Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche' Courant BOODSCHAP. De in het Interkerkelijk Overleg verbonden Protestant-, sche Kerken richtten gisteren tot de Gemeenten een oproep waarin o.m. werd gezegd: „God heeft groote dingen aan ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Maar 't moet ons voortdurend, levendig voor deD geest staan, welke zware of fers voor onze vrijheid zijn ge bracht en welke dure verplich ting deze aan het Nederland- sche volk opleggen. Ons volk staat voor nieuwe mogelijkheden, maar ook voor groote moeilijkheden. De zware tuchtiging die wij ondergingen mag niet tever geefs zijn geweest. Temidden van de oordeelen heeft het Evangelie van Jezus Christus ons opgeroepen om God in op rechtheid te dienen en in ge hoorzaamheid Zijn wegen te gaan". De boodschap zegt dat wij God danken dat H. M. de Ko ningin in ons land is terugge keerd en dat de eerste regee ring op vaderlandschen bodem is gevormd. Ons volk toone ontzag te hebben voor het over ons gestelde gezag. De Overheid is Gods dienaresse, ons ten goede. De boodschap vervolgt: „Tij dens de bezetting is aan ons volk groote moreele schade toegebracht. De grenzen tus- schen ware' vrijheid en bande loosheid, eerlijkheid en bedrog, moreel en immoreel handelen, zijn uitgewischt. Groote' zelf zucht ten koste van anderen is aan alle kanten openbaar ge worden. Wraakgevoelens doen zich ten koste van de gerech tigheid gelden. Het gezinsleven is op ontstellende wijze ge schonden. De misdraging van velen, jongeren en ouderen, in het bijzonder in de verhou ding van de sexen, geeft reden tot de grootste bezorgdheid. De Kerken hebben den duren plicht het volk op te roepen tot de normale christelijke le venshouding terug te keeren. Ieder heeft de plicht, welke God op hem legt, met allen ernst te vervullen. Door stoeren arbeid moet worden gewerkt aan den op bouw van ons volk. Alle ar- beidsschuwheid moet met ernst worden weerstaan. De wijding van den Zondag drage bij tot vernieuwing van geestelijke en lichamelijke kracht. Ieder zie niet alleen op het zijne, maar ook op hetgeen eens anderen is. Samen moeten wij de gevol gen van de oorlogsellende dra gen, samen moeten wij het NIEUWE TEXTIEL- REGELING OP KOMST. Naar het Brab. Nieuwsblad verneemt, kan over enkele we ken een nieuwe regeling wor den vervacht ten aanzien van de textiel, waarbij op zeer be scheiden schaal voor iedereen textielgoederen zullen verkrijg baar worden gesteld. De han del zal daarbij in zijn geheel worden ingeschakeld, hetgeen beteekent, dat de taak der Cen trale magazijnen hierdoor komt te vervallen. NIEUWE NOODSTAM KAARTEN. Het .Commissariaat Nood voorziening heeft voor de kin dervoeding, waarover den laat- sten tijd zooveel te doen is ge weest, een oplossing gevonden. In verband hiermede zullen vóór 5 Augustus aanstaande nieuwe noodstamkaarten wor den uitgereikt, waarbij de Ne derlanders in vier leeftijds groepen worden verdeeld. (VV) Prins Bernhard spreekt voor de radio. Uit het stafkwartier der Binnenlandsche Strijdkrachten wordt bericht dat Prins Bern hard hedenavond 8 uur zal spreken voor Herrijzend Ne derland. (HN) NOODWONINGEN. De dienst voor den weder opbouw stelt zich voor om vóór 1 Januari 1946 in Zee land, Brabant en Limburg 6000 noodwoningen te doen bouwen, in die gemeenten waar 20 van de huizen ver nield zijn. Zoo zullen bijv. in Brabant noodwoningen van beton worden gebouwd met 1 woonkamer-keuken, 3 slaap kamers en een bergplaats, waarin de W.C. (HN) Oud-minister Verschuur overleden. Oud-minister mr. T. J. Ver schuur is, tengevolge van de behandeling in Duitsche gevan genschap, op 59-jarigen leeftijd overleden. Hij is van 1929 tot 1934 minister geweest, eerst van arbeid, handel en nijver heid, later van economische zaken en arbeid. Mr. Ver schuur was voorzitter van den partijraad van de Katholieke staatspartij. - Volgens radio Brussel zullen de Belgische rantsoenen iets worden vergroot. (HN) wachten van Góds zegen, waaraan alles gelegen is. Tot de wet en tot de getui genis. Zoo zij. niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben". ionn.-pr.25 ct. w. 3 3.20 p. uw. .Xdv.pr. 12 ot p mm., mm. p. adv 2—, Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en '1. Goes tn. 2475. Terneuzen Maandag 17 Juli 1945 188e Jaargang Nummer 82 Hoofdred. E. P. Zandük (met rea medew. van dr. W. H. Beeltenlcamp en dr. P. J. Bouman. Uitg. F. den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde TRUMAN, CHURCHILL EN STALIN TE BERLIJN. Op doorreis naar Antwerpen is Zondagmorgen om 10 min. over 5 de 9000 ton groote Amerikaansche kruiser „Au gusta" met aan boord den president der Ver. Staten, Harrys Truman, die zich naar de driemogendhedenconferentie te Potsdam begeeft, Vlissin gen gepasseerd. De „Augusta" was vergezeld van een ande ren Amerikaanschen kruiser, de „Philadelphia" en drie Britsche torpedojagers. De Kon. Marine seinde een eeresaluut. De maritieme commandant van Zeeland zond een telegram „In de Nederlandsche wate ren wordt gij eerbiedig wei- kom geheeten". De wnd. burgemeester van Vlissingen seinde: „Nu gij de Scheldemonding zijt binnengekomen, de rivier, die de sleutelpositie vormde voor den grooten aanval op Duitschland, welke ons de uit eindelijke overwinning bracht, een overwinning waarin het dappere Amerikaansche leger zulk een groot aandeel heeft gehad, is het voor mij ais burgemeester van Vlissingen een groote eer, U, den presi dent van de Ver. Staten van Amerika, uit naam van de bur gerbevolking onze eerbiedige groeten te zenden. Moge uw aankomst in Europa bijdragen tot het uitbouwen van de we reld in een geest van vriend schap tusschen de volkeren der aarde". Van den St. Jacobstoren en vele huizen aan den boule vard' wapperde de Nederland sche driekleur. Bij het stand beeld van adm. de Ruyter wa ren zoowel de Amerikaansche als de Nederl. vlag geheschen. Te Antwerpen is president Truman ontvangen door gene raal Eisenhower. Per auto riisde de president naar Brus sel, vanwaar hij verder per vliegtuig naar Potsdam ging, waar hij Zondagmiddag is ge arriveerd. Churchill is per vliegtuig van Bordeaux uit naar Potsdam gevlogen. Ook de Engelsche min. v. buit. za ken, Anthony Eden en de lei der der Labourpartij, Attlee, vlogen Zondag naar Berlijn. Stalin en Molotov kwamen per trein. .(HN) KONING LEOPOLD TREEDT NIET AF. Koning Leopold heeft beslo ten niet af te treden, doch evenmin in de naaste toekomst naar België terug te keeren. Deze verklaring is afkomstig van ministerpresident van Acker. Hij zeide voorts dat de regeeringsdelegatie, die den koning te Salzburg bezocht, Verklaard had, dat naar hun eensgezinde meening, in geval van niet-aftreden, parlemen taire debatten onvermijdelijk zouden zijn. Er is dus geen de finitieve beslissing. De regent heeft het aftreden van de re geering niet aanvaard. De con sequentie hiervan is, dat de regeering haar werkzaamhe den voortzet. Prins-regent Ka- rel keerde Zondag uit Salz burg terug, vergezeld van de voorzitters der beide kamers, den min. van buitenl. zaken Paul Spaak en door 3 juridi sche adviseurs. Koningin-mee- der Elisabeth, die Vrijdag naar Salzburg reisde, wordt van daag terugverwacht. (A.A.) BOMBARDEMENTEN OP JAPAN VOORTGEZET. De Amerikaansche marine heeft de bombardementen op Japan Zondag voortgezet. Er werden 12 fabrieken en mi litaire doelen in de haven van Aomori op Hondo getroffen. De slagschepen Iowa, Missouri en Wisconsin (45000 ton) na men aan den strijd deel, elk met 9 kancnnen van 40 cm.. Meer dan 1000 ton granaten werden afgeschoten. De scha de is zeer groot. Tegelijkertijd voerden 1000 vliegtuigen van vliegdeksche pen bombardementen uit op Hondoen Hokkaïdo. Ook wer den doelen op Kioesjoe en W. Korea aangevallen. Italië verklaart Japan den oorlog. Italië heeft Japan den oor log verklaard. Italië zal een vrijwilligerskorps naar het Verre Oosten zenden, vele pilo ten zullen mede den strijd aanbinden aan de zijde der ge allieerden, terwijl ook de ge- heele Italïaansche vloot ter beschikking van laatstgenoem den komt. Hierbij bevinden zich nog enkele van de nieuw ste Italiaansche slagschepen en lichte kruisers. .(HN) NIEUWE BONNEN Geldig tot 21 Juli. Aardappelen: (nieuwe oogst) A30 t.m. E30 en M30 per bon 2 kg. Vleesch: (met been) A30A t.m. E30A, per bon 125 gr. M30A vleesch p. b. 100 gr. M30A boter p. b. 100 gr. De aandacht wordt erop geves tigd dat bon M30A boter is aangewezen voor 100 gr. „Vleesch" (met been). Rijst en pruimen of rozijnen 195 Alg. p. b. 125 gr. rijst en 100 gr. pruimen of ro zijnen. Margarine: A30A, B30A, boter 250 gr. p. b.M30B boter 62 y2 gr. per bon. Boter: C30A, D30A, E30A bo ter 250 gr. p. bon. Aangezien nog steeds vele vermissingen voorkomen van distributiebescheiden, bonnen en reservebonnen, wordt het publiek nogmaals zeer ernstig onder de aandacht gebracht, dat bij vermissing of verlies geen nieuwe kaarten of bon nen kunnen worden verstrekt. SPORT De athletiekver. Hellas te Goes organiseerde gisteren juniorenwedstrijden. De win naars waren Jongens A: 100 m.: J. Johan- nisse (H.) 12,5 s.; kogelst.: M. Heijstek (Ach.) 11.23 m.; hoogspringen: D. v. d. Leye (Mar.) 1.46 m.; speerwerpen F. Quaak (De Z.) 40.53 m.; vèrspringenD. v. d. Leye, 5.56 m; 4 x 100 m. estafette: Achilles 50 s.; 2. Hellas 50.5 s. Jongens B: 80 m.: L. Mille- naar (De Z.) 10.8 s.; 800 m.: L. Millenaar 2 m. 19.3 s; vèr springen: J. Keulemans (RCS) 4.79 m.; 4 x 80 m: Hellas 43,2 s.: 2 Robur 43,4 s.; 3. RCS. Meisjes A: 80 m.: A. F. Bree] (Mar.) 12,7 s.; discuswerpen: H. Muller (Mar.) 22.45 m.; hoogspringen: R. Johannisse (H.) 1.16 m.; vèrspringen: R. Johannisse en A. F. Breel, bei den 3.98 m. Meisjes B: 60 m.: P. J. J. v. d. Endt (Mar.) 9.5 s.; kastibal- werpen: P. J. J. v. d. Endt 39,15 m.; 4 x 60 m.: Achilles A 37.3 s.: 2. Achilles B 39,5 s. PROVINCIENIEUWS Eerste en laatste trein van en naar Vlissingen. Er is weer een belangrijke verbetering in de dienstrege ling der Ned. Spoorwegen te melden. Naar wij vernemen zaï met ingang van Woensdag 18 Juli a.s. de busdienst Middel burgGoes, welke aansluiting geeft op den eersten trein naar Blerick vertrek 5 uur uit Goes vervallen. De eerste trein zal nu van Vlissingen af gaan rijden. Ver trek Vlissingen 4 u., stopt te Souburg, Middelburg vertrek 4.18. Arnemuiden 4.28, Lewe- dorp 4,38, 's-Heer Arendsker- ke 4.47, aank. Goes 4.56 en ver trek Goes 5 uur. Ook de busdienst Goes- Middelburg, na aankomst van den laatsten trein te 21.52 te Goes zal vervallen. Deze Iaat ste trein, komende uit Blerick, zal doorrijden naar Vlissingen. Goes vertrek 22 uur, 's-H. Arendskerke 22.10, Lewedorp 22.19, Arnemuiden 22.29, Mid delburg 22.41 en aankomst Vlissingen 22.56. Deze trein stopt ook te Souburg. De vroegere gemeente-secre taris van Oostburg, M. A. Aal- bregtse, die hoofd was van den Landstand in Zeeland, is ge arresteerd en naar het fort Ellewoutsdijk overgebracht, lijn dochter, die eveneens werd aangehouden, is naar het in- terneeringskamp te Middelburg gebracht. Het Kon. Ned. Meteorolo gisch Instituut te De Bilt heeft weer een station in Vlissingen geïnsalleerd. Don derdag jl. arriveerde 'n vrach- auto met de bencodigde instru menten, die in het onbescha digde deel van het Hotel Noordzeeboulevard opgestel d werden. Men hoopt ook over eenigen tijd weer geregeld het weerbericht te kunnen uitzen den. Het wachten is slechts op het tot stand komen van ge regelde telegrafische en tele fonische verbindingen. Toch is het hoofdstation Vlissingen reeds van belang met het cog op de berekening van de ver moedelijke hoogte van den vloed, hetgeen van belang is voor de werkzaamheden ten dienste van de droogmaking van Walcheren. De 15 Terrapins, de groote 8-wielige amphibiewagens, die de Provinciale Stoombootdien sten van de Engelsche autori teiten in bruikleen kregen, zul len voornamelijk gebruikt wor den, wanneer bij het vorderen van de werkzaamheden aan dijken, het waterpeil op Walcheren zoodanig zou zak ken. dat gebruik van booten onmogelijk wordt. Voor bijzon dere gevallen zal dit vervoers middel reeds thans ingescha keld worden. Bovendien is met ingang van heden een geregelde dienst met enkele dezer terrapins geopend tusschen Middelburg en Dom burg. Voor dit traject is een dukw-vergunning van Militair Gezag vereischt. Als eerste handelsschip na de bevrijding is Zaterdagmor gen om 6 uur het 2219 br. reg. ton metende s.s. „Gouwe" van de N.V. Houtvaart te Rotter dam, de haven van Vlissingen binnen geloopen. Het schip dat geladen was met wol, ijzer enz., in totaal 1033 ton transitolading en 730 ton locale lading (o.a. voor „de Schelde"), heeft ligplaats gekregen aan den kademuur in de buitenhaven. Deze kade muur, waarvan aanvankelijk 50 m. onvernield was gebleven, is reeds tot 100 m. hersteld, terwijl ook nog een ander deel van 75 m.f weer bruikbaar is gemaakt. Namens de N.V. Haven van Vlissingen werd aan den kapi tein, den heer A. C. de Man, een bloemstuk aangeboden. Zaterdag is de 22-jarige F. H. uit Vlissingen, die op een uitstapje van enkele dagen, te Terneuzen aan het zwemmen was, verdronken. De ongeluk kige was pas eenige weken geg leden uit Duitschland bij zijn ouders te Vlissingen terugge- 'keerd. Sinds Vrijdagmiddag is men t2ians bezig den versperrings muur op de Zeilmarkt te Vlis singen te sloopen, nadat de doorgang GroenewoudStee- nenbeer door het wegbreken van den zgn. Atlantic-wal voor het verkeer was vrijgemaakt. Onder groote belangstelling gaf gisteravond de Accordeon vereei.iging „Crescendo" een goed geslaagd concert op de tent in het Bellamypark te Vlissingen. Door een verster- kingsinstahatie werd het eon- c _t weergegeven, doch door den sterken wind kwam de muziek jammer genoeg niet geheel tot haar recht. De h-venpolitie te Vlissin gen heeft Zaterdag vier R )t- terdo ïr .ch mannen, die zich als schepelingen bevonden aan bo"v, van een Nederlandsch vrachtschip, u.twellc de Vlis- singsche haven aanliep, aan gehouden en in arrest gesteld. Deze „heeren" hadden name lijk tijdens den oorlog vrij- BOODSCHAP. De in het Interkerkelijk Overleg verbonden Protestant- sche Kerken richtten gisteren tot de Gemeenten een oproep waarin o.m. werd gezegd: „God heeft groote dingen aan ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Maar 't moet ons voortdurend, levendig voor den geest staan, welke zware of fers voor onze vrijheid zijn ge bracht en welke dure verplich- ting deze aan het Nederland sche volk opleggen. Ons volk staat voor nieuwe mogelijkheden, maar ook voor ■groote moeilijkheden. De zware tuchtiging die wij ondergingen mag niet tever geefs zijn geweest. Temidden van de oordeelen heeft het Evangelie van Jezus Christus ons opgeroepen om God in op rechtheid te dienen en in ge hoorzaamheid Zijn wegen te gaan". De boodschap zegt dat wij God danken dat H. M. de Ko ningin in ons land is terugge keerd en dat de eerste regee ring op vaderlandschen bodem is gevormd. Ons volk toone ontzag te hebben voor het over ons gestelde gezag. De Overheid is Gods dienaresse, ons ten goede. De boodschap vervolgt: „Tij dens de bezetting is aan ons! volk groote moreele schade toegebracht. De grenzen tus schen ware' vrijheid en bande loosheid, eerlijkheid en bedrog, moreel en immoreel handelen, zijn uitgewischt. Groote zelf zucht ten koste van anderen is aan alle kanten openbaar ge worden. Wraakgevoelens doen zich ten keste van de gerech tigheid gelden. Het gezinsleven is op ontstellende wijze ge>- schonden. De -misdraging van velen, jongeren en ouderen, in het bijzonder in de verhou ding van de sexen, geeft reden tot de grootste bezorgdheid. De Kerken hebben den duren plicht het volk op te roepen tot de normale christelijke le venshouding terug te keeren. Ieder heeft de plicht, welke God op hem legt. met allen ernst te vervullen. Door stoeren arbeid moet worden gewerkt aan den op bouw van ons volk. Alle ar- beidsschuwheid moet met ernst worden weerstaan. De wijding van den Zondag drage bij tot vernieuwing van geestelijke en lichamelijke kracht Iedei* zie niet alleen op het zijne, - maar ook o,p hetgeen eens anderen is. Samen moeten wij de gevol gen van de oorlogsellende dra gen, samen moeten wij het; NIEUWE TEXTIEL- I REGELING OP KOMST. Naar het Brab. Nieuwsblad verneemt, kan over enkele we ken een nieuwe regeling wor den verwacht ten aanzien van de textiel, waarbij op zeer be scheiden schaal voor iedereen textielgoederen zullen verkrijg baar worden gesteld. De han del zal daarbij in zijn geheel worden ingeschakeld, hetgeen beteekent, dat de taak der cen trale magazijnen hierdoor komt te vervallen. NIEUWE NOODSTAM KAARTEN. Het Commissariaat Nood voorziening heeft voor de kin dervoeding, waarover den laat sten tijd zooveel te doen is ge weest, een oplossing gevonden. In verband hiermede zullen vóór 5 Augustus aanstaande nieuwe noodstamkaarten wor den uitgereikt, waarbij de Ne derlanders in vier leeftijds groepen worden verdeeld. (VV) Prins Bernhard spreekt voor de radio. Uit het stafkwartier der Binnenlandsche Strijdkrachten wordt bericht dat Prins Bern hard hedenavond 8 uur zal spreken voor Herrijzend Ne derland. (HN) NOODWONINGEN. De dienst voor den weder opbouw stelt zich voor om vóór 1 Januari 1946 in Zee- 1 a n d, Brabant en Limburg 6000 noodwoningen te doen bouwen, in die gemeenten waar 20 van de huizen ver nield zijn. Zoo zullen bijv. in Brabant noodwoningen van beton worden gebouwd met 1 woonkamer-keuken, 3 slaap kamers en een bergplaats, waarin de W.C. (HN) Oud-minister Verschuur overleden. Oud-minister mr. T. J. Ver schuur is, tengevolge van de behandeling in Duitsche gevan- gensèhap, op 59-jarigen leeftijd overleden. Hij is van 1929 tot 1934 minister geweest, eerst van arbeid, handel en nijver heid, later van economische zaken en arbeid. Mr. Ver schuur was voorzitter van den partijraad van de Katholieke staatspartij. Volgens radio Brussel zullen de Belgische rantsoenen iets worden vergroot. (HN) Skt Maandag 17 Juli 1945 Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 'i. Goes t<-' 2475, Terneuzen ISSe Jaargang Nummer S2 Hoofdred. E. P, ZandUlt (met rea medew. van dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman, (Jitg. F. den Boer. Druk fa. F. v. d. Vcldp wachten van Gods zegen, waaraan alles gelegen is. Tot de wet en tot de getui genis. Zoo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben". TRUMAN, CHURCHILL EN STALIN TE BERLIJN. Op doorreis naar Antwerpen is Zondagmorgen om 10 min. over 5 de 9000 ton groote' Amerikaansche kruiser „Au gusta" met aan boord den president der Ver. Staten, Harrys Truman, die zich naai de driemogendhedenconferentie te Potsdam begeeft, Vlissin gen gepasseerd. De „Augusta" was vergezeld van een ande ren Amerikaanschen kruiser, de „Philadelphia" en drie Britsche torpedojagers. De Kon, Marine seinde een eeresaluut. De maritieme commandant van Zeeland zond een telegram „In de Nederlandsche wate ren wordt gij eerbiedig wel kom geheeten". De wnd. burgemeester van Vlissingen seinde: „Nu gij de Scheldemonding zijt binnengekomen, de rivier, die de sleutelpositie vormde; voor den grooten aanval op Duitschland, welke ons de uit eindelijke overwinning bracht, een overwinning waarin het dappere Amerikaansche leger zulk een groot aandeel heeft gehad, is het voor mij als burgemeester van Vlissingen een groote eer. U, den presi dent van de Ver. Staten van Amerika, uit naam van de bur gerbevolking onze eerbiedige groeten te zenden. Moge uw aankomst in. Europa bijdragen tot het uitbouwen van de we reld in een geest van vriend schap tusschen de volkeren der aarde". Van den St. Jacobstoren en vele huizen aan den boule vard wapperde dè Nederland-, sche driekleur. Bij het stand beeld van adm. de Ruyter wa ren zoowel de Amerikaansche als de Nederl. vlag geheschen. Te Antwerpen is president Truman ontvangen door gene raal Eisenhower. Per auto rrisde de president naar Brus sel, vanwaar hij verder per vliegtuig naar Potsdam ging. waar hij Zondagmiddag is ge arriveerd. Churchill is per vliegtuig van Bordeaux uit naar Potsdam gevlogen. Ook de Engelsche min. v. buit. za ken, Anthony Eden en de lei der der Labourpartij, Attlee, vlogen Zondag naar Berlijn. Stalin en Molotov kwamen per trein. (HN) KONING LEOPOLD TREEDT NIET AF. Koning Lecpold heeft beslo ten niet af te treden, doch evenmin in de naaste toekomst naar België terug -te keeren Deze verklaring is afkomstig van ministerpresident van Acker. Hij zeide voorts dat de regeeringsdelegatie, die den koning te Salzburg bezocht, verklaard had, dat naar hun eensgezinde meening, in geval van niet-aftreden, parlemen taire debatten onvermijdelijk zouden zijn. Er is dus geen de finitieve beslissing. De regen', heeft het aftreden van de re- geering niet aanvaard. De con sequentie hiervan is, dat de regeering haar werkzaamhe den voortzet. Prins-regent Ka- rel keerde Zonddg uit Salz burg terug, vergezeld van de voorzitters der beide kamers, den min. van buitenl. zaken Paul Spaak en door 3 juridi sche adviseurs. Koningin-mce- der Elisabeth, die Vrijdag naar Salzburg reisde, wordt van daag terugverwacht. (A.A.) BOMBARDEMENTEN OP JAPAN VOORTGEZET. De Amerikaansche marine heeft de bombardementen op Japan Zondag voortgezet. Er werden 12 fabrieken en mi litaire doelen in de haven van Aomori op Hondo getroffen. De slagschepen Iowa, Missouri en Wisconsin (45000 ton) na men aan den strijd deel, elk met 9 kancnnen van 40 cm.. Meer dan 1000 ton granaten werden afgeschoten. De scha de is zeer groot. Tegelijkertijd voerden 1000 vliegtuigen van vliegdeksche pen bombardementen uit op londo en Hokkaïdo. Ook wer den doelen op Kioesjoe en W. Korea aangevallen. Italië verklaart Japan den oorlog. Italië heeft Japan den oor log verklaard. Italië zal een vrijwilligerskorps naar het Verre Oosten zenden, vele pilo ten zullen mede den strijd aanbinden aan de zijde der ge allieerden, terwijl ook de ge- heele Italiaansche vloot ter beschikking van laatstgenoem den komt. Hierbij bevinden zich nog enkele van de nieuw ste Italiaansche slagschepen en lichte kruisers. (HN) NIEUWE BONNEN Geldig tot 21 Juli. Aardappelen: (nieuwe oogst) A30 t.m. E30 en M30 per bon 2 kg. Vleesch: (met been) A30A t.m. E30A, per bon 125 gr. M30A vleesch p. b. 100 gr. M30A boter p. b. 100 gr. De aandacht wordt erop geves tigd dat bon M30A boter is aangewezen voor 100 gr. „Vleesch" (met been). Rijst en pruimen of rozijnen: 195 Alg. p. b. 125 gr. rijst en 100 gr. pruimen of ro zijnen. Margarine: A30A, B30A, boter 250 gr. p. b.; M30B boter 62% gr. per bon. Boter: C30A, D30A, E30A bo ter 250 gr. p. bon. Aangezien nog steeds vele vermissingen voorkomën van distributiebescheiden, bonnen en T-eservebonnen, wordt het publiek nogmaals zeer ernstig onder de aandacht gebracht, dat bij vermissing of verlies geen nieuwe kaarten of bon nen kunnen worden verstrekt, SPORT De athletiekver. Hellas te Goes organiseerde gisteren juniorenwedstrijden. De win naars waren: Jongens A: 100 m.: J. Johan nisse (H.) 12,5 s.; kogelst.: M. Heijstek (Ach.) 11.23 m.; hoogspringen: D. v. d. Leye (Mar.) 1.46 m.; speerwerpen F; Quaak (De Z.) 40.53 m.; vèrspringenD. v. d. Leye, 5.56 m; 4 x 100 m. estafette: Achilles 50 s.; 2. Hellas 50.5 s. Jongens B: 80 m.: L. Mille naar (De Z.) 10.8 s.; 800 m.: L. Millenaar 2 m. 19.3 s; vèr springen: J. Keulemans (RCS) 4.79 m.; 4 x 80 m: Hellas 43,2 - 2 Robur 43,4 s.; 3. RCS. Meisjes A: 80 m.: A. F. Breel (Mar.) 12,7 s.; discuswerpen: H. .Muller (Mar.) 22.45 m.; hoogspringen: R. Johannisse (H.) 1.16 m.; vèrspringen: R. Johannisse en A. F. Breel, bei den 3.98 m. Meisjes B: 60 m.: P. J. J. v. Endt (Mar.) 9.5 s.; kastibal- werpen: P. J. J. v. d. Endt 39,15 m.; 4 x 60 m.: Achilles A 37,3 s.; 2. Achilles B 39,5 s. PROVINCIENIEUWS Eerste en laatste trein van en naar Vlissingen. Er is weer een belangrijke verbetering in de dienstrege ling der Ned. Spoorwegen te melden. Naar wij vernemen zaï met ingang van Woensdag 18 Juli a.s. de busdienst Middel burgGoes, welke aansluiting geeft op den eersten trein naar Blerick vertrek 5 uur uit Goes vervallen. De eerste trein zal nu van Vlissingen af gaan rijden. Ver trek Vlissingen 4 u., stopt te Souburg,. Middelburg vertrek 4.18. Arnemuiden 4.28, Lewe dorp 4,38, 's-Heer Arendsker ke 4.47, aank. Goes 4.56 en ver trek Goes 5 uur. Ook de busdienst Goes- Middelburg, na aankomst van den laatsten trein te 21.52 te Goes zal vervallen. Deze laat ste trein, komende uit Blerick, zal doorrijden naar Vlissingen. Goes vertrek 22 uur, 's-H. Arendskerke 22.10, Lewedorp 22.19, Arnemuiden 22.29, Mid delburg 22.41 en aankomst Vlissingen 22.56. Deze trein stopt ook te Souburg. De vroegere gemeente-secre taris van Oostburg, M. A. Aal- bregtse, die hoofd was van den Landstand in Zeeland, is ge arresteerd en naar het fort Ellewoutsdijk overgebracht. Zijn dochter, die eveneens werd aangehouden, is naar het in- terneeringskamp te Middelburg gebracht. Te Wageningen is 9 Juli plotseling op 71-jarigen leeftijd overleden de heer Ir. A. K. Zweede-, die na bij den water staat werkzaam te zgn geweest destijds overging naar het M. O. en gedurende bijna 40 jaar leeraar in de wiskunde en ook geruimen tijd in werktuigkun de en natuurkunde aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Goes is geweest. Ook op het gebied van den zang was de overledene bekend. In het bij zonder „Toonkunst" heeft hem meermalen als bariton-solist op zijn concerten hooren optreden en ook elders o.a. te Mid delburg heeft hijvan zijn bijzondere gaven op dit gebied doen genieten. Bij Besluit van den Commis saris der Koningin van 22 Juni, is het Besl. ran den waarn. Comm. der Koningin, de Ca- sembroot van 17 Nov. 1944, waarbij de heer A. Vermaire. koopman, wonende te Goes, werd uitgesloten van het lid maatschap van het College an B. en W. van Goes, m.a.w. werd ontslagen als wethouder en wel, omdat op grond van ambtelijke inlichtingen aange nomen werd, dat de heer Ver maire het vertrouwen der in gezetenen verloren zou hebben, vernietigd. Na een grondig onderzoek en het daarop berustende ad vies van de zuiveringscom missie te Goes, op voordracht van den heer de Roo door den Commissaris benoemd is, door de gewisselde stukken en de gehóuden getuigenverhoóren voor deze Commissie komen vast te staan, dat het besluit van den wnd. Commissaris ten onrechte genomen was. Waar de zoogenaamde sta king van den heer Vermaire als loco-burgemecster door den heer de Roo op 29 October 1944. zg. op last van het ge allieerd opperbevel, formeel geen stalling was en geheel overbodig, achtte de Comm. het niet noodig deze staking op te heffen, ofschoon ook de be: aren, door der. heer de Roo ingebracht, door en bij voormeld onderzoek volk ncn ongegrond gebleken en weer legd zijn. Na al de opgedane ervarin- en sinds de bevrijding heeft de heer Vermaire he tnoodig geacxit, althans onder het te genwoordig regiem, zgn ver zoek om ontslag als wethouder op 10 Juli j.3. in te dienen. Zaterdagavond heeft het tamboer- en pijperscorps „Ex celsior" te Goes haar 15-jarig bestaan gevierd. Zeer vele stadgenooten hebben op de Markt genoten van de goede muziek. Na met wapperende "aandels en slaande trom, af gewisseld door de pijpers en ïoornblazers een deel der stad door te zijn getrokken, heeft vooral de afdeeling pijpers en hoornblazers zich op de tent doen hooren. Na ieder nummer klonk een luid applaus. Na nog een korten rondgang werd voor het stadhuis een taptoe uitgevoerd. Het kranige" coips moge nog lang Goes opvroo- lijken met zijn uitstekende muziek! Zaterdag is de 22-jarige F. H. uit Vlissingen, die op een uitstapje van enkele dagen, te Terneuzen aan het zwemmen was, verdronken. De ongeluk kige was pas eenige weken ge leden uit Duitschland bij zijn ouders te Vlissingen terugge keerd. Vrijdagavond hield de afd. Wissekerke van de vereen, voor Ziekenhuisverpleging op Z.- en N.-Beveland onder voor zitterschap van den heer S. Al- burg haar alg. vergadering De heer J. van Halst brachtnet financieel verslag over de bei de laatste jaren uit, dat sloot

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1