Proviiüiale ZgguwscIib Courant Provinciale Zeeuwsche Courant DE Z.L.M. HERLEEFD. DE Z.L.M. HERLEEFD. haar De Z.L.M. hervat werkzaamheden Zoo werd hel beknopt hel lx lent i mg iad gegeven. Toch verdient lit feit een wel wat uitvoerige* bericht. Im mers, Zeeland, is bij uitstek een landbouwend gewest en onze courant wil de geheele provincie bestijken en dus bij zonder aandacit wijden aan den belangrijkiten tak van haar welvaart, Industrie heb ben wij niet veel. De Kon. Mij. „De ^oiieldv-" en de „Vitrite Works", de houthandels Bor- sius van der Leye en Alberts, van 'Melle in 3reskens, de fa briek de Monlcatino in Sluis kil, de P.Z.E.M., wij willen niemand te kort doen, maar die weinige zijn onze voor naamste niet landbouw-bedrij- vcn. En ook die vinden belang rijke afnemers onder de land de- f "e bevolking. Visschers en ambtenaren zijn betrekke, kjk talrij.„ maar van hen zijn weer allen, als waterstaats- en polderambteuaren toch ook u er in het algemeen gespro ken, een deel van het land bouwapparaat. ïL t overwegen de, meest tot de welvaart bijdragende, het onmisbaarste deel der bevolking, onmisbaar ook voor het overig Neder land, zijn onze Zeeuwsche Landbouwers. Ook technisch staan zij hoog en land- en tuinbouw, veeteelt en zuivelconsulen-eni leeraren van landbouw-cursussen doen, wat zij kunnen om die vak technische bekwaamheid op steeds hocger niveau te bren gen. De coöperatieve gedachte, belichaamd in boerenleenban ken, inkoop- en veilingcoöpera ties leeft onder onze landbou wers en droeg tot hun en dus tot ons aller welvaart bij. Toch heerschte onder hen ook veel versplintering, splijting door interessen, die eigenlijk buiten het landbouwgebied lig gen, en zulke versplintering wreekt zich dcJor een vermin dering van kracht. Een Zeeuwsche Commissie, waarin voormannen uit de oude standsorganisaties, heb ben een rapport samengesteld omtrent een toekomstige sa menwerking op landbouw-or- ganisatoriseh gebied. Dit rap port wordt zeer binnenkort gepubliceerd. De leidende landbouwkundigen elders ir ons land van verscheiden rich ting kwamen, met het oog op deze samenwerking, tot voor stellen die practisch met de Zeeuwsche overeenstemmen. Het is dus wel zeer waar schijnlijk dat we overal in ons land op landbouW-organisato- risch gebied tot grootere een dracht zullen komen. Deze is ge] op de groote vraagstuk ken waarvoor de toekomst de landbouwwereld tselt, onont beerlijk. Het is ons bekend dat het herstel van de Z.L.M., behalve het ongedaan maken van een onrechtmatig bezettingsbesluit allereerst bedoelt de samen werking op landbouw-organi- satorisch gebied in den geest van het bedoelde rapport mee te helpen verwezenlijken. Wannec het mocht geluk ken, met eerbiediging van ieders speciale confessioneele b. angen, de landbouwers sa men te brengen in een li chaam, dat als overkoepeling van alle bijzondere vereenigin- gen kan dienen, dan kunnen, we niet anders dan den land-"1 bouwers en indirect alle Zeeu wen geluk wenschen HoofarM. E. p. ZanaOÜ «A dr. W. H. Beekentainp Abonn.-pr.25 ct. '1 ^^vPf Adv.pr. 12 ct m V?„rs' 2,el; MAANDAG 14 MEI1945 meapw. vua ui. -- I en dr. P. J. Bouman. Uitg, zkj Cea Boer. Druk Ia. F. v. d. IN itofERDAM- 4mstprt]ati!h«etl Donderdag offlciMl 2? bevrijding gevierd me een ?°te bijenkomst. op den «w>eenige dagen tevoren 7 Duitschers op weer- (en ni»-werden li perso nen «?ort en S3 gewond. De- ze e-fSrtenis wierp een scha duw o*r de feestviering. De nieuw hurgemeestr, mr. de Boer hield een toespraak. Mi- rii2r-president ^erhrandy woïle de feestelijkheden bij. mtterdam maakt een treu- KOODRANTSOEN. K mdnrk. Men ziet hoopen Het broodrantsoen zal op negen dat niet kon 2400 gram per week worden v;d n Weggevoerd. In de gehandhaafd (H.N.j gj ^elli was het den PRINSES JULIANA uenschén, dielangs den ^veg BEZOEKT HET LOO. ^tonden geschaard, moeilijk OOllLOG TEGEN JAPAN 000 Geallieerde vliegtuigen, r' waren opgestegen van vliegtuigmoederschepen hebben doelen in Kioesjoe aangeval- 16 Ten W. van Ohinawa is op een eiland een nieuwe landing ui voerd. Op Tarakan werden nieuwe Ivorderingen gemaakt. Austra lische troepen voerden op een n' uw punt op Nieuw Guinea landingen uit. Reeds werd Wewak veroverd. (ü.c.i-..» HIMMLER GEVANGEN Er gaan geruchten, dat Prinses Juliana heeft vori ge week een onverwacht be zoek aan het Loo gebraclt meldt het V.V. Eenigen tijtt later arriveerde ook Priffl Bernhard. De Prinses bezicl- tigde het Loo, waar men drub bezig was den boel schoon t< maken. De Prinses ontvius verscheidene bezoekers. E«n groot aantal kinderen met a- lerlei versierde wagentjes m fietsen defileerde voor de Prifl- ses. De Duitschers in ons land Over enkele dagen zal bet 25ste Duitsche leger ons land verlaten. Bij Hilversum hebben zich 7000 parachutisten over gegeven. (H.N.) Scbeveningen één groote vesting. Het zal zeer de vraag zfin of het mogelijk zal zijn Scbe veningen ooit weer in zijn ouden luister als badplaats terug te brengen. De zwaarste betonnen muren zijn door de Duitschers dwars door de straten gebouwd. De groote hotels zijn leeggeplunderd. Het strand ligt bezaaid met ver dedigingswerken. Wanneer men deze sleutelstelling van den Atlanticwal wil opruimen, zal het grootste deel van Scfce- veningen vernield worden. Een Duitscher verklaarde, dat de ze kustplaats nog alleen te behouden is, als een morni ment van den bezettingstijd. .(H.N.) /aan te zien, dat zij honger nadden beleden. Maar in Rot terdam was dat wel 't geval. In de k. - straten, die achtei de hoofdstraten lagen, waren veel menschen die te zwak waren om de soldaten te veruelko- men. De armen verzamelen aardappelschillen, kinderen viagen om voedsel aan. sol daten. Onmiddelrjke hulp zal noodig zijn, wil de tevrtjdmg niet op een catastrofe uitloo pen. De menschen zlJn z)vak en kunnen niet vlug werken. j_,en groot aantal onderge doken joden is te Amsterdam voor den dag gekomen. Men schat dat zich thans ui .Am sterdam ongeveer 10.000 joden bevinden. Voorts wordt gemeld, dat het N.V.V. haar gebouwen weer heeft betrokken. Zij wa ren "-or de nazi's gecon- fiskeerd. Volgens H.N. zijn ïn Am- sterd£n 10.000 mensehen van den honger omgekomen, het meerendeel ln September en °Tel3Dên Haag is de RWder zaal onbeschadigd, meldt A-A. Het Binnenhof iB ontruimd. De evacuatie van de Duitsche diensten is begonnen. De barn caden worden opgeruimd. Tegenstand gebroken. Te Moskou is meegedeeld, dat de tegenstand in Litauen en Tsjecho Slowakije ge broken-. öuikbooten geven zich over, Een groot aantal Duitsche duikboot en heeft te kennen ge geven, dat zij zich willen over geven. Vele duikbooten bevin den zich midden op den Atlan- tischen Oceaan of brj de Kust van New Foundland. Tot nu toe zijn meer dan 10 duikboo ten in Engelsche havens bin- nengeloopen, 1 in Gibraltar en 2 in Canadeesche havens. De geallieerden hebben meege deeld, dat iedere duikboot die niet de zwarte vlag voert en zich niet wil overgeven in den grond moet worden geboord. De laatste schanddaad. De laatste schanddaad van het Duitsche Derde Rijk, is een bombardement geweest op The- resienstadt, waar een concen tratiekamp gevestigd is,waax veel Joden zrjn oP&?b°rf®n* De Joden, die in het zicht van de bevrijding waren, werden zoodoende nog net voor de be vrijding vermoord. Er waren duizenden dooden. In het kamp bevonden zich 850 Nederlan ders die om gezondheidsre denen zoo spoedig mogelijk naar Nederland moeten terug- keeren. (B.b.l.j DANKDIENSTEN IN ENGELAND. In het Britsche gemeenebest zijn gisteren overal dankdien sten gehouden De Engelsche koninklijke familie woonde in de St Pauls Kathedraal den dienst bij, waar de aartsbis schop van Canterbury sprak. Tegenwoordig waren ook Chru- chiil, Prinses Juliana en Prins Bernhard, de Kpningen van Noorwegen, Griekenland en Joego Slavië, de president van Polen en minister-president Uil' gaan j'.ciuuuvw., - Himmler door het 21ste Brit sche leger van Montgomery, in Noord-Duit schland is ge vangen genomen. (B.B.C.) Nazi-partij ontbonden. De geallieerden hebben den Duitschers gelast binnen een bepaalden tijd binnen te blij ven. Ook is hen verboden de grens te overschrijden. Voorts is het Duitsche ministerie van propaganda en de nazi-party ontbonden en onwettig v®r- klaard. (B.B.C.) POSTVERKEER. Het interlocal.® particuliere postverkeer is thans uitge breid met Nijmegen en omstre ken en Oss mot omstreken. Het buitenlandsch postver keer heeft een belangrijke uit breiding ondergaan. Brief kaarten en brieven t.m. 20 gr. kunnen thans verzonden wor den naar Ned kolomen en be zittingen, Ver. Staten en be zittingen, Gr. Bnttennie en N.-Ierland, de Britsche Domi nions, Mandaatgebieden er bezittingen. Frankrijk en kol en bezitt.. België en kol. en bezitt., (alles met uitzondering van door den vijand bezette gebieden) Luxemburg, geall. strijdkrachten in bovenge noemde landen of gebruikma kende van codeadres. Alleen briefkaarten, met uitzonde ring van prentbriefkaarten, kunnen worden gezonden naar alle overige niet vijandelijke landen en gebieden. De blieven en briefkaarten mogen bevatten mededeelin- gen van strikt persoonlijken aard, van zakelrjken aard, be perkt tot bevestigen van fei- en en uitwisseling van inlich tingen. Voorloopig zrin alleen de Nederlandsche. Fransche, Engelsche en Duitsche taal toegelaten. .Bevrijd. De opperbevelhebber van Ie- ger en vloot, generaal Winkel man en de commandant van het veldleger, luitenant-gene raal baron van Voorst u>t Voorst, zijn na 5 jaar m NIEUWE BONNEN Geldig Lm. 19 Mei 1945. Aardappelen: A21, B21, C21, D21, E21 2 kg. per bon, M21 1% kg. per bon. Vleesch: A21A, B21A, C21A, D21A E21A. M21A per bon 100 CT.f A2iB. B21B, C21B, D21B. E21B per bon 00 gr. 125 gr. vleescn m. been is 90 gr. vleesch in blik, is 125 gr. visch in blik, is 250 gr. Ï3S? isn T1. Ataptae: A21A, B21A. M21A, boter p. bon 125 gi.. 125 gr. margarine is ïou Natuurboter: C21A, ^1A, E21A boter per bon ïzo gr. Geldig t.m. 26 Mei. Koffie: A46, B46 en C46 Res. 100 gr. Zout: 142 Alg. 100 gr Peulvruchten: 141 Alg. 2o0 gr. Suiker: 143 Alg. 500 gr. Chocolade: C47 en D4< Hes. 2 tabl., B47 Res. 1 tabl. 1 rts. is 2 tabl. (ca. 56 gr. per tablet). Jam: 144 Alg. 2o0 gr. Eng. bloem: A48 en B48 Res. C48 *Res. 210 gr.; D48 en E4S Res. 490 gr. Lucifers: 146 Alg. 2 doosjes. Kinderbiscuits: D46 en E4b Res. 150 gr. Vervangingsm.: 14» Alg. 1 rts. Toiletzeep: E47 Res. 50 gr. Amer. spek: A22B B22B C22B D22B en E22B Vleesch. iB J3. C.Ge rbrandy. v uoiöL, krijgsgevangenschap te hebben vertoefd, door de Russen be vrijd en door de Amerikanen! naar Nederland teruggebracht,! toelichting. Kinderbiscuits en toiletzeep. De bonnen D46, E46 en E47 resp. aangewezen voor kinder- b.scuits en toüetzeep, moeten vóór 19 Mei bü den kruidenier worden ingeleverd. De detail list dient deze bonnen van 21 t.m. 26 Mei bij den distri- butiedienst in te leveren. De inlevering behoeft niet m tientallen te geschieden. Amerikaanscü spek. De bon nen aangewezen voor Am. spek moeten op 16, 17, 18 en 19 Mei worden ingeleverd bq de slagers en bij die zuivel bedrijven die door het R.C.V. als „speciaalbedrijven" zijn er kend. Inlevering bij den dis- tributiedienst van 22 tm. 2b Mei. De bonnen zullen worden gewaardeerd op 1% rts. Res tantbonnen kunnen een volgen den keer worden ingeleverd. Natuurboter. De bonnen C21A moeten vooraf bij den handelaar worden ingeleverd. De handelaar kan zich met deze bonnen rechtstreeks bij den grossier bevoorraden. Aflevering van gort gries eii kindermeel. Van 14 t.m. lp Mei mogen b0Ven5tolJ?o„neó tikelen waanoor de B40 en C40 Res. en D381 cn E38 Res. vooraf werden inge leverd, worden afgeleverd. Aardappelen. Het rantsoen, aardappelen ïs iets hooger. BONA ANiyiJZING KOOKDOELECsDEN. Voor vaste brandstoffen ot petroleum naar keuze. Het Centr. Distributiekan- toor v. h. bevrijd Ned. gebied te Vught maakt bekend, dat voor 6 Mei tot 1 Juni bon KF 30 van de oude brandstoffen- kaart U 405 geldig Is ver klaard voor het beM'ken van één eenheid brandstoffen voor kookdoeleinden. pafr er door de verbeterde petroleumposllie belangrijke hoevMlheden zon vrijgekomen voor het \eistiek- ken van petroleum ten behoe ve van kookdoeleinden, wordt het publiek dat petroleum wenscht te ontvangen in de gelegenheid gesteldreeds met in aar0, van 1 Mei 1945 tot uiferhjk 19 Mei 1945 den thans geldig yer|llaV^e°rt u KF 30 van de kookkaart U 405 bij den plaatselijken dis- tributiedienst om te wisselen teo-en 14 rantsoenbonnen pe- troleum a 2 liter per bon- Alle gezinshoofden, die m het bezit zijn gesteld van êen zg- Nood-brandstoffenkaart "voor kookdoeleinden. hetzij voor de a.s zomerperiode, hetzij voor de afgeloopen maanden moe ten deze kaart geheel, behou dens de hiervan ofncieel gel dig verklaarde bonnen, by den distributiedienst omwisselen tegen 14 rantsoenbonnen pe troleum a 2 liter per bon of voor een eenheid vaste branu- stoffen. Ook deze omwisse ling moet uiterlijk 19 Mei by den distributiedienst hebben plaats gehad. De omruiling van brandstoffenbonnen tegen, petroleumbonnen zal niet on beperkt kunnen geschieden. Voor iederen distributiekling is een maximum vastgesteld, doch vrijwel een ieder zal kunne-. geholpen worden. Hoofden van gezinnen, cue door oorlogsgeweld, evacuatie, brand- of waterschade tenge volge van oorlogshandelingen hun brandstoffenkaart U 405 hebben verloren, alsmede ztj, die zich vestigen in panden, waarin geen gaaaarssluiting aanwezig is, noch op eleetrici- teit kan worden gekookt, die nen zich eveneens vóór 12 Mei a.s. te wenden tot de plaatselijke distributiediensten. Nadrukkelijk wordt medege deeld, dat op den geldig ver klaarden bon KF 30 voor 6 Mei geen brandstoffen worden afgeleverd. f I aen aigemeene vergadering De Z.L.M. hervat haar werkzaamheden. Zoo werd heel beknopt het bc 'ent i ns jad gegeven. Toch vel-dient dit feit een wel wat uitvoeriger bericht. Im mers, Zeeland is bij uitstek een landbouwend gewest onze courant wil de geheele provincie bestrijken en dus bij zonder aandacht wijden aan den belangrijksten tak van haar welvaart. Industrie heb ben wij liet veel. De Kon. Mij. „De -oiBld." en de ..Vitrite Works", de houthandels Bor- sius van der Leye en Alberts, van Melli in Brèskens, de fa briek de Monkcatino in Sluis kil, de EZ.E.M., wij willen niemand te kort doen, maar .die weinge zijn onze voor- .naamste net landbouw-bedrij- .ycn. En ok die vinden belang rijke afntne-s onder de land- bsj.. c ebevolking. Visschers en ambtaaren zjjn betrekke lijk talrijk maar van hen zijn .weer aller als waterstaats- én .polderamtenaren toch ook i ar in et algemeen gespro ken, een leel van het land- bouwappaiat. H overwegen de, mist tot de welvaart bgdragc.idi het onmisbaarste xleel der Bvolking, onmisbaar ook voor iet overig Neder land, zijn onze Zeeuwsche Landbouwts. Ook tecWsch staan zij hoog en land- enjuinbouw, veèteelt- t - zuivelcojulen.on, leeraren van landbow-cursussen doen, wat zij kulien om die vak technische bekwaamheid op steeds hocgr niveau te bren gén. De coöiratieve gedachte, belichaamd in boerenleenban- ken, inkoop-in veilingcoöpera- tiés leeft oier onze landbou risch gebied tot grootere een dracht zullen komen. Deze is ge' op de groote vraagstuk- ken v^aaivoor de toekomst de landbouwwereld tselt, onont- beerlgk. Het Ls ons bekend dat hei herstel van de Z.L.M., behalve het ongedaan' maken van een onrechtmatig bezettingsbesluit, allereerst bedoelt de samen werking op landbouw-organi- satorisch gebied in den geest van het bedoeiae rapport mee te helpen verwezenlijken. Wannec het mocht geluk ken, xnet eerbiediging van ieders speciale confessioneele b angen, de landbouwers sa men te brengen in een li chaam, dat als overkoepeling van alle bijzondere vereenigin- gen kan dienen, dan kunnen we niet anders dan den land bouwers en indirect alle Zeeu wen geluk wenschen. Abonn.-pr.: 25 ct. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 cl p nun.,-min p. adv j 2 Bur. XFlissingen tel. 10. M'burg tel! 2521 cn 3511. Goes tel. 2475,Terneuzen MAANDAG 14 ME11945 Hootdred. E. P. ZandUSc (met red. meJvan dr. W. H. Beekcntamp dr. P. J. Bouman. üitg. F. B. Mfuimer den Bosr. Druk Xa. F. v. d. Velde J: wers en dreg tot him en dus tot ons all* welvaart brj. Toch heerscle onder hen ook yéel verspil ering, splijting door interesn, die eigenlijk buiten het Isdbouwgebied lig gen, en zuje versplintering jyreekt zich !oor een veimim dgring van lacht. Een Zeensche Commissie waarin voorannen uit dé oude standsiganisaties, heb ben een rapjrt samengesteld omtrent eentoekomstige sa menwerking p landbouw-or- ganisatoriscligebied. Dit rap port wordt eer binnenkort gepubliceerd. De leidende fandbouwkungen elders in ons land vanerscheiden rich ting kwamenmet het oog op deze samenwking, tot voor stellen die jictisch met de Zeeuwsche fereenstemmen. Het is dus rel zeer waar- schijnlijk dat e overal in ons kind op. landjuw-organisato ROODRANTSOEN. Het broodrantsoen zal op 2400 gram per week worden gehandhaafd. (H.N.) PRINSES JULIANA BEZOEKT HET LOO. Prinses Juliana heeft vori ge week een onverwacht be zoek aan het Loo gebracht meldt het V.V. Eenigen tijd later arriveerde ook Prins Bernhard. De Prinses bezich tigde het Loo, waar men druk bezig was den boèl schoon te maken. De Prinses ontving verscheidene bezoekers. Een groot aantal kinderen met al lerlei versierde wagentjes en fietsen defileerde voop de Prin ses. De Duitschers in ons land. Over enkele dagen zal het 25ste Duitsche leger ons land verlaten. Bij Hilversum hebben zich 7000 parachutisten over gegeven. (H.N.) Scheveningen één groote vesting. Het zal zeer de vraag zijn of het mogelijk zal ztjn Sche veningen ooit weer in zijn ouden luister als badplaats terug te brengen. De zwaarste betonnen muren zijn door de Duitschers dwars door de straten gebouwd. De groote hotels zijn leeggeplunderd. Het strand ligt bezaaid met ver dedigingswerken. Wanneer men deze sleutelstelling van den Atlanticwal wil opruimen, zal het grootste deel van Sche veningen vernield worden. Een Duitscher verklaarde, dat de ze kustplaats nog alleen te behouden is, als een monu ment van den bezettingstijd. .(H.N.) DROEVE TOESTANDEN IN AMSTERDAM EN ROTTERDAM. Amsterdam heeft Donderdag officieel zgn bevrijding gevierd met een groote bijeenkomst op den Dam, waar eenige dagen tevoren de Duitschers op weer- looze burgers he1*oen gescho ten. Daa.oij werden 23 perso nen ge< ood en 93 gewond. De ze gebeurtenis wierp een scha duw over de feestviering. De niéuwe hurgemeestr, mr. de Boer, hield een toespraak. Mi nister-president -./erbrandy woonde de feestelijkheden bij. Rotterdam maakt een treu- rigên indruk. Men ziet hoopen vuilnis liggen, dat niet kon wo Jen weggevoerd. In de meeste steden was het den msnr:hèn, die langs den weg stonden geschaard, moeilijk aan te zien, dat zij honger hadden beleden. Maar in Rot terdam was dat wel 't geval. In de k straten, die achter de hoofdstraten lagen, waren veel menschen die te zwak waren om de soldaten te verwelko men. De armen verzamelen aardappelscnillen, kinderen vragen om voedsel aan sol daten. Onmiddelijke hulp zal noodig zijn, wil de benijding niet op een catastrofe uitloo- pen. De ^enschen zijn zwak en kunnen niet vlug werken. j~3n groot aantal onderge doken joden is te Amsterdam voor den dag gekomen. Men schat dat zich thans in Am sterdam ongeveer 10.000 joden bevinden. Voorts wordt gemeld, dat het N.V.V. haar gebouwen weer heeft betrokken. Zij wa ren "~or de nazi's gecon fiskeerd. Volgens H.N. zijn ïn Am sterdam 10.000 menschen van den honger omgekomen, het meerendeel in September en October. Te Den Haag is de Ridder zaal onbeschadigd, meldt A.A. Het Binnenhof is ontruimd. De evacuatie van de Duitsche diensten is begonnen. De barri caden worden opgeruimd. 1 OORLOG TEGEN JAPAN 000 Geallieerde vliegtuigen, r" ware opgestegen van /liegtuigmoederschepen hebben doelen in Kioesjoe aangeval len. Ten W. van Ohinawa is op een eiland een nieuwe landing coerd. Op Tarakan werden nieuwe vorderingen gemaakt. Austra lisch e troepen voerden op een n uw punt op Nieuw Guinea landingen uit. Reeds werd Wewak veroverd. (B.B.C.) Tegenstand gebroken. Te Moskou is meegedeeld, dat de tegenstand in Litauen en Tsjecho Slowakije is ge broken. t(B.B.C.) Duikbooten geven zich over. Een groot aantal Duitsche duikbooten heeft te kennen ge geven, dat zij zich willen over geven. Vele duikbooten bevin den zich midden op den Atlan- tischen Oceaan of bij de kust van New Foundland. Tot nu tce zijn meer dan 10 duikboo ten in Engelsche havens bin- nengeloopen, 1 in Gibraltar en 2 in Canadeesc-he havens. De HIMMLER GEVANGEN? Er gaan geruchten, dat Himmler door het 21ste Brit sche leger van Montgomery, in Noovd-Duitsehland is ge vangen genomen. (B.B.C.) Nazi-partij ontbonden. De geallieerden hebben den Duitschers gelast binnen een bepaalden tijd binnen te blij ven. Ook is hen verboden de grens te overschrijden. Voorts is het Duitsche ministerie van propaganda en de nazi-partij ontbonden en onwettig ver klaard. (B.B.C.) POSTVERKEER. Het interlocals particuliere postverkeer is thans uitge breid met Nijmegen en omstre ken en Oss mot omstreken. Het buitenlandsch postver keer heeft een belangrijke uit breiding ondergaan. Brief kaarten en brieven t.m. 20 gr. kunnen thans verzonden wor- Tithn ovïn dv T5^ït4f,„„;x uumuuui. U1C met de zwarte vlag voert en zich niet wil overgeven, in den grond moet worden geboord. De laatste schanddaad. De laatste schanddaad van het Duitsche Derde Rijk, is een bombardement geweest op The- resienstadt, waar een concen tratiekamp gevestigd is, waar veel Joden zijn opgeborgen. De Joden, die in het zicht van de bevrijding waren, werden zoodoende nog net voor de be vinding vermoord. Er waren duizenden dooden. In het kamp bevonden zich 850 Nederlan ders die om gezondheidsre denen zoo spoedig mogelijk naar Nederland moeten teing- keeren. (B.B.C.) DANKDIENSTEN EST ENGELAND. In het Britsche gemeenebest zijn gisteren overal dankdien sten gehouden De Engelsche koninklijke familie woonde in de St Pauls Kathedraal den dienst bij, waar de aartsbis schop van Canterbuiy sprak. Tegenwoordig waren ook Chru- chill, Prinses Juliana en Prins Bernhard, de Koningen van Noorwegen, Griekenland en Joego Slavië, de president van Polen en minister-president Gerbrandy, (B.B.C.) zittingen! Gr. Brittannië en N.-Ierland, de Britsche Domi nions, Mandaatgebieden er bezittingen, Frankrijk en kol. en bezitt., België en kol. en bezitt., (alles met uitzondering van door den vijand bezette gebieden) Luxemburg, geall. strijdkrachten in bovenge noemde landen of gebruikma kende van codeadres. Alleen briefkaarten, met uitzonde ring van prentbriefkaarten, kunnen worden gezonden naar alle overige niet vijandelijke landen en gebieden. De blieven en briefkaarten mogen bevatten mededeelin- gen van strikt persoonlijken aard, van zakelijken aard, be perkt tot bevestigen van fei ten en uitwisseling van inlich tingen. Voorloopig zijn alleen de Nederlandsche. Fransche. Engelsche en Duitsche taal toegelaten. Bevryd. De opperbevelhebber van le ger en vloot, generaal Winkel man en de commandant van het veldleger, luitenant-gene raal baron van Voorst tot Voorst, zijn na 5 jaar in krijgsgevangenschap te hebben vertoefd, door de Russen be vrijd en door de Amerikanen naar Nederland teruggebracht. NIEUWE BONNEN Geldig t.m. 19 Mei 1945. Aardappelen: A21, B21, C21, D21, E2l 2 kg. per bon; M21 lri kg. per bon. Vleesch: A21A, B21A. C21A, D21A, E21A. M21A per bon 100 gr.; A21B, B21B. C21B, D21B. E21B per bon 50 gr. 125 gr. vleesch m. been is 90 gr. vleesch in blik, is 125 gr. visch in blik, is 250 y* groente en vleesch in b (stew) is 90 gr. bacon (spek). Margarine: A21A, B21A. M21A, boter p. bon 125 gr.. 125 gr. margarine is 100 gr. vet. Natuurboter: C21A, D21A, E21A boter per bon 125 gr. Geldig tan. 26 Mei. Koffie: A46, B46 en C46 Res. 100 gr. Zout: 142 Alg. 100 gr. Peulvruchten: 141 Alg. 250 gr. Suiker: 143 Alg. 500 gr. Chocolade: C47 en D47 Res. 2 tabl., B47 Res. 1 tabl. 1 rts. i9 2 tabl. (ca. 56 gr. per tablet). Jam: 144 Als*. 250 gr. Eng. bloem: A48 en B48 Res. 210 gr. C48 Res. 210 gr.; D4S en E48 Res. 490 gr. Lucifers: 146 Alg. 2 doosjes. Kinderbiscuits: D46 en E46 Res. 150 gr. Vervangingsm.: 147 Alg. 1 rts. Toiletzeep: E47 Res. 50 gr. Amer. spek: A22B B22B C22B D22B en E22B Vleesch. TOELICHTING. Kinderbiscuits en toiletzeep. De bonnen D46, E46 en E47 resp. aangewezen voor kinder- biscuits en toiletzeep, moeten vóór 19 Mei bij den kruidenier worden ingeleverd. De detail list dient deze bonnen van 21 t.m. 26 Mei bij den distri butiedienst in te leveren. De inlevering behoeft niet tientallen te geschieden. Amerikaansch spek. De bon nen, aangewezen voor Am. spek moeten op 16, 17, 18 en 19 Mei worden ingeleverd bij de slagers en bij die zuivel bedrijven die door het R.C.V. als „speciaalbedrgven" zijn er kend. Inlevering bij den dis tributiedienst van 22 t.m. 26 Mei. De bonnen zullen worden gewaardeerd op 1 rts. Res tantbonnen kunnen een volgen den keer worden ingeleverd. Natuurboter. De bonnen C21A moeten vooraf bij den handelaar worden ingeleverd. De handelaar kan zich mei deze bonnen rechtstreeks bij den grossier bevoorraden. Aflevering van gortgries en kindermeel. Van 14 tm. 19 Mei mogen bovenstaande ar tikelen waarvoor de bonnen B40 en C40 Res. en D38 en E38 Res. vooraf werden inge leverd, worden afgeleverd. Aardappelen. Het rantsoen aardappelen L> iets hooger. BONAANWIJZING KOOKDOELEINDEN. Voor vaste brandstoffen of petroleum naar keuze. Het Centr. Distributiekan toor v. h. bevrijd Ned. gebied te Vught maakt bekend, dat voor 6 Mei tot 1 Juni bon KF 30 van de oude brandstoffen- kaart U 405 geldig is ver klaard voor het betrekken van één eenheid brandstoffen voor kookdoeleinden. Daar er door de verbeterde petroleumpositie belangrijke hoeveelheden zgn vrijgekomen voor het verstrek ken van petroleum ten behoe ve van kookdoeleinden, wordt bet publiek dat petroleum wenscht te ontvangen in de gelegenheid gesteld reeds met ingang van 1 Mei 1945 tot uiterlijk 19 Mei 1945 den thans geldig verklaarden bon. KF 30 van de kookkaart U 405 bij den plaatselijken dis tributiedienst om te wisselen tegen 14 rantsoenbonnen pe troleum a 2 liter per bon. Alle gezinshoofden, die in het bezit zijn gesteld van een zg. Nood-brandstoffenkaart voor kookdoeleinden, hetzij voor de a.s. zomerperiode, hetzij voor de afgeloopen maanden, moe ten deze kaart geheel, behou dens de hiervan officieel gel dig verklaarde bonnen, bij den distributiedienst omwisselen tegen 14 rantsoenbonnen pe troleum a 2 liter per bon of voor een eenheid, vaste brand stoffen. Ook deze omwisse ling moet uiterlijk 19 Mei bij den distributiedienst hebben plaats gehad. Dc omruiling van brandstoffenbonnen tegen petroleumbonnen zal niet on beperkt kunnen geschieden. Voor iederen distributiekring is een maximum vastgesteld, doch vrijwel een ieder zal kunne geholpen worden. Hoofden van gezinnen, die door oorlogsgeweld, evacuatie, brar*- of waterschade tenge volge van oorlogshandelingen hun brandstoffenkaart U 405 hebben verloren, alsmede zij, die zich vestigen in panden, waarin geen gasaansluiting aanwezig is. noch op electrici- teit kan worden gekookt, die nen zich eveneens vóór 12 Mei a.s. te wenden tot de plaatselijke distributiediensten. Nadrukkelijk wordt medege deeld, dat op den geldig ver klaarden bon KF 30 vóór 6 Mei geen brandstoffen worden afgeleverd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1