Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche Courant De parachutes der victorie. Een oproep tot het Nederlandsche volk. De parachutes der victorie. Een oproep tot het Nederlandsche volk. Op den Zomerdijk, een stille landweg bij Spanbroek, 10 km. W. van Hoorn, wordt er druk gevlagmet para chutes. Geallieerde parachutes in alle kleuren, oranje, rood, wit en blauw. Zij zijn meer dan een sieraad, zij toonen wat hier in het diepst geheim is rrebeurd. Hier was een dei- belangrijkste afvverpterreinen van geallieerde wapens in W. Nederland. 21 maal is er bij nacht een Engelsch vliegtuig langs gestreken om telkens 6 ton wapens en munitie uit te werpen: 126.000 kg. aan stens, Winchesters, Brenngeweren, pantserafweermortieren en munitie is in de uitgestrekte weiden neergekomen en van daar vervoerd i: Amster dam enz. Alle bo-_.n in deze buurt gingen er des nachts met paard en wagen op uit om de wapens op te halen. Bij toer beurt brachten zij ze weg, verborgen onder hooi en stroo, onder aardappelen of in een melktank, zoo vertelt het Am- sterdamsche „Trouw". In dit verband zijn nog in teressant enkele mededeelin- gen die werden gedaan op een persconferentie van de afd. Den Haag van het Strijdend Gedeelte der N.B.S. Als bgv. Radio Oranje zei „Het circus komt in de stad" beteekende dit dat er 's nachts ergens m Nederland wapens werden af geworpen en als er bijgezegd Werd, dat het circus met 2 clowns in de stad zou komen, dat er dan een dubbele lading zou komen. Als de omroeper zei „De melk kookt over", wist de S.G.-man precies hoe laat de wapens zouden komen. Er kwamen trouwens ook op ahdere manieren bood schappen over.Nvant overal in het land zaten „operators", die tevoren met een complete zendinstallatie per parachute waren gearriveerd. Voor het afwernr van wapens was een groot aantal terreinen, waar van de plaats en de positie in Engeland precies bekend was en die allemaal een eigen naam hadden. Kreeg men nu de boodschap dat er 's nachts wapens zouden worden uitge worpen, dan trok een ploeg van 14 tot 18 man naar liet aangegeven terrein. Op het afgesproken uur werd het ter rein kenbaar gemaakt door een paar gekleurde lampen, terwijl met een witte lamp een bij het terrein behoorende letter werd geseind. Het vlieg tuig gooide dan 20 tot 30 paracnutes uit, die ieder een houder droegen, welke 175 kilo wapenen bevatte. Het waren geweren, stenguns, brenguns, bazooka's, handgra naten, enz. De bussen werden geleegd en weer volgestopt met het verpakkingsmateriaal parachutes; dan liet men zinken in een sloot of ka naal in de buurt. Er mochten imr. rs geen sporen achter, blijven. De laatste drie weken voor de capitulatie werd op deze manier voor ongeveer 120.00 aan parachutemate riaal vernietigd. Was dit gebeurd dan kwam de moeilijke kwestie van het vervoer der wapens. In de omgeving werden altijd een aantal paarden klaar gehou den die om eiligheidsrcdenen geen hoefijzers droegen. Per paar.; en wagen werde wapens vervoerd naar een schip, dat dan als groenten schip of iets dergelijks naar d stad vertrok. Een andere keer gebruikte men weer eens m eikkarren. (AA) Abonn.-pr.: 25 ct. p. J 3.20 p. kw Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2—. Bur. Vlit- ...a^u tel. 10. M'burg tel. 3öï- en 3511, Goes tel. 2475, Teraeuzen Maandag 28 Mei 1945 ISSe Jaargang Nummer 14 Hoofdred. E. P. ZandiJH (met red. medew. van dr. W. H. BeeRenRamp en dr. P. J. Bouman. ültg. P. B. den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde Jr KEIZEN NAAR WEST-NEDERLAND De Chef Staf van het Mi litair Gezag deelt mede: Dagelijks vervoegen zich bij het Militair Gezag een groot aantal burgers, die naar Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht willen reizen. Naar aanleiding hiervan maakt het Militair Gezag be kend, dat toegang tot het ge bied alleen is toegestaan in dien de SHAEF het geal lieerde hoofdkwartier van het geallieerde leger daarvoor toestemming geeft. Deze toe-, stemming wordt alleen gege ven, indien de betreffende per soon een opdracht heeft van een militaire instantie of van de regeering, of indien het een dringende economische aange legenheid betreft Hieronder is niet te verstaan het wederop- nemen van handelsbetrekkin gen e.d., doch wel de levering van onderdeelen van electri- sche centrales enz. Voor familie-omstandighe den, van welken aard ook, wordt geen toestemming ver leend. Wij hopen dat de tegen woordige toestand niet lang zal duren, doch men zal nog eenige weken geduld moeten hebben. De opbouw van het Nederlandsche leger. Mil. Gezag heeft van den minister van oorlog de mede- deeling ontvangen, dat de op bouw van het Ned. leger ten spoedigste ter hand wordt ge nomen om den strijd tegen Japan voort te zetten. Boven dien zal Nederland aan de be zetting van Duitschland deel nemen. Er zijn plannen in voorbereiding zoo spoedig mo gelijk ongeveer 200.000 man in de Nederlandsche strijdmacht op te nemen. Het is de be doeling vroegere officieren en res.-officieren te herscholen. Vrgwilligersbureaux zijn opge richt. Het aantal lichtingen dat voor den dienst zal worden opgeroepen, zal later vastge steld worden. C.P.N. KEERT NEET TERUG. De Commun. Partij Neder land zal niet meer terugkee- ren. In afwachting van de op richting van een nieuws Volks partij, organiseeren de commu nisten zich in een vereeniging van „Vrienden van de Waar heid". .(HN) Gisteren is in alle Ned. Her-, HET MARINEPERSONEEL IN ENGELAND. De marinevoorlichtingsdlenst deelt mede, dat marineperso neel, dat gedurende den oorlog buiten Nederland is geweest thans in Engeland ver toeft, zoodra de omstandig heden dit toelaten met verlof naar Nederland zal worden gestuurd alvorens dit perso neel naar het Verre Oosten zal worden uitgezonden. De hoofdofficier van adm. der 2e kl., vertegenwoordiger van den hoofdintendant der zeemacht, maakt bejeend, dat het postadres van marineper soneel buiten Nederland is: Netherlands Navy H.Q., 4 North Row, LondenW1. De afzender moet naam, voorlet ters, rang of stand en stam boeknummer van den geadres seerde alsmede eigen naam en adres op de post vermelden.' REPATRIEERING EN RE-EVACUATIE 300.000 Ned. dwangarbeiders en 10.000 krijgsgevangenen moeten nog uit Duitschland naar hun land worden terug gebracht. Bovendien zijn er in Nederland 400.000 geëvacueer- den, die naar him huis terug willen. Wij vernemen thans, dat van het begin van de vol gende maand af dagelijks 2000 personen per auto naar de plaats hunner inwoning, ook naar het Westen, zullen wor den teruggebracht, .(AA) vormde kerken in Nederland een „oproep tot het Nederland sche volk", uitgaande van den Urgentie-raad van de Alg. Sy node der Ned. Hcrv. kerk voor- elezen. De boodschap wijst er op, dat ons volk de vurig begeerde vrijheid eindelijk ontvahgen heeft. Het heeft God, den Heer der geschiedenis, daarvoor op recht gedankt. De bevrijding is duur betaald. Ons volk heeft thans de groote taak te toonen. dat wij de vrijheid waard zijn, dat leed en strijd ons hebben gelouterd en gestaald. De Christelijke kerk. haar deel der verantwoordelijkheid dragende, zal daarbij steeds wijzen op Jezus Christus, den waarachtigen Bevrijder der wereld en op Zijn reddende Boodschap. Daarom zegt zij tot het Ned. volk: bouw Uw sociale leven op den grondslag der christelgke gerechtigheid en der onderlinge verantwoor delijkheid. De kerk wil reeds nu zoo duidelijk en concreet mogelijk uitspieken, dat het Evangelie in dit uur van ons volksbestaan in het bijzonder tot radicale verandering dringt. In naam der gerechtigheid vraagt.zij van het volk, van de overheid en haar ambtenaren, dat de zwarte handel radicaal een einde hebbe, dat corrup tie worde gabannen en het ver trouwen in gezags- en contro le-organen worde hersteld. Te zamen in solidariteit zullen wij ons lot moeten dragen. Van heel het volk. van de overheid, werkgevers en be drijfsleiders vraagt de kerk, de uit het buitenland terug- keerende arbeiders zoo spoedig mogelijk in eigen-omgeving in het productieproces in te scha kelen en voorts krachtige maatregelen te nemen tegen alle oorlogswinst en vermo- gensaanwas tijdens en tenge volge van den oorlog. De kerk vraagt in 't bijzon der van werkgevers, kapitaal bezitters en arbeiders, dat zij niet zullen teiiigkeeren tot de schrijnende klassetegenstellin gen en feilen klassenstrijd van het verleden, maar alle krach ten zullen inspannen tot een rechtsorde van den arbeid, waarin de arbeider als verant woordelijk medewerker wordt erkend en zijn bestaanszeker heid is gewaarborgd. Van heel het volk vraagt zij dat in hech te eendracht en onbaatzuchti- gen gemeenschapszin niets worde nagelaten om den vloek en de schande der werkloos heid te voorkomen, en dat alle persoonlijke- en groepsbaat- zucht onvoorwaardelk wijke voor het welzgn van het ge heel. Wantrouwen, afgunst eu wrok behoort te worden uit geroeid, Elke sociale groep en ieder persoonlijk heeft eenvou dig te dienen, opdat ons volk naar vernieuw bestek herrijze. In den nood der huidige sa menleving getuigd de kerk van de profetische, apostolische liefde en verantwoordelijkheid, die Jezus Christus in de wereld ontstoken heeft en ontsteekt. Zijn geest leide ons volk voort op den weg tot waarachtige vernieuwing in gerechtigheid en vrede! TOKIO MET DEN GROND GELIJK GEMAAKT. Het afgeloopen weekeind s voor Japan wel het slecht ste van den oorlog. Tokio is practiseh met den grond gelijk gemaakt. De keizer is uit zijn paleis gebombardeerd en er dreigt een geallieerde invasie. Nadat 1000 Supervliegende forten binnen 48 uur 9000 ton brandbommen hebben neerge worpen, moet er niet veel meer van Tokio overeind staan. De uitgebreide branden in het cen trum van de stad werden door een stormwind van 100 km. per uur tot één vuurzee. Bij den laatsten aanval gingen 19 Supervliegende forten dooi den hevigen afweer verloren. Van de belangrijke gebouwen die werden gebombardeerd, worden genoemd het keizerlijk paleis en de ministeries van buitenl. zaken en Groot O. Azië. Ook de luchtaanvallen op Formosa, Kanton, Sjanghai, Sakasima-eilanden, enz. wer den voortgezet. In Birma wor den de Japanners ten W. van NIEUWE BONNEN VOOR WALCHEREN EN N- EN Z.-BEVELAND. Geldig tot 9 Juni. Aardappelen: A23 B23 C23 D23, E23 per bon 2 tg.; M 23 IV- kg. Geldig t.m. 2 Juni. Vleesch: A23A B23A C23A D23A E23A 125 gr.; M23A 100 gr. 125 gr. vleesch met been is 90 gr. vleesch in blik, is 125 gr. visch in blik. is 250 gr. groente en vleesch in blik (Stew), is 90 gr. bacon. Margarine: A23A B23A M23A „boter" 125 gr. 125 gr. mar garine is 100 gr. vet, t.m. 2 Juni. Boter: C23A, D23A E23A „bo ter" 125 gr. Geldig t.m. 2 Juni. Koffie A49 B49 C49 „Res." 100 gr. Zout; 156 Alg. 100 gr. Peulvruchten: 145 Aig. 250 gr. Suiker: 160 Alg. 500 gr. Jam; 151 Alg. 250 gr. Eng. Bloem: Aol B51 C51 Res." 210 gr.; D51 E51 „Res." 490 gr. Lucifers: 155 Alg. 2 doosjes. KLnderbiscuits; D49 E49 „Res." 150 gr. Vervangingsmid.152 Alg. 1 rts. Engelsclie Zeep: 154 Alg. c 225 gr. Geldig t.m. 7 Juli. Eierpoeder; A24B B24B C24B D24B E24B „Vleesch" 70 gr Verkrijgb. in pakjes van S rts. (5 ounces) of in losse verpakking. 1 rts. is 140 gr. Amer. spek: A23B B23B C23B D23B E23B „Vleesch" per bon 90 gr. !üe kinderen t.m. 3 jaarknjgen jin het vervolg steeds roombo ter. Ook vervangingsmiddelen zijn weer te krijgen, terwijl men in de 2e week der pen od e 100 gr. pudding of vermicelli tegemoet kan zien. REPARATIEBON SCHOENEN Als reparattebon voor schoe nen is aangewezen bon 148 Al gemeen, met een waarde van 25 gram materiaal. Voor re paraties in de maand Juni in te leveren voor 2 Juni a.s. bij een schoenenreparateuv naar keuze. Ook de reeds eerder aangewezen bon 107 Alg. kar: worden ingeleverd. Beide bon nen blijven echter geldig en kunnen ook later, met nieuv/e bonnen gecombineerd, worden ingeleverd. Natuurboter. De bonnen gemerkt C Boter dienen niet langer vooraf te worden ingeleverd. Van 28 Mei tot 2 Juni zullen de detaillisten een voorschot boter ontvan gen, zoodat de bonnen direct kunnen worden gehonoreerd. TOELICHTING. Het eierpoeder is een Ameri- kaansch product en een van de beste voedingsmiddelen, welke men wenschen kan, het is mits koel en droog bewaard, onbe perkt houdbaar en zeer ge makkelijk in het gebruik. Voorloopig Zal van dit artikel voor alle leeftijden één rants, d.i. 70 gr. per 14 dagen be schikbaar worden gesteld, het geen neerkomt op 3 eieren per persoon per week: een belang rijke vooruitgang. Daarnaast blijft het aard appelrantsoen ditmaal ver hoogd met 1 kg., terwijl ook weer een halve ontbijtkoek op het menu staat. Volgende week zal weer een geheel rant- den spoorweg RangoonMan-1 soen margarine worden ver- dalay opgeruimd. (BBC)!strekt. PROVINCIENlEUWS Eenige maanden terug was de algemeene opinie in Zee land. dat deze provincie ten achter werd gesteld met het overige bevrijde Nederlandsche gebied beneden de rivieren. In het midden latende of deze opinie juist was, brengt de Inspecteur voor de distributie in de provincie Zeeland thans nadrukkelijk onder de aan dacht van het publiek en de taillisten. dat thans Zeeland in een bevoorrechte positie is, met dien verstande, dat Zee land als verafgelegen gebied het eerste wordt bevoorraad. Het is zoodoende zeer wel mo gelijk. dat er distributiegoede ren in Zeeland aanwezig zijn, waarvoor niet onmiddellijk een bon kan worden bekend ge maakt. Dit is geen laksheid van de autoriteiten, doch uit- sluiend een wachten op de be voorrading van de andere ge bieden. Wij zijn thans als vige Nederlanders allen gelijk en moeten ons ook als zoodanig gedragen. Een ieder wordt daarom dringend verzocht niet onrustig te worden, indien de bekendmaking van een bon eens wat langer uitblijft dan men wel zou wenschen. Vrijdag j.l is een tweede colonne van de„Zeeuwsche hulp voor boven de Rivieren'", be staande uit 23 auto's met 150 ton voedsel naar Amsterdam vertrokken. Het is de bedoe ling. dat Dinsdag a.s. een der de, van ongeveer 50 auto's ver trekt. Hiervoor stelde Noord- Beveland reed£ beschikbaar 10 a 12.000 witte brooden. 10.000 kg. witte bloem, 3500 kg. peul vruchten, 1200 eieren en boter, tezamen 30.000 kg. voedsel. In: Zuid-Beveland is de campagne hiervoor nog in vollen gang. Indien mogelijk zullen er elke week 2 colonnes van Zeeland Op den Zomerdijk, een stille landweg bij Spanbroek. 10 km. W. van Hoorn wordt er Sevla£met para chutes. Geallieerde parachutes m alle kleuren, oranje, rood, wit en blauw. Zij zgn meer ?en sieraad, zij toonen wat hier in het diepst geheim is febeurd. Hier was een der belangrijkste afwerpterreinen van geallieerde wapens in W. Nederland. 21 maal is »r bij nacht een Engelsch vliegtui: langs gestreken om telkens i ton wapens en munitie uit te werpen: 126.000 kg. aan stens, Winchesters, Brenngeweren, pantserafweermortieren en munitie is in de uitgestr <ekte weiden neergekomen en van daar vervoerd naar Amster dam enz. Alle boeren in deze buurt gingen er des nachts met paard en wagen op uit om de wapens op te halen. Bij toer beurt brachten zij ze wee verborgen onder hooi en stroo' onder aardappelen of in een melktank, zoo vertelt het Am- sterdamsche „Trouw". In dit verband zijn nog in teressant enkele mededeelin- gen die werden gedaan op een persconferentie Van de afd Den Haag van het Strijdend Gedeelte der N.B.S. Als bijv Radio Oranje zei .Het circus komt in de stad" beteekende dit dat er 's nachts ergens in Nederland wapens werden af geworpen en als er bijgezegd werd, dat het circus met 2 clowns in de stad zou komen, dat er dan een dubbele lading zoukomen. Als de omroeper zei „De melk kookt over", wist de S.G. precies hoe laat de wapens zouden komen. Er kwamen trouwens ook op andere manieren bood schappen over, want overal in het land zaten „operators", die tevoren met een complete zendinstallatie per parachute waren, gearriveerd. Voor het af wem p van wapens was een groot aantal terreinen, waar van de plaats en de positie in Engeland precies bekend was en die allemaal een eigen naam hadden. Kreeg men nu een boodschap dat er 's nachts wapens zouden worden uitge worpen, dan trok een ploeg van 14 tot 18 man naar het aangegeven terrein. Op het afgesproken uur werd het ter rein kenbaar gemaakt door een paar gekleurde lampen, terwijl met een witte lamp een bij Let terrein behoorende letter werd geseind. Het vlieg tuig gooide dan 20 tot 30 parachutes uit, die ieder een houder droegen, welke 175 kilo wapenen bevatte. Het waren geweren, stenguns, brenguns, bazooka's, handgra naten, enz. De bussen werden geleegd en weer volgestopt met het verpakkingsmateriaal en c parachutes; dan liet men ze zinken in een sloot of ka naal in de buurt. Er mochten imir. rs geen sporen achter blijven. De laatste drie weken voor de capitulatie werd op deze manier voor ongeveer 120.00,. aan parachutemate riaal vernietigd. Was dit gebeurd dan kwam de moeilijke kwestie van het vervoer der wapens. In de omgeving werden altijd een aantal paarden klaar gehou den, die om eiligheidsredenen geen hoefijzers droegen. Per paar.", en wagen werden de wapens vervoerd naar een schip, dat dan als groenten- schip of iets dergelijks naar dc slad vertrok. Een andere keer gebruikte men weer een melkkan-en. (AA) REIZEN NAAR WEST-NEDERLAND De Chef Staf van het Mi litair Gezag deelt mede: Dagelijks vervoegen zich bij het Militair Gezag een groot aantal burgers, die naar Noord-Holland Zuid-Holland of Utrecht willen reizen. Naar aanleiding hiervan maakt het Militair Gezag be kend, dat toegang tot het ge bied alleen is toege'staan in dien de SHAEF het geal lieerde hoofdkwartier van het geallieerde leger daarvoor toestemming geeft. Deze toe stemming wordt alleen gege ven, indien de betreffende per soon een opdracht heeft van een militaire instantie of van de regeering, of indien het een dringende economische aange legenheid betreft. Hieronder ia niet te verstaan'het wederop- nemen van handelsbetrekkin gen e.d., doch wel de levering van onderdeelen van electri- sche centrales enz. Voor familie-omstandighe den, van welken aard ook wordt geen toestemming ver leend. Wij hopen dat de tegen woordige toestand niet lang zal duren, doch men zal nog eenige weken geduld moeten hebben. Abonn.-pr.: 25 ct. p vs. ƒ3.20 p. Kw Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2- Bur. Vl.ao..,öen teL 10, M'burg tel 35?' en 3511, Goes tel. 2175, Terneozer Maandag 28 Mei 1945 Hoofdred. E. P ZandUk (met red. medew. van dr. W. H. BeeKenkamp en dr. P. J. Bouman. Uitg. F. B. 188e Jaargang Nummer 44 den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde Jr C.P.N. KEERT NIET TERUG. De Commun. Partij Neder land zal niet meer terugkee- ren. In afwachting van de op richting van een nieuws Volks party, organiseeren de commu nisten zich in een vereeniging van „Vrienden van de AVaar- e^"» (HN)jden teruggebracht. De opbouw van het Nederlandsche leger. Mil. Gezag heeft van den minister van oorlog de mede- deeling ontvangen, dat de op. bouw van het Ned. leger ten spoedigste ter hand wordt ge nomen om den strijd tegen Japan voort te zetten. Boven dien zal Nederland aan de be zetting van Duitschland deel nemen. Er zijn plannen In voorbereiding zoo spoedig mo- ;elyk ongeveer 200.000 man In Ie Nederlandsche strydm acht op te nemen. Het Is de be doeling vroegere officieren en res.-officleren te herscholen. Vrywilligersbureaux zgn opge richt. Het aantal lichtingen dat voor den dienst zal worden opgeroepen, zal later vastge steld worden. HET MARINEPERSONEEL IN ENGELAND. De marinevoorlichtingsdienst deelt mede, dat marineperso neel, dat gedurende den oorlog buiten Nederland is geweest en thans in Engeland ver toeft, zoodra de omstandig heden dit toelaten met verlof naar Nederland zal worden gestuurd alvorens dit perso neel naar het Verre Oosten zal worden uitgezonden. De hoofdofficier van adm. der 2e kl., vertegenwoordiger van den hoofdintendant dei- zeemacht, maakt bekend, dat het postadres van marineper soneel buiten Nederland is: Netherlands Navy H.Q., 4 North Row. LondenW 1. De afzender moet naam, voorlet ters, rang of stand en stam boeknummer van den geadres seerde alsmede eigen naam en adres op d$ post vermelden. REPATRIEERING EN RE-EVACUATIE 300.000 Ned. dwangarbeiders i 10.000 krygsgevangenen moeten nog uit Duitschland naar hun land worden terug gebracht. Bovendien zgn er in Nederland 400.000 geëvacueer- den, die naar hun huis terug willen. Wij vernemen thans, dat van het begin van de vol gende maand af dagelijks 2000 personen per auto naar de plaats hunner iwoning, ook naar het Westen, zullen wor- Gisteren is in alle Ned. Her vormde kerken in Nederland een „oproep tot het Nederland sche volk", uitgaande van den Urgentie-raad van de Alg. Sy node der Ned. Herv. kerk voor gelezen. De boodschap wijst er op, dat ons volk de vurig begeerde vryheid eindelijk ontvangen heeft. Het heeft God, den Heer der geschiedenis, daarvoor op recht geclankt. De bevrijding is duur betaald. Ons volk heeft thans de groote taak te toonen, dat wy de vrijheid waard zyn, dat leed en strijd ons hebben elouterd en gestaald. De Christelyke kerk, haar deel der verantwoordelykheid dragende, zal daarbij steeds wijzen op Jezus Christus, den waarachtigen Bevrijder der wereld en op Zgn reddende Boodschap. Daarom zegt tot het Ned, volk: bouw Uw sociale leven op den grondslag der christelijke gerechtigheid en der onderlinge verantwoor delijkheid. De kerk wil reeds nu zoo duidelijk en concreet mogelijk uitspreken, dat het Evangelie in dit uur van ons volksbestaan in het bijzonder tot radicale verandering dringt. In naam der gerechtigheid vraagt zy van het volk, van de overheid en haar ambtenaren, dat de zwarte handel radicaal een einde hebbe dat corrup tie worde gebannen en het ver trouwen in gezags. en contró- le-organen worde hersteld. Te zamen in solidariteit zullen wij ons lot moeten dragen. Van heel het volk, van' de overheid, werkgevers en be drijfsleiders vraagt de kerk, de uit het buitenland terug- keerende arbeiders zoo spoedig mogelijk in eigen omgeving in het productieproces in te scha kelen en voorts krachtige maatregelen te nemen tegen alle oorlogs winst en vermo- gensaanwas tgdens en tenge volge van den oorlog. De kerk vraagt in 't bijzon der van werkgevers, kapitaal bezitters en arbeiders, dat zij niet zullen terugkeeren tot dè schrynende klassetegenstellin- ?en en feilen klassenstrijd van iet verleden, maar alle krach- .(AA) I ten zullen inspannen tot een rechtsorde van den arbeid, waarin de arbeider als verant woordelijk medewerker wordt erkend en zgn bestaanszeker heid is gewaarborgd. Van heel het volk vraagt zij dat in hech te eendracht en onbaatzuchti- gen gemeenschapszin niets worde nagelaten om den vloek en de schande der werkloos heid te voorkomen, en dat alle persoonlijke- en groepsbaat- zucht onvoorwaardelk wijke voor het welzgn van het ge heel. Wantrouwen, afgunst en wrok behoortte worden uit geroeid. Elke sociale groep en ieder persoonlyk heeft eenvou dig te dienen, opdat ons volk naar verniewd bestek herrijze. In den nood der huidige sa menleving getuigd de kerk van de profetische apostolische liefde en verantwoordelijkheid, die Jezus Christus in de wereld ontstoken heeft en ontsteekt. Zyn geest leide ons volk voort op den weg tot waarachtige vernieuwing in gerechtigheid en vrede! TOKIO MET DEN GROND GELIJK GEMAAKT. Het afgeloopen weekeind is voor Japan wel het slecht ste van den oorlog. Tokio is practiseh met den grond geljjk gemaakt. De keizer is uit zyn paleis gebombardeerd en et dreigt e«n geallieerde invasie. Nadat 1000 Supervliegende forten binnen 48 uur 9000 ton brandbommen hebben neerge worpen, moet er niet veel meer van Tokio overeind staan. De uitgebreide branden in het cen trum van de stad werden door een stormwind van 100 km. per uur tot één vuurzee. Bij den laatsten aanval gingen 19 Supervliegende forten door den hevigen afweer verloren. Van de belangrijke gebouwen die werden gebombardeerd, worden genoemd het keizerlijk jaleis en de ministeries van mitenl. zaken en Groot O. Azië. Ook de luchtaanvallen op Formosa, Kanton, Sjanghai, Sakasima-eilanden, enz. wer den voortgezet. In Birma wor den de Japanners ten W. van den spoorweg RangoonMan- dalay opgeruimd. (BBC) NIEUWE BONNEN VOOR WALCHEREN EN N.- EN Z.-BEVELAND. Geldig tot 9 Juni. Aardappelen: A23 B23 C23 D23, E23 per bon 2 kg.; M 23 1^2 kg. Geldig un. 2 Juni. Vleesch: A23A B23A C23A D23A E23A 125 gr.; M23A 100 gr. 125 gr. vleesch met been is 90 gr. vleesch in blik, is 125 gr. visch in blik. is 250 gr. groente en vleesch in blik (Stew), is 90 gr. bacon. Margarine: A23A B23A M23A „boter" 125 gr. 125 gr. mar garine is 100 gr. vet, t.rn. 2 Juni. Boter: C23A, D23A E23A „bo ter" 125 gr. Geldig t.m. f Juni. Koffie A49 B49 C49 „Res.' 100 gr. Zout: 156 Alg. 100 gr. Peulvruchten: 145 Alg. 250 gr. Suiker: 160 Alg. 500 gr. Tam: 151 Alg. 250 gr. Eng. Bloem: A51 B51 C51 „Res." 210 gr.; D51 E51 „Res." 490 gr. Lucifers: 155 Alg. 2 doosjes. Kin,ierbiscuits: D49 E49 „Res." 150 gr. Vervangingsmid.: 152 Alg. rts. Engelsche zeep: 154 Alg. ca. 225 gr. Geldig t.m. 7 Juli. Eierpoeder: A24B B24B C24B D24B E24B „Vleesch" 70 gr. Verkrijgb. in pakjes van 2 rts. (5 ounces) of in losse verpakking. 1 rts. is 140 Amer. spek: A23B B23B C23B D23B E23B „Vleesch" per bon 90 gr. Natuurboter. De bonnen gemerkt C Boter dienen niet langer vooraf te worden ingeleverd. Van 28 Mei tot 2 Juni zullen de detaillisten een voorschot boter ontvan gen, zoodat de bonnen direct kunnen worden gehonoreerd. VOOR NOORD-BE VEL A ND. Natuurboter: Op de bonnen aangewezen voor margarine, moeten de inwoners van N.. Beveland natuurboter betrek ken. TOELICHTING. Het eierpoeder is een Ameri- kaansch product en een van de beste voedingsmiddelen, welke men wenschen kan, het is mits koel en droog bewaard, onbe perkt houdbaar en zeer ge makkelijk in het gebruik. Voorloopig zal van dit artikel voor alle leeftijden één rants, d.i 70 gr. per 14 dagen be schikbaar worden gesteld, het geen neerkomt op 3 eieren per persoon per week: een belang- ryke vooruitgang. Daarnaast blllft het aard appelrantsoen ditmaal ver- hoogd met 1 kg„ terwijl ook weer een halve ontbgtkoek op het menu staat. Volgende week zal weer een geheel rant soen margarine worden ver strekt. De kinderen t.m. 3 jaar krijgen in het vervolg steeds roombo ter. Ook vervangingsmiddelen zgn weer te krijgen, terwijl men in de 2e week der periode 100 gr. pudding of vermicelli tegemoet kan zien. REPARATTEBON SCHOENEN Als reparatiebon voor schoe nen is aangewezen bon 148 Al gemeen, met een waarde van 25 gram materiaal Voor re paraties in de maand Juni in te leveren voor 2 Juni a.s. bg een schoenenreparateur naar keuze. Ook de reeds eerder aangewezen bon 101 Alg. kan worden ingeleverd. Beide bon nen blg'ven echter geldig en kunnen ook later met nieuwe bonnen gecombineerd, worden ingeleverd. PROVINCIENlEUWS Eenige maanden terug was de algemeene opinie in Zee land, dat deze provincie ten achter werd gesteld met het overige bevrgde Nederlandsche gebied beneden de rivieren. In het midden latende of deze opinie juist was. brengt de Inspecteur voor de distributie in de provincie Zeeland thans nadrukkelijk onder de aan dacht van het publiek en de taillisten, dat thans Zeeland in een bevoorrechte positie is, met dien verstande, dat Zee land als verafgelegen gebied het eerste wordt bevoorraad. Het is zoodoende zeer wel mo gelijk, dat er distributiegoede ren in Zeeland aanwezig zijn. waarvoor niet onmiddellijk een bon kan worden bekend ge maakt. Dit is geen laksheid van de autoriteiten, doch uit- sluiend een wachten op de be voorrading van de andere ge bieden. Wij zgn thans als vrije Nederlanders alïen gelijk en moeten ons ook als zoodanig gedragen. Een ieder wordt daarom dringend verzocht niet onrustig te worden, indien de bekendmaking van een bon eens wat langer uitblijft dan men wel zou wenschen. Vrijdag j.l is een tweede colonne van de „Zeeuwsche hulp voor boven de Rivieren", be staande uit 23 auto's met 150 ton voedsel naar Amsterdam vertrokken. Het is de bedoe- ling, dat Dinsdag a.s. een der de, van ongeveer 50 auto's ver trekt. Hiervoor stelde Noord- Beveland reeds beschikbaar 30 h 12.000 vutte brooden, 10.000 kg. vitte bloem, 3500 kg. peul-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1