsen-voetballers des ande ren daags, bg het beklimmen van hun schip, wat last van stijve ledematen gehad zullen hebben. Door het kiescollege wer den resp. tot ouderling en diaken van den Herv. kerkeraad te Aardenburg herbenoemd de heeren J. P. Verplanke en C. van Overbeeke Pzn. Tot ontvanger der Ned. Herv. gemeente werd benoemd de heer Iz. van Daaien. Tusschen een schilder en een slagerszoon te Aardenburg ontstond uit een woordenwis seling een vechtpartij met gevolg, dat de schilder zich onder doktersbehandeling moest stellen. De lessen aan de lagere landbouwschool te Schoondijke zgn Woensdag weer hervat in een daartoe opengesteld nood gebouw. Bij monde van den vice-voorzitter der Landbouw school, den heer F. A. van Ro- sevelt, werd de nieuwe direc teur der school, de heer P. de Rijke, ingeleid, terwijl eenige afscheidswoorden werden ge wijd aan den scheidenden di recteur, den heer L. van Dijk, die sedert 1924 de schooi heeft feleid en tot bloei heeft ge- ra cht. Ook aan de Landbouwhuis* houdschool zijh dezer dagen da lessen weer begonnen. De offi- cieele opening vond plaats op 20 Nov. Het woord werd ge voerd door de heeren F. A. van Rosevelt, vice-voorzitter, en L. van Dijk, Rijkslandbouwconsu- lent, alsmede de dames mej. de Wilde, directrice en mevr. van Cruiningen namens de com missie van toezicht. Met lof werd gewag gemaakt van de groote zorgen, die de leerares- sen hadden besteed aan het in richten van de beide nissen- hutten tot een primitief maar toch gezellig leslokaal. Het aantal leerlingen is dermate groot dat de vorming van een parallel klasse noodig is. In het kader van het adop* tieplan trad ook te Schoondijke in een bunker het Cabaret-ge zelschap uit Bilthoven op. Men kan met zeer groote voldoe ning op een geslaagd tournée terug zien. De Durgemeester van Schoon dijke bracht in zijn slotwoord dan ook den bij zonderen dank van de bevolking tot uitdruk king. Vrijdagmiddag om plm. 5 uur kwam te Sluis op den hoek van de Vrijstraat en Hoogstraat een particuliere personenauto in botsing met een legervrachtauto. De luxe wagen werd danig gehavend. Wonder boven wonder kwa men hier geen persoonlijke ongelukken voor. Tot notabelen bfl de Ned. Herv. Kerk te IJzendijke zgn herkozen de heeren M. I. de Blaeij en J. van Bortel. Tot gemeente-ontvanger te Serooskerke (W.) is benoemd de heer S. Francke, le amb tenaar ter secretarie te Sb. Laurens. HERINNERT U ZICH NOG hoe U in de oorlogsjaren leefde" op Roode Kruisbrie- ven van Man, Vader of Zoon in Engeland of elders Wilt gij Uw dankbaarheid thans toonen Wordt dan lid van het Ned. Roode Kruis (Min. f 1 per jaar). Het Kringcommissari- 0aat Badhuisstraat 38. Vlis- d. Griendt. De singen, zal U gaarne inschrij- heer Mannhardt zal het pen-1 ven. ningmeesterschap niet meer aanvaarden. Het solistencon cours zal begin 1946 te Vlis singen gehouden worden i.v. m. het 55-jarig bestaan van ..Ons Genoegen". Over het con cours met Pinksteren zullen besprekingen worden gevoerd met „Ons Genoegen" te Ka- pelle. Voor het solistencon cours zullen als juryleden wor. den aangezocht de heeren Joh. H. Caro te Middelburg en C. Schijve te Oostburg. Het bestuur zal ten spoedig ste muziekexamens instellen en zal zich ook in verbinding stellen met Buma, daar de te betalen auteursrechten veel te hoog zijn. Verder werd nog besloten meer dan eens per jaar te vergaderen. VOOR „MEDISCHE HULP AAN LYDIË." Muziek, volksliederen, bloe men en aftrap door den burge meester. Een groote schare van supporters uit België, waarby het vrouwelijk element zich het meeste roerde. Net echt! Zoo was het Zaterdagmiddag op het voetbalterrein in Ter- neuzen, waar de Nederlandsche en Belgische loodsen een wed strijd speelden ten bate van „Medische hulp aan Indië". Laten we onmiddellijk consta teeren dat het doel is bereikt, het was er gezellig druk. HeL nubl>fc heeft waar voor zjjn eld gekregen. De zeelui heb- en gezwoegd dat het een lust was en het publiek h~eft f, gierd van het lachen. Dat de gastheeren met 51 hebben KERKNIEUWS Geref. keiken. Beroepen te M'burg D. W. van der Laan te 's-Gravenzande; te Axel M. Hamming te Oude Pekela; drietal te Zierikzee T. Loper3 te Beilingwolde, J. W. de Rui ter te Baarland en J. J. C. Westera te Vrijhoeve Capelle. Hoe Lindley Fraser aan zijn nieuws kwam. Lindley Fraser, de populaire B.B.C ^omroeper van de nieuwsberichten in net Duitsch, die momenteel in Amsterdam vertoeft, vertelde in een inter view een en ander van de wijze waarop hy aan zijn tiieuws kwam. Er werd naar iedere Duitsche uitzending geluisterd, vanuit Zweden zonden agenten draadloos de belangrijkste be richten, via Lissabon werden alle Duitsche kranten toege zonden terwijl ook vaak 'be richten van den staf ontvan gen werden, die wel speciale bronnen zal hebben gehad. Nieuws van geheime zenders werden niet ontvangenDat de artikelen van Goebbels daags voor de publicatie reeds be sproken werdenteas mogelijk doordat de redevoeringen door de Hellboxwerden ontvan gen toanneer de Duitschers de ze doorgaven naar de kranten. Op deze wffze werden ook alle aanwijzingen ontvangen, die de regeering aan de kranten yaf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 5