Provinciale Zeeuwsche Courant IGELDVERNIEUWING j - Oonderdag 13 Septsmbsr!945 De minister van financiën, prof. mr. P. Lieftinck, heeft gisteravond een radiorede ge houden, waarin hij de geld- saneering besprak. De minister wees er op, dat het vooruitzicht op de geldverwisseling velen een af wachtende houding heeft doen aannemen, die het herstel van ons land bepaald niet kan velen. De geldovervloed heeft op de arbeidslust niet bevor derend gewerkt. De zwarte handelaar met een portefeuille vol bankpapier is nog steeds niet geheel van het tooneel verdwenen. Reeds nam de re geering een aantal maatrege len, zooals de inlevering der 100 biljetten, de registratie van alle bedrrjfstransacties van juweliers en een aantal ande re bepalingen. Dit was echter voorbereidend werk. De vol ledige geldvernieuwing kon IS OP KOMST nog niet ter hand worden ge nomen, omdat het nieuwe pa piergeld nog niet gereed was. Voortbouwende op het werk van mijn voorganger, dr. Huysmans, die den grondslag legde, zeide de minister, ben ik er in geslaagd, dank zij de hulp van de Bank of England, bij de Engelsche drukkers van bankpapier voor onze bestel ling voorrang te verkrijgen. iok in Nederland werd een belangrijke order geplaatst. De laatste weken kwamen de bestellingen los. Woensdagavond is nu de beschikking geldzuivering 1945 in het Staatsblad verschenen. De regeering wil met de geldzuivering niet als een ver rassing, als een donderslag uit helderen hemel komen. Men kan nu tijdig rekening houden met wat er wordt verlangd. OVER 14 DAGEN VERLIEST PAPIERGELD ZIJN GELDIGHEID Op Woensdag 26 September, gisteren over veertien dagen, verliest al het thans zich in omloop bevindende papiergeld zjjn geldigheid. Deze maatregel heeft betrekking op alle bankbiljetten, uitgegeven door de Nederlandsche Bank, alle zilverbons en £lle muntbiljetten, die door de geallieerde troepen zijn mede gebracht en die vooral in het Zuiden des lands in omloop zijn gebracht. Met ingang van denzelfden dag worden alle tegoeden bij banken, spaarbanken en giro-instellingen ge blokkeerd. Gedurende de inleveringsweek en waarschijnlijk nog enkele dagen daarna, zal er vrijwel geen contant geld in omloop zijn. De ervaring in het buitenland heeft geleerd, dat gelijktijdige circulatie van oud en nieuw geld in hooge mate ongewenscht is, omdat de zwarte handel dan zeker probeert zijn oude, besmette geld tegen nieuw gezuiverd geld om te ruilen. Het zou het beste zijn, als geen nieuw geld in omloop kwam voordat al het oude geld uit de markt is, dat is dus aan het einde van de inleveringsweek. Wanneer dit beginsel in volle gestrengheid werd doorgevoerd, zou ge durende meer dan een week het betalingsverkeer geheel stil staan. Om dit te voorkomen zal ieder gezinshoofd in staat worden gesteld vooraf, dat wil zeggen vóór 26 September a.s., een klein bedrag aan oud geld tegen nierito geld in te wisselen. Voor hen die niet leven In gezinsverband wordt een gelijke mogelijkheid geschapen. Dit nieuwe geld zal worden uitgereikt door de distributie- diensten tot een bedrag van tien gulden per persoon. Een gezin van vijf personen kan dus de beschikking krijgen over 50.Het genoemde bedrag is bestemd om gedurende de inleveringsweek de normale huishoudelijke uitgaven te doen. Grootere betalingen, die in de inleveringsweek vervallen, zul len noodgedwongen tot na die week moeten worden uitgesteld. DE LOONBETALING De Arm. 35 in de lucht gevlogen. VIER DOODEN. Gistermiddag ongeveer 12 nur is de Arm. 35,- welke in de Deurloo bij Westkapelle aan het visschen was, op een mijn geloopen en in de lucht gevlo gen. Vier opvarenden kwamen om; één werd gered. De be manning van de Arm. 3, hoor den op eenigen afstand een knal en koerste naar de plaats van het ongeval. Ter plaatse dreef wrakhout en men ontdekte op het zgn. „stuurhok", dat nog boven water uitstak, één der opvarenden van het veronge lukte vaartuig, zekeren J. v. d. Ketterij, uit Arnemuiden, die gered kon worden en door de Arm. 3 te Vlissingen, ge lukkig slechts licht verwond, aan wal is gebracht. De Arm. 1, die ook in de omgeving aan het visschen was, zag na eenigen tijd het lijk van den schipper van de Arm. 35. L. Schroevers. uit Arnemuiden, drijven. Het lijk werd aan boord gehaald en is eveneens te Vlissingen aan wal gebracht. Van de drie overige opva renden. J. Blaasse. L». v. d. Ketterij en W. Dingemanse, allen te Arnemuiden woon achtig. ig tot heden niets meer gevonden, zoodat helaas moet worden aangenomen, dat bij dit droevig ongeval 4 personen het leven hebben verloren. Water in Wieringermeer een halven meter gezakt. Na het dichten van den dijk, is het waterpeil in den wie ringermeer reeds een halven meter gezakt. Een hoog ge legen gedeelte is reeds droog gevallen. Hier kan begonnen worden met het herstel van de boerderijen, terwijl daar nog dezen herfst ingezaaid kan worden. Van de 500 boerderijen zijn er nog slechts 80 overge bleven. Op den Zaterdag in de inle veringsweek zal de normale wekelgksche loonbetaling niet kunnen plaats vinden, om de eenvoudige redien, dat er op dien dag geen betaalmiddelen beschikbaar zullen zjjn. De werkgevers worden uitgenoo- digd om, voor zooveel zulks verantwoord is, loonvoorschot- ten te verleenen, opdat b.v. groote gezinnen inderdaad in staat zullen zijn per hoofd 10 oud geld tegen nieuw geld in te wisselen. Verder zal al het noodige worden gedaan om er voor te zorgen, dat zoo spoe dig mogelijk na het eind van de inleveringsweek op 4, 5 of 6 October dus een dub bele loonbetaling zal kunnen geschieden* Ook de maandsa larissen over September zullen pas in de tweede helft van de eerste week van October kun nen worden voldaan, evenals de uitbetaling van wachtgelden, pensioenen en lijfrenten e.d., alles natuurlijk in nieuw geld. Men brenge het overtollige kasgeld zooveel mogelijk naar een bank, commissionnair of spaarbank of stort het bij ccn giro-instelling om te voorko men dat men gedurende de in leveringsweek het werk niet aan zal kunnen. Er is daarom bepaald dat particulieren gedurende de in leveringsweek niet meer mo- gten inleveren dan driehonderd gulden per gezin. Voor alleen staanden geldt hetzelfde maxi mum. Voor de bedrijven, geldt deze beperking niet. Een ieder moet er dus voor zorgen, dat hij voordat de in levering begint, zoo krap mo gelijk bij kas is. Het is van be lang, dat het overbodige be drag tijdig dus vóór 26 Sep tember a.s. gestort wordt bij de aangewezen instellingen. Men kan eveneens gebruik ma ken van de mogelijkheid om zijn geld te bestemmen voor een vrijwillige zekerheidstel ling wegens reeds vervallen of nog te heffen belastingen, wat het voordeel heeft, dat men dan een rente kweekt. Het zinken geld behoeft voorloopig niet te worden inge leverd. Het zilvergeld behoudt zgn waarde. HET DOEL VAN DE GELDZUIVERING De geldzuivering, tezamen met verscheidene andere maatregelen, die nog zullen worden bekend gemaakt, stelt ten eerste de regeering in staat de hoeveelheid geld in omloop binnen de gewenschte perken te brengen; ten tweede biedt zij de gelegenheid een momentopname te maken van de liquide vermogensposities en een onderzoek in te stellen naar de zuiverheid van de bron, waaruit dit bezit is ont sproten; en ten derde ver schaft zij de regeering con trole over de besteding van het geaccumuleerde geldbezit, opdat er zorg voor kan wor den gedragen, dat dit op een wijze wordt aangewend die in overeenstemming is met de be langen van de volkswelvaart en met de behoeften van den staat. Zoodra de inlevering is vol tooid, wordt met een verdere beschikbaarstelling van nieuw papiergeld begonnen, terwijl tevens de geblokkeerde bank en girorekeningen, volgens be paalde maatstaven, d.w.z. ge leidelijk en naar behoefte, zul len worden vrijgegeven. Ten einde een vastloopen van het economisch verkeer te voorko men, zal voor alle economisch gewenschte en gerechtvaardig de transacties volledige beta lingsmogelijkheid worden ge opend. Ongewenschte transac ties daarentegen zullen met alle kracht worden belet. Nadere mededeelingen over het vrijgeven van geblokkeerd geld kan men tegen het eind van de inleveringsweek tege moet zien. De maatregelen, die dan zullen worden getroffen, zullen er ten volle op gericht zijn om het economisch leven weer vlot te doen verloopen. Opsporen van zwarte winsten De gangbare opvatting is, dat geldzuivering noodzakelijk is om zwarte winsten op te sporen en om degenen, die deze zwarte winsten hebben gemaakt, te treffen. Bovendien zijn wij na vijf jaren van Duitsche afpersing en bankroetiers-politiek zoo berooid als niemand voor mo. gelijk had gehouden. Aan den eenen kant staat een buiten alle verhouding gestegen hoe veelheid betaalmiddelen, die br de bezitters de illusie wekt van rijkdom, aan den anderen kant is het nationaal vermo gen in goederen gemeten sterk gedaald. De staatsschuld kan nog niet nauwkeurig worden berekend, doch is van de orde van grootte van 20 25 milliard gulden te genover nog geen 4% mil liard voor den oorlog. De geldvernieuwing moet in belangrijke mate dienstbaar worden gemaakt aan het her stel van het evenwicht tus- schen de hoeveelheid goederen en de hoeveelheid geld, aan een billijke verdeeling van den last, dien de Nederlandsche gemeenschap heeft te dragen, en aan het geven van de noo dige leiding aan de door het oude geld vertegenwoordigde koopkracht. Wat de beperking van de geldsomloop aangaat, is het streven van de re geering erop gericht om te verhinderen, dat haar door een overmaat van geld de beheersching van het prijs- en loonpeil uit de hand wordt geslagen. Nog altijd worden de be staande prijs- en loonnor- men op schrikbarende wijze overtreden. Het vormt in het algemeen een gevaar voor de rust op de verschillende markten, in ae eerste plaats op de ar beidsmarkt, en een bedreiging voor de waardebestendigheid van het geld. Ook in verband met onze internationale positie moet een stijging van het kostenpeil aan zekere grenzen worden ge- Abonn.-pr. 25 ct. p. w. 3.20 p. kW, Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2. Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 2077 cn 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen Jaargang Nummer 131 Hoofdrod, E. P. ZandUk (met red. roedew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen DE VOORBEREIDING TOT DE RIJKSCONFERENTIE. In de voorbereiding van de aanstaande rgksconferentie is thans teekening gekomen. Naar dc Indische redacteur van het A.N.P. verneemt, heeft nl, de minister van over- zeesche gebiedsdeelen in het kader dezer voorbereiding een commissie tot onderzoek bonden. Anders verzwakken wij onze concurrentiepositie op de buitenlandsche markten en wordt de zoo gewenschte in schakeling van onze arbeids krachten in de export-indus trieën en de daarvan afhanke lijke bedrijfstakken geremd. De moeilijkheden, die de geldzuivering zelf ongetwijfeld sommigen uwer zal berokke nen, dient ge als den tijdelijken prijs te zien voor de verzeke ring van den grondslag waar op uw bestaan is gevestigd. De inventarisatie van het geldvermogen, die de regee ring in de tweede plaats met de geldvernieuwing beoogt, valt samen met een effecten- registratie, de registratie van DOODSTRAF GEËISCHT TEGEN DE BLOCQ VAN SCHELTINGA. Na Blokzijl heeft voor hel Eijz. Gerechtshof te Den Haag ook terechtgestaan jhr. D- de Blocq van Scheltinga, oud-bur- gemcester van Wassenaar. Verd. werd er van beschuldigd zijn functie uit de handen der Duitschers te hebben aangeno men en dus met deze had sa mengewerkt. Voorts dat hij verzocht heeft de in Wassenaar wonende Joden uit deze ge meente uit te wijzen en dat hij gelegenheid heeft gegeven tot het samenstellen van lijsten door N.S.B.-ers van personen, die later bij een razzia zijn op gepakt en 'naar Duitschlnd ge voerd, om daar te werken. Ten slotte werd de Blocq van Schel tinga ervan beschuldigd een gemeenteambtenaar op staan- den voet te hebben ontslagen omdat hij gelachen had bij het zien van een begrafenisstoet van een N.S.B.-er. Dit laatste feit ontkende verd. Nadat en kele getuigen waren gehoord, zei mr- Zaaijer in zijn requisi toir dat verd. een der kopstuk ken van de N.S.B. was en als zoodanig veel kwaad heeft ge daan. Op grond hiervan eischte hij de doodstraf. Uitspraak over 14 dagen. 8 DOODEN DOOR ONTPLOFFENDE MIJN. Bij Anjum aan de Lauwers- zee, is door onbekende oorzaak een mijn, welke aan het strand was aangespoeld tot ontplof- fing gekomen. Daarbij kwamen militairen en 2 burgers om het leven. InleverlngstermgH scheermesjesbon verlengd. De inleveringstermijn van bon R 16 van de tabakskaart. voor het verkrijgen van scheer, mesjes is verlengd tot 20 Sep tember a-s. Wanneer de scheer mesjes verkrijgbaar zullen zgn wordt nog nader bekend ge maakt. het buitenlandsche deviezen- bezit, de registratie van tij dens de bezettingsperiode af gesloten levensverzekeringen contracten en van nieuw afge sloten hypotheken, alsmede met een herwaardeering van onroerend bezit. Deze maatre gelen zullen de gegevens ver schaffen over de verdeeling van het volksvermogen, waar over voor het nemen van de geraamde belasting-maatrege. len moet worden beschikt. Een van die hulpmaatregelen is, dat in het dezer dagen af gekondigde navorderingsbe- sluit betreffende de belastin gen, reeds de opheffing van het bankgeheim is opgenomen, HEFFING OP VERMOGENS Ook het nieuw verworven roerende bezit, in den vorm van werktuigen, duurzame ge- bruiksgoedex-en en kostbaai-he- den, zal aan een onderzoek worden onderworpen. Het over zicht, dat wij op deze wijze hopen te verkrijgen, zal in hooge mate behulpzaam zijn om de winsten, die zijn voort gesproten uit den zwarten handel, en de inkomens, die zijn verdiend door degenen, die hand- en spandiensten hebben verleend aan den vijand en misbruik hebben gemaakt van den nood van hun medebur gers, te achterhalen. Verder ban men ver wachten een zware heffing op alle door de buitengewone om standigheden van de laatste jaren verkre gen - vermogensver meerdering, terwyl nog een verdere ver mogensheffing ineens in het vooruitzicht is. Afgezien van de bedragen die noodzakelijk zgn voor loonbetalingen, pensioenen, wachtgelden e.d. en voor de financiering van het loopende handelsverkeer, zal de beste ding van de bank- en giro tegoeden in de eerste plaats gericht moeten worden op het herstel en op de herwinning van Nederland's plaats in de wereld. Deze gedachte heeft reeds toepassing gevonden met betrekking tot de uitkee- ringen wegens geleden oor logsschade, waarvan de her vatting a.s. is. Het zou hoogst ongewenscht zgn, indien deze uitkeeringen, die zijn bestemd om de verwoeste woningen, kantoren en fabrieken te her bouwen, om de bedrijven aan nieuwe installaties te helpen en de voorraden aan te vul len, om de huizen weer te meubileeren en in de klee- dingbehoefte te voorzien, voor directe verbruiks-doeleinden zouden worden gebruikt of op andere wijze aan hun beoogde bestemming zouden worden onttrokken. Hetzelfde argument is van toepassing op het geld, dat na de inlevering en blokkeering straks voor déblokkeering in aanmerking zal komen. TOEZICHT PARTICULIERE BELEGGINGEN Er bestaat een ontzaggelijke behoefte aan nieuwbouw en aanvulling of vernieuwing van installaties en voorraden en het gevaar is groot, dat als men de bevrediging daarvan vrij laat, de rangorde der dringendheid zeer weinig zal worden In acht genomen. In een deel van deze behoeften moet de staat rechtstreeks voorzien en daarom is het onvermijdelijk, dat hij een deel van deze koopkracht aan zich trekt. Dit kan langs den weg van belastingen en leeningen. Beide middelen zullen worden toegepast. Een deel van de opbrengst zal worden besteed voor vexmindering van de staatsschuld, een ander deel voor de financiering van het herstel. Op dé hesteding van de bedragen, die daarna beschikbaar blijven en die bestemd zgn voor particulier gebruik, zal een zeker toezicht moeten worden uitgeoefend om de economische ont wikkeling in sociaal en economisch verantwoorde banen te leiden. De tjjd is voorbij, dat door een ieder naar persoonlijk goeddunken met het geld, dat hij in het maatschappelijk proces heeft verworven en met het bezit aan welks vorming de gemeenschap, hetzij direct, hetzij indirect een zoo belang rijk aandeel heeft gehad, vrij en ten eigen nutte mag worden beschikt. Dit geldt in het bijzonder voor de huidige omstan digheden, waarin door het gemeenschappelijk ervaren leed en de groote schade, die is aangericht aan de nationale wel vaartsbronnen, ieder van verantwoordelijkheid voor het wel zijn van volk en natie sterker dan ooit moet zijn doordrongen. De regeering zal op overtre dingen van de voorschriften zware straffen stellen. Het is mij bekend, dat velen hopen slimmer te zijn dan de regee ring en het is mij evenzeer be kend, van welke sluipwegen en manipulaties zij zich bedienen. Voor hen, die zich van welke sluipwegen en manipulaties ook. bedienen, heeft de regee ring diverse, niet plezierige verrassingen. De minister verheelde niet, dat ons volk een week tege moet gaat, waarop het zich met gx-oot overleg zal moeten voorbereiden en waarin zich ongetwijfeld nog tal van moei lijkheden zullen voordoen. Het belang, dat met het welslagen van de geldvernieuwing wordt gediend, is echter oneindig veel grooter dan het ohgemak. dat zij zal veroorzaken. PRINSESJES GAAN NAAR SCHOOL. Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben besloten, dat de prinsesjes Beatrix en Irene binnenkort de school „De Werkplaats" te Bilthoven, die onder leiding staat van ir. C. Boeke, zullen bezoeken. STEENKOOLVOORZIENING WORDT BETER. De minister van handel en nijverheid, ir. H. Vos, heeft in een persconferentie een ovex'zicht gegeven van de eco nomische waagstukken van dezen tijd. Omtrent den binnenland- schen toestand verklaarde de minister o.m., dat binnenkort extra rantsoenen Engelsche sigaretten beschikbaar gesteld kunnen worden. De steenkool voorziening wox-dt nu ook be ter, al is het nog niet mogelijk de gas- en electriciteitsrant- soenen te verhoogen. De textieldistributie komt ook weer op gang. Met de schoenendistributie wordt weer begonnen. In het eerste dis trict wonen 1.400.000 perso nen, waarvoor 34.000 paar schoenen beschikbaar zijn. De tegenwoordige productie van rijwielbanden bedraagt 75.000 buiten- en 60.000 binnenban den. De behoeften zijn 3 mil- lioen stuks van elk. De invoer slechts voldoende om de noodzakelijkste behoeften te dekken. Behalve uit de Ame- rikaansche autodepots zullen ook auto's uit Engeland wor. den ingevoerd. In 1946 zullen 1 millioen rijwielen beschikbaar komen, hetgeen de helft is van wat noodig is. De invoer en productie van glas is onvol doende om in de behoeften te voorzien. NED. BANK WORDT GENATIONALISEERD. De Economische voorlich tingsdienst bericht, dat er een staatscommissie is ingesteld tot herziening van het sta tuut van ae Nederlandsche Bank. De regeering is nl. voor. nemens deze bank te nationa- liseeren. GEBLOKKEERDE TEGOEDEN AAN STICHTINGEN. De Ned. Bank deelt op ver zoek van den minister van financiën mede, dat deze ver gunning heeft verleend tot overdracht van gedeelten van geblokkeerde tegoeden, ont staan door inlevering van bank- of muntbiljetten van 100 aan de stichtingen .Nederlandsch Volksherstel", .Stichting 19401945" en aan de stichting herstellingsoorden voor oud-illegale werkers, met dien verstande, dat in de ter zake getroffen regeling de aanspraak van 's rijks schat kist wegens belastingschuld van den schenker behoorlijk ge waarborgd wordt. STOOTTROEPEN NAAR INDUS. De minister van oorlog, mr. J. Meynen, heeft te Harskamp afscheid genomen van het 1ste bataljon van het regiment stoottroepen, dat als eerste naar Indië zal vertrekken. Het bestaat uit 800 man, grooten- deels uit Brabant en Limburg afkomstig. Het bataljon vertrekt waar schijnlijk deze week naar En. geland, waar het ongeveer 14 dagen zal blijven, teneinde in de tropen-uitrustig te worden gekleed. Echtpaar Van der Ven gearresteerd. De P.O.D.-Oosterbeek heeft te Leeuwarden gearresteerd het echtpaar D. J. van der Ven—ten Bensel. de bekende folkloristen van de „Meihof" te Oosterbeek. Zuiveringsraden voor het bedrijfsleven. De zuivering van het be drijfsleven zal een betrekkelijk omvangrijk apparaat ver- eischen, wil er snel gewerkt kunnen worden. Er wordt op gerekend, dat alleen al voor de industrie, den groothandel, den kleinhandel en het ambacht on geveer veertig zuiveringsraden ingesteld zullen moeten wor den, daarnaast komt dan nog de visscherij, de scheepvaart, het verkeer enz. De voorbereidende werkzaamheden voor dit om vangrijke apparaat zgn thans vergevorderd. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor Velp door dr. W. F. Dank baar te wilhelminadorp. De classis Goes der Geref. kerken heeft peremptoir ge ëxamineerd en toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten cand. D. Kuiper, hulppred. te Goes en beroepen predikant te Rilland-Bath. Geref. gem. Beroepen te Mid delburg J. v. d. Berg te Krab- bendijke; tweetal te Werken dam W. C. Lamain te Rijssen en J. v. d. Berg te Krabben- dijke. De „Oranje" van de S M. „Nederland" bevindt zich op weg van Australië naar Singapore om bevrijde krijgs gevangenen naar Australië te brengen. In N. Argentinië is een trein uit de rails geloopen en van den spoordijk gevallen; 31 reizigers werden gedood. Deze commissie heeft de op dracht om. zoo mogelijk op korten termijn, te onderzoeken welke wenschen en opvattingen hier te lande leven met be trekking tot de aanpassing van structuur der overzeesche gebiedsdeelen en de bepaling van hun plaats in het konink rijk der Nederlanden overeen komstig de gewijzigde omstan digheden. Hiermede is dus in Neder land een eerste concrete stap gedaan ter uitvoering van wat H.M. de Koningin in haar historische radiorede van 7 Dec. 1942 aankondigde, deze rede stelde H.M. een rijksconferentie in het vooruit zicht, waarbij 15 vertegenwoor digers van Nederland, 15 ver tegenwoordigers van Indië. van Suriname en 3 van Cura sao. zich zouden beraden over de nieuwe structuur van het koninkrijk. Voor deze ronde tafelconferentie, van advisee- ren karakter, zijn de gedele geerden van "Suriname Curagao reeds aangewezen. Voor Nederland en Indië dit echter door den loop der gebeurtenissen nog niet kunnen geschieden. TOJO DOET ZELFMOORD-POGING. Tojo, die eerste-minister was van Japan ten tijde van den aanval op Pearl Harbour, heeft op zichzelf geschoten, toen of ficieren van den Amerikaan- schen opsporingsdienst trach ten hém te arresteeren in zijn landhuis te Tokio. De zelf moordpoging mislukte. Er be staat kans dat Tojo de gevol gen van de verwonding te bo ven zal komen. JAPANNERS WEIGEREN NEDERLAAG TE ERKENNEN. In Washington krijgt men steeds meer bewijsmateriaal in handen, aldus de correspon dent van de Daily Mail. dat de Japansche militairisten be sloten zijn de politieke contröle in handen te houden, en de Britsche en Amerikaansche plannen te verijdelen die er op gericht zijn, de overwonnen natie democratische beginselen bij te brengen. De militairisten zouden het voornemen koeste ren, hun. verslagen legers met tertijd te maken tot een in strument van wraak tegen de geallieerden. President Truman en zijn adviseurs zijn genoodzaakt meer en meer aandacht te wijden aan de iri Tokio be dreven propagandacampagne, die er op gericht is het Japan sche volk te doen gelooven, dat Japan den oorlog niet ver loren heeft. Amerikaansche diplomaten en leiders van leger en vloot hebben reeds bespre kingen gevoerd om te onder zoeken wat gedaan kan worden, teneinde het Japan sche volk de beteekenis van de nederlaag te doen bijbrengen en de plannen van de militairisten te dwarsboomen. Op Truman wordt duik uitgeoefend, den vrede voor de Japanners har der te maken dan aanvankelijk in het voornemen lag. Zelf.' spreekt men over de mogelijk heid, dat keizer Hirohito zal worden afgezet en naar de Ver. Staten worden over gebracht om daar berecht te worden. PROVINCIENIEUWS In verband met de a.s. op heffing van het Militair Gezag èn het vertrek van Overste Slot werd Maandag jl. voor de leden van het M.G. in het Schuttershof te Middelburg een gezelligen avond georgani seerd, In zgn openingsspeech dankte Overste Slot o.m. het Vrouwen Hulpkorps voor den grooten steun, die het M.G. van dit korps heeft ondervon den. Mevr. Smit, commandante van het V.H.K., beantwoordde de vriendelijke woorden. Na het eerste gedeelte van den avond, dat bestond uii zang en declamatie en ver zorgd werd door leden van het V.H.K. en M.G., werd Overste Slot toegesproken door Majoor A. F. C. de Casembroot, die den eersten moeilgken tijd van M.G. memoreerde en hulde bracht aan den chef van M.G. die, als, vreemdeling hier komen, de Zeeuwsche belangen heeft gediend op een wijze, die geen Zeeuw hem verbeterd zou hebben. Als uiting van er kentelijkheid en herinnering aan vele vriendschapsbanden bood de spr. namens het per soneel van het M.G. Overste Slot een zilveren sigarendoos aan. Namens het burgerpersoneel van M.G. voerde vervolgens nog de heer A. de Jonge, als oudste der adviseurs, het woord. De Commissaris van M.G. zal zeer binnenkort, na een kort verblijf in den Haag, met de marine naar Indië ver trekken. Hedenavond te 8 uur geeft de Harmonie „Ons Genoegen' uit Vlissingen een concert op het Molenwater te Middelburg ter gelegenheid van de feest- week van „Excelsior". Aan het concert gaat een muzikale wandeling vooraf, tezamen met de signaalafdeeling van „Achil les". Vertrek 7.40 van Blauwe* dijk. Dinsdag had te Middelburg op de Heerengracht, op het .vei'hoogde straatgedeelte nabg het Molenwater, een aanrijding plaats tusschen een militairen personen-auto en een zich juist in beweging zettende dukw. De personenauto werd van het hooge straatgedeelte geduwd en kwam op zijn kant op de stoep terecht. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. Verdronken. Hedenmorgen is voor het Roeiershoofd te Vlissingen een marineboot (een vroegere Duitsche stormboot) gekap seisd. Van de opvarenden is 1 man verdronken. De overige leden van de bemanning werden door tegemoetsnellen- de sleepbooten opgepikt en aan wal gebracht. Aan boord van de sleepboot „Goliath", liggende op de reeae van Vlissingen, was gister avond omstreeks 6 uur een der opvarenden, de 19-jarige Belg Iin het vooronder vermoede lijk bezig zijn kleeren met ben zine te reinigen, toen deze plotseling vlam vatten. De man rende naar de hut van den Kapitein, die hem advi seerde over boord te springen. Hij deed dit. waarop het vuur onmiddellijk was gedoofd. Met behulp van een reddingboei werd de jongeman aan boord gehaald. Met zwaj-e brandwon den is hij naar het St. Joseph- ziekenhuis overgebracht. Men vreest voor zgn leven. Het feest, dat Vlissingen den dijkwerkers heeft aangeboden, mag in alle opzichten geslaagd heeten. Begeleid door „Ons Genoegen" en „St Caecilia" vertrok de groote stoet van den Nolledijk en trok men onder groote belangstelling door de met vlaggen versierde straten naar het Bellamypark, alwaar verschillende officieele autori teiten aanwezig waren. De wnd. burgemeester van Vlissingen, de heer L- P. van Ooi-schot, heeft, nadat het Ne derlandsche en Engelsche volkslied waren gespeeld, allen, die bij de dichting van den Nol ledijk betrokken waren, niet alleen namens de Vlissingsche bevolking, doch namens geheel Nederland dank gebracht voor den verrichten arbeid. Millioenen slachtoffers heeft deze wreede oorlog gekost, maar het was noodig voor de vrijheid der wereld. En ook hiervoor heeft ons mooie Wal cheren het offer gebracht. Spr. schetste de groote taak. die verricht wordt om ons eiland droog te maken. Allen doen hun plicht. Ir. Van Staveren wees op de vaak zeer moeilijke omstandig heden waaronder het werk is verricht. Niet alleen heel Ne- derland, doch ook onze gealli eerde viienden volgen met spanning de werkzaamheden. De heer Vani Noord onder uitvoerder van de M.U.Z., zei dat er nog 3 gaten gedicht moeten worden en hiervoor zal de uiterste kracht gevergd worden- Spr. hoopt dit jaar nog feest te vieren voor de lieele dichtmaking van Walcheren. Na deze officieele plechtig heid vertrokken de dijkwerkers in 3 groepen naar de resp. lo- caliteiten. waar de feestelijk heden een aanvang namen. Het gebodene: cabaret en declama tie, benevens den maaltijd en consumptie, werd zeer gewaar deerd en overal heerschte een prettige stemming. Zaterdag heeft Grgpskerke feest gevierd. Het dorp was prachtig versierd en 's avonds keurig verlicht. 's Morgens werd een bijeen komst in de-kerk gehouden, waar de voorzitter der Oranje- vereeniging en burgemeester Bouwman spraken. Daarna had door den burge meester een kranslegging plaats op het graf van een in October j.I- omgekomen Ame- rikaansch vliegenier. Vervol gens kinderspelen. 's Middags vonden voor de ouderen verschillende spelen plaats. Voorts een roei- en ka- nowedstrijd en volksdansen. Intusschen was „Achilles" uit Middelburg gearriveerd, dat de stemming er danig in bracht. Tot laat in den avond is er gezellig gehost en gedanst. Terwijl alle etalages van textielzaken gevuld zijn met de meest uiteenloopende tex tielartikelen. in afwachting van de komende distributie, begon de fa. Wilking in de Klokstraat te Goes blijkbaar uit protest, reeds met den ver koop zonder te vragen naar vergunningen en punten. Als een loopend vuurtje ging dit nieuws door de stad, zoodat er spoedig een rij wachtenden stond. Velen zijn er met voor dezen cijd ongekend groote lappen goed. dekens enz. uit gekomen, zonder dat aan de distributiebepalingen was vol daan. Tenslotte werd van hoo- gerhand ingegrepen en de voorraad in den winkel werd geblokkeerd. SPORT Korfbalcomp.-oltslagen. W.H.S.—LV.O- 0—8; Smer- diekI.V.O. 3—4; I.V.O.S.V, S- 2—1. Beslissingswedstrijden voor het kampioenschap afdeeling G. Swift HS.I.W. 54: S.L W.—Swift H 3—1. Kampioenswedstrijden: Swift (afd. A.), tegen Volharding, (afd. B.). gespeeld te Yerseke. Uitslag 31 voor Swift. Zaterdagmiddag 22 Septem ber hoopt de Z.K.B. in alge- meene vergadering bijeen te komen. HOOGWATER VLISSINGEN. Vrijdag 9.25 en 19.46, resp. 1.49 en 1.37 m. -f N.A.P.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1