Provinciale Zeeuwsche Courant De wereld en het Indonesische probleem Zaterdag 27 October 1945 Indonesiërs bereid tot onderhandelen UIT DE PROVINCIE Er is tegen deze opvatting van Nederlandsch standpum lieel wat in het midden te bren gen. Een internationaal be stuur over Indië en Indo-China zou aan de historisch geves tigde, in den loop der eeuwen gegroeide situatie abrupt een einde maken. Bovendien zou een nieuwe regeling alleen dan acceptabel zijn, als ook Engeland in Britsch-Indië en Amerika op de Philippijnen zich bereid ver klaarden om hun bestuursver- antwoordelijkheid met anderen te deelen. Zoo niet, dan is zulk een oplossing voor Nederland onaanvaardbaar. Rugby adopteer! Viissingen HET WERELDGEBEUREN Sumner Welles doet een voorstel Voor Nederland alleen acceptabel als hel ook geldt voor Engeland en de V. S. De gebeurtenissen in Indo nesië en overig Oost-Azië hou. den niet alleen ons volk in sterke mate/ bezig, doch vor men een probleem, dat in de geheele wereld de openbare meening beroert. Opvallend is daarbij, dat vrijwel overal een goed begrip aan den dag wordt gelegd voor de enorme moei lijkheden waarvoor de Neder- landsche regeering zich ge plaatst ziet en dat men ook 'bijzondere waardeering toont voor de gematigde houding, die door haar wordt aangenomen. Alleen communistische bladen, als bijv. de Daily Worker, stel. len zich op het standpunt, dat de Nederlanders erger zrjn dan de Duitschers en uit Indonesië verdreven moeten worden. Ook de Australische linksche pers komt af en toe met felle aan vallen op ons Indisch beleid voor den dag. Vrij algemeen is men buiten Nederland van oordeel, dat de oplossing van de problemen in het Verre Oosten beschouwd moet worden als een taak der Vereenigde Volkeren. Dit standpunt wordt onder meer tot uiting gebracht in een door 60 Engelsche Lagerhuisleden onderteekende resolutie, waar in o.m. ook verklaard wordt, dat van de Nederlanders niet gevraagd mag worden, dat zij een houding aannemen, die de Engelschen zelf niet zouden willen aannemen tegenover de Britsche overzeesche rijksdee- len. Aangedrongen wordt op onderhandelingen van onze re geering met de Indonesiërs en tevens wordt gevraagd, dat Britsche troepen niet betrok ken zullen worden in eventu- eele militaire operaties tot her stel der orde. Dit Britsche verlangen om zich toch vooral te onthouden van directe inmènging in de Indonesische kwestie komt ook tot uiting in de Vereenigde Staten,; de Amerikaansche mi nister van buitenlandsche za ken, Byrnes, heeft bijv. ver klaard, dat de V. S. er be zwaar tegen hebben, dat wa pens, geleverd volgens de Leeru en Pachtwet, gebruikt worden voor politieke doeleinden door Britsche en Nederlandsche troe pen. Stappen om dit gebruik te verhinderen zullen, evenwel niet worden ondernomen, Wel is verzocht de Amerikaansche emblemen van wapens, voertui gen en uniformen te verwijde ren. De Nederlandsche regeering behoudt dus de beschikking over het Amerikaansche mate. riaal. Zou dat niet het geval zijn geweest, dan zou de situ atie er hopeloos hebben uitge zien om de eenvoudige redenen, dat wij na de bezettingsjaren niet in staat zrjn, zelf troepen te kleeden en uit te rusten. Ook een gezaghebbende fi- fuur als de vroegere Ameri- aansche minister van buiten landsche zaken. Sumner Wel les, stelt zich op het standpunt, dat de oplossing der moeilijk heden in het Oosten tot de taak der Vereenigde Volkeren be hoort. Hij constateert, dat 500 millioen mensehen om vrijheid en zelfbestuur vragen en dat men dezen eisch niet zonder meer kan voorbij gaan. Over al dreigt het Oosten in vuur en vlam te raken. Welles meent, dat dit groei ende gevaar slechts bezwo ren kan worden, wanneer ieder lid van de vereenigde volken ten volle zijn deel in de inter nationale verantwoordelijkheid draagt en aan de koloniale volken, die luid om vrijheid roepen, de verzekering wordt gegeven, dat onafhankelijkheid en zelfbestuur door de organi satie van de vereenigde volken wordt gegarandeerd, benevens hulpverleening totdat zij ge heel op eigen beenen kunnen staan. Alvorens deze garanties door de organisatie kunnen worden gegeven, moeten de im. periale mogendheden toestem men, dat zy niet langer alleen de verantwoordelijkheid voor het lot van deze afhankelijke volken kunnen handhaven. Nieuws in een notedop Het eerste transport der door de Duitschers geroofde Nederlandsche kunstschatten is uit Duitschland teruggekeerd en te Amsterdam door den Amerikaanschen ambassadeur aan de Nederlandsche regee ring overgedragen. 'Inmiddels is weer een tweede en derde zending aangekomen. Te IJmuiden is per schip de eerste olie voor de Bataaf - sche Petroleum Mij. aange voerd. Te Leunen (L.) is een mijn bij het demonteeren ont ploft. Vier Duitsche soldaten werden gedood. Een Britsche „Mosquito" is in 5 uur en 10 minuten over den. Atlantischen Oceaan gevlo gen. met een gemiddelde snel heid van 712 km per Uur. Otto Abetz, Duitsch am bassadeur tijdens de bezetting te Parijs is in de Fransche be zettingszone gearresteerd. Via Nederlandsch Volksherstel heeft het gemeentebestuur van jjj Viissingen bericht ont- vangen, dat de Engel- !p sche stad Rugby Vlis- singen heeft geadop- teerd. X Deze adoptatie is ont- jg staan door contact met een in Engeland wonen- den Nederlander, Prins genaamd, die tijdens een X bezoek aan ons land tot X de conclusie kwam dat Viissingen dringend hulp noodig heeft en daaraan in Engeland bekendheid 'f heeft gegeven. 'f Rugby is een stad van ongeveer 40.000 inwo- ners, gelegen in Midden- Engeland, 40 km. ten Oosten van Birmingham. T Rugby is ook een be- 4= kend spoorwegknoop- punt op de lijn Liver- poolLonden. Het bezit T groote spoorweg- en T constructiewerkplaatsen. Bekend is het jongens- internaat, dat reeds in 1567 is gesticht en dat wel een 700 leerlingen telt. Communisten in Fransche regeering? De Fransche Communisti sche partij heeft besloten, dat zij „het plan heeft de volledi ge verantwoordelijkheid, ont staan door haar overwinning, voor de regeeringsvorming te aanvaarden'En dat zij „het vaste plan heeft alles te doen om mede .te werken aan de verwezenlijking van het pro gramma van den Nationalen Verzetsraad". Politieke krin gen te Parijs verklaren dat de ze beslissing de deur open laat voor een coalitieregeering van communisten, socialisten en progressieve katholieken. Duitsche atoombomexperimenten in Spanje? Het Fransche Communisti sche dagblad „Le Soir" be richt, dat Duitschers, werken de in Spanje, een atoombom hebben vervaardigd. Zij zou den. ook met succes proeven hebben genomen met een ge heime straal, welke voorwer pen op honderden mijlen af stand in brand steekt. De ge heime laboratoria zouden over verschillende gebieden zijn ver. spreid. Het hoofdkwartier zou in een klooster nabij Toledo ge vestigd zijn. NOBELPRIJS VOOR GENEESKUNDE De Nobelprijs voor genees kunde is toegekend aan den ontdekker van het wonder-ge- neesmiddel penicillin, den Engelschman Alex Fleming en diens medewerkers Boris Chaim en Howard Walter. TROEPENBEWEGINGEN NABIJ IRAANSCHE GRENS? Volgens uit Tebris ontvan gen berichten hebben er bewe gingen van Sowjet-troepen plaats in de buurt van de Iraansche grens, aldus Agence France Press e. Abonn.-pr. 25 ct. p. w. 3.20 p. Rw. Ir. p. p. 3.45. Adv pr. 12 ct. min. p. adv. 2—. Bur. VHse tel. 51'burg tel. 2077, 2924. Goes tel. 2475. Hoofd red G. Baülntljn (.wet red. medew. van dr. W. H. BeeKenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Nummer 169 Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vliflglngen Ley pleegt zelfmoord, Robert Ley, de voormalige leider van Hitiers Arbeids front, heeft Donderdag te Neu renberg zelfmoord gepleegd.' Ley was een. dergenen, die ver antwoordelijk moet worden ge steld voor de deportatie van miliioenen buitenlandsche ar beiders naar Duitechland. BETAALMIDDELEN VOOR HUWELIJK, GEBOORTE, ETC. De Nederlandsche Bank kan aan spaarbanken, handelskan toren enz. een algemeene ver gunning verleenen tot vrijgave van tegoed op girale rekenin gen en voorzoover dit tegoed niet toereikend is, op geblok keerde rekening, ter betaling van de kosten van huwelijk of geboorte. Beschikt kan wor- den over ten hoogste 200 in betaalmiddelen, terwijl boven dien ten hoogste 200 naar girale rekening kan worden overgeschreven. Voor begrafe nis kan over ten hoogste 200 in betaalmiddelen worden be schikt. Spaarbanken, handelsbanken enz. kunnen betaalmiddelen af geven ten laste van tegoed op girale rekening of op geblok keerde rekening, alsmede op geldkaarten van natuurlijke personen die pensioen gemeten, voor pensioenbedragen die vóór 26 Sept. 1945 zijn ontvangeD, voor een periode die na dezen datum eindigt. Spaarbanken, landbouwcre- dietbanken enz. kunnen tegoed op girale of geblokkeerde re kening vrijgeven ter betaling van pacht verschuldigd vóór 31 Dec. 1945, tot een bedrag van 300. Weer omroepbladen. Thans is officieel de goed keuring ontvangen om weer programmabladen voor den radio-omroep in druk te doen uitkomen. Behalve de organen van de vroegere omroepver- eenigingen zal ook verschijnen „Radio Nederland", het offici eel orgaan van de stichting „Radio-omroep in Overgangs tijd". KORTE PREDIKATIE HOE LAAT IS HET De mensch zit altijd te reke nen. Ook de schrijver van een brochuredie ae Werelddienst te Leusden onlangs de wereld instuurde en waarvan de titel hier boven staat. Deze schrijver heeft het over een goddelijk, Uurwerkover de wereldklok der wetmatig heid, over cosmische wetten krachten en stroomingen. Bo vendien ontsluiert hij de toe komst en zegt als alles zoo doorgaat als op 't oogenblik, dan zal het geheeie maatschap, pelijke leven in 191/9 in ae lucht komen te hangen. „Na dien tijd treedt dan een zeven jarige oosmische invloed opOtnstreelcs 1960zal het voor iedereen duidelijk zijn, dat een nieuw tijdperk in de menschheidsontwikkeling is aangebroken Zielig zulke berekeningen. Hoe laat het is t 5 minuten vóór 12 Ik weet het niet en u weet het ook niet, niemand weet het. Jezus Christus zegt alleen en dat is zonneklaar wees bereid Altijd Wees wakker. O ogen open. Wees er byj. Ik ben in aantocht, Zeg niet en denk niethet duurt mij te lang; er komt van den terug keer van den Heer toch niets terecht. Ik kom inderdaad. Verwacht my eiken dag van uw leven. Laat de Kerk op aarde waken Zielen, die onvoorbereid voeren naar de eeuwigheid kunnen voor God niet verschij nen. Wie zal zich kunnen hand haven voor Zijn rechterstoel f Al onze berekeningen falen. Bespiegelingen over het einde van de wereldgeschiedenis baten niet. De bewering het zal mijn tijd nog wel uitdienen is zelfbedrog Gelukkig is alleen de knielen de, vjachtende, naar het kruis opziende mensch, die van harte belijdt U ftSnd zyu in GENERAAL KRULS CHEF GENERALE STAF. Zeer binnenkort zou volgens het Hbld- de benoeming te ver wachten zijn tot Chef van den Generalen Staf van generaal- majoor Mr. H. J. Kruis, thans territoriaal-bevelhebber in Ne derland en chef-staf van het M.G. OOR V. D. LUGT MELSERT VOOR 2 JAAR UITGESLOTEN. De eereraad voor het tooneel had Cor van der Lugt Melsert voor drie maanden geschorst. De heer v. d. Lugt Melsert heeft op 12 Febr. 1942 aan den heer Voute, hetgeen gelijk stond met een mededeeling aan de Duitsche bezettingsautoritei ten, bericht, dat vrijwel alle acteurs niet bereid waren tot de Kultuurkamer toe te treden en van plan waren hun beroep neer te leggen. Thans heeft de eereraad als zijn oordeel uit gesproken, dat v. d. Lugt Mel sert gedurende twee jaar zijn beroep op geenerlei wijze in het openbaar zal mogen uitoefenen. DE VOORLOOPIGE STATEN-GENERAAL. De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp, houdende regelen omtrent de voorloopigo Staten. Generaal aangenomen met 10 tegen 8 stemmen. Tegen stem den de A.R. en de C.H.'s Polle- ma, de Savornin Lohman en De Vos van Steenwljk. BERLIJN 1945. Ten gevolge van een dysen. terie- en typhusepidemie is te Berlin het aantal sterfgeval len zoo groot dat de begrafe nisondernemers en de ovens der vier crematoria worden overstelpt. Het beeld dat Berlijn thans biedt, verschilt weinig van wat men den vorigen winter in Amsterdam kon zien: families die hun dooden op een handwa gen in kartonnen kisten naa: begraafplaats of crematoria rijden. Nieuw beroep op Aowlka, Rusland en China Radio Bandoeng weer in nat. handen. Als onmlddelijk resultaat- van de twee dagen geleden tusschen Soekarno en den poli- tieken adviseur van het Engel sche ministerie van buitenland- sshe zaken, Maberley Denning., gevoerde bespreking geeft een verklaring namens de „Indone sische regeering" van ir. Soe karno uitdrukking aan de be reidheid van de Indonesische leiders om alle belanghebbenr den te ontmoeten (to meet any party) om de toekomst van In donesië te bespreken. Deze beslissing beteekent een aanzienlijke verandering in de houding der Indonesische nationalisten ten aanzien van een bespreking met de Neder landsche autoriteiten, die zij tot dusverre hebben geweigerd te ontmoeten behalve onder auspiciën van geallieerde auto riteiten. Intusschen heeft de Indone sische minister van voorlich ting, Sjarpoedin, later ver klaard, dat alleen besprekingen op internationale basis vrucht kunnen dragen. Ook voorbe reidende besprelcingen zouden alleen gehouden kunnen wor den in tegenwoordigheid van een bemiddelende instantie. Het besluit om zich bereid te verklaren tot onderhandelen werd genomen in een bijeen komst van de republikeinsche regeering samen met het machtige rep. Werkcomité. Een deel der aanwezigen was van oordeel, dat Soekarno als leider van een Indonesische delegatie onaanvaardbaar was voor de Nederlandsche regee ring. Radio Bandoeng werkt weer. Inmiddels is Radio Bandoeng weer in den aether en in In donesische handen. Er werd een beroep op president Tru man gedaan om Amerika en Rusland en China in het huidi ge conflict te doen bemiddelen. In Bandoeng is een nieuw anti-Nederlandsch blad ver schenen, de „Stem der Vrij heid". In deze stad bevinden zich 300 Duitschers in vrij heid. terwijl de meerderheid der Nederlanden zich nog in kampen bevindt. Stakende Indonesiërs in New York. In New York staken de In donesische zeelieden, omdat zij vreezen, dat er wapens naar Indië zullen worden vervoerd. Zij mogen evenwel slechts 30 dagen aan wal blijven, anders worden zij gedeporteerd. Zes groote schenen zitten hierdoor zonder bemanning. Bandoeng hielp zich xeif. Uit Bandoeng wordt bekend, dat de Nederlanders daar reeds voor de aankomst van de Rap- wi de hulpverleening aan krijgsgevangenen en geïnter neerden ter hand hadden ge nomen. Daardoor bevonden zich te Bandoeng by aankomst van de Rapwi reeds 36.000 blanken. Tot dusver werden uit Indo nesië door de Rapwi reeds 75.000 oud-krijgsgevangenen en geïnterneerden geëvacueerd. SPORT DE COMPETITIEINDEELING! Zeeland nog meer geïsoleerd!! In district IV is de indee ling thans bekend geworden. Zeer teleurstellend is wel dat men een aparte Zeeuwsche 2e klas heeft geformeerd, waar door de Zeeuwsche clubs, met uitzondering van ..Viissingen", geen enkel contact meer heb ben met Brabant. Reeds jaren had men dit gevreesd, doch dat men juist nu de Zeeuwsche clubs los laat is ongetwijfeld een stap terug. Laat ons hopen, dat dit van zeer tijdelijken aard zal blyken. 2e KI. C. Goes, Middelburg, Breskens, De Zeeuwen,Terneu zen. Axel. e KI. G. Goes 2, Yerseke, Middelburg 2, R.C.S., Viissin gen 2, De Zeeuwen 2, Zeelan- dia, E.M.M. 3e KI. H. Clinge, Hulst, Sluiskil, Steen, Terneuzen 2, Corn. Boys. 3e KI. I. Aardenburg, Bier vliet, Breskens 2, IJzendijke, Schoondijke, Hoofdplaat, Oost. burg. Op 4 Nov. as. zal de com petitie beginnen. De indeeling van de Zuidelijke eer. ste klasse is als volgt: West-Brabant Zeeland (district 4): Eindhoven, B.V.V.. N.A-C-, Longa. Willem II, Noad, R.K.T.V.V., Baronie-D-N-L., R. B.C., Viissingen, Helmond- Oost-Bra bantLimburg (district 6): M.V.V., P-S.V-, de Spechten, Limburgia, Bra- bantia, Bleijerheide, Juliana, Maurits, Roermond, V.V.V., Sportclub Einina. Goes, Viissingen en Ierseke voor bekerronde geplaatst! Viissingen liet niets aan het toe val over en heeft zich met Goes ge plaatst. Ierseke. dat R-C-S. met 4—3 klopte, heeft zich hierbij gevoegd, doordat het doelgemiddclde haar juist met de hakken over de sloot .lielp. De standen zijn: Goes 4 4 0 0 18—11 8 Viissingen 4 2 0 2 13—8 4 Middelburg 4 112 9—8 3 Terneuzen 4 112 1121 3 De Zeeuwen 4 0 2 2 8—11 2 Ierseke 3 2 0 1 12—10 4 Sluiskil 3 2 0 1 11—10 4 E.M.M. 3 1 0 2 8—9 2 R.C.S. 3 1 0 2 9—11 2 De uitslag van den voor den Zeèuw- schen Schaakbond gespeelden wed strijd 's-.H. Arendskerke-Middelburg II was ais Volgt, Eerstgenoemde: 's-H. Heer Arendskerkc, tweede Middelburg II. P. WeststrateJ. de Baare 0l L. BakkerH. J. Kraak, afgebroken: C A. TholenaarP. de Zeeuw 0l J. TholenaarH. Witvoet 0I; W- KoleJ. Sinkc 01; J. Nieuwenhuyse I. SJ5 Blokpoel 01; B. BaarsJ. Mondeel 10; J. KoleL. J. Woud stra Vi—Yi', B. Weststrate—K. J. Holster 0—1M. Sanderse jr.J- Goedbloed 01. De voorloopige uitslag is dus dat Middelburg II wint met 7J£ Zaterdag vierde de schaakyer. te Sluiskil haar 5-j. bestaan Er werd een wedstrijd gespeeld met de Schaakver „Terneuzen", waaraan in totaal 40 spelers deelnamen. De heer H. Voorhans. oud lid van de sdtaakrer. „Middelburg" en vm secretaris van den Zeeuwschen Schaakbond, thans woonachtig te Sluiskil, had zich voor deze viering buitengewoon veel moeite gegeven- Voor den aanvang van den geza- menlijken maaltijd hield de voorzit ter van den Z.S B., de heer J. M. Mullié, een vurige propaganda- speech. Op 3 Nov. a s. zal er een wedstrijd O. Zeeuwsch-Vlaandcren— overig Zeeland plaats vinden- De wedstrijd SluiskilTerneuzen eindigde zooals te verwachten was in een groote overwinning voor Ter neuzen. Er is een wedstrijd begon nen om het kampioenschap van Z. Vlaanderen, welke tevens een voor wedstrijd is voor het kampioenschap van Zeeland. HOOGWATER VIISSINGEN. Zondag 7.04 en 19.49, resp. 1.37 en 1.43 m. N.A.P- Maandag resp. 8.22, 21.17, 1.19 en 1.31. KERKNIEUWS Ned. Herv. kerk. Beroeper: te Eefde P. J. F. van Voors,. Vader te Nisse. Aangenomen naar Vrouwen polder J. J. P. Valeton, hulp- pred. aldaar. 1 naar Utrecht Ph. A. War ners te Almelo (vroeger te Koudekerke) Ds. A. de Reuver is voorne mens 6 Nov. a.s. afscheid te ne men van de Oud. Geref gem. van Kralingscheveer om 14 Nov. d.o.v. intrede te doen te Ter neuzen, na 's middags tevoren te zijn bevestigd door ds. J. v. d. Poel van Gicssendam. Chr. Geref. kerk. Bedankt voor Amsterdam-C.: M. Baan te Bussum; voor Oosterbeek W. Baaij te Thoten. Ds. G. H. Kersten. De gezondheidstoestand van de. G. H. Kersten, predikant bij de Geref. gem. van Rotterdam, is van dien aard, dat hem voor- loopig nog algeheele rust voorgeschreven. UITSPRAKEN VAN HET TRIBUNAAL Het Tribunaal deed Vrijdag in de zitting te Goes de vol gende uitspraken in de op 12 dezer aldaar behandelde zaken Pieter Frangoïs van Houte, 22 jaar, landarbeider te Waar de, die lid was van de N.S.B. en de N.S.K.K. en de Zeeuw sche Stroom bezorgde. Vonnis 4 jaar interneering met ver beurdverklaring vermogen. Willem Corstanje, 49 jaar, landbouwer te Borssele. die lid was van de N.S.B., de land wacht, den Volksdienst en Win terhulp en ook de Zeeuwsche Stroom verspreidde, hoorde zich veroordeelen tot 10 jaar inter neering met verbeurdverkla ring vermogen. De 52-jarige landarbeider Frans Walhout te Borssele, die symphatiseerend lid is geweest van de N.S.B. en lid van den Volksdienst. werd veroordeeld tot 3 jaar met verbeurdverkla ring vermogen. Tegen den 47-jarigen werk man Gerard Marinus Geense te Ellewoutsdijk, die symphati seerend lid van de N.S.B. en lid N.A.F. en Landwacht is geweest, werkte by de Todt en algemeen leider was van de Ocker-Action, luidde liet von nis 3 jaar met verbeurdverkla ring vermogen tot 1400. De 25-jarige landarbeider Adriaan Cornells Braam uit Waarde, die lid was van de N.S.B. en de landwacht, hoor de zich veroordeelen tot 2 jaar interneering. Ten slotte luidde het vonnis tegen den 34-jarigen landbou wersknecht Pieter Jansen uit Kruiningen, die lid of sympha tiseerend lid was van de N S.B. 3 maanden en ver beurdverklaring van de helft van vermogen. ZON EN MAAN. Zondag komt de zon te 7.27 op en gaat te 17.20 onder. Maandag te resp. 7.29 en 17.18 De maan komt Zondag te 23.51 op en gaat te 15.09 on der. Maandag gaat zij te 15.31 onder. DE DIJKEN HOUDEN HET! Toen Donderdag en Vrydag de felle Zuidwesten, wind was aangewakkerd tot een zwaren storm, was er voor de bevol king van Walcheren slechts één vraag: Zullen de dijken het houden? Het verheugt ons te kunnen mededeelen, dat alle dijken Inderdaad het geweld van de woeste, beukende gol ven. hebben doorstaan. De conditie van de dyken bleek ondanks de drie dagen stormweer zelfs van dien aard, dat de verlofgangers uit Slie>- drecht normaal naar huis kon den. Alleen het vervoer baarde eenige zorg omdat de reis per schip door den storm ditmaal onmogelijk was. Ook de waterkeerende binnen dijken in het oostelijk deel van Walcheren hebben het tijdens den storm goed gehouden. Langs den trekdrjk tusschen Nieuwland en Fort Ramme- kens waren reeds gedurende het voorjaar en den zomer voorzieningen aangebracht, terwijl vóór den Westelijken havendyk steen gestort was. By de Middelburgsche be graafplaats moesten tijdens den storm versterkingen van zand zakken en rijshout worden aan. gebracht. De schade is echter niet zeer belangrijk. HET MINISTERSBEZOEK AAN ZEELAND. In verband met de zeer slechte weersomstandigheden hebben ir. Ringers, de minister van openbare werken en de mi nister van sociale zaken, de heer Drees, de reis naar Z. Vlaanderen Vrijdag niet F®7 vliegtuig maar per auto ge maakt. Des morgens arriveer den zy in Oostburg waar in tegenwoordigheid van den com missaris der Koningin met de verschillende burgemeesters geconfereerd werd. O.m. werden huisvestigspro- blemen en de wederopbouw van Sluis besproken. Des middags werd een be zoek gebracht aan den Nolle- dijk, waarna de heeren naar Middelburg gingen, waar zij op het raadhuis besprekingen voerden met den dienst van den wederopbouw. Op het pro gramma van Zaterdag stond een bezoek aan Veere en Westkapelle. De nacht van Vrijdag op Zaterdag werd doorgebracht in Goes. GELD VAN GEREPATRIEERDEN. Onlangs berichtten verschei dene bladen dat gerepatrieer- den, die aan de grens Neder landsch geld moesten afgeven, een gedeelte daarvan konden terugkrijgen. Dit bericht is niet juist. Het Prov. Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Middelburg heeft officieel bericht ontvangen, dat een re geling inzake deze materie nog in voorbereiding is. STATION TE RILLAND AFGEBRAND. Door onbekende oorzaak brak Woensdagnacht brand uit in het station van Rilland Door den krachtigen wind greep het vuur snel om zich heen, waardoor niets gered kon worden. Het station is met heel den inventaris tot den grond toe afgebrand. Ook de bezittingen van den stations chef gingen verloren. De trei nenloop ondervindt geen stag natie. Proefvlucht naar Ned. Indië met medeneming van post De directeur-generaal der P.T.T. maakt be kend: Op 7 November as. zal van regeerings- wego een proefvlucht naar Nederlandsch-Indië worden uitgevoerd. Het toestel vertrekt dien dag van het vliegveld Schiphol en zal na 4 of 5 dagen te Batavia lan den. Met deze vlucht zal post voor geheel Ned.- Indië worden meegege ven- Ter verzending zijn toegelaten gewone (niet aangetcekende) brieven cn briefkaarten. Ex-burgemeester Tuiten kreeg een beroerte Vrydag zou de 64-jarige N. S.B.-burgeraeester van West kapelle en Kloetïnge, Mart. Tuiten, zich voor het Tribunaal te Goes hebben moeten verant woorden. De zaak moest ech ter worden uitgesteld daar Tui ten een beroerte heeft gekre gen. Donderdagochtend ontdekte men dat van het lieeren-mode- rnagazijn van den heer J. Kla ver, gevestigd in den noodwin- kel aan de Bierkaai te Middel burg, van de etalage een plank verwijderd was. Bij onderzoek bleek, dat verscheidene hee- renco'stumes en andere goede ren uit den winkel waren ver dwenen. Een onderzoek wordt ingesteld. In verband met de herden king van de bevrijding op 30 Oct. a.s- zal te Kattendijka om 8 uur in de Ned. Herv. kerk een herdenkingsdienst worden gehouden waarin ds. C. E. van Voorthuysen zal spreken. Het zangkoor en een koperkwartet verleenen hun medewerking. Maandag a.s. zal de gedenk steen voor wijlen den heer F. P. de Graaf, in leven hoofd van de Chr. school te Kapelle-Bie- zelinge, geplaatst op de alg. begraafplaats te Kapelle, wor den overgedragen aan de fami lie. Dondejxlag herdacht Rilland, de bevrijding. In verband met. het slechte weer werden de toespraken in de Ned. Herv. kerk gehouden. Burgemeester Kakebeeke herinnerde in een rede aan de gebeurtenissen in de bezettingsjaren en herdacht degenen die bij de bevrijding om het leven kwamen. Vervol gens sprak pater Gardiaan die in scherpe bewoordingen erop wees hoe vele dorpsgenooten door verraad waren gevallen. Het R.K. en het Ned. Herv. kerkkoor lieten enkele liederen hooren. Na deze bijeenkomst werden kransen gelegd op het massa graf, van den Canadeeschen soldaat en van den heer Ste vens en later op de R.K. be graafplaats op het graf van den heer Kloek. Des avonds was er in de R.K. kerk een danklof en in de Ned. Herv. kerk een dank dienst- Te WllheUninadorp bestaan plannen tot de stichting van een vereenigingsgebouw. De commissie bestaande uit de heeren C. Burger, L. Broere en C. Mol, heeft veel belang stelling van de zijde der ver- eenagingen. Op 31 Oct, zal in Terneu zen een persconferentie wor den gehouden over het beleid van het ministerie van nijver heid bij het herstel van ons land. Oostburg herstelt zich lang zaam van zijn oorlogswonden. Nadat vorige week ae straat verlichting in bescheiden om vang is hersteld, is Dinsdag het gasbedryf begonnen met de levering van gas. Wat dit zeggen wil. zal iedereen besef fen, die gezien heeft in welk een desolaten toestand de fa briek zich na de bevrijding be vond. De fabriek is inwendig practisch vernieuwd. Meer dan 500 verwoeste per- ceelen in de gemeente moesten bovendien afgesloten worden, terwijl verschillende bommen de leiding in de straten ernstig beschadigd hadden. TRAGISCH ONGEVAL. Toen Donderdagavond Nar dus van Wieringen, die dien dag juist 63 jaar werd en die dienst deed op het veer bij Kats, het schip zou meereb had hij het ongeluk overboorc te vallen. De man kwam op het berghout terecht en was op slag dood- Het lyk kon ge borgen worden. De lessen van den cursus voor Bijzondere Kerkelijke Ge zinszorg zyn te Goes begonnen De B.K.G. wil het Nederland sche gezin er bovenop helpen, omdat een volk alleen gezond kan zyn wanneer de gezinnen gezond zijn. Het internaat, West wal 38. is een gezellig, fijn thuis ge worden waar de meisjes met lust studeeren en wonen. Er zijn echter nog een aan tal plaatsen open Meld je direct aan. Adres: Mevr. v. d Waey, Kamperfoeliestraat 26. De cursus duurt 4 maanden Na afloop worden nog enkele maanden in colonneverband gewerkt, daar in Nederland, waar dit het meest noodig is. Hierna kan ieder kiezen, waar ze het liefst wil werken. In de te Utrecht gehouden vergaderirg van den Ned. Chr P. "itieambtenaren Bond is tot hoofdbestuurslid ^md de heer W. de Wolf te Viissingen. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. kerk; Goes: 9.30 ds. Dankbaar, 5 ds Korevaar, Woensdag: Goes: ds. Odé, Wil- helminadorp ds. Korevaar, bei de 8 u. bidstond kerkhervor ming. 's-Heer Abtskerke: 9.30 ds- Evelein, 2 dhr. Louwerse. 's-Heer Arendskerke: 10 ds. J. H. Kluiver, 2.30 ds. v. d. Waa 's-Heer Hendriks kinderen 5 ds. Zandee. Kat- tendljke; 9.30 en 2 candidaat B. Breek van Amsterdam. Kloetïnge: 10 en 2-30 ds. El- derenbosch. Lewedorp: 10 ds. v. d. Waa. Wilhelminadorp: 10 ds. Odé, 3 ds. Dankbaar. Wol- phaartsdijk: 10 ds. Korevaar, 2 30 ds. Elzenga. Driewegen: 9.30 ds. v. Burgeler- Ovezan- de: 2 ds. v. Burgeier, (Ma. 5 herd, bevrijding). Nieuwdorp: 10 en 2-30 ds. Luuring. 's- Heerenhoek: 4.30 ds. Luuring. Baarland: 9.30 en 2 ds. Ber.è- der. Kapelle: 10 ds. Drost sr., (ber.), 4.30 ds. Drost jr. (in trede). Hoedekenskerke: 9.30 (H.D.), 2 (H.A.) ds. Hulsber gen. Waarde: 9-30 ds. War- molts, 2 ds. v. Heuven. Elle- woutsdyk: 9.30 ds. v. Willens- waard. Biezelinge: 9.30 (H. Av.), 2 (Dankz.) ds. v. Steen bergen. Aardenburg: 11 ds. v. Royen, St. Kruis: 9.30 ds. v. Royen. Biervliet: 10 ds. v. d. Ham. Groede: 5.30 (H. Av.) ds, Derksen- Nieuwvliet: 10 ds. Derksen. Oostburg: 11 ds. Oort, 2.30 geen dienst. Retran- chement-- 9.30 ds. Oort. Schoondijke: 10.30 ds. Franke. IJzendyke: 2.30 ds. v. d. Ham. Terneuzen: 10 ds. Sickesz, 2.30 dr- Cazemier. Sluiskil: 10 dr. Cazemier, 2.30 ds. Sickesz. Hoek: 10 ds. Kromhout, 2.30 Geref. kerk: Aarden burg: 9.30 en 3 ds. Tiemens. Kapelle: 10 en 2.30 ds. Scheele. Geref. gem.: Hoedekensker ke: 9.30, 1.30 en 5 leesd- Waar de: vm., nm. en av. leesd. Doopsgez. gem. Aarden burg: 10 ds. Nolthenius. Goes: 10 mej. dr. Bakkex\ Vry Evang. gem.: Goes: 9.30 dhr. C. Duvekot, 6 dhr. P. Geene.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 3