SPEELGOEDEREN BUTAGAS. Fransche Parfums, Poeder en Crèmes Jean Patou - Lancöme. PARFUMERIE G.KOTOUN, Fluit terwijl U panne hebt Hopdius Zoon, Middelburg PERfECf SPORT Zaterdag werd voor dc competitie Van den Zceuwsclien Schaakhond de wedstrijd dc Ganzestad-'s H. Arends- kerke gespeeld. De uitslag was 4Vj— 5Vj- De gedetailleerde uitslagen zijn: M J. Quakkclaar—P. Westsirate 1-0, W. StevenseL. Bakker 01. J. v. d- Meulen-BosmaC. Tholenaar 01. J. Mulderj. Tholenaar O1. Y. W. SteenhuisW. Kole 10. J. J. Bast- meijerB. Baars '/s—A. J. Zwij- sen—J. Nieuwenhuyse 0—1. R. v. He- mertJ. Kole 1—0. A. J. Zwijsen B. Weststrate 01. M. RozendalAl. Sanderse l0. avond.) Rustig nevelig najaarsweer. Nieuwe Uitgaven. Zeeland In bewogen dagen. 1940— 1945. 2de deel. Uitg. J. C. en W- Altorffer, Atiddelburg. In dit tweede deel wordt door dhr. H. R. J. Knoop, weth. van openbare werken te Vlis singen. de vraag hoe deze stad werd getroffen beantwoord, wordt de be vrijding van Vlissingen beschreven door den heer F. van Sabben, en Seeft de heer M. D. Baas aanvulten- e bijzonderheden over Middelburg in oorlogstijd. Het zeer rijk geïl lustreerde werkje mag beschouwd worden als een waardevol document over de zwartste periode uit de Zeeuwsche geschiedenis. C. Reitsma: Zoo moet Nederland worden. Uitg. W. L. en J. Brussc, Rotterdam. (Een pleidooi voor an nexatie van een groot deel van Wcsi Duitschland. Dr. J. Romein Nieuw Nederland. (Algenieene beginselen eener hervor ming van Nederland in hoofd 1 en leden.) Uitg. Vrij Nederland, Am sterdam. Officieele publicaties EXTRA-RANTSOENEN BOTER. VET EN MARGARINE VOOR OOST- EN WEST SOUBURG- De Distributiedienst Kring Ylissingen brengt ter kennis aan de inwoners van de ge meente Oost en West Souburg, dat in opdracht van den rnüi.- pres. aan alle inwoners van Oost en West Souburg met te rugwerkende kracht vanaf 30 Sept- 1945 tot nader order zal worden verstrekt een dubbel rantsoen Boter, Margarine of Vet, al naar gelang der plaats gehad hebbende bon-aanwyzlng en nog volgende bon-aanwij zingen voor de genoemde arti kelen. Op grond van deze opdracht zullen de inwoners van Oost en West Souburg extra ont vangen in rantsoenbonnen voor het tijdvak van 30 Sept. t-m. 30 Nov. 1945 Houders van inlegvellen KA, KB en KC li* rantsoen Bo ter. 3% rantsoen Margarine 1 rantsoen Vet, houders van inlegvellen KD: 3 rantsoen Boter, IVz rant soen Margarine; houders van inlegvellen KE 3 rantsoen Boter- 1Vz rantsoen Margarine. Voor dit doel zullen speci aal bedrukte rantsoenbonnen worden uitgereikt, die alleen bij de te O. en W. Souburg ge vestigde detaillisten zullen kuruaen worden besteed, door de bepaling, dat deze speciale rantsoenbonnen slechts door de Souburgsche detaillisten kun nen worden ingeleverd. Deze detaillisten zullen extra worden bevoorraad- Deze speciale uitreiking zal slechts geschieden aan alle in woners van Oost en West Sou burg, die thans in deze gé- meente hun nachtrust genieten en in het bezit zijn van een door den burgemeester uitge reikte vestigingsvergunning. Nader zal worden bekend gemaakt wanneer deze uitrei king zal plaats hebben en on der welke voorwaarden dit zal geschieden. De Burgemeester der gemeente Vli&singen brengt ter openbare ken nis. dat door den Commisaris der Ko_ ningin in Zeeland bij besluit van 30 Oct. 1945 zijn benoemd tot leden van het kiescollege ter verkiezing van een tijdelijken gemeenteraad in deze ge meente de volgende personen: A. de Bart. I van Eenennaam, H. J. Flier- man. L'. J. Florusse, Geldof, W- A. Gillissen Verschage, H, D. Keme- ling, J P. Kempe, H, W- Kolijn, A- R. Kö.'iig, W. dc Leng, I. J. Luteijn. J. M. van Poelje. M. J. van Poelje, j T. Visser, P. H. A. van der Vlist, P. H. J. Willemse, J. van de Woestij- ne, J. S. Hartjes, J. F. Nobels, \V- de Ridder, S. Roose, H. van Rooijen. W. Sanderse, J. A. Slager, J. P. Ven- tevogel, J. J- Wolters. J. At. Alm geb- Appel, M. A. L. Beun, H. B. J- Knoop. A.' Korteweg. G. J. J. Knijpers, F. C. Matzinger. H. Ouwehand geb- Monfrooy, J. B. Splunder, J. L. Ver hagen, A. J E. Hanssen, M. B. van de Hemel, J. C. Llmnnard, F. Schetk. j. H. Schrnote, A. Veijgen, J Marijs, A. Arendse. J. Blanken, B. H. Llgie- ringen, \V. Poppe, C. de Zwart. M. de NooijcrMoerland. C. M. Schiile- mans en j. Spuij. De Distributiekring Middelburg maakt bekend, dat de naamlijsten voor zwaren en giftigen arbeid voor de 13e periode op S, 9 en 10 Nov- 1945 moeten worden ingeleverd op liet kantoor Zuidsingel, kamer 4, loket 1 of bij dc agentschappen. Toeslagbewijzen bchoorcu te wor den medegebracht. Landbouwers en tuinders moeten naamlijsten en toeslagbewijzen niet in leveren. daar voor deze categorieën gedurende de maanden December t-m. Februari geen toeslagkaarten worden verstrekt. De Distributiekring Middelburg maakt bekend dat medische studen ten werkzaam in de anatomie, vroed vrouwen, verloskundigen, gediplo meerde bakers en kraamverzogsters, veeverloskundigen, particuliere ver pleegsters en verplegers, wijkver pleegsters en -verplegers, praktisecren. de artsen, tandartsen,, tandheelkundi gen en veeartsen, personen werk zaam in de genees- en verbandmid delenindustrie (of bij) tandtechnische laboratoria voor de 13e periode 1945 in aanmerking komen voor verstrek king van rantsoenbonnen zeep. Aan vraagformulieren kunnen worden af gehaald cn Ingeleverd op 9 en 10 No vember a-s- op het kantoor Zuidsin gel, lokaal 4, loket 1 of bij de agent schappen. Vergoeding aanleveringskosten voor consumptie-aardappelen. De Prov. Voedselcominissaris voor Zeeland brengt ter algemeene kennis, dat de vergoeding voor aanleverings kosten voor consumptieaardappelen oogst 1945 alsnog is vastgesteld op 0.30 per 100 kg. Deze vergoeding Zal voor den geheelen oogst gelden en met terugwerkende kracht worden toegekend. Weerbericht Weersverwachting, medegedeeld door het K-N-M.I. te De Bilt. (Geldig van Dinsdagavond tot Woensdag- ZON EN MAAN- Donderdag komt de zon te 7.47 op en gaat te 17.00 onder. De maan te resp. 1141 en 17.05. HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 3-36 en 15-48, resp. .1.83 1.86 m. 4- N.A.P. Radioprogramma's Donderdag 8 Nov. Hilversum 1, 301 m.: 6.45 gymn. 7-01 ber., 7-20 gevar. progr., 7,50 Ochtendwijding, 8.01 ber., 8,20 gevar. concert, 9,00 Radiobaken, 9.33 piano, 10.00 muz-. 10,45 voor de zieken, 11,15 piano, 11-45 krijgsgev. Indië, 12.01 Balalalka-ork., 12,30 reportage, 12,35 orkest, 13,00 ber., 13,20 ork. Ventura, 13,45 radiobaken, 14.30 gram.. 15,00 voor de kleuters, 15,15 voor de vrouw, 15-30 dansmuz., 16.31 liederen Brahms, 17,00 jeugdkra.:',- 17,30 Parijs-Londen, 18.04 gram-, 1S.30 kwartier v. d. arbeid, 18,45 piano, 19,00 ber., 19.15 reportage,- 19,30 Eddv Walis, 20,01 Nederland herrijst, 20,15 Concertgebouwork., 22,15 causerie, 22,30 gram., 23-00 ber-, 23,15 Avoudwijding. Hilversum 2, 4.15 m. 18,01 ber 18,30 amus. muz., 19 00 zang e i piano, 19,30 voor de Ned. strijdkracht ten, 20-01 ensemble Frank, 20 30 land* bouw, 20.45 gram-, 21,00 R-V.D. ant- woordt, 21.15 zang en orgel, 21,45 avondwijding, 22,01 ber, 22,15 dans- Met blijdschap geven vrij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje ABRAHAM SIMON (BRAMMIE). S. J. BOOGAART. C. J. BOOGAART— DE HULLU. MIES. JAN. Zuidzande, 4 November 1945. Straatweg M 146. Door Gods goedheid werden wij verblijd met de voorspoe dige geboorte van ons Doch tertje en Zusje ADRIANA. G. STROO. P. STROO—PROVOOST. KEES en RINUS. 's H. Arendskerke, 3 Nov. '45. Dorpstraat E 67. Met groote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Doch tertje en Zusje IZAA. C BOONE. J. M. BOONE— MEERMAN. MAATJE. BETTIE. Arnemuiden, 5 Nov. 1945. Zuidwal C 99b. Verloofd: MILY LA POUTRJj en MINUS DE ROOIJ. Breda, Speelhuislaan 62. Vlissingen, Spuistraat 68. 11 November 1945. at******************* Op Maandag 12 Novem- i ber a s. hopen D.V, onze 5 geliefde Ouders J M «x xt \nrr tx-it t A M. O. HAMELINK en M. HAMELINK— POLDERMAN, J hun 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. J Hun dankbare Kinderen: TRUUS en LEO. OOR. Gelegenheid tot felicitee- ren van 34.30 uur in de Bogardzaal. Middelburg Noy 1945. Heerengracht 30. k Vrijdag a-s. 9 Nov. ho- X pen onze geliefde Ouders, X J Behuwd- en Grootouders PIETER PLEIJTE X JOHANNA PLEIJTE— 2 DE VOOGD, hun 35-jarige Echtvereeni- J ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is 2 de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Nieuw- en St. Joosland, J Veerstraat 1. C. L. NAUTA, Chirurg, Mid delburg. neemt langs dezen weg hartelijk afscheid van pa tiënten en bekenden. Tevens zegt hij hierbij de lidmaat schappen e.d. te Middelburg op. Wegens vertrek van Dr. NAUTA wordt de praktijk voortgezet door Dr. J. J. OKKEB. Spreekuur in het Gasthuis: Dinsdags, Donderdags en Vrij dags, des n.m. 2 uur. Fonds spreekuur: Maandags, Woens dags en Vrijdags 10—11 uur. Wie heeft, in de terrapin van 11 uur uit Serooskerke ge zeten, bij ongeluk mijn bruine Cape meegenomen RIE ROEST, p.a. J. MUIZELAAR, Serooskerke (W.) VERLOKEN, Zaterdagavond, gaande van de Badhuisstraat naar den Singel, een Dames polshorloge (gedachtenis). Te gen belooning terug te bezor gen: VAN DER WAL, Singel 194, Vlissingen. Z.g.a.n. lage Jongensschoe- ncn, m. 39, te ruilen voor m. 41. G. PEL, Singel 91, Vlis singen. Na 9 dagen kostbaar bezit nam God weer tot Zich onze eenigste lieve ling JOHAN. F. PLOEGAERT. N. PLOEGAERT— KEUR. Middelburg, 6 Nov. 1945. Nwe Oosterschestraat 52. Heden ontvingen wij het droeve bericht uit Am sterdam, dat na een lijden van 15 jaar, op 4 Novem ber, zacht van ons is heengegaan onze zeer ge liefde Vriendin en Tante, Mevr. AGNES VAN DE LAN GE RIJT, geb. VAN GEMST, in den leeftgd van 32 jaar. Haar leven was een Kruisbanier, ze heeft hem kloekmoedig voortgedra gen. F KRAMER. T. KRAMER— HENGSDIJK. FREDDIE. Biezelinge, 6 Nov. 1945. Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat op 21 Febr. 1943 in Japan- sche krijgsgevangenschap is overleden, onze lieve Man en Vader PIETER VAN BELZEN, in leven Korporaal-machi nist der Kon. Marine, in den leeftijd van 42 jaar. S. VAN BELZEN— HOUMES. PIET. COR en NELLY. Souburg, 2 Nov. 1945. Ritthemschestraat 23. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Vrouw, Moeder en Groot moeder MAATJE GANSEMAN, geb. BAIJENS, in den ouderdom van ruim 67 jaar. J. GANSEMAN Sr. N VAN DER LINDE GANSEMAN. L. VAN DER LINDE. M. GANSEMAN. K. GAN SftMAN DE' KOEIJER. J. GANSEMAN. M. N. GANSEMAN— WISSE. En Kleinkinderen. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Donderdag 12 uur. Kapelle, 5 Nov. 1945. Samenkomst voor evacué'» op Donderdag 8 November a.s., des avonds 8 uur. in de zaal van het Leger des Heils te Goes. Het belooft een mooie avond te worden met lichtbeel den en zang. Allen hartelyk welkom. Het Comité. De Algemeene NederianAsche Bond van Arbeid(st)ers in het' Bakkers-, Chocolade- en Suikerbedrijf Afd. Vlissingen, belegt op 8 November &.S., 's avonds 8 uur. in de boven zaal van café Laport, Badhuis straat, Vlissingen, een buitengewone Vergadering, waartoe ook niet-leden worden uitgenoodigd. Het Bestuur. V. EN A.V. „DE ZEEUWEN" Vlissingen, LEDENVERGADERING op Vrijdag 9 November in het Concertgebouw. Aanvang half acht. Het Bestuur. Voor de vele blijken van deelneming, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Be- uwd-, Groot- en Overgroot moeder, Mevrouw LEVINA DE BREE, geboren GEELHOED, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan de dames en heeren ambtenaren in het gebouw Lange Noord straat 39, aan den WelEd. Zeergeleerden Heer dokter W. FEIKEMA en Zuster BEVER WIJK. Namens de Familie L. P. DE BREE, Middelburg, October 1945. Lange Noordstraat 39. WIE RUILT mijn donkerblau we schoenen, hak, m. 38, v. kleine 39, platte of hak? Bogardstraat 18, Middelburg. WIE RUILT mijn geallieerde vergunning Winterjas" voor „vergunning Costuum" J- LU- KASSE, Havenstraat A 188, Hoedekenskerke. WIE RUILT mnn lap rose zijde voor donkerblauwe man telvoering? Br. no. 248, bur. P.Z.C., Middelburg. Terstond gevraagd een be kwame SCHOENMAKERSKNECHT. H. H. J. QUITE. Korenstr. 10, Vlissingen. Onder Rijkstoezicht gediplomeerd schoenhersteller. Nu weer rijden met de beste bumper Een POLIS van Naar aanleiding van een beschikking van hel Minislerie van Handel en Nijverheid maakt de Vakgroep Schoen- herstellers bekend, dat vanaf heden de reparatieprijzen met 30 zijn VERHOOGD. Het Bestuur. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden na het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder en Grootmoe der, betuig ik hiermede onzen hartelijken dank. Uit aller naam, J. J. KOOPMAN. Wemeldinge, Nov. 1945. ONTVANGEN: 2 persoons wollen Dekens 23,50. 26,50, 27,50. Gewatteerde Dekens 16,80. Molton Dekens 7,40. Alles op vergunning. 1- en 2-persóons 3-deelige Matrassen. Reparaties aan gestoffeerde Meubelen en Bedden. J. A. JULIANUS. Beheerder: P. DANMAN Langeviele 42 Middelburg. Bij afwezigheid Bellinkstr. 49, Middelburg. Evangelisatie - Bogardzaal Middelburg. Donderdagavond 8 uur Samenkomst. Spreker: Ds. S. J. HARTJES van Vlissingen. Kom zelf en breng anderen meef Heeft U 2 OUDE VILT- HOEDEN? Hiervan kan een aardige BARET gemaakt worden, N. Burg 3537, Middelburg. WIE heeft de fijnste bonbons en chocolade? WIE levert U het fijnste gebak en koekjes? Het ls uw BANKETBAKKER. Reserveert Uw bonnen voor 100 genot van dezen specialist. Vereeniglng van Oorlogs* gedupeerden op Zuid-Beveland. Allen, die op eenige wijze schade hebben geleden door oorlogstoestand of oorlogsge weld, worden verzocht ter ver gadering te komen, teneinde een vereeniging op te richten, welke hun belangen inzake vergoedingen bij de bevoegde instanties zal bepleiten. Inwoners van Goes op Maan- Kattendijke op Vrijdag 9 No vember, des avonds acht uur, bij Meulpolder. Kloetinge. Inwoners van Wolphaarts- djjk op Zaterdag 10 Nov., des nam. half drie bij Ossewaarde. Inwoners van Gos op Maan dag 12 Nov., des avonds half acht, in de „Prins van Oranje". Het voorloopig bestuur. Wjj geven weer FILMVOORSTELLING voor verjaardagen, brui loften en gezellige bijeenkomsten. Stomme, en gelnidsprojectie. D. P. CORNELISSE, Korte Delft 30, Middelburg. Voor 1946 verwachten wij bin nenkort een aardige sortee ring in: Maandkalenders voor kantoor en huiskamer, Omslag-Kalenders, Bureau-Agenda's, Zak-Agenda's, Eeuwigdurende Kalenders, Enkhuizer Almanakken, enz. Ook verwachten wij dit jaar weer verschillende Christelijke Scheurkalenders. Kantoorboekhandel J. ROSKAM Middelburg Kromme Weele 1, Telef. 2727. Stichting „Nieuw Walcheren". Voor belangstellenden, die geen persoonlijke uitnooaiging ontvingen, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor on zen propaganda-avond, welke E" ouden zal worden op Dins- 13 November a.s. in den ouwburg te Middelburg, 's avonds 8.15 uur- Spreker: Mr. P. J. OUD, Burgemeester van Rotterdam- Bovendien wordt vertoond een film betreffende de ramp, die ons eiland trof. Plaatsbewijzen vanaf heden af te halen aan ons propagan- da-seeretariaat: Nieuwe Burg 9, Middelburg. Wenscht U een vlugge len goede opleiding voor typist (e) Dan naar: Instituut „DE ECONOOM' Rotterdamsche Kaai 11 Tel. 2978 Middelburg. Ons Instituut heeft geen filialen te Middelburg. Voor het bezorgen van de Volkskrant te Vlissingen. wordt voor direct BEZORGER gevraagd. Adres: Kasteelstraat 44a, Vlissingen. HEBT U MOEILIJKHEDEN MET UW KEUKENGEREI? Komt eens praten I Koperslagerij Bastion No., 1 Middelburg. Coöperatieve Boerenleenbank te Krulnlngen- Het kantoor zal van heden af eiken werkdag geopend zijn van 912 uur v.m., des (Zater dags alleen voor loonbetaling. Het Bestuur. E.H.B.O. - Vlissingen. CABARET-REVUE Een vroolyke boel, voor een reuze goed doel, op Zaterdag 10 Nov., 's avonds 8 uur in het „Sehelde"-lokaal, Van Dishoeckstraat. Alsnog kaartverkoop: Wal- straat 91; Firma JILLEBA, Kerkstraat 7 en 's avonds aan de zaal. Entree leden en donateurs 0.35 (2 kaarten), niet-leden 0.75. PERMANENTEN is thans weer zoo goed houd baar als voor den oorlog. Zoo juist ontvangen de goede oude vloeistoffen. Prima bediening. Aanbevelend, KAPSALON BOOM. Gravenstraat 14, Middelburg. G. M. SMOLDERS, Dansleeraar Middelburg. Bij genoegzame deelname een dansclub (cursus) voor gehuwde paren op Vrijdag avond van 79 uur, in de Pio- neer-Hall te Vlissingen, ingang Beursplein, alwaar a.s. Don derdag van 35 uur inschrij vingen worden verwacht voor besloten club. Onze zaken zijn geopend: 's Maandags van 1.30 uur tot 6 uur, overige dagen van 9 uur tot 12 uur en van 1.80 uur tot 6 uur. De Middelburgsche schoenwinkeliers. ZIET MORGENAVOND ONZE ETALAGE. SLAGERIJ DE JONGE in de Walstraat 46, Vlissingen, is DE specialist voor vleesch en vleeschwaren. Gevraagd een NETTE DIENSTBODE. Gelieve zich aan te melden bjj Mevr. A. R- KAKEBEEKE— v. d. VEEN VONK, Patijnweg 28, Go es- Ideale KANTOORKALENDER groote cijfers, op rustig zacht groen papier, met memoran dum, maat 25 brj 31. Beperkte oplaag, prijs 0.90. DRUKKERIJ SANDIJCK Goes. TAXI TE HUUR voor zieken- en zakenritten. VAN GRAAFEÏLAND Turfkade II Middelburg. FEESTGEDICHTEN. Reeds vele dankbetuigingen. HARRY ROTSCHUIJVER vervaardigt een keurig gedicht, lied of potpourri. Zendt levensloop v. bruidspaar, jubilaris etc- Snel le uitvoering. Ger. Doustraat 62 n, A'dam. Ook clubliederen en repertoire. ONTVANGEN: NIEUWE DAMESHOEDEN. ZIET ETALAGE. VELOURS- en SPORTHOEDEN ontvangen wij binnen enkele dagen. NOUVEAUTÈ'S IN BONT. Danteshoedennaak A. L. LE COINTRE SEGEERSTRAAT 34 MIDDELBURG. Wederom geopend van 1012 en van 25 uur. '3 Maandagsmorgens gesloten. Alle abonné's worden nogmaals dringend verzocht, de leege fiesschen omgaand; in te leveren, daar dan alleen de licht- abonné's voor een vulling gas in aanmerking komen. Wanneer eventueele fiesschen door molest verloren zijn gegaan, dit te melden aan het Hoofddepót. De inlevering der fiesschen kan geschieden bijj de. sub-depots; M. D. VAN HALST, Veerweg, Kamperland; H. C. NOORDHOEK, Molenweg, Kortgene; J. ZUID WEG, Heinkenszand; A. DE WOLF, Zoutelande en het Hoofddepót: D. DE JAGER Jr.'s IJZERHANDEL, Middelburg. „w;w So*. Telefoon 2S83 Fabrikaat van uitsluitend prima kwaliteit (Vraagt Uw Winkelier) DAMES! Wij hebben wederom ontvangen onze eerste zending origineele Walstraat 88, Vlissingen. Dat kunt U doen, als HONDIUS ZOON Uw wagen verzekeren. 'n Lage premie. 'n Duide lijke afspraak. 'n Vlotte afwikkeling door Gaat U trouwen Laat ons dan tijdig Uw compleet BRUIDSTQILET en COSTUUM reserveeren, om teleurstelling te voorkomen. Huurprijs billijk. A 7, 's-Heer Hendrikskinderen. IS UW NAAIMACHINE DEFECT? DEKKER MAAKT HET PERFECT! Het adres is nog steeds: DEKKER'S NAAIMACHINEHANDEL GISTSTRAAT MIDDELBURG. Voor het ooduleeren.*, alléén met Peoto shamponeeren. SHAMPOO A1XAU- EN ZSPVM Gevraagd door echtpaar op gevorderden leeftgd een onge meubileerde zitkamer met stookgelegenheid en slaap kamer. Brieven lett. V 3 Bur, P.Z.C., Vlissingen. Mevrouw SCHOUTEN, Kou*» dek. weg 112, Vlissingen, vraagt zoo spoedig mogelijk een flinke Dienstbode voor 's morgens van 812 uur. Aan melden 's middags na 4 uur. Klein predikantsgezin te Bussum vraagt per 1 Dec. of later NET MEISJE of HUIS HOUDSTER, v.g.g.v. Brieven met inlichtingen aan Ds. J. v, d. GUCHTE, St. Josephsweg 4„ Blaricum. TE KOOP: 2 zwarte overdoe- ken, 25 en 15; petro leum hanglamp, 5. TEVEL, K. Noordstraat 44, M'burg. TE KOOP GEVRAAGD: 2 stel wielen of velgen, 26 x 1 y4; 3 stel wielen of velgen, 28 x 1%. C. VAN BOVEN Jz.. Tel. 59, Krabbendijke. MAATKLEEDINQ TE KOOP: Wieg en Kinder wagen, o. kw., 95. VAN, ECK, Gortstraat 49, M'burg. AANBESTEDING. Het bestuur der waterkee" ring van het calamiteuze wat terschap Tienhonderd en Zwar te zal op Vrydag 30 November 1945, des namiddags 3 uur, in het Hotel van den Heer Adr. Masclee te Cadzand, in het openbaar, onder nadere goed keuring, aanbesteden; het herstel, de vernieuwing ien het onderhoud tot 30 April 1946, van de aarde-, kram-, rys-, steen-, beton- glooiing en. paalwerken aan de waterkeering van voor noemd waterschap. De aanbesteding geschiedt volgens paragraaf 2 der in 1942 gewijzigde Algemeene Be palingen. Het bestek zal vanaf 8 No vember 1945 ter inzage liggen ten kantore van den Secreta ris-Ontvanger en bij den Wa terbouwkundig ambtenaar, bei den te Cadzand. Het bestek zal vanaf gemel- den datum verkrijgbaar zyn bij den Secretaris-Ontvanger voor 0.95 afgehaald, of 1.per post. De aanwijzingen zullen plaats vinden op Vrijdag 16 Novem ber 1945 en op Dinsdag 20 No vember 1945, telkens des v.m. 10 uur, waartoe zal worden ingekomen in het Hotel van den Heer Masclee, voor noemd. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Inschrijvingsbiljetten behoe ven niet gezegeld te zijn. Cadzand, 3 November 1945. Het Bestuur voornoemd, J. RISSEEUW. Voorzitter. C. VAN HOUTE, Secr.-Ontvanger.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 4