Provinciale Zeeuwsche Courant Doodstraffen Stoot vs Ks voör;ssid£ Landverraders moeten ge straft worden. Daarover zullen wij het wel allen eens zijn. Landverraders qp hun mede standers moeten streng ge straft worden. In oorlogstijd geldt oorlogs recht. Oorlogsrecht is streng. Een krijgsraad te velde is een gestrenge rechtbank en be. schikt niet over veel variatie in de straffen, die hij kan uit spreken. Spionnen en met de wapens in de vuist gegrepen oproerlin gen worden ter dood gebracht. Het is een treurig werk, maar noodzakelijk. Een ander geval doet zich voor bg de zoogenaamde franc, tireurs. In den tijd^ toen oorlog een kwestie was van uitsluitend militairen, bestond er omtrent frane-tireurs en hun behande ling wel een algemeene opvat ting. Naarmate de oorlog meer en meer het karakter van den totalitairen strijd is gaan aan nemen, naarmate het haast ge vaarlijker werd burger te zijn, dan militair, is ook de meening omtrent franc-tireurs gewijzigd. Men heeft ten minste burgers het recht toegekend, mits ken baar gemaakt door een distinctief, b.v. een band om den arm en aangevoerd door een erkend militair, aan den strijd deel te nemen, mits zich houdende aan de regelen der „beschaafde" oorlogsvoering, op straffe van anders tot oor logsmisdadigers te worden ge rekend. Wij zijn leeken op het gebied van het recht en nog meer op het gebied van oorlogsrecht. In bovenstaand betoog zullen dus wel technische fouten voorko men. Wij vragen daarvoor bij voorbaat om excuus. Maar nu doet zich in Neder land een bijzonder geval voor. De veel gesmade 18e eeuw schafte de pijnbank af, de niet minder gesmade 19e schafte in ons strafrecht de doodstraf af. Het bleef den Duitschers voor behouden in dezen oorlog de pijnbank, ten minste de folte ring, weer in te voeren in hun „rechtspleging". Mogen wij er voor bewaard blijven zulke praktijken weer in te voeren, ook maar een verre imitatie daar van. De doodstraf was afgeschaft, maar steeds bleven er men- schen in Nederland over, die op wederinvoering van de dood straf aandrongen. Eigenaardig doet het aan, dat die veelal schuilen in de rijen der z.g. Christelijke partgen. Zij berie pen zich daarbij, .op wat zij noemen „Gods Woord". In hoe verre echter doodstraf te ver eenigen is en te verdedigen op grond van het thans meer dan ooit in woorden gepredikte Evangelie der liefde en barm hartigheid, is. voor ons geen vraag. Wij zeggen „neen", drie werf neen! „De mensch kan geen duim aan zijn lengte toe voegen", zegt het Evangelie. Hoe zou hij dan het recht heb ben die lengte, het „leven" op te heffen. Oorlog is voor ons, absoluut gezien in het licht van het Evangelie, zonde. Het is een kwaad, een groot kwaad. Dus dienstweigering? Neen, ook dat niet. Verdediging van het Vaderland en de Vrijheid? Ja, en met alle middelen ook die van oorlog, van geweld en dus moord en doodslag, 't Is niet anders, het gaat voorloo- pig niet anders. Dus ook in oorlogstijd be rechting volgens de stenge oor_ logswet. Maar nu, nu de oor log is afgeloopen, nu wij weer willen terugkeeren tot een toe stand van „gewoon recht" en vrede. Nu, nu staan wij voor een dilemma. Wij moeten de landverraders straffen, wij moeten hen en hun handlan gers onschadelijk maken. Mo gen Wij nu doodstraffen gaan uitvoeren? Mogen wij nu als recht gaan invoeren een stel van maatregelen, bijzonder en naderhand voor de gelegenheid geschapen? Een recht, dat eenmaal toegepast, onherroepe lijk is. Het Vrije Volk heeft de_ ze koe bij de horens gepakt; een koe, neen een brullenden stier, brullend in zijn toomeloo. ze woede en wraakzucht. Wij staan aan de zijde van het Vrije Volk en verwerpen „doodstraf". De argumenten, waarop men BLOKZIJL TER DOOD VEROORDEELD. Het bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Dinsdag tegen Max Blokzijl het dood vonnis uitgesproken, en ontzet ting uit het actief en passief kiesrecht en ontzegging van het recht als journalist of ra dio-medewerker op te treden. De voormalige burgemeester van Scheltinga, tegen wien ook de doodstraf was geëischt, is tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, met ontzetting uit het actief en passief kies recht en verbod het recht een ambt te bekleeden. Beiden kregen gelegenheid binnen 8 dagen van dit vonnis beroep in cassatie aan te tee kenen. Scheepvaart verbinding met Indië. Binnenkort zal ook de scheeps verbinding vanuit Nederland met Indië hersteld worden, voorloopig met kleinere sche pen met een vervoerscapaciteit van 100 personen. Als eerste, schip zal de „Tarakan" begin October van IJmuiden vertrek ken. Grootere transporten zul len voorloopig nog via Enge land moeten plaats vinden, waar, ook meer scheepsruimte beschikbaar wordt gesteld. Ge hoopt wordt dat in October 1000 landgenooten, w.o. voor aanstaande figuren van het Ne- derlandsche bedrijfsleven, naar Indië zullen kunnen vertrek ken. Dinsdag is weer een Roode Kruiseenheid van Den Haag naar Indië vertrokken. Donder dag zal een derde groep volgen.; Er zijn ook reeds marineartsen paar Indië vertrokken. De torpedobootjager „Van Galen'' is van Portsmouth der waarts vertrokken. De oorlogs bodem wordt een eind verge zeld door den lichten kruiser „Jaeofc v, Heemskerck"» indertijd de doodstraf heeft af- geschaft, gelden voor ons nog altijd. Het is veel eenvoudiger, veel practischer doodstraffen uitte- voeren, het is volgens een ze kere opvatting van „Gods Woord". Wij hebben een andere opvatting daarvan. Dat zijn „humanitaire" opvattingen, voert men ons tegemoet. De an dere opvattingen schijnen ons echter „inhumaan". Geen doodstraffen uitvoeren. Abonn.-pr. 25 Ct. p. w. J 3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ct p mm., Jiin. p. adv 2. Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 2077 en 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen 2 Woensdag 26 Septemberl945 Hoofdred. E. P. ZandUk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever P. B. den Boer, Middelburg. 188c Jaargang Nummer 142 Druk fa. P. v. d. Velde Jr., Vlissingen Tijdelijke toeslag VOOR ARBEIDERS IN ZWAAR GETROFFEN GEMEENTEN. Op 4 Juli jl. heeft op het De partement van Sociale Zaken een bespreking plaats gevon den met de burgemeesters van enkele door het oorlogsgeweld zwaar getroffen, gemeenten in het Oosten des lands. Zij wezen er o.m. op, dat het leven in de geteisterde gebieden voor de arbeiders bijzondere uitgaven met zich medebrengt, welke in normale omstandigheden niet behoeven te worden gedaan. Zij bepleitten daarom, dat aan de Rijksbemiddelaars zou worden toegestaan in bepaalde geval len boven de reeds toegestane loonsverhooging een tijdelïjken toeslag goed te keuren. Naar wij vernemen heeft de land en Overijsel in verband hiermede toegestaan, dat op de loonen van de arbeiders, die in Arnhem wónen, een tijdelij- ken toeslag wordt gegeven van 10 Deze toeslag mag alleen verstrekt worden aan arbeiders die in de stad wonen. Arbei ders, die in de geteisterde stad werken, doch eldere wonen, val len buiten deze regeling. .troepen vertrekken naar Indië. Donderdagavond, 20 Sep tember 1945. Een groot aantal menschen staat in de buurt van het sta tion te 's Hertogenbosch. Van avond zal het Ille Bataljon van het Regiment Stoottroe pen als eerste naar Ned. O. Indië vertrekken. Ruim 800 jonge kerels vertrekken met het doel om hulp te bieden aan ons Rijksgebied in het Verre Oosten. Omstreeks 8 uur komt het geheele Bataljon aangemar- cheerd, 5 hoornblazers gaan voorop, waarna de comman dant. majoor Brueren, zijn manschappen voorgaat. Ruim 6 km. hebben zij met een vracht van ongeveer 20 kg. ge marcheerd. Voor het station kunnen zij even „afhangen" om uit te blazen en een sigaret rooken. Vele burgers loopen tus- schen de soldaten door ten einde man of verloofde vriend of bekende, nog een laatsten afscheidsgroet te brengen. Een lange trein staat reeds te wachten. Vele familieleden en kennissen gaan mee op het perron. Majoor De Groot, de vroegere commandant van 't Reg. Brabant Stoottroepen N. B.S., thans ingedeeld bij den Staf N.B.S., is eveneens aan wezig. Van iederen man per soonlijk neemt hij met een handdruk en een hartelijk woord afscheid. De mannen zijn allen geest driftig. Sommigen hebben nog een laatste zware taak in het vaderland, zij moeten hun vrouw of verloofde, die ook naar den trein is gekomen, troosten. Aan één der wagons zie ik plotseling onze driekleur ge hecht, waarop met oranje let ters staat aangegeven I-III- R.S. met het bekende stoot- troepteeken: een zwaard, om ringd door hertengewei. Een trilling gaat door me heen. Het is mijn vroegere onder deel. Nadat ik ook van mijn oude compagnie afscheid heb genomen wordt het sein ,;por- tieren sluiten" geblazen. Thans is het groote oogen- blik gekomen. De trein zet zich langzaam in beweging en onder het zingen van 't .Wil helmus" schuift hij het per ron langs naarOostende, waar de jongens zullen worden ingescheept om via Engeland naar Indië te vertrekken. Acht honderd en vijftig Ne- derlandsche mannen gaan naai de Oost om daar hulp te ver- leenen aan de Regee/ring. On der hen bevindt zich ook een flink aantal Zeeuwen, van de vroegere „Zeeuwsche compag nie", welke helaas niet meer bestaat. Wij, achterblijvenden, zijn ons er van bewust, dat een zware taak rust op de schou ders van deze- mannen. Zij zul len vele moeilijkheden moeten overwinnen. Maar zij weten zich sterk, omdat het geheele Nederlandsche volk achter hen staat en op hen vertrouwt. Daarom," volk van Neder land, ook gij, Zeeuwen... ver geet deze mannen niet, ge denkt ze in uw gebeden en wekt ze op in de brieven, die gij ze zult zenden, want zij hebben dezen stap gedaan ter ondersteuning van ons Herrij zend Nederland. Met Gods hulp zullen zij hun taak volbrengen tot heil van ons Vaderland, uit Trouw aan ons Oranjehuis. LAUW, Staf R.S. Textieldistributie. Voor uitgesproken zo- merjapoamen, kunstzijden blouses, zomerjaponstof- fen en battle dresses, p worden door den handel bereidverklaringen ver- n strektwélke zonder na- s dere 'beoordeeling door H den distrïbutiedienst worden afgestempeld, waarbij tevens het be- n H noodigde aantal speciale H punten wordt verstrekt. IN BESLAG GENOMEN GELDEN VAN REPATRIEERENDE ARBEIDERS. Sommige arbeiders, die in Duitschland gewerkt hebben, zagen daar kans, wat geld over te sparen en zij namen dit mee naar Nederland, in de hoop, hiervoor straks het een en ander voor hun gezin te kunnen koopen. Bij het over schrijden van de grens moet het voor hen wel een teleur stelling geweest zijn, dat zij dit geld aan Nederlandsche autoriteiten moesten afgeven. lilllllllIllllllllllllllllllllIlllllllIlllll1 ^etch^fschaendrerd4n°™ Nederlanders ontdekten den heer Plekker. Volgens het Hbld. geschiedde de arrestatie van den N.SJ3.- burgemeester van Haarlem Plekker reeds half April. Een Nederlandsche krijgsgevangene uit de gevangenschap naar het Amerikaansche leger gevlucht en daar toegevoegd aan het Counterintelligence Corps (C.I. C.), dat zich bezig hield met het opsporen van oorlogsmis dadigers, vernam van een Ne- derlandschen arbeider dat de heer Plekker in een plaatsje in den Harz was gezien. Inder daad werd hij in Rübeland ont dekt ten huize van den Duit- schen verloofde van zijn doch ter. Ondervraagd, zeide de heer Plekker dat hij een goed va derlander was en alleen N.S. B.-er was geworden om zijn landgenooten tegen de Duit schers te kunnen helpen. Hij toefde „toevallig" met vacantie in Duitschland, waarheen hij „toevallig" vlak- voor Dollen Dinsdag was vertrokken. De heer Plekker is thans via verscheidene verzamelkampen in Nederland aangekomen. De Billitonmaatschappij zal zoo spoedig mogelijk weer be ginnen met het winnen van tin. Er zgn 8 tinmolens be steld, waarvan 6 in Nederland en 2 in Amerika. Voorloopig zal men het echter moeten stellen met het materiaal dat in Indië1 wordt teruggevonden en waaromtrent nog niets be kend is. De Raad van Vakcentrales, die deze kwestie met minister Drees besproken heeft, ont ving de verzekering, aldus „De Vakbeweging", dat al dit in beslag genomen geld nauwkeurig geadministreerd is en gedeponeerd werd bij door de Nederlandsche Over heid aangewezen bankinstel lingen. Nadat de „geldzuive- ring", waarmee men thans druk doende is, haar beslag heeft gekregen, zullen de in beslag genomen buitenland- sche gelden in Hollandsche munt worden uitbetaald. Dit kan echter pas geschieden, wanneer door de geldzuivering en andere maatregelen, weer goederen voor de vrijgegeven gelden gekocht kunnen wor den. Voor de betrokkenen is deze maatregel in sommige gevallen misschien wel hard. Het is evenwel onvermijdelijk, dat deze soort van maatrege len genomen worden, omdat anders ons geld zijn waarde zou verliezen en dan waren wij allemaal nog veel verder van huis. Rantsoenbonnen petroleum. De Directeur van het C.D.K. te Vught. maakt bekend, dat de thans in district Zuid in omloop zijnde rantsoenbonnen petroleum, door den consu ment vóór 15 October a.s. bij den handelaar dienen te wor den ingeleverd, aangezien deze bonnen na genoemden datum niet meer geldig zullen zijn. De handelaren kunnen "deze bonnen t.m. 31 Oct. 1945 in leveren bij den plaatselijken distributiedienst. BELASTING. RECHERCHEURS. Het bona fide publiek zal worden betrokken bij den strijd tegen belastingontduiking. De „Patriot" deelde in een radio praatje mede, dat minister Lieftinck heeft besloten, dat in elke inspectie personen uit de burgerij zullen worden „aange. trokken" die behulpzaam zul len zijn bij de opsporing van geld, dat men aan het land zou willen onttrekken. Onbezoldig de belasitngrechercheurs dus. LUCHTLIJN AMSTERDAM—BATAVIA. Naar de Indische redacteur van ANPAneta verneemt zullen binnenkort vliegtuigen voor den dienst Amsterdam Batavia beschikbaar komen. De onderhandelingen van den heer Plesman in de Ver. Staten heb. ben ertoe geleid dat de re geering eenige vliegtuigen zal aankoopen. Binnenkort zullen 6 Douglas-toestellen in ons land aankomen. Later zullen er nog meer volgen. Hiermee zal ook de postdienst op Indië onder houden worden. Voorts zal de Ned. Ind. regeering eenige mi litaire transporttoestellen op deze lrjn laten vliegen. Het transportcommando van de R.A.F. stelt ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op deze lijn. Luchtverkeer met Frankrgk. Parijs is van Maandag af weer per vliegtuig bereikbaar. Na hervatting van de luchtlij nen naar Zweden en Zwitser land, wordt dus nu ook de Fransche hoofdstad in het Ned. luchtnet opgenomen. Het vliegtuig vertrekt 's morgens uit Parijs op Maandag, Woens dag en Vrijdag. Het spreekt vanzelf, dat er voor deze nieu we verbinding, welke onder houden wordt door de K.L.M. en d& Lignes Airienne Fran- gaise, de nieuwe naam voor de Air France, groote belang stelling bestaat. De dienst wordt onderhouden door Ju- 52 toestellen. DE SIGARETTEN WORDEN GOEDKOOPER. Door verlaging van den ta baksaccijns zullen de sigaret ten van 0.75 op gemiddeld 0.60 per 20 stuks komen»De importsigaretten zullen echter 1.20 blijven kosten, hetgeen vrijwel overeenkomt met den prijs in Engeland. Overigens zullen slechts enkele malen im portsigaretten in de distributie worden gebracht. o GEEN GELDKAART INVULLEN! Er schijnt hier en daar mis verstand te bestaan over het invullen van de geldkaart. Men mag slechts zijn naam hierop vermelden. De rest moet wor den ingevuld door den loketbe ambte op het inleyeringskan- toor. Fokker volksvliegtuig. Ten tijde van de overrompe ling van ons land was de Fok kerfabriek bezig met de con structie van een tweemotorig verkeersvliegtuig, waarvoor een opdracht van 4 stuks was ontvangen en met het uitwer ken van een project voor een groot lange-af standsvliegtuig voor transatlantisch verkeer, waarvoor de regeering hare medewerking had toegezegd. Gedurende de bezettingsjaren, heeft de technische staf de ge legenheid benut deze vliegtui gen verder te ontwikkelen en verbeteringen aan te brengen. Daarnaast werden eenige ont werpen uitgewerkt van speci aal voor de Indiëroute gedachte vliegtuigen. Ook het kleine privé-vlieg- tuig heeft evenwel de be langstelling. De technische staf is doende met de voorbereiding van den bouw van een univer-1 seel bruikbaar vliegtuigje, waarvan de leiding der fa briek den bouw in betrekkelijk groote serie binnen afzienbaren tijd hoopt aan te vangen. Er wordt gedacht aan een veelzijdig bruikbaar vliegtuigje, dat zoowel door prgs als eigen schappen aantrekkelijk zal zijn voor een grooteren kring van gebruikers. Om begrijpelijke redenen kiinnen verdere bijzon derheden op het oogenblik niet worden medegedeeld. SOLDATEN KERKHOF TE OOSTERBEEK. Dinsdag is te Oosterbeek een groot geallieerd soldaten kerk hof geopend, waar 1400 man nen van het 1ste Britsche luchtlandingsleger rusten, die bij de gevechten om Arnhem vorig jaar zijn gesneuveld. Er werden een R. Kath. en een Anglicaansche kerkdienst ge houden, waarna verschillende kransen op de graven werden gelegd, terwijl ongeveer 1500 schoolkinderen uit Oosterbeek op elk graf een veldbouquet neerlegden. DE TOESTAND IN BATAVIA De toestand in Batavia is eenigszins tot rust gekomen. In Australië worden de hulp- verleeningsmaatregelen gesa boteerd door Indonesiërs die sympathiseeren met de repu- blikeinsche beweging in In dië. Zoo zijn de inlandsche op varenden van een Ned. schip in Melbourne, dat geladen werd met 1000 ton medica menten voor Indië, een sit- down-staking begonnen. Verwacht wordt, dat de Ned. Ind. regeering spoedig naar Batavia zal terugkeeren. - Voor een juiste verdeeling van deviezen is een Verificatie commissie voor aankoopen in het buitenland in het leven ge roepen, De American Relief for Holland heeft 3 millioen dollar beschikbaar gesteld voor aan koop van de meest noodige le vensbehoeften. Met een plechtigheid in de Domkerk, is de Utrecht.schc Universiteit officieel her opend. DE MIN. VAN FINANCIËN OVER DE DEBLOKKEERINGS- MAATREGELEN. Hedenavond 9 uur zal de minister van financiën, prof. Lieftinck, voor herrijzend Nederland" de debiokkee- ringsmaatregelen toelichten. INSTRUCTIES VOOR JAPAN President Truman heeft ge neraal Mac Arthur een lijst V.J.-instructies doen toekomen. Volgens deze instructies moet o.a. gezorgd worden voor vol ledige vernietiging v^n de eco nomische bases van Japans militaire macht met uitsluiting van de mogelijkheid tot herstel daarvan en, moet controle wor den#uitgeoefend op onderne mingen welke gebruikt zouden kunnen worden voor geheime militaire toebereidselen. Ook moet Japans zware industrie worden beperkt. De algemeene lijn van uw politiek moet ge richt zijn op het gebruiken van de bestaande Japansche re geering, niet op ondersteuning daarvan, aldus heeft de presi dent Mac Arthur doen weten. Voorts moet volgens de in structies ook de Japansche koopvaardijvloot beperkt wor den tot voorzoover zij noodig is voor de demilitarisatie. Alle personen die niet willen mee werken tot het richten van de Japansche economie op vredes doeleinden moeten worden uit gesloten van posten van econ. belang. De liquidatie van groo- en industrieele- en bankcombi- natïes moet bevorderd worden. Wel zal Japan worden toege staan eventueel normale han delsbetrekkingen met de rest van de wereld te hervatten. Tij dens de bezetting en onder de noodige controle zal Japan grondstoffen mogen afne men van het buitenland het zal goederen mogen uitvoe ren teneinde te betalen voor toegestane invoeren. HOE JAPANNERS VER PLEEGSTERS NEERSCHOTEN. De „Times" geeft in een be richt uit Singapore een relaas weer van een verpleegster. Vi vian Bulwinkel, die de eenige overlevende is van een in koe len bloede door de Japanners vermoorde groep van 24 Australische verpleegsters. Tijdens den veldtocht van Malakka werden 66 Australi sche verpleegsters in een vrachtboot van Singapore naar Java vervoerd. Het schip werd bij het eiland Banka tot zinken gebracht. Twaalf verpleegsters verdronken en de overigen, die in twee groepen gesplitst wer den, bereikten het eiland. De eerste groep van 22, bij wie zich de overlevende bevond, voegde zich hij Britsche en Australische schipbreukelin gen. Kort daarna verschenen de Japanners ten tooneele. Eerst dreven zij de mannen in zee, waarna zij hen met machi negeweren neermaaiden. Het zelfde lot ondergingen de ver pleegsters. Zuster Bulwinkel, die een schot in haar zij ont ving, verloor het bewustzijn en werd, nadat de Japanners ver trokken waren, aan land ge spoeld. Een Engelsche soldaat, wiens arm afgeschoten was. was nog in leven. Na dezen en zichzelf met behulp van in boorlingen in het oerwoud ver. pleegd te hebben, moesten zij zich tenslotte aan de Japanners overgeven. Tevens zag zij het andere groepje van 32 ver pleegsters terug. Acht zusters zijn tijdens haar gevangenschap op Sumatra overleden. Gokkersparadijs Berlgn..... Amerikaansche troepen, die in Berlijn zijn gelegerd, hebben in de afgeloopen maand méér geld naar huis gestuurd dan zij betaald kregen, ondanks de nieuwe maatregelen tegen de zwarte markt en de conversie van invasiemarken in dollars, aldus verneemt volgens Hbld. „United Press". De troepen ontvingen verleden maand 3.044.000 dollar aan soldij; het bedrag dat naar huis werd ge zonden bedroeg 3.153.000 dol lar. Volgens de Amerikaansche legerkrant „Stars and Stripes", wijzen deze cijfers erop dat Berlgn „een gókkersparadijs waar iedereen wint". - Drie vliegende reuzen- forten hebben een non-stop- vlucht gemaakt van 9600 km, van Japan naar Chicago (Ver. Staten), UIT DE PROVINCIE Toch 1 kg. Vrijdag meldde de bonnenlijst dat op de bonnen A 40, B 40 en C 40 aardappelen kg. werd verstrekt. Maandag deelde het C.D.K. te Vught mede, dat op deze bonnen 1 kg. geleverd moest worden. Dinsdag kregen we vele vragen of de 1 kg. wel juist was. We vroegen de in spectie voor de distributie op heldering. We kregen ten ant woord: niet 1 kg., maar V2 kg. is het juiste kwantum. We rec tificeerden dus het bericht van het C.D.K. Edoch, we waren nog niet aan het eind. Want nu deelt de distributie nader mede, dat het toch 1 kg. moet zijn. Degene, die ons gisteren op de inspectie inlichtte, had een aanvullende circulaire óver 't hoofd gezien Vrijdagavond te 8 uur zal het Middelburgsch Muziek korps, in het kader van de Mo lenwaterconcerten. nog een concert op het Molenwater ge. ven. Hieraan zal bij een drietal nummers medewerking worden verleend door de signaalafdee ling van „Achilles". Dezer dagen heeft de heer H. M. Corvelegn, werkzaam in de timmerfabriek der Kon. Mij. „de Schelde" te Vlissingeir, we gens het bereiken van den pen sioengerechtigden leeftijd, af scheid genomen van bazen en collega's. Baas Sohier sprak hem namens de collega's toe en dankte voor de prettige samen werking gedurende ruim 50 jaar. Hij overhandigde hem eenige fraaie geschenken. De heer Corvelegn dankte voor het geschenk en de goede wenschen. Zondagmiddag werd bij den heer de R. op den Ouden Mid- delburgschen weg te Souburg door een petroleumstel weel een begin van brand veroor zaakt. Doordat de vrouw het petroleumstel wilde verwijde ren, vatte haar schort vlam waarop zij in haar schrik door een raam naar buiten sprong. De val was zoo ongelukkig, dat zij met een gebroken been per ziekenauto naar een zieken huis moest worden overge bracht. Door de biiren kon het vuur worden gedoofd en be hoefde de brandweer niet uit te rukken. Voor de Oud Illegalen van W.-Zeeuwsch-Vlaanderen hield dokter van Loy uit Sas van Gent, Maandagavond te Groe de een rede over annexatie van Duitsch grondgebied zonder Duitschers. Het vrij talrijke publiek gaf herhaalde malen betuigingen van instemming met het ge sprokene. Dr. van Loy weerleg de tal van bezwaren en be toogde dat annexatie noodza kelijk is, wil ons land de enor me schade te boven komen welke aangericht is door de Duitsche horde tijdens de vier- vijf jaar bezetting. Luitenant Bouwense, voorzit ter der G.O.I.W.N., die Dr. van Loy ingeleid had dankte dezen ook namens de aanwezigen en stelde voor telegrammen te zenden aan de ambassades van de groote mogendheden. Voorts werd meegedeeld dat er in de verschillende plaatsen comité's van actie worden opgericht die beoogen het Nederlandsche volk voor te lichten op het ge bied van annexatie en die te ens de propaganda op zich zullen nemen. Aan kolonel Zydlonski, de commandant van het Poolsche bataljon dat Axel bevrijdde, en die de bevrijdingsfeesten met 'n detachement bijwoonde, is dooi den burgemeester het eerebur gerschap der stad Axel aange boden. SPORT DE SPLITSING VAN DE EERSTE KLASSE GAAT DOOR. Öe Nederlandsche Voetbalbond heeft besloten de splitsing van de Zuidelijke Eerste klasse doorgang te doen vinden. Er komen nu 2 afdeelingen met 11 eerste klassers. Dit betee- kent, dat Vlissingen dus thans eerste klasser wordt. De thuis wedstrijden zullen in Goes worden gespeeld. Uitslagen bekerwedstrijd: R.C.S.Sluiskil 54. Zeeuwsche Dambond. Om het damkampioenschap van Middelburg. De uitslagen van de tweede ronde luiden: B. F. MontenariL. J. Strooband Jr. 02; J. StroobandF. de Ruiter 20; M. F. ae Jonge W. Boogaard 20. Uitgestelde partij uit de eerste ronde: J. StroobandL. J. Strooband Jr. 0—2. Dit tournooi geldt tevens als voorwedstrijd voor het kam pioenschap van Zeeland. Burgerlijke Stand MIDDELBURG. Geboren: Marinus Willem, z. v. J. J. Kunst en C. M. Ver- sluijs. Frits Rudolf, z. v. I. de Jonge en M. v. Tinbergen. Ccr- nelis Hendrik, z. v. K. van Belzen en A. v. Klaver. Hildo Eelhart, z. v. J. Scheltens en A, Koops. Jacob, z. v. J. Luit- wieler en J. Grootjans. Hen drik, z. v. W. C. Huiszoon en M. Merjers. Pieternella Corne lia, d. v. G. P. Laagland Win der en C. Filius. Willem Johan, z. v. J. A. Stroo en J. de Rid der. Catharina Helena, d. v. J. de Nooijer en S. M. Poerstam- peir. Ronald, z. v. S. Barentsen en P. Acda. Steven Paul, z. v. J. Brandenburg en A. M. Metz. Overleden: W. van Belzen, 42 j., vr. van J. Kaljouw. P. D. Polderman, 15 d. Getrouwd: A. F. Rosendaal, 25 j. en J. E. Caljouw, 23 j. J. Hindrix, 25 j. en K. E. Leutjes, 23 j. C. van Halem, 28 j. en M. P. J. Mantz, 26 j. H. de Vries, 25 j. en A. van Krieken. 26 j. G. J. Holster, 27 j. en J. J. Ie Due, 20 j. M. G. Meijers, 30 j. en J. Romp, 25 j. J. R. Brough, 22 j. en J. M. Huis- zoon, 22 j. W. Loomans, 28 j. en J. Vendevielle, 25 j. A. J. Dekkers, 26 j. en S. de Jongh, 25 j. Ondertrouwd: C. de Munter, 32 j. en N. M. de Looff. SI j. A. Matthijsse. 37 j. en J. L. van Houdt, 26 j. J. Bos, 25 j. en M. Adam, 23 j. A. G. Verhulst, 26 J. en M. van Loo, 27 j. K. Schout, 55 j. en M. Schoe, 30 j. Officieele publicaties In verband met de opheffing van het Militair Commissariaat voor Rechtsherstel is de taak van den Militairen Commissa ris met betrekking £ot de ten uitvoerlegging van de Beslui ten Herstel Rechtsverkeer en Vijandelijk Vermogen voor het eiland -Walcheren overgegaan op den vertegenwoordiger van het Nederlandsche Beheersin stituut den heer J. A. Pieterse, Inspecteur van 's Rijles Be lastingen te Middelburg. Genoemde vertegenwoordi ger heeft voor het eiland Wal cheren ingesteld een Advies commissie Rechtsherstel en Beheer bestaande uit de hee ren: G. H. Luijendijk. aceoun tant te Middelburg. R. Batten, notaris te Middelburg; J. L. Verhagen, waarnemend nota ris te Vlissingen; J. Kamer - mans directeur der Nutsspaar- bank en accountant te Vlis singen; J. A. M. Smits, cand.- notaris te Vlissingen, wonende te Middelburg. Als secretaris treedt op de heer J. A. Jansen de Jonge, cand.-notaris te Middelburg. Alle stukken en correspon dentie voor genoemde verte genwoordiger en de Advies commissie uitsluitend te rich ten aan het secretariaat. Koe poortstraat 6 te Middelburg. B. en W. van Vlissingen brengen ter kennis, dat het wegens mijnen- en typhusge- vaar zeer gevaarlijk is wonin gen, gelegen in het zg. water gebied (dit is het gebied gele gen ten Westen van het kanaal door Walcheren en ten Westen en Noorden van de Noodkade en de Verlengde Paul Kruger straat) reeds thans te betrek ken. Een verordening is vastge steld, waarbij het is verboden tenzij met schriftelijke ver gunning van B. en W. in het bedoelde gebied, een wo ning of een gedeelte van een woning, een gebouw of een ge deelte van een gebouw of een getimmerte, laatstelijk niet als woning gebezigd, als woning in gebruik te nemen. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van ten hoogste 300. Bovendien wordt de over treder. eventueel met zijn of haar gezin, uit de woning ver wijderd. Vergunningen tot het be trekken van woningen in hetj zg. „watergebied" moeten woy-l den aangevraagd bij den Ge meentelijke Woningdienst. De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat op Vrijdag 28 Sept. 1945 aan vraagformulieren MD 333-21 ter verkrijging var. een petro- ieumkooktoestel kunnen wor den afgehaald op het Distri butiekantoor, Loket 17, Beliu- mypark 43 te Vlissingen. Hiervoor komen in aanmer king, gezinshoofden en alleen- wonenden. die in het bezit zgn van een brandstoffenkaart U 505 voor koo k doei e in den en die niet de beschikking hebben over een petroleumkooktoe- stel. De Distributiedienst- Kring Vlissingen maakt bekend, dat op Donderdag 27, Vrijdag 28 en Zaterdag 29 September, de uit reiking zal plaats hebben van nieuwe bonkaarten (11e perio de) en inlegvellen aan onder staande categorieën: a. de let ters W, X, IJ en Z; b. degenen, die nog niet in het bezit zgn van een geldige TD; c overige personen, die nog niet in het bezit zgn van bonkaarten 11e periode. Commissie voor de perszuivering. De commissie voor de perszui vering is als volgt samenge steld: mr. J. A. L. Loeff te Rotterdam, voorzitter, mr. E. J. E. G. Vonkenberg te Gorin- chem, ondervoorzitter, H. Al- gra te Huizum, dr. V. A. M. Beerman te Nijmegen", G. H. J. B. Bodewes te Nijmegen, B. Bol te 's-Gravenliage, G. M. Dos- ker te Roermond, mr. ir. B. W Hoveman te Amsterdam, R. von Nordheim te Delft, mr. W A. Offerhaus te Groningen, G! Polak Daniëls te 's-Gravenha ge, G. van 't Reve te Enschede, mr. B. W. Schaper te Amster dam, mr. G. Slotemaker de Bruine te Heemstede. J. van Straten te Driebergen. N. Stuf- kens te De Bildt, mevr. II. Ver- wey-Jonker te Eindhoven. Secretaris is mr. J. Kranen burg te Leiden. De heer Brons heeft als gou verneur van Suriname den eed afgelegd HOOGWATER VLISSINGEN. JLAmaerdag 6 32 en 18 51, res®. 1.98 en 1,89 m, N.A.P,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1