Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche' Courant DE ZUIVERING VAN ONS GELDWEZEN. DE ZUIVERING VAN ONS GELDWEZEN. Gisteravond heeft de mi nister van financiën, prof. mr. P. Lieftinck in een radiorede de beweegredenen van de re geering voor de zuivering van ons geldwezen uiteengezet. Spr. zeide dat drastisch zal worden gewerkt, teneinde be slag te kunnen leggen op in den bezettingstijd op laakbare wijze verkregen winsten. Het publiek is hier geheel aan de zijde van de regeering in de afkeuring over de ongerecht vaardigde winsten van colla borateurs en zwarte handela ren. De laatsten bedienen zich nog van de meest listige ma nieren om er zich van te ont doen, waarbij het aantal slachtoffers legio is. De regee ring zal niet terugdeinzen, zoo verklaarde de -minister, het be smette geld in de meest ver borgen schuilplaatsen op te sporen, zoowel in het binnen- als in het buitenland. De ma zen van het net waardoor ont glipt kan worden, zullen zoo nauw mogelijk zijn. Ook is het dringend noodza kelijk. dat de hoeveelheid geld ingeslonken wordt, daar er een belangrijk teveel aan ruilmid delen is. De bezetters hebben ons land leeggestolen en „be taalt" met overmatige hoe veelheden geld. Nederland is een leege winkel met een volte kaslade geworden. Terwijl het bankbiljettenbezit in 1939 goed 1 milliard was, is dit in den bezettingstijd tot meer dan 5 milliard gestegen, nog ongerekend de sterk gestegen saldi bij banken enz. Zoolang het publiek de beschikking heeft over teveel geld, dreigt de prijs- en loonpolitiek van de regeering te worden door- kruisd. Er dreigt dan een rampspoedige inflatie en er is de minste garantie dat de goe deren en arbeidskrachten daar komen waar er het meest be hoefte hieraan bestaat. Ook de lust tot arbeiden wordt ge remd wanneer op de zwarte goederen- en arbeidsmarkten nog goede winsten te maken zijn. Wij moeten komen tot een verantwoordelijke prijs- en loonpolitiek. Daar de kleine man en in het bijzonder de kleine spaarder van deze on gezonde toestanden op geldge- bied altijd de dupe zijn, rekent de regeering het zich als een plicht daartegen op te treden. Voorts wordt de zuivering van het geldwezen dienstbaar gemaakt aan een fiscaal doel. Vele zwarte verdiensten zijn in geld verstoken. Daar waar het geld nu komt, wordt het nu opgevangen en geregistreerd. Wij zullen niet aarzelen, aldus de minister, bewijslast van rechtmatige verkrijging te leg gen bij wien het geld wordt aangetroffen. Bij fatsoenlijke lieden zal deze maatregel geen onrust verwekken. Ten aanzien van de anderen zal de fiscus onverbiddelijk zijn. Belasting ontduiking geschiedde echter niet alleen door zwarte hande laren en collaborateurs. Vooral nu de bevolking een zwaren geldelrjken last zal moeten tor sen. gaat het niet aan dat een deel den dans zou ontspringen. Het intrekken van de bank biljetten van 100 moet, zoo verklaarde de minister uit drukkelijk. slechts als een on derdeel van de totale geldzui- vering worden gezien. Veel geld werd reeds naar het buitenland gebracht, doch Zaterdag zijn telegrammen aan de centrale banken en fiscale instellingen in het buitenland gezonden, waarin werd geadvi seerd alle aankoopen van Ne- derlandsch bank- en muntpa- pier te staken. Het thans daar aanwezige kan worden ingele verd. Deze maatregel heeft, in tegenstelling met in het bin nenland. betrekking op alle Ned. bank- en muntbiljetten. Het ligt in de bedoeling den oorsprong van het in het bui tenland ingeleverde geld gron dig te onderzoeken. De binnenlandsche maatre gelen moeten geleidelijk gaan. Een maatregel als voor het buitenland, zal in het binnen land tot een ontwrichting van het dageljjksch betalingsver keer en het economische leven leiden. Prof.. Lieftinck toonde be grip voor het feit dat de rege ling van een geblokkeerde re kening voor den eenvoudigen man weinig bevredigend is. De getroffen maatregel zal velen die toevallig hun bezit in bil jetten van 100 hadden, in de onaangename positie brengen dat zij niet meer de vrije be schikking hebben over hun geld. Dit was waar het hier om milliarden gaat, echter niet te voorkomen. De minister gaf de verzekering dat niets onuit voerbaar gelaten zou worden dit te verlichten. Zoodra de zuivering heeft plaats gehad, zal met een geleidelijke deblok keering worden begonnen. Dit zou echter wel eens een paar maanden kunnen duren. Het mogelijke zal worden gedaan om individueele gevallen te verzachten. Tenslotte deed de minister een oproep elkaar bij te staan om elkaar te helpen wanneer men door de inlevering van groote coupures wordt getrof fen, Hierbij is echter groote IM'StMLVaiC Dinsdag 10 Juli 1945 Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en .1541, Goes tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Nummer 77 Hoofdred. E. P. Zandijlc (met red medew. van dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman. Uitg. F. den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde Meer chocolade Een schip met 900.000 kg ca- caoboonen is op weg naar Ne derland. Het ligt in de bedoe ling van deze boonen pure cho colade en cacaopoeder te fa- briceeren. Voor het eerst na langen tijd zal dus de Ned. industrie weer lekkernijen voor ons land kun nen vervaardigen. (V.U.) De uitbreiding van den treinenloop. Sedert Maandag zijn ook de stations Nijmegen, Wycher, Ravenstein en Oss wederom voor reizigersverkeer openge steld, evenals Budel. Driemaal per dag loopt een trein van Nijmegen naar Tilburg en te rug. De treinen van Blerick via Eindhoven naar Roosendaal Vlissingen loopen niet meer via 's Hertogenbosch, maar over Oisterwijk naar Til burg, waar zij aansluiting krij gen van Nijmegen. Voorts loopen iederen dag Ivrjf treinen van Eindhoven jnaar Den Bosch. De Roermondsche eier mijn is weer volledig in bedrijf, schrijft de „Gazet van Lim burg". De productie bedraagt op het oogenblik gemiddeld 250.000 stuks. Een deel daar van wordt opgeslagen voor den winter. De vooruitzichten zijn gun stig, en wanneer het goed blijft gaan, hebben de Nederlanders volgend jaar weer gewoon hun Paascheitjes. Naar de „Twéntsche cou rant" bericht werden vorige week in de bosschen op den Markeloschen Berg nog vijf Duitschers gevangen genomen, die daar rondzwierven. In Amerika is 150 mil- lioen pond tweedehandsch klee- ren en beddegoed voor Europa ingezameld. De eerste scheeps lading is reeds onderweg voorzichtigheid geboden daar de zwarte handelaren en col laborateurs niet stil zullen zit ten om hun papieren nog kwijt te raken. Beperkt de onderlin ge hulp dus tot betrouwbare personen, aldus de minister. TOKIO WORDT HEVIG GEBOMBARDEERD. Admiraal Nimitz heeft mee gedeeld, dat meer dan 1000 Amerikaansche marinevlieg- tuigen bezig zyn- met het bombardeeren van de .Japan sche hoofdstad Tokio. Aan deze operatie nemen 4 vliegdekschepen, 4 slagsche pen, 4 kruisers en een aantal torpedobootjagers, in totaal 26 schepen deel. Voorts hebben vannacht ongeveer 550 vliegende vestin gen 3500 ton brisantbommen uitgeworpen op industrieele doelen ten Noorden en ten Zuiden van Tokio. De Amerikaansche vloot is ook de zee van Ochotzk, ten N. van Japan, binnengedron gen. Japansche berichten spre ken van een geallieerde po ging Japan te verwoesten, waarop een landing zou vol gen. Ook wordt gemeld, dat steeds meer geallieerde duik- booten onder de Japansche kust opereeren. Koning Leopold. Maandag zijn 4 Belgische juristen naar Salzburg ver trokken waar zij minister president van Acker zullen ontmoeten die daar sinds Za terdag vertoeft. Aangenomen wordt volgens Reuter dat dit een laatste poging is den ko ning tot aftreden te bewegen. Hun vertrek wordt beschouwd als een aanwijzing dat de be sprekingen tusschen den ko ning en van Acker zich op het oogenblik concentreeren op de bijeenkomst van het parle ment, die door de anti-ko- ningspartijen tegen het mid den van de week is voorge steld'. Deze partijen, de com munisten, socialisten en libe ralen zijn, zoo gelooft men, besloten om in de bijeen komst van het parlement een volledige met tal van docu menten gestaafde aanklacht tegen den koning uit te bren gen, zoo bezwarend dat zij de vernietiging van de Belgische monarchie tot gevolg zou kun nen hebben. (AA) In Sydney (Australië) zijn leden van het Vrouwen Hulp Korps, geografen en verpleeg sters, bestemd voor Ned. Indië, aangekomen, (HN) PRESIDENT TRUMAN NAAR EUROPA. Pres. Truman is Zaterdag per schip naar Europa ver trokken, vergezeld van zijn nieuwen minister van buiten- landsche zaken, James Byrnes. Op zijn terugreis zal pres. Truman een bezoek aan En geland brengen. (AA) De Belgische scheepswer ven hebben in de afgeloopen maanden 1000 geallieerde' vracht- en oorlogsschepen ge repareerd, voornamelijk met materiaal dat in den bezet tingstijd „ondergedoken" is ge weest. (H.N.) De Britten, w.o. de 7de tankdivisie, de zgn. „woestijn- ratten" die in Noord-Afrika hun zegetocht begonnen, heb ben een défilé in Berlijn gehou. den. (B.B.C.) KERKNIEUWS Naar.wij vernemen is ds. Louwerse, .predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Wis- sekerke, door het classicaal bestuur in zijn bediening ge schorst om reden van politie- ken aard. Ds. Matzer vn Blois, Ned. Herv. predikant te Oudelande, die tijdens de bezetting uit zyn gemeente vertrok en later pre dikant in dx Noord-Oostpolder was, is naar 'wij vernemen thans tot legerpredikant be noemd. Rechtbank Middelburg De 38-j. landbouwer P. S. te Koudekerke, die in Jan. 40 kg. vlëesch zonder bon in ont vangst nam, kreeg 200 s. 40 d.h. met verb, verkl. De 37-j. landbouwer P. S. te Grypskerke, bij wien 1125 kg. tarwe werd gevonden, die hij niet kon verantwoorden, kreeg 150, s. 30 d. h. De 49-j. groententeler A. A. te Middelburg slachtte een varken en had 2 varkens zon der vergunning voorhanden. 150 s. 50 d.h. met terugg. 2 varkens en verb, verklaring vleesch. De 26-j. landbouwer L. G. uit Middelburg, die even eens een varken had geslacht, kreeg 100 s. 40 d.h. PROVINCIENIEUWS MATERIAAL VOOR DE DIJKEN KOMT AAN. Naar wij vernemen is al liet materiaal dat v,oor een spoedi ge dichting van de dijken noo- dig kan zyn, door de Engel sehen toegezegd en wordt mo menteel reeds op Walcheren aangevoerd. Gisteren en vandaag zijn groote hoeveelheden materiaal aangekomen., o.m. graafmachi nes, loco-motoren, draglines, motorlorries enz. De „Koningin Enuna". Wanneer het m.s. „Koningin Emma" van de Prov. Stoom bootdiensten gerepareerd zal zijn, zal dit schip zeer waar schijnlijk de verbinding Vlissin genBreskens onderhouden. Het schip is echter tamelijk ge havend, o.m. ontbreken er ver scheidene hulpmotoren. Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middel burg ontving van den heer P. Huyssoon te Middelburg ter plaatsing in het museum de zweep, in het kamp te Souburg in gebruik geweest tegen de daar gedetineerden. Het be stuur stelt er prijs op voor werpen (foto's) op de bezet tingsperiode betrekking heb bend, in ontvangst te nemen, voor zoover deze van genoeg zaam historisch belang zijn in zijn verzamelingen te worden opgenomen. Daar van 916 Juli een landelijke inzameling van goe deren ten bate van de HARK zal worden gehouden meent het comité Vlissingen, dat ge zien de plaatselijke omstan digheden geen beroep op de Vlissingcrs mag worden ge daan door het houden van een huis-aan-huis-inzameling. Mochten er in deze ge meente inwoners zijn, die meu belen, kleeren enz. ter be schikking willen stellen, dan worden zij verzocht hiervan schriftelijk opgave te doen bij den secretaris: J. Andriessen, Kasteelstraat 44a, waarna de goederen zullen worden afge haald. Morgenavond zal de muziek- ver. „Ons Genoegen" te Vlis singen een concert geven op de tent op het Bellamypark. Te Vlissingen is opgericht een afdeeling van den Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel met aanvankelijk 81 leden. Het be stuur is als volgt samenge steld: B. C. de Korte, voorzit ter, J. A. Smits, secretaris, F. A. G. Vrind, penningmeester, W. Andriessen en A. Wild schut, De tweede duinen zijn thans niet vanuit Vlissingen te be- reiken, dus zoeken de Vlis- sin-'ers, Souburgers en Middel burgers thans het badstrand te Vlissingen weer op. Het was Zondag zeer druk op het badstrand en de Boulevards. Dc vele baders weten zich, on danks het gemis aan de acco- modatie, goed te behelpen. Het strandleven was giste ren weer in volle glorie. Het strand is nu weer gezuiverd van obstakels en dergelyke. H, blijft echter oppassen om zich te ver in zee te begeven, daar er geen badpersoneel aan wezig is om de helpende hand te bieden. Men verblijft op het strand voor eigen risico. Enkele inwoners van Zoute- lande wier werk bestaat uit het per vlot ophalen van de z.g; Rommelasperges uit onderge- loopen land, hadden Zaterdag morgen het ongeluk met een vaarstok op een mijn te stoo- ten. De landbouwer Js. van Sluys en de pas uit Duitsch- land teruggekeerde D. W. zijn direct per boot met zware kneuzingen en verwondingen naar 't ziekenhuis te Middel burg overgebracht. De heer B. J. de Meij, hoofd der chr. ..chool te Ritthem, heeft met begin Juli het on derwijs met pensioen verlaten. Na eerst 12 jaar te Seroosker- ke onderwijzer te zijn geweest, was hij sinds 1914 te Ritthem werkzaam. Het 11-jarig zoontje van de familie D. te Wilhelminadorp vond aan het Goesche Sas een projectiel. Hij nam het mee, zette het bij een buurvrouw in een schroefbank en gaf er een flinke klap op. Het ge vaarlijke projectiel sprong uit elkaar. Wonder boven wonder liep de onvoorzichtige jongen alleen verwondingen aan de pink op. Hij moest zich onder chirurgische behandeling stellen. Voorts was de jongen B.f niettegen taande de waarschu wing van zijn moeder, zoo onvoorzichtig een lichtpatroon aan te steken. Met een harden knal sprong de patroon uit elkaar. Het liep ditmaal goed af. Wanneer zal men nu einde lijk eens leeren van dit oor logstuig af te blijven. Een gedenkteeken. In de grensgemeente Eede zal een gedenkteeken worden opgericht, ter herinnering aan het feit, dat H. M. de Konin gin, na een ballingschap van ongeveer 5 jaar, op 13 Maart 1945, te voet langs den rijks- 41- Gisteravond heeft de mi nister van financiën, prof. mr. P. Lieftinck in een radiorede de beweegredenen van de re geering voor de zuivering van ons geldwezen uiteengezet. Spr. zeide dat drastisch zal worden gewerkt, teneinde be slag te kunnen leggen op in den bezettingstijd op laakbare wijze verkregen winsten. Het publiek is hier geheel aan de zijde van de regeering in de afkeuring over de ongerecht vaardigde winsten van colla borateurs en zwarte handela ren. De laatsten bedienen zich nog van de meest listige ma nieren om er zich van te ont doen, waarbij het aantal slachtoffers legio is. De régee- ring zal niet terugdeinzen, zoo verklaarde de minister, het be smette geld in de meest ver borgen schuilplaatsen op te sporen, zoowel in het binnen- als in het buitenland. De ma zen van het net waardoor ont glipt kan worden, zullen zoo nauw mogelijk zijn. Ook is het dringend noodza kelijk dat de hoeveelheid geld ingeslonken wordt, daar er een belangrijk teveel aan ruilmid delen is. De bezetters hebben ons land leeggestolen en „be taalt" met overmatige hoe veelheden geld. Nederland is een leege winkel met een volle kaslade geworden. Terwijl het bankbiljettenbezit in 1939 goed 1 milliard was, is dit in den bezettingstijd tot meer dan 5 milliard gestegen, nog ongerekend de sterk gestegen saldi bij banken enz. Zoolang het publiek de beschikking heeft over teveel geld, dreigt de prijs- en loonpolitiek van de regeering te worden door- kruisd. Er dreigt dan een rampspoedige inflatie en er is de minste garantie dat de goe deren en arbeidskrachten daar komen waar er het meest be hoefte hieraan bestaat. Ook de lust tot arbeiden wordt ge remd wanneer op de zwarte goederen- en arbeidsmarkten nog goede winsten te maken zijn. Wij moeten komen tot een verantwoordelijke prijs- en loonpolitiek. Daar de kleine man en in het bijzonder de kleine spaarder van deze on gezonde toestanden op geldge- bied altijd de dupe zijn, rekent de regeering het zich als een plicht daartegen op te treden. Voorts wordt de zuivering van het geldwezen dienstbaar gemaakt aan een fiscaal doel. Vele zwarte verdiensten zijn in geld verstoken. Daar waar het geld nu komt, wordt het nu opgevangen en geregistreerd. Wij zullen niet aarzelen, aldus de minister, bewijslast van rechtmatige verkrijging te leg gen bij wien het geld wordt aangetroffen. Bij fatsoenlijke lieden zal deze maatregel geen onrust verwekken. Ten aanzien van de anderen zal de fiscus onverbiddelijk zijn. Belastini ontduiking geschiedde echter niet alleen door zwarte hande laren en collaborateurs. Vooral nu de bevolking een zwaren geldelrjken last zal moeten tor sen, gaat het niet aan dat een deel den dans zou ontspringen, Het intrekken van de bank biljetten van 100 moet, zoo verklaarde de minister uit drukkelijk, slechts alk een on derdeel van de totale geldzui- vering worden gezien. Veel geld werd reeds naar het buitenland gebracht, doch Zaterdag zijn telegrammen aan de centrale banken en fiscale instellingen in het buitenland gezonden, waarin werd geadvi seerd alle aankoopen van Ne- derlandsch bank- en muntpa- pier te staken. Het thans daar aanwezige kan worden ingele verd. Deze maatregel heeft, in tegenstelling met in het bin nenland, betrekking op èJie Ned. bank- en muntbiljetten. Het ligt in de bedoeling den oorsprong van het in het bui tenland ingeleverde geld gron dig te onderzoeken. De binnenlandsche maatre gelen moeten geleidelijk gaan. Een maatregel als voor het buitenland, zal in het binnen land tot een ontwrichting van het dagelijksch betalingsver keer en het economische leven leiden. Prof. Lieftinck toonde be grip voor het feit dat de rege ling van een geblokkeerde re kening voor den eenvoudigen man weinig bevredigend is. De getroffen maatregel zal velen die toevallig hun bezit in bil jetten van 100 hadden, in de onaangename positie brengen dat zij niet meer de vrije be schikking hebben over hun geld. Dit was waar het hier om milliarden gaat, echter niet te voorkomen. De minister gaf de verzekering dat niets onuit voerbaar gelaten zou worden dit te verlichten. Zoodra de zuivering heeft plaats gehad, zal met een geleidelijke deblok keering worden begonnen. Dit zou echter wel eens een paar maanden kunnen duren. Het mogelijke zal worden gedaan om individueele gevallen te verzachten. Tenslotte deed de minister een oproep elkaar bij te staan om elkaar te helpen wanneer men door de inlevering van groote coupures wordt getrof fen. Hierbij is echter groote Aboan.-pr.25 ct. p. \v. j 3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2—. Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 3521 en Goes tr!..2475, Tcrneuzcn Dinsdag 10 Juli 1945 188e Jaargang Nummer 77 Hoofdred. E. P. Zandljk (met medew. van dr. VV. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman. Uitg. F. B den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde -r Meer chocolade Een schip met 900.000 kg ca. caoboonen is op weg naar Ne derland. Het ligt in de bedoe ling van deze boonen pure cho colade en cacaopoeder te fa- briceeren. Voor het eerst na langen tijd zal dus de Ned. industrie weer lekkernijen voor ons land kun nen vervaardigen. (V.U.) De uitbreiding van den treinenloop. Sedert Maandag zijn ook de stations Nijmegen, Wycher, Ravenstein en Oss wederom voor reizigersverkeer openge steld, evenals Budel. Driemaal per dag loopt een trein van Nijmegen naar Tilburg en te rug. De treinen van Blerick via Eindhoven naar Roosendaal en Vlissingen loopen niet meer via 's Hertogenbosch, maar over Oisterwijk naar Til burg, waar zij aansluiting krij gen van Nijmegen. Voorts loopen iederen dag vijf treinen van Eindhoven naar Den Bosch. "De Roermondsche eier mijn is weer volledig in bedrijf, schrijft de „Gazet van Lim burg". De productie bedraagt op het oogenblik gemiddeld 250.000 stuks. Een deel daar van wordt opgeslagen voor den winter. De vooruitzichten zijn gun stig, en wanneer het goed blijft gaan, hebben de Nederlanders volgend jaar weer gewoon hun Paascheitjes. Naar do „Twentsclie cou rant" bericht werden vorige week in de bosschen op den Markeloschen Berg nog vijf Duitschers gevangen genomen, die daar rondzwierven. In Amerika is 150 mil- lioen pond tweedehandsch klee ren en beddegoed voor Europa ingezameld. De eerste scheeps lading is reeds onderweg voorzichtigheid geboden daar de zwarte handelaren en col laborateurs niet stil zullen zit ten om him papieren nog kwijt te raken. Beperkt de onderlin ge hulp dus tot betrouwbare personen, aldus de minister. TOKIO WORDT HEVIG GEBOMB ARD EE K D. Admiraal Nimitz heeft mee gedeeld, dat meer dan 1000 Amerikaansche marine vlieg-- tuigen bezig zijn met het bombardeeren van de Japan sche hoofdstad Tokio. Aan deze operatie nemen 4 vliegdekschepen, 4 slagsche pen, 4 kruisers en een aantal torpedobootjagers, in totaal 26 schepen deel. Voorts hebben vannacht ongeveer 550 vliegende vestin gen 3500 ton brisantbommen uitgeworpen op industrieele doelen ten Noorden en ten Zuiden van Tokio. De Amerikaansche vloot is ook de zee van Ochotzk. ten N. van Japan, binnengedron gen. Japansche berichten spre ken van een geallieerde po ging Japan te verwoesten, waarop een landing zou vol gen. Ook wordt gemeld, dat steeds meer geallieerde duik- booten onder de Japansche kust opereeren. Koning Leopold. Maandag zijn 4 Belgische juristen naar Salzburg ver trokken waar zij minister president van Acker zullen ontmoeten die daar sinds Za terdag vertoeft. Aangenomen wordt volgens Reuter dat dit een laatste poging is den ko ning tot aftreden te bewegen. Hun vertrek wordt beschouwd als een aanwijzing dat de be sprekingen tusschen den ko ning en var» Acker zich op het oogenblik concentreeren op de bijeenkomst van het parle ment. die door de anti-ko- ningspartijen tegen het mid den van de week is voorge steld, Deze partijen, de com munisten, socialisten en libe ralen zijn, zoo gelooft men, besloten om in de bijeen komst van het parlement een volledige met tal van docu menten gestaafde aanklacht tegen den koning uit te bren gen, zoo bezwarend dat zij de vernietiging van de Belgische monarchie tot gevolg zou kun nen hebben. (AA) In Sydney (Australië) zijn leden van het Vrouwen Hulp Korps, geografen en verpleeg sters, bestemd voor Ned. Indië, aangekomen, (HN) PRESIDENT TRUMAN NAAR EUROPA. Pres. Truman is Zaterdag per schip naar Europa ver trokken, vergezeld van zijn nieuwen minister van buiten- landsche zaken, James Byrnes. Op zijn terugreis zal pres. Truman een bezoek aan En geland brengen. (AA) De Belgische scheepswer ven hebben in de afgeloopen maanden 1000 geallieerde vracht- en oorlogsschepen ge repareerd, voornamelijk met materiaal dat in den bezet tingstijd „ondergedoken" i3 ge weest. (H.N.) De Britten, w.o. de 7de tankdivisie, de zgn. „woestijn- ratten" die in Noord-Afrika hun zegetocht begonnen, heb ben een défilé in Berlijn gehou. den. (B.B.C.) KERKNIEUWS Naar wij vernemen is ds. Louwerse, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te' Wis- sekerke,- door het classicaal bestuur in zijn bediening ge schorst om reden van politie- ken aard. Ds. Matzer vn Blois, Ned. Herv. predikant te Oudelande, die tijdens de bezetting uit zijn gemeente vertrok en later pre dikant in dx Noord-Oostpolder was, is naar wij vernemen thans tot legerpredikant be noemd. Burgerlijke Stand GOES. Getrouwd: B. Vertriest, 23 j. en A. J. Rovers, 18 j.; J. H. de Baar, 31 j. en M. A. Hopmans, 26 j. Geboren: Frederik Johan, z. v. I. van Zee en J. de Munck; Nienke, d. v. H. Bos telaar en J. S. H. Spoel; Jan Willem, z. v. W. S. Pouwer en J. Bal jeu te St. Laurens; Marinus, z. v. M. J. Bruel en P. Beekman. Overleden: Louis Verheule, 62 j., echtg. van J. Verhoeff; Klazina Boonman, 61 te Ovezande, echtg. van L. de Winter. PROVINCIENIEUWS De „Koningin Emma". Wanneer het m.s. „Koningin Emma" van de Prov. Stoom bootdiensten gerepareerd zal zijn, zal dit schip zeer waar schijnlijk de verbinding Vlissin genBreskens onderhouden. Het schip is echter tamelyk ge havend, o.m. ontbreken er ver scheidene hulpmotoren. Het li-jarig zoontje van de familie D. te Wilhelminadorp vond aan het Goesche Sas een projectiel. Hij nam het mee, zette het bij een buurvrouw in een schroefbank en gaf er een flinke klap op. Het ge vaarlijke projectiel sprong uit elkaar. Wonder boven wonder liep de onvoorzichtige jongen alleen verwondingen aan de pink op. Hij moest zich onder chirurgische behandeling stellen. Voorts was de jongen B., niettegenstaande de waarschu wing van zijn moeder, zoo onvoorzichtig een lichtpatroon aan te steken. Met een harden knal sprong de "patroon uit elkaar. Het liep ditmaal goed af. Wanneer zal men nu einde lijk eens leeren van dit oor logstuig af te blijven. De sociëteit „Doel naar Hoo- ger" te Wolphaartsdijk hield een concours waaraan werd deelgenomen door 79 Schutters van 18 verschillende vereeni- gingen. Hoofdvogel: Izaak Slabbekoorn van Willem Teil. Kloosterzande. 1ste klep A. Luijk, „Aldoende leert men" Kwadendamme, 2e G. Drie- dijk, Doel naar Hooger, 3e C. Nagelkerke, Vooruitgang zij ons streven, Kwadendamme. lste zijvogel: M, van Schaik, Ons Genoegen, Oudelande; 2de zijvogel: J. dë Beste. Edele! Handboog, Oudelande; le Hoofdkal: P. Boonman. Ja- coba v. Beieren, Goes en M. de Jonge, Willem Teil, Ovezande; 2e Hoofdkal: L. de Haas, Ba tavieren, Goes; lste kleine kal: C. de Jonge, Soranus, Hein- kenszarid. 2de kleine kal: P. Voet, Vooruitgang zij ons stre ven, Kwadendamme. De heer B. J. de Meij, hoofd der chr. school te Ritthem, heeft met begin Juli het on derwijs met pensioen verlaten. Na eerst 12 jaar te Seroosker- ke onderwijzer te zijn geweest, was hij sinds 1914 te Ritthem werkzaam. De heer C. Vos, hoofd der openbare school te Nieuwdorp, gem. 's Heer Arendskerke, heeft wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leef tijd ontslag aangevraagd tegen 1 September a.s. Het muziekgezelschap „Ons Genoegen" van Kapelle heeft Zaterdagavond een uitvoering gegeven op het dorpsplein te S chore. Deze uitvoering is bij het zeer talrijke publiek zeer in den smaak gevallen. Het was een gezellige avond. De gemeente Baarland heeft een nieuwe kleine motorbrand spuit ontvangen, tevens in com binatie met de gemeenten Hoe- dekenskerke en Oudelande. Voor bedienend personeel is een uitrusting van laarzen en overalls aanwezig. Zondagmorgen werden na den dienst in de Ned. Herv. kerk te Hoedekenskerke in hun kerkelijk ambt bevestigd de heeren L. de Bart als ouderling en A. Paauwe als diaken. Te Kruiningen vergaderde de pas opgerichte buurtvereen. „Bouwplan" tot vaststelling van een reglement. De voorz. deelde mede dat 41 leden zich opgaven en de vrijwillige bij dragen tot vorming van een begin-kas bedroegen 104 Als afgevaardigde naar het Hóofd- comité werd na eenige stem mingen gekozen de heer J. van Iwaarden. Met het lossen van buizen voor de N.V. WaterL Mij. Zuid- Beveland geraakte te Rilland de 49-jarige van Gies van Ber gen op Zoom onder een der buizen. Inwendig gewond werd hij naar het ziekenhuis te Ber gen op Zoom gebracht. In verband met het terug trekken van leden van het kiescollege voor het stemmen van leden voor den tijdelyken gemeenteraad te IJzeiuiijke zijn acht nieuwe leden door den Commissaris der Koningin in Zeeland benoemd. Nu is de lijst samengesteld als volgt: 1. J. I. de Bruijne, 2. W. J. Bruynooge, 3. R. Bun. 4. G. V. M. Doens, 5. V. Driessens, 6. F. J. Haart- sen, 7. J. B. Hamelink, 8. Ph. P. Haverbeke, 9. G. J. van Hootegem, 10. A. C. van der Horst, 11. P. J. F. van Hijfte, 12. C. L. van Kerkvoorde, 13. G. Meesen, 14. W. J. Neele, 15. J. P. van Oers, 16. C. Riemens, 17. C. M. Risseeuw. 18. J. C. A. P. C. Sturm, 19. L. A. Suur- mond, 20. P. Toumé en 21. Ph. de Witte. Zondagavond geeft de mu- ziekver. „Nut en Genoegen" van Waterlandkerkje haar eerste openluchtconcert na de bevrijding. Een dezer dagen vierde de heer Bram Kareis te Water landkerkje het feit dat hij vóór 25 jaar lid werd van

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1