Provinciale Zeeuwsche Courant Woensdag I Augustus 1945 7 De adviescommissie. Zeeland is zwaar getroffen door de oorlogshandelingen. Met de Betuwe en Limburg be hoort het tot de gebieden, die het meest geleden hebben. De Hollanden en Utrecht hebben het meest geleden door den honger. Maar op Walcheren, Tholen en Schouwen en in W. Zeeirwsch-Vlaanderen is niet slechts verwoesting geplee^ maar is de bodem, waarop een eventueel herstel zou moeten plaats vinden, voorgoed of voorlocpig tenminste verdwe nen. Maar de Zeeuwen zijn niet verdwenen, zij willen werken en zij doen werken ook. Eigen aardig doet het nu aan, dat in de adviescommissie, die mqet adviseeren bij de totstandko ming van een noodparlement, geen enkele Zeeuw zitting heeft. ,,Luctor et Emergo", spreekt de Zeeuwsche leeuw, „Worstel maar", schijnt de re- geering te zeggen, „maar je kunt je mond houden, Leeuw tje. Je behoeft niet mee te praten". Op die wijze zal het ncodparlement wel iets van een „parlement in nood" weg- krijgen. Zeeland werd nooit gerekend tot de meest intellectueele provincies. Dat er echter prac- •tische mannen in wonen met een practisch intellect en goe de vaderlanders, dat het een van de belangrijkste voortbren gers van voedsel voor Neder land is of weer kan worden, dat het zelf toch ook wel ver dient stem in het kapittel te hebben, schijnt aan de regee ring te ontgaan. „Vcor u, over u en zonder u" schijnt ten op zichte van Zeeland bij de re. geering aangenomen te wor den. De inrichting van noodge- meenteraden, van een noodpar lement, is iri Zeeland niet po pulair. Wij Zeeuwen zijn niet blind voor de gevaren, die zul ke instellingen in zich bergen, maar wij zijn geen opstandig volk. Een Zeeuw zegt „ik heb er een makkelijk lief voor", maar nu zoo vólkernen in het hoekje gezet te worden, is wat veel gevergd van de goedmoe dige Zeeuwen. TOESTAND VAN H.M. DE KONINGIN BEVREDIGEND. Omtrent den gezondheidstoe stand van H.M. de Koningin wordt medegedeeld dat deze bevredigend is. De artsen heb ben H.M. evenwel nog eonig. weken rust voorgeschreven. (HN) SPOORBRUG BIJ NIJMEGEN BINNENKORT GEREED. Half Augustus zal het spoorwegverkeer van het Westen naar het Zuiden via Geldermalsen en Nijmegen ook voor gewoon reizigersvervoer worden vrijgegeven. Begin Augustus komt de spoorbrug bij Nijmegen gereed. (H.N.) DE WEGGEVOERDE PUTTEN AREN. Naar men zich zal herinne ren zijn in October 1944 uit het Veluwsche dorp Putten 669 mannen door de Duit- 4 schers weggevoerd. Slechts ?van enkelen heeft men nadien nog iets vernomen. Het over- groote deel bleef zoek. Thans ig via het Roode Kruis be- kend geworden, meldt 't V.V., dat 125 mannen in het con centratiekamp te Flensburg zjjn overleden. Het staat va3t dat meer dan de helft van de weggevoerde mannen nooit meer zullen terugkee- ren. Omtrent het lot van de ~"'3rigen tast men nog in het Lst'er, 4 OPROEP VOOR - V GLASINZAMELING. In enkele plaatsen van ons land, o.a. te Amsterdam, wordt eëh actie gevoerd om glas in tq zamelen om de duizenden gedupeerde landgenooten, wier woningen wel is waar niet iy puin liggen, doch door glas schade onbewoonbaar zijn ge worden, te helpen. Het glas is afkomstig van reclameschilderijen of fantasie platen, welke bij talrijke kan toren, fabrieken, winkels en ook bij vele particulieren als wandversiering worden ge bruikt. Ook oude spiegels kun nen voor dit doel worden afge staan. Door een chemische be werking kunnen zij doorzichtig worden gemaakt. Breigarenresten. Verscheidene breigarenfabri kanten hebben vorig jaar een actie georganiseerd om breiga renresten e.d. in te leveren, welke dan hersponnen werden en als nieuw garen wederom aan het publiek werden be schikbaar gesteld- Het rijks bureau voor textiel afd. wolin dustrie, deelt mede, dat het thans niet meer mogelijk voor dit doel spincapaciteit in te ruimen. De aanvoer van ruwe wo! is immers grooter dan de thans door gebrek aan energie beperkte productiemo gelijkheid en nu is het noodza kelijk alle beschikbare energie te benutten voor het normale productieprogramma. In ver band daarmee is aan de brei- ?arenfabrikanten medegedeeld eze actie onmiddellijk stop te zetten. Het publiek van zijn kant gelieve dus ook geen brei garenresten meer naar de be treffende winkeliers te bren gen. (AA) Ingrypende wijziging van het Tribunalenbesïuit. A.N.P.-Aneta, verneemt, dat een ingrijpende wijziging van het tribunalenbesïuit in een vergevorderd stadium van voorbereiding is. In afwachting daarvan kunnen benoemingen van leden van tribunalen voor zoover nog niet geschied, zeer waarschijnlijk spoedig worden verwacht. (AA) De heer Plesman, die momenteel te Curagao ver toefd, heeft verklaard, dat in 1947 een luchtlijn Nederland Curagao gevlogen kan worden wanneer de toegezegde steun verleend wordt. Er zal met toestellen gevlogen worden, die 40 passagiers kunnen ver voeren. ER KOMEN RIJWIELBANDEN IN DE DISTRIBUTIE. In het Westen des lands is met ingang van 20 Juli jl. de mogelijkheid geopend opnieuw aanvragen in te dienen bij de distributiediensten ter verkrij ging van rijwielbanden. Het voornemen bestaat om deze distributie uit te breiden tot andere deelen van het land. Uiteraard zal zij slechts op be perkte schaal kunnen geschie den. Evenals bij de nieuwe rege ling, welke thans in het Westen des lands geldt, zal bij de ko mende distributie van rijwiel banden in de overige streken van ons land, rekening gehou den worden met de noodzaak om vitale diensten, welke het leven weer zooveel mogelijk trachten te normaliseeren, voorrang bij de toewijzingen te doen genieten. Ook spreekt vanzelf, dat geteisterde gebie den. zooals de streek tusschen Nijmegen, en Venlo, Arnhem, de Veluwezoom en de Betuwe, voorgaan bij aanvragen uit aiv- dere streken. Voorts komen b.v. kolenbedrijven, die ons warmte in den komenden win ter moeten bezorgen en de fa- brieksschoorsteenen moeten doen rooken, eerder voor transportmiddelen in aanmer king dan iemand, wiens bedrijf van die kolen afhankelijk is Het zijn slechts voorbeelden ter verduidelijking van de prin cipes, welke bij de uitgifte van rijwielbanden zullen gelden Zoodra er een aanvang mee ge maakt wordt, zal wel blijken, dat er in vele streken slechts betrekkelijk weinig bonnen kunnen worden uitgegeven. Het belangrijkste is echter, dat er straks een begin kan wor den gemaakt. (AA) OPROEPEN VAN RESERVE-OFFICIEREN. In Engeland zal op 8 Au gustus een opleiding beginnen voor officieren en onderofficie ren voor de Nederlandsche expeditionnaire macht. Daar er niet voldoende officieren waren, werd een beroep ge daan op de reserve-officieren. Daar zich van deze laatste ca tegorie een niet voldoende aantal heeft aangemeld, zal moeten worden overgegaan tot het oproepen van reserve officieren beneden 45 jaar. (HN) Abonn.-pr,25 ct. p. w. ƒ3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bur. *..ssingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Go's tel. 2475, Terneuzen l8Se Jaargang Nummer 96 Hoofdred. E. P. Zandljlc (met red. medew. van dr. W. H. Beeker.kamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vllsslngen Japansche steden met vernietiging bedreigd. Geallieerde vliegtuigen heb ben een millioen strooibiljetten uitgeworpen over 12 Japansche steden, waarin deze met on middellijke vernietiging wor den bedreigd. Binnen 24 uur werden zes steden aangevallen. De Amerikaansche onder staatssecretaris van marine verklaarde, dat er' geen enkel Japansch slagschip meer ope reert en dat de Japansche vloot practisch heeft afge daan. Waarschijnlijk zijn er nog 2 of 3 vliegkampschepen, die weinig meer kunnen uit richten. Wanneer er nog drie kruisers waren, dan zou't hem nog zeer verwonderen. Voorts moeten de Japanners nog 15 20 torpedobootjagers hebben. Sinds de blokkade begin Juni begon, verloor Japan 250 vrachtschepen met een half millioen ton. Vooral in de Ja pansche binnenzee werden meer dan 100 schepen getrof fen. Later werd gemeld, dat vliegdekschepen nog 54 sche pen vernietigden. Volgens officieele berichten beschikken de geallieerden over 8000 vliegtuigen voor de voorbereiding van de invasie, hierbij niet inbegrepen de dek- landingsvliegtuigen en de op het vasteland gestationneerde machines. De conferentie te Potsdam. Men verwacht dat de confe rentie te Potsdam morgen zal eindigen. President Truman zal onmiddellijk daarna naar de Engelsche havenstad Plymouth vliegen en daar den Engel- schen koning ontmoeten. Na een kort onderhoud zal hij met den kruiser „Augusta" naar Amerika terugkeeren. (AA) Zeven Duitschers ter dood veroordeeld. De Amerikaansche recht bank in Duitschland heeft 7 Duitschers, waaronder twee vrouwen, ter dood veroordeeld, wegens moord op Amerikaan sche vliegers, die in Augustus vorig jaar per parachute bij Russelsheim moesten dalen. Stygende aanvoer van regeeringsgoederen De aanvoer van regeerings goederen, bestaande uit le. vensmiddelen en industrieele goederen is steeds stijgende., Zoo werd aangevoerd in Fe bruari 764 ton, Maart ruim 4000 ton, Aprü ?4.000 ton, Mei 58.000 ton en Juni 142.500 ton. (HN) Teruggekeerde krijgsgevangenen Teneinde te kunnen nagaan welke krijgsgevangenen nog niet zijn teruggekeerd, worden krijgsgevangenen die op eigen gelegenheid naar huis kwa men, verzocht nauwkeurig naam, rang, nummer enz. op te geven aan het Bureau Re- patrieering krijgsgevangenen, Groenhovenstraat 11, Den Haag. (HN) Een beëediging bij het 14e R.I. Wij lezen in de „Gooische Klanken": Op het achterterrein van het Sportpark te Hilversum ston den de eerste 800 Nederland sche vrijwilligers aangetreden, die gezamenlijk het eerste bataljon van het 14e regimen Infanterie vormen. Deze jon gens, thans in Hilversum gele gerd, zijn hoofdzakelijk gere- eruteerd uit de Zeeuwsche on- dergrondsche, die men zal het zich zeker herinneren gedurende de Duitsche bezet ing zulke prachtige staaltjes van moed heeft geleverd. Toen wij ze daar zagen, die stoere Zeeuwen met hun geallieerde uniformen en platte helmen, toen voelden we ons trots, om dat hier het bewijs wordt ge leverd, dat er gebouwd wordt aan een nieuw Nedeiiandsch leger, dat er zijn mag! Nadat de Postharmonie op het veld gearriveerd was, kon tot beëediging van luite nant A. Schaap worden over gegaan. Onder de fier wappe rende Nederlandsche driekleur vend toen een korte plechtig heid plaats, waarbij de eed werd afgenomen door den ba taljonscommandant, majoor Laval ui; Spanje uitgewezen. Laval en zijn vrouw zijn Dinsdag per vliegtuig uit Spanje vertrokken. Het duidelijk geworden dat hij niet op eigen verzoek vertrokken is, zooals eerst werd beweerd, doch dat hij door de Spaan- sche regeering is uitgewezen. Laval is in hetzelfde Duitsche vliegtuig vertrokken waarin hij ook is aangekomen. Later werd gemeld dat Laval zich op Duitschen grond aan Ame rikaansche troepen heeft over gegeven. Verschillende berich ten melden dat hij in Linz is gedaald. Nader wordt gemeld, dat Laval is overgebracht naar de Fransche zóne en dat hij zich in het Fransche hoofdkwartier in Baden-Baden zou bevinden. 7000 locomotieven. In de Amerikaansche bezet tingszone in Duitschland is de spoorweg weer over groote af standen hersteld. Er bevinden zich in die zóne 70.000 goe derenwagons en 7000 locomo tieven. (HN) 900 km. per uur. Dezer dagen zijn bijzonder heden bekend geworden van een nieuw Amerikaansch vliegtuig, het schroeflooze toe stel, de „Shooting Star". Het een eenpersoonstoestel, laagdekker en geheel van me taal. De snelheid is 900 km. per uur, terwijl de machine is uitgerust met 6 zware ma chine-geweren. (HN) Het Spaansche nieuws agentschap meldt, volgt Belga, dat de politie te Ma drid een poging heeft weten te verijdelen om den Belgi schen verrader Leon Degrelle te ontvoeren. Momenteel worden 2400 ton kolen per dag uit het Roer. gebied naar de Britsche zone n Berlijn gezonden (H.N.) Op het oogenblik zijn 436.000 Duitsche krijgsgevan genen te werk gesteld in de Amerikaansche bases, waar de troepen, voor den stryd tegen Japan worden gereed ge maakt. (AA) NED. INDIE IN DEN JAPANSCHEN STORM. Het Nederlandsche bonds- elftal zal 19 Augustus een voetbalwedstrijd te Kopenha gen spelen en op 21 Augustus te Aalborg. De opbrengst wordt bestemd voor den aan koop van voedsel voor Neder landsche kinderen. (H.N.) Rusland is uitgenoodigd aan de Tanger-confcrentie deel te nemen- (H.N.) Met de posb-harmonie voor op werd vervolgens een marsch gemaakt. Deze voer de via Groest en Kerkstraat naar het raadhuis, waar door verschillende officieren en burgerlijke autoriteiten een défilé van het bataljcn werd afgenomen. De voorbij marcheerende secties maakten een bjjzonder goeden indruk, hetgeen, naar wij vermoeden. menigeen trotsch in het hart gebracht zal hebben. De Belgische katholieke partij heeft besloten in de oppositie te gaan en niet aan de regeering deel te nemen. Dezer dagen is hier te lande teruggekeerd oud-minister P. A. Kerstens, die in September 1944 naar de Indische regee ring in Australië vertrok om zich daar op de hoogte te stel len van de laatste ontwikkelin gen. Aan een redacteur van A.N. P.-ANETA vertelde de heer Kerstens van zijn ervaringen op allerlei gebied. In den loop van het gesprek bleek. dat Ned.-Indië zwaar heeft geleden onder den druk van den Ja- panschen bezetter, doch dat gegronde hoop bestaat voor een groóte toekomst van dit eilandenrijk. Om dit te berei ken zal er veel arbeid moeten worden verricht. Wat de positie der Europe anen tijdens de Japansche be zetting betreft, zeide de heer Kerstens, dat alle Europeanen iri Ned.-Indië zijn geïnterneerd en ondergebracht in kampen. De situatie in deze civiele kam pen is zeer verschillend en hangt af van tal van plaatse lijke omstandigheden. Waren in het begin de gezinnen geschei den, later is dit gedeeltelijk gewijzigd en zyn vele gezinnen weer hereenigd- Over de kampen voor krijgs gevangenen is niet veel be kend. doch wat bekend gewor den is geeft aanleiding tot som bere vermoedens. Een wel zeer treurig beeld geeft een brief van een in de Philippynen be vrijde gevangene, die aan zijn familie o.m. het volgende schreef: „Van 8 Maart tot Ja nuari 1943 waren we krijgsge vangen op Java in een kamp te Tjilatjap aan de Zuidkust. We hadden te werken en werden behandeld als Inlandsche koe- ies, met dien verstande, dat we minder te eten kregen dan een koelie en meer slaag. Januari 1943 verhuisden we naar Sin gapore, daarna naar een kamp in de jungle van Thailand (Siam). Hier moesten we sa men met Engelsche krijgsge- vangenen een spoorlijn aanleg gen. Ontbering groot, veel ziekte, veel sterfgevallen. Ik raakte gewond bij een ontplof fing, werd afgevoerd naar een hospitaalkamp en na genezen te Zijn werkte ik in dit kami als verpleger tot Juni 1944. Alle krijgsgevangenen werden nu op transport gesteld naar Singapore. Veertig man in een goederenwagen, vijf dagen en nachten lang, alleen naar bui ten voor zekere behoeften. In Singapore op de boot, 600 man in één ruim, op transport naar Japan. Door allerlei tegenslag 3 maanden aan boord. Twee slechte maaltijden per dag, zout water te drinken. Tiental len sterfgevallen, beri-heri en dysenterie. Lijken lagen bij acht tot twaalf op het dek om overboord gezet te worden. Na drie maanden ellende. schip gebombardeerd. Van. de 1200, die nog over zijn, verdrinken er ca. 1050. De rest. waartoe ik zelf behoor, drijft gedurende tien uór in zee, wordt opge pikt en naar Manilla gebracht. Ik kom in Manilla in 't hos pitaal met beri-beri en dysen terie. Den 4en Februari bevrijd door Amerikanen. Mijn gezond- Wat betreft de verhouding van de bevolkingsgroepen on derling, ook hierop is geen al gemeen antwoord te geven, daar er slechts betrekkelijk weinig naar buiten is door gedrongen. De houding van de Indo- Europeesche groep is in het vuur beproefd. De afkondiging van massale, strenge maatre gelen tegen de Indo-Europe anen in Indië is er het beste bewijs voor, dat zy zich ver zetten tegen den Japanner en dezen veel last veroorzaakten. Hoe zal de Indonesiër staan tegenover het terugkee- rende Nederl- gezag? De heer Kerstens wees er op, dat de Inheemsche bevolking tot aan den dag van de bezetting op geen enkele wijze een vijandige houding aangenomen of ge toond heeft tegenover de Euro peanen. Ten tweede heeft het Japansche regiem zooveel kolos sale fouten begaan jegens de Inheemsche bevolking, dat men er algemeen van doordron gen is hoe goed men het eigen lijk had onder de „kompenie". Maar niemand kan hieromtrent op het oogenblik een juiste uit spraak geven, daar b.v. niet te schatten is welk effect de propaganda van den Japanner zal hebben, een propaganda, die gericht is op de rassente genstellingen. In dit verband gaf de heer Kerstens als zijn meening, dat de toekomstige verhouding tusschen Neder land en Indonesië het aller beste staatsmanschap van Ne derland zal eischen, ook indien alles zoo gunstig mogelijk uit valt. Wij Nederlanders kunnen er op rekenen, dat wij over het algemeen met verlangen wor den terugverwacht, doch wij komen niet terug zooals het vroeger was. Er zijn andere verhoudingen onstaan en de klok kan in dit opzicht niet worden terug gezet. Hierop volgde een serie vra gen, die betrekking hadden op de economische situatie. Deze is over het algemeen genomen zeer slecht, er is geen handel mogelijk en geen bedrijf, de loonen zijn minder gestegen dan de belasting enz., alle oor zaken voor den, slechten toe stand waarin de Inheemsche bevolking is komen te verkee- ren. Ook op het gebied der voedselvoorziening staan de zaken er zeer slecht voor. De zoo moeilijke kwestie der rijst- voorziening, die onder Neder landsche leiding zoo subtiel werd behandeld dat in de laat ste jaren daaromtrent nergens moeilijkheden ontstonden, is totaal verstoord. Op vele plaat sen wordt honger geleden, om dat goede sawahgronden en gronden voor tweede gewassen moesten worden beplant met djarak (voor de productie van ricinusolie) en katoen. Teeke nend is in deze kwestie wel. dat het is voorgekomen, dat de Ja pansche* radio in Ned.-Indië in de uitzendingen een recept omriep, waarin werd verteld hoe men van ratten een sma kelijk gerecht kan maken. Voor degene, die de toestanden in Indië kent. spreekt dit wel zeer duidelijk, daar een rat door den Indonesiër nog als VLIEGENDE BOOTEN EN VLIEGENDE EZELS. De grootste vliegboot ter wereld wordt op het oogenblik gebouwd door de Howard Hughes fabriek te Culver City Californië. Het gevaarte weegt 190 ton, heeft een vleu gelspanning van een kleine 100 meter en kost ongeveer 20 mil lioen dollar. De „Hercules", dat is de naam van het luchtmon ster. zal acht motoren van elk 3.000 p.k. hebben. Maximum snelheid is pl.m. 330 km. per uur. Vervoerd kunnen worden om. een tank van 60 ton plus bemanning, of 750 volledig-uit- geruste soldaten. De „Hercu les" kan ook worden gebruikt hospitaalvliegtuig het kan 350 patiënten op draagba ren vervoeren. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt mede, dat bo ven Birma proeven zijn geno men, met het neerlaten van muilezels door middel van pa rachutes. De proef slaagde. De stategische waarde van een en ander is zeer groot daar men thans ezels naar voren kan brengen in uren, waar vroeger dagen of meer voor noodig wa ren. In het begin waren er moei lijkheden want de langooren vertikten het de vliegtuigen in te wandelen. Per ezel waren ge middeld drie uren noodig. Thans is dit veranderd, want men heeft de dieren er van te voren aan gewend en vrijmoe dig huppelen ze thans de Da- kota's in, waar ze de parachu tes aankrijgen. (A.A.) SPORT DE ZEEUIVSCHE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN De Zeeuwsche clubkampioen schappen welke Zondag op het Van Nispenplein te Vlissingen werden gehouden, zijn voor de organiseerende vereeniging ,De Zeeuwen" !n groot succes geworden, daar zoowel de da mes als de heeren op overtui gende wijze de zege wisten te behalen. Daar bij de dames verschillende verstek lieten gaan, bonden De Zeeuwen den strijd aan tegen een combina tie Marathon-Achilles. De voornaamste uitslagen waren: Dames: Hoogspringen: 1. M. ran Oorschot, (de Z-), 1.32 m-; 2. L. Don ze, (de Z-), 1-27 ra. Vèrspringen: 1. M. van Oorschot, (de Z.), 4-81 tn.; 2. J. de Visser, (Mar.), 4-52 m. Kogelstooten: 1. M. van Oorschot, (de Z-), 9-36 ra.; 2. C. J. W. Roelse, (De Z.), 8.18 m. Discuswerpen: 1. C. J. W. Roelse, (de Z), 25.71 ra.; 2. J. M. de Vis ser, (Mar.), 24.80 ra. 100 ra-: 1. J. M. de Visser, (Mar.), 12.2 sec.; 2. M. van Oorschot, (Dé Z-), 12.8 sec. 200 m.: 1. M. A. Florusse, (De Z-), 31.7 sec.; 2. A. J. de Jonge, (de Z-) 32.8 sec. 4 x 100 m.: 1. De Zeeuwen sec.; 2. Marathon 58.2 sec. Relais: 1. De Zeeuwen 1 m. 5,7 c; 2 Marathon 1 m. 9 sec- Totaaluitslag: 1 De Zeeuwen 23 punten; 2. Combinatie Marathon- Achilles 45 punten. Heeren: Hoogspringen: 1. M. Heij- stek, (E-M.M.), 1.51 m-; 2. C. Pa- rent, (Mar.) 1.51 m. Vèrspringen: 1. J. J. Heijdens, (Mar-), 6-03 m.; 2. G. G. op 't Hof, (de Z.). 5.59 ra. Kogelstooten:'l. J. Heijstek, (E.M. M.), 10-38 m.2. M. Grootjans. (de Z-), 10.18 m. Discuswerpen: 1. G. J. Fonteijne, (de Z.), 31-32 m.; 2. C. Hulstaart, (Ach-), 28.72 m. 100 m.: 1. G. G. op 't Hof. (de Z.), 11.1 sec-; 2. A. Parent, (de Z-), 11.2 sec- 400 m.-ï 1. \V. Theüne, (Mar-), 565 sec.; 2. en 3. I. Mulder, (de Z-j en J. Wiegel, (E-M-M.), 58.2 sec. 800 m.: 1. J. Fliers, (Alar), 2 m. 12 sec.); 2 L. Millenaar, (de Z.), 2 13.3 sec- 3000 m.I. J- M- van Kleunen, (E- i-M.), 10 m. 13.2 sec.; 2. E. Jansen, (Robur), 10 ra. 28.1 'sec. 4 x 100 m-: 1. De Zeeuwen 48-4 sec-; 2- Marathon 48-5 sec.; 3. Achil les 50-4 sec-; 4. Robur 52-1 sec. E-M-M. 53.3 sec. Olympische estafette: I. Marathon m. 9.6 sec-: 2 De Zeeuwen 4 m. 12-5 sec-; 3- E.M .Al. 4 ra. 30-1 sec- Totaaluitslag: 1. De Zeeuwen 55 2 Marathon 80 p.; .3 E-M-M. I19& p-: 4. Achilles 124 p.; 5. Ro bur 155 p. Jongens: Hoogspringent 1. J. Jil- leba, (de Z.), 1-47 m.; 2. P F. Vol kers, (Mar-), 1.37 ra. 100 m-1 M. Nieuwpoort, (de Z.) 12.2 sec-; 2. A# Bardoux, (de Z.) 12-6 sec. 800 ra-: 1. A Schinkel, (dc Z-h 1 m. 235 sec-; 2. A. de Bart, (dc Z.), 2 m. 23-6 sec- Meisjes: Vèrspringen: I. S. P van Belzen, (Mar-), 4.09 ra.; 2 M. Buck, (Mar.), 3-99 in. 80 m.: 1. F. v. d- Endt, (Mar.), 12.3 sec.; 2 S. van Belzen, (Mar.). 12.7 sec. PROVINCIENIEUWS Het groote Schotsche mu ziekkorps van de 52ste Low- land division, dezelfde leger groen die deelnam aan de be vrijding van Zuid-Beveland en Walcheren, zal Middelburg be zoeken en Zaterdagavond een uitvoering geven op de Markt aldaar. Dit groote orkest te zien opt eden moet reeds een in teressant schouwspel op zich zelf zijn. ONGEHOORDE LOONEN. De Prijzencontróle te Til burg deelt mede: Een zeer bedroevend ver schijnsel in Zeeland is dat der ongehoorde arbeidsloonen, die door de arbeiders in den land en tuinbouw worden gevraagd. Deze loonen staan in geen en kele verhouding meer tot die. welke redelijk zijn en door het College van tijdelijke Rijksbe- middelaars zijn vastgesteld. Ook in andere branches komen deze afwijkingen voor. Zie bijv. bij dienstboden en ander huis houdelijk personeel. Weekloonen van 80 en meer zijn in in den land- en tuin bouw geen uitzondering meer. Voor hulp in de huishouding worden ook al maandloonen van 80 en meer betaald- In Middelburg is althans een ban ketbakker bekeurd, die per ad vertentie een dagmeisje voor de huishouding vroeg, tegen een maandloon van 80. Om dat dit loon ver uitgaat boven het ter plaatse gebruikelijke en redelijke, is tegen den bakker proces-verbaal opgemaakt. Ook bij de excessen in den land- en'tuinbouw is in een 5 tal gevallen al proces-verbaal opgemaakt. Het groote sociale belang dat met een en ander zeer nauw verbonden is wet tigt dit strenge optreden volko. men. Er zal dan in de toekomst ook nog zeer scherp worden gecontroleerd en eventueel ver- baliseerend worden opgetre den. De processen-verbaal worden opgemaakt op grond van over treding van artikel 5 van dé Prijsopdrijvings- en Hamsterwet en artikel I van het Prijsvor- mingsbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN. Jhr. m. A. F. C. de Casern- broot heeft ontslag genomen als lid van het College van Ge deputeerde Staten en afscheid fenomen van het personeel der rovinciale Griffie, meldt „de Stem". Zooals men weet, be stond er verschil van meening over de vraag, of de heer de Casembroot wel als lid van het College kon optreden, daar die functie onvereenigbaar is met het tegelijk bedienen van een bezoldigde landsbediening en de heer Casembroot tevens ma joor bij het Militair Gezag is. Door het ontslag is deze kwestie thans opgelost. Stichting Oorlogsgeweld- slachtoffers. Maandagavond jl, werd te Middelburg, onder voorzitter schap van den heer C. Zwa- ferman, een algemeene verga- lering gehouden van de her rezen stichting Oorlogsgeweld, slachtoffers Zeeland. De voor zitter begon met heb geven van een overzicht van de werkzaamheden der stichting, 'Wier streven steeds geweest is een goede wettelijke grondslag voor het herstel van de schade, medezeggenschap van de ge dupeerden zelf bij de uitvoe ring van dit herstel en het te gengaan van bureaucratie bij de talrijke instanties, die met de uitvoering van het herstel belast zijn. Na deze uiteenzetting hield de heer Zwagerman een voor dracht over „de groote lijn in het herstelvraagstuk". Hierbij werd zoowel de geestelijke als de materieele zijde van dit vraagstuk naar voren gebracht en een overzicht gegeven van de verschillende vormen van schade. Ook werd onder het oog gezien op welke wijze het herstel gefinancierd zou moe ten worden. Tegen het feit, dat men de verkoopwaarde van 1940 voor de verloren goederen als herstelbasis aanneemt wordt door de stichting sterk geageerd. Tot slot is de wénschelijk- he id naar voren gebracht van een overkoepelend orgaan voor alle stichtingen in Zeeland, die de verschillende categorieën van oorlogsgeweldslachtoffers vertegenwoordigen. Na afloop beantwoordde de spreker verscheidene vragen. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon te 6.03 op en gaat te 21.30 on der. De maan te resp. 1.35 en 13.18. HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 9.23 en 21.49 resp. 1.77 en 1.61 m. 4. NAP. Officieele publicaties B. en W. van Vlissingen brengen ter kennis, dat ten stadhuize, 2e afd., ter inzage ligt een bekendmaking van den Commissaris-Generaal voor de Ned. Econ. Belangen in Duitschland betreffende het doen van een opgave uiterlijk vóór 5 Aug. a.s. van alle Ne derlandsche ondernemingen, onroerende goederen, vorderin gen, beleggingen enz. voor zoo ver deze belangen in Duitsch land. Oostenrijk. Tsjecho-Slo- wakye en het Memelgebied zijn gelegen of gevestigd «en aan onreiner Nederlanders toebehooren heidstoestand is nü bevredi-l wordt"beschouwd "dan een "var:Id'ooTNcderfanders taófdzake- B ken' lijk worden gecontroleerd. Naar wij vernemen is initiatief van den heer Lorier voor de Middelburgers, die naar Rotterdam of naar andere plaatsen in Holland wenschen te reizen, een goede verbinding tot stand gekomen. Vooral zij, die volgende week naar Rotterdam willen gaan zullen dit initiatief ten zeerste toejuichen. Immers, reeds Za terdagmorgen zal een speciale boot, namelijk een boot van N.V. Scheepvaart Mij. Tele graaf, uit Middelburg naar Rot terdam vertrekken. Behalve bestelgoed zal met deze boot ook een 500-tal passagiers de reis kunnen meemaken. Vol gende week Zaterdag zal de boot dan weer van Rotterdam naar Middelburg varen. Het ligt in de bedoeling iede. re week een dergelijke verbin ding tusschen Middelburg en Rotterdam tot stand te bren gen. Geslaagd voor doctoraal examen theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ds. A. H. Oussoren te Middelburg. In de buitengewone leden vergadering van de vereeni ging Uit het VolkVoor het Volk te .Middelburg werden tot bestuursleden gekozen, in de vacature A. van der Mijle, de heer L. E. Rivière en in de vacature R. Hoegen, de heer J. J. Meyboom, Het programma voor de vie ring van den 65sten verjaar dag van H. M. de Koningin op 31 Augustus en 1 September werd als volgt samenge steld. 30 Aug.: Kerkconcert door het Herv. Zangkoor in de Oost- kerk. 31 Aug.: Klokluiden en ko- raalmuziek van de Oostkerk. 4 reveilles door de stad. Ge meenschappelijk eindpunt: Markt. Wrjdingsuur op het Molenwater, muzikale bege leiding vanaf de muziektent. N.m. gemeenschappelijke zang op de Markt. Gecostumeerde korfbalwedstrijd door „Swiff Concerten op verschillende punten. Optocht met versierde wagens en fietsen. Ringrijderij de St. Pieterstraat. Avond: Gondelvaart In het kanaal. Vreugdevuur op het Molenwater. 1 Sept. n.m.: Feesten voor kinderen inde buurten. Avond: Concert Markt. Herhaling van den optocht van Vrijdagmid dag. Vuurwerk op het Molen water. De harmonie „Ons Genoe gen" te Vlissingen zal heden avond, 8 uur, een concert ge ven.. Het concert van gewijde mu ziek, te geven door de muziek- vereeniging Vlijt en Volhar ding te Souburg, op 5 Augus tus a.s„ gaat in verband met de vacantieweek in de bouw vakken en de Schelde, niet door. Zaterdag is opnieuw ge opend het van ouds bekende café Dorpzicht aan het Oranje plein te Souburg, dat eenige jaren bij de Duitschers in ge bruik is geweest en door hen in verwaarloosden toestand werd achtergelaten. Na grondige reiniging is het van binnen in frissen e kleuren gezet. Wat aan de Duitschers herinnerde is vertJwenen. De achterzaal, waar gelegenheid voor vergaderingen enz. wordt geboden, is verfraaid met muurschilderingen voorstellen de tafereelen uit 1940. de be zetting en de bevrijding. Fransche gesneuvelden. In de eerste helft van Au gustus zullen enkele Fransche officieren Zeeland bezoeken voor het in ontvangst nemen van nog aanwezige bezittingen van in 1940 gesneuvelde Fran sche militairen. Het spreekt vanzelf, dat de nagelaten betrekkingen deze voorwerpen gaarne terug zul len ontvangen. Een ieder, die nog in het bezit is van eenig voorwerp, hiertoe behoorende, wordt dringend verzocht dit in -te le veren, of ervan kennis te geven aan: A. de Roo, Kreukelmarkt 2, Goes, vóór 10 Augustus a.s. Mevrouw Klooté-Sinke te Goes, die Maandagavond was aangehouden, is later naar haar woning terug kunnen keeren, omdat zij sedert 6 we ken moeder is. Dit is overeen komstig de desbetreffende voor schriften. De aangehoudene heeft thans huisarrest, tot dat zij alsnog kan worden geïn terneerd. Naar wij meldden vertoefde te Kruiningen nog steeds de N.S.B.er Kostense. Op dokters advies zou hij nog niet naar een interneeringskamp zijn overgebracht. De bevolking nam hier geen genoegen mee, gooide de ruiten bij den N.S. B.er in en op verschillende ple-.tsen verscnenen er in de gemeente aanplakbiljetten, welke den eisch te kennen ga ven, dat Kostense moest ver dwijnen of de strop zou krij gen. Thans vernemen wij, dat deze N.S.B.er nu ook naar het kamp in Ellewoutsdijk is gebracht. In Kruiningen fluisterde men reeds, dat K., zooals men dat noemde, „beschermd werd. Men deelde ons van de zijde >'an de interneering mede, dat K. in verband met de veilig heid van mede-geïnterneer den en bewakers voorloopig niet geïnterneerd was. Gezien de voorkomende protesten is toen aan den arts Nieuwen- huijse opgedragen een onder zoek in te stellen of dat ge vaar nog bestond. Toen ge antwoord werd, dat de dokter meende, dat het gevaar wel geweken was, is last tot in- •".erneering gegeven. Te Kloetinge werd bericht ontvangen, dat op het terrein van gemeentewerken te Gro ningen een der drie wegge voerde klokken uit den toren der Hervormde kerk aldaar is aangetroffen. Het betreft hier de klok die geluid werd bij den aanvang der godsdienst oefeningen. Het ligt in de bedoeling om het terrein der Vereen, van Zeeuwsche Fokkers te Axel als noodvliegveld in te richten en te benutten voor luchtpost- verkeer. Vorige week is er reeds een klein Nederlandsch toestel gedaald en weer opge stegen. Burgerlijke Stand MIDDELBURG. Geboren: Cornelia Theresia Francisca, d. van A- Poortvliet en T. F. Kuys. Josephus Ludo- vicus, z. van I. de Lange en P. H. Visser Overleden: Neeltje. 3 weken, d. van A. Krijger en M. Koene. Jrederik Willem Hendrik Lens- velt 59 j., geh. met J. van Rijn. Christiaan Lefevre, 46 j., ge huwd met T. A. Bosman. Ondertrouwd: J. Boerhof, 22 i. en W. M. van Mourik, 23 j H. J. Weezepoel, 31 j. en J. h! Ploeg, 20 j. A. Meeuse. 29 j en E. Frederiks, 25 j. Getrouwd: H. Vermazen, 19 j. en M. Broodman, 22 j.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1