Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche' Courant NOGMAALS DE ANTITHESE. Het Parool van 21 Juli 1945 bevat een zeer lezenswaardig artikel van prof. dr. W. Pom- pe over de „antithese in de po litieke partijvorming". Wij be groeten dit artikel met instem, ming. Immers ook wij huldigen de overtuiging, en gaven daar reeds herhaaldelijk uiting aan, dat de antithese niet langer als grondslag voor politieke partijformatic dienstig is. De antithese scheidde ons volk in twee groote groepen: christe- lijken en nief-christelijken waarbij wij er nogmaals en met nadruk op wijzen, dat niet- christelijk nooit wilde zeggen on- of anti-christelijk, maar kerkelijk-politiek georiënteerd of niet kerkelijk-politiek ge oriënteerd. Deze scheiding en de strijd tusschen beide richtingen werd vooral te weeggebracht dcor den strijd om de school en om een vol ledige gelijkstelling van het kerkelijk georiënteerd deel der natie met het liberale gedeel te. De achterstelling van het eene deel bij het andere was historisch het gevolg van de toestanden voor de Fransche Revolutie, toen hier te lande de „staande" kerk oppermach tig was en haar leden de pu blieke ambten en waardighe den monopoliseerden. Maar de belangrijkste en meest invloedrijke regenten behoor den tot wat men toen de „li bertijnen" placht te noemen, d.w.z lieden, die wel tot de Ned. Herv. kerk behoorden, lijke opvatting waren en vol komen afkeerig van inmenging van predikanten in de zaken van de regeering. Daarbij kwam de economi sche achterlijke toestand van het katholieke deel van Ne derland, Brabant en Limburg, gevolg van politieke en eco nomische factoren en geens zins van een minderwaardig heid der bevolking, zooals in latere jaren door de ontwik keling van Brabant en Lim burg afdoende is bewezen. De schoolstrijd is door de pacifi catie beëindigd, de emancipa tie is een voldongen feit en niemand denkt er meer aan de strijdbijl weer op te gra ven. Waartoe dus de anti these te handhaven, vooral in dezen tijd nu een streven naar eendrachtig samenwerken meer dan ooit noodzakelijk is? En men algemeen de politiek wil doen berusten op de alge meen aanvaarde zedelijke grondslagen van het christen dom. Het streven naar een drachtig samenwerken if geenszins een streven naar een éénpartij-staat. Er zullen op economische en politieke grondslagen wel partijen ont staan, of liever zij bestaan reeds. En Engeland, het klassieke land van politieken partij strijd op democratische basis, kent toch ook geen partij- formatie op antithesebasis, zooals wij die kenden. Abonn.-pr.25 ct. p vv. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv J 2 Bur. ..ssingen tel. 10. M'burg tel. 3521 en 3511, Go-'* tel. 2475. Terneuzen Weer vyf dooden. .Dicht by een landweg te Venray lag een zware granaat in het veld. Blijkbaar hebben jongens het projectiel ver sjouwd en misschien pogingen in het werk gesteld om het werktuig te demonteeren. Al thans plotseling werd een zwa re knal gehoord. Op de on- heilsplek vond men de uiteen gereten lichamen van vijf jon gemannen, A. van Rijt (16 j.), H. Jacobs (16 j.)( G. Janssen (17 j.), H. Willems (16 j.) en P. Verheijen (17 j.) Wat zich precies heeft af gespeeld. zal nooit opgelost worden, de jongens die het zouden kunnen vertellen, zijn allen dcod. (Gazet v. Limburg). Ernst Voorhoeve gearresteerd. Ernst Voorhoeve, gewezen propagandaleider der N.S.B., is in hei plaatsje Nienburg in Duitschland gearresteerd en naar ons land overgebracht. Tot dusverre zijn 4 mil- lioen van de 6 millioen door de Duitschers gedeporteerde bui tenlanders gerepatrieerd. Postchèquei- en girodienst overbelast. Ondanks het tot het publiek gericht verzoek van den post- chèque- en girodienst om zoo min mogelijk betalingsop drachten in te zenden, is de toevloed hiervan in den laat- sten tijd sterk toegenomen. Bij de nog geheel onvoldoende personeelsbezetting leidt dit niet slechts tot achterstand maar dreigt het gevaar, dat de inzending van opdrachten tijdelijk meet worden verbo den. Alleen een ingrijpende zelfbeperking van de zijde van het publiek zal dit kun nen voorkomen. Ook de briefwisseling met het girokantoor dient tot de strikt noodzakelijke geval len beperkt te blijven. (AA) Uit New York wordt ge meld dat de 8-ton Mitchell bommenwerper die tegen het Empire State Building is opge vlogen, geen ernstige of per manente schade heeft veroor zaakt. 13 personen werden door dit ongeluk gedood en 26 ge wond. De schade wordt op 500.000 dollar geraamd. (AA) Dinsdag 31 Juli 1945 Hoofdred. E. P. ZandlJk (met red medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlisslngen DE CONFERENTIE VAN DE GROOTE DRIE. Reuter meldt uit Potsdam dat de conferentie van de Groote Drie daar waarschijn lijk Dinsdag of Woensdag zal eindigen. Men acht het waar schijnlijk dat aan de samen stelling van een belangrijke gemeenschappelijke vérklaring aan het einde van de confe rentie, reeds gewerkt wordt. Inkrimping van verboden uren in Duitschland. In de Britsche bezettings zone in Duitschland is het aan tal uren waarin de Duit schers zich niet op straat mo gen bevinden ingekrompen Deze verboden uren beginnen thans om 10.30 uur 's avonds en duren tot 4.30 uur 's mor gens. Voorts is besloten de Duitsche politieagenten, die tot dusver slechts een gum-, mistok dragen, fee voorzien van' vuurwapens, hoewel dit waar schijnlijk niet eerder zal ge beuren, voordat alle verplaat ste personen gerepatrieerd zijn. Aan »de politie zal in dat ge val een minimale hoeveelheid munitie worden verschaft. België heeft bij Spanje aangedrongen op uitlevering van den Rex-leider Leon De- grelle. (H.N.) Zondag is het Britsche 8ste leger ontbonden, dat 4 jaar in de voorste linies streed in Afrika, Sicilië en Italië. Tusschen 1 Mei en 11 Juli werden 125.730 Amerikaansche soldaten per vliegtuig vanuit Europa gerepatrieerd. Het re- latrieeringsprogramma voor le gewonden en zieken zal op 27 Juli voltooid zijn. (AA) Britsche en Nederlandsche duikbooten hebben van eind Januari af tot op heden 15 Japansche oorlogsschepen, 21 froote koopvaardijschepen, 51 ustvaartuigen en 159 sleep- booten en kleine vaartuigen in de Oost-Indische wateren tot zinken gebracht. (AA) In de eerste persconferen tie van de Russiche bezettings autoriteiten te Berlijn werd verklaard dat de Sovjets niet in het bezit zijn van het defi nitief bewijs van Hitiers dood. JAPANSCHE STEDEN ZULLEN VERPULVERD WORDEN. Vanochtend zijn Amerikaan sche torpedojagers dicht bij de Japansche kust gekomen, ten einde doelen bij Simitsjoe te beschieten. Vliegtuigen van Mac Arthur hebben 20 schepen w.o.„ twee tankschepen van 10.000 ton tot zinken gebracht of zwaar be schadigd- Mitchell bommenwerpers hebben een Japansch vliegdek- schip getroffen, dat slagzij maakte. Bij reeds eerder uit gevoerde aanvallen zag men het Japansche slagschip „Ha- busa" op het strand zitten, ter wijl het slagschip „Ise" waar schijnlijk gezonken is. In 2l dagen werden 914 Ja pansche schepen en 1200 vlieg tuigen beschadigd of vernie tigd. Tusschen Korea en Japan werden 9 Japansche schepen tot zinken gebracht die propvol waren met troepen. Alle man schappen zijn verdronken. Uit het hoofdkwartier van Mac Arthur werd medegedeeld, dat binnenkort over de Japan sche steden een regen van vlugschriften zal neerdalen, waarin medegedeeld wordt, dat de betrokken stad binnen 72 uur zal worden aangevallen en zooals de tekst luidt'ver pulverd zal worden. (AA) ENGELSCHE VLOOT IN- STRAAT VAN MALAKKA. De Engelsche vloot heeft bij het eilandje Puket, aan het Noorden van de Straat van Malakka, drie dagen ge opereerd. De mijnenvegers heb ben hier een vaargeul geveegd voor den weg naar Singapore- Na afloop werden boeien ge legd. De mijnenvegers werden beschermd door een sterk es corte. waaronder ook vliegdek schepen. De vliegtuigen leg den als het ware een scherm over de mijnenvegers en vielen Japansche vliegvelden aan. Pas den derden dag gelukte het aan Japansche duikbommenwer pers het „scherm" te doorbre ken. Zij richtten echter geen schade aan. Eén Engelsche mij- nenveget liep op een mijn en moest tot zinken worden ge bracht. Het aantal slachtoffers is klein. (AA) De terugkomst der Nedcr- landsehé paarden. Het contingent paarden dat uit N.W. Duitschland onze grens passeerde, is van 126 gestegen tot 1200. Van deze dieren die, naar paardenken ners verzekerden, voor een groot deel in slechten staat verkeerden, zijn niet meer dan 400 bruikbaar. Zij vertocnen weinig overeenkomst met die welke uit Nederland werden weggevoerd. Alle paarden wor den thans in een verzamel- kamp in Nieuw Beerta samen gebracht. (A.A) Een staalfabriek in Limburg. Naar AA verneemt is de kans zeer groot dat er op korten termijn een groote staalfabriek in Z. Limburg zal worden gevestigd. Volgens den zegsman is er in beginsel overeenstemming bereikt tus schen de geallieerde legerlei ding en vertegenwoordigers van Nederland, België en Frankrijk inzake het over brengen van enkele groote staalfabrieken uit het Roerge bied naar de 3 genoemde lan den. Grondstoffen, o.a. ijzer erts zullen uit het Roergebied en den Elzas worden aange veerd. Gedeeltelijke demobilisatie Curagaosche militie. De Staten van Curasao heb ben op een buitengewone zit ting besloten tot gedeelelyke demobilisatie van de Curagao- sche militie, hetgeen werd voorgesteld in een brief van gouverneur Kasteel. Hierin werd gezegd dat de Nederland sche regeering er geen be zwaar tegen had en dat 't best begonnen kon worden met de de mobilisatie van korporaals en dienstplichtigen van de lichting 1921 en de vrijwilligers van de lichtingen 1939 en 1940. De ge- demobiliseerden zullen 110 meekrijgen. Zij zullen hun uni formen. zonder onderschei dingsteekenen, mogen behou den. In het bosch bij Doorn (Drente), werden twee zoons van den landbouwer P. Pepping en een zoon van den landbou wer D. Groenewoud gedood, doordat zij met een aldaar ge vonden projectiel speelden, PROVINCIENIEUWS NIEUW WALCHEREN. Walcheren moet droog en Walcheren komt droog. Maar als Walcheren droog is, zal het daar liggen haast „woest en ledig", zocals de Bijbel zegt. Walcheren moet niet woest en ledig blijven. Walcheren moet weer worden bloeiend en wel varend, met een nijvere bevol king. Die bevolking zal als van ouds zich moeten voeden met bodembewerking. Maar mis schien gaat er een deel van den vruchtbaren akkergrond te loor. Daarom moet er ook aan dacht en zorg, veel zorg, voort durende zorg besteed worden aan visseherij, maar bovendien aan handel en industrie. Dus ook aan het verkeer. Er moet gezorgd worden, dat de bevolking zich voeden kan, dat er geen vlucht uit Walcheren zal plaats vinden. Hiertoe moet de geheele bevolking van laag tot hoog meewerken, als allen voor één en één voor allen. Om de pogingen tot het be reiken van dit doel in goede banen te leiden, hebben zich een aantal personen uit alle kringen der maatschappij, van alle politieke en confessioneele richtingen, aaneen gesloten. Hun vereeniging zal den vorm op breede democratische basis, zoodat de leden, en er bestaat gegronde hoop, dat dit zal be- teekenen, alle Walcheraars, in- vloed zullen oefenen op de ges tie der stichting. De stichting zal heeten Nieuw Walcheren en optreden om autoriteien van gemeente, provincie en rijk van advies te dienen in het belang van ons geteisterd eiland. Als voorloopig bestu".r treden op ue heeren J. L. Verhagen (Vlis- singen), voorzitter; C. Vroom (Middelburg), secretaris; Luy- endijk (Middelburg), pennjng- m- )ster, terwijl autorit - iten van Provincie, Marine en uit de diverse categorieën der be volking hun steun hebben toe gezegd. Moge de arbeid der Stichting met goeden uitslag bekroond worden, opdat er een welvarend en schoon nieuw Walcheren moge verrijzen. Minister Beel naar Zeeland. Het is de bedoeling, dat mini-ter Beel op 3 en 4 Aug. een bezoek aan de provincie Zeeland zal brengen. Een Vlissingsch gezin, te Middelburg geëvacueerd, kreeg aanzegging naar Zuid-Beveland te verhuizen. Daar men hier voor niets gevoelde, besloot men om zonder vestigingsver gunning en zonder toestem ming van de woningbouwver- eeniging de oorspronkelijke bo venwoning te Vüssingen te be trekken, welke woning echter in het water staat. De politie ontdekte al spoedig dit gezin op zijn eenzame verblijfplaats, waarna de terugzending naar de aangewezen gemeente werd bevorderd, nadat proces-ver baal was opgemaakt. Zaterdagavond, omstreeks 9 uur, is te Middelburg per auto bus, onder de hoede van eenige rechercheurs van Militair Ge zag, een illustre gezelschap ge arriveerd, bestaande uit: P. Breed, in zijn goede dagen re- sideerend op het gemeentehuis te Middelburg, voorts de W. A.-man C. Fonse, A. Kambier, de Gestapo-agent J. Dusoswa, J. de Fouw en H. L. Hamers, benevens eenige dames, waar onder de vrouw x-an Fonse. De kameraden zijn overge bracht naar het „Militair Hos pitaal". de kameraadskes naar de school' op de Gracht. Het eerste vliegtuig bij Arnemuiden geland- Naar wij vernemen is van het tijdelijke militaire vliegveld bij Arnemuiden, dat ongeveer 250 meter in het vierkant groot wordt, thans één „start baan". d.w.z. een 25 meter breede strook geëffend. Eenige dagen geleden is hierop voor het eerst een Nederlandsch mi litair toestel geland. GRANAAT ONTPLOFTE. (—steravond waren in de omgeving van de Oude Hoeve te Goes vier kinderen van 9 d. 10 jaar, n.l. twee meisjes van de familie de Jong uit het Schipperswegeling, een zoontje van de familie Cobben en een zoontje van de familie Zuidweg, beiden wonende aan den Ouden Singel, aan het spelen in de buurt van een aldaar liggende hoeveelheid munitie. Een der jongens sloeg op een granaat, die ontplofte. De gevolgen waren ernstig. Een der meisjes de Jong, dat nog weg was geloo- pen, kwam er het beste van af. Zij kreeg verschillende \'.:eschwonden. De 9-jarige jongen van Zuidweg liep zoo ernstige verwondingen op, dat hij bij aankomst in het zie kenhuis reeds bleek te zijn overleden. Ook het tweede meisje van de familie de Jong werd e astig gewond, o.a. aan de beenen. De jongen Cobben liep ernstige verwondingen aan de handen op. Spoedig waren drie doktoren ter n'aatse, terwijl ook een Roode Kruissoldaat, die in de omgeving vertoefde, hulp verleende. De vier kinde ren werden naar het zieken huis Oostwal overgebracht. NOGMAALS DE ANTITHESE. Het Parool van 21 Juli 1945 bevat een zeer lezenswaardig artikel van prof. dr. W. Pom- pe over de „antithese in de po litieke partijvorming". Wij be groeten dit artikel met instem, ming. Immers ook wij huldigen de overtuiging, en gaven daar reeds herhaaldelijk uiting aan, dat de antithese niet langer als grondslag voor politieke partijformatic dienstig is. De antithese scheidde ons volk in twee groote groepen: christe- lijken en niet-christelijken waarbij wij er nogmaals en met nadruk op wijzen, dat niet- christelijk nooit wilde zeggen on- of anti-christelijk, maar kerkelijk-politiek georiënteerd of niet kerkelijk-politiek ge oriënteerd. Deze scheiding en de strijd tusschen beide richtingen werd vooral te weeggebracht dcor den strijd om de school en om een vol ledige gelijkstelling van het kerkelijk georiënteerd deel der natie met het liberale gedeel te. De achterstelling van het eene deel bij het andere was historisch het gevolg van de toestanden voor de Fransche Revolutie, toen hier te lande de „staande" kerk oppermach tig was en haar leden de pu blieke ambten en waardighe den monopoliseerden. Maar de belangrijkste en meest invloedrijke regenten behoor den tot wat men toen de „li bertijnen" placht te noemen, d.w.z. lieden, die wel tot de Ned. Herv. kerk behoorden. lijke opvatting waren en vol komen afkeerig van inmenging van predikanten in de zaken van de regeering. Daarbij kwam de economi sche achterlijke toestand van het katholieke deel van Ne derland, Brabant en Limburg, gevolg van politieke en eco. nomische factoren en geens zins van een minderwaardig heid der bevolking, zooals in latere jaren door de ontwik keling van Brabant en Lim burg afdoende is bewezen. De schoolstrijd is door de pacifi catie beëindigd, de emancipa tie is een voldongen feit en niemand denkt er meer aan de strijdbijl weer op te gra ven. Waartoe dus de anti these te handhaven, vooral in dezen tijd nu een streven naar eendrachtig samenwerken meer dan ooit noodzakelijk is En men algemeen de politiek wil doen berusten op de alge meen aanvaarde zedelijke grondslagen van het christen dom. Het streven naar een drachtig samenwerken is geenszins een streven naar een éénpartij-staat. Er zullen op economische en politieke grondslagen wel partijen ont staan, of liever zij bestaan reeds. En Engeland, het klassieke land van politieken partij strijd op democratische basis, kent toch ook geen partij formatie op antithesebasis, zooals wij die kenden. Abonn.-pr.25 ct. p. w. ƒ3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bui-, v ..ssingen teL 10. M'burg tel. 3521 en 3541, Go(s tel. 2475, Terneuzen Dinsdag 31 Juli 1945 ISSe Jaargang Nummer 95 Hoofdred. E. P. Zandjjk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vllssingen Weer vijf dooden. Dicht bij een landweg te Venray lag een zware granaat in het veld. Blijkbaar hebben jongens het projectiel ver sjouwd en misschien pogingen in het werk gesteld om het werktuig te demonteeren. Al thans plotseling werd een zwa re knal gehoord. Op de on- heilsplek vond men de uiteen gereten lichamen van vijf jon gemannen, A. van Rijt (16 j.), H. Jacobs (16 j.), G. Janssen (17 j.), H. Willems (16 j.) en P. Verheijen (17 j.) Wat zich precies heeft af gespeeld, zal nooit opgelost worden, de jongens die het zouden kunnen vertellen, zijn allen dcod.(Gazet v. Limburg). Ernst Voorhoeve gearresteerd. Ernst Voorhoeve, gewezen propagandaleider der N.S.B., is in het plaatsje Nienburg in Duitschland gearresteerd en naar ons land overgebracht. Tot dusverre zijn 4 mil lioen van de 6 millioen door de Duitschers gedeporteerde bui tenlanders gerepatrieerd. Postchèque- en girodienst overbelast, Ondanks het tot het publiek gericht verzoek van den post chèque- en girodienst om zoo min mogelijk betalingsop drachten in te zenden, is de toevloed hiervan in den laat sten tijd sterk toegenomen. Bij de nog geheel onvoldoende personeelsbezetting leidt dit niet slechts tot achterstand maar dreigt het gevaar, dat de inzending van opdrachten tijdelijk meet worden verbo den. Alleen een ingrijpende zelfbeperking van de zijde van het publiek zal dit kun nen voorkomen. Ook de briefwisseling met het girokantoor dient tot de strikt noodzakelijke geval len beperkt te blijven. (AA) Uit New York wordt ge meld dat de 8-ton Mitchell bommenwerper die tegen het Empire State Building is opge vlogen, geen ernstige of per manente schade heeft veroor zaakt. 13 personen werden door dit ongeluk gedood en 26 ge wond. De schade wordt op 500.000 dollar geraamd. (AA) DE CONFERENTIE VAN DE GROOTE DRIE. Reuter meldt uit Potsdam dat de conferentie van de Groote Drie daar waarschijn lijk Dinsdag of Woensdag zal eindigen. Men acht het waar schijnlijk dat aan de samen stelling van een belangrijke gemeenschappelijke verklaring aan het einde van de confe rentie, reeds gewerkt wordt. Inkrimping van verboden uren in Duitschland. In de Britsche bezettings zone in Duitschland is het aan tal uren waarin de Duit- ■chers zich niet op straat mo gen bevinden ingekrompen. Deze verboden uren beginnen thans om 10.30 uur 's avonds en duren tot 4.30 uur 's mor gens. Voorts is besloten de Duitsche politieagenten, die tot dusver slechts een gum mistok dragen, te voorzien van vuurwapens, hoewel dit waar schijnlijk niet eerder zal ge beuren, voordat alle verplaat ste personen gerepatrieerd zijn. Aan de politie zal in dat ge val een minimale hoeveelheid munitie worden verschaft. België heeft bij Spanje aangedrongen op uitlevering van den Rex-leider Leon De- grelle. (H.N.) Zondag is het Britsche 8ste leger ontbonden, dat 4 jaar in de voorste linies streed in Afrika, Sicilië en Italië. Tusschen 1 Mei en 11 Juli werden 125.730 Amerikaansche soldaten per vliegtuig vanuit Europa gerepatrieerd. Het re- patrieeringsprogramma voor de gewonden en zieken zal op 27 Juli voltooid zijn. (AA) Britsche en Nederlandsche duikbooten hebben van eind Januari af tot op heden 15 Japansche oorlogsschepen, 21 groote koopvaardijschepen, 51 kustvaartuigen eri 159 sléep- booten en kleine vaartuigen m de Oost-Indische wateren tot zinken gebracht. (AA) In de eerste persconferen tie van de Russiche bezettings autoriteiten te Berlijn werd verklaard dat de Sovjets niet in het bezit zijn van het defi nitief bewijs van Hitiers dood. JAPANSCHE STEDEN- ZULLEN VERPULVERD WORDEN. Vanochtend zijn Amerikaan sche torpedojagers dicht bij de Japansche kust gekomen, ten einde doelen bij Simitsjoe te beschieten. Vliegtuigen van Mac Arthur hebben 20 schepen w.o. twee tankschepen van 10.000 ton tot zinken gebracht of zwaar be schadigd- Mitchell bommenwerpers hebben een Japansch vliegdek- schip getroffen, dat slagzij maakte. Bij reeds eerder uit gevoerde aanvallen zag men het Japansche slagschip „Ha- busa" op het strand zitten, ter wijl het slagschip „Ise" waar schijnlijk gezonken is. In 2i dagen werden 914 Ja pansche schepen en 1200 vlieg tuigen beschadigd of vernie tigd. Tusschen Korea en Japan werden 9 Japansche schepen tot zinken gebracht die propvol waren met troepen. Alle man schappen zijn verdronken. Uit het hoofdkwartier van Mac Arthur werd medegedeeld, dat binnenkort over de Japan sche steden een regen van vlugschriften zal neerdalen, waarin medegedeeld wordt, dat de betrokken stad binnen 72 uur zal worden aangevallen en zooals de tekst luidt ver pulverd zal worden. (AA) ENGELSCHE VLOOT IN STRAAT VAN MALAKKA. De Engelsche vloot heeft bij het eilandje Puket, aan het Noorden van de Straat van Malakka, drie dagen ge opereerd. De mijnenvegers heb ben hier een vaargeul geveegd voor den weg naar Singapore Na afloop werden boeien ge- De mijnenvegers werden beschermd door een sterk es corte, waaronder ook vliegdek schepen. De vliegtuigen leg den als het ware een scherm over de mijnenvegers en vielen Japansche vliegvelden aan. Pas den derden dag gelukte het aan Japansche duikbommenwer pers het „scherm" te doorbre ken. Zij richtten echter geen schade aan. Eén Engelsche mij nenveger liep op een mijn en moest tot zinken worden ge- De terugkomst der Neder landsche paarden. Het contingent paarden dat uit N.W. Duitschland onze grens passeerde, is van 126 gestegen tot 1200. Van deze dieren die, naar paardenken. ners verzekerden, voor een groot deel in slechten staat verkeerden, zijn niet meer dan 400 bruikbaar. Zij vertocnen weinig overeenkomst met die welke uit Nederland werden weggevoerd. Alle paarden wor den thans in een verzamel- kamp in Nieuw Beerta samen gebracht. (A.A.) Een staalfabriek in Limburg. Naar AA verneemt is de kans zeer groot dat er op korten termijn een groote staalfabriek in Z. Limburg zal worden gevestigd. Volgens den zegsman is er in beginsel overeenstemming bereikt tus schen de geallieerde legerlei ding en vertegenwoordigers van Nederland. België er Frankrijk inzake *het over brengen van enkele groote staalfabrieken uit het Roerge bied naar de 3 genoemde lan den. Grondstoffen, o.a. ijzer erts zullen uit het Roergebied en den Elzas worden aange voerd. Gedeeltelijke demobilisatie Curacaosche militie. De Staten van Curasao heb ben op een bqitengewone zit ting besloten tot gedeelelrjke demobilisatie van de Curagao- sche militie, hetgeen werd voorgesteld in een brief van gouverneur Kasteel. Hiex-in werd gezegd dat de Nederland sche regeering er geen be zwaar tegen had en dat 't best begonnen kon worden met de de mobilisatie van korporaals en dienstplichtigen van de lichting 1921 en de vrijwilligers van de lichtingen 1939 en 1940, De ge- demobiliseerden zullen 110 meekrijgen. Zij zullen hun uni- formen. zonder onderschei dingsteekenen, mogen behou den. Tn het bosch bij Doorn (Drente), werden twee zoons van den landbouwer P. Pepping en een zoon van den landbou wer D. Gi'oenewoud gedood, bracht. Het aantal slachtoffers doordat zij met een aldaar ge- is klein. (AA)'vonden projectiel speelden, PROVINCIENIEUWS GRANAAT ONTPLOFTE. Gisteravond waren in de omgeving van de Oude Hoeve te Goes vier kinderen van 9 10 jaar, nJ. twee meisjes van de familie de Jong uit het Schipperswegeling. een zoontje van de familie Cobben en een zoontje van de familie Zuidweg, beiden wonende aan den Ouden Singel, aan het spelen in de buurt van een aldaar liggende hoeveelheid munitie. Een der jongens sloeg op een granaat. die ontplofte. De gevolgen waren ernstig. Een der meisjes de Jong, dat nog weg was geloo- pen, kwam er het beste van af. Zij kreeg 'verschillende vleeschwonden. De 9-jarige jongen van Zuidweg liep zoo ernstige verwondingen op, dat hij bij aankomst in het zie kenhuis reeds bleek te zijn overleden. Ook het tweede meisje van de familie de Jong werd e: nstig gewond, o.a. aan de beenen. De jongen Cobben liep ernstige verwondingen aan de handen op. Spoedig waren drie doktoren ter plaatse, terwql ook een Roodè Kruissoldaat, die in de omgeving vertoefde, hulp verleende. De vier kinde- x-en werden naar het zieken huis Oostwal overgebracht. Het eene meisje de Jong kon later te voet naar huis gaan. Gisteravond werd de politie te Goes gewaarschuwd dat mevr. Klooté, geboren Sinke, echtgenoote van den adjudant van Jan Dekker, met den laatsten trein in Goes was aan. gekomen. Kort daarop werd deze N.S.B.-ster naar het bu reau van politie overgebracht, waar vrij veel nieuwsgierigen haar komst afwachtten. Vrijdagmiddag werd de dertgd op initiatief van wet houder Van Melle te Goes ge vormde commissie voor hulp aan repatrieerenden, officieel ontbonden en 't hotel „Tivoli", dat voor deze doeleinden door de gemeente was beschikbaar gesteld, voor deze werkzaam heden gesloten. Het doel van deze Commis sie was om repatrieerenden die via Goes naar hun woonplaats reisden, hij hun noodzakelijk oponthoud te Goes van voeding en zoonoodig logies te voorzien en verder met raad en daad bij te staan. Dit particulier initiatief, ge steund door de gemeente Goes, heeft een goed werk verricht. Meer dan 1000 personen zijn in de twee maanden, dat de Com missie werkte, ontvangen, 530 maaltijden werden verstrekt en aan 229 personen logies ver leend. In de laatste bijeen komst werd door burgemeester de Roo en wethouder Van Mel le aan de Commissie warmen dank gebracht, bijzonder aan zusters Van der Linde, den ad ministrateur en aan de huis bewaarders en verder aan allen die zich op de een of andere manier in dezen verdienstelijk hebben gemaakt. Ook de spon tane hulp van vele winkeliers en particulieren, van de centra le keuken, het distx-ibutiekan- toor en 't Roode Kruis werd in herinnering gebracht. Tenslotte werd dank betuigd aan wethouder Van Melle, voor diens initiatief, waardoor Goes bij vele gerepatrieerden een goeden naam heeft verkregen- Minister Beel naar Zeeland. Het is de bedoeling, dat minister Beel op 3 en 4 Aug. een bezoek aan de provincie Zeeland zal brengen. Het eerste vliegtuig- b\j Arnemuiden geland- Naar wij vernemen is van het tijdelijke militaire vliegveld bij Arnemuiden, dat ongeveer 250 meter in het vierkant groot wordt, thans één „start baan". d.w.z. een 25 meter breede strook geëffend. Eenige dagen geleden is hierop voor het eerst een Nederlandsch mi litair toestel geland. Zaterdagavond, omstreeks 9 uur, is te Middelburg per auto bus, onder de hoede van eenige rechercheurs van Militair Ge zag. een illustre gezelschap ge arriveerd, bestaande uit: P. Breed, in zijn goede dagen re- sideerend op het gemeentehuis te Middelburg, voorts de VV. A.-man C. Fonse. A. Kambier, de Gestapo-agent J. Dusoswa, J. de Fouw en H. L. Hamers, benevens eenige dames, waar onder de vrouw van Fonse. De kameraden zijn overge bracht naar het „Militair Hos pitaal". de kameraadskes naar de school óp de Gracht. NIEUW WALCHEREN. Walcheren moet droog en Walcheren komt droog. Maal ais Walcheren droog is, zal het daar liggen haast „woest en ledig", zocals de Bijbel zegt. Walcheren moet "iet woest "en ledig blijven. Walcheren moet weer worden bloeiend en wel varend, met een nijvere bevol king. Die bevolking zal als van ouds zich moeten voeden met bodembewerking. Maar mis schien gaat er een deel van den vruchtbaren akkergrond te loor. Daarom moet er ook aan dacht en zorg, veel zorg, voort durende zorg besteed worden aan visscherg, maar bovendien aan handel en industrie Dus ook aan het verkeer. Er

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1