weg voor het eerst bevrijd Ned. grondgebied betrad. In Aar denburg is een comité gevormd ter uitvoering van het boven staande. Ter bestrijding van onkosten zal er van 15 tot 21 Juli een huis aan huiscollecte worden gehouden. Tot pen ningmeester is benoemd B J. Herman te Eede. Uitslag ver'"nkeuring „Hippos". Merrieveulens geb. voor 1 Mei '45. Ie prijs Ida, eigenaar M. 1. Verhulst en Zn., Nieuw- land. 2e Erna, eig. C. Mesu, Arnemuiden. 3e Gerda, eig. W. A. Kloet, Nieuwland. 4e Caro lina, eig. Chr. P. Reijnhoudt, Nieuwland. 5e Emma van Rhijnsburg, eigen. A. P. v. Nieuwerihuyzen Oostkapelle. 6e Caline eig. H. Crucq, Nieuw land. 7e Margriet van Planten- burg, eig. C. Chr. Brakman, Nieuwland. 8e Mina, eig. C. Mesti, Arnemuiden. 9e Lina van Nieuwland. eig. E. Veria- re, Nieuwland. 10e Martha van Carlo eig. Gebr. Wisse Nieuwland. Merrieveulens geb. na 1 Mei 1945: le pr. Bella van Ben, eig. K. Janse. Middelburg. 2e Cula, eig. W. Rooze. St. Laurens. 3e Trix van den Schorepolder, eig. L. J, Boone. Nieuwland. 4e Jo- phie van Rhijnsburg, eig. A. P. v. Nieuwenhuijze, Oostkapelle. Hengstveulens geb. voor 1 Mei 1945: le pr. Alex van 't Hof Nieuwland, eig. Wisse, Nieuwland, 2e pr. Libertus v. Groenenburg, eig. D. A. v. Nieuwenhuijze, Nieuwland. 3e Nico. eig. H. Crucq. Nieuwland. 3e Tinus v. Poppendamme, eig. J. H. Geschiere. Grypskerke. 5e Nelson v. Welzinge, eig. Gebr. Wisse, Grijpskerlce. De bekende voetballer Leen Vente kwam bij de P.O. D. te Rotterdam om een be wijs van politieke betrouw baarheid. Hij kreeg dit niet, want in den oorlog heeft hrj, als lid van de fa. van Oor schot Co., tal van arbei ders naar Frankryk geronseld om voor de Duitsche weer macht in Cherbourg te werken aan de kustverdedigïngswer- ken. H:|j is gearresteerd. (AA) Officieele publicaties De Ned. regeering heeft de nieuwe Poolsche regeering erkend. (HN) SPORT Voetbal. MiddelburgRCS 32; Gc Zeelandia 63. De stand is: Goes 4 4 0 0 23—10 M'burg 3 2 0 1 13—12 Zeel. 3 10 2 11—16 RCS 4 0 0 4 9—18 Vriendschappelijk: Vlissin- gen—RCS 7—1. Eenige weken geleden won een Middelburgsch elftal met 40 van een Engelsch militair elftal. Zaterdagavond zal een revanchewedstrijd gespeeld worden, eveneens te Middel burg. De Distributiekring Middel burg maakt bekend, dat be schikbaar is een partij kinder hemdjes voor den leeftijd van 4 t.m. 10 jaar. Hiervoor komen in aanmer king die kinderen, waarvoor in 1945 nog geen gelegenheid is geweest dit aan te vragen. Dus nu de gezinnen met een twee kinderen. Voor deze kinderen kunnen aanvraagformulieren worder. afgehaald op het Distributie kantoor Zuidsingel afd. Tex tiel op Woensdag 11 Juli a.s. van 8.4512.15 uur. Stamkaarten van het ge- heele gezin meebrengen. De Burg. van Middelburg brengt ter kennis van gere- patrieerden, die aan de grens hun vijandelijk geld nog niet mochten hebben ingeleverd, dat hiertoe alsnog gelegenheid bestaat bij het Agentschap der Ned. Bank. Aangezien eventueele ver goeding voor vijandelijk geld alleen zal worden uitgekeerd, indien tijdige aflevering heeft plaats gehad is inlevering voor de gerepatrieerden van groot belang. Prijzen vroege aardappelen. In afwijking van reeds eer der gepubliceerde prijzen zijn voor de laatste week van Juni de eerste week van Juli voor de vroege aardappelen de volgende telersprijzen vastge- stld. 25 t.m. 30 Juni groote 17.50, kriel 6.50. 2 Juli gr. 17.50, kriel 6.50. 3 Juli gr 17.30, kriel 6.50. 4 Juli gr 17.10, kriel 6.50, 5 Juli gr'. 16.90, kriel 6.50 6 Juli gr. 16.70, kriel 6.50! 7 Juli gr. 16.50, kriel 6.50. In het vervolg zullen de te- lerspryzen van week tot week worden vastgesteld. Het -o.oofd van het Bedrijf schap voor Zuivel, afd. Zee land. vestigt er de aandacht op dat het toewijzen van stremsel voor de bereiding van schapen- en/of geitenkaas als regel niet zal kunnen plaats vinden waneer aanvra ger tevens melkkoeien houdt. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje TJEERD. H. DE VRIES S. L. DE VRIES— SIJNESAL. ANNIE, JANKE, OORRIE', GUUSJE. Wemeldinge, 8 Juli 1945. Wilhelminastraat B 114. Met groote blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JOHAN CORNELIS (HANS). C. KLAASSE. F. KLAASSE—BOUT. OOBI. Middelburg, 8 Juli 1945. Bree 47. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje ALOYSA ANNE NORBERTA. F. A. FICHEROUX. J. J. P. FICHEROUX— VERHULST. Vlissingen, 9 Juli 1945. Noordstraat 79. Tijd.: St. Joseph-ziekenhuis. Met groote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje LEUNT JE ADRLANA. J. MEULMEESTER. J. MEULMEESTER VAN BELZEN. Langstr. A 137, Arnemuiden. Verloofd: GERDA OVAA en KEES v. d. VLEET. Vlissingen, 12 Juli 1945. Badhuisstraat 15. Badhuisstraat 37. Thuis van 4.306 uur Badhuisstraat 15. Verloofd: LENI KIEVIT en NICO VAN DIJKE. Vlissingen, 8 Juli 1945. Kruiningen, -X-***.-** jjs Op 12 Juli a s. hopen onze geliefde Ouders CABOLUS FRANCISCUS t DE SMIT en CATARINA SCHMELZER, hun 50-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang in ons midden mogen zijn, is de wensch van hun dankbare Kinderen en Kleinkinde- ren, Uit aller naam, F. L. DE SMIT. sjc Oprit 26, Vlissingen. 7nn rlo Udov/. tlHl nn Viii Zoo de Heere wil en hij leeft hoopt op Woensdag 11 Juli a.s. de Heer JAN v. d. MAALE Mz„ zijn 65sten geboortedag te herdenken. Dat hy nog lang gespaard moge blij- X ven, is de wensch van zyn evacuees. P. GESCHIERE. F. GESCHIERE— X DINGEMANSE. KOOS en JASPER, s Heer Arendskerke, !jjï Eindewege F 87. jj. Ondertrouwd: A. EVERAARS en M. LUTEYN. St. Maartensdijk. Schoolstraat A 241. Middelburg, Oostkerkplein 13. 9 Juli 1945. Toekomstig adres: St. Maartensdijk A 216. Getrouwd: ALEXANDER VAN HAGE en FROUWTJE KUIPER. Haarlem, 9 Juli 1945. Hyacinthenlaan 36rd. v.. Heden bereikte ons het droevig bericht, dat op 30 Dec. '44 te Hagen (D.) is overleden, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante, Mej. NEELTJE CAROLINA FREDERIKA KAKELS, in den bloeienden leeftijd van ruim 20 jaar. Haar diepbedroefde Ouders, Broeders en Zusters. Oostburg: ABR. KARELS. J. KARELS—DE JONGE. ABR. KARELS Jr. F. KARELS. P. KARELS. Groede: T. ROBIJN—KARELS. M. ROBIJN en Runderen. Oostburg: J. KARELS. P. KARELS—DE SIJNER en Kinderen. Rotterdam: M. KARELS. 's Gravenpolder: J. BRAAM—KARELS. M. BRAAM en Kinderen. Oostburg, 6 Juli 1945. VERLOREN een Damespor- temonnaie met zilveren beugel op den zanddijk Kruiningen. Tegen belooning terug te be zorgen Oude Plein 1, Kruinin gen. Heden behaagde het den Heere van ons weg te ne men ons innig geliefd Zoontje en Broertje PIETER JOHANNES FEIJ, in den leeftijd van 4 maanden. A. J. FEIJ. B. FEIJ—DE NOOIJER. WILLY en JAN. Vlissingen, 8 Juli 1945. Kasteelstraat 51. Heden ontvingen wij het droeve bericht, dat op 27 Dec. '44 in Duitschland is overleden onze geliefde Schoonzoon, Zwager en Oom ABRAHAM PIETER PAAUWER, in den bloeienden leeftijd van bijna 24 jaar. Namens de Familie, F. BESUIJEN. Veere, 2 Juli 1945. Kade A 8. Na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden werd op 7 Juli van mij weggenomen mijn innig geliefde Man en Vader DANIËL VAN BELZEN, in den leeftijd van 46 jaar. De Heere geeft geen re kenschap van Zijne daden. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kinderen. JANNETJE' v. BELZEN. LIEVEN, DANIËL, TEUNTJE, GEERTJE Tilburg, Enschotschestraat 284. Na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden overleed op 7 Juli te Til burg mijn innig geliefde Zoon, Schoonzoon, Broe der en Behuwdbroeder DANIËL VAN BELZEN, in den leeftijd van 46 jaar. Diep betreurd door ons allen. Uit aller naam, TEUNTJE v. BELZEN— BAAK. Westdijkstraat B 28, Arnemuiden. Heden overleed zacht en kalm onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ELISABETH MARIA DE BRUYNE, geboren KOUWE, in den ouderdom van ruim 63 jaar. Uit aller naam. J. DE BRUYNE. Retranchement, Z 26. 3 Juli -1945. Heden nam de Heer, na een langdurig lijden, tot Zich, onzen onvergetelij- ken Man en Vader JACOBUS BURGER Czn., in den ouderdom van bijna 67 jaar. Zijn leven was Christus, zijn sterven is gewin. Zijn diepbedroefde Vrouw en Dochter Wed. J. BURGER— SERVAAS. W. J. M. SERVAAS. Wemeldinge, 9 Juli 1945. Wilhelminastraat B 149. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht ken nis te geven van het over lijden- van onzen mede broeder JACOBUS BURGER, die, na een langdurig en smartelijk lijden, uit onzen kring is weggenomen. De vele arbeid door hem gedurende zijn ambts periode, eerst als diaken, later als ouderling, in on ze gemeente verricht, zal in dankbare herinnering blijven voortleven. De Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente: Ds. A. DE BRUIJN. P. SWART. L. RUIS SEN. J. DE SCHIPPER Czn. A. KOSTEN. K. J. DOMINICUS Fzn. A. HAAY. J. SLAAKWEÖ. Wemeldinge^^Jul^945. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, nog geheel onver wacht, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffr. L. A. KOOMAN, geb. VOS, in den leeftijd van 73 jaar. C. J. KOOMAN. D. DE JAGER— KOOMAN. J. OLDEMAN— KOOMAN. B. OLDEMAN. C. FASTENAU— KOOMAN. P. FASTENAU. En Kleinkinderen. Vliss. str. 15, Middelburg. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 12 Juli te 2 uur. De Afd. Middelburg der Z. L. M. zal op Donderdag 12 Juli, des namiddags 3 uur, verga deren in 't Caf De Eendracht, Giststraat, Middelburg. Dringend is aller opkomst gewenscht. J. P. PETERSMA, Zenuwarts, te Vlissingen, houdt aldaar spreekuur in het St. Joseph- ziekenhuis 's Woensdags en 's Zaterdags 912 uur. Vlissingsclie Bestuurdersbond. OPENBARE BIJEENKOMST op de Nieuwe Markt, by de R.H.B.S., te. Vlissingen, Vrijdag 13 Juli a.s. Spreker: de Heer C. v. d. LENDE, Secretaris van het N.V.V. te Amsterdam. Onderwerp: Naar grooter een heid in de Vakbeweging. Declamator: CAREL BRIELS te Amsterdam. Aanvang 7.30 uur. De U.V.V. (Unie Vr. Vrijwil ligers) te Middelburg roept voor direct DAMES en MEIS JES op om in groepsverband in Leiden te gaan werken. Leeftijd vanaf 18 jaar Tijds duur 8 weken. Aanmelden Don derdag 12 en Vrijdag 13 Juli a.s. van 1011.30 Bureau U. V.V., Heerengracht 48, Middel burg Bewijzen van politieke betrouwbaarheid en goed zede lijk gedrag moeten worden meegebracht. Tevens worden ONDERWIJZERESSEN ge vraagd om zich in de vacantie gedurende 14 dagen beschik baar te stellen voor hulp in N.S.B.-kindertehuizen. Aan melden Donderdag 12 en Vrij dag 13 Juli Bureau U.V.V., Heerengracht 48 van 1011.30. Het Bureau van de U.V.V. zal voortaan geopend zijn iederen Donderdagmorgen van 10 11.30. GEVONDEN: een grijze Hee renregenjas. W. SINKE, Bad huisstraat 47, Vlissingen. Welke automobilist gaat in de komende weken naar het Noorden (Friesland) Twee personen willen, tegen flinke vergoeding, meerijden. Adres: K. VISSER, Groede A 189. Timmerlieden gevraagd. A. LOOIS, Bellinkstraat 28-30, Middelburg. Woensdag a.s. hoopt in de Chr. Ger. Kerk, Kasteelstraat, Vlissingen, 's avonds 7.30 uur, voor te gaan Ds. G. A. ZIJDER VELD. Voormalige onderduikers en gerepatrieerden uit de gemeen te Schoondijke worden uitge- noodigd om op Vrijdag 13 Juli a.s. te 8 uur des nam., samen te komen in de Openbare La gere School, teneinde gemeen schappelijke belangen te be spreken. De Voorloopige Commissie, n.rr"*v—o«niKF „Nut en Genoegen". De solo bugel Kareis was al dien trjd een zeer trouw lid en heeft veel voor de muziek gepres teerd. Te St. Kruig werd de jaar- lyksche Alg. vergadering ge houden van den Kleinen Boon polder De rekening werd met 1862.87 voor ontvangsten en 1025.74 voor uitgaven goed gekeurd. Op de begrooting 1945-'46 zijn de eindcijfers voor ontvangsten en uitg. 2809.14. Hierby was gerekend op een dijkgeschot van 4.50 per ha. Het bestuur werd gemach tigd tot aankoop van de be- noodigde onderhoudsmacadam voor 1946-'47 en tot den ver koop van 100 populieren. De cabaret-club Nil Volenti- bus Arduum heeft Vrijdag- en Zaterdagavond voor een stamp volle Concertgebouw-zaal te Terneuzen de cabaretrevue „Comedianten trekken voorby opgevoerd. Het geheel was een aaneenschakkeling van vroo- lijke schetsen, met een vlotte, geestige conference, The Blue Serenaden droegen niet weinig bij aan het welslagen van deze avonden. Te Axel is een druk bezochte veulenkeuring en toondag ge houden. Meer dan 140 jonge hengsten en merries en een tweetal hengsten met afstam melingen waren aangevoerd. Een gedenkteeken. In de grensgemeente Eede zal een gedenkteeken worden opgericht, ter herinnering aan het feit, dat H. M. de Konin gin na oen ballingschap van ongeveer 5 jaar, op 13 Maart 1915, te voet langs den ryks- weg voor het eerst bevrijd Ned. grondgebied betrad. In Aar denburg is een comité gevormd ter uitvoering van het boven- ataande. Ter bestriding van onkosten zal er van 15 tot 21 Juli een huis aan hulscollecte worden gehouden. Tot Peii* ningmee8ter is benoemd B. J, Herman te Eede. TerneuzenBiervliet 37 Terneuzencomb.-Biervliet II 5—1. De bekende voetballer Leeh Vente kwam bij de P.O. D. te Rotterdam om een be wijs van politieke betrouw baarheid. Hij kreeg dit niet, want in den oorlog heeft hy, als lid van de fa. van Oor schot Co., tal van arbei ders naar Frankrijk geronseld om voor de Duitsche weer macht in Cherbourg te werken aan de kustverdedigingswer- ken. Hij is gearresteerd, i AA) Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje TJEERD. H. DE VRIES. S. L. DE VRIES— SIJNESAL. ANNIE, JANKE, OORRIE', GUUSJE. Wemeldinge, 8 Juli 1945. Wilhelminastraat B 114. Officieele publicaties De Ned. regeering heeft de nieuwe Poolsche regoering' erkend. (HN) SPORT Voetbal. MiddelburgRCS 3—2; Goes Zeelandia 63. De stand is: Goes 4 4 0 0 23—10 8 M'burg 3 2 0 1 1312 4 Zeel. 3 10 2 11—16 2 RCS 4 0 0 4 9^18 VrlondschappeHjk: gen—RCS 7—1. Vlissin- De Burg. van Goes maakt bekend dat alle „Claims", be rustende op schade in deze ge meente door Geallieerden toe gebracht of vermoedelijk toe gebracht, door 1, verkeersonge. vallen; 2 gebruik van onroe rende goederen, 3. diefstal, plundering, enz,; 4. inkwartie ring 5, ongevallen, overkomen aanarbeiders in loondienst by de Geallieerde troepen; 6. ove rige handelingen van Geallieer de militairen, by hem in duplo dienen te worden ingediend. De schade toegebracht aan eigendommen tengevolge van gebruik van onroerende goede ren of inkwartiering kunnen eerst worden ingediend wan neer de vordering of inkwartie ring is beëindigd. Iedere opgaaf moet zoo dui delijk mogelijk worden om schreven waarbij tevens moet worden vermeld of en hoe het betreffende goed verzekerd is. Schade onder 5 wordt in geen geval door het Rijk vergoed- Prezen vroege aardappelen. In afwijking van reeds eer der gepubliceerde prijzen zyn voor de laatste week van Juni en de eerste week van Juli voor de vroege aardappelen de volgende telersprijzen vastge- stld. 25 t.m. 30 Juni groote f 17.50, kriel 6.50. 2 Juli gr. f 17.50, kriel 6.50. 3 Juli gr. 'f 17.30, kriel 6.50. 4 Juli gr. f 17.10, kriel 6.50, 5 Juli gr. f 16.90, kriel 6.50. 6 Juli gr. f 16.70, kriel 6.50. 7 Juli gr. 16.50, kriel 6.50. In het vervolg zullen de te lersprijzen van week tot week worden vastgesteld, KAASSTREMSEL. Het .oofd van het Bedrijf schap voor Zuivel, afd. Zee land, vestigt er de aandacht op dat het toewijzen van stremsel voor de bereiding van schapen- en/of geitenkaas als regel niet zal kunnen plaats vinden waneer aanvra ger tevens melkkoeien houdt. Met groote blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JOHAN CORNELIS (HANS). C. KLAASSE. F. KLAASSE—BOUT. OOBI. Middelburg, 8 Juli 1945. Bree 47. Met groote blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje ALOYSA ANNE NORBERTA F. A, FICHEROUX. J. J. P. FICHEROUX— VERHULST. Vlissingen, 9 Juli 1945. Noordstraat 79. Tijd.: St. Joseph-ziekenhuis, Met groote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje LEUNTJE ADRIANA. J. MEULMEESTER. J. MEULMEESTER— VAN BELZEN. Langstr. A 137, Arnemuiden. Verloofd: GERDA OVAA en KEES v. d. VLIET. Vlissingen, 12 Juli 1945. Badhuisstraat 15. Badhuisstraat 37. Thuis van 4.306 uur Badhuisstraat 15. Op 12 Juli a.s. hopen onze geliefde Ouders CAROLUS FRANCISCUS DE SMIT en CATARINA SCHMELZER, hun 50-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang in ons midden mogen zijn, is de wensch van hun dankbare Kinderen en Kleinkinde- ren. j Uit aller naam, T X F. L. DE SMIT. J Oprit 26, Vlissingen. S Zoo de Heere wil en hy leeft hoopt op Woensdag 11 Juli a.s. de Heer j JAN v. d. MAALE Mz., zijn 65sten geboortedag te herdenken. Dat hij nog T 2 lang gespaard moge blij- ven, is de wensch van zijn evacuees. P. GESCHIERE. F. GESCHIERE— DINGEMANSE. KOPS en JASPER, 's Heer Arendskerke, Efindewege F 87. -it-**#*##********#**** Verloofd: LENI KIEVIT en NICO VAN DIJKE. Vlissingen, 8 Juli 1945. Kruiningen, Ondertrouwd: A. EVERAARS en M. LUTEYN. St. Maartensdijk, Schoolstraat A 241. Middelburg, Oostkerkplein 13 9 Juli 1945. Toekomstig adres: St. Maurtonsdijk A 216. Getrouwd! ALEXANDER VAN HAGE en FROUWTJE KUIPER. Haarlem, 9 Juli 1945. Hyacinthenlaan 36rd, Heden bereikte ons het droevig bericht, dat op 30 Dec. '44 te Hagen (D.) is overleden, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante, Mej. NEELTJE CAROLINA FREDERIKA KARELS. In den bloeienden leeftyd van ruim 20#jaar. Haar diepbedroefde Ouders, Broeders en Zusters. Oostburg: ABR. KARELS. J. KARELS-'-DE JONGE. ABR. KARELS Jr. F. KARELS. P. KARELS. Groede: T ROBIJN—KARELS. M. ROBIJN en Kinderen. Oostburg: J. KARELS. P. KARELS—DE SIJNER on Kinderen, Rotterdam M. KARELS. 's Gravenpolder: J. BRAAM—KARELS. M. BRAAM en Kinderen. Oostburg, 6 Juli 1945. VERLOREN een Damospor- temonnale met zilveren beugel op den zandd(jk Kruiningen. Tegen belooning terug te be zorgen Oude Plein 1, Kruinin gen, Heden behaagde het den Heere van ons weg te ne men ons innig geliefd Zoontje en Broertje PIETER JOHANNES FEIJ, in den leeftyd van 4 maanden. A. J. FEIJ. B. FEIJ—DE NOOIJER. WILLY en JAN. Vlissingen, 8 Juli 1945. Kasteelstraat 51. Heden ontvingen wy het droeve bericht, dat op 27 Dec. '44 in Duitschland is overleden onze geliefde Schoonzoon, Zwager en Oom ABRAHAM PIETER PAAUWER, in den blóeienden leeftijd van bijna 24 jaar. Namens de Familie, F. BESUIJEN. Veere, 2 Juli 1945. Kade A 8. Na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden werd op 7 Juli van mij weggenomen mijn innig geliefde Man en Vader DANIËL VAN BELZEN, in den leeftijd van 46 jaar. De Heere geeft geen re kenschap van Zijne daden. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kindei*en. JANNETJE V. BELZEN- LIEVEN, DANIËL, TEUNTJE, GEERTJE. Tilburg, Enschotschestraat 284. Na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden overleed op 7 Juli te Til burg mijn innig geliefde Zoon, Schoonzoon, Broe der en Behuwdbroeder DANIËL VAN BELZEN, in den leeftijd van 46 jaar. Diep betreurd door ons allen. Uit aller naam, TEUNTJE v. BELZEN BAAK. Westdijkstraat B 28, Arnemuiden. Heden overleed zacht en kalm onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ELISABETH MARIA DE BRUYNE, geboren KOUWE, in den ouderdom van ruim 63 jaar. Uit aller naam, J. DE BRUYNE. Retranchement, Z 26. 3 Juli 1945. Heden nam de Heer, na een langdurig lijden, tot Zich, onzen onvergetelrj- ken Man en Vader JACOBUS BURGER Czn., in den ouderdom van bijna 67 jaar. Zijn leven was Christus, zijn sterven is gewin. Zyn diepbedroefde Vrouw en Dochter Wed. J. BURGER— SERVAAS. W. J. M. SERVAAS. Wemeldinge, 9 Juli 1945. Wilhelminastraat B 149. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht ken nis te geven van het over lijden van onzen mede broeder JACOBUS BURGER, die, na een langdurig en smartelijk lijden, uit onzen kring is weggenomen. De vele arbeid door hem gedurende zijn ambts periode, eerst als diaken, later als ouderling, in on ze gemeente verricht, zal in dankbare herinnering blijven voortleven. De Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente: Ds. A. DE BRUIJN, P. SWART. L. RUISSEN. J. DE SCHIPPER Czn, A, KOSTEN. K. J DOMINICUS Fzn. A. HAAY. J. SLAAKWEG. Wemeldinge, 9 Juli 1945. Algemeene kennisgeving, Heden overleed zacht en kalm, nog geheel onver wacht, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffr. L. A. KOOMAN, geb. VOS, in den leeftijd van 73 jaar, C J. KOOMAN. D. DE JAGER— KOOMAN. J. OLDEMAN— KOOMAN. B. OLDEMAN. G FASTENAU— KOOMAN. P. FASTENAU. En Kleinkinderen. Vliss. str. 15, Middelburg. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 12 Juli te 2 uur. J. P. PETERSMA, Zenuwarts, te Vlissingen, houdt aldaar spreekuur in het St. Joseph- ziekenhuis 's Woensdags en 's Zaterdags 912 uur. De Afd. Middelburg der Z. li. M. zal op Donderdag 12 Juli, des namiddags 3 uur, verga deren in 't Caf De Eendracht, Giststraat, Middelburg, Dringend is aller opkomst gewenscht. Vlissingsche Bestuurdersbond. OPENBARE BIJEENKOMST op de Nieuwe Markt, bij de R.H.B.S., te Vlissingen, Vrijdag 13 Juli a.s. Spreker: de Heer C. v. d. LENDE, Secretaris van het N.V.V. te Amsterdam. Onderwerp: Naar grooter een heid in de Vakbeweging. Declamator: CAREL BRIELS te Amsterdam. Aanvang 7.30 uur. Woensdag a.s. hoopt in de Chr. Ger. Kerk, Kasteelstraat, Vlissingen, 's avonds 7,30 uur, voor te gaan Ds. G. A. ZIJDERVELD. De U.V.V. (Unie Vr. Vrijwil ligers) te Middelburg roept voor direct DAMES en MEIS JES op om in groepsverband in Leiden te gaan werken. Leeftijd vanaf 18 jaar. Tijds duur 8 weken. Aanmelden Don derdag 12 en Vrijdag 13 Juli a.s. van 10—11.30 Bureau U. V.V., Heerengracht 48, Middel burg BewUzen van politieke betrouwbaarheid en goed zede lijk gedrag moeten worden meegebracht. Tevens worden ONDERWIJZERESSEN ge vraagd om zich in de vacantie gedurende 14 dagen beschik baar te stellen voor hulp in N.S.B.-kindertehuizen. Aan melden Donderdag 12 en Vrij dag 13 Juli Bureau U.V.V., Heerengracht 48 van 1011.30 Het Bureau van de U.V.V. zal voortaan geopend zyn iederen Donderdagmorgen van 10— 1130. GEVONDEN: een grijze Hee renregenjas. W. SINKE, Bad huisstraat 47, Vlissingen. Welke automobilist gaat m de komende weken naar bet Noorden (Friesland) Twee personen willen, tef^en flinke vergoeding, meerijden. Adres; K. VISSER, Groede A 189. TIMMERLIEDEN gevraagd. A. LOOIS, Bellinkstraat 28-30, Middelburg. Voormalige onderduikers en gerepatrieerden uit de gemeen te Schoondijke worden uitge- noodigd om op Vrijdag 13 Juli a.s, te 8 uur des nam., samen te komen In de Openbare La gere School, teneinde gemeen schappelijke belangen te be spreken. De Voorloopige Commissie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 2