Ook Zeeland helpt Indië A]i$ ^WALSTRAAT 94 VLISSINGEN SPORT NAGEKOMEN UITSLAGEN. OostburgIJzendijke 3—1; Hoofdplaat—Schoondjjke 21 Aardenburg—Biervliet 011. Het Nederlandsch blljartkarapi oenschap 71-2 is te Leeuwarden ge wonnen door de Leeuw, die met eei gemiddelde van 17.21 een nieuw Ned record vestigde. Burgerlijke Stand VLJSS1NGEN. Getrouwd: C- M van der Weel, 25 j. en P. Weijermans, 21 J.t H. Gijzen, 24 J. en J. E. de Quele- rij, 19 j.C J. Buissing. 30 i. er W. M, van fleers. 22 j. Overleden: A. Abrahamse, 70 j-, m. van C. CevaalA. P. Cornclis, 76 J. m. van J. A. Cornelis; C. H. Esveit, 26 m. ran J. Krocscn. Geboren: Nicolaas H., z. van M. I. Houtzager en S. A. de Roos. Louisa W.. d. van H. H. A. Brinkha'us en A- Schunselaar. Middelburg. Oeboren: Louis, z. v. L. Everaars en M C. van der Maden. Alexander Christianus, v, B. W. Meeuse en P. de Conlnck. Pieter Jacob, z, v. J. van der lliele en M. A. Malgo. Joos, z. v. B. van Belzen en K. van Rei zen Johannes, z. v. J. Huibregtse A. Minderhoud. Nicollne Eva, d. B. A Feij en A. C. Littooy. Hendriks Maria Elisabeth, d. v. H van 'f Wcstende en H- M. E de Mari Hen drik Arjen, z v. H. A. Ponse 'en C. P. Sonius. Andries Cornelis, z. v. J. Gekker en J. H Houmes. Christina Maatje, d. v. L. Roth cn K. van Schel- Overleden: Jacomina Francke, 76 j., wed- J. Coppoobe- Jan. 1 j., z. v. J. van den Broske en M. Smits. Adriana de Visser, 74 J., wed. S. de Jonge. Sara de Jonge. 78 J., wed. D. A. Tilroe. Ondertrouwd: Chr. B van Zwiencn, 26 j. en E. van den Br'oeke, 25 j \V Lefevre, 28 j. en L. M. Akkenanr, 21 J M. Pouwclse, 22 J. cn O. C. Knoester, 25 j. Getrouwd: J.' Becker, 24 j. en C. deu Boeft, 35 j. P. Bosselaar, 29 j., en M. Verlinde. 25 j A P. Vergeer, 37 j. en C. H. A. E. Mes. 33 J. M. J. Eckmau, 67 j en A H. G. Phiijmers. 63 j. Officieele publicaties De Distributiekring Middelburg maakt bekend, dat nummercoupures 480 a 10 rantsoenen geldig zijn voor 100 rantsoenen, dus voor 10 kg. zout. De geldigheidsduur van deze eou pores Is voorlooplg onbeperkt. De wnd. Burgemeester van Ooes maakt bekend, aat inkwartieringsbil jetten algegeven vóór 1 Dec. 1945 tusschen I Dec. en 5 Dec- 1945 op de Gem.-Secr., afd. Algem. Zaken, moeten warden ingeleverd. Inkwartieringsbiljetten na 5 Dec- ingeleverd, kunnen niet meer ia be handeling worden genomen. Is een ingekwartierde militair nog aanwezig dan wordt bij de inlevering van het inkwartieringsbiljet een nieuw biljet erstrekt. BAKKERIJ COMMISSIE ZEELAND. In verband met de stopzetting i afgifte der y-biljetten, worden van heden af de brandstoltoewijzin- jen voor den loonbak-omzet geba seerd op de gemiddelde inlevering aan y-biljetten over de maanden Juli t.m. October 1945. Er worden der halve geen y-biljetten meer ter af- stempei'-ng aangenomen. De door de distributiediensten uit gereikte tcrticltocwijzingcn met hel artikelnummer 81 dienen bij de dis tributiediensten te worden omgewis seld tegen de nieuwe toewijzingen, daar deze niet voor herbevoorrading geldig zijn. Bij deze omwisseling dient het. ontvangstbewijs MD 342-07 als be wijs te worden overgelegd. Het betreft hier uitsluitend toewij zingen met een .datum van afgifte, welke gelegen Is na 1 Aug. 1945. De geldigheidsduur van dc bonnen 160 254 voor ontbijtkoek en 144 en 240 voor gebak wordt verlengd tot en met 8 Dcc. 1945. Detaillisten kunnen deze bonnen In de week van ver zij op deze bonnen hebben af geleverd. Bij de eerstvolgende inle vering van bonnen voor deze artike len zal worden toegestann, dat een onbepaald aantal restantbonnen kan worden ingeleverd. De inlevering door detaillisten van textielpunten der textielkaarten VA 510 kan, mits de soorten duidelijk van elkaar zijn gescheiden, tezamen met de andere textielpunten geschie den, onder gebruikmaking van het ontvangstbewijs MD 342-07. Scheepvaartberichten Aldabi, 22 Nov. v. Rotterdam n New-York. Bengkalis, 21 Nov. v IJmuiden n. Southampton en Golf van Mexico. Curacao, 8 Nov. v Syd ney. Euterpe, 21 Nov. te Amster dam. Fort Orange, 19 Nov. te Char leston. Fort Nassau. 13 Nov. v. Nor folk li Oost-Indié. Helder, 12 Nov. v. Antigua n. Londen. Hercules, 1C Nov. te Algiers. Jan Llevens. 2C Nov. v. Baltimore n. Rotterdam. Jan Steen, 18 Nov. v. Montreal n. Rot terdam. Jupiter, 19 Nov. v. Mobile n. West-Indie. Orestes, 20 Nov. v. Newport n. Dublin. Noe6a Ntwl, 19 Nov. v. Montreal n. Rotterdam. Sn- lawati, 19 Nov. v. Aden. Stad Arn hem, Nov. v. Casablanca n. derland. Salland, 21 Nov. v. New- York, ongev. 3 Dec. in Nederlanc verwacht. Terborgh, 22 Nov. v. Sand- heads te Antwerpen verwacht. The seus. 11 Nov v. Belfast n. Havre- Tjibesar, 20 ftov. te Marseille. Wa terland, 29 Nov. te Buenos-Aires- Alcinous, 8 Nov. te Langemak-Baay, gaat naar Rabaul en dan naar Java. Bonaire, 20 Nov. te Fremantle van Australië. Phrontis. 17 Nov. v. Li verpool n. Malakka. I.Inge. 21 Nov- te Rotterdam v. IJmuiden. Melampus. p. 9 Nov. Lizard. Odysseus, 20 Nov. v. Gothenburg. Palelch, 15 Nov. te Singapore. Stad Arnhem, 19 Nov. tc Casablanca, bestemd n. Nederland- Noordam, 17 Nov. v. New-York n- Ned.-lndlë. Singkep. 20 Nov. te Am sterdam. Tabian, aangekomen 9 Nov. te Mobile. Vulcanus, 21 Nov. te Am sterdam. Volendam, 18 Nov. v. Tou lon. Van der Velde. 11 Nov. te Syd ney (Cape-Breton, Canada) Welte vreden, 20 Nov. v. Lin gay en n. San Francisco. Boskoop, 19 Nov. v. Ant werpen n'. Curacao- Johan de Witt, 18 Nov. te Southampton v. A'dam. Van der Helst, 19 Nov. te A'dam. Westland. 19 Nov. v, Amsterdam n. New-York Hoogwater Missingen. Woensdag 9-02 en 21.57, resp. M8 en 1.37 ra. N.A.P, Zon en maan. Woensdag komt de zon te 8-21 op en gaat te 16-35 onder. De maan te 2-20 en 14-57. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg Joor G. Th. Rotman. 8. jantje werd bleek van schrik. De hoed, die blijkbaar aan den deftigen heer in het andere hoekje behoorde, was als een harmonica In el kaar gedrukt. In een wip had Jantje zijn plaats verwisseld voor die aan het raampje, waar hij naar buiten ging zit ten kijken met een gezicht, of hij van geen hoed afwist, maar In angst en beven voor het oogenblik, dat de eigenaar van den hoed zou ontwaken. Heden werden wij verbind met de geboorte van een Doch tertje en Zusje SUZANNA ADRIANA. L. J. BIERENS. S. A. BIERENS—KODDE. KiDOS, INEKE en KEES. St. Laurens, Munnikenhof. Evacuatie-adres: C 11, Hoedekenskerke. 24 November 1945. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Zoon SIMON PIETER. D. J. V. d. LINDEN. M. J. V. d. LINDEN- KRAMP Vlissingen. 24 November 1945 Schermink'eistraat 4. ABR. DE REOT en J. M. SEEN hebben de eer kennis te ge ven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden D.V op Donderdag 6 Dec. a.s. Huwelijksbevestiging door den Weleerw. Heer Ds. D. de Vries, in de Ger. kerk te Schoondijke, des nam. 3.30 u. 22 November 1945. Schoondijke, Lange Herenstraat 29. Groede,' O. 75. CHRIS VAN ZWIENEN en BEP VAN DEN BROEKE hebben de eer hiermede ken nis te geven van hun voor genomen huwelgk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op 18 Dec. a.s. Huwelijksinzegening door den Weleerwaarden Heer Ds. L. J. C. Visbeek in de Luther- sche Kerk te Middelburg, des namiddags te half drie. Gelegenheid tot feliciteeren m de Bogaardzaal van 4- 5.30 uur. Vlissingen, Walstraat 92. Middelburg, Spanjaardstraat 36. Toekomstig adres: St. Ji cobstraat 33. Middelburg. 23 Nov. 1945. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ADOLPIHNE WERNARDINE CHARLOTTE WILHELM INE BARONESSE VAN KNOBELSDORFF, Douairière W. K. BARON VAN PALLANDT, in den ouderdom van 79 jaar. Oosterbeek^ BARON VAN PALLANDT. E. P. BARONESSE VAN PALLANDT— DE BLOCQ VAN SCHELTINGA. Rozendaal (G.): A. J. H. FROWEIN— BARONESSE VAN PALLANDT. TH. W. A. FROWEIN. Brussel: Goes: E. J. BARON VAN PAT .LANDT. K W. BARON VAN PALLANDT. M. S. M. BARONESSE VAN PALLANDT— DE KONING. Rozendaal (G.): A. W. C. W. JOCHIM VAN NOOTDORP- BARONESSE VAN PALLANDT. J. H. JOCHIM VAN NOOTDORP. En Kleinkinderen. Rozendaal (G.), 22 November 1945. „Rozenheuvel". De begrafenis heeft plaats gehad op Maandag 26 Nov. te RozendaaL Na één dag is ons lief Dochtertje en Zusje JENNY, weer van ons heengegaan. De diepbedroefde Ouders en Zusje S. VADER. C. P. VADER— VAN UNEN. INA. Goes, 23 November 1945. D. D. v. d. Boutstraat 2. Liever geen bezoek. F. J- VAN DAALEN en S. J. L. JONGMAN zegge n hiermede hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bfl hun huwelijk ontvangen. Huize „Het Sloe", Rammekens. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, ontvangen bij ons 25-jarig Huwelijksjubi leum. betuigen wij onzen har telijk en dank. C. J. VAN OORSCHOT. J. C- P. VAN OORSCHOT- DE VOS BURCHART. Vlissingen, Kasteelstraat 3. Voor de vele blijken van be langstelling. ontvangen ter ge legenheid van ons 50-jarig hu welijk zeggen wij, ook namens onze Kinderen, hartelijk dank J. F. KAMERMANS. M. C. KAMERMANS— PIETERS Bethesda, Huize „De Ooyman" Doetinchem- Onzen hartelijken dank aan allen, voor de betoonde belang stelling op 11 November. Fara. ROLANDUS en Kinderen. Axelschestraat U, Teraeuzen. Mijn hartelnken dank voor de zeer vele Blijken van be langstelling op 14 dezer. L. SIMONSE. Burgemeester. Biggekerke, 19 Nov- 1945. Bij deze betuigen wh onzen hartelijken dank aan alle inge zetenen van Krabbendijke voor de vriendschap aldaar ontvan gen. Inzonderheid aan W. WA GENAAR en Vrouw. C. WATTEL en Echtgen. Oostkapelle. De receptie, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van den Heer L. N. DE JON GE als gemeente-secretaris van Ovezande, zal gehouden worden op 1 Dec. a.s. 's mid dags van half 4 tot half 5 ten gemeentehuize van Ove zande. Allen, die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen heb ben van de afd. Evacuatie en Repatrieering, Opril 10 te Goes, wordt verzocht hier van opgave te doen vóór 30 Nov. a.s. aan het hoofd van die afdeeling. Heden ontving ik het droevig bericht, dat op 4 November 1944 in het Javakamp (N. O. I.), is overleden mijn geliefde Man ARTE APPELDOORN, in leven Korp. Telegr. K M., in den leeftijd van 38 jaren. Uit aller naam, C. F. APPELDOORN- DE JONGE. Vlissingen, 26 Nov. 1945. Coosje Buskenstraat 48. Heden overleed, na een langdurig lijden, in het Nood-Ziekenhuis te Mid delburg, onze geliefde Zoon, Behuwdzoon, Broe der, Behuwdbroeder "en Oom. de Heer IZAAK DE HULLU Pz., in den leeftijd van bijna 55 jaar. Uit aller naam. Groenendijk: P. DE HULLU Sr. Oostburg: Wed. HINNEMAN Groenendijk, 21 Nov. 1945. De begrafenis heeft plaats gehad Zaterdag 24 Nov. te Middelburg. Eenige en algemeeue kennisgeving. DAMKDAG GEWAS. Woensdag 28 Nov. 3.30 7 uur. Dank- en boete-uren in der tijden ernst. Prof. G. WISSE. HUWELIJK. 4 nette Meisjes, leeftijd 2030 j.. vragen serieuze kennisma king met 4 nette Heeren. Ge heimhouding verzekerd. Brie ven met foto, op eerewoord terug, onder No. 41 aan Boek handel HILDERNISSE, Mid delburg. Wederom telefonisch te berei ken onder nummer 203 NISSE ERMERINS' Algemeen Assurantiekantoor Kwadendamme. Hiermede betuigen wij aan allen onzen hartelijken dank voor de innige deelneming en de vele blijken van belangstel ling, ontvangen na het overlij den van onze beide lieve on vergetelijke Zoons FRANCISCUS v. d. DUNGEN en JAN KAREL v. d. DUNGEN, die in den strnd voor het Va derland tegen Japan, hun jong leven hebben moeten laten. CH. v. d. DUNGEN. N v. d. DUNGEN—CRUCQ Voorheen: Asterstraat 25, Den Helder. Tijdelijk: Heerenweg 37 B, Oudorp bij Alkmaar. TANDARTS KNOOP Vlissingen. Woensdag en Donderdag a-s. GEEN SPREEKUUR. RIJWIELBANDEN. Tour- en transport binnen- en buitenbanden kunnen op des betreffende bonnen geleverd worden, terwgl U desgewenscht op montage kunt wachten. Zonder distrib. bonnen heb ben we als een welkom wiel- i jjders-cadeauHandwarmers, Wanten en Oorwarmerg. VAN DEN DRIEST Afd. Rijwielen Heerenstraat 12, Middelburg. Commandant Bewarings- kampen te Middelburg, vraagt BEWAAKSTERS. Aanmelden Militair Hospi taal t« Middelburg. Op Handelskantoor te Goes is plaats voor een KANTOORBEDIENDE (m. of vr-) Dipl. M.U.L.O. en Machineschrijven strekt tot aanbeveling. Bij gebleken ge schiktheid goede vooruitzich ten. Brieven letter A 84. Bur. P-Z.C., Goes. HANDEL MET BELGIË. Als deviezenbank en door onze vestiging te Antwerpen: AMSTERDAMSCHE BANK VOOR BELGIË N.V., Vestingstraat 74, kunnen wg bg het goederen verkeer onze bemiddeling er alle gewenschte faciliteiten verleenen. Amsterdam sche Bank N.V. Bijkan toren: Goes. Middelburg. Vlissingen. VITAMINE-PRAEPAKATEN Drogisterij DE WOLFF Paul Krugerstraat 45, Vlissingen. De R-K. Dameszangvereeniging te Vlissingen is voornemens binnenkort de repetities weer te hervatten. De leden en nieuwe leden dieven zich te melden bij Mej TEN HACKEN-DE VRIES, Cljjverstraat 30 en btf Mej. F. KNIPPERS, Walstraat 30. Ook gehuwde dames zgn welkom. Laat Zeeland toonen dat het in staat is medische ploegen uit te zenden. Steun daarom de Roode Kruls-collecte op 29 en 80 Nov. en 1 December. NAAIMACHINES van PRIMA ZWEEDSCH FABRIKAAT voor GEDUPEERDEN. Formulieren verkrijgbaar bij de onderstaande adressen: J. v. d. KREEKE, NAAIMACHINEHANDEL, ST. PIETERSTRAAT 41 MIDDELBURG. DEKKER'S NAAIMACHINEHANDEL, LANGE GISTSTRAAT 16 MIDDELBURG. Mevrouw L. THOLE, „Oud-Cruysbergen" Fransche Kamp weg 6, Bussum, Tel. 7365, vraagt per 1 Januari a.s. een ERVAREN KINDERJUFFROUW leeftgd boven 25 jaar. Brieven liefst met foto aan boven genoemd adres. V. EN A.V. „DE ZEEUWEN". INDOORTRAINING inplaats van Woensdag: DINSDAG zaal Bouwen Ewoütstraat: 78 uur Dames, 89 uur Heeren. Inplaats van Vrijdag: DONDERDAG zaal Coosje Buskenstraat, 78 uur Hee ren. 89 uur Dames. Het Bestuur NED. ROODE KRUIS, Afd. Missingen. Lezing dhr. F. A. WAGNER „LICHT EN DONKER OVER INDONESIË", met lichtbeelden, in schaftlo kaal Van Dishoeckstraat, op Donderdag 29 Nov. a~s., 20 u. Toegang vifl. 50.000 GEBRUIKTE ENGELSCHE RIJWIELEN voor de getroffen gebieden Gegadigden kunnen bij den Burgemeester hunner inwoning een Urgentie-verklaring aan vragen, welke bij hun hande laar moet worden ingeleverd Rijwielhandelaren kunnen met bet. antw. inlichtingen beko men voor aflevering enz. Het H.B.-lid: W J. v. UXEM, Walstr 93, Tel. 256, Vlissingen Gevraagd zoo Bpoedig mogelijk Leerling- of aankomende BAKKERSBEDIENDE. Electr. Bakkerij ROTTE, Grijpskerke. H.H. WINKELIERS. U kunt Uw toewijzingen JAM weer toezenden aan: Gebrs. S. en J. DE PAGTER Domburg. De bekende kwaliteit STROOP is uit voorraad leverbaar. Telefoon 213. WERKVROUW GEVRAAGD voor onderhoud winkel en kan toor. Adres: Nieuwstr. 6870, Vlissingen. WU hebben e©n verrassing SINT NICOLAAS CADEAUX: goede kwaliteit HANDKLAPPEN en RIJW IELS 1U UKT A SS (HEN RIJWIEL-CENTRALE Groenewoud 55 Vlissingen. S. D. A. P. Afd. Middelburg. Woensdagavond 28 November spreekt KOOS VORRINK in het Schuttershof. Onderwerp: „NA 5 JAAR.", Aanvang 8 uur. Entrée 15 ct. Kaarten verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. Rijwielhandel VERHULST Noordweg B 62, Sint Laurens. De zaak wordt zeer binnenkort weer op den ouden voet voort- Gevraagd in Amsterdam in gezin van drie personen een MEISJE voor dag en nacht, v. g.g.v. Hulp van werkster aan wezig Brieven No. 289, Bureau P.Z.C., Middelburg. B.z.a. SMIDSKNECHT, be kend met alle voorkomende werkzaamheden. Brieven letter F 4. Bur. P.Z.C., Vlissingen BEDIENDE GEVRAAGD, of vr. Boekhoudbureau JOOSSE, Lond. Kaal 40, Mid delburg. FLINKE JONGEN gevraagd voor bakkerij- en loopwerk. Bakkerij OVAA, Badhuisstraat 74, Vlissingen. Gevraagd FRUITKWEEKERSKNECIIT, vast werk, uitsluitend in boom gaard, moet geheel zelfstandig kunnen werken. L. J. VAN LANGEVELDE, Julianastraat A 290, Krabbendrjke. Gevraagd een NET WINKELMEISJE. A. TILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes. Voor spoedige ding gevraagd indiensttre- BAKKERSKNECHT of BROODBEZORGER. Bakkerij C. DE WOLF, Brak straat 24, Middelburg. Mevrouw L. THOLE, „Oud-Cruysbergen", Fransche Kamp weg 6, Bussum, TeL 7365, vraagt per 1 Januari a.s. een PRIMA KEUKENMEISJE en een NET TWEEDE MEISJE. Goed loon. Brieven liefst met foto aan bovengenoemd adres. De Dukw Detachment R-A. S.C. zaï wekelijks, en wel op Donderdag van 19.3023 uur, een DANSAVOND houden in het Schuttershof, Middelburg. Kaarten a 1.zijn ver Krijg baar op 't bureau der Dukw Detachment, Markt (kantoor). Toegang alleen op vertoon van kaart. Orgelhandel A. S, J. DEKKER, Goes (in beheer) restaureert beschadigde Kerkorgels en Harmoniums. Kan ook nog stemmingen aannemen. ZEEPFABRIEK „DE KLOK" HEERDE vraagt voor het district Zeeland EEN ENERGIEK VERTEGENWOORDIGER, leeftijd niet boven 30 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen gaarne schriftelijk, of persoonlijk na vooraf gaand overleg. GEBR. BLEIJENBKRG voor Uw VERHUIZINGEN Speciaal in Piano's en Brand kasten. BERGPLAATS voor Inboedels- STALLING VOOR AUTO'S. Nog enkele afgesloten boxen vrn. Lambrechtsenstraat 35, Tel. 167, Vlissingen. WIJ WILLEN U EEN HANDJE HELPEN Dan kunt ge uw keus gemak kelijker bepalen voor een nut tig St. Nicolaas-cadeau. In on derstaande artikelen zijn wij ruim gesorteerd, zooals: Bontcapes, litis colliers, Dames Bontvesten, Moftasschen, Bontsclioudertasschen, Dames Steekbontjes, Dames Bontkraagjes, Dames Bontzakken, Dames Bontwanten, Chique Bontmutsjes, ook Kinder Bontmutsjes en Mofjes, Bontvellen in diverse soorten en prijzen. Maison BAARS—SIJBRANTS Korte Delft 33, Middelburg. A. DE BBUIJN E'S TOUWSLAGERIJ Dam 48 Middelburg. HU. LANDBOUWERS. Het van ouds bekende adres deelt U mede, dat de bestellin gen van landbouwtouw weer gedaan kunnen worden. Ook nog voorradig Koedekken. H.H. AANNEMERS! Wjj leveren nog steeds steiger- touwen enz. Ook schriftelijke bestellingen worden weer met den meesten spoed uitgevoerd. H.H. LANDBOUWERS waagt onsc Prijscourant van CHAS- en KLAVERZADEN •na. Id plaatsen waar niet vertegenwoordigd, kun nen agenten geplaatst worden. Gcbr. Bongaerts Zaadteelt en Zaadhandel BEEGDEN L TE KOOP: prachtig Speel goed, o.a.: Boerderij 30, Paar denstal met paarden 40. Wa genhuis met wagens 40. tort met soldaten 20, Huifkar 15, enz. VAN BROEKHO VEN, Zeilmarkt 14 boven, Vlis singen. Te koop gevraagd ELECTR. WASCHMACHIN E DEURWAARDER. Kanaalstr. 2e Souburg, of Rgksweg 32. Nieuw- en St. Joosland. Echtpaar zonder kindereD vraagt KINDJE ter opvoeding Brieven onder no. 77, Boek handel HILDERNISSE, Mid delburg. Czaar Peter WATERVERF, in kleuren wit en crème, voor radig. Engros-levering door Firma W. F. v. d. HOFSTEDE Zn. Korendgk 12 Middelburg. Gevraagd een BROOD- EN BANKETBAKKER. C. J. PAUL, St. Jacobsstr. 5, Vlissingen. Te koop: JONGE FOKSHONDJES. Moeder prima rattenvanger. A. WATTEL, A 203, Seroos- kerke (W.) Te koop.- KINDERLEDIKANT, 20.—. KOLIJN, Spuistraat 62 ben., Vlissingen. Te koop in g. st. z. KEUKENKACHEL, 90.MILOT, Nieuwstraat 56, Vlissingen. PAKHUISJE of gedeelte of een KELDER te huur gevraagd. G- v. d. LEEUW, Brandertjstraat 22 Vlissingen. Te koop: nieuw Melsjesmi teltje, 5 5 6 jaar, 15. Schoon- maaktrap. f 8, 24-deellg Drink- servles, 25. P. A. DOENSE, Singel 120. Vlissingen- Te koop: witte en een bruine Overall, samen 12.Bak- kersbroek, 6.een paar zwarte Schoenen met hooge hak. m. 40, ƒ5J. J. PAAR DEKOPER, Glacisstraat 174 Vlissingen. Te koop een Mangelmoleu Vleeschouwer), prijs 70 Rijksweg 51, Nieuw- en Sint Joosland. WASCHMACHINE te koop. 35.—. C. v. d. WEEL, Pen ninghoek 14, Middelburg- Aangeboden een Petroleum kachel in ruil voor een Petro leumstel. Mevrouw BAKKER. Lond. Kaai 9, Middelburg. TE KOOP n. j. korte broek. j 12,50; i paar j. schoenen, m 39, f 15,— winterjas, leeft. 14 —15 j., 15,—; d. sch., pl. h. m. 39, 6,en te ruilen electr verwarmingslamp voor in g. st z. petroleumkachel. Ir. VAN LEERDAM, Kerkplein 3 te Nieuwland. VERSUST EEN GRIJZE KAT. („Jimmy".) Vriendelijk verzocht terug te bezorgen. J. P. DE JONGE, Glacisstraat 159, Vlissingen. BRUINE KNOOPEN BLAUWE KNOOPEN ZWARTE KNOOPEN. Zoo juist ontvangen een col lectie GALALIE' i H OOP EN GOEDVOLK v.h. BOBBE Coosje Buskenstraat 63, Vlissingen. WIE RUILT nieuw Jongens jasje, ift- 7 5 8 jaar. voor goed Jasje, Ift. 5 A 6 jaar? St. An- theunisstraat 4. Middelburg. WIE RUILT een electrisch Strijkijzer, merk A .E.G., 220 volt, tegen een jongens Fius- fourpak, leeftijd 16 jaar? Bak kerij J. A. WOLSE, Kortgene. Te koop: JONGE HOND. J. DE RIDDER. Prinsenstraat 12, Vlissingen. WIE RUILT mijn n- zw. sa tinet Boerinnen onderrok, ge- moltonneerde Directoir, prach tige witte wollen Babycape (handw.) tegen wollen Dames- japon, Kinderkousen of Kinder ondergoed, lft. 11 jaar, en mijn n. v.o. Overhemd met 2 boor den en 1 pr- reserve manchet ten. m. 15 (boord 15V») tegen stel Heeren-Ondergoed, gr. VAN RIEL. Vlissingsche -traat 31, Middelburg. WIE RUILT mfln nieuwe Werkschoenen, maat 46, voor Rjjvvielbuiteuband, 28 x 1V2? P. DE WITTE, Koudekerke, B 133- WIE RUILT' tngn zwarte Bontkraag met manchetten voor Ondergoed Scheldestr. 2. Vlissingen. WIE RUILT mijn Bontman tel, m. 46—48 (geschoren lam), voor een g. k- Wintermantel, 4648? Brieven no. A 83, Bur. P.Z C., Goes. WIE RUILT mijn 4 M. on- kerbruine Zijde voor Japon, voor zwart© of blauwe Zijde? Rijksweg 8, Nieuwland. WIE RUILT hooge Werk schoenen, in goeden staat. m. 45, voer idem m- 46? Dorp straat 104, Zuidzande.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 2