iProvinciale Zeeuwsche Courant Gereed om te beginnen Het te voeren beleid der nieuwe regeering. aan den opbouw van onze toekomst. H.M. de Koningin heeft gis teravond via den zender Her rijzend Nederland de volgende radiorede uitgesproken Het nieuwe bewind is thans gevormd, het eerste dat o} Vaderlandschen bouem is om staan na onze bevrijding en waarvan op 2 na alle leaen ae bezetting hebben meegemaakt. Wij staan nu als volk in zijn geheel klaar om te beginnen aan den opbouw van onze toe komst. Het visioen dat helden en heldinnen voor den geest stond van recht en vrijheid willen wij thans tot werkelijk heid maken nu het wachten voorbij is en tevens de alom gevoelde onzekerheid. Het oogenblik is aangebroken waarop vorm gegeven kan worden aan onze toekomst en ons democratisch beleid met vastberadenheid kan worden uitgestippeld, welk beleid U zoo straks in de regeerings- verklaring zal worden uiteen gezet. Ik wil U zeggen, dat tallooze moeilijkheden en be zwaren op onzen weg liggen. Naast de schaduwen kan ik echter Goddank op sterke lichtpunten wijzen: het ..feit dat wij in de donkere tgden dichter naar elkaar gegroeid zijn in onderling vertrou wen, naastenliefde en gemeen schapszin. Een onzer eerste plichten tegenover God en ons vader land bestaat daarin dat we het hoogste en beste wat in ons leven is, in dienst stellen van onze volksgemeenschap. We willen ons er toe zetten onszelf en onze kinderen gees telijk op te bouwen opdat wij als volk de moeilijkheden, wel ke wij op onzen weg zullen on dervinden, daardoor te boven komen. We willen trachten voortrekkers en baanbrekers te zijn voor den nieuwen tijd, die voor ons ligt. Een tekort aan sommige soorten van voedsel en grondstoffen en de gebrekkige mogelijkheden van vervoer zijn een ernstige be lemmering voor den opbouw van ons land. Gaarne doe ik een beroep op de vriendschap van onze bondgenooten om ons zooveel mogelijk tegemoet te komen. We zullen er naar streven dat de goederen, die in Duitschland worden aangetrof fen, zoo spoedig mogelijk aan Nederland worden teruggege ven. We zullen onze bondge nooten zooveel mogelijk ver goeden door hun steunpilaren te zijn in het nieuw ontstane Europa, en wanneer we ons land kunnen opbouwen, zullen wij toonen dat wij sterk zijn. Ik heb mij overtuigd van de verwoestingen en het gebrek, geleden in de meest geteister de streken. Ik doe een klem mend beroep op allen, die iets bezitten dat den bangen nood kan lenigen, door iets af te staan voor onze 2100 zwaar be proefde broeders en zusters. Velenhebben letterlijk aan alles gebrek, zelfs aan het al- lernoodigste. As we ons straks mogen verheugen over de be vrijding van onze Nederland- sche overzeesche gebieden on der den keerkring, zal op ons de plicht rusten het verwoeste koninkrijk op te bouwen. De taak, die ons wacht en de ver antwoordelijkheid zoowel ten opzichte van onze overzeesche gebieden als ons vaderland, zijn ontzaggelijk groot. Op dit historische oogenblik geldt voorzeker de spreuk: Nu of nooit. Wij aanvaarden met vertrou. wen die taak. Ons jongste ver leden heeft bewezen wat wij kunnen. Zij zal blijken niet te groot of te zwaar voor ons te zijn. God zal ons helpen. HERSTEL MOERDIJKRRUGGEN. Zooals gemeld, worden de twee Mcerdijkbruggen her steld. Rijkswaterstaat repa reert de verkeersbrug, de dienst van Weg en Werken van de Ned. Spoorwegen ver zorgt het herstel van de veel zwaarder beschadigde spoor brug. Van de 14 overspannin gen, 'waaruit de spoorbrug be staat, werden er zes volkomen vernield, bovendien nog twee pijlers en een landhoofd. Van de verkeersbrug, die uit tien even groote overspanningen was samengesteld werden er vier vernield, maar niet zoo, dat zij onherstelbaar zijn. Het herstel van de spoor brug zal veel meer tijd vor deren dai\ van de verkeers brug, daar een van de pneuma tisch' gefundeerde pijlers van de spoorbrug volkomen werd vernield. De dienst van Weg en Werken heeft thans een plan ontworpen, waardoor het mogelijk is geworden den Rijkswaterstaat bij het herstel van de verkeersbrug te as- sisteeren. Vier overspanningen va* de spoorbrug worden n.l. door een aarden dam vervan gen. De spoorwegen geven nu de vier vrijkomende overspan ningen in bruikleen voor de verkeersbrug, waardoor het in gebruikstellen van deze brug aanzienlijk veel eerder zal kun nen geschieden dan oerspron- kelijk werd verwacht, omdat men op deze wijze niet behoeft te wachten tot de vier verniel de overspanningen zgn her steld. De twee instanties hebben berekend, dat het tijdstip van gereedkoming van de vier ver vangende overspanningen van de verkeersbrug zal samenval len met dat van de herstelling van den onderbouw van de spoorbrug, zoodat dan de ge leende overspanningen weer te rug kunnen worden gebracht zonder dat de -werkzaamheden aan een van de beide bruggen vertraging ondervindt. Tenslotte kan nog worden medegedeeld, dat de huidige enkelsporige spoorbrug thans tevens in een dubbelsporige zal worden veranderd, hetgeen te zijner tijd de snelheid van de treinverbindingen tusschen Noord- en Zuid-Nederland zeel ten goede zal komen. (AA) De Necl. Spoorwegen. De Spoorwegen hopen dit jaar de belangrijkste verbin dingen in het Westen hersteld te hebben terwijl ook hard ge werkt wordt aan de verbindin gen tusschen de overige dee- len van Nederland. (H.N.) Repatrieering. Het hoofd van het bureau repatrieering krijgsgevangenen van het M. G. brengt ter ken nis, dat het ontvangstcentrum te Weert met ingang van 1 Juli a.s. zal wofrïen gesloten, Eventueel na 30 Juni terug- keerende Nederlandsche krijgs gevangenen worden gediri geerd naar het ontvangstcen trum Nederland Herrijst te Austerlitz bij Zeist. Rommel door Duitschen piloot gedood Een Duitsche kapitein heeft by zijn verhoor in Denemarken verklaard, dat veldmaarschalk Rommel op bevel van Hitier door 'n Duitschen jachtvlieger is beschoten en gedood. Hitler had het bevel gegeven, omdat Rommel zou hebben deelgeno men aan het complot tegen den Führer van 20 Juli. De Nazi's hebben steeds béweerd, dat Rommel werd gedood bij een geallieerden luchtaanval. (AA) In verband met den ver jaardag van Prins Bernhard zijn de postkantoren Vrg dag middag gesloten. RECHTSHERSTEL EN BEHEER Verordeningen van den Rijkscommissaris, krachtens welke natuurlijke personen of rechtspersonen tijdens de be zetting onder beheer zgn ge steld, worden ingevolge het Besluit Bezettingsmaatregelen geacht nimmer van kracht te zijn geweest of zijn bij de be vrijding buiten werking ge treden. Het beheer over deze per sonen is dus weggevallen en de oorspronkelijke eigenaar of be stuurder, deze laatste althans voor zoo ver niet ontslagen, is weer tot beheer gerechtigd. Hij is evenwel gehouden bij den plaatselijken Militairen Commissaris aangifte te doen van in de onderneming aange troffen vermogensbestanddee- len, welke niet tot het complex van zijn onder beheer geplaat ste onderneming behoorden. Dit laatste is van belang, aan gezien van den onderhavigen eigenaar resp. bestuurder, rnet toepassing van de-artt. 7 en 8 van het Besluit Vijandelijk vermogen te zijner tijd re kening en verantwoording zal worden gevraagd, opdat kan worden beoordeeld, of er ook vermogensbestanddeelen, die hem niet toekomen, in de on derneming zijn gevloeid. In de ondernemingen, die door, overigens onrechtmatige, vervreemding eigendom zijn geweest van den vijahd, kun nen de voormalige eigenaren of bestuurders niet zonder meer als zoodanig optreden. Belanghebbenden dienen bij de Adviescommissie Rechts herstel en Beheer van den Plaatselijk Militairen Commis saris, in afwachting van defi nitief rechtsherstel, een be hoorlijk gedocumenteerd re quest in te dienen, om een be. heerder of bestuurder van der gelijke ondernemingen te be noemen. Inlichtingen ter ver krijging van rechtsherstel hieronder ook begrepen even- tueele wederaanstelling van wederrechtelijk ontslagen be stuurders worden door het Secretariaat van de Advies commissie verstrekt. NIEUWE LANDINGEN DER GEALLIEERDEN. Radio Tokio meldt weer nieuwe landingen op eilanden bg Okinawa, terwijl er ook uit Japansche bron een bericht komt dat de géallieerde inva- sievloot naar het Noorden op- stoomt naar de Amani-eilan- den, 300 km. ten Z. van Kioes- joe. Op Borneo hebben de Australische troepen alle olie bronnen bg Broenei en Sera- wak in handen. Balik Papan werd ook weer gebombardered. Op Luzon werden de Japan ners weer verder samengedron gen. In China duurt de hevige strijd om Lioetsjau voort. Ee:. vliegveld ten Z. van de stad werd veroverd. Ook zouden nieuwe landin gen bij Balik Papan zijn uit gevoerd, meldt radio Tokio. Een ontploffing van mu nitie heeft plaats gevonden in de Frederik Hendrik kazerne te Vught, waar de Nederland sche troepen zijn gelegerd. Tot dusverre zijn er ongeveer hon derd gewonden, waaronder verscheidene zeer ernstige ge vallen. Tot heden bedroeg het aantal dooden twee. Ook de matereele schade is zeer groot Twee jeugdige agenten van politie, die hun opleiding in Schalkhaar hadden, zijn to* negen jaar gevangenisstraf veroordeeld, wegens diefstal van gummihakken en s:er- knoopen uit een door de bewo ners wegens evacuatie verla ten gebouw te Arnhem. (AA) Abonn. -pr. A '.pr. 12 ct p mm., min. p. adv Bur. vnsslngen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2175, Terneuzen £H; Donderdag 28 Juni 1945 188e Jaargang Nummer 67 HooiJred, IS. P. ZamnjK tmet medew. van dr. W. H. BeeKenKamt. en dr. P. J. Bouman. üitg. F. den Boer. Drult *a. F. v. d. Velde Ministers zaten in gevangenschap. In het nieuwe kabinet heb ben verschillende ministers zitting die onder de Duitsche bezetting reeds heel wat jaren tusschen de gevangenismuren of achter prikkeldraad hebben doorgebracht. Het langst wa ren opgesloten Prof. Logemann en Prof Lieftinck, die elk on geveer 4',jaar gevangen heb ben gezeten; dan volgt Ir. Rin gers met 3 jaar, de beide for mateurs prof. Schermerhorn en de heer Drees met resp. ll/2 en 1 jaar en tenslotte Mr. Van Royen met ongeveer jaar. Bij elkaar hebben de leden van het kabinet dus niet min der dan 15 jaar in gevangen schap doorgebracht. (AA) De ex-krygsgevangen officieren. In verband met de a.s. ver plichte melding van beroeps officieren wordt medegedeeld, dat de beroepsofficieren, die kortgeleden na de capitulatie van Duitschland uit krijgsge vangenschap zijn ontslagen, zich niet behoeven te melden op de aanmeldingsbureaux. De zilveren munten. De zilveren munten, welke de Nederlandsche regeering in Amerika heeft laten aanma ken. worden voorloopig niet in circulatie gebracht. De in Amerika vervaardigde mun ten zijn volkomen gelijk aan de vroegere, zoo meldt „Commen taar". Zuivering personeel semi- officieele instanties. Naar het M. G. mededeelt zijn thans de koninklijke be sluiten in werking getreden, waarbij bepaald wordt, dat ook het personeel van de semi-of- ficieele instanties, zooals wa terschappen, kamers van koop handel e.d. thans gezuiverd kunnen worden. Behalve sta king, schorsing en ontslag, zijn thans ook diverse andere straf fen, zooals berisping, terug zetting, inhouding salaris enz. mogelijk. Tenslotte is nog in gevoerd de mogelijkheid om een* ambtenaar of personeelslid eervol ontslag te geven met wachtgeld. (A.A.) HOOGWATER VLISSINGKN. Vrijdag 5.14 en 17.29, resp. 2.01 en 1.89 M. -f N.A.P. Prof. ir. W. Schermerhorn heeft gisteravond in een ra diorede het Nederlandsche volk een inzicht gegeven, zoo wel in de algemeene gedach te, die de beide formateurs hebben geleid, als wel zeer in het bijzonder omtrent het te voeren beleid. Spr. herdacht het werk van de geallieerde broeders, van hen, die het offer van hun leven brachten, en de tiendui zenden, die het herboren va derland niet zullen aanschou wen. Wij danken onze vrijheid aan de krachtsinspanning van de groote mogendheden. Vervolgens zette spr. uit een, dat het nu wel een ieder duidelijk is, dat het in 1940 een wijs besluit van de regee ring was haar zetel naar En geland te verplaatsen. Spr. zeide dat prof. Gerbrandy zich bereid verklaard heeft zijn volle ervaring ten dienste van het vaderland te blijven stel len. Spr. uitte ook waardeering voor het werk der andere mi nisters. Hierboven stond de draag ster van de Kroon. Het was een zegen voor ons volk, dat zij voorop gegaan is. Het nieuwe kabinet ziet als zijn eerste taak de algemeene oorlogsvoering tegen Japan en de bevrijding van Indië. Deze oorlog zal aan ons allen hooge eischen stellen. Spr. wees op het aandeel, dat Ne derland in den strijd tegen Japan reeds heeft gehad. Vervolgens kwam spr. tot het vraagstuk van de illegali teit. Bevorderd zal worden den illegalen invloed te doen ver schaffen langs nationalen weg. In de verzetswereld ligt een bij uitstek vruchtbare on derscheiding der geesten, om die menschen op die plaatsen te brengen, waar dit noodza kelijk is. Het buitenlandsch beleid. Het buitenlandsch beleid zal zijn gericht op een interna tionale samenwerking met al onze bondgenooten, herstel van het internationale han delsverkeer, en de voorlichting van en over Nederland. Dr. van Rooyen, minister zonder portefeuille, zal den minister van buitenlandsche zaken bij staan en bg diens afwezig heid vervangen Op elk gebied zullen wij strijden voor onze rechten en niet dulden dat daaraan te kort wordt gedaan ter- wille van Duitschland. Wij zullen schadevergoeding eischen en krachtig aan dringen op teruggave van gestolen goederen of ver vanging van goederen, die nie meer terug kunnen ko men. Omtrent de annexatie van Duitsch gebied wordt de door minister van Kleffens reeds geponeerde gedachte onder streept. De Krijgsmacht. Na de bezetting van Neder land heeft slechts een zeer klein gedeelte van ons leger den strijd kunnen voortzetten. Thans moet onze krijgsmacht opnieuw worden gevormd. Zij zal voorloopig alleen uit oorlogsvrijwilligers be staan en voor enkele cate gorieën zullen speciale krachten worden opgeroe pen, terwijl de dienstplicht evenwel niet terzijde wordt gesteld. In Nederland worden de Binr.—ïlandsche Strijdkrach ten, die onder leiding van Pr'is Bernhard stonden, omgevormd tot onderdeelen van het nieuwe leger. Een begin is gemaakt met de vorming van een officie ren- en onderofficierenkader. De krijgsgevangenen zullen na selectie opnieuw worden op geroepen en worden omge schoold. De strijd om Indië heeft den voorrang, doch ook aan de bezetting van Duitschland zullen wij meedoen. Ondanks het feit dat Nederland zwaar der getroffen werd dan vele andere landen, zullen wij onze legerorganisatie opnieuw op bouwen. Dit sluit ook in een verjonging van het leger. De goede illegale werkers zullen in het leger worden op genomen, terwijl de personen uit de Binnenlandsche Strijd krachten, die niet voor den militairen dienst in aanmer king kunnen of willen komen. een voor hen passende maatschappelijke positie zullen worden geplaatst. Tot welke sterkte onze Kon. Marine kan worden opgebouwd wordt bepaald door de moge lijkheid van de versterking van het materiaal en de aan wezige manschappen. De Kon. Marine leed ge durende den oorlog zware ver liezen en het overige perso neel, aangevuld met nieuwe manschappen zal een modern smaldeel vormen van kruisers, torpedojagers enz. Bovendien is in de V.S. een marine brigade in opleiding, teneinde voor den strijd tegen Japan te worden ingezet. Militair Gezag en bur gerlijk bestuur. Ten aanzien van het civiele beleid wees spr. op het orga- niseeren van bestuursinstan- ties om te komen tot herstel van normale gezagsverhou dingen. Het is gewenscht dat iedere burger gemakkelijk kan weten welke instantie over een bepaalde zaak kan beslis sen, en dat hem de zekerheid wordt gegeven dat er inder daad beslist wordt. Het is gewenscht dat er opheldering komt in de ver houding tusschen het Mili tair Gezag en het burger lek bestuur. Met alle waar deering voor hetgeen het M. G. heeft verricht, heeft dit toch de gezagsverhoudingen bemoeilijkt. De regeering besloot de werkzaamheden van het M.G. te doen be ëindigen, daar waar op goe de gronden verwacht kan worden dat het civiel be stuur zgn werkzaamheden kan overnemen. Uiterlijk Sept. moet het M.G. geli quideerd zijn, uitgezonderd in plaatsen waar het nood zakelijk en gewenscht wordt geacht dit voort te doen bestaan. In de tweede plaats is het gewenscht dat de democrati sche organen worden hersteld. Het optreden van plaatselijke colleges van advies belemmert het ontstaan van gezagsver houdingen. Bij de samenstel ling van colleges der Staten Generaal, Prov. Staten en ge meenteraden zal moeten wor den rekening gehouden met hen, die vóór 1940 een zetel hadden, alsmede met hen die tijdens de bezetting verant woordelijkheid hebben gedra gen. Ook de eersten hebben het vertrouwen niet verloren. Nood parlement. De technische voorbereidin gen voor een noodparlement, dat noodzakelijk geacht wordt, worden zoo spoedig mogelgk ter hand genomen. Dit nood parlement zal in functie blij ven, tot definitieve verkiezin gen zullen plaats vinden. Dit zal nog wel een jaar kunnen duren. Tenzij een conflict uit breekt. De regeering kan eer der beslissingen moeten nemen, waarvoor zij de uitspraak van het volk noodig acht. Een derde van de leden van de nationale adviescommissie tot het samenstellen van he noodparlement zal bestaan uit leden van de illegaliteit. Zuivering en berechting. Met het scheppen van de gewenschte en Kijue veuiou- uingen m de bestuursorganen nouut nauw samen ae zui vering van de ambtenaren en van hec bearijlsieven, als mede ae oereentmg van ïanu- verraders en coi^Dorateuis. iut zal voor afweramg een ze- aere termijn woraen gesteld. Met kraent aient te woraen opge'.reuen niet alleen tegen icuen van de in.ö.B., maar ook tegen hen, die zien op erger- .ijue wijze heoben verrgKt. Het is noodzakelijk dat deze in nevvaring worueu ges una en aat de goeaeren wauruieue zg zien veinjKC lieobtn, m besiag worden genomen. De eischen van de zuivering zulien scnerper gesteld moeten woraen naar geiang van een noogeren graad van verant- woorueigkheid en positie van aen amotenaar. Er moet een scherp onder- scneid gemaant woruen tus- icnen zuivering van degenen, the een onvauerlanascne hou ding heooen aangenomen oi uoor ongeschiktheia in gebre- ae bleven. door middel van tuchtrechte lijke maatregelen. Verwijde ring moet in hoofdzaak be perkt worden tot ernstige ge vallen. Maatregelen zullen worden genomen, dat winsten, verkre gen in samenwerking met den vyand, teniet zullen worden gedaan. De berechting van landverraders en N.S.B.'ers zal met .spoed ter hand worden genomen. De politie, vooral in de groo te steden, zal krachtig gezui verd worden, waarna het werk van den politieken opsporings dienst in handen van de politie zal worden gegeven. De Tribunaalbesluiten moe ten worden herzien. Meer vrij heid in de strijfmaat en meer rechtelijke beoordeeling zal daardocr mogelijk worden. Het persbesluit zal spoedig dienen te worden uitgevoerd. Zooveel mogelijk zal de illegale pers worden ingeschakeld. Nood der bevolking. In den eersten nood der be volking moet direct worden voorzien. Eerste vereischten i zijn voedsel, huisraad, kleeding en schoeisel. Dit moet eerst op gang worden gebracht. Daar voor moet er arbeid zijn. De arbeiders hebben echter klee ding, schoeisel enz. noodig. Dit zal ingevoerd moeten wor den. doch de schaarschte over de geheele wereld belemmert den invoer. Ieder zal zich wat moeten ontzeggen. Docr eigen inspan ning moet ons volk er weer bovenop komen. Iedereen zal een aandeel in de verarming moeten dragen, de rijksten het meest Onze arbeidskracht is het eenige wat ons nog gelaten is. Als we geen werkelijkheid ma ken met den arbeid, blijven wij een arm volk. Voor de geteisterde stre ken zal alles gedaan worden om het leven dragelijk te maken. Spr. hoopte dat de vrg willigeinzameling van huisraad zou slagen om an dere maatregelen te voorko men. Het mag niet voorko men, dat de eene burger geen stoel heeft om op te zitten, terwijl een ander over meubilair beschikt, dat hij slechts eenmaal per week, of in het geheel niet gebruikt. Saneering. Alle krachten moeten inge schakeld worden om tot net herstel van ons productie-ap paraat en zoo tot greotere welvaart te komen. Organisatorische en finan- cieele saneering is noodzake lijk. Herstel zal alleen doenlijk zijn door inschakeling van een economisch financieel plannen- bureau, waarvoor de richtlij nen door de regeering worden vastgesteld. Hiervoor zullen krachten uit bedrijfsleven en wetenschap worden ingescha keld. Naast dit ncodplan zal ook een herstelplan voor 1946 48 worden uitgewerkt. Herstel en productie. Herstel van het Ned. bedrijfs leven zal moeten worden ge zocht in verhooging van de productie, in 't bijzonder in industrieën, welke van primair belang zijn. Een regeling zal ontworpen worden voor de or ganisatie van het bedrijfsleven. De onderzoekingsarbeid zal bevorderd werden door verbe tering van het bestaande en het op de markt brengen van nieuwe producten. Dit is on misbaar, willen wij in de toe komst onze vooraanstaande plaats behouden. Nieuwe schepen. Binnenkort zal liegonnen worden met de uitvoering van het bouwen van nieuwe sche llen. zooveel mogelijk op Ne derlandsche werven. Voer het personeel van de Ned. koopvaardijvloot zal een nensioenregeling in het leven worden geroepen. ten wij zelf het werk voortzet ten. Alle krachten zullen moe ten worden aangesteld om de voedselvoorziening veilig te stellen, opdat do rantsoenen niet zullen moeten worden ver minderd. Maatregelen zullen worden getroffen om de binnenland sche inflatiepolitiek te voor komen. De zwarte markt zal fel bestreden worden, terwijl op het vermogen van hen, die tijdens den oorlog hiervan heb ben geprofiteerd, heffingen zullen worden gedaan. Sociale voorzieningen. Wat de sociale voorzienin gen betreft hieraan zal met kracht worden gewerkt, o.m door verbetering van de ouderdomszorg. Er moet ook een betere verhouding komen in de belooning, arbeidsvoor waarden moeten geregeld wor den, evenals de kwestie der wachtgelden. In de bedrijfsra- den zullen werkgevers en werknemers moeten samenwer ken. Er zullen ook onderne mersraden moeten worden ge vormd. Onderwijs. Het hooger, middelbaar en lager onderwijs dient een centrale plaats in te nemen, waardoor de volksopvoeding zal worden bevorderd. Er zal een algemeene reorganisatie van het onderwijs worden voor. bereid. Oud-minister Bolke- steijn is bereid hieraan mede te werken. Onder het ministerie openba re werken vallen rijkswater staat, Zuiderzeewerken, reor ganisatie wederopbouw, bouw nijverheid, enz. In het bijzon der zal zorg worden gedragen voor herstel van verkeerswe gen, droogmaking van onder water gezette gebieden, herstel van havens, en van zee- en waterwegen. Alles op alles zaï worden ge zet om Walcheren en de Wie- ringermeer voor de komende najaarsstormen droog te ma ken. Woningnood. De woningbouw zal ten sterkste worden bevorderd. De achterstand moet worden in gehaald. Dit kan alleen sla gen als op korten termijn ma terialen worden aangevoerd. We moeten het niet alleen ver wachten van het tempo, ook de levensbehoeften spelen hier een rol, kleeding, fietsbanden enz. voor de arbeiders. Een afzonderlijk ministerie is gevormd voor verkeer en energie, omvattende het mijn bedrijf, dat volledig genationa liseerd zal worden, spoorwegen, electriciteitsbedrijven, gasvoor- ziening, luchtvaart enz. Het zal een zware strijd zijn om Nederland de vooraanstaande plaats in de luchtvaart te doen behouden. Voorlichting. Voorts heeft spr. gewezen op de belangrijke taak van den regeeringsvoorlichtingsdienst, welke onder den minister-pre sident ressorteert. Het doel is den burgers in kennis te stellen van de moeilijk verkregen suc cessen en van de tegenslagen. Het vertrouwen wordt hier door gewekt. De regeerings voorlichtingsdienst moet oog en oor van de regeering zijn. Het gaat niet om beïnvloeding van het volk, doch om de be langstelling te verlevendigen. Teneinde de snelle behande ling van zaken te bevorderen zijn in het kabinet de voigende raden gevormd: raad van alge meene oorlogsvoering, raad van binnenlandsch estuur, raad van economische zaken, raad voor wederopbouw. Het doel in deze colleges groepen van vraagstukken snel tot oplossing le kunnen brengen. De minister besloot met medewerking te wagen van personen en commissies die de regeering in haar taak bij moe ten staan. Aan corruptie en kantje er af loopen zal een einde moeten komen. Het vaderland verwacht dat alle bureaucratie de deur uit gezet zal worden. Het is zoo moeilgk om men schen te vinden voor de zui veringscommissies, tribunalen enz. Toch roept ieder om zui vering. Daarom moet gij die daarvoor de aangewezen man is, zich daaraan niet onttrek ken. Spr. wees op de zware taak der regeering om alle krachten te binden tot herrijzing van het nationale bestaan van het volk. Het gaat om het nu of nooit, zooals H. M. zeide, het erop of er onder. Rekent gij op ons, wij re kenen op U. Ongunstige oogstvooruitzichten Vervolgens wees de minister op de moeilijkheden in den !and- en tuinbouw, de ongun stige oogs'tvooruitzichten en het gebrek aan arbeidskrach ten. Zoo spcedig mogelijk zal- het herstel van verwoeste en ,-eïnundeerde gebieden begin nen. De regeering rekent op aller medewerking, ook van 1e tuinders en landarbeiders. Zij zullen een belooning ont vangen. welke hun toekomt. I vDe voedselvoorziening baart Voorstellen zul.en ook wor- ,,ie zorgen. De ergste honger ien gedaan, waardoor het beJ is thans gestild met behulp drgfsleven wordt gezuiverd |van geallieerden. Straks moe- Maatregelen zijn getroffen omtrent «e Keuze van üiseip»i- na.re straffen, waardoor min der ontslag dient te vólgen. WAT DE OORLOG VERNIELDE. Volgens zeer voorloopige chattingen zijn sinds de asie in Nederland 100.000 wo ningen verwoest Voor de in vasie waren er reeds 50.000 verdwenen, mede door afbraak en ook door bombardementen. Voor Rotterdam bedroeg dit reeds 26 000. In Amsterdam heeft het publiek uit brand- stofnood ongeveer 1500 wonin- ;en gesloopt, in Den Haag ook ele hondei'den. Den Haag ver loor bovendien door bombarde menten circa 5000 woningen, Arnhem 10.000 en ook Venlo, VVest-Zeeuwsch-Vlaanderen, vValeheren, Nijmegen, Emdho- Den Bosch, de Betuwe, Rhenen, Wageningen en omge ving hebben sterk geleden. Van het aantal slachtoffers zijn al leen nog de cijfers van 1940 t.m. 1943 bekend en wel voor islitairen 2247 en burgers 971. (A.A) PKOVlNCIENItUWS Westkapelle Herrijst. Onder dezen naam werd j.l. Donderdag in een vergadering, waarop alle Westkappelaars genoodigd waren, een comité opgericht, ter behartiging van de Westkappelsche belangen. Nu qlle diensten zoo actief bezig zijn met te herbouwen wat door oorlogsgeweld te gronde ging, is er behoefte ge voeld aan een orgaan dat ad viezen kan verstrekken, dat namens de geheele bevolking van Westkapelle wenschen naar voren kan brengen en dat gelden tot steun van deze zoo zwaar getroffen gemeente kan inzamelen en beheeren. De opzet is om zoo nauw mogelijk samen te werken met het dagelijks bestuur der ge meente en andere instanties. Tot dagel. bestuur van het comité werden gekozen: Ds. VV. Reus. voorzitter; P. E. Fijn, secretaris; J. Ligthart Schenk, penningmeester. Aan dit bestuur werd een achttal leden toegevoegd. In de eerst gehouden verga dering van het comité werd besloten te trachten een zoo volledig mogelgk foto-archief van de gebeurtenissen te West kapelle samen te stellen. In de vergadering van het door den wnd. burgemeester van Goes benoemde kiescollege voer de benoeming van een tij- delijken gemeenteraad waren alle aanwezige leden het er over eens, dat men zich tot de Reget ing moet wenden met verzoek onder intrekking van het desbetreffende door de vo rige regeering uitgevaardigde Kon. besluit, over te gaan tot het zoo spoedig mogelijk doen plaats hebben van normale verkiezingen en af te zien van het vormen van tijdelijke ge meenteraden. Het wekelijksche Molenwa terconcert van het Middel- burgsche Muziekcorps te Mid delburg zal in verband met den verjaardag van Prins Bernhard plaats vinden op Vrijdag 29 Juni. Het pro gramma bevat o.m. een vier tal marschen. waarin vader- landsche liederen zijn verwerkt en een potpourri-fantasie over Nederlandsche liederen „Ne derland in lied en dans". Na het concert, dat om on geveer 9 uur afgeloopen zal zijn, heeft de Ver. „Uit het Volkvoor het /Volk" een mu zikale wandeling georgani seerd. De Katholieke Sportvereeni- ging „Walcheren" te Vlissin- jen bestond in December il. 10 jaar. In verband met de tijdsomstandigheden moest toen van een feestelijke herden king worden afgezien. Dezer dagen werd nu dit feit her dacht. Dinsdag werd in de Pioneerhall een receptie gehou den, waar de verschillende sportvereenigingen en -orga nisaties hun gelukwenschen kwamen aanbieden. Hierna was er voor leden en donateurs een dansavond. Gisteravond werd het feest voortgezet met een show van de „Contrasten" uit Middelburg, in de Luxor-bios- coop. Te Nieuw-Lekkerland (Z.H.) waar hij nog eenigen tijd burgemeester was, is de voormalige N.S.B.-burgemees. ter van Wolphaartsdijk, J. C. Koert, gearresteerd en te Coe- vorden M. C. van der Weelde, van St. Annaland. In het college ter benoe ming van de tijdelijke ge meenteraad te Krabbendijke zijn benoemd de heeren: P. Tramper, L. Th. Vogelaar, M. Meeuwsen, H. J. v. Harn, J. Baren. W. P. Gebraad. J. Nagelkerke, J. Benou, D. Wa verijn, O. Versprille, C. Nieu- wenhuize, L. Zuidweg, P. Huissen, P. Kuijt, L. Zuidweg, J. Melis, L. M. Karreman. G. J. Schuur. M. Griep, M. v. Weels, G. Kiser. Als eerste in de prov. Zee land zijn 400 Duitsche krijgs gevangenen te Sluiskil te werk gesteld bg de stikstof- fabriek van de Compagnie Needlandaise de L'Azote. De reëvacuatie op het eiland' Tliolen verloopt naar wensch. Reeds 7000 evacuees konden naar huis terugkeeren. Te Axel is opgericht eenver- seniging voor algemeen plaat selijk belang, die speciale aan dacht zal schenken aan mis standen die eventueel in de gemeente voorkomen en trach ten daarin verbetering te bren gen. Ook ernstige klachten om trent personen kunnen ter ken nis worden gebracht. De ver- eeniging houdt zich buiten alle partij-politiek. De verschillende bedrijven te Axel hebben het plan opgevat om met hun personeel onder ling voetbalwedstrijden te spe len ten bate van het Ned. Roo- de Kruis. Zondag werd te Axel de jaar- ergadering gehouden van de Voetbalvereen. Axel. Uit het jaarverslag bleek dat het ter rein dat geïnundeerd was, thans weer bespeelbaar is. Het financieel verslag bood een klein batig saldo. Momenteel telt de vereeniging 69 werken de leden, 11 junioren en 33 donateurs. ZON EN MAAN. De zon komt Vrijdag te 5 22 op en gaat te 21.24 onder. De maan te resp. 0.50 en 9.20. KfcKKNIhUWS Ds. J. J. Knap Czn. -|- In den ouderdom van 78 jaar is te Groningen overleden de lekende auteur ds. J. J. Knap Czn., em. predikant der Ned. Herv. Kerk. Ds. Knap heeft een zeer groot aantal stichtelijke wer ken, w.o. Bijbelsche dagboeken geschreven en was redacteur van den bekenden Chr. scheur kalender Maranathn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 3