Provinciale Zeeuwsche Courant sgmsta&sfê- S£ kH£rvem|.din|n DE KERK IN HET AFGELOOPEN HALF JAAR. StM£ng inn^; EfEl'aïneïringsSt^t SSiSK ,.nr,siT"MS 400 ARBEIDERS WERKEN AAN DE NOLLE. De gemalin van Koning Leopold. De gebeurtenissen in de eerste helft van 1945 zijn zoo| verbazingwekkend geweest, dat wij allen een oogenblik tijd moeten vinden om terug te zien. Hoe verging het de Kerk in deze 6 maanden? Boven de rivieren is de Kerk tot het uur der bevrij ding toe verzetshaard geble ven. De kloof tusschen het Christendom en de al kleiner en kleiner wordende wereld organisatie van het Derde Rijk is gebleven. Al waren de om standigheden voor voorgangers en gemeenteleden heel benau wend, zij ontvingen de geeste lijke energie om staande te blijven. In de kerkdiensten in de groote steden was het goed te merken, dat jongens en jonge mannen*op straat niet veiligI waren, maar de meisjes en vrouwen, die er wel waren, brachten gestencilde uittrek sels van de gehouden preek mee naar huis. In Rotterdam liepen de pre dikanten met een witten band met een kruis om den arm; deze beschermde hen tegen raz zia-agenten. Enkelen werden in sommige gevallen toch inge rekend, maar niet zoo lang vastgehouden. Het interkerkelijk contact is in dezen tijd niet weinig ver sterkt. Allerwege waren ge meenschappelijke gebedsdien sten. In Bloemendaal bereidde men nog vóór Mei een open- luchtdienst voor. In dien dienst, die kort na de capitulatie op Lindenheuvel doorging, beleden menschen van Hervormden, Roomschen en Gereformeerden huize samen de oude geloofs belijdenis. Uitstekend was de samen werking in het I. K. B. (z= Interkerkelijk Bureau). Dit I. K. B. heeft voor de voedselvoor ziening en de kinderuitzending in de hongerprovincies onge- loofelijke dingen gedaan en ver hinderd. dat de N.V.D. of een vervalscht Roode Kruis hun laatste propaganda-injecties kopden toedienen. Zoo heeft de Kerk de boeren bewogen om te leveren, en schippers om te va ren; zij heeft duizenden brood- en warme maaltijden kunnen aanrichten en lange rijen kin deren uit de groote steden langs I. K. B.-haltes naar| Friesland geleid. De Diaconie der Kerk werkte op volle toe ren! Dankbare ervaringen deed| het I. K. B. op. Ergens eindigde het zijn uitdeelingen en velen, die meermalen met een gevuld gevoel het I.K.B.-gebouw had den verlaten, spraken voor hetl laatst eenvoudige woorden van dank. Onder hen bevond zich een kleine schavuit, die nooit op het appèl ontbrak. Hij zou ook zijn weldoeners bedanken en origineele jongensstreek stapte op den secretaris toe met een handjevol cigaretten, die hij bij de bevrijders ge schooierd had. De bevrijding is overal jube lend gevierd. Eivol waren de kerken. Ik hoorde maar van één predikant, die op 6 Mei over ons gelukkig land zweeg. Hg wilde pas een bevrijdings- preek houden nè. een Synodaal schrijven daaromtrent Helaas zgn de laatste maan den nog heel wat kerken ver woest, de laatste week zelfs j nog 4 in de Bommelwaard zoo! maar opgeblazen: in Kerkdriel, Gameren, Nieuwaal en Zuili- chem. In zulke dorpen ziet [men, hoe deerniswekkend een| plaats is, waar alle huizen in tact zijn en het Godshuis ver woest is. Groote belangstelling is er in Rotterdam voor de lezingen van Ds. H. Knoop over zijn be levenissen in Dachau. Alsl volgeling van Prof. Schilder uitgestooten uit eigen kerk, jsprak hij in de Hervormde Ma- thenesserkerk en liet na af-l loop collecteeren voor den op bouw van de Groote- of St. Laurenskerk. Het Classicaal Bestuur van Harderwijk, 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Gquda heeft één of meer predi kanten provisioneel geschorscht, omdat zij in woord of daad de Nationaal-socialistische le vens- en wereldbeschouwing uitdroegen of anderszins faal den in hun houding tegenover I de bezettende macht. Een groot verlies leed de Ned. Hervormde Kerk door het| heengaan van 3 jonge Diena ren: Ds. C. J. Laarman, Haagsch jeugdpredikant, bi zonder gezien als leeraar aan het Chr. Gymnasium en dooi de maandelijksche jeugddien sten in de Willemskerk, slacht offer van het bombardement van 3 Maart. Dr. J. Koopmans, knap prediker en schrijver en Dr. J. A. Eykman, die als man van het A.M.V.J.-centrum nieuwe wegen zocht en wees; voor een levend contact tus-| schen Kerk en wereld. Dit opstel moge eindigen met een herinnering aan 2 goede afkondigingen van dit half jaar; een oproep tot het Ne- derlandsche volk en een be spreking van de vragen van ge zin, jeugd en opvoeding. De eerste eindigde aldus: De Geest van Jezus Christus leide ons volk voort op den weg tot waarachtige vernieuwing in ge. rechtigheid en vredë! W. H. B. De laatste dagen van dr. Colijn. genomen in de B de re woning te Ede men Nieuwe dacteuren van de e(Jn Leldsche Cour"»1 gehad, onderhoud met haar waarin zij onder.meer mts telde vanhetl zijn minister H. *-ouj" Gabel- eenzaam gelegen de°buitsche couranten.^ al combineerende en tussen* re|5l! beeldde vormen van den S«en'h;vanedaDgrtotdagn op d!r ?5?mn met ons land, was dl®p_J,Ar werd geteisterd, dat zoo zwaar itgesloten, Het* JL mevrouw Colijn dat vertelde me September| de spanning geworden, N'°op is September hebben, zoo', vertelde s,mtn OWzei nog: Zeg hem dahet kramp is. Het «"'Si'Varop ste woorden. Spoea woord overleed hg zond fenis te ïl^enmj^n^o^nlien oerbmd yrSe tSaïh ge- r'0^ouWhtCe°?nenhhelfinwdS Ss van°Ilmenau hebben aan- gejwden het te verzorgen. Gearresteerd. KTOh^up3H?S Te"' ^ZondagmiS^caharet resteerd toen zij wilden patrieerenden ons (HN.) binnenkomen. Vier kinderen gedood. bezweken. ^ldus (AA) burgsch Dagblad. Abonn.-pr.25 ct. p. w. ƒ3.20 p. kw. Adv pr 12 ct p mm., min. p. adv 2—, Bur. Vllssingen tel. 10. M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzcn Zaterdag 7 Juli 1945 188e Jaargang Nummer 75 Hoofdrcd. E. P. Zandtjk (met medew. van dr. W. H. BcekenkHinpl en dr P. J. Bouraan. Uitg. F. den Boer, Druk fa. F. v. rl. Velde H.M. DE KONINGIN BEZOEKT DEN HAAG. Vrijdag heeft de Haagsche bevolking op enorm geestdrif tige wijze H.M. de Koningin verwelkomd. Voor het Paleis aan het Noordeinde, waar de Kon. Mil. kapel het Wilhelmus deed hooren, werd H.M. de Ko ningin bloemen aangeboden door dochtertjes van enkele gevallenen. Voor de gevallenen werd een minuut stilte gehou den. Een ontroerend moment was het toen H.M. op het balkon van het Paleis verscheen en de kapel: „Dat 's Heeren zegen op U daal" inzette. Aan de tgejui- chingen scheen schier geen ein. de te komen. Des middags maakte H.M. de Koningin nog een rondrit door de stad. (H.N.) Staking op de Maurits geëindigd. De staking op de staatsmijn Maurits te Lutterade, die Dins dagmiddag was begonnen en die reeds Donderdag aan het verloopen was. is Vrijdag ge ëindigd. Het geheele personeel is weer normaal aan den ar beid gcfaan. NIEUWE LANDING BIJ BALIK PAPAN. In het geallieerde communi qué werd Vrijdag gemeld dat de olieraffinaderijen bij Balik Papan zijn bevrijd. Ook de stad is geheel veroverd. Er werd een nieuwe landing in dit ge bied uitgevoerd. Een plaats aan den Westelijken toegang van de haven werd hierbij bezet. Er worden nu posities aan den weg Balik PapanSamarinda ingenomen. Ten Noorden van Balik Papan trekken de Japan ners langzaam terug, alle olie installaties vernielend. Op 16 km. ten N.O. van Balik Papan is het vliegveld Mangar bezet. (H.N.) Kolen uit Duitschland. In E'ssen heeft een officier van Mil. Gezag besprekingen met geallieerde autoriteiten ge voerd, met als resultaat dat steenkolen uit Duitschland naar ons land zullen worden gezonden, (H.N.) Dezer dagen zijn via Ol- denzaal 23 Nederlandsche loco motieven gerepatrieerd. Ook keeren nog geregeld goederen wagons terug. (H.N.) Niet verantwoord. Wilde staking in de Rot- tefdamsche haven, talrijke wilde stakingen in Twente, staking in de mijn Mau rits, staking van kolenlos sers bij de PZEM te Vlis- singen. Het is nog verre van rustig in ons land. De stakers eischen loonsver- hooging. Misschien is die (zijn hun) eisch(en) ge rechtvaardigd. Zij wenschen betere ar beidsvoorwaarden. We zul len niet ontkennen, dat de omstandigheden waaronder vele arbeiders werken nog verbetering behoeven. De stakers eischen schoeisel en kleeding. We kunnen dit begrijpen. Ze vergeten evenwel dat iede re Nederlander gebrek aan schoenen en aan boven- en onderkleeding heeft. Mogen dit argumenten zijn om te staken? Wan neer het geheele volk ver stoken moet blijven van eerste levensbehoeften, om dat die er eenvoudig niet zijn, mag dan een bepaalde categorie dergelijke eischen stellen, dat zij bevoorrecht wordt Het is billijk, dat arbei ders die (bepaalden) zwa- ren arbeid verrichten, het eerst voor schoeisel en kleeding in aanmerking komen, omdat zij het drin gendst behoefte daaraan hebben. Maar daarom is het nog niet. verantwoord door sta king aan dergelijke eischen kracht bij te zetten. Voor al niet, wanneer daardoor de levensmiddelenvoorzie ning van het geheele volk, of de kolenproductie voor den komenden winter in gevaar worden gebracht. Waar moet het heen als de landarbeiders zouden staken omdat zij geen schoenen, geen kleeren of fietsbanden e.d. krijgen, als de dijkwerkers hun droog makingswerkzaamheden stopzetten, omdat zij geen klompen hebben Wat bereiken de stakers? Juist het tegendeel van hetgeenverlangd wordt. Als er geen kolen zijn draaien de fabrieken niet, is er geen voedsel, dan vermindert de arbeidspres tatie. Dit beteekent dat de zoo onmisbare goederen voor de verstrekking waai'- van gestaakt wordt, nog langer op zich zullen laten wachten. Heeft men eischen: goed. Maar zooals de minister president terecht opmerk te: komt er dan mee voor den dag. Doch niet eerst maar staken en dan met wenschen naar voren ko men. Bovendien: wat moet 'er terecht komen van den op bouw van ons vaderland, wanneer de arbeiders van, voor de herrijzenis van ons land van zoo groote betee- kenis zijnde bedrijven, het bijltje er zonder meer bij neerleggen. Er zijn echter ook fac toren, die er op wijzen, dat vele werkgevers den nieuwen tijd nog niet wil len begrijpen. Meer overleg dient plaats te hebben, waarbij de bonafide arbei der ten volle moet mede- spreken. Laten de werkge vers bedenken wat er he den ten dage van de arbei ders gevergd wordt. Men moet komen tot arbitrale uitspraken. Laat men deze dingen toch vooral niet bekgken uit het oogpunt van ego- istisch persoonlijk belang, doch iri het groote verband van den opbouw van ons land en volk. G. Nood-kinderuitzendingen. De regeering heeft de nood- kinderuitzendingen in handen gegeven van het Nationaal Co mité voor kinderuitzending 1945. 40 kinderen werden reeds naar Zwitserland gezonden Deze maand verwacht men nog een transport naar Engeland en een tweede naar Zwitser land. Onderhandelingen dien aangaande worden op het oogenblik met België, Frank rijk en Denemarken gevoerd. (H.N De minister-president is voornemens wekelijks, iederen Vrijdagavond van 99.15 voor de radio tot het Nederlandsche volk te spreken over vraag stukken van het regeeringsbe- leid en toelichtingen hierop. (Hjtf.) De Amerikaansche onder zeeër „Trigger" is over tijd enl moet als verloren worden be schouwd. Sedert het begin van den oorlog zijn 45 Amerikaan sche onderzeeërs verloren ge gaan. (AA) Tot Staatsbezit verklaart. In Drente zijn 1350 boer derijen die in N.S.B.-handen| waren, tot staatsbezit ver klaard en onder toezicht van bedrijfsleiders geplaatst, aldus meldt de „Heerenveensche Koerier". (AA) In Amsterdam zijn 500 leden van den Ned. Arbeids dienst die naar Duitschland waren gevoerd, teruggekeerd. 100 van hen werden vastge houden voor een nader onder zoek omtrent hun politieke be trouwbaarheid. (HN) - De vroegere landen Bran denburg, Mecklenburg en Sak-i sen, bezet door de Russen,' hebben een eigen regeering ontvangen. (H.N.) Britsche, Amerikaansche en*Franschc troepen zullen hun zones in Weenen bezetten. (AA) Engeland, de Ver. Staten en China hebben de voorloopi- ge Poolsche regeeringrte War schau erkend. (AA) Zooals bekend wordt er aan het gat bij de Nolle vanaf beide kanten gewerkt. Hiervan is de arbeid aan het dijkge- deelte aan de Dishoeksche zijde thans het belangrijkst. De dijk, die hier uitgroeit, moet met de hand worden ge maakt, omdat het door het ondiepe water niet mogelijk is hier zwaar materiaal te ge bruiken; ook is men aan die zijde met de werkzaamheden iets achter vergeleken bij den anderen kant, die reeds spoe dig over groot materiaal be schikte. Bovendien is de kop van den nieuwen dijk daar nu gevorderd tot bij een stroom- geul, waar thans heel \vat| stortsteen in verdwijnt. Deze week was er een van dood tij en dus voor de werk zaamheden zeer gunstig. Om dezen goeden tijd te benut ten heeft men aan dit dijk- gedeelte dan ook van 3 uur| 's ochtends tot 11 uur 's avonds in een 2-ploegen-stel- sel gewerkt. Dagen van 14 uur bij het| werken met een enkele ploeg zijn niet zeldzaam en er wor den heel wat overuren ge maakt, schafttijden zijn er niet en wanneer het werk dit eischt wordt Zaterdag en Zondag doorgewerkt. Over het algemeen wordt er onder de 400 arbeiders, af komstig uit Brabant, Koude-j kerke en Sliedrecht die thans bij de Nolle en de Koopmans haven werkzaam zijn, niet ge klaagd, hoewel er door som mige ploegen zeer zwaren en ook gevaarlijken arbeid ver richt. wordt. Voor deze ploe gen moet de 50 toeslag die zij op het eten ontvangen in de practijk komt het vaak op niet meer dan 30 neer dan ook onvoldoende wor den geacht. Het zou gqpd zijn wanneer 'de betreffende in stanties hierin met spoed een verbetering konden brengen. Voor den arbeid 's nachts is op dit dijkgedeelte ook de kostbare electrische installatie van 5200 ampère met schijn werpers in gebruik, die door het Engelsche leger beschik baar werd gesteld. Voorts be schikt men bij de Nolle o.m. over 4 draglines, aan iedere zgde 2 en een lange-arm- kraan. Binnenkort zal ook nog een profielzuiger worden aan gevoerd; deze zal als tweede op de zandplaten in de Schel de zand laden. Het grootste deel van dit zand gaat nu nogl naar Rammekens; dan zal' echter de Nolle ook beter voorzien kunnen worden. Van de zijde van de duinen zal de dijk nog 35 m. moeten vorderen. Dat dit vorderen zeer onregelmatig gaat, is be grijpelijk, soms wint men 4 per dag, soms bijna niets. Om bij vloed niet te ver spelen wat men zoo juist bij eb gewonnen heeft, wordt het toegevoegde deel telkens tijdelijk met rieten matten af gedekt. Van de Vlissingsche zijde wordt na het neerlaten der zinkstukken de dijk achter een kade van klei, die later met steen en vlechtwerk beschermd werd, opgespoten. Deze dijk wordt tegen verstuiving door den wind met klei afgedekt. In het algemeen gaat men met laag water vooruit en met hoog water omhoog, zoodat de werkzaamheden geen oogen blik onderbroken worden. Aan beide zijden zal men voortgaan tot er niets meer gewonnen wordt en dan met zinketukken, afgewisseld met stortsteen en zoo mogelijk la- en zand het sluitgat dichten. >at in Vlissingen met dichten gewacht zou worden op de andere gaten is onjuist. Wan neer de Nolle dicht zal zijn is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, mogelijk over een maand of twee. De eerste vijf vermoorde gijzelaars. In de bosschen bij Goirle (N. B.) op enkele honderden meters van de Belgische grens, zijn de lijken gevonden van de eerste gijzelaars, die op 15 Augustus 1942 vielen als slachtoffers van de Duitsche terreur. Onder hen bevonden' zich drie vooraan staande Rotterdammers, t.w. de heeren Willem Ruys, direc teur-generaal van den Rotter- damschen Lloyd, Chr. Benne-j kens, hoofdinspecteur van po litie en Mr. Rob-Baelde. De an dere slachtoffers waren. E. O G. Graaf van Limburg Stirum, uit Arnhem, en Baron Alex| Schimmelpenninck van der Oye uit Noordgouwe (Z.). Zooals men zich herinneren zal, was er op 7 Aug. 1942 een bom neergelegd op het spoor wegviaduct te Rotterdam terl hoogte van de Meent, welke bom ontijdig ontplofte. De uit werking was gering. Generaal Christiaansen meen de er echter een daad van ter reur in te moeten zien en hij stelde een termijn van zes da gen, binnen welke de dader zich moest melden; gebeurde dit niet. dan zou.een aantal gijze laars worden neergeschoten. In den avond van 14 Aug. werden de heeren Ruys en Bennekens, die in Haaren ver toefden naar St. Michielsgestel overgebracht, en evenals de andere drie uitgekozen slacht offers werden zij in een afzon derlijke kamer opgesloten, waar zij een afscheidsbrief mochten schrijven en geeste lijken bijstand ontvangen. In middels waren eenige hooge Duitsche officieren gearriveerd die van het komende gruwe lijke schouwspel getuigen wil den zijn. Kort daarop werden de gijzelaars geëxecuteerd. Maar niemand zou geweten hebben waar hun lijken ver borgen waren, indien niet een toevallige omstandigheid een Nederlandsche getuige in de buurt had gebracht van de plaats der executie. De jachtopziener van Hee renbeek hoorde het geluid van! Schieten. Hij liep in de richting van het geluid, maar hij stuit te toen op Duitsche auto's en hij werd teruggestuurd. Drie maanden lang werd het terrein angstvallig door de Duitschers bewaakt. Zoodra het toezicht verslap te, heeft de jachtopziener teza- mei met zijn patroon een on derzoek ingesteld. Bij het gra ven werd een kleedingstuk ont dekt, waarvan een gedeelte wasl afgesneden. Hierdoor had men de zekerheid, dat er menschen begraven lagen. Voorloopig werd het graf weer gesloten. Na de bevrijding heeft de jachtopziener opnieuw laten graven en in een twee meter diepen kuil vond men de vijf lijken en voorts evenveel palen met groote spijkers aan den achterkant, alsmede blinddoe ken en touwen. Men had over alles een laag kalk geworpen. De executie viel nu gemak kelijk genoeg te reconstru- eeren. De gijzelaars waren eerstaan den paal gebonden, daarna geblinddoekt en vervol gens doodgeschoten. De ontziel-! de lichamen heeft men daarna in de kuilen geworpen, waarna men alle sporen van deze mis daad heeft trachten uit te wis- schen. De Nieuwe Merwede is van heden af wederom opengesteld voor de binnenvaart. KORTE PREDIKATIE Mor (jen Zondag Heerlyle! De Zondag is de parel van de dagen. Het is de dag van zonneschijn en blijdschap, van wijding cn stichting, de dag van de ontmoeting tusschen God en mensch. En vanavond bereiden wij ons op deze viering voor. De Zaterdagavond heeft iels bekoorlijks. Men moge van Hol. land zeggen wat men wil, er\ zit iets verheffends in de rust van de Zaterdagavondstem ming zoowel- buiten op het dorpsplein als in het stadshuis. Het Avondgebed, de .Bid- stond of een halfuur van Lof verheffing op Zaterdagavond\ zijn gelukkig in de achter ons liggende oorlogsjaren in bree-| deren kring in eere gekomen. En deze gebruiken hangen na- \tuurlijk samen met onze be schouwing over en onze viering van den Zondag. Ja, de Zondag is in Holland nog in eere. De Zondag is voor ons allen de rustdag. De Zon dag is voor een heel groot deel van ons volk de dag van de Kerk. De Zondag is naar zijn diepsten zin de dag van God. Een vloedgolf van uitheem- sche leuzen heeft oyize lage landen de laatste jaren over stroomd. Door een uitgebreide en uitbundige propaganda heeft men geprobeerd ons voor een nieuwe levens- en wereld beschouwing in vervoering te brengen. Maar vasthoudend als het is heeft ons volk aan de be lijdenis van Gods boodschap vastgehouden, ook om den Zon dag hoog te houden. In elke worsteling om waarheid en recht en leven hebben wij ons te buigen voor Zijn allesbe- heerschend Woord. God zegt ook: Denk er aan. dat Mijn dag heilig is.' Morgen Zondag. Gélukkig Morgen spreekt God. Geluk kig. Morgen mogen wij luisteren. Gelukkig. Waar kan men beter toeven dan in des Heeren huis? B. VOOR ONZE GEDUPEERDE] LANDGENOOTEN. Ook Zeeland zal in de week van 915 Juli haar steentje kunnen bijdragen aan het velei werk wat de HARK ten bate van onze gedupeerde landgenoo- ten doet en nog gaarne zou willen blijven doen. De nood in Noord- en midden Limburg, Arnhem, de Betuwe, N.W. Brabant, W. Z. Vlaande ren en Walcheren, om slechts enkele te noemen, is nog zeer groot. Bovendien stroomen de krijgsgevangenen, arbeiders; uit Duitschland, gijzelaars, enz. ons land weer binnen en heb ben deze menschen vaak ge brek aan practisch alles. In iedere plaats zal nu door hetl plaatselijk HARK-comité een inzameling worden gehouden. Een ieder zal begrijpen, dat in de eerste plaats behoefte aan giften in natura. hoewel ook geld welkom is. Laten die genen, die zoo gelukkig waren niet getroffen te zijn, reeds nu hun gedachten eens laten gaan, wat zijn kunnen afstaan. Alles is welkom, kleeding, huishoudelijke artikelen, meu bilair. alles zal een goede be stemming krijgen. Misschien zullen de bewoners van een getroffen plaats of streek zich afvragen of bij hen nu nog iets weggehaald moet worden, maar bedenkt dan dat derge lijke getroffen gebieden wel offeren, maar méér terugkrij gen. Het is hier: allen voor allen. Zeeuwen, toont Uw alom be kende bereidheid tot helpen door de komende inzameling te doen slagen. PROVINCIENIEUWS Dienstregeling Spoorwegen gewijzigd. Met ingang van Maandag a.s. wordt in verband met het feit! dat de trein die tot dusver tot Eindhoven liep, tot Blerick zal doorrijden, ook een wijziging in de diensten op de Zeeuwsche iijn gebracht. De eerste trein om 5 u. uit Goes en waarop een bus uit Middelburg aansluiting geeft, rijdt in plaats van tot Eindho ven, tot Blerick. (Venlo). De trein die om 11.13 u. uit Vlissingen vertrekt, rrjdtl voortaan niet verder dan tot Goes. Om 13.47 u. gaat dan een trein van Vlissingen die totl Blerick loopt, vertrek Middel burg 14.05, Arnemuiden 14.15, Lewedorp 14.25. Arendskerke 14.34, Goes 14.48, Kap.-Bieze- linge 14.59, Kruiningen 15.14, Krabendijke 15.28, Rilland 15.38 u. Wat betreft de binnenko mende treinen zijn er de vol gende wijzigingen: De trein die om 16.32 te Vlissingen arri veerde en uit Bergen op Zoom kwam, begint van Goes af te loopen, vertrek 15.30. De trein Bergen op ZoomGoes vervalt dus. Verder komt er een trein om 13.17 u. uit Blerick aan. Hiervan zijn de vertrektijden uit Rilland 11.26, Krabbendijke 11.36, Kruiningen 11.50, Ka-| pelle-Biezel. 12.05, Goes 12.21, Arendsk. 12.31, Lewedorp 12.40, Arnemuiden 12.50, Mid- delb. 13.02. Stopt te Souburg, Vlissingen A. 13.17. De laatsten trein komt even eens van Blerick en wordt een uur vervroegd: vertrek Rilland 21.04, Krabbend. 21.14, Krui ningen 21.28, Biezel. 21.43, Goes aank. 21.52, Een bus" geeft dan nog verbinding naar Mid delburg. De overige uren van vertrek en aankomst op de Zeeuwsche lijn bleven ongewijzigd. De „News Chronicle" noemt een van de voornaamste oor zaken van de impopulariteit van koning Leopold diens tweede huwelijk tijdens de Duitsche bezetting. De Brus- selsche correspondent van het blad geeft het volgende beeld van Leopold's tweede gemalin: Mary Lilian Baels: Op 7 Dec. 1941 kwam het nieuws van het huwelijk van koning Leopold als een donder slag bij helderen hemel in be- zet-België. Aan de mededeeling werd toegevoegd, dat de nieu we gemalin van den koning af zag van den titel van konin gin, dat zij den titel zou voe ren van prinses van Réthy en dat haar nakomelingen geen recht van opvolging op den troon zouden doen gelden. Onder den naam van Graaf van Réthy nam de koning in 1939 deel aan een internationa len golfwedstrijd te Zoute, waarbij hij eenig succes boek te, Onder degenen, die naar! hem toesnelden, om hem geluk te wenschen met zijn spel, be hoorde mej. Baels, toen 26 jaar oud, een lang en slank meisje met een Griekschen neus en 'n hoog voorhoofd. De koning ontmoette haar verschillende keeren daarna en vroeg haar later om deel uit te maken van de koninklijk© hofhouding als gouvernante van zijn .drie! kinderen, prinses Josephine Charlotte. Prins Boudewijn en prins Albert. Haar vader was een zeer vooraanstaande figuur in Vlaanderen. Hij is minister geweest van landbouw en latei- minister van binnenlandsche zaken. Geboren te Oostende 65 jaar geleden, was hij bezitter van een zeer groot fortuin. Gedurende den laatsten oor log leefde Baels in Londen. In Engeland werd zijn dochter Li lian geboren. Toen de Duit schers voor de tweede maal België binnendrongen, gaf hij geen gevolg aan de bevelen, door, in tegenspraak met alle regelingen, met de vluchtelin gen mee te gaan. De koning ontsloeg hem onmiddelgk.! maar het ontslag kwam eerst na de bezetting van Brussel aldaar aan. Het dossier-Baels i verdween en tot nu toe is het mysterie nog niet opgehelderd. Baels verbleef gedurende den oorlog te Nice en toen hij eeni-j ge maanden geleden een be zoek bracht aan België moest hij verantwoording afleggen j over de manipulaties van een belangrijk houtconcern, waar van hij commissaris was en welk concern hout had gele verd voor den Atlanticwal. Baels kon zichzelf vrijpleiten met de verklaring, dat hij voor ongeveer 5 jaar van België was afgesneden geweest en ab soluut onkundig was van het geen gebeurd was. Leopold en zijn gemalin leefden geheel te ruggetrokken op het kasteel te Laeken tijdens de bezetting. Daar werd een zoon geboren, Alexander. De prinses van Ré thy stond op zeer goeden voet met prinses Josephine Chariot, te, maar zij verscheen nooit in het publiek als de gemalin van den koning. Zij heeft 3 zusters. Haar broer Walter was een cavalerie-officier, die in 1940 naar Portugal vluchtte en geer, gehoor gaf aan den oproep tot alle Belgen buiten het land, die door de Belgische regeering in Londen gedaan werd. (AA) TIJDELIJK VLJKGVELD bij arnemuiden. Een dezer dagen heeft MG., in overleg met den rijkswater- staat, opdracht den aanleg van een tgdelgK vliegveld bij Arnemuiden Met het werk is Dinsdag J.l. een be gin gemaakt. Het zou in on geveer 6 weken klaar moeten ZI^Voor het vliegveld wordt een groot braakliggend wet and ge bruikt in de buurt van den Kleverskerkschen weg. waarbij aanliggende perceelen getrok ken zullen worden. MiddelburgVlissingen. Voor het traject Middelburg Vlissingen van de Prov. Stoombootdiensten doet naast tie Rival" het motorschip ^Mari? dienst. De .,Valk<ims. se" waarvoor het m.s. -'Maria in de plaats komt zal als reser ve-schip op dit traject gehot denopV°eren "verzoek van.de Ra- den van Overleg te Vli^Lngen en Middelburg zgn d<K>r de directie van den Prov. Stoom- bootdienst nog enkele \vgzi gingen aangebracht m de af vaarten tusschen Middelburg Vlissingen v.v. Een groote ver betering mag wel worden, dat met ingang \an Maandag a.s. nog een boot om 10 uur 's avonds uit beide richtingen varen zal. Dinsdag j.l: had in Middel burg de eerste vergadering plaats van de afd. Middelburg van de Ned. Volksbeweging. Na een korte inleiding van den voorzitter, mr F. W. Adriaanse. gaf ir. M. de Vink een uitenzetting van het ont staan en streven van de Ned. Volksbeweging. waarin de Jong Ned. Beweging opge gaan is. Hedenmiddag om 4 uur zal een muzikale wandeling plaats vinden door Middelburg van de ver Excelsior en Achilles (signaal afd.». Op enkele pun ten zullen korte concerten gegeven worden en daarbij gecollecteerd worden voor „Walcheren moet droog! In het Schuttershof te Mid delburg had een gecombineer de vergadering plaats van de metaalbewerkersbonden, welke zeer druk bezocht was. Breed voerig werd verslag uitge bracht van de gehouden con ferenties inzake de loonacties, waarmede de aanwezigen hun in: cemming betuigden. Te Arnemuiden is weder on gericht een staatkundig Geref. kiesvereeniging met 4< leden. In het bestuur zijn gekozen de heeren J. J- v. Horssen. B. Mar -s Jzn., M. de Ridder, J. v. Belzen Dzn. en B. Margs Czn. oor de verkiezing van den tijdelijk en gemeenteraad te Arnemuiden is door de Staatk. Geref. kiesver. de volgende candidatenlgst ingediend: J. Ij van Horssen. B. Marijs 'Comz.. M. de Ridder J-Pziy. Joh. van Belzen Dzn., B. de Ridder J.Pzn., L. v. de Gruiter Kzn Een groep van ong. 35 Noord-Nederlandsche journa listen heeft, onder leiding van M. G., een excursie gemaakt naar eenige van de zwaarst getroffen gebieden in het Zui den Na Arnhem, de Betuwe en Noord-Limburg, werd Donder dag j 1. Walcheren bezocht. Na een feestelrjken koffiemaaltijd in het Schuttershof te Middel burg, waar ook de ontvangst plaats had namens den Mil. Comm. van Zeeland en van de zijde van den Dienst Droogma king Walcheren een overzicht van de overstrooming van Walcheren werd gegeven, be zocht het gezelschap terrapins Westkapelle. In het algemeen maakte de zakelijke en flinke houding van de inwoners van Walcheren en in het bijzonder van Westkapelle grooten indruk op deze Noord-Nederlandsche persmenschen, die in zoo goed als ongeschonden streken met stroomen van onbeduidende klachten verwelkomd waren. Onder den indruk van wat zij in Arnhem, Noord-Limburg en Walcheren gezien hebben, heb ben zij het plan opgevat, teza- men in de pers een hulp-cam- jpagne te beginnen in overleg met de autoriteiten. Een van hun eerste vragen betrof de houding van het vrouwelijk deel der bevolking ten opzichte van de geallieerde- bevrijders. Dit schijnt in het Noorden een niet gering pro bleem met zich mee t'e bren gen. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. kerk: Klevers- kerke: 2.30 ds. v. Voorst Va der. Middelburg: 6.30 Bidstond MHofpleinkerk). Oostkapelle: .10 en 7 ds. Don. Serooskerke; 10 ds. Visser, (H.Av.). Sou- 'burg: 10 ds. Spijkerboer, 10 kinderdienst. Arnemuiden: 10, 2 en 7 ds. Hooykaas. Dom burg: 1.30 ds. Reus, (dank- uur terugkeer arbeiders). Geref. kerk: Vlissingen: 9 en 2.30 ds. Smeenk. Evang. Luth. kerk: Middel burg: 7.30 av. ds. Nolte. Vlis singen: (gez. met Doopsgez. gem.) 10 ds. Nolte. Clir. Geref. kerk: Middel burg: 10 uur en 3 uur prof. Wisse. Vlissingen: 9.30 en 5 'leesd.. Wo. 7.30 ds. Zijderveld. Geref. gem.: Arnemuiden: 9.30, 2 en 6 leesd. Middelburg: 9.30, 2 en 6 leesd. Vlissingen: 30. 2.30 en 6.30 leesd. Geref. kerk in H. V.: Mid delburg: 9.30 dhr, Geursen. Leger des Heils": Middelburg: 10 en 7.30 maj. Kooistra. 4 lopenl. samenk. Dam. I Ver. Vrijz. Herv.: Vlissingen: (Luth. kerk) 3.30 ds. Hanne- rr~ Middelburg: (Doopsgez. ikerk) 10 ds. Hanneman. Waalsche gemeente: Middel burg: (Eng. kerk) 11 ds. Blommaert.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1