LEZERS VRAGEN... De heer A. B. te M. stelt een wijziging voor in de uren, waarop te Middelburg gas wordt geleverd, zulks in ver band met het feit, dat veel fabrieksarbeiders en school kinderen vroeger eten dan 13 uur. Antwoord: Een groot deel van het kantoorpersoneel eet echter tusschen 13 en 14 uur, en evenzoo de leerlingen van middelbare scholen. Dit is de directie van de gasfabriek na tuurlijk welbekend en men heeft dan ook zoo veel moge- ïyk het gemiddelde genomen. Uitbreiding van het aantal gas-uren is. in verband met de kolenpositie. ten eenen ma le onmogelijk. De heer B. te A., wiens huis door oorlogsgeweld onbewoon baar geworden is, stelt vragen omtrent het eigenen van der gelijke woningen, de schade vergoeding van wat overbleef, gebruik van het nog te go- bruiken materiaal afkomstig van eigen huis en toewijzing van brandhout van het eigen gesloopte huis afkomstig. Antwoord: Verwoeste wonin gen worden gecontroleerd door een vertegenwoordiger van den Dienst Wederopbouw en dienst landbouwherstel, van de scha- dc-enquête-commisslo en van de betreffende gemeente, waarna de gemeente den eigenaar laat weten of dc opstal onteigend moeten wor den. By onteigening wordt aangenomen dat het pand totaal verwoest was en bij schade-vergoeding wordt er: dus rekening mee gehouden, dat men niets meer bezit. Met de nog bruikbare mate rialen worden in de eerste plaats de allernoodigste her stellingen aan de nog bruikbare huizen uitgevoerd. Door oorlogsgeweld beschik baar gekomen brandhout wordt normaal genomen door de be treffende gemeente in distri butie gebracht. De heer A. B. te M. vraagt: Waarom wordt' bij de uitrei king van kleedingstukken door het Middelburgsch Hulpcomi té het groote gezin gelijk ge steld met een gezin zonder kinderen, ja zelfs met een al leenstaande dienstbode Antwoord: Omdat er zoo weinig kleeding tegeljjk aan komt is de verdeeling zeer moeilijk. Er was zoovéél, dat men elk gezin 1 stuk kon ge ven. Deze verdeeling is nu zoo ongeveer klaar. Er is thans weer goed onderweg en nu zullen alleen de grootere ge zinnen in aanmerking kpmen. Bij een derde verdeeling wor den ten slotte de allergrootste gezinnen nogmaals voorzien. Daarna zal mogeljjk elk ge zin weer zijn deel krijgen. Strikt rechtvaardig kan een dergelijke verdeeling nooit zijn. maar men moet de beste zoeken bij een dergelijken on- regelmatigen aanvoer. Vios 18—0; V.D.B.— de Poel 2—6; Togo IIZeelandia II 3—0; Animo—S.I.W. 3—9; Swift III—Swift II 7—4. SPORT VitesseSwift 06; Waar deD.S.V. 33; Volharding Officleele publicaties Het hoofdkantoor van den Dienst v. d. Alg. Gemachtigde voor de Inbeslaggenomen Goe deren (Abego), dat voorheen gevestigd was Stationsplein 16 te Arnhem, is thans naar Den Haag verplaatst, Riouwstraat 151, tel. 557933. Het kantoor is de eerste vijf werkdagen der week voor het publiek geopend van 14 tot 16 uur. Een ieder is verplicht mede- deeling te doen van de bij zijn bedrijf in Nederland geplaat ste vijandelijke orders tot be- of verwerking van non-ferro- metalen, welke op 1 April j.l. in uitvoering waren, bjj het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen, Lyceumplein 18 te 's- Gravenhage, onder opgave van alle desbetreffende gegevens. Een ieder wien zulks aangaat, dient met den meesten spoed voor de bedoelde aanmelding zorg te dragen. Aanvragen edelstaal; geldigheid ijzerbons. Aanvragen tot het verkrij gen van een aankoopvergun ning voor edelstaal moeten niet meer via het Centraal Bureau Edelstaal te Rotterdam en den contingentbeheerder ingediend worden by het Rijksbureau voor ijzer en staal, doch alleen via den contingentbeheerder. De staalleverancier moet op het aanvraagformulier de verkla ring teekenen. dat het aange vraagde staal uit zijn voorraad leverbaar is. Alle vóór 8 Mei '45 afgegeven vergunningen voor edelstaal zijn ongeldig ge worden. De door het tijdelijke rijksbu reau voor ijzer en staal te Til burg verstrekte ijzerbons, be wijzen van overdracht en ver gunningen blijven tot en met 31 Aug '45 geldig. Na dezen datum kan men genoemde distributiebescheiden niet meer voor het plaatsen van bestel lingen gebruiken. KAASPRIJZRN. Van 15 Juli af mag alle kaas ten hoogste tegen de in art. 7 onder II en III van Prijzenbe- schikking 1942 (Zuivelproduc ten) genoemde prijzen worden verkocht. Deze maximum-pry- zen zijn per kg. netto a. vol vette kaas detaillist 1.45, consument 1.70; b. alle soor ten 40 -f- kaas al of niet voor zien van kruidnagels en/of ko mijn, met uitzondering van de soort genoemd onder c: det. 1.30, cons, 1.55; c. 40 Friesche nagelkaas en zgn. kanterkaas 40 -f-, voor zoover deze kaas beantwoordt aan de voorwaarden en eischen t.a.v. vorm, bereidingswijze en vochtgehalte: det. 1.45, cons. 1.70; d. p.lle soorten 20 -f- kaas, al of niet voorzien van kruidnagel en/of komyn, met uitzondering van de soort ge noemd onder e: det. 1.05, cons, 1.30; e. 20 fabrieks Leidsche kaas, voorzien van het opschrift „Leidsche kaas" en 20 -j- Friesche nagelkaas, alsmede zgn. kanterkaas 20 voor zoover deze kaas beant woordt aan de voorwaarden en eischen t.a.v. vorm, bereidings wijze en vochtgehalte: det. 1.20. cons, 1.45; f. Boeren Leidsche en Delft- sche kaas voorzien van het op schrift „Boeren Leidsche kaas", „Boeren Delftsche kaas" of het embleem „Leiden Holland", met twee gekruiste sleutels voor de leden van de Ver. tot bevordering v. d. ex port van Boeren Leidsche kaas: det. 1.40, cons, 1.65. De maximumprijzen voor den detaillist gelden franco plaats van bestemming, (franco sta tion of kade bij spoor- of boot verzending, of franco huis by andere verzending), incl. ver pakking. By verkoop door den detaillist in hoeveelheden, klei ner dan 1 kg. mogen de prij zen niet worden verhoogd. De prijzen gelden voor jonge mark try pe kaas en voor bele ren of oude kaas van zeer goe de kwaliteit. Voor kaas, welke niet van van zeer goede kwali teit is geldt een zoodanige la gere prijs, dat een redelijk ver schil behouden blijft. De Heer en Mevr. WAGEN VOORDE—VAN DE WIEL ge. ven met groote blydschap ken nis van de voorspoedige ge boorte van hun Zoon ALBERT GERRIT. Middelburg, 17 Juli 1945. Zuidsingel 112. Tjjdelyk: Gasthuis. Op Zaterdag 21 Juli 2! a.s. D.V. hopen onze ge- X liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders 2 B. C. GEERS en X J. GEERS—RIJKSE, 2 hun 35-jarlge Echtvereeni- ging te herdenken. J Dat zy nog lang ge- spaard mogen blyven is 4; de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. 's-Gravenhage: C. J. KROON—GEERS. H. C. KROON. X HIELEKE. BARTJE. P. GEERS. -jf. Middelburg: JENNY. DAVE. Gelegenheid tot felicitee- ren van 35 uur. J Middelburg, Juli 1945. Molenwater 3. jé****#*************** Voor de vele blijken van be langstelling, ontvangen bij de geboorte van ons zoontje SJAAK betuigen wij onzen hartelijken dank. J. J. LAROES. A. M. LAROES—DELST. Lat. Schoolstraat 30. Middelburg, 9 Juli 1945. Getrouwd: C. VAN WINKELEN, Onderwyzer, en J. A. DUIJZER, die, mede namens wederziid- sche Ouders en Familie, harte, lijk dank zeggen voor de zeer vele blyken van belangstelling vóór en by him huwelyk on dervonden. St. Annaland, Juli 1945. Dorpsweg A 41. J. J. SCHEERENS en E. SCHEERENS—KOSTER zeggen hierby hartelyk dank voor de vele blyken van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. Zuidzande. M 12. 5 Juli 1945. A. SANDERSE en D. SANDERSE—DE PAGTER zeggen, mede namens weder- zydsche Ouders, hartelyk dank voor de vele blyken van be langstelling by hun huwelijk ondervonden. Westkapelle, 9 Juli 1945. Bunker Zeedyk. C. B. DE STEUR en P. J. DE STEUR VAN MALDEGEM zeggen, mede namens weder- zijdsche Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling vóór en by hun huweiyk ondervonden. Middelburg. 4 Juli 1945. Koepoortstraat 2. Voor de vele blyken van be langstelling, die wy by ons hu welijk en daarvoor hebben on dervonden, betuigen wy onzen hartelyken dank. D. DE VOOGD. M. DE VOOGD— OUDKERK. 's Heer Arendskerke, Juli 1945 C 26. Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank aan de burgery en de Muziekvereeni- ging voor de vele blyken van belangstelling bij hun 25-jarige Echtvereeni ging. G. v. d. VLIET en Echtgenoote. Kattendyke. Hartelijk dank aan allen, die hebben medegewerkt en blijken van belangstelling gaven bij myn verkiezing tot Commissa ris van den Polder Walcheren. H. M. VAN DE PUTTE. Tyd adres: N.- en St. Joosland, Rijksweg 26, Juli 1945. Op 10 Juli 1945 werden! onze innig geliefde Man en Vader FRANCOIS ARIE CHRISTIAAN SEN, 24 jaar; onze geliefde Schoonmoeder en Oma Wed. W. F. CHRISTIAANSEN, geb. WEEDA, 52 jaar; onze Schoonzus ter en Tante CATHARINA CHRISTIAANSEN, 20 jaar; haar Verloofde RINUS DE JONGH, 21 jaar, en onze Zwager en Oom WILLEM FRANCOIS CHRISTIAANSEN, 14 jaar, ter aarde besteld, die op 11 October 1944 in Oostburg door een nood lottig ongeval om het le ven zyn gekomen. A. CHRISTIAANSEN— v. d. PLANK. COISJE. Goes. 10 Juli 1945. Heden wei-den naar hun laatste rustplaats ge bracht onze innig geliefde Zoon. Schoonzoon, Broe der. Zwager en Oom FRANCOIS PIETER CHRISTIAANSEN, byna 30 jaar, en Dochter, Schoondochter, Zuster, Schoonzuster en Tante MARTINA SARA CHRISTIAANSEN, geb. RISSEEÜW, byna 30 jaar, en hun lieve Kinderen BASJE en SONJA, bijna 3 en 1 jaar oud, die op 11 October 1944 op zoo droeve wijze om het leven zijn gekomen. Hun diepbedroefde familie, Oostburg: B. I. CHRISTIAANSEN. S. CHRISTIAANSEN— DE HULLU. BETSY. Kruisdijk (Groede): J. I. RISSEEUW. Bresken3: P. J. RISSEEUW. M. RISSEEUW— MASCLEE. Kruisdijk (Groede): E. RISSEEUW— RISSEEUW. J. RISSEEUW. Stolwijk: S. VERBURG— RISSEEUW. J. VERBURG. Amsterdam J. P. RISSEEUW. S. RISSEEUW—LUTEYN Breskens J. I. RISSEEUW en Kinderen. Oostburg, 10 Juli 1945. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de blijken van belangstelling en medele ven tijdens de ziekte en na het overladen van onzen geliefden Broeder, Zwager, Oom en Huisgenoot, den Weledelen Heer FRANCOIS OELE. Familie OELE. Kloetinge, Juli 1945. Heden werden ter aarde besteld onze geliefde Schoonzuster en Tante Wed. W. F. CHRISTIAANSEN, geb. WEEDA, oud 52 jaar; onze Neef FRANCOIS ARIE CHRISTIAANSEN, Echtgenoot van A. v. d. PLANK, oud 24 jaar; ons Nichtje CATHARINA CHRISTIAANSEN, oud 20 jaar; haar Ver loofde RINUS DE JONGH, oud 21 jaar en ons Neefje WILLEM FRANCOIS CHRISTIAANSEN, oud 14 jaar, die op 11 Oc tober 1944 op zoo droeve wyze om het leven zyn gekomen. Hun diepbedroefde familie, Koudekerke: J. W. CHRISTIAANSEN. J. P. F. CHRISTIAANSEN— VAN L IN DONK en Kinderen. Dordrecht: F. B. CHRISTIAANSEN. Oostburg: B. I. CHRISTIAANSEN. S. CHRISTIAANSEN— DE HULLU. BETSY. Oostburg, 10 Juli 1945. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming, ons be toond na het overlijden van onzen innig geliefden Man, Va der, Behuwd- en Grootvader, betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit aller naam, Wed. L. SCHOE—JOBSE. Westhove, Oostkapelle. Voor de vele blyken van me deleven ons betoond by het overlyden van onzen innig ge liefden Man en Vader, J. VAN OOSTEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. R. VAN OOSTEN JANSEN. JANNETJE. Kloetinge, 2 Juli 1945, Opril. Onzen hartelyken dank voor de deelneming, ons betoond na het overlijden van onze gelief de Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder. CATHARI NA HOUTERMAN, Weduwe van KORNELIS FRANCKE. Familie FRANCKE. Arnemuiden. Heden overleed, na een smartelyk lyden van 11 weken, myn innig geliefde Vrouw SUSANNA DEN HOLLANDER, geb. SCHOE, in den ouderdom van 60 jaar. Allen, die haar gekend hebben, zullen beseffen wat ik in haar verlies. C. DEN HOLLANDER. Oudelande, A 15. 17 Juli 1945. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming bij het zoo plotseling overlyden van onzen lieven Zoon, Broeder en Oom, ADRIAAN DE VOS, betuigen wij onzen oprechten dank, in het bijzonder aan zijn kamera den, die hem in het buitenland laatste eer hebben bewezen. C. DE VOS Goes, 4 Juli 1945. St. Jacobstraat 28. INCASSO-BANK N.V. Mid delburg vraagt voor zoo spoe dig mogelijke indiensttreding STENO-TYPISTE. Zich schriftelijk of mondeling tydens de kantooruren aan te melden. Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig Inden, onze innig geliefde Man, Vader, Behuvvdva- der, Broeder, Schoonbroe der, Oom en Neef JACOB MA RINUS VERMEULEN, Echtgenoot van JANNETJE ANNA MARTUN, in den leeftijd van 56 jaar. Wed. J. A. VERMEULEN- MARTIJN. M. S. HUBRE'GTSE VERMEULEN. J. W. HUBREGTSE. Wed. S. A. WILLEMSEN. VERMEULEN. Familie VERMEULEN. Familie MARTIJN. IJzendyke, 14 Juli 1945. ADR. MOELIJKER en JANNA ANNA BOL betuigen langs dezen weg in de eerste plaats aan-ADR. DE WAARD en Fam. hun dank voor de liefderijke opname in hun gezin, tydens onze eva cuatie. Eveneens dank aan alle vrienden en bekenden voor de vriendschap door ons genoten te Colijnsplaat. Bruinisse, 13 Juli 1945. Molendykstraat B 165. LEERT ENGELSCH THUIS. Spreken en schryven in 20 les sen; vlotte en pract. schrift, lesmethode. Zendt voor koste- looze toezending prospectus, deze advertentie als drukwerk aan: FABRICIUS' MODERNE TALEN, Lange Houtstraat 12, Den Haag. Vermeldt naam 4- adres op enveloppe. 126 Mevrouw VAN DEINSE te Middelburg (thans tydelijk te Kloetinge) vraagt met ingang van 1 September a.s. EEN NETTE DIENSTBODE. Zich schriftelijk of mondeling aan te melden: Marktveld 5 te Kloetinge. Bij ons vertrek uit Domburg zeggen wy dank voor de onder vonden vriendschap- en bewij zen van medeleven tydens on ze evacuatie. Fam. M. C. v. cL LINDE. Te Breda intern in gez. gevr. v. spoed, indiensttr. bekw. Hulp in de Huish., v. alle voork. bezlgh. Prett. werkkr. en goede beh. Br. m. voll. inl. etc. onder lett. U., Bur. P.Z.C., Middelburg. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijdensbericht van onze lie ve Dochter, Zuster en Schoon zuster, J. E. TOLHOEK— EIJKE, betuigen wij U onzen hartelyken dank. Familie EIJKE. Wilhelminadorp, 2 Juli 1945. Gevraagd in klein gezin, waar vrouw ontbreekt, een HUISHOUDSTER. (West Zeeuwsch Vlaanderen). Brieven no. 81, Bureau P.Z.C., Middelburg. SUKRETTEN. Thans nog uitsluitend ver krijgbaar voor hen, die op doktersvoorschrift géén suiker mógen gebruiken. Inlichtingen by": CHEFARO-ROTTERDAM D. J. DRONKERS Zn., Middelburg, vragen een nette aankomende WINKELJUFFROUW. Aquarium-liefhebbers. lOver eenige weken hopen wij in staat te wezen U in uw lief hebberij weer te kunnen voor zien. Teven3 inkoop van alle aquarium-benoodigdheden. Siervischhandel HENK KAMPHUIS Van den Spieghelstraat 57, Vlissingen. Beter dan Hout of carton voor Uw vensters is het door zichtige vervangingsglas D I A L U X. Onze voorraden verminderen snel en nieuwe aanvoer is niet verzekerd. Voorziet U tijdig via Uw schildersbedrijf, dat dj bon voor U kan aanvragen. Mlddelburgsche Verfhandel W. L. HEIJBOER Co. N.V. Latijnsche Schoolstraat 13. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden na het overlyden van onzen ge liefden Zoon, JOHAN FREDE- RIK, betuigen wy onzen op rechten dank. Fam. J. M. MEIJBOOM. Middelburg. Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden na het overlijden van onzen lieven Zoon, Broeder en Oom, den Heer JACOBUS FRANCIS- CÜS DE BRUYNE, betuig ik, namens allen, onzen hartelij ken dank. L. J. DE' BRUYNE— DRIESSENS. Middelburg, 4 Juli 145, Bij de EÜectrische Wassche- rij en Strij kinrichting M. G. DE GRAAFF kunnen geplaatst worden goede BEKWAME STRIJKSTERS en SORTEERSTER. Tevens nette flinke LOOPJONGEN. Aanmelden nè. 6 uur: Van Dia- hoeckstraat 45, Vlissingen. Chr. School Sint Laurens. Ledenvergadering D.V. Vrij dag 20 Juli, om 8 uur, in zaal den Boer, Giststraat, Middel burg. Voor de vele blijken van deelneming en medeleven ons betoond na het overlijden van onzen innig geliefden Man, Vader, Zoon, Schoonzoon, Broeder, Behuwdbroeder, Zwa ger en Oom WILLEM GO- VERSE Sz., betuigen wij on zen hartelijken dank. In 't bij zonder onzen innigen dank aan 't personeel der Ned. Spoorw., alsmede 't pers. van weg en werken, voor de laatste eer den overledene bewezen. Namens wederzijdsche Fam., Wed. W. GOVERSE VERHAGE. Middelburg, Juni 1945. Oude Werfstraat 19. ORANJEVEREENIGING NIEUW- EN ST. JOOSLAND. Ledenvergadering op Vrijdag 20 Juli, 's avonds om 8 uur, op het Gemeentehuis. Op komst zeer gewenscht. Het Bestuur. MAGAZIJN „DE MAGNEET". U kunt zonder uithalen by ons inleveren Uw wollen gebreide kleedingstukken. Ook Uw oude wollen DEKENS. U ontvangt zoo spoedig mogelijk hiervoor knotten breiwol terug k 1.06 Eer knot, in de kleuren zwart, ruin en marine. H. JOOSSE, Lange Vorstatraat 53 Goes. Voor de vele blijken van be langstelling en deelneming, ontvangen tijdens de ziekte en na het overijden van onzen lie ven Man, Vader en Grootvader, den Heer MAARTEN DE RIJKE, betuigen wy onzen hartelyken dank. In het bijzon der aan de familie VAN DE GUCHTE en H.H. Doktoren en verplegend personeel van het Noodziekenhuis te Heinkens- zand voor de liefdevolle ver pleging. Namens de Familie, Wed. M. DE RIJKE— KODDE en Kinderen. Heinkenszand, Juni 1945. Oudelandscheweg C 80. Rykslandbouwconsulent Sclioondyke. Aangezien er voor ons in Schoondyke nog geen woonge legenheid is en het niet moge- lyk is, nog langer gebruik te maken van de ons in Hoek be langeloos geboden hulp, zoek ik onderdak voor mijn gezin van drie personen in West Z. Vlaanderen, voorloopig gedu rende Aug. en Sept., bijv. bij een der landbouwers. L. VAN DIJK, F 8, Hoek. Voor de vele bewyzen van deelneming, ons betoond na het bericht dat wij 22 Mei ontvin gen van het overlyden van on zen geliefden Zoon, Broeder, Behuwdbroeder, Oom en Ver loofde. WILHELMUS JOHAN NES CORNELISSE, betuigen wij onzen hartelyken dank. Uit aller naam, P. CORNELISSE. Middelburg, Verwerijstraat 33, GEMEENTE VLISSINGEN. De vroegere bewoners van de woningen toebehoorende aan de „Vereeniging Volkshuisves ting'' (Tuinstad en Tuindorp) worden verzocht ten spoedigste hun adres schriftelijk op te geven bij den Gemeentelijken Woningdienst te Vlissingen. De Burgemeester. HEEFT U EEN COUPON STOF VOOR EEN COSTUUM MET of ZONDER VOERING Bezorg dit bij ons vóór 1 Aug. en wy laten voor U een Costuum maken. M. VAN LOO Korte Noordstr., Middelburg. Ook niet by ons gekochte cou pons worden gaarne aangeno men. Hebt U een COUPON STOF? Wy kunnen er een pet van laten maken. Benoodigde stof 40 x 70 cm. -j- 35 x 70 cm. voering. Aanbevelend, JOH. DE JAGER, Blezellnge. VEREENIGING „NEDERLAND-CANADA" Adr. Hoofdkantoor K.L.M., Hofweg 9 Den Haag. MELDT U ALS LID. VIJF GULDEN PER JAAR. Stortingen by: R. MEES ZONEN (By'kantoor Den Haag, Giro 685.00). Brochure op aanvrage. Gevraagd voor directe in diensttreding 20 BEKWAME BAKKERS voor de militaire bakkerij. In lichtingen en aanmeldingen iederen dag van 912 uur en van 26 uur bij Firma A. L. VAN MELLE. Goes. BH de Firma GEBR. DUVE- KOT, Nieuw3traat 5 te Goes, kunnen direct geplaatst Wór den TWEE VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDEN. Handelskantoor te Goes vraagt een bekwaam BOEKHOUDER, die leiding kan geven aan per soneel. Schriftelijke sollicita ties onder letter A 35, Bureau P.Z.C., Goes, Burgemeester en Wethouders van KAPELLE roepen sollici tanten op voor de betrekking van Hoofd der Openbare Lagere School te Schore. Sollicitaties in te zenden aan den Burgemeester van Kapelle binnen tien dagen na de ver schijning van dit blad. In klein gezin in 't Gooi MEISJE voor dag en nacht gevraagd. Brieven liefst met foto, aan Mevrouw COMIJS, Zwaardenmakerstr. 10a, Bus- sum. Mr. J. F. VAN DEINSE, Advocaat en Procureur, heeft He praktjjk weer hervat en zal vanaf 20 Juli tydelyk kantoor houden te Goes aan de 's Heer Hendrikskinderenstraat in een der lokalen van het Correspondentschap der Ne- derlandsche Bank. Brief-adres: Kloetinge. Marktveld 5. Gevraagd een FLINKE BEDIENDE en WINKELJUFFROUW. ALBERT HEIJN. Middelburg. Zich aan te melden iederen avond na 6 uur Lange Noord straat 33, 2 x belleh. Fa P. H. RECIISTEINER Zn Giststraat 15 - Middelburg. Wy maken van Uw coupon «tof met of zonder voering ëen OOLBERT-OOSTUUM. Ook niet bij ons gekochte stof fen worden geaccepteerd. Levertijd circa 6 weken. Coupon-Inlevering tot 1 Aug. ALLE NEDERLANDERS ZITTEN IN HETZELFDE SCHUITJE. Welke Nederlander' zal zijn zwaargetroffen landgenooten niet willen helpen waar hy maar kan? Al moge hy er wat beter afge komen zijn, hy zit in hetzelfde schuitje. Om samen drijvend te blyven moeten allen meewerken. Per soonlijke belangen zullen daar- by voor het algemeen belang wijken ten bate van zwaarbeproefde landgenooten, voor het herstel van Nederland, voor de toekomst van Uzelf ien van Uw kinderen. Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag. VERLOREN een Damespols horloge, gaande van Nieuw- en St. Joosland tot Middelburg, verder per trein van 2 uur naar Souburg, gaande tot de verlengde De Deckerestraat, Tegen belooning terug te be zorgen Kerkstraat 4. Nieuw en St. Joosland. Jong ambtenaarsgezin zon der kinderen vraagt te huur een Zit- «en Slaapkamer met gebruik van keuken. Brieven letter Z., Bureau P.Z.C., Vlis singen. Mevr. LAG A A Y, Wilhelmi- nastraat 7, Goes, vraagt een MEISJE voor halve of neele dagen. Gevraagd een nette HUIS HOUDSTER van 26 tot 35 jaar bij Ned. Herv. paardenknecht met één kind van 6 jaar, om by wederzijdsch goedvinden la ter een huwelijk aan te gaan. Brieven onder letter A 31. bur. P.Z.C. te Goes. Mevrouw HEIJBOER, Balans 7, Middelburg, vraagt een nette Juffrouw voor de huishouding, geheel zelfstandig kunnende optreden. Tyd van indiensttre ding na overleg. PARAAT WAS en IS het N.T.I. om hen, die dienst nemen in het Ned. leger GRATIS ENGELSCH te LEEREN. Anders lesgeld: Engelsch 2.05 p. m. Vlot spr. en schr. in 8 mnd. Fransch, steno, middenstdipl.2.85 S. m. Ned. en corr., boek- ouden 1p. m. Ned. Talen Instituut Rotterdam (grootste Ned. instelling!) BON 88. Gratis proefles van: no. Naam Adres te Nette le of 2e KAPPERS BEDIENDE gevraagd. Hoog loon. C. JELLEMA, Potte- markt 8, Middelburg. Te koop gevraagdCHILI ZAKJES. JOZ. BOONE. Veer- dam 6, N.- en St. Joosland. Gevraagd net DIENSTMEISJE voor winkel en huishouding. A. ROTTE Dorpstraat 17, Oostkapelle. H.H. DAMESKAPPERS EN KAPPERS! U kent Uw vak? En toch heeft U mislukte perma nenten? Ontevreden klan ten? Dit is voorby als U onze perm, vloeistoffen gebruikt, speciaal 4 A SUPRA, het beste watooiu op dit gebied gebruikt werd Dames vraagt uw kapper U te permanenten met deze vloei stof! U is tevreden! Juist nu: „ANDRELON" Vloeistoffen! voor den handel: J. POPPE, Oostsingel 94, Goes. H.H. KLEERMAKERS en NAAISTERS De Rotterdamsclie Sny- school heft al Uw moei- lykheden op. Zij levert alle patronen binnen 24 uur. Onze schriftelijke lessen voor heeren- en damescou. pe stellen U in staat weer spoedig zelfstandig en modern te werken. Door het volgen van onzen nood- cursus leert U in één week het snijden van de meest voorkomende kleeding stukken. Vraagt inlichtin gen! DE ROTTERDAMSCHE SNIJSCHOOL Het Coupeurs-Instituut met uitsluitend wettelyk bevoegde Leeraren. Dir. B. F. MILTENBURG, Leeraar N.O. NOiORDSINGEL 200 ROTTERDAM. Ook wij kunnen U leveren i Kinderhemdjes Zakdoeken. Jongensbroekjes, Meisjesdirectoires, Damcsdirectoires, Meisjesjurken Hiervoor worden momenteel vergunningen door den Distri- butiedienst verstrekt. FIRMA CLEEMPUT Gravenstraat 67 - Middelburg. De verkoop van de beken de en door de huisvrouw om haar uitzonderlijk fy- nen, natuurlyken smaak zoo gewaardeerde, dubbel geconcentreerde FRULEX VRUCHTENAROMA'S is zóó toegenomen, dat wij onze fabriek en kantoren belangryk hebben moeten vergrooten. Thans gevestigd: ROTTERDAM AELBRECHTSKOLK 39. Aangesloten Telef. 36479. Essencefabriek Alex Groot Te koop bij inschrijving a contant het FRUIT, wassende in den boomgaard van J. W. GELUK. Veerweg B 23 te Wol- faartsdyk. Inlichting reserve by L. B. v. d. SLIKKE te Wolfaarts- dijk. Biljetten tot Vrijdag 20 Juli 1945, des nam. 4 uur (w.t.) in te leveren ten kantore van den Notaris W. HAMELYNCK, Wijngaardstraat 53 te Goes. Wegens teleurstelling ge vraagd DIENSTMEISJE voor terstond of tegen 3 September, voor da£ of dag en nacht. A. TILROE, Levensmiddelenbe- drijf, St. Adriaanstr. 17, Goes. Wegens huwelijk der tegen woordige WERKSTER ge vraagd voor heele dagen. Kan toor P.Z.E.M., Poelendaele, Middelburg. Aanmelden 8.30 12.30 en 14—17.30 uur. AANGIFTE LEERLINGEN 'AVONDSCHOOL VOOR NIJVERHEIDSONDERWIJS. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op Maandag- en Dinsdag avond 23 en 24 Juli van 7 tot 9 uur in het voormalig Weeshuis aan de Badhuisstraat te Vlis singen gelegenheid bestaat voor inschrijving van nieuwe leerlingen voor verschillende vakken en beroepen, ook voor opleiding examen Automon teur. De aangifte kan ook schrif telijk geschieden by den Direc teur der school, adres: Blau- wedyk 27 te Middelburg. Vlissingen, 18 Juli 1945. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. P. VAN OORSCHOT, L.B. De Secretaris, A. DE BEIJL, L.S. SCHRIFTELIJKE SPOEDCURSUS ENGELSCH. Conversatie-Cursussen in schrifteiyken vorm volgens origineele en snelle methode. Uitspraak wordt voor ieder bevattelijk weergegeven. A. Voor beginners. Duur 7 wk., 2 lessen p. week. Cursus geld 10.totaal. B. Voor eenigszins gevorder den. Duur 14 wk., 1 les p. week. Cursusgeld totaal 10.—. Vraagt inlichtingen, of zend postwissel met vermelding welken cursus U wenscht. Secretariaat Engelsehe Cursus Westerschc Drift 26 Haren (Gron.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 2