PRDVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Wil Sjarir onderhandelen OFFERS GEVRAAGD Zeeuwen Goede start van de Gaulle. UIT DE PROVINCIE Hoofdredacteur G. Ballintijn (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A. van Verre. C- Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Maandag 26 Nov. 1945 188e laarganR Nummer 194 aBONNHMEN i M'KIJS "<0 cent per week. t 3 20 per kwartaal, franco per post. 3 45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENT IF.FRl IS 12 cent per, aai., minimum oer advertentie 1 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turlkade 15. tele loon 2475- Ternetw. NieiiwediepMraat 'IA l'ostrck/ninu 't tnnt Midürllturg. op weg naar Indië. Zooals bekend bevinden vele Zeeuwsche vrijwilligers zich aan boord van het s.s. „Al cantara", op weg naar Indo- nesië en zooals alles, wat met Indonesië verband houdt, te leurstellend en bedroevend is, zoo is het ook met de erva ringen van deze Zeeuwen ge steld. By wie de schuld ligt, wij kunnen het van hieruit niet be- oordeelen. Treft hier de Neder, landsche regeering een blaam, zooals de jongens meenen, of moet men gebrek aan mede werking van de Engelschen constateeren? Wij weten het niet, maar laten hier een paar citaten volgen uit brieven, dateerende van begin November, die ons ter inzage werden verstrekt. Er blijkt in de allereerste plaats uit, dat de Nederlan ders uit Engeland zijn vertrok ken met een onvoldoende uit rusting. Van Engeland gingen zij naar Port Said en van daaruit naar Colombo. In Co lombo zou een Nederlandsche militaire missie aanwezig zjjn om hen te ontvangen. Er zou den besprekingen met een En gelschen generaal worden ge voerd. De uitrusting zou met auto's, carriers, muskieten- 5aas, tropenkleeding en wat Les meer zij, worde Bevin over den toestand in Indonesië. dies meer zij, worden aange vuld. Ook was den soldaten medegedeeld, dat er post voor hen zou zijn. De „Alcantara" is echter op Engelsch bevel in het geheel niet naar Colombo gegaan, maar naar Trincomalee, een Ceylonsche haven, 250 km. van Colombo verwijderd. „Hier", zoo luidt een der brieven, „gingen onze comman danten aan wal. Zij werden op minderwaardige wijze ontvan gen en onder meer gefouil leerd op wapens door een En gelschen korporaal. Trouwens aan boord ook. Onze officie ren worden door die Engel, schen haast nog erger ge- koeieneerd, dan ooit een mof zou doen. Toen de officieren aan wal waren, werden ze di rect teruggestuurd. Men wist van onze komst niets af. Ook in Colombo niet. Een Engel sche generaal was er niet en een Nederlandsche militaire missie nog minder. Carriers en auto's waren er niet, ook geen tropenkleeding en muskieten gaas. Er was niets. Ze ken den ons niet en vroegen, wat we eigenlijk kwamen doen. Post was er ook niet. Die bleek achteraf naar alle waar schijnlijkheid doorgestuurd naar Batavia. In 14 dagen had den we geen geld gehad, zoo dat we zelfs geen limonade konden koopen. Waar we ver der heen moesten, omdat we toch niet zonder voldoende spullen naar Indië konden, wisten ze ook niet. Ze wisten dus niets!" Is het wonder, dat onder die omstandigheden de stemming daalde tot beneden het vries- Sunt, dat er gekankerd werd, at er geruchten de ronde gingen doen en dat de ont stemming tot verbittering steeg, toen er officieus van officierszijde werd medege deeld, dat deze troepen tweede of derderangs waren uitge rust, omdat de Nederlandsche regeering geen geld meer wilde geven voor een betere uitrusting? Is het wonder, dat vele jon gens heimwee krijgen Maar het bleef niet by dit alles. Tot overmaat van ramp was ook de voeding niet in orde. „In Trincomalee werden de porties eten hoe langer hoe kleiner. Tevens werd de kwa liteit belangrijk minder. Vaak was het voedsel onfrisch of gewoon bedorven". Ten slotte werd na 5 da- fen de „Alcantara" naar wettenham op Malakka ge stuurd. Van naar Indië gaan was geen sprake. In deze haven „moet men eerst den toestand maar eens aan zien". De Engelschen verklaarden, dat de komst van Nederland sche troepen slechts tot nieuwe onrust zou leiden. Men moet respect hebben voor de Nederlandsche officie ren, die ten slotte de stem ming weer wat hebben weten op te voeren. De voeding werd later beter. Er werd ook sol dij uitbetaald. Maar wij vragen ons toch af, wie de schuld treft voor deze onverkwikkelijke dingen. Als de Nederlandsche regee ring erin heeft toegestemd, dat Nederlandsche troepen on voldoende toegerust naar de tropen werden gezonden, heeft zij een ernstige fout gemaakt. Hebben de Britten medewer king toegezegd en laten zij onze jongens in den steek, dan is dit wel zeer sterk te be treuren. In orde is deze toe stand in ieder geval niet. Britsch hoofdkwartier overvallen. In de nationale conventie der Indonesische republiek, die Zondagochtend werd geopend heeft Soetan Sjarir een ver klaring afgelegd, waarin hy o.m. zei: De tegenwoordige omstan digheden zyn uitermate moei lijk en ik bemerk dikwijls, dat vele menschcn de wanhoop zeer naby ^jn. Onze positie is sterk on danks de omstandigheden en wy zijn van meening, dat wij ons niet door andere groepen in een richting kunnen laten dringen, die wy niet in willen. Volgens sommige waarne mers slaat de laatste zinsnede uit deze verklaring op de po- 1 van Britsche en Ne- idsche zijde om een ac- coord te bereiken. Op de conventie is een re solutie voorgesteld om te pro testeeren tegen de aanwezig heid van het Britsche leger op Java en om voor te stellen, dat dit leger door een ge meenschappelijke Australi sche en Amerikaansche macht vervangen wordt. Zaterdag had dr. van Mook verklaard, dat de deur voor onderhandelingen nog steeds openblijft, maar dat het ini tiatief voor nieuw overleg van de Indonesiërs moest uitgaan. Hij meende, dat de weigering van het kabinet Sjarir om ver der met de Nederlanders over leg te plegen, geschied was onder extremistische pressie. Vier „Rocket-Firing" Mus- quito's hebben Zondag het ra diostation van Djokjakarta aangevallen en zoo een eind gemaakt aan de oorlogsophit sing, die dit station de laatste weken heeft uitgezonden. De incidenten duren intus- schen voort. verband met de critlek. die in Engeland wordt uitgeoefend op het gebruik van Britsche troepen tegen de Indonesiërs. Bevin wees erop, dat Neder land en Ned.-Indië de eersten waren, die Japan den oorlog verklaarden en dus recht hadden op geallieerde mede werking na de capitulatie van Japan. Zoo spoedig mogelijk zal de Ned-Indische regeering in staat gesteld worden, zelf weer de aansprakelijkheid in Indië op zich te nemen. De si tuatie is thans evenwel zeer verward en onoverzichtelijk en het is onmogelijk te vermijden, dat Engeland betrokken wordt in de politieke aangelegenhe den op Java. Zij, die critiek uitoefenen op de politiek der Britsche regeering, zoo ver klaarde Bevin, hebben er geen idee van, voor welke proble men men stond na de capitula tie van Japan. Bevin merkte wat de houding der Neder landsche regeering aangaat nog op, dat de Britsche regee ring vaak zoo verstandig was geweest met zoogenaam de rebellen tot een vergelijk te komen. Kennelijk liet hij hierdoor blijken, dat z.i. Ne derland goed deed de deur voor overleg niet dicht te wer pen. Overigens zeide Bevin, dat de bekwaamheid van de Indo nesiërs om te onderhandelen en orde te houden hem zeer teleurgesteld had. Nederlandsche lichting naar Indië. Tijdens zyn bezoek aan de verschillende opleidingseenhe den te Glasgow, Wolverhamp ton en Brentwood gevestigd, heeft de minister van oorlog, mr. J. Meynen, medegedeeld, dat, in verband met de ont wikkeling van de omstandig heden in Indië, besloten is, de in Engeland opgeleide man nen toch zoo spoedig mogelijk naar Nederiandsch-Indlë uit te zenden. In Februari zal het kader zyn opleiding hel/ben beëin digd en naar Nederland ver trekken. Dit kader zal dan de opleiding ter hand nemen van de lichting 1945, die om streeks Mei onder de wapenen moet komen. Na een oplei ding van 5 i 6 maanden zal de uit deze lichting gevormde divisie in het najaar van 1946 naar Indië worden verscheept. Het is de bedoeling dat deze mannen dan ongeveer een jaar in Indië zullen blijven. In September 1946 begint de opleiding eener tweede divisie, welke t.z.t. de eerste In Indië zal aflossen tenzij intusschen het Kon. Ned. Ind. leger in staat zal zijn zijn taak over te nemen. Alleen zomerjaponstof op „gewone" punten. Ter voorkoming van rnisve.'- stand deelt het C.D.K. mede, dat niet alle japonstoffen op de aangewezen punten 1 t.m. 15 per textielkaart verkrijg baar zyn. Alleen uitgesproken vallen onder deze regeling zomerjaponstoff en. HET WERELDGEBEUREN Bevin wil internationaal wereidparlement Verkiezinaen in Oostenriik antwoorden. Argwaan verKiezingen in v^osienrijK. achUe Bevin onnoodigi vooral Het hoofdkwartier van de Britsche 9e brigade Is Zater dag met artillerie beschoten. Ook deden extremisten weer aanvallen op de oprukkende Britsche troepen. De incidenten duren intus schen voort. In Ambarawa zijn weer eenige Nederlandsche vrouwen en kinderen op beest achtige wijze door de Indone siërs vermoord. Een voedsel- transport, dat uit Batavia op weg was naar Bandoeng, werd overvallen. Van de 20 auto's bereikte er slechts één het doel. Zondag trachtten Indone siërs met 200 kleine vaartui gen te landen bij Ambarawa, waar troepen de evacuees uit het platgebrande kamp be schermden. De Indonesiërs bei- zetten de gevangenis, waaruit zij door tanks en artillerie weer verdreven zyn. In Sema- rang werd een aanval van duizenden Indonesiërs afge slagen. Boven Java is een Britsch Dakota-vliegtuig neergestort. Vijf lijken zijn gevonden. Men meent, dat de 25 andere inzit tenden er het leven hebben af gebracht, maar door de Indo nesiërs zijn weggevoerd. Op Sumatra zijn te Padang de lijken gevonden van een aantal vermoorde Europeanen en Ambonneezen. In Palem- bang blijft de situatie gespan nen. In Soerabaja luwt het Indo nesische verzet. Het aantal inheemsche sol daten, dat Batavia verlaten moet, beloopt circa 1400. Er wordt echter nog overleg ge pleegd over de vraag, of deze roepen niet alsnog kunnen blijven. In Batavia heerscht rust. Uit het binnenland van Java moeten nog 15000 vrouwen worden geëvacueerd. Men is begonnen met de evacuatie van 2000 vrouwen en kinderen uit Soekaboemi en 500 uit Sema- rang. Joris Ivens heeft de regee- ringsopdracht om de bevrij ding van Indië te filmen, neergelegd, omdat hij die niet met zrjn geweten overeen kan brengen. Verklaring van Bevin. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken Bevin, heeft Vrijdag in zyn Lager huisrede onder meer ook een verklaring afgelegd, zulks in FAMILIE VAN MUSSERT GEARRESTEERD. Bij den grenspost Glanerbrug zijn de vrouw van overste Mussert, een broer van den N.S.B.-leider, en die in 1940 bij den Moerdijk werd doodge schoten, met haar 2 getrouw de dochters en 5 kinderen, bij het overschrijden der grens gearresteerd. Allen waren lid der N.S.B. geweest. DE STERFTECIJFERS IN DE HONGERPERIODE. De sterftecijfers. Cijfers van het centraal bu reau voor de statistiek wij2en uit dat in een 12-tal groote gemeenten in het Westen des lands. tegenover ruim 13.000 sterfgevallen in de eer ste helft van 1944, in 1945 ruim 29-000 personen 2ijn overleden, een stijging met 120 Alleen Amsterdam en Rot terdam telden tezamen reeds 10.000 extra sterfgevallen. De weekstcrftecijfers waren het hoogst In de 5e week eindigend 4 Februari en in de I9c week. eindigend 13 Mei 1945. hetgeen overeenkomt met de minima in calorische waar de van het distributiepakket. In Oostenrijk zijn Zondag de eerste algemeene verkiezingen gehouden sedert de annexatie van dib land in 1938 door Hitier. De eerste uitslagen werden in den laten Zondagavond ver wacht. Omtrent den uitslag valt nog weinig te voorspel len. Wel echter staat reeds nu vast, dat het staatshoofd, dr. Renner, aan de geallieerden verzoeken zal de verdeeling van Oostenrijk in vier bezet- tlngszónes op te heffen. Oos tenrijk kan, als het verdeeld blijft, geen handel drijven, verklaart hy. Of dit voor de geallieerden een voldoend ar gument zal zrjn om de verdee ling in vier zones op te hef fen, staat echter te bezien. In Frankryk is de Gaulle Vrydag met zyn regeering voor het voetlicht getreden. De entree maakte een indruk van bijna symboliscvhe eens gezindheid: achter de minister tafel zetelde de Gaulle zelf naast zijn felsten bestrijder, den communist Thorez! Spre kers van alle partijen gaven uiting aan hun verlangen om de regeering te steunen, waar bij overigens steekjes op de andere partijen niet achter wege bleven. De voornaamste spreker was natuurlijk de Gaulle zelf, die met een zéér knappe regeeringsverklaring voor den dag kwam. Hij kondigde daarin natio nalisatie van de banken en de electriciteitsbedrijven schetste in groote lijnen een indrukwekkend wederopbouw- programma en wees, wat den internationalen toestand aan gaat, op de beteekenis van het vriendschapsverdrag met Rus land en de noodzaak van goe de betrekkingen met de «Wes telijke mogendheden, w.o. ook Nederland. De Gaulle sprak de hoop uit, dat het mogelyk zou zijn met Engeland tot een accoord te komen over de Rijn-problemen en uitte zich tenslotte voor intensieve inter nationale samenwerking, die door de verschijning van de atoombom noodzakelijker is dan ooit. Na deze regeeringsverkla ring werd een motie van ver trouwen ingediend, die met algemeene stemmen werd aan- klaarde nog nadrukkelijk, dat alle geschillen van de laatste weken th(tns vergeten zijn en dat de voornaamste taak van alle Franschen voortaan is te werken en te produceeren, om dat alleen daardoor Frankryk weer tot bloei kan komen. De Britsche minister van buitenlandsche zaken, Bevin, heeft Vrydag na de debatten over de buitenlandsche poli tiek een groote rede in het Lagerhuis gehouden, die nog eens een oproep inhield aan het adres van Amerika Rusland om alle wantrouwen te laten varen en eerlyk sa men te werken. Hij achtte het daartoe nood zakelijk dat alle groote mo gendheden precies zeggen, wat zij ten aanzien van grondge bied of bases verlangen. Laat ons met opgeheven hoofd alle kaarten op tafel leggen en als eenig land ter wereld bezwa ren heeft, laat het die dan openhartig kenbaar maken. Wy zullen tegenover Engeland, dat zich aan al zyn verplichtingen houden zal. Een bespreking tusschen de Big Three verklaarde Bevin overbodig te achten, daar op 2 of 7 Januari de Vereenigde Volkeren bijeenkomen en alle atoomproblemen dan behan deld zullen worden. Met warm te pleitte hij voor versterking der internationale samenwer king. Bevin meende, dat men moest komen tot een wereld- volksvertegenwoordiging waar aan de nationale regeeringen verantwoording schuldig zijn. Oorlog zou dan uitgesloten zyn. Zoolang deze wereld volksvertegenwoordiging niet bestaat, zal men zich echter aan het Handvest van San Francisco moeten houden. Bevin besprak ook uitvoerig de gebeurtenissen in Ned. Indië en de rol, die Engeland daarin vervult. Bijzonderheden over dit deel van zijn uitste kende rede vindt men bij het Indische nieuws. Nieuws in een nutedop. d8gmlddag een bezoek aan de ten toonstelling ,.ln het verborgene ge drukt" in het museum Boymans te Rotterdam. Bij haar aankomst en het vertrek werd H. M. door honderden hartelijk toegejuicht. Er is een prijsregeling ontwor pen voor die bloemisterijproducten welke volgende maand op de markt mogen worden verwacht. Het Ned. Roode Kruis zamelt oude Röntgenplaten in voor noodglas in de geteisterde gebieden Reeds 40.000 platen, d-i. 4000 M2. wer den ontvangen. Met de ,,'Johan van Oldenbarne- velt" zijn de eerste 30 van de 200 Vrijstelling gem. personeel van werkelijken dienst. Voor opkomst in werkelij ken dienst zyn vrijgesteld bur gemeesters en wethouders, ge meente-secretarissen, gemeen, te-ontvangers, één of in ge meenten met meer dan 50.000 zielen, twee door den burge meester a£tn te wijzen perso nen, die ter secretarie belast zyn' met de behandeling van militaire zaken, de hoofdamb tenaren, ambtenaren en be zoldigde beambten bij de gem. politie, wier werkkring uitslui tend tot het politie-wezen be perkt is. Geen zeebliek meer voor consumptie. Het bedrijfschap voor vis- scherijproducten deelt mede, dat zeebliek niet langer voor menschelijke "consumptie ge schikt wordt geacht. Voortaan mag deze vischsoort alleen aan vervoerders voor visch- meelfabrieken of aan handela ren in puf en mest worden verkocht. De prijzen in restaurants. In de eenvoudige restaurants (klasse A, w.o. cafetaria's), mag thans voor een volledieen maaltijd (soep. aardappelen, groente, jus, 100 gr. vleesch en toespijs) niet meer dan 1.45 worden berekend en voor een z.g. bonloos menu met voor- en nagerecht niet meer dan 1.Een koffie tafel mag bijv. nu ten hoogste 0.80 kosten, een slaatje 0.40 en dagschotels van 0.75f 1.35. De prijzen in betere restaurants liggen naar verhouding h®3ger. Alle prijs kaarten moeten duidelijk zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Waarom de spoortarieven worden verhoogd. De verhooging van de spoor tarieven met 25 vindt haar oorzaak in de geringere productie van de spoorwegen, doordat men slechts over 20 °fo van het aantal zitplaatsen van voorheen beschikt, terwijl het aantal goederenwagens daalde van 30.000 tot 14.000. Met de verhooging van 20 in 1941, komen de tarieven anderhalf maal boven het voor-oorlogsche peil te liggen. Ook een verhooging van de goederentarieven is m voorbe reiding. De verhouding tusschen week- en trajectkaarten komt terug op die van 1939. De houders van weekkaarten zul len hierby eenige offers moe ten brengen. Op de lange af standen boven 130 km. wordt weer de reductie ingevoerd. Op deze afstanden zal er zoo doende geen of slechts een kleine prijsver hooging komen. Op 1 December zullen weer overal weekkaarten en voor personen beneden 20 jaar ook jeugdkaarten verkrijgbaar zijn. Op 1 Januari komen er voor afstanden tot 40 km. weer fietskaarten van 0.65. De andere fietskaarten van 1.30 worden 1.50. Retours komen weer overal met Nieuwjaar. dan even openhar. De politie te Doornik (België) heeft 2 Nederlandsche jongens var 15 jaar aangehouden, die naar Frank, rijk wilden. Zij hadden 33-000 frank bij zich. het overschot van 70.000 frank die een van hen van zijn pa troon gestolen had. Het sterftecijfer aan tuberculose is van 4.1 per 10 000 in 1939 gestegen tot 8.3 in de eerste 6 maanden van 1944. met nog veel hoogere cijfers in de groote steden. Gedurende den oorlog zijn in Ber lijn plm. 1000 Nederlanders ver moord, 'normaal gestorven of door bombardementen gedood. Het peil van de Wierlngermeer Is reeds tot 3 25 m. beneden N.A-P. gedaald. Er zijn reeds 7000 H.A, evallen. lp het terrein ,.KlJk in de Pot" bij Bergen op Zoom is een airstrip aangebracht. De luchthaven is offi cieel geopend met de landing van 9 Austervliegtuigen van het Dutch Auster Squadron. In verband met den overweldi genden toevloed van familietelegram men zal een aantal hiervan met het Woensdag vertrekkende Indië-vlieg- tuig worden verzonden. De Amerikanen willen Japan dcsindustrialiseeren om te voorkomen, dat het ooit weer oorlog zal voeren. In Calcutta kwam het tot on geregeldheden in verband met de na derende processen tegen het zgn. In dische nationale leger, dat in Br'. In dië met de Japanners meevocht. In Denemarken bevinden zich 200.000 Duitsche burgervluchtelingen, die de wijk namen voor de Russen Zij zullen niet worden uitgewezen. Op het proces te Neurenberg tegen de Duitsche oorlogsmisdadi gers zal een proces tegen Duitsche industrieelen volgen- De vroegere Hongaarsche pre mier Imredy, die met de Duitsclier> samenwerkte, is ter dood veroordeeld. Hij zal opgehangen worden, Degenen, die in Hiroejlma Nagasaki de atoombomaanval heb ben overleefd, lijden aan ongenees lijke bloedziekten en onvruchtbaar held. Engeland heeft th3ns een memo. randum aan Turkije gezonden over de Dardanellenkwcstle. In Neurenberg gaat men elkaar beschuldigen Tydens het proces te Neu renberg heeft Frick een aan klacht tegen Göring inge diend, daar deze in 1943 op bevel van Hitier de party zui verde en ongeacht schuld of onschuld, honderden personen zonder proces heeft gedood. Seys-Inquart- die aanvan kelijk door Servatius uit Keu len verdedigd zou worden, heeft thans zijn keuze laten vallen op dr. Steinbauer uit Ween en, de eenige niet-Duit- sche verdediger, geen nazi man. Steinbauer zal geen ge tuigen uit Nederland oproe pen. Frank wil 2 Poolsche getui gen laten komen, waarvan hij verwacht, dat zij zullen ver klaren, dat hij steeds het beste met Polen voor had! Frank wil alles op de rekening van de S.S. zetten. KERKNIEUWS De kerkeraad der Geref. kerk te Veere verzocht aan de classis Middelburg aan den heer A. V(ingerling) te G(oes) toestemming te verleenen tot het spreken van een stichte lijk woord in de kerken van deze classis. De classis heefl echter dit verzoek afgewezen. Ds. M. Vreugdenhil, predi kant der Geref. kerk te Me- liskerke, diende bij de classis Middelburg een bezwaarschrift in inzake de beslissingen van de Generale Synode. De clas sis benoemde een commissie,1 die dit zal behandelen. Na de godsdienstoefening werd Zondagmorgen in de Chr Geref. kerk te Middelburg het voigende afgekondigd Prol en mevr. Wisse dienen in een rusthuis-verpleging te gaan. Daar echter tot op heden nog geen geschikte gelegen heid is gevonden zal prof. Wisse op verzoek van Jen kerkeraad nog tot Mei blijven. De kerkeraad heefl jrof. Wisse van allen ambte- .ijken arbeid vrijgesteld in ver- oand met zyn toestand; allee" den kanselarbeid zal prof isse dan, behoudens lichame lijke verhindering, dien tij'1 'b'ilven waarnemen. Illegale werkers Ier aarde besteld. Het stoffelijk overschot van twee der Miadelburgsche ille- ale werkers, G. de Pagter en J. W. Sturm, die in 1943 op de Leusderheide werden gefusil leerd, is Zaterdag jL in Mid delburg met militaire eer ter aarde besteld. Tegenover menschen, die de eenvoudige, grootsche daad stelden boven vele bedachtza me woorden, zouden lange re devoeringen niet op hun plaats zijn geweest. De tegenstelling tusschen velen van ons en hen is al groot genoeg. Zoo moeten niet alleen de burgemeester van Middelburg, die dit uit sprak. maar ook de vele an dere sprekers het gevoeld heb ben, toen zij in enkele sobere zinnen aan de groeve het woord voerden: de heer P. A. Bouwense. die ook namens de drie andere ov? gebleven ka meraden, C. - -ooiman, J. Sturm en J. MerK, de gevallen leden van de verzetsgroep herdacht; de burgemeester van Middelburg, mr. A. J. v. d. Weel, die de gevoelens vau smart, trots en dankbaarheid van de medeburgers vertolkte; de heer BlokpoeJ, commandant van de Burgerwacht- de heer R. van Roo namens de Mid- delburgsche turnvereeniging: de heer J. P. Maljers namens de G.O.LW.; de heer J. Vol kers als vriend en collega van een der gevallenen en ds. J. van Woerden voor den Ned. Herv. kerkeraad van Middel burg. Zij allen hadden slechts weinige woorden. Tenslotte las dr. W. H. Beekenkamp „Ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe wereld..." uit Openb 21 voor de jongens, die voor een betere aarde, zooals zij du- pen, hun leven gaven. Jen diep ontroerende plech tigheid, een herdenking, die door velen werd bijgewoond. Aanwezig waren o.m. het ge meentebestuur van Middel burg, majoor A. F. C. de Ca- sembroot van M.G., maj. W. de Feyter, commandant bew.i- kingstroep In Zeeland en ie 2de gezagscompagnie, waartoe ook het vuurpeleton behoorde. Met militaire eer zijn zij be graven, deze soldaten, die nog voor de stoottroepen uitgin gen. Ter nagedachtenis aan hen en hun kameraden zal vanwe ge de G.O.I.W. aan het begin van de begraafplaats een mo nument worden opgericht, ver meldende de namen vaa hen. die vielen. Men verzoekt ons nog mede te deelen dat mr. G. F. C. v. d. Ende, wnd. Inspecteur van het Verkeer voor Overijssel niet zooals gemeld in Zeeland, doch elders is gearresteerd. Ook maakte hij geen deel uit van de Zeeuwsche verzetsgroep. TIJDELIJKE TOESLAG LOONEN. De Raden van Overleg te Vlissingen en Middelburg heb ben tot het college van Rijles- bemiddelaars een met redenen omkleed schrijven gerient, waarin zij dringend verzoeken de mogelijkheid van een tijde- lijken toeslag van 10 boven de reeds toegestane 25 op de loonen, uit te willen breiden tot het overige Walcheren ert W est-Zeeuwsch Vlaanderen, en dus niet alleen voor Vlissingen ZEEUWSCHE KINDEREN NAAR DENEMARKEN. Onder groot enthousiasme zyn Zaterdagmorgen 150 jon gens en meisjes uit Middel burg, Vlissingen en Goes met autobussen naar Utrecht ver trokken, vanwaar zij, verge zeld van Nederlandsche Deensche leiders, de reis naar Denemarken aanvaarden, De kinderen zullen daar 4 5 maanden in gezinnen door brengen. De Zeeuwsch-Vlaamsche deelnemers hebben zich terug moeten trekken, doch zullen een volgend keer het eerst in aanmerking komen. DE DUKWS GAAN VERTREKKEN. Met ingang van 1 Dec. zal zeer waarschijnlijk het in Mid delburg gelegen Dukw-detach- ment, dat met de dukws en terrapins zulk een uitste kende diensten op Walcheren heeft bewezen, vertrekken. Het is nog niet geheel zeker hoe den eersten tijd de ver bindingen over de slechte we gen op Walcheren zullen wor den onderhouden. Er zijn on derhandelingen gevoerd met de „Stoomtram Walcheren' over de mogelijkheid langs den Noordweg een dienst te onderhouden met zgn. „Bel lenwagens", afkomstig van de vroegere Engelsche luchtbe scherming. In verband met het gebrek aan autobussen zal de dienst VlissingenMiddelburg, die waarschijnlijk 1 Januari a.s. ingaat, mogelyk ook met vracht- of bellenwagens moe ten worden onderhouden. Ook voor Koudekerksche school kinderen zal er een bellen wagen gaan rijden. Gaande van Vlissingen naar Middelburg wordt door den Rijkswaterstaat het kanna' har.s gezuiverd van obstakel? die de scheepvaart nog steed? min of meer belemmeren. Me' behulp van een bok worde*1 Voor Zeeland staat een be langrijke week voor de deur. Een week, die geheel in het Leeken van het Roode Kruis zal staan, onder het motto ,Ook Zeeland helpt Indië". In de komende dagen zullen wij moeten toonen onzen plicht recht te verstaan, wan neer er hulp geboden moet worden. Donderdag, Vrydag en Za terdag zullen in alle gemeen ten van onze provincie de Roode Kruis-collectanten rond gaan om ieders offer in te za melen. Een geldelijk offer om onze in kommervolle omstan digheden verkeerende land- en rijksgenooten in Indië, die aan den rand van leven en dood staan, lichamelijk er weer bo venop te helpen. Tenminste twee van de hon- derdvijftig volledig gespecia liseerde geneeskundige teams zullen wy, Zeeuwen, moeten uitrusten en financieren. De uit te zenden teams zullen deu naam „Zeeland" dragen, zoo. dat In Indië onze landgenoo- len, wellicht ook leden van on ze Zeeuwsche familie, zullen kannen ervaren, dat onze geteisterde provincie met al haar eigen nooden en zorgen, hen toch niet vergeten heeft. In het kader van de hulp- verleeningsactie zullen in ver schillende gemeenten ook In- dië-avonden worden georgani seerd, terwijl sport- en andere vereenigingen zijn uitgenoo- digd hun medewerking te ver leenen, door het houden van wedstrijden, tooneelavonden enz., ten bate van het Roode Kruis. Prachtig kan het Roode Kruis-werk voor Indië voorts worden gesteund door zich uist déze week als lid van het «led. Roode Kruis aan te mel den. Het ledental in deze pro vincie ia zeer zeker voor groote uitbreiding vatbaar, wanneer men bedenkt, dat nog slechts 5,4 der bevolking van Zeeland lid is, tegen 50 in Zuid-Holland. Zeeuwen, een laatste be roep. Laten wy de in ras ge stelde verwachtingen niet be schamen. De 50.000 als het kan nog veel meer móé ten er komen. Er hangen men- schenlevens van af! Dus: Geeft, Geeft, Geeft!!! be; adigde zolderbakken, meest overblijfselen van Duitsche schipbruggen, e.d. ge licht. Voor de gezonken sche pen by de Arnebrug en Veere zal een grootere bok noodig zijn, die nog niet beschikbaar is. Het zwaardere materiaal wordt momenteel gebruikt bij de reparatie van de aanlegstei- fers in Kruiningen, Perkpol- er en Katsche Veer. Ook de ponton te Zierikzee wordt één dezer dagen gelicht. De politie te Middelburg heeft tegen J. J. van V. en P. B. proces verbaal opge maakt wegens het clandestien slachten van een geit. Het feit werd gepleegd in een pand aan de Eigenhaard- straat. Het vleesch werd ter beschikking gesteld van het Gasthuis en het Noodzieken huis. Donderdag 11. herdacht de heer L. J. Legemaate het feit, dat hy vóór 25 jaar bij de N.V. Kon. Mij. „de Schelde'* te Vlis singen in dienst trad. Namens chef en collega's werd hem bloemstuk overhandigd, waarna hy 's middags in de gelegenheid werd gesteld den lag verdei in den huiselijken knng door te brengen. Te Meliskerke vergaderde de afd. der Z.L.M. met de dorpslandbouwvereeniging on. der voorzitterschap van den heer W. de Buck. Tot bestuurs lid werd gekozen de heer J. Koene. Aan den heer Zwagerman zal verzocht worden de be schuldigingen geuit over de be. volking van Walcheren tijdens de overstrooming, en gedaan in de vergadering van het hoofdbestuur der Z.L.M. op 8 Dec. '44. voor 100 terug te nemen. Daar een pachtschade- vergoeding onvoldoende en daarom onaanvaardbaar is, zal aan den kring Walcheren een motie, m.a.s. aangenomen, ge zonden worden om te willen ijveren voor een zaakschade vergoeding voor gedupeerde grondgebruikers. Den eervol ontslagen P.B.H., den heer I. Matthysse, werd dank gebracht voor zijn werk. Hierna hield de voorzitter een inleiding, getiteld„Een algemeene rondblik". Voor het eerst na de bevrij ding, werd Woensdagavond in den Campveerschen Toren te Veere voor een overvolle zaal een amusementsavond gege ven, door Adrie van Oorschot, en zijn medewerkers. Het heeft ongetwijfeld menig Veerenaar weer eens goed ge daan, na vijf jaren oorlogs leed, de ernstige trekken van het gezicht te laten verdwij nen voor een heerlijken scha terlach. Zijn het in den regel Hollandsche artïsten, die ons gewest komen bezoeken, deze keer mochten wij kennis ma ken met een paar Zeeuwsche artisten, die voor hun Holland sche collega's niet onder deden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1