PRDVIMCIA1E ZEEUWSCHE COUDAHT Terreur en guerillastrijd in Spanje Weer gevechten in Batavia UIT DE PROVINCIE Het oetdronken land oan Souburg en Wtthem Hoofdredacteur G. Ballintljn (met redactioneele medewerking van ür. W. H. Bcekenkamp). Uitgever F. B. den Roi;r, Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlissingen. B. A. varv Verre. C. Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 7 Nov. 188e Jaargang 1945 Nummer 178 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3-20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER- minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29, telefoon 2077 en 2924.. Goes Turfkade 15, telefoon 2475. Tcrneuzen Nieuwediepstraat 23. Postrekening 359300 Prov. Zeeuwsche Courant, Middelburg. HET WERELDGEBEUREN Slechts 5 der bevolking steunt Franco Rusland en Turkije De toestand in Duitschland Het klinkt een beetje vreemd, maar er zullen in w.- Europa weinig menschen ge vonden worden, die zich een juist beeld kunnen vormen van den toestand in Spanje. Na tuurlijk, men weet, dat de ge allieerden allerminst vergeten zyn, dat Franco met behulp van Duitschland en Italië aan het bewind is gekomen, een burgeroorlog, die ontelbare democraten het leven heeft gekost. Engeland, Amerika en Rusland zouden het liefst Franco zien verdwijnen Franco begrypt dit goed. Hij heeft den laatsten tijd al aar dig wat water in zyn fascisti- schen wijn gedaan. Kennelijk met de bedoeling om zoo lang mogelijk aan het bewind te blijven. Het liefste zou hij eigenlijk de monarchie herstel, len en dan zelf als premier een rol blijven spelen. Of dit lukken zal is de vraag, hoewel men goed moet bedenken, dat het Vaticaan Franco steunt en dat ook Engeland niet heelemaal afwijzend tegenover den dic tator staat, uit dankbaarheid voor het niet deelnemen van Spanje aan den oorlog. Al deze dingen zijn bekend, maar hoe het in Spanje zelf toegaat, weet eigenlijk niemand. Daarom is een artikel in het Amerikaansche tijdschrift „New Republic", geschreven door een anonymus, die pas uit Spanje is teruggekeerd, niet zonder beteekenis. In dit artikel wordt ver klaard, dat 90 procent van de Spaansche bevolking een repu bliek wenscht. Zelfs de monar chistische leider, Gil Robles, geeft toe, dat de republikeinen minstens 70 procent van het aantal stemmen zouden beha len bij een eerlijk gehouden volksstemming. De schrijver verklaart, dat Franco met slechts 5 procent van de be volking, voornamelijk door ge bruikmaking van onderdruk kingsmethodes, in staat is zyn macht te handhaven. De schrijver van bedoeld ar tikel wijst op den groei van de guerillabeweging in Span je en deelt mede, dat deze be weging vooral den laatsten tijd is toegenomen en erin ge slaagd is haar uitrusting te verbeteren. Verschillende gue. rilla-groepen opereeren reeds binnen een afstand van km. van Madrid. Vrij aanzien lijke groepen zijn in actie in het Cantabrisch gebergte, als mede in hef gebied van Sierra Morena en in de provincie Cordoba. In het gebied van de Pyreneeën wordt het leger van Franco geschat op een sterkte van 18(9.000 man, waaronder zich enkele duizenden Duit- schers zouden bevinden. De ar restaties en schietpartijen in Spanje duren voort. Tusschen 25 Augustus en 3 September jongstleden heeft de politie van Franco, volgens den schrij ver van dit artikel, ruim 1000 personen gearresteerd, van wie 500 nabij Madrid, terwijl ruim 1000 politieke gevangenen per maand zouden worden doodge schoten. Franco heeft nieuwe politiedetachementen gevormd uit vroegere officieren en man schappen van de z.g. „Blauwe divisie", welke aan de zijde van Duitschland tegen de Sovjet- Unie heeft gevochten. Als deze feiten juist zyn, rijst de vraag, of het niet nood zakelijk wordt om in Spanje in te grijpen. Franco heeft de reputatie van een „gematigde" dictator, maar als er inderdaad een terreur heerscht en een burger, oorlog dreigt, bewyst dit, dat hij de teugels niet meer in handen heeft en dat er nieuw onheil in Spanje dreigt. Reeds eenmaal scheelde het bitter weinig, of de Spaansche moeilijkheden hadden tot een Europeeechen oorlog geleid. Dat was in de jaren 1936'39. Europa heeft er niet het minste belang bij, dat een nieu we Spaansche crisis de span ning in Europa opnieuw ten top voert. Van het overige buitenland- sche nieuws is van beteekenis, dat op 6 Nov. het vriendschaps verdrag tusschen Turkije en de Sovjet-Unie af zou loopen, dat enkele maanden geleden trouwens reeds door de Russen werd opgezegd. Voorstellen voor een nieuw verdrag zijn door de Sovjets nog niet ge daan Zooals bekend wenschen de Russen openstelling van de Dardanelles De Turken kun nen echter blikbaar moeilijk besluiten om daartoe over te gaan. Ten slotte zjj hier vermeld, dat de Amerikanen in Febr. 1946 in hun bezettingszone een burgerlijk Duitsch bestuur zul len instellen en dat dit in den zomer van dat jaar ook in de andere bezettingszones zal ge beuren. Tevens wordt van Amerikaansche zyde bevestigd, dat de Duitsche burgers dezen winter in het geheel geen ko len zullen ontvangen Alleen ziekenhuizen en verkeersonder. nemingen krijgen steenkool... Nieuws in een notedop. Het telefoonverkeer Ne derlandFrankryk is op be perkte schaal heropend. Te Roermond zijn 17 smokkelaars aangehouden. De buit bestond uit een groote partij koffie, 12 paarden, koeien en een os. Hamburg is volgens Britsche journalisten niet vol doende van Nazi's gezuiverd. Tal van hooge functionarissen behoorden vroeger tot de Hit. lerpartij. De Chineesche commu nisten beschuldigen de Ame. rikanen van inmenging in de Chineesche aangelegenheden. De V.S. ontkennen dat een inmenging plaats heeft. Zeventig Grieksche zeelie den staken in Liverpool uit pro. test tegen de toestanden ir Griekenland. Zij hebben zich daar geïnstalleerd in het Griek- sche consulaat- Suiker het laatst zonder bon Suiker was het eerste arti kel, dat gerantsoeneerd werd en alles wijst er op, dat het ook wel het laatste zal zyn, waarvoor men nog een bon zal hebben in te leveren. Ecnerzyds de mindere uitzaai en anderzijds de geringere kwaliteit (door gebrek aan kunstmest) van de beetwor telen zijn de voornaamste oorzaken van het gebrek aan suiker. In normalen tijd werd uit 1800 millioen kg, bieten een hoeveelheid van 2.5 millioen zak consumptiesuiker gefa- briceert. Ais resultaat van de loopende campagne wordt verwacht: uit 500 millioen kg. bieten ongeveer 700.000 zak suiker. Gaat men nu uit van een bevolking van 9 mil lioen, dan is per 13 distribu tieperioden noodig: 1 millioen zak suiker, zoodat de uit komst van dit eenvoudige sommetje 300.000 zak te weinig allerminst een zoete smaak geeft. Meer Amerikaansche Zuivelproducten Gedurende het loopende kwartaal konden door de Ver. Staten wëer grootere hoeveel heden zuivelproducten aan de UNNRA worden verstrekt voor de bevolking van Frank rijk, België, Nederland en Fransch Noord Afrika. Deze landen krijgen in dit kwar taal nu meer dan 450 mil lioen pond zuivelproducten, dat is ongeveer vier maal zoo veel als de Ver. Staten in een vorig kwartaal ter be schikking konden stellen. De Indische Regeeringsverklaring Soekarno wil leveren aan de V.S. Naar aanleiding van het gis teren door ons gepubliceerde De- richt, dat de correspondent van de „Daily Herald" uit Batavia heeft geseind en waarin mel ding wordt gemaakt van een officieele verklaring, die de Ne- derlandsche regeering te Bata via zou hebben afgelegd, wordt het volgende gemeld: De Nederlandsche regeering was van den inhoud van deze verklaring door den luitenant fouverneur-generaal op de oogte en gaat er volledig mee accoord. Dr. Van Mook had vrijheid tot publicatie over te gaan op het door hem geschikt geachte «ogenblik. Harerzijds zal de Nederlandsche regeering den tekst echter thans nog niet geheel aan de openbaarheid prijsgeven, zoolang niet vast staat, dat Batavia hiertoe offi cieel was overgegaan. Berichten daaromtrent bor den ieder oogenblik verwacht- Voorts wordt gemeld, dat het in geheel Batavia opnieuw tot gevechten is gekomen tus schen Nederlandsche en Soe- karnistische troepen. Zij duur den van Maandagavond tot Dinsdagmorgen. Bij 't vliegveld Kemajoren, dat de R.A-F. on langs van de Nederlanders heeft overgenomen, waren de gevechten zeer hevig. De bemanning van het Ame rikaansche slagschip Hammond heeft geproteseerd tegen het aanvoeren met dit schip van Amerikaansche en Nederland sche soldaten. Ook in Bantam wordt weer gevochten. In Soerabaja heerscht rust. De Britten heb ben de Javanen opnieuw ge waarschuwd tegen ordeversto ring en vijandelijkheden- Soekarno wil goederen leveren aan de V.S. Groote veranderingen hebben zich in Indië niet voltrokken. Alleen valt te melden, dat Soe karno en zijn regeering blijk baar dingen naar de gunst van Amerika. Zij hebben nl. aange boden om rubber en kapok, die op Java opgeslagen liggen, aan de V- S. te leveren. Het lijkt ons ondenkbaar, dat Amerika op dergelijke voorstellen in zou gaan. Er wordt integendeel uit de V.S. gemeld, dat de Ameri kaansche exportbank voorne mens zou zijn om een crediet van 100 millioen dollar ter be schikking te stellen van de Ned. Indische regeering, dat er op wijst, dat men in Washing ton alleen de officieele Ned. Indische regeering blijft erken nen. Intuaschen hebben de Brit ten den Japanner Shimuzu, die 3Mj jaar de politieke adviseur van Soekarno is geweest, gear resteerd. Een electrische torpedo Weer zyn onthullingen gedaan over een geheim wapen. De Amerikanen beschikken over een electrische torpedo, die men niet kon zien nade ren, de zgn. „Mate 18". Zij joegen er een mil lioen ton scheepsruimte mee naar den kelder, o. m. een slagschip van 42.500 ton. De Berlynsche onder- grondsche vervoert weer 5 millioen passagiers per week. De Belgische kardinaal van Roey heeft in een rede gewaarschuwd tegen de „anti-christelijke tendenzen' van de communisten. In Leningrad is de be roemde Hermitage, het groot ste museum ter wereld, her opend. Het verblijf van de Koningin te Londen. H- M. Koningin Wilhelmina heeft Dinsdag in Buckingham Palace met den koning en de koningin van Engeland het noenmaal gebruikt. GEBREK AAN BIJBELS De algemeen-secretaris van het Ned. Bijbelgenootschap, die een reis naar Engeland heeft gemaakt, om te trachten ons land weer te voorzien van bijbeluitgaven, heeft medege deeld, dat er een enorme vraag naar bijbels bestaat. Groot is de achterstand, ge durende de oorlogsjaren ont staan, in huwelijks- en gezins bijbels. Heel wat jong-gehuw- den moeten zich nu nog be helpen met eenbon voor een huwelijksbybel, inwissel baar als ze weer verkrijgbaar zijn. En tienduizenden leerlin gen van scholen en Zondags scholen kregen de laatste ja ren geen bijbeltje mee bij het afscheid van hun school. Groot is voorts de vraag naar Nieu we Testamenten in de nieuwe vertaling van het Bijbelgenoot schap. En het ziet er naar uit, of het nog lang- zal duren eer in deze dringende behoef te kan worden voorzien. Deblokkeering bij* huwelijk, De 200 in contanten en 200 giraal tegoed, welke bij een huwelijk voor een der par tijen kunnen worden gedeblok keerd zijn uitsluitend bedoeld voor de huwelijkssluiting en de daaraan verbonden feestelijk heden. Voor zoover men over onvoldoende giraal tegoed of contanten beschikt voor wo ninginrichting e.d. dient men individueele deblokkeering aan te vragen bij de instelling, waar men een rekening heeft. Men verwacht ,dat de spoor brug bij Wiene in het baanvak Hengelo-Zutphen de volgende maand hersteld zal zyn, waar na de treinverbinding tusschen Twenthe en het Zuiden kan worden heropennd. Onze spoorbruggen De Maasbrug bij Roer mond komt half No vember weer in gebruik, de Rijnbrug bij Arnhem half December, de Moerdijk brug en de brug by Dordrecht in den zo mer van 1946. Ook de brug bij Hedel komt volgend jaar in gebruik. Weer een leening van 200 millioen Men verneemt in Ameri kaansche financieele kringen, dat op verzoek van de Ne derlandsche regeering onder handelingen gevoerd worden voor de stichting van een over geheel Amerika verbreid con- sortiuh, met het doel een niet-gegarandeerde leening van 200 millioen dollar te verkrygen. STAKING OP SUIKERFABRIEK. 70.000 KG. SUIKER REEDS VERLOREN. Op de Friesch-Groningsche beetwortelsuikerfabriek te Groningen is 't 750 man tellen de losse personeel in staking ge gaan. De eenheidsvakcentrale had eischen gesteld, die dooi de directie niet werden inge willigd. Een hoeveelheid sui kersap, gelijk aan 70.000 kg. suiker, is door de staking reeds verloren gegaan. SPOORWEGEN BESTELLEN 500 BUS-CHASSIS IN ENGELAND. Crossley motors heeft een order der Ned. spoorwegen ontvangen voor 500 autobus- chassis met dieselmotor. De aflevering van deze chassis zal in 1946 beginnen. De waarde van de bestelling beloopt onge veer 900.000. „EEREGRAFHOF" TE BLOEMENDAAL. Meer dan vierhonderd slachtoffers van het Duitsche schrikbewind, afkomstig uit alle deelen van het land, die gevonden zijn in de duinen, zijn nu definitief ter aarde besteld aan den zeeweg te Bloemendaal. Hier zal te zij ner tijd een „eeregrafhof" komen, een monumentale grafstede ter nagedachtenis van hen, die hier voor vry- heid en vaderland het leven lieten. UTTZONDERIN ÓS VERLOF LEDEN EXPEDITIONNAIRE MACHT IN ENGELAND. In verband met voorgekomen geval len van misbruik heeft de minister van oorlog bepaald, dat aan in Enge land in opleiding zijnde militairen van de expeditionnaire macht, in ge val van ziekte of overlijden van naaste familieleden of echtgenoote slechts uitzonderingsverlof wordt verleend, wanneer de aanvraag daartoe wordt gedaan door den behandelenden ge neesheer, die zich daartoe telegrafisch kan wenden tot: Headquarters Royal Ncth-Army, section Expeditonary For ce, 47, Sussex Gardens, Londen W. 2. Met vermelding van den naam. voorletters, rang en legernummer van den betrokken militair en van de om standigheden welke diens overkomst noodzakelijk doen zijn. Het heeft geen zin om in dergelijke gevallen rechtstreeks telegrammen naar den betrokken militair in Enge land te zenden,, Het herstel der Walchersche wegen Zooals gemeld heeft het Prov. bestuur besloten een strenge reglementeering van het verkeer op de geïnundeerd geweest zijnde wegen in te voeren, om van de wegen nog te redden wat eenigszins kan, daar de verharding kapitalen heeft gekost. Ook de schaars te aan wegverhardingsmateri alen noopt daartoe. Bovendien is het aantal vaklieden (stra tenmakers), dat voor het her stel dezer wegen beschikbaar zal zijn, beperkt. Het materiaal is reeds ge- ruimen tijd geleden aange vraagd; daarvan is een eerste hoeveelheid toegezegd. Op Wal cheren zelf zijn niet voldoende stratenmakers aanwezig, zoo. dat deze voor een deel van elders zullen moeten komen. De minister van openbare wer ken en wederopbouw heeft te kennen gegeven, dat te dezen alle medewerking zal worden verleend. Algeheele sluiting van de wegen kon reeds daar om niet worden overwogen, wijl de geïsoleerde dorpen moe ten worden bevoorraad. Daar nevens moet het veivoer van wegenmaterialen plaats vin den. Het voornemen bestaat bet aantal te verleenen vergunnin gen voor het beryden der we gen niet grooter te doen zijn, Hap voor het noodzakelijkste vervoer strikt geboden is. Als maximum snelheid van auto's wordt gedacht aan 30 k 40 km. per uur. De vergunning zal on verwijld worden ingetrokken bij het niet voldoen aan de ge stelde voorwaarden. Het verkeer en vervoer met rijwielen, bakfietsen, hand karren, motorrijtuigen, en der gelijke vervoermiddelen kan zonder vergunning plaats vin den. Het ongerief door deze maat regelen veroorzaakt, in het bij zonder voor de bewoners van de geïsoleerde dorpen, kan he laas niet worden ontgaan. De maatregel wordt ingetrokken, zoodra de wegen zijn hersteld. Omtrent het tijdstip en de wyze waarop een vergunning dient te worden gevraagd zal nog nader worden bericht. Zeeuwsche Dam hond. In een Zaterdag j-1. te Goes gehouden vergadering besloot het bestuur van den Zeeuw- schen Dambond, dat de wed strijd om het persoonlijk kam pioenschap van Zeeland over enkele weken zal beginnen. Aan dit tournooi kan één Nog altijd heerscht hier de oude ellende 2000 menschen in onder- geloopen huizen Verheugende vorderingen bij Rammekens Walcheren loopt droog! Dat is het gesprek van den dag. Maar Walcheren is nog niet droog! Wel komt er van dag tot dag op de linkerhelft meer land boven water, doordat het water geloosd kan worden op het kanaal, maar ook op de rechterhelft staat een stuk van het. eiland blank, een ge bied, dat rich uitstrekt van Middelburg tot Vlissingen en niet minder dan 2000 HA. be slaat. Oost-Souburg en Ritthem ztjn hier de voornaamste plaatsen en wie er eens rond kijkt, komt weldra tot de conclusie, dat er een trooste- looze situatie heerscht. Men staat er niet meer bij stil. De werkzaamheden bii den Nolle- dyk, by Westkapelle en Veere verkeerden de laatste weken in een zoo belangwekkend stadium, dat de Zuid-oosthoek van Walcheren als het ware automatisch op den achter grond werd gedrongen. Ginds werden spijkers met koppen geslagen, werden zichtbare re sultaten bereikt. Bij Ramme kens werkte men moeizaam voort aan het dichten der dij ken en zelfs toen de eerste najaarsstormen woedden aan de werken by Ramme kens vrij aanzienlijke schade werd aangericht, bleef het oog van heel Zeeland en Neder land gericht op Westkapelle en den Nolledrjk, in bange spanning, of de dijken daar het zouden houden. Intusschen spoelden stukken dijk bij Rammekens weg, die met zooveel moeite gelegd waren. Intusschen kreeg Rit them, waar nog altyd by springtij alle huizen onder wa ter komen, het bijzonder hard te verduren. In totaal is daar 40 van de huizen verwoest, weggespoeld door het water... Tijdens de jongste stormen zijn hier nieuwe huizen ingestort, op die rechterhelft van Wal cheren, want het water kolkte, speler van elke bij den bond aangesloten vereeniging deel nemen- Hoewel door deze bepa ling enkele sterke Zeeuwsche spelers van deelname zijn uit gesloten- waardoor dit tournooi wellicht iets van zijn aantrek kelijkheid verliest, is de meer derheid van het bestuur van meening, dat dit in deze" over gangsperiode de beste oplossing is en het meest animeerend voor de vereenigingen. Een 14-jarige avonturier- zoon van de fam. Engelvaart te Goes, had kennis aan EngeL sche varensgezellen en kreeg lust hen op te zoeken. Hij be gaf zich naar Oostende in de hoop zyn vrienden daar aan te treffen, doch zij waren er niet. Toen besloot de jongen naar Antwerpen te reizen. Daar viel hij in handen van de politie die hem naar Roosen daal overbracht, vanwaarult! hy naar de ouderlijke woning werd teruggebracht. Daar er te Vlissingen laatsten tyd veel gevallen van schurft voorkomen, komt een 12-tal Roode Kruismenschen naar de Scheldestad om bij de behandeling van de patiënten behulpzaam te zyn- Met het oog op den a.s- win ter zal een dezer dagen de Roo de Kruis wasch- en badinrich ting te Vlissingen van den Nie- wendijk worden overgeplaatst naar de „Schelde"-garage in de Aagje Dekenstraat, Het aantal badcellen zal dan tevens tot 16 worden verhoogd. Dat de wasch- en badinrichting in een behoefte voorziet, blijkt wel uit den grooten toeloop. Te Haarlem slaagde voor ac te M. O. Boekhouden K XII de heer P. J. Vermeulen te Goes. Te s'-Gravenpolder ztjn Maandagmorgen de wed. v. L. en haar 5 kinderen om politie ke redenen gearresteerd. De vrouw had veel omgang met Duitscheys. 'e minister van binnenlandsche raken heeft ingevolge het advies van de commissie van advies, bedoeld in het Zuiveringsbeslut 1945, gerekend met ingang van 25 Mei 1943 aan C. M. C. Ort, overleden 26 Mei 1943, laatstelijk burgemeester van Maas sluis, ontslag uit zijn functie ver leend. VQOr de schoólakte boekhou den M. O. slaagde de. heer H- Parson te Aardenburg. In de Ned Herv. kerk te Axel heeft Ds. Mortier van Kruiningen gesproken over het onderwerp: ,-Het gezin als ba sis van het volksleven". Het kerkgebouw was tamelijk goed bezet. Medewerking werd ver leend door het kerkkoor. Het kustlictit West-Schou wen is zwaar beschadigd, ter wijl ook de trappen stuk zijn. Ongeveer Mei 1946 2al het herstelwerk aan het kustlicht, dat ook een deel van de taak van den verdwenen lichttoren bij Ouddorp moet overnemen, klaar zijn. Na het schrijven van dit ar tikel vernemen ivy dat de mi nister-president heeft bepaald dat aan alle inwoners van O. en W. Souburg met terugwer kende krachtvanaf SO Sept. j.l. tot nader order, een dub bel rantsoen boter, margarine of vet zal worden uitgereikt. Een maatregel die ongetwij feld tot groote voldoening stemt en een extraatje voor de Souburgers, dat elkeen hun zeer zeker gaarne gunt. als zelden tevoren en steeg tot een peil, dat slechts enke le malen, bereikt werd. Ook Oost-Souburg kreeg het zwaar te verantwoorden er men kan er zeker van zyn. dat velen daar angstige uren hebben doorgemaakt. Nog al tyd wonen in deze dorpskom ongeveer 2000 menschen op de bovenverdiepingen van hun woningen, terwyl het water in de benedenverdiepingen staat. Zij leven op do zolders, in slaapkamertjes, die geïmpro viseerd zyn tot woonkamers. Men heeft gevreesd voor de gezondheid van al deze men schen. Gelukkig echter vallen de resultaten mee: tot dusver hebben de Souburgers het wo. nen in natte huizen goed door. staan. Maar zij zullen dank baar zyn, als er verbetering komt. Het is natuurlijk prachtig als men er op West Walcheren in slaagt om een goede 100 millioen kubieke meter water te loozen, als daar het ver- dronken land verheugend snel boven den waterspiegel op duikt. Maar men mag daarbij niet vergeten, dat er elders op Walcheren nog geen verbete ring is, dat daar de nood nog even hoog is als tevoren. Gelukkig dat er bij Ramme kens goede voortgang wordt gemaakt, en zooals bekend al gemeen verwacht wordt, dat vóór 1 December ook hier het dijkgat gedicht zal zijn. Er wordt hard gewerkt, voortdu- rend wordt de opening, waar door het water binnenstroomt, kleiner, zonder dat eigenlijk veel nieuws te vertellen valt over wat er geschiedt. Er komt dus in ieder ge val licht aan den horizon! Ook Souburg en Ritthem gaan weer betere tijden te«emoet. Het vliegveld dat tot 56 H.A. is uitgebreid, gedurende de bezettingstijd deerlijk gehavend en wordt kris-kras doorsneden door tal van slooten. De herstelkosten worden op 1 ton geschat. KERKNIEUWS Ned. Herv. kerk. Beroepen te: Zaamslag ds. J. A- Talma te Cadzand. Aangenomen naar: Naarden: F. Oort te Oostburg; Berlicum: dr. M. Hansen te Kats. Eefde: P. J. F. van Voorst Vader te Nisse. Chr. Geref. kerk. Aangeno men naar Alphen a. d. Rijn W. Baaij te Tholen, die bedank te Aioor Culemborg en Vianen. Intrede Ds. G. Smeenk te Breda. Na des morgens bevestigd te zyn door Ds. B. D- Smeenk van Renkum met een prediking over 2 Tim. 4 25, „Predik het Woord", deed Ds. G. Smeenk in den middagdienst zijn intrede in de Geref. kerk te Breda, sprekende over Jere- mia 8 21 en 22- Naar aanlei ding van dezen tekst stond de nieuwe predikant stil bij de gebrokenheid van Christus' kerk. Hy bepaalde zijn gemeen te eerst bij de smart om de breuk en vervolgens by den roep om genezing. Na de eigen lijke predikatie richtte Ds. Smeenk zich nog met een meer persoonlijk woord tot de ge meente en zei, dat het haar te leurstellingen en moeilijkheden waren geweest- die hem naar Breda gedreven hadden, al was het hem ook heel zwaar, zich van Vlissingen los te maken- Vervolgens sprak hy nog verschillende kerkelijke colle ges toe. Daarna werd het woord ge voerd door den heer van Kam pen namens den kerkeraad; door Ds. Kryger als afgevaar digde van de classis Klundert en tenslotte door Ds. Ter Haar Romeny namens de Herv. kerk van Ginneken, welke gemeente tijdelijk vergadert in het kerk gebouw van de Gereformeerde kerk van Breda. Ondanks de schaduw van de heuring was 't voor de ge meente van Breda een blijdi feestdw». LAATSTE NIEUWS De regeeringsverklaring over Indonesië. Dinsdagavond werd hier te lande de tekst van de verkla ring van de Ned. Ind. regee ring, gisteren te Batavia uit gegeven, gepubliceerd: jje verKianng, waarvan wij de voornaamste punten reeds gisteren meldden, begint met er op te wijzen, dat de loop der gebeurtenissen, de regeering tot dusver belette bekendheid te geven aan de voornemens tot staatkundige hervorming, in groote lijnen vastgelegd in. de radiorede van H.M. de Ko ningin op 6 Dec- '42. Nu er eenige verbetering schijnt ingetreden, achtte de regeering het oogenblik geko men, het programma nader uit te werken. Doelstelling if. de spoedige ontwikkeling vair Indonesië tot deelgenoot in een koninkrijk, dat zoodanig ge construeerd is, dat het natio naal zelfrespect van alle deel nemende volkeren gewaar borgd is. Daartoe zal de cen trale regeering uit een volks vertegenwoordiging op demo- cratischen grondslag moeten bestaan in belangrijke meerderheid samengesteld uit Indonesiërs en een raad van ministers onder den gouver neur-generaal als vertegen woordiger van de Kroon. Allen zullen op voet van gelijkwaar digheid komen te staan. Opge heven worden de scheiding tus schen Nederlandsch en Indo- nesich bestuur en de geschei den strafrechtspraak. Indone- sërs zullen ook hooge posten in publieke diensten en het bedrijfsleven kunnen beklee-* den. Ook het onderwys wordt in dien geest hervormd. Aan de ontwikkeling van de Indone sische cultuur zal de volle aan dacht blijven gewijd. De economische politiek zal gericht worden op herstel en. vergrooting van de volkswel vaart. Sociale zorg zal ook meer dan ooit noodzakelyk zijn. Het muntwezen zal zoo spoedig mogelijk worden gezuiverd. Een krachtige weermacht zal worden opgebouwd, waaraan alle landaarden zullen by dra gen en waarin zij allen deel zullen hebben. Er op wijzend- dat wederop bouw van Indonesië alleen door werkelijke samenwerking tus schen moederland en Indonesië mogelijk is, doet de regeering een krachtig beroep op allen, om de krachten op dien grond slag te vereenigen, hierbij een streep halend door 't verleden, hoewel wat dit laatste betreft, tav. bepaalde handelingen toch een rechtelijke uitspraak zal moeten plaats plaats heb ben, o.a- tegen hen- die heul den met den vijand. Voorts worden maatregelen voor te ruggave van geroofde goede ren in uitricht gesteld. Alle wapens, wederrechtelijk door den vijand uitgeleverd, zullen aan de geallieerden moeten worden overgegeven. Tenslotte mededeelend, dat de regeering de rondetafelcon ferentie zoo spoedig mogelijk wenscht te houden, waartoe or de noodig is, opdat de Indone sische afgevaardigden snel en vrij kunnen worden aangewe zen, geeft zij uitdrukking aan haar bezorgdheid- dat door misverstand en opwinding de tegenstellingen groeien. Met- deze verklaring heeft zij nu den weg aangegeven, waarlangs aan den onvruchtbaren strijd een einde kan worden gemaakt. Duitsch soldaat vermoord. De Middelburgsche rechtbank heeft Maandag den 29-jarigen A. Schr. en zijn 28-jarige zus ter M. Schr. uit Goes, die be schuldigd waren op 11 Maart 11. den Duitschen soldaat Kappl te hebben vermoord, conform den eisch tot resp. 5 en 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De moord te 'sHeer-Abtskerke. De Middelburgsche recht bank veroordeelde Maandag den 34-jarigen betonwerker Joh. V- uit Middelburg, die den moord op den landbouwer Con stant te 's-Heer Abtskerke en een aanslag in den trein pleeg de, conform den eisch tot 15 jaren gevangenisstraf. Treinbotsing by Nijmegen. Tusschen Groesbeek en Kra nenburg, waar nog enkel spoor is, is Dinsdagochtend een En- gelsche verlofgangerstrein in botsing gekomen met een losse locomotief. De machinist v. d. Kolk, de leerl.-machinist Borg- hout en de opzichter van de tractie Velderg, allen uit Roo sendaal en de oonducteur van Heivoort uit Den Haag, die zich op de locomotief bevon den, werden alle min of meer ernstig gewond. De locomotief is uit de rails geloopen en ver spert thans den weg. Van den verlofgangerstrein werd een machinist en een Duitsche conducteur gedood. De leerl.-machinist wera ern stig gewond. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR BIJZONDERE RECHTSPLEGING. Bij K. B. is ingesteld een directoraat-generaal voor bij zondere rechtspleging, ressor- teerende onder het departement van justitie- Tot directeur-generaal voor bijzondere rechtspleging is be noemd mr. B. I. A- A. ter Veer, kantonrechter te 's-Gravenha

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 3