Provinciale Zeeuwsche Courant Nog allesbehalve rustig op Java Zaterdaj 13 Octobsr 1943 KORTE PREDICATIE De wederopbouw van Nederland Dijk te Westkapelle gedicht. UIT DE PROVINCIE Voor het eerst na 3y2 jaarlvan de organisatie die zich be- wapperde Woensdag de Neder-1 landsche vlag van het paleis van den Gouverneur-Generaal. Naar men verklaart, is Batavia] momenteel de eenige plaats op Java waar rust heerscht. Nederlandsche troepen heb ben het vliegveld van Palem- bang bezet en zijn vanuit de lucht door geallieerde bom menwerpers van wapens en voorraden voorzien. Na oen recordreis van 19 da gen zijn de „Jacob van Heems. kerck" en de „Jan van Galen'' in de Indische wateren aanj kernen. Volgens A.N.P.-Aneta is er een splitsing in de nationalis tische beweging. Er is een groep die zich tegen Soekarno stelt. Een speciale correspondent van de „Times" te Batavia seint dat het gepeupel de con trole heeft gekregen over ge deelten van den spoorweg Ban- doeng-Batavia. Hij bevestigt dat 2 Nederlanders, 3 leden van de Indonesische politie en 1 Chinees zijn vermoord in den trein die het station Bandoeng op 4 Oct. verliet, waar het ge peupel volkomen de vrije hand had. Andere Chineezen in den ►trein werden onder bedreiging van machinegeweren gedwon gen trouw te zweren aan de Indonesische republiek. Een Australische persfoto graaf, die op 9 October uit Soerabaya via Bandoeng in Ba tavia aankwam, beschreef den tocht als een nachtmerrie, hoe wel hij in het bezit was van een pas die door den „min. v. buit zaken" van Soekarno was ge- teekend. Op ieder station werd de .trein onderzocht door een aan tal jongemannen die met spe ren en messen gewapend waren en die de passagiers, die geen pas bij zich hadden, deden uit stappen. Intusschen hebben Britsche en Nederlandsche autoriteiten zig houdt met de verzorging van ex-gevangenen, een bezoek aan Soekarno gebracht om op |zuiver menschleijke gronden te protesteeren tegen de tegen werking en moeilijkheden die deze organisatie door geheel Java van de nationalisten on dervindt. Soekarno, voegt de coiTes- pondent eraan toe, beloofde alle medewerking te zullen verlee- nen, maar of hij in feite de controle over de extremistische groepen bezit, zal de volgende dagen nog moeten blijken. Volgens een officieel Britsch rapport zijn ongeveer 30 plun deraars in Batavia gearresteerd en wordt de toestand in het binnenland beschreven als aan merkelijk verslechterend. In Bandoeng fungeert een 22- jarige majoor van het Britsche leger als town major- Majoor Frank Gray van de luchtlan dingstroepen is indertijd achter de linies op Malakka neergela ten en was een van de drie eerste parachutisten die in Singapore landden. In een tijd van drie weken is hij opgeklo- men van luitenant tot majoor. Vanuit Engeland is een schtp met 2000 Nederlandsche solda ten naar Indië vertrokken. In verband met de havenstakin gen, hadden zg het schip zelf geladen. ONRUST IN* PALESTINA. Duizend Joden hebben een kamp bij Haifa bestormd waar door 200 Joden, die clandestien in Palestina waren gekomen en thans opgesloten zaten, konden uitbreken. Zij zijn in de heuvels gevlucht. Een ge heime zender, „Strijdend Is raël" genaamd, heeft dit voor val een begin van den Jood- schen tegenstand genoemd In tusschen is een nieuwen aan val op een opleidingskamp voor de Joodsche brigade ge daan, waar wapens werden gestolen. Amnestie in Spanje, In Spanje zullen naar offi cieel medegedeeld wordt, ge meenteraadsverkiezingen wor den gehouden, voorts een volksstemming over de door den Cortes genomen besluiten, terwijl voorts qen algemeene amnestie voor politieke gevan. genen wordt afgekondigd. LASTIG! Rudolf Hess, die naar Neu renberg is overgebracht, is daar thans een verhoor afge nomen. Hij verklaarde niet langer dan 10 dagen te kun nen terugdenken Nieuwe Russische autogiro. De Russen beschikken thans over een nieuw model auto giro met 2 motoren en 2 schroeven. Het toestel wordt gebruikt om passagiers, post en lading af te leveren in stre ken, waar geen vliegvelden zijn, bijv. in N. Rusland en Siberië. De machine kan een snelheid ontwikkelen van 185 K. p/h en stijgt 6 m. per sec. De passagiers stappen in of uit met behulp van een touw ladder terwijl de autogiro in de lucht blijft hangen. LAFFE MOORDENAARS GEVAT. In de Harskamp zijn enkele leden van de landwacht opge spoord, die, werkzaam in het speciale commando van Feld- meyer, de voormalige leider van de Germaansche SS., de burgemeesters van Asten' en Someren hebben vermoord De daders hebben een bekentenis afgelegd. Een der slachtoffers, dat kon ontkomen, heeft aan de Helm. Crt. een verslag gege ven van de toedracht van den moord. Op een nacht in Aug. 1944 werd de zegsman, de heer IJsbout, des nachts van het bed gelicht met de mededeeling dat hij mee moest naar Vught voor een verhoor. In den auto zaten ook de burgemeesters van Asten en Someren. Nadat men een eind had gereden, stopte de auto plotseling mid den op een weg, zgn wegens motorpech. De drie heeren moesten ook uitstappen en in het licht van de koplampen gaan staan. Plotseling werd een schot gelost dat IJsbout in een arm trof. De zaak over ziende, was hij direct zoo bij zijn qui-vive om zich te laten vallen alsof hij doodelijk ge troffen was. Langs den berm van den weg bleef hg onbe wegelijk liggen. Hij hoorde daarop nog een tiental schoten die de burgemeesters doodelijk troffen. Toen de moordenaars hun luguber werk beëindigd hadden, zag men IJsbout nog liggen. Eén adviseerde om hem nog een schot in den nek te geven, maar omdat hij toch „dood" was, deed de andere landwachter dit maar niet. Dit werd voor IJsbout de redding. De auto met de moordenaars verdween, zonder zich verder over de slachtoffers te bekom- OVER EEN MAAND EEN NOODPARLEMENT. De Tweede Kamer heeft Donderdag met 5114 stem men het wetsontwerp houden de regelen omtrent de voor- loopige Staten-Generaal aan- jenomen. Alleen de anti-revo- lutionnairen stemden tegen. De min.-pres. deelde mee dat er naar hij vertrouwt, over 4 of 5 weken een ncod- parlement zal zijn. Voordien zullen geen zaken brj K B. worden afgedaan, die kunnen wachten CREDIETEN VOOR DEN MIDDENSTAND. Binnen zeer korten tijd zul len enkele tientallen millioenen beschikbaar zijn voor midden- standscredieten aan zaken, die door oorlogsomstandigheden in den ruimsten zin in moeilijkhe den zgn geraakt of kunnen ge raken. GEEN AFWIJKING VAN BETALINGSGEWOONTEN Op het oogenblik valt bij een deel van het publiek de neiging te bespeuren om zooveel moge lijk contant geld in handen te houden of te krijgen en om alle betalingen zooveel moge lijk door overschrijvingen te verrichten. Eenerzgds wordt dan ook geklaagd over ver koopweigering door winkeliers, die uitsluitend contant geld willen accepteeren, terwijl an derzijds bepaalde personen, die altijd contant betaalden, alleen door middel van een overschrijving aan hun ver plichtingen willen voldoen. Deze abnormale voorkeur voor contant geld, gepaard gaande met het vasthouden van een onnoodig groot bedrag daarvan, kan het betalingsver keer alleen maar bemoeilijken. De minister van financiën wijst er zeer nadrukkelijk op, dat hij niet van plan is de papiergeld circulatie ten behoeve van zul ke practgken te vergrooten. Tegen deze elementen, die blijkbaar hun verantwoordelgk- heid ten aanzien van het her stel van ons land niet willen beseffen, zal krachtig worden opgetreden. In principe wijke men zoo weinig mogelijk van zijn vroegere betalingsgewoon ten af. Ten aanzien van alle onrede lijke afwijkingen van bestaande betalingsgewoonten, herinnert de minister van financiën daar om aan de verordening no 143 van den chef van. den staf M.G. van 13 Sept. jl„ waarin zware straffen zijn gesteld op ieder saboteeren van de geld- saneeringsmaatregelen De namen van hen, die zich hier aan schuldig maken, kunnen worden gerapporteerd aan de afd. geldwezen van het mi' nisterie van financiën, Kneu terdijk 22, Den Haag, met ver melding op de enveloppe van de woorden: „afwijking beta lingsgewoonten" Indien bij on derzoek blijkt, dat op laakbare wijze is opgetreden, zal het ministerie van financiën boven dien niet aarzelen om de schuldigen uit te schakelen van alle deblokkeeringsvoor- deelen. Abonn.-pr. 25 Ct. p. w. J 3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv f 2.— Bur. Vll8singen tel. 10, M'burg tel. 2077 eD 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Hoofdred. E. P. Zandljls imet red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Nummer 157 Druk fa. F. v. d. Velde Jr.. Vllsslngec GEBREK GEHAD NEDERLANDSCHE VLIEGERS ONDERSCHEIDEN- Op het vliegveld Ypenburg bij Den Haag had de uitreiking plaats van onderscheidingen aan 18 officieren en onderoffi cieren van de Ned. luchtmacht die blijk hadden gegeven van bijzonderen moed -tijdens den strijd in Europa. Behalve Z.K.H. Prins Bern- hard, die persoonlijk de decora ties uitreikte, waren o.a- aan wezig de ministers van Oorlog en Marine. Restaurants bonvrg. Op het oogenblik is bij het rijksbureau voor voedselvoor ziening ernstig de mogelijkheid in studie om de restaurants ge heel bonvrij te maken. Koffie en -thee zijn deze of de volgen de maand te verwachten. Ook gedistilleerd komt weer in de distributie en tegen Januari wordt verbetering van de bier positie verwacht. Bovendien zal begin volgend jaar wijn uit Frankrijk worden geïmpor teerd. Ziekengeld aan wachtgelders- In het bestuur van de stichting van den arbeid is ter sprake gekomen de hoogte van de ziekengelduitkeering, die wachtgelders ontvangen. Aan gezien het bestuur van mee ning was, dat een uitkeering tot 80% van het ontvangen wachtgeld wel zeer laag moest worden geacht, is aan den minister van soc. zaken ver zocht een wetwijziging te be vorderen in dier voege, dat in de toekomst aan wachtgel ders ziekengeld zal worden verleend ter hoogte van het wachtgeld. Boeken gevraagd. a kampen in Engeland, Schotland en Ierland wordt mo menteel een aantal manschap pen opgeleid, die deel uit ma ken van onze expeditionnaire macht. Allen in Nederland die boeken hebben te missen, wor den verzocht deze ter beschik king te willen stellen. Men kan de boeken ingepakt of eventu eel ook o.ningepakt afgeven bij het naastbijzijnde postkantoor. De postkantoren zullen de boeken naar het bureau A.V O.S. te Rotterdam dirigeeren, dat voor de doorzending zal zorg dragen Hef is vermoedelijk al Zater dagavond, als u deze regels leest of herleest. Het werk is gedaan. De rust is zoo langzamerhand gekomen. Morgen is het Zondag en nu is het oogenblik gekomen om dc rekening van deze week op maken. Wat was het voor een week Een week met veel sombere dingen De zwart gekleurde be richten uit Indië vermenigvuldig den zich. De alarmeerende reeks gebeurtenissen van de 2e week van October 1944 kwam" ons op nieuw voor den geest. U bracht misschien een bezoek bij een erstige zieke. H hoorde van ct had te maken met gezinsmoei lijkheden. schreef gezakte huwe lijken. U ving iets op over- overVul maar in. En nu stelt Jezus ons aan het einde van deze week een vraag, zijn doordringende vraagHeeft het u ook aan iets ontbroken7 (Lucas 22 35). Neem deze vraag in vollen ernst en doordenk haar persoon lijk. Heb ik deze week, deze 7 dagen aan iets gebrek qehad Een half jaar geleden waren in ons land menschen. die aan alles gebrek hadden. Aan alles. Aan het allernoodigste en aan het allereenvoudigste. aan een droge tarweboterham en aan een voedzame kleiaaardappel. Vergelijken wij dien tijd deze week, dan kunnen wij met anders dan op Jezus' neiliqe vraag had u gebrek volmondig antwoorden: Aan niets, aan niets Jezus is herder van zijn scha pen. En zoo lang zij zich daar van bewust zijn. ontbreekt het hun aan niets. Jezus, de volmaakt barmharti ge, houdt u staande. En dan gaat het goed. Bij Hem komen wij nooit iets te kort. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Gebrek gehad Voltrekt niet! De God des heils wil mij ten herder wezen. 'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vreezen. GIRODIENST HEROPEND. De Postcheque- en girodienst is heropend voor de uitvoering van opdrachten tot overschrij ving en uitbetaling. Bij het geven van opdrachten moet men duidelijk onderscheid ma ken tusschen geblokkeerdeen girale tegoeden. Stortingen bij de kantoren der posterijen zullen eveneens weer mogelijk zijn. De gestorte bedragen zullen echter niet op girale rekeningen worden ge boekt, waarover dus alleen pei overschrijving mag worden be schikt, behoudens eenige moge. lijkheden tot opneming van contant geld- Geld voor verpleegden enz. De Ned- Bank heeft een al gemeene vergunning tot het uitkeeren in Nederlandsche be taalmiddelen aan bewoners van sanatoria, ziekenhuizen, her stellingsoorden, tehuizen vooi ouden van dagen, internaten, diaconale instellingen en soort gelijke inrichtingen van de -te genwaarde van gedurende de periode: 12 Sept. t.m. 2 Oct. 1945 bij hen ten behoeve van genoemde personen gestorte, inmiddels buiten omloop ge stelde bankbiljetten, muntbil jetten en zilverbons, en zulks onder de volgende voorwaar den: de uitkeering der betaal middelen mag alleen geschie den ten behoeve van personen die niet beschikken over een geldkaart. Tot nader bericht mag niet worden uitgekeerd dan 100 per persoon. Deze vergunning is geldig tot 16 December a.s. De Russische en Britsche troepen hebben Teheran, de hoofdstad van Iran, verlaten. Van de Amerikaansche troepen is het grootste deel reeds ver trokken In China is volledige over_ eenstemming bereikt tusschen Tsang Kai Shek en de com- cunisten. Beide partgen hebben concessies gedaan- Cijfers over de vernieling en de materialen-positie. „Er zijn 130.000 woningen in Nederland tijdens den oorlog vernield of zwaar beschadigd; licht beschadigd (tot een schade van minder dan f 3000) zijn 300.000 woningen. En van deze laatste zullen voor het einde van het jaar 200.000 weer in bewoonbaren staat verkeeren", zoo deelde dr. ir. Z. Y. van der Meer, lid van het college yan algemeene commissarissen voor den wederopbouw van Nederland, mee op 'n persconferentie te Groningen. Noodherstel vormt de eerste den woningvoorraad van 31 phase van den wederopbouw - -- en daarom wordt een belang rijk deel van het materiaal dal beschikbaar is, gereserveerd voor dit herstel. De Indertijd geuite wensch, dit jaar 2/3 van die gevallen onder dak te hebben, zal in vervulling gaan Enkele cijfers Hengelo 3000 gevallen, vóór 15 Oct. alles onderdakVenlo 9000 geval len vóór 15 Oct. onderdak 4000; N. Limburg 19.000 ge vallen, vóór 15 Oct. onderdak 7000; Z. Vlaanderen 300C gevallen, vóór 15 Oct. onder dak 2800; Betuwe 13.294 ge vallen, vóór 15 Oct. onderdak 8000. Met opzet wordt hier ge sproken van onderdak, omdat een volledige herstelling dat ook ruiten, dakpannen enz. zou inhouden, in vele gevallen niet kon geschieden. Vaak heeft men zich moeten behelpen met asphaltpapier inplaats van pannen en met cartonglas oi cellophaanglas inplaats van vensterglas. Toch zal het nog zoo zijn dat er alleen al van de zgn. 300.000 lichte gevallen nog 100.000 niet behandeld kunnen worden voor het in vallen van den winter. In Friesland is vernield en zwaar beschadigd van Dec. 1940; in Groningen is dit percentage i/, en in Drente 9.6 Ter vergelijking Zee land 26.6 Gelderland Noord-Brabant 8.1 Het is duidelijk dat met de mate- riaalverdeeling rekening ge houden moet worden met deze omstandigheid. Noodwoningbouw is een noodzakelijk kwaad. Noodzake lijk omdat over het geheele land rond 100.000 woningen zijn vernield en zoodanig be schadigd, dat ze voor bewoning niet meer geschikt of geschikt te maken zijn. Dit aantal is te groot om zonder noodvoorzie ningen den permanenten nieuwbouw af te wachten. Het aantal noodwoningen is be paald op 6000. De eerste hon derd zijn reeds gereed ge komen, terwijl ruim 1500 op het punt staan gereed te komen. Wat betreft de havens Hoek van Holland zag sinds de bevrijding tot op dit moment 363 koopvaardijschepen pas- seeren naar Rotterdam. In IJmuiden met richting Am sterdam was dit aantal 209. De schaderegeling voor noodverzieningen zal door het rijk geval voor geval worder vastgesteld, waarbij als crite ria worden aangehouden de maatschappelijke welstand het economisch belang van den bezitter. Dit geldt uitsluitend voor bedrgven. DE MATERIALEN POSITIE. De cement-positie is niet on gunstig. Er wordt in het zuiden 25 tot 30.000 ton per maand vervaardigd, hetgeen in ver gelijking met twee maanden geleden een verbetering is van 10.000 ton per maand. Het hoogoven-cementbedrijf in Vel- sen produceert thans 8000 ton per maand. Ook de invoer van de in het buitenland bestelde cement begint te komen. Er is de vorige maand bijv. 3000 ton uit Engeland binnengeko men Het verbruik van hout is voor de bouwnijverheid geschat op 700.000 m3. Er is in het buitenland gekocht 375.000 m3. Voor bouwdoeleinden is reeds aangekomen 75.000 m3. Twee maanden geleden was dit nog niet meer dan 10.000 m3. De glaspositie is slecht Er is uit België gekomen 60.000 m2. Minister Vos heeft dezer dagen persoonlijk in dat land geprobeerd meer te krijgen en het zal hem waarschijnlijk ge lukken. Wat er nu is aangekomen, is echter slechts een druppel op een gloeiende plaat, want de behoefte is ongeveer enkele millioenen m2. Er is 300.000 m2 „tuindersglas" geleend bij de Westlandsche tuinders, die echter de toezegging hebben gekregen dat de overheid er voor zal zorgen dat de tuin ders in de gelegenheid gesteld worden zich houten ramen aan te schaffen De productie van dakpannen en steenen neemt slechts lang zaam toe als gevolg van het gebrek aan kolen. In toene mende mate kan, dank zij een iets ruimeren invoer van as- phalt-papier, van dit dakbe dekkingsmiddel gebruik wor den gemaakt, waardoor een voortdurend grooter wordend aantal huizen regenvrij ge maakt kan worden PREDIKBEURTEN Ned. Herv. kerk: Arnemui- den: 10 en 6 dhr. Postma, 2 ds. v. Woerden; Oostkapelle: 10 (H.Av.) en 7 (dankz-) ds. Don, 2 (Duinbeek) ds. Don. Klevers- kerke- 10 ds. v. Woerden. Serooskerke: 10 ds. Valeton, 7 ds. Visser. Souburg: 2 ds- Spij kerboer. Vrouwenpolder: 10 ds. Visser Nw.. en St. Joosland: 10 ds. Waardenburg (H.Av-), 2.f~ ds. Bartlema. Geref. kerk: Vlissingen: 8.30 (H-Av.) en 2.30 ds. Smeenk. Evang. Luth. kerk- Middel burg: 7.30 n-m. ds. Noltë. Vlis. singen: 10 ds. Nol te. Geref. kerk (H.V.): 10 ds. Hasper. Chr. Geref. kerk: Middel burg: 10 en 3 prof- Wisse. Vlissingen: 9.30 en 5 leesd. Vrijgem. Geref. kerk: Mid delburg (Eng. kerk)2.30 en 6.30 dhr- v. Riet. Geref. gem.: Arnemuiden en Middelburg: 9.30, 2 en 6 leesd. Vlissingen: 9.30, 2-30 en 6.30 leesd. Ver. v. Vrijz. Herv.-* Middel burg: 10 ds. Hanneman, Vlis singen: 3.30 ds. Hanneman. Waalsche gemeente: Middel burg: 10-15 ds. Hayet. Leger des Heils: Middelburg 10 en 7.30 maj. Kooistra (Uit zending kand.), 4 openl- samen komst, Dam. Vlissingen: 9.30 en 7 Kad.-kapt. Gerstel. Officleele publicaties De distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat van Maandag 15 Oct. t/m Vrijdag 26 Oct., bonkaarten voor de 12e pericde, benevens Textiel- en Lederkaarten zul len worden uitgereikt. De uit reiking vindt plaats volgens onderstaand schema, aan de loketten 14 en 16 ten kantore Bellamypark 43, Vlissingen Maandag 15 Oct. letters A, C: Dinsdag 16 Oct. B; Woensdag 17 Oct. D, E, F; Donderdag 18 Oct. G, H, I; Vrijdag 19 Oct. J, K, L: Zaterdag 20 Oct. M; Maandag 22 Oct N; Dinsdag 23 Oct. O, P: Woens dag 24" Oct. Q, R, S; Donder dag 25 Oct. T. U, V; Vrijdag 26 Oct. W, X, IJ, Z. Medegebracht moeten wor den alle nieuwe stamkaarten met bijbehoorende inlegvellen. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat voor kinderen beneden den leeftijd van 2 jaar op Dinsdag 16 Oct., des nam. 14 uur, in het St. Joseph Ziekenhuis aan de Van Dishoeckstraat gele genheid bestaat tot kosteloos inenten en herinenten -tegen de pokken. Men wordt verzocht alsdan het trouwboekje mede te bren gen- B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat met het oog op de nog steeds voorkomende diphtherie gevallen gelegenheid zal wor den gegeven voor kostelooze vaccinatie tegen diphtherie en wel op: Maandag 15 Oct., 8.30 11 uur voor hen wier ge slachtsnamen beginnen met de letters A t.m. H; Woensdag 17 Oct., v. 14.30-17 u.,Itm. Q en Vrijdag 19 Oct. v. 14.3016 u., R t.m. Z„ telkens in het voormalig consultatiebureau aan het Bolwerk naast het Gasthuis. De distributiekring Middel burg maakt bekend, dat voor kamerverhuurders en pension, gasten vaste brandstoffen kun nen worden aangevraagd. Aan. vraagformulieren hiervoor kun nen vanaf 15 Oct. a.s. worden afgehaald bij het kantoor Zuidsingel, zaal 4, loket 4 en bij de agentschappen. Vcor familieleden, kostgan gers en inwonend dienstperso neel mag niet worden aange vraagd, terwijl personen met 10 of meer gasten zich moeten richten tot de Brandstoffen- commissie. De secretaris-penningmeester der schade-enquêtecommissie te Middelburg deelt mede. dat in plaats van Dinsdag 16 cp Maandag 15 October a.s. zif ting te Vlissingen, Hendrik- straat 12. zal gehouden wor den. Vrijdagmorgen om 5 uur is de dijk te Westkapelle dicht gekomen. Met man en macht wordt thans gewerkt om het dijklic'naam verder te versterken. Het zal nu geheel van de weersomstandigheden afhangen of men erin zal slagen den dijk definitief te behouden. WASCHPOEDER VOOR WALCHEREN. De bonnen 425 en 525 van de bonkaaft „Extra Walcheren", voorzien van de kringnummers 223 en 228, geven recht op het koopen van 1 pakje wasenpoe- der per bon. Bovenstaande bonnen dienen vóór of cp 20 Oct. a.s. bij een winkelier te worden ingele verd. In de week van 22 t.m. 27 October a.s. kunnen de detail listen deze waschpoeder be trekken brj één van onderstaan de handelaren tegen inlevering van de bonnen 425 en 525, wel ke op opplakvellen dienen te worden aangeboden. Deze adressen luiden: fa. Tielrooy te Vlissingen, fa. Mal- jers, fa. Snoep en Co. Vroom- en Dreesmann te Mid delburg. DUKW-DIENST MIDDELBURGDOMBURG STOPGEZET. Met ingang van heden wordt de Dukw-dienst voor burgers langs den Noordweg van Mid delburg naar Domburg voor loopig stopgezet. De weg is zwaar beschadigd, zoo zelfs, dat de waterleidingbuizen die in den weg liggen, defect zijn geraakt. Verder verkeer over dezen weg is hierdoor volko men onmogelijk geworden. Hoewel herstel van een on der water staanden weg groo te moeilijkheden meebrengt, zal men doen wat mogelijk is, om den weg zoo spoedig mo gelgk weer berijdbaar te ma ken. De route van Middelburg via Veere en Vrouwenpolder naar Domburg is als te gevaarlijk afgekeurd, daar de vaak zeer volle dukws van Veere over zee naar Vrouwenpolder zouden moeten gaan en hierbij geen enkele veiligheidsmaatregel ge- troffen kan worden. De andere wegen op het eiland zijn voor regelmatig dukw-verkeer ongeschikt om dat zij te smal zijn. De mo gelijkheid bestaat echter dat in deze alsnog een oplossing zal worden gevonden. .Leiden helpt Vlissingen". Groote hoeveelheden goede ren werden reeds door de in woners van Leiden geschonken aan de inwoners van Vlissin gen. Vorige week arriveerden wederom 2 schepen afgeladen met meubelen, enz. ter verdee ling onder degenen, die hier voor in aanmerking komen. Echter niet alleen meubelen worden ingezameld door het comité. „Leiden heJpt Vlissin gen". Woensdag kwam de heer Kerkhof wederom naar Vlis singen #namens het Leidsche comité. Hij bracht een vracht auto hoog opgeladen met schrijf- en leerbehoeften voor de scholen, alsmede schrijfbe hoeften voor de gemeente secretarie mede. Vanzelfspre kend heeft het gemeentebe stuur dit alles in groote dank baarheid aanvaard, daar voor al aan deze artikelen groote behoefte bestond. Samen met den heer Kerkhof heeft zich voor deze laatste actie geheel gegeven de heer Wilterdink, hoofd eener openbare school te Leiden, die zeer zeker een woord van dank hiervoor ver dient. Leiden gaat nog steeds door met het verzamelen van goederen, er kan dus nog het een en ander worden verwacht. Eenige dagen geleden ont ving het gemeentebestuur be zoek van een aantal Leidsche studenten. Deze hadden een feestbijeenkomst gehouden te Leiden. Hiervoor werd entree geheven in den vorm van het betalen met textielgoederen Deze goederen werden even eens aan Vlissingen. geschon ken. Het gemeentebestuur heeft met de studenten een rondrit door de stad gemaakt en zij stonden verbaasd over de aangebrachte schade. Thans is het Leidsche comité doende met een actie 200 Vlissingsche kinderen voor den duur van een half jaar in Leid. sche gezinnen oi.der te bren gen. Dit kan vooral voor ge zinnen, die klein behuisd zijn, voor de komende wintermaan den een oplossing fceteekenen. De' kinderen kunnen bij aan komst te Leiden direct op de scholen worden geplaatst, zoo dat het onderwijs geen schade lijdt. Tevens worden de kinde ren ondergebrachc wat de ker kelijke gezindte betreft in hun passende gezinnen, zoodat ook dit geen bezwaar zal ontmoe ten. Het gemeentebesCuui heeft ook hiervoor haar dank baarheid geuit en zal omtrent deze aangelegenheid binnen kort nadere mededeelingen in de pers bekend maken. VLISSINGEN KRIJGT GLAS. Dat ook andere gemeenten den nood van Vlissingen be grijpen en weten dat nog velen achter de planken moeten zit ten en geen voldoende licht in hun wor.ing kunnen krijgen, blijkt uit het feit, dat de tuin ders van Leidschendam een ;iasinzameling hebben gehou den en binnen enkele dagen 1800 m2 glas naar Vlissinger. zullen zenden. Vanzelfsprekend zijn de Vlissingers den tuinders uit Leidschendam zeer dank baar hiervoor. Evenals op andere plaatsen, heeft ook Vlissingen een can- tine gekregen voor de dijk werkers. Zij. die ver van huis en haard vertoeven, kunnen hier eenige ontspanning vin den. Het is te hopen dat de wensch, welke wethouder Ver hagen in zgn openingswoord uitsprak, in vervulling mag gaan, nl. dat minstens iedere week een gezellige avond door de Vlissingsche cultureele en ontspanningsverenigingen verzorgd zal worden. Donderdagavond vond de officieele opening plaats van de cantine. „Crescendo", on der leiding van den heer M. P. Ventevogel, heeft met pittige marschen en populaire liedjes een prettige sfeer geschapen en er heerschte een enthousias te stemming onder de aanwezi gen. Ook de humorist Kees de Ruyter verleende zijn mede werking. De heer Onderdijk. voorzitter van het comité „Walcheren moet droog", sprak een wel komstwoord. Het Vlissingsche comité was vertegenwoordigd door de heeren Th. Andriessen en C. Plasse, waarvan eerst genoemde wees op het gewel dige werk dat de dijkwerkers aan den Nolledijk verrichten. Wethouder Verhagen sprak namens he gemeentebestuur en als voorzitter van de Stichting „Nieuw Walcheren". Iedereen op Walcheren heeft groot be lang bij deze stichting en spreker bracht met klem de leuze naar voren: „Ieder Wal- chenaar lid van Nieuw Walche> ren"- Verschillende Middelburg- sche leden waren aanwezig, terwijl later op den avond de wnd. burgemeester, de heer Van Oorschot, van zijn be langstelling blijk gaf. Dinsdagmiddag bestaat te Vlissingen weer gelegenheid tot het kosteloos inenten en herinenten voor kinderen bene den 2 jaar. Voor plaats en uur verwijzen wij naar de publica tie elders in dit nummer. Zeldzaam jubileum. Bij de Middelburgsche brand weer wordt een dezer dagen een zeldzaam jubileum gevierd. 19 October zal de heer G. van Nederveen 50 jaar als brand meester in dienst zijn. De nog kranige jubilaris stamt uit een oude Middelburgsche brand weerfamilie en brj zijn benoe ming tot onderbrandmeester in Oct. 1895 zette hij de fami lietraditie voort. In 1909 werd hg tot brandmeester bevor derd. De heer van Nederveén heeft wel een afwisselende brandweerloopbaan achter den rug. Het materiaal waarmee hij werkte onderging natuur lijk aanzienlijke veranderingen en verscheidene groote bran den heeft hij mee helpen be strijden, o.a. de brand in 1926, waarbij nog een groot deel van het hotel Verseput kon worden behouden en de cotestrophe in 1929, waarbg vele belangrijke gebouwen verloren gingen. Een gevolg van dezen laatsten brand was de reorganisatie van de brandweer. Ook de oorlog was voor den krassen brand meester een tijd van groote inspanning. In verband met zgn gevorderden leeftijd zal de heer van Nederveen nu bin nenkort den dienst veiiaten, in welke hij zoo lang en met zoo veel ambitie de belangen van zijn vaderstad heeft behartigd. In verband met een stijging van het aantal gevallen van diphtherie in Middelburg, waai van enkele met doodelij- ken afloop, wijst het gemeente, bestuur op de voordeelen van de inenting tegen deze ziekte. De inenting bestaat uit twee inspuitingen met een tusschen- tijd van 4 weken. De bezwaren als gevolg hiervan zgn gering en wegen zeker niet op tegen het gevaar van de ziekte. Door de inenting wordt een belang rijke mate van onvatbaarheid ten opzichte van de diphtherie bereikt. Het komt voor, dat geënte personen toch ziek worden, maar in deze, tame lijk uitzonderlijke gevallen, heeft de ziekte een veel milder en goedaardiger verloop. Het gemeentebestuur zal nogmaals gelegenheid tot kos telooze inenting geven, waar toe verwezen wordt naar de in dit blad voorkomende publi catie. Aan den ambtenaar van den Rijkswaterstaat A- W. Schnei der te Middelburg is per 16 October eervol ontslag ver leend wegens het bereiken van len pensioengerechtigden leef tijd. Van heden tot en met volgen de week Vrijdag is des avonds en 's nachts en des Zondags te Middelburg de apotheek Van der Harst, en te Vlissingen de apotheek Van Ockenburg, Bad. huisstraat geopend- HOOGWATER VLISSINGEN. Zondag 6.36 en 19.21, 1.31 m. N.A.P. Maandag 7.42 en 20 30, rasp. 1.19 en 1.25 m. N.A.P. ZON EN MAAN. Zondag komt de zon te 7.02 op en gaat te 17.49 onder. Maandag resp. 7.04 en 17.47. De maan komt Zondag te 15.03 op en gaat te 22.56 onder. Maandag tt reep. 15.44 en 24.05.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1