PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HET PROCES IN NEURENBERG Nederland nog niet aan de beurt. Evacuatie der Europeesche vrouwen van Java verzocht. Indonesiërs blijven terreur uitoefenen. Oe wederopbouw van Z.-Beve!and Bouw van nooJwoningan laat te wenschen. UIT DE PROVINCIE Hoofdredacteur O. Baltlntijn (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp}. Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooit te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A- van Verre. C- Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Dinsdag 27 Nov. 1945 188e Jaargang Nummer 195 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post. 3 45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent- ADVF.R- TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie i 2—, Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg: Londenschc Kaal 29, telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15, telefoon 2475- Terneu/en Nieuwediepstraat 23 Postrekening 351)30» Pr«v. Zeeuwscbc l'mirarn. Middelburg. ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR i DE B00MEN-... De tijd is weer aangebro ken, waarin de maan zoo mooi schijnt als in geen an dere maand van het jaar. De tijd, waarin op de hooge, hooge daken geheimzinnig paardengetrappel weerklinkt! en waarin wie 's avonds opl straat loopt vaak stil blijft staan om te luisteren, als achter flauw verlichte ven sters kinderstemmen zingen van een stoomboot, die als vanouds uit Spanje komt De laatste jaren is deze periode van het jaar voor ontelbaren moeilijk geweest, omdat er wel speelgoed in de Winkels was, maar tegen prij zen, die alleen voor zwarte pieten te betalen waren. Het is hard, als je je kinderen zoo graag wat geven wilt en het speelgoed niet te betalen is. Na de bevrijding zal dit wel beter worden 1 dachten we. Nu is de bevrijding er. Het speelgoed is echter duur ge bleven. Te duur voor velen. Er is gelukkig wat snoeperij. Leege klompjes zullen er daardoor niet veel staan on der den schoorsteen. Maar men had ons vóór St. Nico- laas goedkoop speelgoed be loofd en het is jammer, dat die belofte niet kon worden nagekomen. De prijzen van allerlei le vensbehoeften zgn hoog en er is in de huishoudens veel noodlg. Dubbel jammer daar om, dat ook het speelgoed nauwelijks te betalen is, voor velen in het geheel niet. Men moet met groot geld op tafel komen, als men iets aan zijn kinderen wil geven, waarvan men ook zelf voldoening heeft. En groot geld is maar al te v,aak noodig voor andere dingen. HET WERELDGEBEUREN De herstelbetalingen. De geallieerde commissie voor de herstelbetalingen is Zaterdag te Parijs bijeengeko men. Zrj hechtte haar goed keuring aan het besluit van Potsdam om de Duitsche koopvaardijvloot te verdeelen onder hen, die recht hebben op vergoeding wegens oorlogs schade. De verdeeling van de Duitsche binnenvaartvloot zal nader onder oogen worden ge zien. Heden wordt de bijeen komst voortgezet. Duitsche electriciteit voor België en Nederland. Een door de Duitschers in oorlogstijd ontworpen plan om in België opgewekte electrici teit voor Duitsche huishouding en industrie te gebruiken, zal nu ten voordeele van Neder land en België komen. Binnenkort zal door contact met de Brauweiler electrici- teitscentrale bij Keulen, Duit sche electriciteit beschikbaar komen voor België en Neder land. Een Belgische firma heeft reeds het grootste gedeelte van de leiding aangelegd tusschen de Belgische zijde van de grens en de Rijnsch-Westfaal- sche electriciteitswerken aan den Duitschen kant. De leiding is plm. 96 km. lang. Nieuws in een notedop. Er is een loonregeling voor de olnnenbcnrtvaart verschenen, die be paalt dat m.l.v. 19 Nov. de arbeidstij den voor varend- en walpersoneel resp. 55 en 48 uur worden Het mi nimum loon voor volwaardige werk nemers, (boven 23 J.) is 30 voor matrozen en stokers, 32-50 voor Walwerkers, chauffeurs, enz. De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam heeft den fabrikant van koelinstallaties F. K. aldaar 120 000 boete opgelegd wegéns ongeoorloofde Winsten in bezettingstijd- Bij zandafgravingen onder Weert is een aantal skeletten, zeer vermoe delijk uit den voor-Napoleontischen tijd, gevonden, toen ter plaatse mis dadigers werden opgehangen, Er zijn nog steeds 7000 politie ke gevangenen en 100.000 joodsche Nederlanders over wier lot niets be kend is. Met alle Nederlandsche schepen is thans weer in beperkte mate radio- telegrafisch verkeer op alle wereld zeeën mogelijk. - Ir- E. van Dieren, secretaris-ge neraal voor verkeer en energie, die deze lunctie ook tijdens de bezetting uitoefende, is ontslag verleend, Aserbeidsjan, de Perzische pro vincie. waar reeds eenige dagen ver moedelijk door de Russen aangestook te onlusten woeden, heeft thans zelf bestuur geSischt. Rusland staat thans toe, dat Perzische troepen naar Aser beidsjan gaan om de orde te her stellen. Aan de Italiaanscli-Zwitsersche grens komen voortdurend incidenten tusschen smokkelaars en douanebe ambten voor, waarbij vaak dooden vallen. In 4 weken tijds zijn bij S 2warte markt te Berlijn xuim 10-000 personen gearesteerd. Het Duitsche bestuur van Wür- temberg heeft aan de weduwe en de kinderen van Graaf von Stauffen- berg, d'e na het complot tegen Hit- Ier tn 1944 terechtgesteld werd, een Jaarrente van 6000 Mark toegekend. De burgemeester van Berlijr riergarten, die onlangs was be noemd, Is geschorst door de Britten in verband met een door hem ge publiceerd boek over het Duitsche keizerrijk. De V.S. hebben inlichtingen ver zocht over de gebeurtenissen in Aser- beidsian. Nazi-bonzen blijven brutaal. Dr. Stahmer, de verdediger van Goering, heeft medege deeld, dat hij van plan was te verzoeken, kolonel Char les Lindbergh, den bekenden Amerikaanschen vlieger, als getuige voor Goering te doen dagvaarden. Na een tweedaagsche pau ze is Maandag het pfoces te Neurenberg weer hervat. Veel schot zit er nog niet in en men mag zelfs zeggen, dat het verloop teleurstellend is voor al diegenen die enorme sensatie hadden verwacht. De Duitsche oorlogsmisdadigers hebben hun mond nog nauwe lijks open gedaan en tot dus ver is men nog steeds niet verder gekomen, dan het voorlezen van de dagvaarding. Dit beteekent echter niet, dat het proces onbelangrijk zou zijn. Het tegendeel is waar en het moet betreurd worden, dat de omvang van de Ne derlandsche dagbladen zoo gering is, dat er slechts op zeer bescheiden wyze gewag lean worden gemaakt van den inhoud der beschuldigingen. Op geen enkele wtjze kan namelijk beter worden aange toond, hoe rampzalig het nazi-bewind voor het Duitsche volk is geweest, dan door de lectuur van deze dagvaar ding. Er komt uit vast te staan, dat de nazi's reeds in 1937 en 1938 Duitschland voor een bankroet hadden gebracht en dat zij desondanks voort gingen met hun politiek. Reeds na enkele jaren was de toestand zoo, dat slechts een oorlog en een schaamte loos uitplunderen van Europa in staat zouden zijn den le vensduur van het nazi-regime te verlengen. Welnu dit ri sico werd zonder blikken of blozen genomen en .in koelen bloede werd Europa opgeof ferd aan het eigenbelang van een kliek van nazi-bonzen. De ontelbare documenten, die In Duitschland werden ge vonden, spreken ln dit op zicht een zoo duidelijke taal, dat er geen argumenten te gen aan te voeren zijn. De afschuwelijke wreedheden, die in concentratiekampen zijn gepleegd, worden bewezen door Duitsche documenten maar desondanks voelen de nazi's zich niet schuldig. Alle verantwoordelijkheid schuiven zy af op Hitier, Goebbels en een paar ande ren. Zij hebben slechts orders uitgevoerd zij trachten hun handen in onschuld te was- schen. En leggen daarbij tijdens het proces zelve een onge kende brutaliteit aan den dag. Zij nemen een houding aan, alsof wat hier tegen hen wordt ingebracht niet den minsten indruk op hen maakt. Zij toonen geen spoor van berouw. Zij zijn brutaal, lachen geamuseerd, conver seeren luidruchtig. En alleen als de gruwelen ter tafel ko men, worden zij stil maar ook dan voelen de meesten zich volmaakt onschuld'g. Terwijl zij allen gezamenlijk toch schuldig zijn aan het misdadigste bloedbewind, dat ooit een werelddeel heeft ge teisterd. De rol, die Nederland tot dusver in Neurenberg speelt, is onbelangrijk. Tot dusver Betaal niet te veel Vanwege bet Ministerie van Handel en Nijverheid T wordt medegedeeld, dat voor T potplanten de volgende prij- T zen als normaal mogen wor- T den beschouwd: Azalea en Obtusa doorsne- X de t.m. 16 cm 1.50; 17—19 X cm. 1,90; 20—21 cm 2,50; X 22—24 cm. 3.25; 25-^27 cm. X f 4; 28—30 cm. 5; 31—33 X cm. ƒ7; 34—36 cm. 8, op- X klimmend tot 5060 cm. 20. Begonia's (altijd bloeiend) Z potmaat 58 cm. 0,38; 9i II cm. 0,85; 12—15 cm. t f 1.50. Begonia's (wlnterbloei- end) 5—8 cm. 1,10—1,40; Z 9—11 cm. 3,75—5.20. Cyclamen: potmaat 5—8 i cm. 1,60; 9—11 cm. 3.75; 12—15 cm. 5,70. Kalanchoë 0,60, 1,50. sfc f 2,65. Haagsch viooltje 0,60. sjc De planten dienen gezond te zijn en vrij van beschadi- gingen. Goering c.s. krijgen behoefte aan de kerk. In een cel van de gevange nis van Neurenberg hebben Goering en 14 andere nazi- bonzen een Lutheraansche godsdienstoefening bijgewoond. Bij het gebed klonk Goerings stem boven die van de an deren uit. Von Papen, Frank en Seyss-Inquart woonden een katholieken dienst bij. Hess, Rosenberg en Streicher ble ven in hun cel. Frank, die in Polen talloo- ze priesters liet doodschieten, heelt verklaard „de vertroos ting der kerk" noodig te hebben. kan slechts worden vastge steld, dat Nederland reeds in 1939 kans liep door de Duit schers overvallen te worden Dit zou geschied zijn, als En geland en Frankrijk Polen toen te hulp waren gesneld. Hitier gebruikte niet de min ste consideratie en gaf in redevoeringen duidelijk te ver staan, dat hg de Nederland sche en Belgische neutraliteit zou hebben geschonden zonder pardon, als dat in zijn kraam te pas was gekomen. Het in cident bij Venlo in 1939 zou dan als motief zijn aangegre pen tegen Nederland, zooals trouwens later toch geschied de. Het zal nog wel eenige we ken duren, eer de Nederland sche belangen in Neurenberg aan de orde komen en de we reld zal vernemen, welke wandaden de Duitschers hier bedreven. De productie van het Nederlandsche bewysma- teriaal is overigens nog niet compleet en de Nederlandsche vertegenwoordigers hopen, dat zij nog een week of drie den tgd krijgen om de documenten gereed te maken. Geen boter meer op margarinebonnen. De min, van landbouw, visscherij en voedselvoor ziening heeft bepaald, dat met ingang van 25 Nov. de veehouders, die tot dusver op hun margarinebonnen beste boter ontvingen, gelijk worden gesteld met de andere consu menten. De boterpositle is nl. zoo krap, dat alleen op deze wg- ze kinderen tot en met 4 jaar den heelen winter het tegen woordige rantsoen kunnen krijgen en de andere consu menten nog 3 maal het rant soen van 125 gr. De minister verwacht van de veehouders begrip voor dezen maatregel. De boterpositie is zoo krap, dat alleen de kleinste kinde ren nog maar vijfmaal hun tegenwoordige rantsoen zou den kunnen krijgen bij de tot dusver geldende regeling. Oudere kinderen en volwasse nen zouden dezen winter in het geheel geen boter ont vangen en uitsluitend op margarine en vet zgn aan gewezen. EISENHOWER. Generaal Eisenhower, die dezer dagen benoemd is tot stafchef der V.S., zal wegens een aandoening van zijn adem halingsorganen voorloopig niet naar Europa kunnen terug- keeren. DEEL VAN DEN KONINKLIJKEN TREIN GEVONDEN. De New York Times meldt uit Frankfort, dat in de buurt van München deelen van den particulieren trein van HA1. de Koningin werden terugge vonden. Zg zullen met andere Nederlandsche eigendommen worden teruggezonden. Enorme haringvangsten. De overvloed aan haringen heett voor enkele schepen on aangename consequenties ge had. Er kwam zcoveel haring in de netten, dat deze m den grond „liepen". Groote schade werd hierdoor aan de netten toegebracht. De logger „IJ- muiden 268" rapporteerde zelfs, dat alle netten tijdens de visscherij wegens overbe lasting verloren waren ge- gaan. „De handschoenen zijn en 2. tmx» moeten eraan t» 77 pas komen om de versperring uitgetrokken." Een 60-tal vooraanstaande personen te Batavia heeft zich met een petitie tot de Ned.- Indische regeering gewend, waarin er op wordt aangedron gen alle Europeesche en andere bedreigde vrouwen van Java te evacueeren. De zenders Soerakarta en Djokjakarta, die Zondag door Mosquito's werden aangeval len, zijn Zondagnacht weer in den aether gekomen. Het is echter ook mogelijk dat van verplaatsbare zenders gebruik wordt gemaakt. Volgens de Times oefenen iwapende terroristen nog overal terreur uit. De zuive ringsoperaties hebben den Britten tot dusver 500 man aan dooden, verminkten en ge wonden gekost. De Britten worden nog steeds door scherpschutters aangevallen. Het blad. dat zich ook achter Bevin schaart, acht de jong ste voorstellen van Den Haag redelijk. De aanvallen op Ambarawa duren voort. Te Batavia heeft een Brit- sche patrouille moeten optre den tegen een troep extremis ten die achter de „Isdabank" een versperring aanlegden. Een afdeeling Seaforth Highlanders op te ruimen. De kampong werd op 3 plaatsen in brand geschoten. De wreedheden die door de Indonesiërs op Java tegen vrouwen, kinderen en soldaten worden bedreven, wekken groote woede op bij de gealli eerden. Een zegsman van de 23ste Britsche divisie ontlokte üt de opmerking: „De hand schoenen zrjn nu uitgetrok ken". Ten Oosten van Semarang gebruiken de Engelschen Ja- pansche troepen in den strijd tegen de Indonesiërs. De verkiezingen in Oostenrijk. NEDERLAAG VOOR DE COMMUNISTEN. De eerste resultaten van de verkiezingen in Oostenrijk too nen aan dat de soc. democra ten en de kath. volkspartij een groote overwinning hebben be haald. In Weenen, Graz en Kla- genfurt werd hoofdzakelijk op de soc. democraten gestemd, terwijl de Kath. Volkspartg haar meeste stemmen in Ti- rol, Saltzburg, Boven-Oosten- rijk en Voralberg verwierf. Verwacht wordt dat de com munisten nauwelijks 6 van het aantal uitgebrachte stem men behaalden. Hoedekenskerke herrijst. Gebrek aan materiaal en werkkrachten. Al heeft Zuid-lieveland veel minder dan Walcheren en West Zeeuwsch- Vlaanderen door het oorlogsgeweld te ly- den gehad, tocii zyn er enkele gemeenten. Ellcwoutsdijk, Hoedekenskerke, 's Gravenpol der en Rilland-Jath bv. waar de schade door bescliie- tïng, luchtijomua- dementen of V I's ernstig was. Dezer dagen bezochten wij enkele van deze dorpen om eens te zien, hoe ver men in het afgeloopen jaar met het herstelwerk gevorderd was- De algemeene klacht was natuurlijk ook hier, dat men vaak lang, heel lang soms, op de materialen- die voor den herbouw of de reparatie noo dig zijn, moest en moet wach ten. Het gebrek aan arbeids krachten speelt, zooals van zelf spreekt, ook 'n groote rol, maar er zou toch veel meer bereikt zijn, als timmerman, metselaar, glazenmaker en schilder regelmatig hadden kunnen doorwerken. Onze to tale indruk is dan ook, dat er ongetwijfeld meer bereikt zou zijn, als de molens wat vlugger gedraaid hadden en er van het begin af aan wat meer contact en samenwerking tusschen de vele instanties op dit gebied was geweest. Traag tempo. Een paar voorbeelden. On der Kwadendamme is op een hofstede het huis totaal in ouin geschoten, a .et gez n (1" personen) „huist" 'n jaar lang m een klein vertrek naast de schuur. Vele maanden lang ge beurde er niets. Nu is eer. noodwoning in aanbouw, die misschien dit jaar'nog betrok ken zal kunnen woraen. Onder 's-Gravenpolder wer den van een boerderij huis en schuur verwoest. Ook hier duurde het ge rui men tijd, eer1 er wat gebeurde. Aan de een voudig..- noo v/onin- werk: men al verschillende maanden, maar bewoond kan ze door het gezin, dat uit acht perso nen bestaat, nog niet worden. Voortdurend lag het werk stil, omdat er op een of ander ar tikel gewacht moest worden. Daartegenover konden we in Hoedekenskerke constateeren, dat aan herstel van bescha digde woningen flink gewerkt is. Hier waren 27 woningen geheel vernield- 48 zwaar en 124 licht beschadigd. Deze ge meente was dus zwaar getrof fen. Eerst was de stemming dan ook wanhopig er was öyna geen huis of het had ge leden, terwijl het aantal slacht offers groot was maar ge leidelijk aan werd ze beter en rustig en met zelfvertrouwen is men aan den arbeid geto gen, met het gevolg, dat de re paratie van niet ernstig ge troffen gebouwen goed gevor derd is. De aanbouw van 'nood woningen ging niet vlot. Van de vijf, die in aanbouw zijp. is er nog niet één bewoond. Wel zijn er enkele bijna klaar. School en kerk konden weer Ln gebruik genomen worden, al is van een volledig herstel na tuurlijk nog geen sprake. De kerk is nog altyd toren-loos. Geen noodwoningen voor 's-Gravenpolder. Te 's-Gravenpolder is ook veel vernield. De bnzondere school onder één dak met ie openbare werd verwoest. Aan het architectenbureau Rothuizen is opgedragen een olan voor een nieuwe school te ontwerpen, die dan waar- Einde distributie Amerika. Met ingang van jl. Zaterdag is de rantsoe neering van vleesch, visch en blikvetten en olie in de V.S. opge heven. Dit komt prac- tisch neer op het einde van de distributieperi ode. Alleen suiker blgft nog gerantsoeneerd. Nederland eischt 25.725 millioen aan herstelleveranties. Te Parijs vergadert thans de herstelconferentie waarop de herstelleveranties uit de En- gelsche, Amerikaansche en Fransche bezettingszones zul len worden behandeld. De Nederlandsche regeering heeft in een memorandum een totaalbedrag geëischt 25.725 millioen. De industrieele verliezen worden becijferd op 11.425 millioen, de schade als gevolg van verminderde productie wordt geraamd op 400 mil lioen, de verliezen als gevolg van den gedwongen afvoer van een dëel der verminderde productie wordt geraamd op 6000 millioen, de schade als gevolg van verminderde pro ductie na 7 Mei 1945 op 4300 millioen. Wg komen op deze cijfers nader terug. Opheffing stakingen bij Binnenlandsche Zaken. Naar aanleiding van de in eenige dagbladen verschenen berichten inza ke de opheffing van de staking van onder het departement van binnen landsche zaken ressorteerende per sonen zij' er op gewezen, dat het enkel de bedoeling is. een modus proceden. di in te voeren, waardoor voor de minder ernstige gevallen, de reeds maanden lang durende stakingen wor den beëindigd. Met het oog hierop is door den minister van binnenlandsche zaken bepaald, dat de commissaris sen der Koningin alle gevallen van staking en schorsing van de onder het departement van binnenlandsche zaken ressorteerende personen vóór 1 December a.s. onder het oog dieneii te zien en de staking of schorschinj: dienen op te heffen, voor zoover me; redelijke zekerheid kan worden aan genomen, dat de betreffende perso nen niet voor ontslag in aanmerking komen. Door het geven van de noodi- ge richtlijnen is er naar gestreefi ecnerzijds zooveel mogelijk rechtsge-, lijkheid te verkrijgen, anderzijds te voorkomen, dat lichtvaardig tot op heffing wordt overgegaan. Bij de op heffing dient in de overwegingen t( uitdrukking te komen, dat de ophef fing van de staking onverlet laat den voortgang van de loopende zuive ring procedure en geschiedt ongeach: eventueel nog te nemen definitiev maatregelen. Jeugdstormers geen onderwijzers. De min. van onderwys acht toelating van leerplichtige kinderen van N.S.B.-ers en Rijksduitschers in normaal scnoolverband wenschelijk. Oefenen zij een verkeerden invloed uit, dan moeten zg worden verwijderd. Ook tot voortgezet onderwijs kunnen deze kinderen worden toege laten, mits hun aanwezigheid de goede verhoudingen niet verstoort. Alleen wordt het niet verantwoord geacht, dat vroegere leden van N.S.B.- jeugdorganisaties tot de kweekscholen worden toege. laten en later dus op zouden treden als opvoeders van het Nederlandsche volk. schijnlijk zal komen op de plaats, waar het huis van no taris Oele stond. Ook het gemeentehuis en de toren weruen zwaar bescha digd, terwijl 31 woningen, waaronder 2 boerderijen, ge heel verloren gingen. Van de verwoeste woningen is nog weinig herbouwd. Pogingen zijn aangewend, om eenige noodwoningen te krijgen- maar deze zijn mislukt. Goes, zoo merkte men op, waar weinig woningen door het oorlogsge weld zijn verloren gegaan, krijgt er wel. 's-Gravenpolder moest een zwaar offer voor de bevrijding brengen en hier zijn nog steeds verscheidene gezinnen bg andere onderge tracht. Gehoopt mag worden, dat de herbouw in 1946 in wat snel let temoo zal kunnen gesch'e den, zoodat de litteekens van den oorlog ook in Zeeland spoedig verdwenen zullen zgn. RAMMEKENS VORDERT GOED. Zondagmiddag zyn in de Westgeul van het dljkgat bij Rammekens twee groote aan elkaar gekoppelde schepen tot zinken gebracht. Het werk ge lukte uitstekend en Woensdag morgen om 11 uur zal in de Oostgeul een schip tot zinken worden gebracht. Na den tegenslag, die In de jongste mistperiode en mede tengevolge van de sterke zee- stroomLng ondervonden werd, beteekent dit een belangrijke stap nader tot de dichting van het laatste dijkgat op Wal- cheren. RIJWIELEN. Er zyn thans in Nederland 50.000 gebruikte Engelsche rijwielen aangekomen voor de getroffen gebieden, w.o. ook Zeeland. Gegadigden kun nen deze verkrijgen, als zrj beschikken over een door den burgemeester af te ge ven urgentie-verklaring, die by hun handelaar moet wor den ingeleverd. ZEEUWSCHE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Op 10 Dec. vergadert te Goes het hoofdbestuur van de Zeeuwsche Landbouw Mg. Op de agenda staat o.m. een voorstel mej. G. G. Sikkens te benoemen tot consulente bg het landbouwhuishoudonder- wijs te Goes en den heer J. A. L. M. van Opstal tot tee- kenleeraar aan de Land- bouwhuishoudschool te Zierik- zee. De heer J. M. Bommel van Vloten te Goes zal spre ken over Toekomstige ver houdingen in de Ned. Suiker industrie. De fraude te Vlissingen Naar wg van de politie ver- nemen, is het onderzoek om trent de fraude gepleegd door distributieambtenaren te Vlis singen, thans nagenoeg ge ëindigd. Hierbij is wel komen vast te staan, dat de vele ge ruchten, omtrent -een groot distributieschandaal eiken re delijken grond missen. Het betreft hier slechts een beperkt aantal ambtenaren, dat niet aan de verleiding weerstand heeft kunnen bie den en uitsluitend voor per soonlijk gebruik een zeer ge ring aantal distributiebeschei den. frauduleus heeft bemach tigd. In totaal betreft het nog geen 20 inlegvellen, gedurende enkele perioden gebruikt, en een 10-tal bonnen van winke liers. Van gifhandel of handel in distributiebescheiden 's niets kunnen blijken. Nog een tweetal ambtenaren bevindt zich in verzekerde be waring. BOND VAN HARMONIE- EN FANFAREVEREENIGINGEN Zaterdag werd te Goes de jaarvergadering van den Bond van Harmonie- en Fanfare- Vereen igingen in Zeeland ge houden, onder voorzitterschap van den heer A. Mol. Aan- ezig waren 28 afgevaardig den. „Scheldegalm" te Hans. weert zal in Aug. 1946 i.v.m. haar 60-jarig bestaan een muziekfeest met marschwed- strgd organiseeren. De voor zitter zegde de volledige me dewerking van den Bond toe. Het bestuur trad en bloc af. Allen waren herkiesbaar, be halve de secretaris, de heer M. v. d. Griendt, die om ge zondheidsredenen aftrad. De voorzitter bracht hem dank voor zijn vele werk. De ove rige bestuursleden werden herkozen. De heer Wielandt uit Axel werd gekozen in de vacature v. d. Griendt. De heer Mannhardt zal het pen ningmeesterschap niet meer aanvaarden. Het solistencon cours zal begin 1946 te Vlis singen gehouden worden Lv. m. het 55-jarig bestaan van -.Ons Genoegen". Over het con- cours met Pinksteren zullen besprekingen worden gevoerd met „Ons Genoegen" te Ka- pelle. Voor het solistencon cours zullen als juryleden wor. den aangezocht "de heeren Joh. H. Caro te Middelburg en C. Schijve te Oostburg. Het bestuur zal ten spoedig ste muziekexamens instellen en zal zich ook in verbinding stellen met Buma, daar de te betalen auteursrechten veel te hoog zijn. Verder werd nog besloten meer dan eens per jaar te vergaderen. Zondag nam ds. M. Hansen ;n den namiddagdienst afscheid van de Ned. Herv. gemeente te Kats wegens vertrek naar Berlicum-Rosmalen. Het kerk gebouw was geheel gevuld. Ds. Hansen sprak naar aanleiding van Col. 1 23. Na afloop der nrediking nam hij afscheid van kerkeraad en kerkvoogdij, den heer Priester, oud-president der kerkvoogdij en den koster, organist en ringcollega's. Ds., C. v. d. Waa sprak namens het classicaal bestuur van Goes, ds. Versteeg namens den ring Goes, de heer A. A, Schuit, burgemeester van Kortgene namens het gemeentebestuur, de heer Klaassen namens kerk voogdij en notabelen en ten slotte de consulent ds. Klui ver namens kerkeraad en ge meente. De gemeente zong ds. Han sen de zegenbede toe uit Ps. 134. In hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen gaf de Chr. Mandolineclub „Excelsior" Za terdagavond een geslaagd con cert. Onder zeer groote belang stelling werd te Kruiningen het lijk ter aarde besteld van den heer S. P. Pauwe, in leven 3e machinist op de „Boschfontein", die op zoo droevige wijze om het leven is gekomen. O.m. waren aan wezig een aantal officieren van de „Boschfontein" en de peletons-commandant van de grenswacht te Ossendrecht Het woord werd gevoerd door ds. Mortier, een Amerikaansch legerpredikant en genoemden peletons-commandant. Te Rilland Bath werd onder groote belangstelling het stof felijk overschot van den mili tair Andries van den Berge, die te Biervliet bij het oprui men van mijnen werd gedood, teraarde besteld. Nadat de onder bloemen be dolven kist in de groeve was neergelaten, werden door een uit Rillandsche militairen ge vormd peleton eereschoten ge lost. Vervolgens voerden de veld prediker en ds. v. d. Berge van Krabbendijke het woord. De ontvanger der Ned. Herv. kerk te Oudelande, de heer P. v. Wingen, heeft met ingang van 1 Jan. a.s. op de meest eervolle wijze ontslag uit zrjn functie gekregen, na 40 jaar die betrekking te hebben waar genomen. In zrjn plaats is be noemd de heer J. v. Strien. KERKNIEUWS Geref. kerken. Beroepen te M'burg D. W. van der Laan te 's-Gravenzande; te Axel M. Hamming te Oude Pekela; drietal te Zierikzee T. Lopers te Bellingwolde, J. W. de Rui ter te Baarland en J. J, C. Westera te Vrijhoeve Capelle. PASTOOR TIMP GAAT VLISSINGEN VERLATEN. Als opvolger van den on langs overleden pastoor L. N. Geldermans is door den bisschop van Haarlem be noemd tot pastoor van de St. Liduinaparochie in den Haag. oas.cor J.. B. M. Timp, se dert 18 Augustus 1934 pastoor te Vlissingen. Voordien was hij vele jaren rector te Haar lem. Tot pastoor te Vlissin gen werd benoemd P. Poppen. LAATSTE NIEUWS Internationale bem:ddeling in Indlë? Dr. Amir Sjarifoedin, Indo nesisch minister van voorlich ting", heeft verklaard, dat de „Indonesische regeering'' een beroep zal doen op internati onale bemiddeling als de be sprekingen met de Britten en de Nederlanders zouden mis lukken. Üit het Britsche optreden der laatste dagen valt wel af te lelden dat de Britten een krachtiger houding gaan aan nemen. Amerika wil alle troepen uit Iran terugtrekken. De regeering der Ver. Staten heeft aan Engeland en de Sov jet-Unie voorgesteld de gealli eerde troepen, tegen 1 Jan. a.s. uit Iran terug te trekken. Duitsche oorlogsmis dadigers in Nederland ter dood veroordeeld. Te Almelo stonden voor het eerst in Nederland Duitsche oorlogsmisdadigers terecht voor een geallieerde militaire rechtbank. Vier leden van den Sicherheitsdienst hadden zich te verantwoorden wegens moord begin Maart 1945 op een Engelschen vliegerofficier, en een jongeman uit Nyverdal, Bote van der Wal, bg wien de Engelsche piloot een tijd lang verborgen was gehouden. Twee der beklaagd *1. Sand- rok en Schweinberger, werden tot den strop veroordeeld, ter wijl de twee anderen, Hege- mann en Wiegemann werden veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De Oostenrijksche verkiezingen. .De resultaten van de Oosten rijksche verkiezingen waren voor 155 van de 165 zetels: Volkspartg (overwegend katho liek) 80, socialisten 72 en com munisten 3 zetels. De volltspar- ty heeft nog slechts 3 zetels noodig voor een absolute meer derheid. KINDEREN EN DENEMARKEN AANGEKOMEN. De Idnderen die Zaterdag ochtend naar Denemarken vertrokken, zijn daar goed aangekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 3