Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche' Courant Dr. P. J. Bouman. Dr. P. J. Bouman heeft Mid delburg: en Zeeland metterwoon verlaten. Daarom meende hg niet langer als medewerker aan ons blad verbonden te kun nen blijven. Zijn naam is derhal ve uit den kop van ons blad verdwenen. Daar hij slechts zeer kort aan de redactie ver bonden was. hebben wij er in de courant niet verder gewag van gemaakt. Thans komt ons echter ter oore, dat er op Zuid- Beveland een gerucht de ronde doet, als zou de verdwijning van dezen naam uit ons blad het gevolg zijn van een princi pieel conflict. Een te Goes verschijnend blad vond daar in blijkbaar aanlei ding om onder een sprekenden kop mede te deelen, dat sinds 19 Juli de naam van Dr. Bou man ais redactioneel medewer ker van ons blad is weggeval len. Wij kunnen allen belang stellenden, uit welke oorzaak hun belangstelling ook moge voortspruiten, de verzekering geven, dat ons afscheid van Dr. Bouman hoogst vriendschappe lijk is geweest en dat er van eenig 'conflict nooit sprake is geweest. NEDERLAND HELPT ZICHZELF De inzamelings-actie van de H.A.R.K. is in het Noorden en Westen van ons land een ge weldig succes geworden. Scheepsladingen huisraad en kleeding liggen op verzending naar de. zwaarst getroffen ge bieden te wachten. Een verzen ding, die echter in verband met het gebrek aan transportmate riaal, speciale problemen mee brengt. Het buitenlandsch ma terieel, dat overigens zeer wel willend door de Help-Holland Council werd afgestaan, is lang niet toereikend. De eigen Ne- derlandsche autoriteiten zullen zelf de helpende hand moeten reiken en snel, wil deze thans geprojecteerde nationale hulp actie inderdaad aan haar doel beantwoorden. Vóór den win ter zal men den grootsten nood gelenigd moeten hebben. Men neemt aan, dat om 1 getroffe ne vblledig te kunnen helpen, vier andere Nederlanders als gevers zullen moeten optreden. Als men nu weet, dat ons land ongeveer 1 millioen getroffenen telt. dan kan men daaruit ge voegelijk de conclusie trekken, dat inderdaad Nederland zich zelf helpen kan voor wat het hoognoodige betreft. Wanneer daarenboven het buitenland op dezelfde wijze voortgaat hulp te verleenen, dan is de leniging van den nood absoluut verze kerd. -• BOMBARDEMENTEN OP JAPAN VOORTGEZET. Het zee- en luchtbombarde ment op Japan werd Zaterdag hervat. Meer dan 1000 dek- landingsvliegtuigen vielen de overblijfselen van de Japansche vloot in de Japansche binnen zee aan, terwijl de Britten doelen op West-Hondo en de Amerikanen Oost-Hondo bom bardeerden. Geallieerde oorlogsschepen (waaronder het Britsche slag schip „King George V") heb ben 20 km. van de kust indus- trieele doelen aangevallen. Vol gens Japansche berichten duurden de aanvallen na 4% uur nog steeds voort. Zater dagavond werd Osaka als eerste van de 11 aangewezen steden gebombardeerd door reuzen-forten van de Marian- nen. Later zijn nog vijf steden gebombardeerd. In totaal wer den door 6 maal 100 reuzen- forten 3500 ton bommen neer geworpen. In de Japansche wateren werd een geheel convooi van 7 schepen tot zinken gebracht. 2 slagschepen en 2 kruisers werden in brand gegooid. Het slagschip „Hyuga" werd tot zinken gebracht bij aanvallen op Kuré. Zondag deden Mustangs aan- 1 vallen op het gebied van Tokio en de baai van Tokio. 22 schepen werden tot zinken ge bracht en beschadigd. Bommenwerpers van Okina wa vielen het vliegveld Nagoya en Japansche doelen langs de Chineesche kust aan. Vanochtend werd gemeld, dat Engelsche en Amerikaan- sche schepen 1000 ton grana ten op Hama Matsoe, 200 km. ten Z.W. van Tokio, afgescho ten. Deklandingsvliegtuigen deden aanvallen op doelen dichterbij Tokio. Groote opruiming van brandbommen. Eiken dag stggen Lan caster-toestellen van vliegvel den aan de Oostkust van Groot-Brittannië op om op een afstand van circa 200 km. van de kust brandbommen in het water te gooien. Men kan dit als een groote opruiming be schouwen. Toen de oorlog in Europa beëindigd was, had men nog genoeg munitie om er de aanvallen op Duitschland nog minstens zes maanden mee voort te zetten. Hoog explosie ve bommen worden nog steeds in het Verre Oosten gebruikt, maar de gewone brandbommen beschouwt men tegenwoordig al als verouderd. Duizenden verdwijnen nu voorgoed in de golven van de Noordzee. .(A.A.) Abonn.-pr.25 ct. p. w. 3.20 p. kw, Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bur. v.issingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Gors teL 2475, Terneuzen Maandag 30 Juli 1945 lS8e Jaargang Nummer 94 Hoofdred. E. P. ZandJJk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen PROV1NCIENIEUWS Nood groente- en fruitkaart. Op de kaarten „Nood-Groen te- en Fruitkaart" Middelburg, voorzien van het kringnummer 223. welke zijn uitgereikt te Middelburg, Souburg en Vlis singen, zullen geen bonnen meer worden aangewezen. De ze kaarten kunnen derhalve worden vernietigd. De booten, welke de diensten Vlissingen-Middelburg onder houden, vertrekken op dezelfde uren, zoowel uit Middelburg als uit Vlissingen. Op een be paald punt zullen zij dus el kaar passeeren. Dit passeeren ging echter Zaterdagmiddag met de booten, welke om half twee vertrokken, wel wat hardhandig toe. De schepen ontmoetten elkaaar ter hoogte van den Abeele, juist op de plaats, waar zich in het kanaal eenige obstakels bevinden, zoo dat de vaargeul ter plaatse niet zoo heel breed is. Het passeeren geschiedde echter zoo, dat de schepen tegen el kaar aanbotsten en de zijwan den hevig tegen elkaar aari- schuurden, zoodat de vonken er af vlogen. Gelukkig bleef het hierbij en liep de aanva ring gced af. Op het marineterrein bij het Arsenaal te Vlissingen wérden Zaterdagmorgen j-1. een drie tal Marva's geïnstalleerd. Deze leden van' de marine-vrouwen afdeeling, alle drie uit Vlissin gen afkomstig, kregen een 6- wekelijksche opleiding in Enge land, waarvan 4 weken in een kamp. en zijn nu in Vlissingen werkzaam. Bij de installatie waren o.m. tegenwoordig de wnd. marine-commandant Lt. ter zee le klasse Friedrich en het Vlissingsche marineperso neel. De commandant van het personeel, Lt. ter zee 2e klasse Jurriaans, richtte zich in 'n toe spraak tot de Marva's van wie hij hoopte, dat zij met dezelfde ijver en toewijding hun taak zouden voortzetten, als waar mee zij haar voor eenige we ken hadden aangevat. Na zich ook tot het andere marine personeel en vervolgens tot de ouders van de meisjes gericht te hebben, bracht de spreker een drie-werf hoera uit op H. M- de Koningin, waarmee deze korte plechtigheid was afgeloopen. Zondagmiddag is in de Vis- schershaven te Vlissingen een lijk van een vrouwspersoon aangespoeld, gekleed in zwem pak. Het ligt voor de hand, dat de vrouw bij het zwemmen -is verdronken. Het lijk bevond zich reeds in verregaanden staat van ontbinding, zoodat identificatie niet meer moge lijk is. De vereeniging voor Chris telijke kunst, Wetenschap en Ontwikkeling te Vlissingen, welke voor den oorlog in het cultureele leven onzer stad een groote plaats innam, zal haat werkzaamheden hervatten. Ge tracht zal worden in de maand September een spreker te doen optreden, terwijl ook een too- neelstuk in studie wordt geno men. In afwachting van de verkiezing van een definitief bestuur, zai het oude bestuur de voorloopige zaken ter hand nemen. De harmonie ..Ons Genoe gen" trof Zaterdag met haar concert geen mooi weer, zoo dat slechts enkele muzieklief hebbers op het Bellamypark te Missingen vertoefden. De ac- cordeon-vereeniging „Crescen do" trof het gisterenavond be ter. Een groote menigte luister de aandachtig naar het con cert, afgewisseld door soli. Dc bekende nummers vielen in den smaak van het publiek. Ter gelegenheid van de opening van de reeds eerder besproken Z.V.U. tentoonstel ling van illegaal uitgegeven literatuur, welke momenteel te Middelburg wordt gehouden, hield de heer Chr. Leeflang, te Utrecht, verzamelaar van de tentoongestelde collectie, een causerie over de illegale boeken productie en -verkoor tijdens de bezetting. Aesthetisch, zoo goed, dat zij bijna niet te ver gelijken zijn met wat voor den oorlog verscheen, zijn deze uit gaven een prachtige vrucht van de unieke samenwerking van schrijver, drukker, uitgever en boekverkooper. voor wie dit bij dragen aan het voortbestaan van de eigen nationale cultuur, allesbehave zonder gevaar was. Na zijn belangwekkende cau serie heeft de heer Leeflang meer in het bijzonder de ten toongestelde werken behandeld, v. aaronder zeer kunstzinnig en zeer exclusieve uitgevoerde. Een tentoonstelling, die zeker in hooge mate de belangstel ling zal opwekken van ieder, die voor het boek voelt. De leekenspelgroep van de herrezen Arbeiders Jeugd Cen trale te Middelburg heeft aan ongeveer 600 jongens en meis jes Zaterdag j.l. in het Schut tershof een vroolijke middag bezorgd, met gemeenschappe- lijken zang, volksdans door de A.J.C. en snelteekenen. Een hoogtepunt van het program ma was wel het bezoek van de alom bekende Bulletje en Boo- ATTLEE EN BEVIN EN POTSDAM. De Engelsche eerste minis ter Attlee en de min. v. buit. zaken Bevin, zijn Zaterdagmid dag per vliegtuig te Berlijn aangekomen om deel te nemen aan de driemogendhedenconfe- rentie. welke Zaterdagavond werd hervat. Voor huil vertrek werden zij tezamen met 5 andere pasbenoemde ministers door den koning in audiëntie ontvangen, die hen in hun functie installeerde. Reuters diplomatieke corres pondent seint dat in een spe ciale bijeenkomst van de nieuw gekozen parlementsleden van Ie arbeiderspartij, Attlee er den nadruk op gelegd heeft, iat het fundamenteele uit gangspunt van de buit. poli tiek van Labour was, liet be werken van een hechte vriend schap tusschen Engeland, A.merika en de Sovjet-Unie. Attlee verklaarde verder dat alle beslissingen te Potsdam, die door Churchill zijn goed gekeurd, door hem als bin dend worden beschouwd. Men gelooft dat deze hoofdzakelijk betrekking hebben op de toe komst van Duitschland als een politieke eenheid. De opening van het nieuwe Britsche parlement is uitge steld tot 15 Augustus a.s. om Attlee gelegenheid te geven ie besprekingen te Potsdam rustig te voltooien. Verwacht wordt echter dat de bespre kingen Woensdag of Donder dag a.s. beëindigd zullen wor den. Ter conferentie is ook een Poolsche delegatie aangekomen in verband met de vaststelling iran de Westelijke Poolsche grenzen. (AA, HN) Zaterdag is het eerste civie- e vliegtuig op Schiphol ge- and, een DC-3 machine uit Sweden met passagiers en goe deren. (HN) Vrijdag is bij Den Helder sen Nederlandsch visschers- /aartuig op een mijn geloopen. L opvarende kon worden gered, terwijl de overigen, waar- 3Chijnlgk 6 man, om het leven kwamen, (HN) Tot ondervoorzitter vjan de nationale adviescommissie is oenoemd de heer Koos Vc-r- rink. .(HN) PRINSELIJK GEZIN NAAR SOESTDIJK. Het Prinselijk gezin zal Za terdag 4 Augustus a.s. het paleis Soestdijk betrekken. Na een officieele ontvangst van verschillende autoriteiten zal in den tuin van het paleis een kinderfeest worden gehouden voor kinderen van de lagere scholen, waaraan ook de klei ne prinsesjes zullen deelnemen. Des middags zal voorts nog een rijtoer worden gehouden. De Engelsche stad Bath helpt Alkmaar. De Engesche stad Bath houdt onder leiding van haar burgemeester een Alkmaar- week. Tot dusver is reeds 4400 ingezameld, alsmede tal- looze dekens en huishoudelijke artikelen die reeds naar Alk maar gezonden zijn, benevens een nieuwe scheepslading' die elk oogenblik kan vertrekken. Er is een postzegeltentoonstel ling, een tentoonstelling van modelvliegtuigen en een ge meentelijk bal voor Alkmaar georganiseerd, terwijl allerlei geschenken als juweelen, ca mera's, meubelen, karpetten, horloges, stofzuigers en. vulpen houders geveild zullen worden ten bate van Alkmaar. (A.A). Door het bevaarbaar maken van een gedeelte van de wa tewegen is een lichte verbe tering in de kolenpositie ge komen. In Augustus zal de Maas weer bevaarbaar wor den, hetgeen een groote voor uitgang zal beteekenen. Per half juli lagen er in Limburg 370.000 ton kolen op vervoer te wachten. Bij een minimale behoefte van 26.000 ton per dag, beteekent dit echter nog maar voor nauwelijks 14 dagen voorraad. (H.N.) Een 2-motorige Michell- bommenwerper is waarschijn, lijk tengevolge van den dikken mist in botsing gekomen" met den grootsten wolkenkrabber ter wereld, het Empire State Building te New York. De machine sloeg te pletter tegen de 70ste verdieping, hetgeen met een hevige explosie ge paard ging. De brandweer rukte onmiddellijk uit daar het gebouw in brand geraakt was. ,(AA) NIEUWE BONNEN Geldig tot 6 Augustus. AardappelenA32 B32 C32 D32 E32 M32 per b. 1 kg. Vleesch: A32A B32A C32A D32A E32A p. b. 125 gr., M32A p. b. 100 gr. Kaas: 208 Alg. per bon 1 rts. Voor zoover voorradig kan op deze bon volvette of 40-}- kaas worden afgeleverd. Rantsoenbonnen in het geheele land geldig. Rantsoenbonnen voor voe dingsmiddelen, zeepartikelen en tabak, welke in het Westen des lands worden uitgereikt, zijn in het geheele land geldig. Eveneens zijn de rantsoenbon nen, welke in het Oosten en Zuiden des lands worden uit gereikt, ook in het geheele land geldig. Rantsoenbonnen, uitgereikt in het Westen des lands, zgn groen gekleurd en dragen in den linker- of rech-, terbovenhoek den datum „20- l-'45". De in het Oosten des lands uitgereikte rantsoenbon nen, zijn groen gekleurd en zonder datumaanduiding. De rantsoenbonnen, uitgereikt in het Zuiden des lands, zijn naar gelang van -het artikel van verschillende kleur. In den on dergrond komen de letters „B. N.G." voor en in den linker bovenhoek de aanduiding „'45". Vrachtauto's voor Nederland. Dank zij het feit, dat de ge allieerde legers het grootste deel van de vrachtauto's op het vasteland achterlaten, kan het verkeer in de Westersche landen weer wat op gang ko men. De Nederlandsche regeering heeft in de depots in Frankrijk reeds 363 2% tons wagens kun nen aankoopen, terwijl later nog 1300 zullen worden aan gekocht. (HN) In Berlijn is een Duitsch document gevonden betreffen de de Duitsche verliezen van het begin, van den oorlog tot aan Nov. 1944. Meer dan 4 millioen man werden verlo ren, waarvan bijna 2 millioen gesneuveld. In het Oosten werden gemiddeld 40.000 man per maand verloren. i(HN) Dr. P. J. Bouman. Dx*. P. J. Bouman heeft Mid delburg en Zeeland metterwoon verlaten. Daarom meende hij niet langer als medewerker aan ons blad verbonden te kun nen blijven. Zijn naam is derhal ve uit den kop van ons blad verdwenen. Daar hij slechts zeer kort aan de redactie ver bonden was, hebben wij er in de courant niet verder gewag van gemaakt- Thans kont ons echter ter oore, dat er op Zuid- Beveland een gerucht de ronde doet, als zou de verdwijning van dezen naam uit om blad het gevolg zijn van een princi pieel conflict. Een te Goes verschijnend blad vond daar in blijkbaar aanlei ding om onder een sprektnden kop mede te deelen, dat sinds 19 Juli de naam van Dr. Bou man als redactioneel med<wer- ker van ons blad is weggeval len Wij kunnen allen belang stellenden. uit welke ooizaak hun belangstelling ook noge voortspruiten, de verzekering geven, dat ons afscheid var.Dr. Bouman hoogst vriendschappe lijk is geweest en dat er van eenig conflict nooit sprak» is geweest. NEDERLAND HELPT ZICHZELF De inzmnelings-actie van de H.A.R.K. is in hét Noorden en Westen van ons land een ge weldig succes geworden. Scheepsladingen huisraad en kleeding liggen op verzending naar de zwaarst getroffen ge bieden te wachten. Een venen- ding, die echter in verband met het gebrek aan transportmate riaal, speciale problemen mee brengt. Het buitenlandsch ma terieel, dat overigens zeer wel willend door de Help-Holland Council werd afgestaan, is lang niet toereikend. De eigen Ne derlandsche autoriteiten zullen zelf de helpende hand mceten reiken en. snel, wil deze tüns geprojecteerde nationale lüp- actie inderdaad aan haar (bel beantwoorden. Vóór den wn- ter zal men den grootsten nod gelenigd moeten hebben. Mn neemt aan, dat om 1 getrofn- ne volledig te kunnen helps, vier andere Nederlanders is gevers zullen moeten optrede. Als men i.u weet, dat ons lafl ongeveer 1 millioen getroffene, telt. dan kan men daaruit g- voegelijk de conclusie trekke, dat inderdaad Nederland ziel zelf helpen kan voor wat ht hoognoodige betreft. Wanne< daarenboven het buitenland c dezelfde wijze voortgaat hul te verleenen, dan is de lenigïn van den nood absoluut verzi kerd- BOMBARDEMENTEN 1 OP JAPAN VOORTGEZET. Het zee- en luchtbombarde ment op Japan werd Zaterdag! hervat. Meer dan 1000 dek landingsvliegtuigen vielen de, overblijfselen van de Japansche vloot in de Japansche binnen zee aan, terwijl de Britten doelen on West-Hondo en de Amerikanen Oost-Hondo bom bardeerden. Geallieerde oorlogsschepen (waaronder het Britsche slag schip „King: George V") heb ben 20 km. van de kust indus- trieele doelen aangevallen. Vol gens Japansche berichten duurden de aanvallen na 4% uur nog steeds voort. Zater dagavond werd Osaka als eerste van de 11 aangewezen steden gebombardeerd door reuzen-forten van de Marian- nen. Later zijn nog vijf steden gebombardeerd. In totaal wer den door 6 maal 100 reuzen- forten 3500 ton bommen neer geworpen. In de Japansche wateren werd een geheel convooi van 7 schepen tot zinken gebracht. 2 slagschepen en 2 kruisers werden in brand gegooid. Het slagschip „Hyuga" werd tot zirfken gebracht bij aanvallen Abonn.-pr.25 ct. p. w. ƒ3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv- 2 Bur. v.issfngen tel. 10. M'burg tel. 3521 en 3541, Gors tel. 2475, Terneuzen Maandag 30 Juli 1945 188e Jaargang Nummer 94 Hoofdred. E. P. Zandijk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen op Kuré. Zondag deden Mustangs aan vallen op het gebied van Tokio en de baai van Tokio. 22 schepen werden tot zinken ge bracht en beschadigd. Bommenwerpers van Okina wa vielen het vliegveld Nagoya en Japansche doelen langs de Chineesche kust aan. Vanochtend werd gemeld, dat Engelsche en Amerikaan- sche schepen 1000 ton grana ten op Hama Matsoe, 200 km. ten Z.W. van Tokio, afgescho ten. Deklandingsvliegtuigen deden aanvallen op doelen dichterbij Tokio. Groote opruiming van brandbommen. Eiken dag stijgen Lan caster-toestellen van vliegvel den aan de Oostkust van Groot-Brittannië op om op een rfstand van circa 200 km. van de kust brandbommen in het vater te gooien. Men kan dit als een groote opruiming be schouwen. Toen de oorlog in Europa beëindigd was, had men nog genoeg munitie om er de aanvallen op Duitschland nog minstens zes maanden mee voort te zetten. Hoog explosie ve bommen worden nog steeds in het Verre Oosten gebruikt, maar de gewone brandbommen beschouwt men tegenwoordig al als verouderd. Duizenden verdwijnen nu voorgoed in de golven van de Noordzee ,(A.A.) ATTLEE EN BEVIN IN POTSDAM. De Engelsche eerste minis ter Attlee en de min. v. buit. zaken Bevin, zijn Zaterdagmid dag per vliegtuig te Berlijn aangekomen om deel te nemen aan de driemogendhedenconfe- rentie. welke Zaterdagavond werd hervat. Voor hun vertrek werden gij tezamen met andere pasbenoemde ministers door den koning in audiëntie ontvangen, die hen in hun functie installeerde. Reuters diplomatieke cprres- pondent seint dat in een spe ciale bijeenkomst van de nieuw gekozen parlementsleden van de arbeiderspartij, Attlee er den nadruk op gelegd heeft, dat het fundamenteele uit gangspunt van de buit. poli tiek van Labour was, het be werken van een hechte vriend schap tusschen Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie. Attlee verklaarde verder dat alle beslissingen te Potsdam, die door Churchill zijn goed gekeurd, door hem als bin dend worden beschouwd. Men gelooft dat deze hoofdzakelijk betrekking hebben op de toe komst van Duitschland als een politieke eenheid. De opening van het nieuwe Britsche parlement is uitge steld tot 15 Augustus a.s. om Attlee gelegenheid te geven de besprekingen te Potsdam rustig te voltooien. Verwacht wordt echter dat de bespre kingen Woensdag of Donder dag a.s. beëindigd zullen wor den. Ter conferentie is ook een Poolsche delegatie aangekomen in verband met de vaststelling van de Westelijke Poolsche grenzen. (AA, HN) PRINSELIJK GEZIN NAAR SOESTDIJK. Het Prinselijk gezin zal Za terdag 4 Augustus a.s. het paleis Soestdijk betrekken. Na een officieele ontvangst van verschillende autoriteiten zal in den tuin van het paleis een kinderfeest worden gehouden voor kinderen van de lagere scholen, waaraan ook de klei ne prinsesjes zullen deelnemen. Des middags zal voorts nog een rijtoer worden gehouden. De Engelsche stad Bath helpt Alkmaar. De Engesche stad Bath houdt onder leiding van haar burgemeester een Alkmaar- week. Tot dusver is reeds 4400 ingezameld, alsmede tal- looze dekens en huishoudelijke artikelen die reeds naar Alk maar gezonden zijn, benevens een nieuwe scheepslading die elk oogenblik kan vertrekken. Er is een postzegeltentoonstel ling, een tentoonstelling van modelvliegtuigen en een - ge meentelijk bal voor Alkmaar georganiseerd, terwijl allerlei geschenken als juweelen, ca mera's, meubelen', karpetten, horloges, stofzuigers en, vulpen houders geveild zullen worden ten bate van Alkmaar. (A.A). Zaterdag is het eerste civie le vliegtuig op Schiphol ge land, een DC-3 machine uit Zweden met passagiers en goe deren. (HN) Vrijdag is bij Den Helder een Nederlandsch visschers- vaartuig op een mgn geloopen. 1 opvarende kon worden gered, terwijl de overigen, waar schijnlijk 6 man, om het leven kwamen. (HN) Tot ondervoorzitter van de nationale adviescommissie is benoemd de heer Koos Ver rink. (HN) Door het bevaarbaar maken van een gedeelte van de wa terwegen is een lichte verbe tering in de kolenpositie ge komen. In Augustus zal de is weer bevaarbaar wor den, hetgeen een groote voor. uitgang zal beteekenen. Per half juli lagen er in Limburg 370.000 ton kolen op vervoer te wachten. Bij een minimale behoefte van 26.000 ton per dag, beteekent dit echter nog maar voor nauwelijks 14 dagen voorraad. (H.N.) Een 2-motorige Michell- bommenwerper is waarschijn lijk tengevolge van den dikken mist in botsing gekomen met den grootsten wolkenkrabber ter wereld, het Empire State Building te New York. De machine sloeg te pletter tegen de 70ste verdieping, hetgeen met een hevige explosie ge paard ging. De brandweer rukte onmiddellijk uit daar het gebouw in brand geraakt was. (AA) De „van Heemskerck" in ons, land. Donderdagmorgen te half 7 is te IJmuiden na een afwe zigheid van 5 jaar binnenge- loopen de Nederlandsche flot-j tieljeleider „Jacob van Heems kerck". Toen de oorlogsbodem de sluizen binnenvoer zag het zwart van een juichende me nigte, welke de familie-betrek kingen aan boord op ontroe rende wijze verwelkomde. Er waren marinemenschen aan boord, die 9 jaar zijn wegge weest. Ook vele Vlissingsche jongens bevinden zich onder de bemanning. Muziekcorpsen speelden het Wilhelmus. Vrachtauto's voor Nederland. Dank zij het feit, dat de ge allieerde legers het grootste deel van de vrachtauto's op het vasteland achterlaten, kan het verkeer in de Westersche landen weer wat op gang ko men. De Nederlandsche regeering heeft in de depots in Frankrijk reeds 363 2y2 tonswagens kun nen aankoopen, terwijl later 1300 zullen worden aan gekocht. (HN) In Berlijn is een Duitsch document gevonden betreffen de de Duitsche verliezen van het begin van den oorlog tot aan Nov. 1944. Meer dan 4 millioen man werden verlo ren, waarvan bijna 2 millioen gesneuveld. In het Oosten werden gemiddeld 40.000 man per maand verloren. (HN) Voor het eerst na de bevrij ding heeft het Concertgebouw orkest te Amsterdam Zondag middag een concert gegeven onder leiding van Eduard van Beinum, die bij het betreden van het podium ovatie naj ovatie in ontvangst had te ne men. Geldig tot 6 Augustus. Aardappelen: A32 B32 C32 D32 E32 M32 per b. 1*4 kg. Vleesch: A32A B32A C32A D32A E32A p. b. 125 gr.. M32A p.^. 100 gr. Eieren: 218 318 418 van de Noodkaarf Spec, voor Noord en Znid-Beveland p. b. 1 ei. Kaas: 208 Alg. per bon 1 rts. Voor zoover voorradig kan op deze bon volvette of 40-}- kaas worden afgeleverd. Rantsoenbonnen in het geheele land geldig. Rantsoenbonnen voor voe dingsmiddelen. zeepartikelen en tabak, welke in het Westen des lands worden uitgereikt, zijn in het geheele land geldig. Eveneens zijn de rantsoenbon nen. welke in het Oosten en Zuiden des lands worden uit gereikt, ook in het geheele land geldig. Rantsoenbonnen, uitgereikt in het Westen des lands, zgn green gekleurd er diagen in den linker- of rech terbovenhoek den datum „20- l-'45". De in het Oosten des lands uitgereikte rantsoenbon nen, zijn groen gekleurd en zonder datum aanduiding. De rantsoenbonnen, uitgereikt in het Zuiden des lands, zijn naar gelang van het artikel van verschillende kleur. In den on dergrond komen de letters „B. N.G." voor en in den linker bovenhoek de aanduiding ,,'45' PROVINCIENIEUWS Bij een botsing tusschen een munitietrein en een personen trein bij St. Fons, een van de voorsteden van Lyon, werden ongeveer 150 personen gedood. In de geheele omgeving wer den de huizen door den lucht druk verwoest. (AA) De Britsche genietroepen zijn begonnen de Duitsche kustinstallaties aan de Noord zeekust op te blazen. Begon nen werd op het eiland Sylt. Het proces-Pétain. In het procesPétain heeft Vrgdag Leon Blum getuigen verklaringen afgelegd. Deze verklaarde dat geen Oostersch despoot zich meer macht toe eigende als Pétain. Blum be schuldigde hem van verraad, welke uitdrukking nog door geen anderen getuige werd gebezigd. (HN) Volgens een Fransch pers bericht uit Ankara heeft de Ja pansche gezant aldaar zijn vrouw met 2 revolverschoten gedood en zichzelf daarna een kogel door het hoofd gejaagd. (A.A.) 1100 Fransche kinderen tusschen 7 en 19 jaar zijn uit Parijs vertrokken om geduren de een maand de vacant ie in Baden door te brengen. Zij zul len de gasten zijn van het 1ste Fransche leger en wonen in ho tels en kasteelen in de omge ving van Baden. (A.A.) WIST U, dat het Nederland sche Roode Kruis tijdens de oorlogsjaren meer dan een millioen legitimatiekaartjes heeft uitgereikt?. Op het marineterrein bij het Arsenaal te Vlissingen werden Zaterdagmorgen j-1. een drie tal Marva's geïnstalleerd. Deze leden van de marine-vrouwen afdeeling, alle drie uit Vlissin gen afkomstig, kregen een 6- wekelijksche opleiding in Enge land, waarvan 4 weken in een kamp. en zijn nu in Vlissingen werkzaam. Bij de installatie waren o.m. tegenwoordig de wnd. marine-commandant Lt. ter zee le klasse Friedrich en het Vlissingsche marineperso neel. De commandant van het personeel, Lt. ter zee 2e klasse Jurriaans, richtte zich in 'n toe spraak tot de Man-a's van wie hij hoopte, dat zij met dezelfde ijver en toewijding hun taak zouden voortzetten, als waar mee zij haar voor eenige we ken hadden aangevat. Na zich ook tot het andere marine personeel en vervolgens tot de ouders van de meisjes gericht te hebben, bracht de spreker een mie-werf hoera uit op H. M- de Koningin, waarmee deze korte plechtigheid was afgeloopen. Zondagmiddag is in de Vis- schershaven te Vlissingen een lijk van een vrouwspersoon aangespoeld, gekleed in zwem pak. Het ligt voor de hand, dat de vrouw bij het zwemmen is verdronken. Het lijk bevond zich reeds in verregaanden staat van ontbinding, zoodat identificatie niet meer moge lijk is. Ter gelegenheid van de opening van de reeds eerder besproken Z.V.U. tentoonstel ling van illegaal uitgegeven literatuur, welke momenteel te Middelburg wordt gehouden, hield de heer Chr. Leeflang, te Utrecht, verzamelaar van de tentoongestelde collectie, een causerie over de-illegale boeken productie en -verkoop tijdens de bezetting. Aesthetisch, zoo goed, dat zij bijna niet te ver gelijken zijn met wat voor den oorlog verscheen, zijn-deze uit gaven een prachtige vrucht van de unieke samenwerking van schrijver, drukker, uitgever en boekverkooper, voor wie dit bij dragen aan het voortbestaan van de eigen nationale cultuur, allesbehave zonder gevaar was! Na zijn belangwekkende cau serie heeft de heer Leeflang meer in het bijzonder de ten toongestelde werken behandeld, waaronder zeer kunstzinnig eri zeer exclusieve uitgevoerde. Een tentoonstelling, die zeker in hooge mate de belangstel ling zal opwekken van ieder, die voor het boek voelt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1