Provinciale Zeeuwsche Courant DE BELGISCHE KONINGSKWESTIE. Er bestaat in België een kwestie tusschen koning Le opold en een deel van het volk. Het Belgische vorstenhuis ver. keert in een andere positie dan het Nederlandsche. Het be schikt niet over een traditie van eeuwen van saamhoorig- heid. Iets meer dan een eeuw heerschen de Koburgers in Bel gië. Onder hen was een der meest verdienstelijke vorsten Leopold II, hoewel in zedelijk opzicht niet bepaald hoog staande. Hij was echter een po litiek en commercieel genie, die België het reusachtig© Congo- gebied als kolonie wist te be zorgen. Zijn opvolger Albert, gehuwd met Elisabeth van Beieren, voerde het land dooi de crisis van den eersten we reldoorlog en wist de onaf hankelijkheid te bewaren, bo vendien aan het gebied een kleine uitbreiding, Eupen Malmedy, te verschaffen. Po pulair was Albert en terecht. Hij was een voorbeeldig consti- tutioneel vorst. Ofschoon ook onder zijn regeering de twisten tusschen Walen en Vlamingen hoog oplaaiden en vele Flamin ganten als activisten den Duitschers hand- en spandien sten verrichtten, wist koning Albert de eenheid des lands te bewaren, vooral door zijn per soonlijke populariteit, die een overtuigd republikein deed zeggen „als België een repu bliek w.ordt, moet Albert zijn eerste president worden". Na ren oorlog van 1914'18 vond Albert op vrij jongen leeftijd een eenigszins raadselachtigen dood. Zijn zoon Leopold, de tegen woordige koning, volgde hem op en erfde met de kroon de populariteit zijns vaders. Ook zijn gemalin Astrid, een Zweedsche prinses, wist de harten der Belgen te winnen door haar democratischen een voud en persoonlijke beminne lijkheid. Teneinde een ver zoening tusschen Vlamingen en Walen te trachten tot stand te brengen, vertoefden de ko ninklijke kinderen een tijd lang in Noordwijk in Nederland, waar het koningspaar weinig minder populair was dan in België. Een auto-ongeluk maakte een einde aan het le ven der jonge koningin en de deernis met den overlevenden echtgenoot en de drie moeder- looze kinderen baakte Le opold nog populairder. In 1940 werd België gelijktijdig met Nederland in den oorlog be trokken en eveneens onder den voet geloopen. Terwijl in Ne derland het leger onder Gen. Winkelman moest capitulee- ren, week de Koningin met haar regeering naar Engeland uit. In België voerde Leopold zelf het leger aan en capitu leerde, terwijl alleen de'regee ring naar Engeland uitweek. Het feit, dat de koning- zelf standig opgetreden was en in oppositie tegen zijn ministers in België gebleven, gaf aanlei ding tot een conflict, dat zich verscherpte door de verdere houding des konings. die men weinig nationaal achtte. Ook het tweede huwelijk, dat Le opold met een burgerlijke da me, Lilian Baels, aanging, gaf aanstoot te meer daar de fa milie van die dame als colla borateurs beschouwd werden. Voeg hierbij de argwaan, die tegen den koning gekoesterd verscherpte door le verdere werd, als zou hij, gelijk som mige vorsten uit Zuid- en Zuid- Oost-Europa, niet geheel on toegankelijk gebleven zijn voor fascistische denkbeelden, wat hem er toe zou gebracht heb ben aan te sturen op een ver sterking van het uitvoerend gezag en besnoeiing van de macht van het parlement. Om deze reden zou hij zich ook omgeven hebben met een kring van onverantwoordelijke advi seurs van fascistische beginse len om hem tegenover parle ment en ministers te steunen. Al deze omstandigheden heb ben er toe bijgedragen de po sitie van den koning te schok ken, zoodat men op het oogën- blik ernstig rekening moet houden met de mogelgkheid van een afdanking van Le opold ja zelfs van een val van de dynastie. Brifsctr Amerikaansche vloot beschiet Japansche steden. Voor de derde maal heeft de Britsch-Amerikaansche vloot Dinsdagmiddag een Japansche stad beschoten en wel de in dustriestad Hitschi, op 160 km. N.O. van Tokio. Binnen een uur werd door de slagsche.j pen. die op 15 km. afstand van de kust lagen, terwijl de krui sers en torpedojagers de kust nog dichter naderden, 1500 ton granaten afgeschoten. Het doel was o.m. de grootste Japansche kopergieterijen en voorts fa brieken tot op 16 km. landin waarts. Tevoren hadden 1500 deklan- dingsvliegtuigen bombarde menten oó de omgeving van Tokio uitgevoerd. Voor de eerste maal hebben deklandingsvliegtuigen van de Britsche Pacific-vloot als on derdeel van de Amerikaansche 3de vloot, de sterkste vloot ooit in den Stillen Oceaan bij eengebracht, deelgenomen aan de aanvallen op de Japansche eilanden. Tot de Britsche sche pen behoort het slagschip King George V, een van de reusachtigste oorlogsschepen ter wereld dat 35000 ton meet. In 2 dagen zijn bij de opera ties die door deklandingsvlieg tuigen boven N. Japan werden uitgevoerd minstens 140 sche pen en kleine vaartuigen tot zinken gebracht. Hierbij waren 9 kleine oorlogsschepen met een totaal van 71000 ton. Zwa re schade werd toegebracht aan industrieën en het verkeer te land. Er werden nog 234 schepen met een totaal van 88000 ton beschadigd. Slechts 24 Amerikaansche vliegtuigen en 16 vliegers gingen verloren. De eerste besprekingen te Potsdam. Gisteren heeft te Potsdam de eerste voorloopige bespre king plaats gehad tusschen Churchill, Truman en Stalin. Truman is aangewezen om bij de besprekingen als voorzitter op te treden. (H.N.) Nog steeds geruchten) over Hitier. De Chicago Times publi ceert een bericht van zijn cor respondent uit Montevideo waarin hij zegt dat volgens juist uit Buenos Aires ontvan gen berichten hij er zoo goed als zeker van is, dat Hitier en Eva Braun, die in mannenltlee- ren was gestoken, in Argenti nië aan land zijn gegaan en zich bevinden op een enorm in Duilsch bezit zijnd landgoed in Patagonië. Een Argentijnsch blad meldt, dat 6 dagen geleden een Duit- sche duikboot zich te Mar del Plata heeft overgegeven. De politie zoekt de kust af naar Duitschers, die mogelijkerwijze ontsnapt zijn. Het blad acht het mogelijk dat waarschijnlijk hooggeplaatste nazi's op de Argentijnsche kust zijn geland. De Engelsche regeering heeft onlangs overleg ge pleegd met de Belgische regee ring t.a.v. de recruteering van Belgische vrouwen ten behoe ve van werkzaamheden in de Londensche ziekenhuizen en in de gezinnen. De eerste groep van Belgische vrouwen ten getale van ongeveer 200, wordt deze week in Engeland verwacht. Over 14 dagen zal een tweede groep volgen. (AA) Meer dan 90.000 Britsche piloten en grondpersoneel zul len deel uitmaken van de lucht- 0„. re macht die Duitschland zal con- gelden ook voor Oostenrijk, troleeren f\A DISTRIBUTIE VAN TEXTDELGOEDEREN. Met ingang van 1 Augustus zal weer een distributie van textielgoederen plaats vinden, zij het dan zeer beperkt doch wel regelmatig. De voorraden zijn echter zoo goed als uitge- put en de productie vooralsnog gering. De distributie van de goederen zal voorloopig be perkt blijven tot noodgevallen. Voor zgn. kleinvakartikelen, zooals garen, band en stopzij zal zoo spoedig mogelijk een nieuwe textielkaart worden uitgereikt. (HN) DE GROENTE- EN FRUITPRIJZEN. Naar aanleiding van een on derhoud met de veilingsver- eenigingen in Noord-Holland, heeft de minister van land bouw bepaald dat met ingang van heden de winst van groen en fruithandelaren met 50 verminderd moet worden, zoo dat de prijzen voor den consu ment minder hoog worden. DE RANTSOENEN VAN DE POLITIEKE GEVANGENEN. De Chef Staf van het M. G. heeft de voeding van de poli tieke gevangenen, die zich in kampen, huizen van bewaring, scholen of gevangenissen be vinden, uniform geregeld. Uit gaande van -het standpunt, dat ondervoeding in de kampen voorkomen moet worden, zijn de rantsoenen voor de politieke gevangenen per week als volgt vastgesteld: 7 liter warme maaltyd, 2100 gram brood of 1575 gram bis cuits, 50 gram margarine of 40 gram vet en 50 gram 20- plus-kaas. Dit is het minimum rantsoen, dat volgens medische instructies toelaatbaar is, men ziet hier dan ook wel uit, dat er van een „vertroeteling" dezer gevangenen geen sprake Een kleiner rantsoen bleek niet verantwoord. De gevangenen, die lichame. lijken arbeid moeten verrich ten, krijgen per week een toe slag van 3y2 liter warme maal tijd. Deze lichamelijke arbeid is zonder uitzondering onder zwaar werk te rangschikken, zoo£at ook deze toeslag ze ker niet ruim genomen is. (AA) VERBROEDERINGS VERBOD VERZACHT. Het verbód tot verbroedering verzacht. Veldmaarschalk Montgomery; kondigde dit Za terdag aan, in een dagorder aan zijn troepen, welke later door de radio aan het Duitsche volk werd bekend gemaakt. Er is groote vooruitgang bereikt bij de uitbanning van den nazi invloed in bezet Duitschland en het verwijderen van voor aanstaande nat. socialisten van alle verantwoordelijke posten, zei Montgomery. Het is nu wenschelijk geacht om den troepen in Duitschland toe te staan gesprekken te voeren met volwassen Duitschers op straat en in openbare gelegen heden. Volgens een stafofficier beteekent de verzachting van het verbod niet, dat men spel letjes met de Duitschers mag doen of met hen mag drinken of gearmd loopen, doch ande ren kunnen van opvatting hier over verschillen. Volgens zijn meening is het gedrag van de Britsche troepen t.a.v. de niet verbroedering voorbeeldig ge weest. Sinds eenigen tijd moch ten de soldaten alleen tegen over kinderen een vriendelijke houding aannemen. Ook gen. Eisenhower heeft ccn gelijk luidende dagorder uitgevaar digd. De nieuwe bepalingen Abonn.-pr 25 ct. p. \v. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terueuzec Woensdag 18 Juli 1945 188e Jaargang Nummer 84 E. P. ZandUk (met red an dr. W. H. Beekenkamp J. Bouman. Uitg. F. Druk fa. F. v. d. Velde Verbroedering We hebben de laatste dagen merkwaardige berichten gele zen. „Je Maintiendrai" schrijft, dat tijdens het laatste offen sief een deel van de Neder landsche boeren, die reeds vóór 1940 op Duitsch grondgebied bij Kleef woonden, naar Bra bant is geëvacueerd en dat nu Duitsche boeren op hun bezit tingen heer en meester zijn. Andere boeren, die waren achtergebleven, kregen van Duitsche burgemeesters de aanzegging naar Nederland terug te keeren. Als zij wei gerden zouden zij geen be scherming meer genieten van de geallieerden en hun natio naliteit verliezen. Protesten hielpen niet. De Nederlanders werden over de grens gezet, met slechts 30 kg. bagage bij zich. In de omgeving van Har- denberg krijgen Nederlandsche boeren geen toestemming om hun, op Duitsch grondgebied gelegen landerijen, te bewer ken. De opbrengst van de korenvelden zal aan de Duit sche voedselvoorziening ten goede komen. Hebben we al niet genoeg moeten- afstaan aan de mof fen? Moet de roof, die ons al jaren lang verbitterd gestemd heeft, door blijven gaan? Een andere kwestie die ve- len vreemd zal lijken xis die der verbroedering. Bij de be zetting van Duitsch grondge bied mochten de geallieerde troepen geen toenadering zoe ken met de Duitschers, geen gesprekken voeren enz. Latei- werd dit verbroederingsverbod verzacht en werd toegestaan dat de militairen tegenover kinderen een vriendelijke hou ding aannamen. Nu is men nog een stap verder gegaan; de geallieerde troepen mogen nu ook gesprekken voeren met volwassen Duitschers. Heeft de kruiperige houding der Duitschers succes gehad? Vergeet men, dat deze krui perigheid niets dan schijnhei ligheid is? Zoodra hij de kans ziet, zal ook de Duitscher weer een stap verder gaan, De Berlijnsche corr. van de Daily Mail schreef vorige week, dat de Duitsche vrouwen zich op min of meer georga niseerde wijze aantrekkelijk maken. Er is reden te geloo. ven dat dit een vorm van sa botage is. Het is voorgekomen dat vrouwen zich aan mannen van de bezettingsmacht heb ben aangeboden en zich dan beklaagden wegens onteering, met het doel alarm te slaan en wanhoop te veroorzaken. Dat zijn zoo de methoden. Onder de bezetting werden wij gewaarschuwd de Duit schers te mijden. Accoord. Maar nu, na enkele weken bevrijding, zien we, dat den geallieerden reeds wordt toe gestaan zich te „verbroederen". Is het wantrouwen ten op zichte van de Duitschers bij onze geallieerde vrienden ge luwd? Bij ons is dit niet het geval. Maar daarvoor hebben wij dan ook 5 jaar bezetting achter den rug. Wij hebben de methodes der Duitschers aan den lijve ondervonden. De haat zit te diep geworteld om dergelijke verzachtende maat regelen te kunnen begrijpen. De doodskreten uit Bergen- Bolsen, Dachau, Buchenwalde en andere gruweloorden sner pen nog over de aarde. En toch: verbroedering. Neen, ons volk begrijpt dit niet. Kan dit ook niet begrijpen. Daarvoor hebben onze man nen, vrouwen en kinderen te veel geleden. G. Handels- en kantoorbedienden. In het kader van de zich in de Stichting van den Arbeid manifesteerende samenwerking is tot stand gekomen „De Be- örijfsunie van de samenwer kende organisaties van Han dels- en Kantoorbedienden" ge vormd door den Alg. Bond „Mercurius", den R. Kath. Bond en de Chr. Ver. Zij heeft zich reeds gewend tot de werkgeversorganisaties in de voornaamste bedrijven met het verzoek om in onder handelingen te treden betref fende een door de huidige tijds omstandigheden gemotiveerde toeslag op de loonen van het administratief en verkoopend personeel, waartoe de moge- lijkheid werd geopend door het besluit van den Rijksbemidde laar om toestemming te ver-, leenen tot verhooging der loo- nen met 25 boven het peil van 9 Mei 1940. - Een 15.000 ton groot Fransch schip, dat voor de Waalhaven te Rotterdam tot zinken was gebracht, is thans gelicht, zoodat de Waalhaven weer voor groote schepen vrij (HN) - Mr. Scholtens is afgetre den als secretaris-generaal van het dep. van sociale zaken we gens het bereiken' van den pen sioengerechtigden leeftijd. Hij wordt opgevolgd door fnr. dr. van Rhijn, (H.N.) - De comm. van politie te Gorkum verzoekt de opsporing en inbeslagneming van de op 10 Juli j.l. op den Dordtschen dijk aldaar vermisten koffer, inhoudende militate kleeding een belangrijke militaire docu menten. Er is een belooning '"an 500 uitgeloofd. HET VERTREK VAN DE PRINSES UIT CANADA Prinses Juliana en haar 3 dochtertjes zijn Maandag uit Ottawa per trein naar New York vertrokken als eerste etappe voor de reis nagr Ne derland. De gouverneur-gene raal van Canada, graaf Athlo- ne, de eerste minister Macken zie King en andere regeerings- autoriteiten waren aan het station aanwezig om de Prin ses vaarwel te zeggen. Vele particulieren namen eveneens afscheid van de Prinses en wenschten haar goede reis. Dinsdag is de Prinses met haar kinderen te New York op de Queen Mary" scheep ge gaan naar Engeland. Prinses Juliana zal onmiddellijk naar Nederland doorreizen, maar de drie Prinsesjes zullen korten tijd in Engeland verblijven. (AA) Vrouw doodgeschoten. Maandagavond is op de Hil- Jevliet te Rotterdam een vrouw doodelijk getroffen door een schot, gelost door een lid der B.S. Ter plaatse is een nood ziekenhuis gevestigd, waar heen iederen avond een groep politieke gevangenen wordt overgebracht. Den laatsten tijd stond nu iederen avond bij hun aankomst een menschen- menigte langs den weg om te trachten briefjes of levensmid. delen aan de gevangenen te ge ven. Er werd een wacht van de binnenl. strijdkrachten op af gestuurd om de menschen aan te manen door te loopen. Een van de B.S.-ers loste een schot dat de 46-jarige mevr. v. d. Bos in den buik trof. Nog den zelfden avond is zij overleden. Daar opdracht was gegeven al leen in geval van zelfverdedi ging te schieten, is de B.S.-er gearresteerd. (H.N. Een verzetsgroep, ge vormd uit leden van het per soneel van de Demka-staalfa- brieken, heeft dezer dagen aan 's rijks munt afgeleverd een partij blokken koper, tin, brons én munt-nikkel, welke in Sep tember 1944 door de Duit schers per schip uit de munt waren weggevoerd. Terwijl het schip bij de Demka-staalfa- brieken lag gemeerd, gelukte het 's nachts de metalen uit het ruim weg te halen. (AA) De Fransche regeering hoopt in Aug. 1% millioen Duitsche gevangenen aan het werk te hebben. (H.N.) Maandag zijn 14 Deensche schepen met een groote lading visch de haven van Antwer pen binnengeloopen. (AA) In Hamburg hebben onge regeldheden plaats gehad. Duitschers vielen daar buiten- landsche arbeiders aan. De Hamburgers moeten nu 3 da gen des avonds binnen blijven Bij een ontploffing van een munitieopslagplaats te Straatsburg werden 8 perso nen gedood en 10 gewond. Belgische katholieke ministers afgetreden. De Belgische kabinetszittin- gen van Maandag en Dinsdag; hebben tot gevolg gehad dat de 6 katholieken uit het kabi net van 16 ministers zijn ge treden. Zulks beduidt niet dat het geheele kabinet zal aftre den. Nader wordt gemeld dat het besluit tot aftreden der ministers genomen werd tij dens een vergadering van de kath. parlementsfractie, welke Dinsdagmorgen werd gehou den.. Als reden werd opgege ven, dat de katholieken niet langer kunnen samenwerken met andere partijen in het coalitiekabinet, welke partgen, zij het op verschillende w"'ze tegen den koning zjjn. Tijdens de parlementszitting van Dinsdagmiddag heeft de minister-president van Acker meegedeeld dgt de 6 porte feuilles der afgetreden minis ters onder de overblgvende le den van het kabinet zijn ver deeld. Nadien las van Acker een brief voor van koning Leopold aan den prins-regent waarin hij schrijft dat hij het huidige parlement niet repre sentatief acht voor het volk. Hij wil daarom zijn beslissing- gronden op den uitgesproken vo"-swil. Voor de lezing van dezen brief zei van Acker, dat de regeering tot haar spijt geen verantwoordelijkheid hier voor kon nemen. Na lezing zei van Acker dat de regee ring de meest uitdrukkelijke reserves in acht neemt t.a.v. de "-.laringen betreffende de verhouding van parlement en volk. Nadien bracht van Acker een wetsontwerp ter tafel dat tot uitdrukking bracht „dat de koning zijn constitutioneele functie niet kan hernemen tot dat de kamer en de senaat verklaren dat hij niet langer in omstandigheden verkeert, die hem het regeeren onmo gelijk maken". De' Belgische kamer van afgevaardigden heeft dit wetsontwerp aange nomen. Bij de stemming wa ren 98 vertegenwoordigers voor het wetsontwerp, 6 stemden tegen. Voorts waren 32 onthoudingen. De wetge- >de commissie van de Belg. kamer nam het amendemeri'. van de regeering, waarbij de bevoegdheden van den regent worden bevestigd, aan met 30 tegen 8 stemmen. (AA) In de schaduw van het kampcrematoriuin. Bevrijding. Tenslotte kwam ook voor de bewoners van de concentratie kampen de bevrijding. Er kwam een moment, waarop de Amerikanen de Duitschers zoo na op de hielen zaten, dat zij de bewoners van de concentra tiekampen die zij van het eene kamp naar het andere voortge jaagd hadden, aan hun lot overlieten. Voor de laatste maal werden de deuren van de veewagens, die de gevangenen vervoerd hadden opengegooid, voor de laatste maal tuimelden de lijken langs de rails van hen de tijdens den onmensche- lijken rit gestorven waren. De S.S. vluchtte in paniek en de Rape's maakten zich van de geweren meester om zich te kunnen verdedigen. Na een half uur, vertelt Blommaert, zagen we de Amerikanen na deren; er ging een geloei op. De Marseillaise en de Interna tionale werden gezongen en de Duitsche vlag van het kamp voor de poort in het stof ver trapt. De Kapo's, die te laat wilen vluchten, werden letter lijk in stukken gereten. Toen kwamen als een geweldige la- wien de gevangenen de poort van het kamp uitstormen, met zoo'n kracht, dat de Spaansche ruiters, de prikkeldraadver sperringen 3, 4 meter werden weggeslingerd. Het was een woeste run op den voedseltrein, die buiten het kamp klaar stond en waarvan de Ameri kanen bereidwillig de deuren openden. Ruim 5000 gevan genen wierpen zich op den trein en hierbij kwamen nog 3000 vrouwelijke gevangenen van een kamp dicht in de buurt. Hét was een hel. Aan den eenen kant van den wagon wrongen de lichamen zich er in, aan de andere zijde wérden er vele dood, met opgezwollen buik weer uitgesmeten. Met een klein groepje keerde Blommaert naar zijn vorig kamp Ludwig Lust terug. En vandaar kwamen ze bij de Amerikanen, die hen uitstekend verzorgden, onderbrachten in ©en Gestapohuis, de bewoners uit hun bedden haalden en de gevangenen erin stopten, en die hen midden in den nacht wakker maakten en dan met een groot bord pap voor hen stonden, een behandeling, waaraan de gevangenen waar schijnlijk wel even hebben moeten wennen. De Groot, de kameraad van Blommaert, die steeds in an dere kampen ondergebracht is geweest, werd bij het werken in een buitenkommando, bij een aanval van Amerikaan sche jagers op een trein door een mitrailleurkogel in de rechterschouder gewond. Toen de gevangenen voor de 'opruk kende Amerikanen verder moesten trekken werd hij in het ziekenhuis in Wetzla ach tergelaten, met zijn hevig ont stoken wond. Er waren geen zwachtels en de wond werd verbonden met vuil closetpa pier, dat om de drie dagen werd „ververscht". Kort daar op arriveerden echter de Ame. rikanen en de zieken werkten zich naar de ramen, om ze langs de barakken tè zien loo pen. Dank zij de goede zorgen van de Amerikanen is de wond tenslotte dichtgegaan en is de ex-politieke gevangene en N.N. weer aan een normaal gewicht gekomen. Kort na el kaar zijn de beide kameraden in Middelburg teruggekomen, waar zij elkaar tot wederzijd- sche groote vreugde en ver rassing gezond en wel weer ontmoetten. KnHKNIfcUWS Geref. kerk. Tweetal te Bre da ds. Th. H. van Andel te Souburg en ds. G. Smeenk te Vlissingen. Beroepen ds. van Andel. Geref. gemeente. Op een tweetal te Wolfaarts- dijk komen voor cand. M. Blok te Rotterdam en ds. Dorre- atein te Opheusden. Inmiddels beroepen cand. M. Blok. Ds. E. J. H. Brandligt. In den ouderdom van 60 jaar is in een Duitsch concentratie kamp overleden ds. E. J. H. Brandligt, predikant bij de Waalsche gemeente te Gronin gen. Officieele publicaties De Distributiekring Middel, burg maakt bekend, dat be schikbaar is een aantal dames hemdjes, meisjesdirectoires in den leeftijd van 1 t.m. 11 jaar, meisjes jurkjes van iy2 t.m. 8. 14 en 15 jaar en jongensbroek jes van 2 t.m. 8 jaai*. Er kan >er gezin wier achternamen jeginnen met de letters D, E, F en G één dezer artikelen worden aangevraagd voor zoo ver de maten aanwezig zijn. Hiervoor kunnen formulie ren worden afgehaald op het Distributiekantoor Zuidsingel, afd. textiel, op Vrijdag 20 Juli en wel de letters D en s morgens tusschen 9.15 12.15 en de letters F en G 's middags tusschen 2.154.15. Deze formulieren moeten worden ingeleverd Maandag 23 Juli. Stamkaarten van het geheele gezin moeten worden medegebracht. PROVINCIENIEUWS OORLOGSSCHADE TE WESTKAPELLE 2|/2 MILLIOEN. Welk een enorme schade te Westkapelle is aangericht ten gevolge van de oorlogshande lingen aldaar in de periode 3 October2 November 1944, moge blijken uit de officieele ramingscijfers, die door het comité „Westkapelle Herrijst" békend werden gemaakt. Aan onroerende goederen werd totaal verwoest een ge raamd bedrag van 1.540.000. De herstelkosten der bescha digde, doch te repareeren pan den worden geschat op onge veer 70.000 Aan inboeleds, kleeren en uitrustingen ging verloren een bedrag van plm. 889.400. De totale schade wordt dus geraamd op 2.499.400. Van de bebouwde dorpskom, welke een opper vlakte heeft van 26 ha., werd 21 ha. verwoest. In bovenstaande cijfers is nog niet begrepen de schade, veroorzaakt door de inunda ties aan de nog bestaande zich in het water bevindende gebouwen en aan de lande rijen. GROOTE BRAND TE VLISSINGEN. Op de haventerreinen te Vlissingen is gisteravond om streeks half zes een groote brand uitgebroken in het al daar opgeslagen rijshout en stroo, bestemd x'oor het dich ten der dijken op Walcheren. Door vallend vuur uit de lo comotief is het stroo, dat ter weerszijden vlak naast de spoorrails is opgeslagen, in brand geraakt. Hoewel de brandweer spoedig met 2 mo torspuiten aanrukte, stond zij voor een geweldige vuurzee, welke woedde over een opper vlakte van ongeveer 1400 M2. Hierbij kwam nog dat het vuur door de groote hitte ook oversloeg naar een wat verder gelegen terrein. Met alle macht werd ge werkt om het vuur zooveel mogelijk te beperken. Het wa ter moest echter over verren afstand worden aangevoerd, hetgeen het blusschingswerk zeer bemoeilijkte. De hitte was zoo geweldig dat de spoorrails tusschen de klampen rijshout roodgloeiend werden en de nagels er met doffe knallen uitsprongen. Bij het zien van de laaiende vlammenzee, die ver in den omtrek zichtbaar was. kwam de brandweer van Sou burg te hulp, doch behoefde geen dienst meer te doen. Een hoeveelheid van 30.000 kg. stroo en 15.000 bossen rijs hout is verloren gegaan. Het nablussehingswerk heeft nog tot 10 uur in den avond geduurd. Dit is de tweede maal in betrekkelijk korten tijd dat door dezelfde oorzaak brand in het opgeslagen stroo en rijshout uitbrak, waardoor veel kostbaar materiaal verlo ren ging. Is zulks in het ver volg niet te voorkomen? De wnd. Commissaris van Politie te Vlissingen schrijft ons: Met de muziekvereenigingen hebben B. en W. een regeling getroffen tot het geven van een aantal zomeravondconcerten op het Bellamypark. Ongetwijfeld wordt dit door het publiek zeer gewaardeerd. Ook de jeugd schijnt deze concerten op hoogen prijs te stellen, echter niet om van de muziek te genieten, doch meer om juist dan en juist op die plaats haar neiging tot wilde spelen uit te leven en wedstrij den te houden in het maken van veel geraas. Dit werkt natuurlijk zeer storend op de concerteerenden cn is zeer hinderlijk voor de luisteraars. Dit kan dus niet worden geduld. De politie doet, mede na mens het overgroote deel dei- bevolking, daarom 'n dringend beroep op alle ouders, om hun kinderen, tijdens de muziekuit. voeringen niet zonder geleide op het Bellamypark te laten komen en ze in elk geval al daar rustig bij zich te houden. Eveneens wordt een beroep ge daan op alle aanwezigen om tijdens het uitvoeren van de verschillende nummers stil te staan en de meest mogelijke stilte in acht te nemen. Dit voorkomt veel onaange naamheden daar de politie te gen elke ordeverstoring streng zal optreden. Daar de heer J. W. Bommel, jé wegens ziekte zijn functie als directeur der Christelijke Zangvereeniging „.Hosanna" te Vlissingen heeft moeten neer leggen is in diens plaats be noemd de heer J. Suurmond te Souburg. Hoewel door reis- en transportmoeilijkheden een normale kermis dit jaar nog; onmogelijk is, zal in Middel burg de kerfnisweek toch geenszins ongemerkt voorbij gaan. In samenwerking met de directie van het Schutters hof hebben de Middelburgsche amuscmcntsvereenigingen voor deze week een programma sa mengesteld, dat klinkt als een klok. De 4 medewerkende vereeni- gingen, E.M.M., Groen Wit, Onder Ons en 't Overschotje, brengen als „Mixed Cabaret" twee revue's, waarvan het ge mengde orkest van Baby den Toonder en 't Overschotje het muzikale gedeelte voor zijn re kening zal nemen. Bij goed weer zal ook de verlichte Schuttershoftuin in de feeste lijkheden worden betrokken. Voor de kinderen zullen spe ciale matinee's gegeven wor den met een vrooJjjk program ma van poppenkast, buikspre ken, samenzang enz. Maandagavond hield de afd. Middelburg van den Alg. Ned. resp. 1.40 en 1.34 m. -f NAP. Bond v. Handels- en Kantoor- bed „Mercurius" een goed be- zoch .e propaganda-vergadering De Bondssecr. H. Meyer schil derde in gloedvolle bewoordin gen de groote taak, welke de vakbeweging bij den wederop bouw heeft te vervullen en be sprak ook de momenteel ge voerde acties ter verkrijging van de toegestane loonsverhoo- gingen en het afsluiten van collectieve arbeidscontracten voor de bedienden. Gistermorgen is te Middel burg gearresteerd de hoofd commies chartermeester van het Rijksarchief in Zeeland, mej. dr. D. A. Felix, voorh. lid van de N.S.B. Zij vertoefde elders en is op eigen gelegenheid naar Middelburg gekomen, waar haar een verhoor werd afgenomen op de afdeeling In- terneering van M.G. Daarna werd zij in arrest gesteld. Hedenavond zal de muziek- ver. „Oefening na den Arbeid" een concert geven op het Mo lenwater te Middelburg. Het pluimvee-, konijnen- en sierduivenwezen in Nederland wordt gereorganiseerd en ge zuiverd. In Zeeland is een trj- delijken Provincialen „Raad van Beheer"-bestuur benoemd, bestaande uit de heeren J. C. v. d. Boudt. Middelburg, voor zitter: M. J. Rottier, Vlissin gen, 2de voorzitter; M. W. v. d. Dries, Middelburg, alg. secretaris; C. v. Nimwegen, N.- en St. Joosland. 2de secr. en administrat. N.M.; L. La- vooy. Kapelle-Biezelinge, J. v. Oosten, Nieuwdorp en J. J. Franssens, Vlissingen, leden- Voor den tijdelijken gemeen teraad van Domburg zrjn geko zen de heeren: S. Boersma, L. Dourleijn, P. J. Elout, Joh. de Jager WZ), P. de Pagter Jz], L. Schoe, Jae. de Visser Lz. Eenigen tijd voor den oorlog werd te O. en W. Souburg opgericht het Souburg's Man nenkoor, dat even de kinder schoenen ontwassen en werke lijk een koor begon te worden, bij het verschijnen van de Kultuurkamer verdween. De leden n.l. bedankten er en bloc voor zich te schikken naar den wil der nieuwe heeren. De kas werd geschonken aan een liefdadigheidsinstelling in deze gemeente. Na de bevrij ding zou worden getracht het koor weer nieuw leven in te blazen. Het volledige oude be stuur heeft thans besloten bg voldoende deelname den zang weer te beginnen, onder lei ding van den vroeger en direc teur, den heer H. K. van Duijvenvoorde. Verschillende leden zijn in militairen dienst of nog geëvacueerd; twee door oorlogsgeweld overleden. Het koor behoeft nu vermeerdering van leden. Toen gistermorgen te Goes de aangehouden Gestapoknecht Blom van het politiebureau te voet naar het gebouw van het Militair Gezag aan de Sin gelstraat werd overgebracht, kwamen er weer van alle kan ten menschen aanhollen. De begeleiders konden niet belet ten, dat BI. enkele rake klap pen opliep. In het gebouw van het voormalige weeshuis werd BI. „te kijk" gezet. Hij had heel wat onvriendelijke woor den en opmerkingen aan te hooren. Na eenigen tijd kwam een auto voor met twee vrou welijke arrestanten er in. Daar moest ook BI. in plaats ne men. Velen wilden hem ook nu te lij gaan en zelfs sprongen jongeren op en in den auto. Deze N.S.B.'er had eenige flinke klappen te incasseeren. Burgerlijke Stand VLISSINGEN. Geboren: Josephina T., d. v. T. P. A. Timmerman en M. A. Jilleb^,. Rachel E., d. v. A. C. B.-van der Heijdt en T. de Ridder. Johanna C.. d. v. A. Peters en W. Kopmels. Maatje D., d v. E. C. van Noppen en A. P. Blokpoel. Adrianus H., d. v. S. J. Adriaanse en C. Hek. Catharina E.. d. v. J. W. G. Peijpers en C. E. van. Beek. Janna, d. v. J. van Bel- zen en T. Meerman. Aric. z. v. C. van Gelderen en A. C. Bijsterveld. Wilhelmus G.. z. v. P. L. Dagelinckx en E. Suij- kerbuijk. Cornelia, d. v. J. M. Verdurjn en M. van der Hout. Rommert, z. v. T. Visser en A. G. M. van den Broeke. Aar- nout P., z. v. H. F. van Velt- hoven en J. Wijkhuisen. MIDDELBURG. Geboren: Johannes, z. van J. Wolf en M. Labeur. Johan Cornells, z. van C. Klaasse en F. Bout. Willem Laurens, z. van W. Boone en L. Wattel. Jan David, z. van J. Davidse en J. Aarnoutse. Overleden: Maria Anna Do minica van der Steen. 77 j ge huwd met J. H. v d. Linden. Leijntje Adriarma Vos, 73 j., ge huwd met C. J. Kooman Al- bert Vendevielle, 92 j.. wedn. v. L. Priester, Pieter Koster, 17 j.. z. v. A. Koster en A. M. Kaat Ondertrouwd: H. Janssen, 34 j. en T. van der Werf. 34 j. A. Poortvliet. 35 j. en E. Koo man, 26 j. A Dourlein, 41 i. en A. P. Geldof, 41 j. Getrouwd: F. Chaigneau. 31 j. en A. J. Maljers, 29 j. C. Hendrikse, 50 j. en J. Schout, 43 jr. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon te 5.42 op en gaat te 21.49 onder. De maan te resp. 16.32 en 1.44. HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 10.19 en 22.43.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1