PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT KET PROCES IN NEURENBERG Evacuatie der Europeesche vrouwen van Java verzocht. De wederopbouw van Z.-Beveland Hoofdredacteur O- Ballintijn (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, D&. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A. van Verre. C. Zwagerman, M'burg, WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Dinsdag 27 Nov. 1945 188e jaargang Nummer 195 ABUNNbMtN I sI'KIJb 25 tent per week. t 3-20 per kwartaal, franco per post. I 3 45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. AL>\ r.t<- TENTIEPRUS 12 cent per mm., minimum oer advertentie t 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg: Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turtkade 15. telelnon 2475- Terneuzcn Nieuwediepstraat 23 Rostrek.-mnu ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOOMEN.... De tijd is weer aangebro ken, waarin de maan zoo mooi schijnt als in geen an dere maand van het jaar. De tijd, waarin op de hooge, hooge daken geheimzinnig paardengetrappel weerklinkt en waarin wie 's avonds op straat loopt vaak stil blijft staan om te luisteren, als achter flauw verlichte ven sters kinderstemmen zingen van een stoomboot, die als vanouds uit Spanje komt De laatste jaren is deze periode van het jaar voor ontelbaren moeilijk geweest, omdat er wel speelgoed in de winkels was, maar tegen prij zen, die alleen voor zwarte Eieten te betalen waren. Het i hard, als je je kinderen zoo graag wat geven wilt en het speelgoed niet te betalen ls. Na de bevrgding zal dit wel beter wordendachten we. Nu is de bevrijding er. Het speelgoed is echter duur ge bleven. Te duur voor velen. Er is gelukkig wat snoeperg. Leege klompjes zullen er daardoor niet veel staan on der den schoorsteen. Maar men had ons vóór St. Nico- laas goedkoop speelgoed be loofd en het is jammer, dat die belofte niet kon worden nagekomen. De prgzen van allerlei le vensbehoeften zijn hoog en er is in de huishoudens veel ïioodig. Dubbel jammer daar. om, dat ook het speelgoed nauwelijks te betalen is, voor velen in het geheel niet Men moet met groot geld op tafel komen, als men iets aan zijn kinderen wil geven, waarvan men ook zelf voldoening heeft. En groot geld is maar al te vaak noodig voor andere dingen. De herstelbetalingen. De geallieerde commissie voor de herstelbetalingen ii Zaterdag; te Parijs bijeengeko men. Zij hechtte haar goed keuring aan het besluit van Potsdam om de Duitsche koopvaardijvloot te verdeelen onder hen, die recht hebben op vergoeding wegens oorlogs schade. De verdeeling van de Duitsche binnenvaartvloot zal nader onder oogen worden ge zien. Heden wordt de bijeen komst voortgezet Duitsche electriciteit voor België en Nederland. Een door de Duitschers in oorlogstijd ontworpen plan om in België opgewekte electrici teit voor Duitsche huishouding en industrie te gebruiken, zal nu ten voordeele van Neder land en België komen. Binnenkort zal door contact met de Brauweiler electrici- teitscentrale bg Keulen, Duit sche electriciteit beschikbaar komen voor België en Neder land. Een Belgische firma heeft reeds het grootste gedeelte van de leiding aangelegd tusschen de Belgische zijde van de grens en de Rijnsch-Westfaal- sche electriciteitswerken aan den Duitschen kant. De leiding ls plm. 96 km. lang! HET WERELDGEBEUREN Nederland nog niet aan de beurt. Nieuws In een notedop. Er Is een loonregeling voor de binnenbeurtvaart verschenen, die be paalt dat m.f.v. 19 Nov. de arbeidstij den voor varend- en walpersoneel resp. 55 en 48 uur worden. Het mi nimum loon voor volwaardige werk nemers, (boven 23 j.) is 30 voor matrozen en stokers, 32.50 voor walwerkers, chauffeurs, enz. De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam heeft den fabrikant van koelinstallaties F. K. aldaar 120.000 boete opgelegd wegéns ongeoorfoofde winsten in bezettingstijd. Bij zandafgravlngen onder Weert is een aantal skeletten, zeer vermoe delijk uit den voor-Napoleontischen tijd, gevonden, toen ter plaatse mis dadigers werden opgehangen. Er zijn nog steeds 7000 politie ke gevangenen en 100.000 joodsche Nederlanders over wier lot niets be kend is. Met alle Nederlandsche schepen is thans weer in beperkte mate radio- telegrafisch verkeer op alle wereld zeeën mogelijk. Ir. E. van Dieren, secretaris-ge neraal voor verkeer en energie, die deze functie ook tijdens de bezetting uitoefende, Is ontslag verleend. Aserbeidsjan. de Perzische pro vincie. waar reeds eenige dagen ver moedelijk door de Russen aangestook te onlusten woeden, heeft thans zelf bestuur geëischt. Rusland staat thans tne, dat Perzische troepen naar Aser beidsjan gaan om de orde te her stellen. Aan de Italiaansch-Zwitsersche grens komen voortdurend incidenten tusschen smokkelaars en douanebe ambten voor, waarbij vaak dooden vallen. In 4 weken tijds zijn bij raz zia's op de zwarte markt te Berlijn ruim 10-000 personen gearesteerd. Het Duitsche bestuur van Wiir- temberg heeft aan de weduwe en de kinderen van Graaf von Stauffen- berg, die na het complot tegen Hit- Ier in 1944 terechtgesteld werd, een jaarrente van 6000 Mark toegekend- De burgemeester van Berlijn- Ticrgarten, die onlangs was be noemd. is geschorst door de Britten in verband met een door hem ge publiceerd boek over het Duitsche keizerrijk. De V.S. hebben inlichtingen ver zocht over de gebeurtenissen in Aser beidsjan, Nazi-bonzen blijven brutaal. Dr. Stahmer, de verdediger van Goering, heeft medege deeld, dat hij van plan was te verzoeken, kolonel Char les Lindbergh, den bekenden Amerikaanschen vlieger, als getuige voor Goering te doen dagvaarden. Na een tweedaagsche pau ze is Maandag het proces te Neurenberg weer hervat. Veel schot zit er nog niet in en men mag zelfs zeggen, dat het verloop teleurstellend is voor al diegenen die enorme sensatie hadden verwacht. De Duitsche oorlogsmisdadigers hebben hun mond nog nauwe lijks open gedaan en tot dus ver is men nog steeds niet verder gekomen, dan het voorlezen van de dagvaarding. Dit beteekent echter niet, dat het proces onbelangrgk zou zijn. Het tegendeel is waar en het moet betreurd worden, dat de omvang van de Ne derlandsche dagbladen zoo gering is, dat er slechts op zeer bescheiden wijze gewag kan worden gemaakt van den inhoud der beschuldigingen. Op geen enkele wijze kan namelgk beter worden aange toond, hoe rampzalig het nazi-bewind voor het Duitsche volk is geweest, dan door de lectuur van deze dagvaar ding. Er komt uit vast te staan, dat de nazi's reeds in 1937 en 1938 Duitschland voor een bankroet hadden gebracht en dat zij desondanks voort gingen met hun politiek. Reeds na enkele jaren was de toestand zoo, dat slechts een oorlog en een schaamte loos uitplunderen van Europa in staat zouden zijn den le vensduur van het nazi-regime te verlengen. Welnu dit ri sico werd zonder blikken of blozen genomen en in koelen bloede werd Europa opgeof ferd aan het eigenbelang van een kliek van nazi-bonzen. De ontelbare documenten, die in Duitschland werden ge vonden, spreken in dit op zicht een zoo 'duidelijke taal, dat er geen argumenten te- gen aan te voeren zgn. De afschuwelijke wreedheden, die in concentratiekampen zgn gepleegd, worden bewezen loor Duitsche documenten maar desondanks voelen de nazi's zich niet schuldig. Alle verantwoordelijkheid schuiven zij af op Hitier, Goebbels en een paar ande ren. Zij hebben slechts orders uitgevoerd zij trachten hun handen in onschuld t« was- schen. En leggen daarbij tijdens het proces zelve een onge kende brutaliteit aan den Zij nemen een houding aan, alsof wat hier tegen hen wordt ingebracht niet den minsten indruk op hen maakt. Zij toonen geen spoor van berouw. Zg zijn brutaal, lachen geamuseerd, conver seeren luidruchtig. En alleen als de gruwelen ter tafel ko men, worden zij stil maar ook dan voelen de meesten zich volmaakt onschuldig. Terwijl zij allen gezamenlijk toch schuldig zgn aan het misdadigste bloedbewind, dat ooit een werelddeel heeft ge teisterd. De rol, die Nederland tot dusver in Neurenberg speelt, is onbelangrgk. Tot dusver kan slechts worden vastge steld, dat Nederland reeds in 1939 kans liep door de Duit schers overvallen te worden Dit zou geschied zijn, als En. geland en Frankrijk Polen toen te hulp waren gesneld. Hitier gebruikte niet de min ste consideratie en gaf in redevoeringen duidelijk te ver- staan, dat hy de Nederland sche en Belgische neutraliteit zou hebben geschonden zondei pardon, als dat in zijg kraam te pas was gekomen. Het in cident bij Venlo in 1939 zou dan als motief zijn aangegre pen tegen Nederland, zooals trouwens later toch geschied de. Het zal nog wel eenige we ken duren, eer de Nederland sche belangen in Neurenberg aan de orde komen en de we reld zal vernemen, welke wandaden de Duitschers hier bedreven. De productie van het Nederlandsche bewijsma teriaal is overigens nog niet compleet en de Nederlandsche vertegenwoordigers hopen, dat zij nog: een week of <irie den tg'd krijgen om de documenten gereed te maken. Boterpositie slecht. Geen boter meer op margarinebonnen. De min. van landbouw, visscherij en voedselvoor ziening heeft bepaald, dat met ingang van 25 Nov. de veehouders, die tot dusver op hun margarinebonnen beste boter ontvingen, gelijk worden gesteld met de andere consu menten. De boterpositie is nl. zoo krap, dat alleen op deze wij ze kinderen tot en met 4 jaar den heelen winter het tegen woordige rantsoen kunnen krijgen en de andere consu menten nog 3 maal het rant soen van 125 gr. De minister verwacht van de veehouders begrip voor dezen maatregel. De boterpositie is zoo krap, dat alleen de kleinste kinde ren nog maar vijfmaal hun tegenwoordige rantsoen zou den kunnen krijgen bij de tot dusver geldende regeling. Oudere kinderen en volwasse nen zouden dezen winter in het geheel geen boter ont vangen en uitsluitend op margarine en vet zijn aan gewezen. EISENHOWER. Generaal Eisenhower, die dezer dagen benoemd is tot stafchef der V.S., zal v een aandoening van zijn adem halingsorganen voorloopig niet naar Eurcpa kunnen terug- keereiL DEEL VAN DEN KONINKLIJKEN TREIN GEVONDEN. De New York Times meldt uit Frankfort, dat in de buurt van München deelen van den particulieren trein van H.M. de Koningin werden terugge vonden. Zij zullen met andere Nederlandsche eigendommen worden teruggezonden. Enorme haringvangsten. De overvloed aan haringen heeft voor enkele schepen on aangename consequenties ge had. Er kwam zooveel haring in de netten, dat deze in den grond „liepen". Groote £chade werd hierdoor aan de netten toegebracht. De logger „IJ- muiden 268" rapporteerde zelfs, dat alle netten tijdens de visscherij wegens overbe lasting verloren waren ge gaan. Indonesiërs blijven terreur uitoefenen. „De handschoenen zijn uitgetrokken." Een 60-tal vooraanstaande personen te Batavia heeft zich met een petitie tot de Ned.- Indische regeering gewend, waarin er op wordt aangedron gen alle Europeesche en andere bedreigde vrouwen van Java te evacueeren. De zenders Soerakarta en Djokjakarta, die Zondag door Mosquito's werden aangeval len, zijn Zondagnacht weer in den aether gekomen. Het is echter ook mogelgk dat van verplaatsbare zenders gebruik wordt gemaakt. Volgens de Times oefenen gewapende terroristen nog overal terreur uit. De zuive ringsoperaties hebben den Britten tot dusver 500 man aan dooden, verminkten en ge wonden gekost. De Britten worden nog steeds door scherpschutters aangevallen. Het blad- dat zich ook achter Bevin schaart, acht de jong ste voorstellen van Den Haag redelijk. De aanvallen op Ambarawa duren voort. Te Batavia heeft een Brlt- sche patrouille moeten optre den tegen een troep extremis ten die achter de „Isdabank" een versperring aanlegden. Een afdeeling Seaforth Highlanders 2 tanks moesten eraan te pas komen om de versperring op te ruimen. De kampong werd op 3 plaatsen in brand geschoten. De wreedheden die door de Indonesiërs op Java tegen vrouwen, kinderen en soldaten worden bedreven, wekken groote woede op bij de gealli eerden. Een zegsman van de 23ste Britsche divisie ontlokte dit de opmerking: „De hand schoenen zijn nu uitgetrok ken". Ten Oosten van Semarang gebruiken de Engelschen Ja- pansche troepen in den strgd tegen de Indonesiërs. De verkiezingen in Oostenrijk. NEDERLAAG VOOR DE COMMUNISTEN. De eerste resultaten van de verkiezingen in Oostenrijk too nen aan dat de soc. democra ten en de kath. volkspartij een groote overwinning hebben be haald. In Weenen, Graz en Kla- genfurt werd hoofdzakelijk op de soc. democraten gestemd, terwgl de Kath. Volkspartij haar meeste stemmen in Ti- rol, Saltzburg, Boven-Oosten- rrjk en Voralberg verwierf. Verwacht wordt dat de com munisten nauwelijks 6 van het aantal uitgebrachte stem men behaalden. Einde distributie Amerika. Met ingang van jl. Zaterdag is de rantsoe neering van vleesch, visch en blikvetten en olie in "de V.S. opge heven. Dit komt prac- tisch neer op het einde van de distributieperi ode. Alleen suiker blijft nog gerantsoeneerd. Nederland elscht 25.725 millioen aan herstelleveranties. Te Parijs vergadert thans de herstelconferentie waarop de herstelleveranties uit de En- gelsche, Amerikaansche er Fransche bezettingszones zul len worden behandeld. De Nederlandsche regeering heeft in een memorandum een totaalbedrag geëischt van 25.725 millioen. De industrieele verliezen worden becijferd op 11.425 millioen, de schade als gevolg van verminderde productie wordt geraamd op 400 mil lioen, de verliezen als gevolg van den gedwongen afvoer van een deel der verminderde productie wordt geraamd op 6000 millioen, de schade als gevolg van verminderde pro ductie na 7 Mei 1945 op 4300 millioen. Wij komen op deze cijfers nader terug. Opheffing slakingen bij Binnenlandsche Zaken. UIT DE PROVINCIE RAMMEKENS VORDERT GOED. Betaal niet te veel Vanwege het van Handel en wordt medegedeeld. Ministerie T Nijverheid T dat voor T zen als normaal mogen wor- T den beschouwd: Azalea en Obtusa doorsne- de t.m. 16 cm 1,50; 17—19 Z cm. f 1,90; 20—21 cm 2,50; Z 22—24 cm. 3,25; 25—27 cm. X 4; 28—30 cm. 5; 31—33 Z cm. 7; 3436 cm. 8, op- Z klimmend tot 5060 cm. 20. .i. Begonia's (altijd bloeiend) Z potmaat 58 cm. 0,38; 9j- 11 cm. 0.85; 12—15 cm Z 1 1,50. Begonia's (winterbloei- -«< end) 5—8 cm. 1,10—1.40; Z 9—11 cm. 3,75—5.20. -j- Cyclamen: potmaat 58 sfe cm. 1,60; 9—11 cm. 3.75; 12—15 cm. 5,70. Kalanchoë 0.60, 1,50. 2,65. Haagsch viooltje 0.60. De planten dienen gezond te zijn en vrij van bescliadi- gingen- Goering c.s. krijgen behoefte aan de kerk. In een cel van de gevange nis van Neurenberg hebben Goering en 14 andere nazi- bonzen een Lu'.h raansche godsdienstoefening bijgewoond. Bij het gebed klonk Goerings stem boven die van de an deren uit. Von Papen, Frank en Seyss-Inquart woonden een katholieken dienst bij. Hess, Rosenberg en Streicher ble ven in hun cel. Frank, die in Polen talloo- Bouw van noodwoningen Iaat te wenschen. Hoedekenskerke herrijst. Gebrek aan materiaal en werkkrachten. Al heeft Zuid-Beveland veel minder dan Walcheren en West Zeeuwseh-Vlaanderen door het oorlogsgeweld te lij den gehad, toch zyn er enkele gemeenten Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, 's Gravenpol der en KiUand-Bath bv. waar de schade door beschie ting. luchtbombardementen of V l s ernstig was. Dezer dagen bezochten wij enkele van deze dorpen om eens te zien, hoe ver men in het afgeloopen jaar met het herstelwerk gevorderd was- De aigemeene klacht was natuurlijk ook hier, dat men vaak lang, heel lang soms, op de materialen, die voor den herbouw of de reparatie noo. dig zgn, moest en moet wach ten. Het gebrek aan arbeids krachten speelt, zooals van zelf spreekt, ook 'n groote rol, maar er zou toch veel meer bereikt zijn, als timmerman, metselaar, glazenmaker er schilder regelmatig hadden kunnen doorwerken. Onze to tale indruk is dan ook. dat er ongetwijfeld meer bereikt zou zgn, als de molens wat vlugger gedraaid hadden en er van het begin af aan wat meer contact en samenwerking tusschen de vele instanties op dit gebied was geweest. Traag tempo. Een paar voorbeelden. On der Kwadendamme is op een hofstede het huis totaal in puin geschoten. ;Iet ges n (13 personen) „huist" 'n jaarlang ze priesters liet doodschieten, I in een klein vertrek r.aast dc heeft verklaard „de vertroos- schuur. Vele maanden lang ge. ting der kerk" noodig tel beurde er niets. Nu is een hebben. noodwoning in aanbouw, die misschien dit jaar nog betrok ken zal kunnen worden. Onder 's-Gravenpolder wer den van een boerderij huis en schuur verwoest. Ook hier duurde het geruimen tijd, eer er wat gebeurde. Aan de een voudige noodwoning werkt men al verschillende maanden, maar bewoond kan ze door het gezin, dat uit acht perso nen bestaat, nog niet worden. Voortdurend lag het werk stil, omdat er op een of ander ar tikel gewacht moest worden. Daartegenover konden we in Hoedekenskerke constateeren, dat aan herstel van bescha digde woningen flink gewerkt is. Hier waren 27 woningen geheel vernield- 48 zwaar en 124 licht beschadigd. Deze ge meente was dus zwaar getrof fen. Eerst was de stemming dan ook wanhopig er was bijna geen huis of het had ge leden, terwijl het aantal slacht offers groot was maar ge leidelijk aan werd ze beter en rustig en met zelfvertrouwen is men aan den arbeid geto. gen. met het gevolg, dat de re. paratie van niet ernstig ge troffen gebouwen goed gevor derd is. De aanbouw van nood woningen ging niet. vlot. Van de vijf, die in aanbouw zijn, is er nog niet één bewoond. Wel zijn er enkele bijna klaar. School en kerk konden weer in gebruik genomen worden, al is van een volledig herstel na tuurlijk nog geen sprake. De kerk is nog altijd toren-loos Geen noodwoningen voor 's-Gravenpolder Te 's-Gravenpolder is ook veel vernield. De bijzondere school onder één dak met de openbare word verwoest. Aan het architcctenbureav Rothuizen is opgedragen een nlan voor een nieuwe school te ontwerpen, die dan waar- Naar aanleiding van de in eenige dagbladen verschenen berichten inza ke de opheffing van de staking van onder het departement van binnen landsche zaken ressorteerende per sonen zij er op gewezen, dat het enkel de bedoeling is, een modus proceden. di in te voeren, waardoor voor de minder ernstige gevallen, de reeds maanden lang durende stakingen wor den beëindigd. Met het oog iiierop is door den minister van binnenlandsche zaken bepaald, dat de commissaris sen der Koningin alle gevallen van staking en schorsing van de onder het departement van binnenlandsche zaken ressorteerende personen vóór 1 December a.s. onder het oog dienen te zien en de staking of schorsching dienen op te heffen, voor zoover met redelijke zekerheid kan worden aan genomen, dat de betreffende perso nen niet voor ontslag in aanmerking komen. Door het geven van de noodi- ge richtlijnen is er naar gestreefd eenerzijds zooveel mogelijk rechtsge lijkheid te verkrijgen, anderzijds te voorkomen, dat lichtvaardig tot op heffing wordt overgegaan. Bij de op heffing dient in de overwegingen tot uitdrukking te komen, dat de ophef fing van de staking onverlet laat den voortgang van de loopende zuive ringsprocedure en geschiedt ongeacht eventueel nog te nemen definitieve maatregelen. Jeugdstormers geen onderwijzers. De min. van onderwijs acht toelating van leerplichtige kinderen van N.S.B.-ers Rijksduitschers in normaal schoolverband wensehelyk. Oefenen zij een verkeerden invloed uit, dan moeten zij worden verwijderd. Ook tot voortgezet onderwijs kunnen deze kinderen worden toege laten, mits him aanwezigheid de goede verhoudingen met verstoort. Alleen wordt het niet verantwoord geacht, dat vroegere leden van N.S.B.- jeugdorganisaties tot de kweekscholen worden toege laten en later dus op zouden treden als opvoeders van het Nederlandsche volk. Zondagmiddag zijn in de Westgeul van het dykgat bi: Rammekens twee groote aan elkaar gekoppelde schepen tol zinken gebracht. Het werk ge lukte uitstekend en Woensdag morgen om 11 uur zal in de Oostgeul een schip tot zinken worden gebracht. Na den tegenslag, die in de jongste mlstperiode en mede tengevolge van de sterke zee- strooming ondervonden werd, beteekent dit een belangrijke stap nader tot de dichting van het laatste dykgat op Wal cheren. RIJWIELEN. Er zijn thans in Nederland 50.000 gebruikte Engelsche rijwielen aangekomen voor de getroffen gebieden, w.o. ook Zeeland. Gegadigden kun nen deze verkrijgen, als zij beschikken over een door den burgemeester af te w ven urgentie-verklaring, die bij hun handelaar moet wor den ingeleverd. ZEEUWSCHE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ. Op 10 Dec. vergadert te Goes het hoofdbestuur van de Zeeuwsche Landbouw Mg Op de agenda staat o.m. een voorstel mej. G. G. Sikkens te benoemen tot consulente bij het landbouwhuishoudonder- wgs te Goes en den heer J. A. L. M. van Opstal tot tee- kenleeraar aan de Land- bouwhuishoudschool te Zierik- zee. De heer J. M. Bommel van Vloten te Goes zal spre ken over Toekomstige ver houdingen in de Ned. Suiker industrie. De fraude te Vlissingen Naar wij van de politie ver nemen, is het onderzoek om trent de fraude gepleegd door distributieambtenaren te Vlis singen, thans nagenoeg ge ëindigd. Hierbij is wel komen vast te staan, dat de vele ge ruchten, omtrent een groot distributieschandaal eiken re delijken grond missen. Het betreft hier slechts een beperkt aantal ambtenaren, dat niet aan de verleiding weerstand heeft kunnen bie den en uitsluitend voor per soonlijk gebruik een zeer ge ring aantal distributiebeschei den, frauduleus heeft bemach tigd. In totaal betreft het nog geen 20 inlegvellen, gedurende enkele perioden gebruikt, en een 10-tal bonnen van winke liers. Van gifhandel of handel in distributiebescheiden is niets kunnen blijken. Nog een tweetal ambtenaren bevindt zich in verzekerde be waring. Ook de tweede en derde voorsLelling van „Oranje-ho tel" te Middelburg, beide voor een stampvollen Schouw burg werden een volledig succes en vormden een uitste kend begin van het eerste na-oorlogsche tooneelseizoen. Aan het einde der laatste voorstelling 'huldigde het Schouwburgbestuur het Zuid- Nederlandsch Tooneel met woorden en bloemen. Donderdag sprong J. S. te Middelburg van een rijdenden auto. Met een gekneusden voet moest hij naar zgn wo ning worden vervoerd. De bg de onlangs naar Mid delburg overgebrachte perso nen behoorende C. Minderhoud, is geen N.S.B.-er, doch maakte deel uit van de Organisation Speer. Deze week komt personeel van de Ratin-Mij. naar Vee re, om de nog aanwezige ratten en muizen te bestrijden. Zij die nog last van ratten en muizen hebben, dienen hiervan zoo spoedig mogelgk aangifte te doen op de gem. secretarie. Vrijdagavond trad de Mid- delburgsche cabaretvereeni- ging „Groen-Wit" in de can ine van het dgkwerkerskamp Vrouwenpolder op met de zeer geslaagde revue Hoera, wg starten Met vlot gespeel de schetsjes en aardige zang nummers werden den dijkwer kers eenige gezellige uurtjes bezorgd. Geslaagd voor het voorloopig ma chinistendiploma de heer O. Ehrlicb» leerling van de ,»De Ruyters'chool". schijnlijk zal komen op de plaats, waar het huis van no taris Oele stond. Ook het gemeentehuis en de toren weroen zwaar bescha digd, terwgl 31 woningen, waaronder 2 boerderijen, ge heel verloren gingen. Van de verwoeste woningen is nog weinig herbouwd. Pogingen zijn aangewend, om eenige noodwoningen te krijgen- maar deze zijn mislukt. Goes, zoo merkte men op, waar weinig woningen door het oorlogsge weld zijn verloren gegaan, krijgt er wel. 's-Gravenpolder moest een zwaar offer voor de bevrijding brengen en hier zijn nog steeds verscheidene gezinnen bij andere onderge orach t. Gehoopt mag worden, dat de herbouw in 1946 in wat snel !qi tempo zei kunnen gesch'e den, zoodat de litteekens van den oorlog ook in Zeelan- KERKNIEUWS Geref. kerken. Beroepen te M'burg D. W. van der Laan te 's-Gravenzande; te Axel M. Hamming te Oude Pekela; drietal te Zierikzee T. Lopers te Bellingwolde, J. W. de Rui ter te Baarland en J. J. C. Westera te Vrijhoeve Capelle. PASTOOR TIMP GAAT VLISSINGEN VERLATEN. Als opvolger van den on langs overleden pastoor L. N. Geldermans is door den bisschop van Haarlem be noemd tot pastoor van de St. Liduinaparochie in den Haag. pastoor J. B. M. Timp, se dert 18 Augustus 1934 pastoor te Vlissingen. Voordien was hij vele jaren rector te Haar lem. Tot pastoor te Vlissin gen werd benoemd P. Poppen. BOND VAN HARMONIE- EN FANFAREVEREENIGIN GEN Zaterdag werd te Goes de jaarvergadering van den Bond 'van Harmonie- en Fanfare- Ver eenigingen in Zeeland ge houden, onder voorzitterschap van den heer A. Mol. Aan wezig waren 28 afgevaardig den. „Scheldegalm" te Hans- weert zal in Aug. 1946 Lv.m. haar 60-jarig bestaan eer muziekfeest met marschwed- strijd organiseeren. De voor zitter zegde de volledige me dewerking van den Bond toe. Het bestuur trad en bloc af. Allen waren herkiesbaar, be halve de secretaris, de heer M. v. d. Griendt, die om ge zondheidsredenen aftrad. De voorzitter bracht hem dank voor zijn vele werk. De ove rige bestuursleden werden herkozen. De heer Wielandt uit Axel werd gekozen in de vacature v. d. Griendt. De heer Mannhardt zal het pen ningmeesterschap niet meer aanvaarden. Het solistencon cours zal begin 1946 te Vlis singen gehouden worden Lv. m. het 55-jarig bestaan van .Ons Genoegen". Over het con cours met Pinksteren zullen besprekingen worden gevoerd met „Ons Genoegen" te Ka- pelle. Voor het solistencon cours zullen als juryleden wor den aangezocht de heeren Joh. H. Caro te Middelburg en C. Schyve te Oostburg. Het bestuur zal ten spoedig ste muziekexamens instellen en zal zich ook in verbinding stellen met Buma, daar de te betalen auteursrechten veel te hoog zyn. Verder werd nog besloten meer dan eens per jaar te vergaderen. Hedenavond zal in het Con certgebouw dc onlangs uitge stelde vergadering van de afd. Vlissingen van de S.D.A.P. met als spreker Koos Vor- rink, gehouden worden. Zondagavond plm. kwart over 10 werd de brandweer gewaarschuwd, dat pand aan den Nieuwen dijk te Vlissingen, vermoedelyk brand zou woeden, althans er ont wikkelde zich rook in een der kamers. De brandweer, die spoedig na de melding ter plaatse verscheen, stelde een onderzoek in. Hierbij bleek, dat de vloer onder een open haard in brand was ge raakt. Het euvel was spoe dig verholpen en zoodoende LAATSTE NIEUWS spoedig verdwenen zullen zijn. kon erger voorkomen worden. Internationale bemiddeling in Indië? Dr. Amir Sjarifoedin, Indo nesisch minister van voorlich ting", heeft verklaard, dat de „Indonesische regeering" een beroep zal doen op internati onale bemiddeling als de be sprekingen met de Britten en de Nederlanders zouden mis lukken. Uit het Britsche optreden der laatste dagen valt wel af te leiden dat de Britten een. krachtiger houding gaan aan nemen. Amerika wil alle troepen uit Iran terugtrekken. De regeering der Ver. Staten heeft aan Engeland en de Sov jet-Unie voorgesteld de gealli eerde troepen tegen 1 Jan. a.s. u't Iran terug te trekken. Duitsche oorlogsmis dadigers In Nederland ter dood veroordeeld. Te Almelo stonden voor het eerst in Nederland Duitsche oorlogsmisdadigers terecht voor een geallieerde militaire rechtbank. Vier leden van den Sicherheitsdienst hadden zich te verantwoorden wegens moord begin Maart 1945 op een Engelschen vliegerofficier, en een jongeman uit Nijverdal, Bote van der Wal, bij wien de Engelsche piloot een tijd lang verborgen was gehouden. Twee der beklaagd i. Sand- rok en Schweinberger, werden tot den strop veroordeeld, ter wijl d" twee anderen, Hege- mann en Wiegemann werden veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De Oostenrijksche verkiezingen. .De resultaten van de Oosten- ryksche verkiezingen waren voor 155 van de 165 zetels: Volkspartij (overwegend katho liek) 80, socialisten 72 en com munisten 3 zetels. De volkspar tij heeft nog slechts 3 zetels noodig voor een absolute meer derheid. KINDEREN IN DENEMARKEN AANGEKOMEN. Dc kinderen die Zaterdag ochtend naar Denemarken vertrokken, zijn daar goed aangekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1