Provinciale Zeeuwsche Courant Nedenandsche leger 3 October UIT DE PROVINCIE TRIBUNAAL TE GOES De opbouw van het RADIOREDE VAN DEN MINISTER VAN OORLOG. Mr. J. Meijnen, minister van oorlog, heeft in een radiorede gesproken over „de gevolgen van de capitulatie van Japan voor den opbouw van het Ne- derlandsche leger". Spr. zeide, dat in de afge- loopen zeven weken het leger- opbouwplan, hetwelk geba seerd was op de vlugst moge lijke voorziening in oorlcgstijd, radicaal moest worden gewij zigd. In de allereerste plaats kwam deze eisch tot uiting in de noodzaak terstond troepen ter beschikking te stollen voor de bezetting van Nederlandsch- Indië. De regeering besloot de lichte infanterie bataljons, welke oorspronkelijk bestemd waren voer bezettingstaken in Duitschland, terstond ter be schikking te stellen van admi raal Helfrich, die het opper bevel voert over alle in Indië aanwezige strijdkrachten van ons koninkrijk. De Engelsche regeering verleende terstond medewerking, niet alleen voor de uitrusting dezer bataljons met tropische uitrustingsstuk ken, maar ook voor de zoo vlug mogelijke verscheping de- zer eenheden. In totaal zullen in den loop der volgende vijf maan- den 27 bataljons naar Ne- derlandsch-Indië worden ver scheept. Bovendien zullen eenheden worden gevormd, welke voor de ravitailleering, de verbin. dingen en de lichamelijke ver. pleging dezer bataljons kunnen zorgdragen, zoodat het totaal der troepenverschepingen 27,000 man zal bedragen. Ter completeering dezer troepenmacht zijn nog onge veer 15.000 oorlogsvrijwilligers noodig, die allereerst zullen worden geselecteerd uit dege- nen, die op dienstneming in het Oosten hun keus bepaalden. De eerste vier bataljons le en 3e regiment stoottroepen, 11-13 reg. inf. en 11-14 reg. inf. zijn reeds gedeeltelijk vertrok- ken en zullen de eer genieten als eerste troepen der Konink lijke landmacht in Ned.-Indië voet aan wal te zetten. Ik weet, vervolgde de mi nister, dat vele officieren er onderofficieren dezer bataljons den vvensch in het hart dragen om later na hun terugkeer een plaats in te mogen nemen in het beroepskader onzer Ko ninklijke landmacht. Ik heb dan ook de toekomstige be hoefte aan beroepskader in ons vredesleger in studie doen ne men en opdracht gegeven er mede rekening te houden, dat voor de goede krachten uit het nu in dienst zijnde of nog cp te roepen reserve en dienstplich tig personeel een plaats gere serveerd blijft. De minister zeide verder: Ik heb daarom een circulaire doen samenstellen, welke door iederen bataljons-commandant aan zijn manschappen kan worden uitgereikt en waaruit precies te lezen is, op welke betaling de man recht heeft, de hulp, die zijn vrouw in ver schillende nauwkeurig om schreven omstandigheden van burgemeesters kan inroepen en de pensioenregeling voor hem en zijn gezin, mocht hem on verhoopt iets overkomen. De regeering stelde zich in beginsel op het standpunt, dat de eerste divisie der expedi- tionnaire macht, waarvan de officieren en onderofficieren momenteel in opleiding zijn en waarvan de manschappen in November en December zou den volgen om eveneens in Noord-Ierland te worden opge leid, toch diende te worden ge formeerd. Allereerst omdat deze in Engeland gevormde di visie een uitstekende kern zou vormen voor ons nieuwe leger, maar bovendien omdat deze divisie zeer waarschijnlijk eveneens voor bezettingstaak in Ned-Indië zou kunnen wor den gebruikt. Het Engelsche ministerie van oorlog gaf echter den wensch te kennen, dat Nederland deze eerste divisie op eigen grond gebied zou moeten trainen. De regeering heeft gemeend, zich bij dezen wensch te moe ten neerleggen. Aangezien echter de in Ne- dex-land beschikbare kazerne ruimte niet voldoende is om een divisie te legeren en op te leiden, moet de vorming dezer eerste divisie worden opge schoven tot de lente van het volgende jaar. Hier stond de regeering voor de moeilijke vraag, of zij het op haar verantwoording mocht nemen de oorlogsvrijwilligers, die zich meldden voor deze taak, nog tot het volgend jaar Mei te laten wachten. Het aru woord hierop was: neen. zullen ten deele worden geno. men uit de nu in Engeland in opleiding zijnden, zoodat velen hunner toch nog hun ideaal verwezenlijkt zullen zien, om in Ned.-Indië ons gezag te helpen herstellen. Bovendien zal ons Koninkrijk als gealli eerde mogendheid, met een re giment deenemen aan de be zettingstaak van Japan. De mogelijkheid bestaat, dat het korps mariniers deze taak te vervullen krijgt. De nu in Engeland in op leiding zijnde officieren en onderofficieren zullen wor. den bestemd om de man schappen der eerste divisie, die in de lente van het vol gend jaar onder de wapenen zullen komen, op te leiden, en hen klaar te maken voor hun Duitsche bezettingstaak. De officieren en onderoffi cieren, die tegen het eind van het jaar naar Engeland zullen vertrekken, zullen de man schappen der tweede bezet, tingsdivisies, welke tegen den herfst van het volgend jaar worden opgeroepen, voor dit zelfde doel opleiden. Ook deze mededeeling eischt voor de of ficieren en onderofficieren, die in Engeland meenden opgeleid te worden voor de expedition- naire macht om dan in de pa cific den Japanner te gaan be vechten, complete overgave voor hun taak. De minister zeide verder: Het is ook welbegrepen na tionaal eigenbelang, immers wanneer ons volk een eigen bezettingszone in Duitschland ambieert en bezig is zich een meening te vormen over het annexatieprobleem, dient het de middelen te krijgen om zijn wenschen waar te maken. Voor deze bezettingstaken nu zyn twee divisies noodig, die ter aflossing van elkaar voor deze taak dienen te wor den gevormd. Immers de re geering wil de reserveofficie ren en onderofficieren, die zij voor dit doel onder de wapenen roept niet langer aan hun werk onttrekken, dan strikt noodig is. Maar hoeveel reserveofficie ren worden er dan in feite in militairen dienst opgeroepen, zult ge vragen In de jaren 1939 en 1940 telde de Koninklijke landmacht in totaal ongeveer 10.000 re serve officieren. Nu is het mijn bedoeling van de bovengenoemde 10.000 reserveofficieren er ongeveer 3000 der jongeren te herscholen en een deel daarvan voor een bepaalde periode in te deelen bü de bezettende macht in Duitsch land. Dit alles in dier voege, dat zij niet te lang aan him arbeid worden onttrokken. Dit proces begint reeds in de lente van het volgende jaar en zal zich dan verder met regelmaat voltrekken. De jongere reserveofficieren zullen bij den opbouw van ons leger gerecrueerd worden uit de dienstplichtigen om na het bewijs te hebben geleverd, dat ze uit officiershout gesneden zijn, langs den normalen weg hun opleiding te krijgen. Hier door ^al op den duur na ver loop van eenige jaren het to taal benoodigde aantal weder om worden bereikt. Hetzelfde geldt voor de onderofficieren. Voor de vorming der boven genoemde 27 bataljons blijven op zeer korten termyn onge veer 15.000 oorlogsvrijwilligers noodig. Ik heb maatregelen doen treffen om aan deze 15.000 der jongste oorlogsvrij willigers plus een bepaald per centage, dat waarschijnlijk zal worden afgekeurd, een aan schrijving te doen uitgaan, waarin hun wordt medegedeeld, wanneer zy in den loop der volgende maanden op hun op roep kunnen rekenen. Zij, die na een bepaalden datum, welke ik in de krant zal publiceeren, geen aanschrij ving ontvangen hebben, weten hierdoor, dat zij voor opname in de voor Indië bestemde troepen niet meer in aanmer. king zullen komen. Zij kunnen dus aan hun studie of hun werk gaan. De officieren en onderoffi cieren, die voor de encadree. ring dezer troepen noodig zijn, Abonn.-pr. 23 ct. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2. Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 2077 en 2924. Goes teL 2475, Terneuzen 2 Dinsdag I October 1945 Hoofdred. E. P. ZandUk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Jaargang Nummer 147 Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vllsslngen HIJ KREEG GOEDE INFORMATIES Hitler maakte plannen voor een invasie in Engeland in 1940. Een Duitsche spion moest in- lichtingen gaan inwinnen over de Engelsche verdediging. Men wist dat in Engeland en hij werd met de grootste welwillend heid ontvangen. Het resultaat ivas dat hij in zijn rapport schreef: „De Britsche gemotori seerde eenheden zijn buitenge woon talrijkDe R.A.F. is zeer sterkOp het oogenblik is Engeland één fortificatie die practisch onneembaar is." In Windsor had men hem volgens de Paris Soir practisch al le tanks laten zien die Engeland bezat. „Dit is een van de kleine ondcrdeelen tanks die hier ter eere van den koning zijn gesta- tionneerd," zoo had men hem verteld. Den volgenden dag was hij naar Schotland gevlogen. Den geheelen tocht passeerde zijn vliegtuig het eene eskader bom menwerpers na het andere. Het was echter het zelfde eskader dat voorbij vloog, daarna omkeerde en weer passeerde I ANNEXATIE OF BEZETTING De door de regeering inge stelde commissie ter bestudee- ring van het annexatie-vraag, stuk blijkt volgens De Tijd ;een eensgezinde meening over iet vraagstuk gevormd te heb ben. Het rapport beveelt geen annexatie aan, doch slechts bezetting van het grondgebied tusschen den Rijn en Limburg. Voorts stelt het rapport eeni ge grenscorrecties voor, o.a. het verwijderen van de bochten in degrens ten Z. van Coevorden en ten Z. van Kleef, alsmede het rechttrekken van enkele gedeelten in de Limburgsche grens. De annexatie-enquête-com missie der Werkgemeenschap Limburg heeft in dit verband een telegram aan den raad van ministers gezonden, waarin zij den raad meldt, dat blijkens telling der eerste 1000 ant woorden, ruim 90% der Lim- burgsche bevolking zich uit spreekt voor gematigde an nexatie en dat 66 het niet ncodig, 60 het zelfs niet gewenscht acht, dat de geheele bevolking wordt uitgewezen. Leiden eet morgen haring en wittebrood en hutspot. In het park, dat de roem van den bur gemeester van 1574, Pieter Adriaanszoon van der Werf, hoog houdt, zullen in de vroeg te koraaltonen weerklinken. In de Pieterskerk zal de bevolking den 9en Psalm, die ook op Zon. dagochtend 3 October 1514 op gegeven werd, zingen: Ik zal met heel mijn hart den Heer blijmoedig geven lof en eer. En 's avonds zal het vreug despel tot zijn hoogtepunt ko men op de hosvlonder* van het Schuttersveld. Al heeft de Sleutelstad even veel geld als elke andere plaats daar kon minister Lieftinck geen rekening mee houden raambiljetten der Leidsche winkels zeggen: Het 3 Octo- ber-feest gaat in ieder geval door! En terecht. Leiden ontzet Holland gered! Zooals op Walcheren het wa- ter kwam om de bunkerbevol king te verdrijven en wij herinneren ons morgen den eersten slag om Westkapelle zoo was dit ook het eenige middel om de Leidsche wallen van Spanjaarden te zuiveren. Toen de wind keerde, was hun lot bezworen. Morgen gebeurt er in ons land ook iets belangrijks. Morgen verzamelen zich op 45 hoofdplaatsen van ons land de predikanten en ouderlingen der Hervormde gemeenten. In elk van die vergaderingen moet één van hen aangewezen worden voor de nieuwe Gene rale synode die op Hervor mingsdag in de Amsterdam- sche Nieuw Kerk bijeen hoopt te komen. Bij deze benoeming heeft heel ons land belang- De Sy node van een Kerk, die pro fetisch spreekt van het heil voor volk en maatschappij om Christus' wil, is ook bereid haar priesterlijk-dienende taak te aanvaarden. Nationale her leving volgt op en is een ge volg van kerkelijke vernieu wing. De leus: de kerk er bui ten laten, werkt als een vloek. Goed gaat het, als de Kerk de boodschap van het Woord Gods stoer verkondigt en ge hoor vindt. Laat dit morgen op elke classicale vergadering bedacht worden. Groen van Prinsterer (1800- 1876), die naar een dag als deze hartstochtelijk verlangde, zei eens: „De Staat moet van de Kerk als een vrijen en onwaardeerbaren bondgenoot gebruik maken: de Hervormde Kerk moet worden vrijgemaakt van het juk. waaronder de sa menspanning van politiek en kerkelijk liberalisme haar ge bracht hebben." W. H. B. Regeering weigert onderhandelingen met Soekarno De regeeringsvoorlichtings- dienst heeft een verklaring uitgegeven met betrekking tot den toestand op Java. Hierin wordt o.m. gezegd, dat. doordat de geallieerden besloten hebben voorloopig op Java de steden Batavia en Soerabaja te bezetten, de vraag open blijft wie het be stuur in overig Java op zich zal nemen. Aan de Japanners die geleidelijk worden afge voerd, kan dit niet worden overgelaten, terwijl de Ne derlanders door verschillende omstandigheden nog niet in staat zijn het bestuur over te nemen. De late bevrijding van Nederland en de -trans portmoeilijkheden voor troe pen e.d. zijn hiervan oorzaak. Door deze moeilijkheden zijn geallieerde instanties geneigd het Soekarno-bewind de facto te erkennen. De Nederlandsche regee ring kan er echter niet op in gaan met Soekarno, den Japanschen marionet, te onderhandelen. Soekarno is een fascistisch georiënteerd persoon, die voor zijn hulp aan Japan, een hooge Japansche onderschei ding heeft ontvangen. Hij heeft steeds haat tegen de geallieerden gekweekt. De Nederlandsche regeering zal zich niet laten afbrengen van haar weloverwogen be leid en t.a.v. de toekomstige constitutie van Ned. Indië vasthouden aan de lijn uit gestippeld in de bekendè radio rede van H.M. de Koningin. MINISTER LOGEMAN NAAR ENGELAND. De minister van overzeesche gebiedsdeelen, prof. dr. Loge man is Zondag van zijn reis naar Australië teruggekeerd en heeft nog denzelfden dag deel genomen aan een bijzonderen ministerraad van zeer langen duur. Maandag is hij naar En geland gevlogen voor het voe ren van besprekingen in ver band met de jongste ontwikke lingen in Indië. Kamp van Ned. vrouwen op Sumatra. Australische gevangenen hebben melding gemaakt van een groot kamp voor Neder landsche vrouwen in de nabij heid van Pakambaroe op Su matra, waarin deze vrouwen genoodzaakt waren iederen dag ratten te vangen om daar mede haar kinderen in leven te houden. De vrouwen hadden practisch geen kleeren meer aan het lichaam en er waren vele gevallen van beriberi. PRODUCTIE LIMBURGSCHE KOLENMIJNEN. De productie van de Lim- burgsche steenkolenmijnen was vorige week Maandag 19922 ton, Dinsdag 21145 ton, Woensdag 22040 ton, het hoog. ste cijfer, dat sedert de bevrij ding is bereikt en dat aardig de limiet van 26900 ton per dag, dat men zich heeft ge steld, begint te naderen. Zooals men weet, heeft de beheerder van de mijnen dr. ir. Groothoff ongeveer een week geleden een ernstig be roep op de arbeiders en be ambten gedaan, dat blijkbaar een gunstige uitwerking heeft gehad. Dagelijksche luchfdienst op Indië in voorbereiding Naar A.N.P.-Aneta verneemt wordt een plan voor een dage- lyksche luchtverbinding van Nederland naar Indië uitge werkt. De dienst zal uitgevoerd worden met Douglastoestellen die 41 passagiers kunnen ver voeren. De reis zal 4 dagen duren. KINDERBIJSLAG. In het staatsblad is afge. kondigd een wijziging van de Kinderbijslagwet. Naast de uit- keering ingevolge de Kinder, bijslagwet, werd tot heden uit 's rijks schatkist betaald een toeslag van 40 cent per kind per dag. Deze toeslag is thans omgezet in een normale uit- keering krachtens de wet. De bedrijven zullen deze verhoog de uitkeering moeten betalen in den vorm van een verhoog de premie. Deze regeling per 1 Januari 1946 ingaan. In het gebouw aan de Kei zerstraat te Goes had Vrijdag de eerste zitting op Zuid-Be veland plaats van het tribu naal. Den landarbeider, Marinus Goetheer, uit Wolpliaartsdijk, werd ten laste gelegd dat hij in 1935 lid der N.S.B. is ge worden en dit is gebleven. Hij colporteerde met „Volk en Vaderland" en collecteerde voor Winterhulp. Verdachte zeide, dat hy het samenwerken van de N.S.B. met de moffen niet goed vond. De voorz. wees er hem op, dat hij intusschen toch maar lid bleef. Den landbouwer David Jo hannes Lindenbergh uit Wol- phaartsdijk was ten laste ge legd, dat hij van 1936 tot 1941 lid der N.S.B. is geweest en in 1941 gedurende een maand ook van de W.A. Hij bracht met zijn auto verspreiders van Nat. soc. lectuur naar ver schillende dorpen. L. zeide niet te hebben ge weten, waarom hij destijds lid werd, doch de voorzitter wees er op, dat verdachte eerst na groote ruzie met de familie van de vrouw, waarmede hij destijds trouwde, bedankt heeft. Verdachte kan niet zeggen of hij zonder die ruzie -toch de N.B.B. den rug zou hebben toegedraaid, wat den voorzitter deed opmerken, dat hij dus in zijn hart N.S.B.'er bleef. De verdediger, mr. A. H. Kuipers zeide, dat het niet vast staat, dat L. in zijn hart nog N.S.B.'er is. Tydig is hij er uitgetreden. Spr. vraagt cle mentie. Aan Petrus Cornelis Charles van Leeuwen, inspecteur van een levensverzekering te Wol- phaartsdyk; was ten laste ge legd, dat hy' in 1940 als chauf feur gedurende 3 of 4 maan den in dienst is geweest bij de Wehrmacht en met een Duit- schen militair Nederlandsche grossiers langs reed om inkoo- pen voor de bezettende macht te doen. Hij heeft daarvan voordeel getrokken, doordat hij zijn auto mocht behouden en zijn rijvergunning verlengd werd tot Mei 1941. Ten slotte nam hij in 1941 dienst bij het Duitsche deviezen bureau te Rotterdam, waarbij hij als taak had het opsporen van kettinghandelaars in gouden tientjes en andere zaken. Hij erin personen op te sporen en hen naar Bergen op Zoom te lokken om him geld in te wisselen, waarop zij door Duitschers, die gewaar schuwd waren, werden overval len en ingerekend. Verdachte zeide in dienst van de Duitschers te zijn ge gaan toen zijn auto gevorderd was en hij deze zelf wilde be sturen om hem goed te doen blyven. Mr. Kuipers zeide, dat voor het eerste ten laste gelegde wellicht nog een verontschul- diging is aan te voeren, maar voor het laatste optreden tegen Nederlanders, zeker niet. Hij hoopte, dat het tribunaal een straf zal weten toe te passen, waardoor v. D. gaat begrijpen wat hij misdeed. Willem de Jonge, landarbei der uit Ovezande, was van Juni 1944 lid der N.S.B. en van Juni 1943 lid van het N. A.F. In 1944 was hij ook ge durende enkele maanden lid van den Ned. Volksdienst. Hij trok daar voordeel van door de ontvangst van 12 luiers. Tenslotte heeft hy aan den marechaussee van den Heuvel in Maart j.l. gezegd, dat bij bakker Remijn een onderdui ker verborgen was en dat de politieman direct moest optre den, anders zou de Jonge zelf maatregelen treffen. Verdachte zeide, dat hy lid werd om te voorkomen naar Duitschland te moeten gaan., De voorzitter wees er op, dat de pastoor toch dikwijls tegen toetreding gewaarschuwd had. Verdachte draaide om alles heen en zeide zelf veel ge saboteerd te hebben. Mr. Kuipers zeide, dat men moet letten uit welk milieu de verdachten komen. De Jonge begrijpt niet goed wat hij heeft misdaan en ook is niet precies komen vast te staan hoe de kwestie met den mare chaussee zich heeft toegedra gen. Zoowel de horlogemaker Jo hannes Walhout uit St. Anna- land, die van November 1940 af lid der N.S.B., althans sympathiseerend lid, als Mari nus Cornelis Baarends, werk man te Goes, die in Februari 1942 toetrad, zeiden uit hun angst lid te zijn geworden en hun beider vrouwen bleken het met hun toetreden niet eens te zrjn. In alle zaken uitspraak op Vrijdag 5 October. Fietsenaanvoer gering. De regeering heeft op ruime schaal fietsen in Engeland besteld, doch door de vervoers- moeilijkheden zijn er nog slechts enkele duizenden ge arriveerd. Dit heeft -tot ge volg, dat distributie op een schaal van eenige beteekenis voorshands nog niet te ver wachten is. De staking op de Draad en kabelfabrieken te Amster dam is nog niet geëindigd. Het personeel meldde zich Maan dagochtend weer op het werk. Er werd toen een stuk ter teekening voorgelegd dat het tewerkstellen van N.S-B.-sters geen reden zou zijn het werk neer te leggen. Unaniem werd echter geweigerd dit te onder, teekenen. Voortaan zullen alle ir. tube verpakte artikelen zonder inlevering van oude tubes mogen worden afgeleverd. Op 1 October is de radio telefoonverbinding Nederland Ver. Staten van Amerika her opend, voor het voeren van gew-cne gesprekken. Te Utrecht is een landelij ke organisatie van ex-politieke gevangenen en ex-gijselaars in het leven geroepen, waarin alle plaatselijke of locale vereeni- gingen van ex-politieke gevan genen zyn opgenomen. Critiek op de Ned. Volksbeweging Zaterdag werd in de Geref. kerk te Goes voor de eerste maal na de bevrijding, een slechts matig bezochte prov. vergadering, uitgaande van de Anti-Rev. party, gehouden. Nadat de voorzitter, de heer dr. K. Huizenga uit Middel burg, de vergadering had ge- cpend, voerde de heer J. Schou ten uit Rotterdam, lid van de Tweede Kamer en wnd. voor. zitter van het centraal comité der A.R. partij, het woord. Spr. betoogde, dat niet alles bij net oude moest worden ge laten. Er moet meer eenheid komen tusschen de positieve prot. Chr. belijders. Zoo moet er gestreefd worden naar ver- eeniging in de C.H. Unie en de A.R. Partij. Op 6 October a.s. zullen weer eenige voormannen van beide partijen voor dit doel samenkomen. Maar liet is noo dig, dat beide partijen zoo spoedig mogelijk weer worden opgebouwd, want over deze zaak moeten de alg. verg. der C.H. Unie en de deputateriver- gadering der A.R. Partij en niet de voormannen beslissen. Vervolgens bestreed spr. de Ned. Volksbeweging op ver schillende punten. Het is anti- historisch om te zeggen, dat de oude politieke partijen hebben afgedaan. Wie Christendom en humanisme wil coördineeren. zal op den duur worden te leurgesteld, Wat diametraal tegenover elkaar- staat, kan niet in één partij of beweging worden bijeengebracht. Het uitgangspunt der N.V.B. is niet waarachtig principieel door. dacht. Ook weet bijna niemand wat is te verstaan onder per sonalistisch socialisme. Wat de N.V.B. bereikt is practisch een versterking van de sociaal, democratie in ons maatschap- pelyk en staatkundig leven. In de kringen der N.V.B. zegt men, dat de Christelijke anti- these heeft afgedaan. De anti these is niet Christelijk. Ze is een feit. Ze is eigenlijk vree- sedijk en demonisch. Ze ver dwijnt nooit. Ook de bewering, dat de A.R. zich in zijn isole ment opsluit is onwaar. Wrj beraden ons, zegt spr., in onzo zelfstandigheid en beginsel vastheid, maar de resultaten worden naar buiten uitgedra gen tot heil van land en volk. Vervolgens gaf spr. enkele beschouwingen over het kabi net. Een nationaal kabinet ware volgens spr. mogelijk ge weest, maar dat heeft men blijkbaar niet gewild. Het te genwoordig kabinet draagt de signatuur van N.V.B. en S.D. A.P. Tegen zijn samenstelling en program heeft spr. zeer ernstige bezwaren. De A.R. partij verzet zich tegen het standpunt van het kabinet in zake herstel van den rechts staat en van recht en wet. Ook heeft spr. ernstig bezwaar te gen het wetsontwerp betreffen de het nocdparlement, tegen de noodgemeenteraden en te gen de regeeringsbeslissing in zake de radio. Wij roepen, zegt spr., om herstel van recht en wet en wij willen niet mede- plichtig worden aan het ver treden van die beide. Wie in een noodgemeenteraad zitting neemt, doet vrijwillig mee aan uitvoering en toepassing van voorschriften, die diametraal tegen» recht en wet ingaan. Utiliteitsargumenten doen hier niet ter zake. Nederland moet zco spoedig mogelijk verlost worden van bureaucratie en dictatuur. De regeering' zegt, dat het volk nog niet rijp is voor verkiezingen. Daarmee heeft de regeering niets te maken. Grondwet en wet heb ben hier te beslissen. Aan het Burgerlijke Stand MIDDELBURG. Geboren: Elselina Janna, d. van P. M. Janse en W. Izeboud. Marinus Karei. z. v. J- Mieras en M. H. Wiessner. Joske, d. v. P. D- Verburg en M. C. R. Bijl, Leopold, z. v. L. J. Breel en C. Rothensteiner. David, z. v- D. Koole en P. Jobse. Hendrika Cornelia, d. v, J. L. van Sluijs en I. L. E, Höfer- Adriana Mariegie, d. v. A. J. Gillissen en S. M. Groen ewegen. Overleden: Abraham Neufe- glise, 85 j., gehuwd met A- La- ros. Jozias Clement, 58 j., ge huwd met A. W. de Rijcke. Ondertrouwd: W. A. Groot- jans, 25 j. en J. P. R- van de Winckel, 25 j. A. Asscheman, 24 j. en T. de Ryke, 25 j. G. W. Geeve, 25 j. en P- M. Roth, 23 j. P. J. A. Versluijs, 45 j. en A. M. Tilroe, 52 j. M. Louwerse, 22 j- en M. C. Sturm, 22 j. Getrouwd: T. Tigchelaar, 27 j en J. Jobse, 21 j. J. Witte, 24. j. en A. M. Leendertse, 19 j. J. Rommens, 22 j. en M- Ver morgen, 22 j. A. Matthijsse, 37 j. en J. L. van Houdt, 26 j. C. de Munter, 32 j. en N. M- de Looff, 32 j. J. J. van Cleemput, 25 j. en C. J. Walrave, 20 j. W. Wisse, 27 j. en N- J. J. Mes- ker, 30 j. J. Bos, 25 j. en M. Adam. 23 j. Vlissingen. Van 25 Augustus25 September. Ondertrouwd: W. Vader, 28 j. er» i. de Ridder, 26 j. A. Arendse, 28 j.p en P. Nieuwdorp, 25 j. J- Sander- se, 29 j. en H. IV. van de Kop, 25 j- J. H. Janssen. 26 i. en M. C. van Wijnen, 24 j. J. A. Polderman, 28 j. en R. Andriessen. 29 j. A. D. Vrcke. 23 j.' en E. Huijbregtse, 24 j. J. J- Buurman, 26 j. en T. Linders 29 j C. P. Parent, 24 j. en S, A. Sinke, 19 J. Vader. 28 j. en N. Meerman. 30 H. A. Hulstaart, 25 j. en M. Ker- vink. 21 j. F. F. J. Corvelcijn, 22 j, en A. A. van der Woning. 24 j. G. Lbomans, 31 j. en M. W. Post, 26 j- J. A. Borgs, 26 j. en M. E. Pos. 26 j. A. J. Burgerhoff. '25 j. en J. Stron, 20 j. C. Schuilwerve, 36 j. en C. P- Jonckman. 27 j. Getrouwd: J. C. van Beers, 61 j. cn J. Wisse, 58 j. C. Clarisse, 23 j en P. P van Stee. 18 j. J. Lolkcma, 28 j. en 'P. de Brec. 27 j. J. C. Broe- kc. 27 j. en S. van Evcrdingen. 23 i- A. C. H. M Mathijsen, 32 j. en C. H. H. de Nij's, 26 j. A. D. Vreke. 23 j. en F- Huijbregtse. 24 j. J. G. Buis- Sing, 27 j. en J. At. Boidin. 27 j. Geboren: Johannes W.. z. v, W. E- van Veen en J, W. van der Staal. Cornelis S-, z. v. J. Kroon en S- rfie Graaf. Johanna, d. v. G. de Grave en J. de Nooijer- Maria, d. v. H. Klop en C. J. B. Wouters. Leendert J., z. v L. L. Zietse en G. A. Vergouwe- Manuel L. M., z. v. M. L. Garcia en H. J. R. Ciecka- Jacob, z- v. A. van Liere en L. A. Kole. Jan, z. v. P. J. Roelse en J- J. Suurmond. Klazina M-, d- v. M A. van Liere en H, M. C. Derex. Adriaan J-, z. v. A. J. Maas en C. M. Fliers. Daniélla J., d. v. M. P. Maas en J. Jetderda, Johanna W F., d. v. C. de Regt en W. S. Christiaansen, Ellen J.. d- v. A. Maquelin en J. P. Moeliker Theodo- rus A., z. v. H. F. van der Linden en W. de Raad. Johannes B.. z. v. A- Hoogesteger en Al. Mabclis- Leonard C., z. v. J. H. van de Runstraat en J. Janse. Josephus A. M-, z, v- W. O. J. Nachbahr en J. A. M. J. Monsma. Maatje J., d. v. C. van der Leek en C. Brasser. Arthur H., z. v. J. J. Verharen en A. Kooijman. Gerardus. z. v. L. H. Leijdekker en A. Knopjes. Wilhelm J. P., z. v. J. P. van Zwee- den en A. \V. Roose. Hendrik L., z. v. A. Burten en J. Huiszoon. Maria d v. At. T. de Looff en C. Witte. Anna M. L-, d. v. P. F. Malcontent en At. P. Freijzer. Hubertus J-, z. v. F. J. Lacor en S. Meerman. Matthijs J-, z. v. P J. Speijer en J. C. Arde- wijn. Cornelis. z. v. J. van de Ket terij en J, P. Batus. Anna. d. en Christinan J., z. v. C. J, Steketee cn G. J. Woltering. Johanna, d. v. J Looise en J. Ataas. Overleden: L_ van As, 9 j. B- Postma, 52 j., man van M. Heijt. W. Staats. 72 j.. vrouw van J. H. E. Woltering. A. C van der Broek, 42 j., vrouw van M. H. J. Toren vliet. P. C. Nonnekes. 52 j., man van T. B. Veen. W. Stroo. 59 j.. man van L. de Groot. H. le Roij, 54 j.. vrouw van J. C. van Sprang. T. H. Lam- mers, 1 jaar. J. G. Alooncns, 21 j. 70 j.. vrouw van At.' J. van Zweeden. O. Herrebout, 19 j. C. Kloosterman, C. A. Elve. 88 j. wede. van At. P. den Outer. M Gijssen, 76 j-, wede. van A. Montd. M. C. Widtz, 40 j.. man van M F. van den Boer. R. Daane. 66 j., man van E. Jacobse. L. Scliroevers, -11 j., man van E. Siercveld- A. L. II- legems. 19 j. At. G Rcjack, 7 weken. volk mag zijn grondwettig recht niet onthouden worden. Ten slotte zette spr. uiteen, dat ons volk in dezen tijd van decadentie, behoefte heeft aan waarachtig© geestelijke ver nieuwing. Geslaagd -te 's-Gravenhage voor het machinisten-diploma: de heeren J. Riemens te Mid delburg, met lof; C, Dinge- manse te Middelburg, met lof; L. P. Hendrikse te Middelburg, allen leerlingen van de ma- chinistenschooi te Middelburg. De heer A. Mets, secretaris van V.V. in Vlissingen. zond ons een uitvoerig schrijven met een warm pleidooi voor de be langen van Vlissingen, als haven, als industriestad, als badplaats. Helaas moesten wij eonstateeren, dat de heer Mets schijnt te meenen. dat er niet üe noodige aandacht aan Vlis- singsche belangen wordt be steed. Wij gelooven, dat niets minder waar is. Maar gaarne sluiten wij ons aan bij zyn pleidooi voor de herrijzing van de Mij. Zeeland en haar booten, haar dienst op Engeland. On getwijfeld is dit een groot be lang voor Vlissingen en ook voor Nederland. Ook in Souburg schijnt men te meenen dat deze plaats wordt achter gesteld bij het deed van Walcheren ten Westen van het kanaal. Men grondde zijn bezwaren op het feit, dat de ministers bij hun laatste bezoek aan Walcheren niet in Souburg waren geweest. Ook een minister kan maar op één plaats te gelijk zijn en het be lang van de dichting der dijk- gaten sluit toch zeker ook het belang van Souburg in. De toren van de gemeente Kapelle is weder hersteld. Nu de klokken er nog in en dan is alles weer op orde. Geruchten doen wel de ron de dat er twee elders zijn ge vonden, doch zekerheid hier omtrent is er nog niet. Met ingang van 1 Oct. is be noemd als onderwijzer aan de 1. school A te Zierikzee, de heer J. Masclé, thans onderwij zer aan de o. 1. school te Nieuwdorp. Vrijdag bracht het harmonie gezelschap „Scheldegalm" te Hansweert een serenade bij zijn populairen directeur, den heer J. Polderman, ter gele genheid van zijn 70en verjaar dag. Ondanks het slechte weer, was er nog veel belangstelling. Naar Radio Moskou meldt, hebben de Sovjet-troepen in Mandsjoerije een begin ge maakt met de ontruiming van dit land. In November zullen de troepen teruggetrokken zijn. SPORT De N.V.B. heeft, volgens de Ned., besloten volgend seizoen een thuis- en een uitwedstrijd tegen België te spelen alsmede een interlandwedstrijd tegen Luxemburg. Jaarvergadering V.C. Vlissingen. Zaterdag jl. hield de V.C. Vlissingen haar jaarvergade ring. In zrjn openingswoord gaf de voorzitter een over zicht van de gebeurtenissen de afgeloopen jaren- en deelde o.a. mede dat Vlis singen. op een enkele uit zondering na, wat het leden aantal betreft, goed den oor log is doorgekomen. „<U het materiaal, administratie en de velden zijn helaas verloren gegaan en het zal zeer moei lijk zijn dit alles weer te vervangen. Spreker sprak er zijn bltfdschap over uit dat Vlis- gen thans le klasser is geworden en wees er op dat het gemis van een eigen terrein zich thans extrazwaar doet gevoelen. De thuiswed strijden zullen nu, met vol ledige medewerking van de gemeente Goes, op het sport terrein aldaar worden ge speeld. De jaarverslagen van den secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. De elftal-commissie werd uitgtebreid van 5 tot 6 leden. De kascommissie werd bij acclamatie herkozen. Het bestuur, bestaande uit de heeren Mes, Schot, Bo- gerd, Butz en Verhulst, werd eveneens bij acclamatie her kozen. DE RONDE VAN KAPELLE. Zaterdagmiddag werd de ronde van Kapelle gereden Afstand 70 Km. Er werd deel genomen door Zeeuwsche, Bra- bantsche en Belgische renners. Een voorwedstrijd werd ge houden waaraan 15 personen op gewone fietsen deelnamen. Afstand 8 ronden 18 Km. le pr. G. P. Gijzel; 2e pr. C. A; Kloosterman; 3e pr. P. Gijzel; 4e pr. P. Kloosterman; 5e pr. Van Wijk; 6e pr. Jan Zu;dweg. Ronde van Kapelle (15 deel nemers) le pr. M. Thijsman, België; 2e pr. Dietvorst, Bra bant; 3e pr. A. C. Klooster man, Bïezelinge; 4e pr. Jan van Wijk, Brabant. Officieele publicaties HOOGWATER VLISSINGEN. Woensdag 0.18 en 32-31, resp. 1.65 en 1.55 m. N.A.P. De burg. van Middelburg l.rengf ter nnis dat ter Gein.-secretarie ter in gc ligt een verzoek van C. joziasse, q q. L. J. van der Linde." om ver- mining tot oprichten van een maalde rij in perceel Oostkerkplein 4. Don derdag 11 Oct. zullen bezwaren tegen inwilliging van het verzoek ingebracht ki nnen worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1