o.a. een mooi stuk over Vlis- singén, zendingsnieuws, een beschouwing over de wereld kerk van dezen tijd en een artikel over „Kerk en bios coop". Het is bij alle Herv. pastorieën verkrijgbaar. HOOGWATER VLISSINGEN. Zondag 13 Mei 3.30 en 16.00 resp. 2.25 en 2.29 m. 4- N.A. P.; Maandag 14 Mei 4.16 en 16.44. resp. 2.25 en 2.13 -U N.A.P. SPORT Donderdagmiddag organi seerde de V. en A.V. „De Zeeu wen'' te Vlissingen athletiek- wedstrijden, terwijl er voorts een voetbalwedstrijd werd ge speeld tusschen een Vlissingsch militair elftal en een Zuid-Be- velandsch militair elftal. Het is een fraaie wedstrijd gewor den. waarvan do voetballief hebbers volop hebben kunnen genieten. Het Vlissingsch elf tal won met 41 (rust 20). De uitslagen van de atle tiekwedstrijden waren als volgt 100 m. dames: 1. B. Del- zenne (de Z.) 13.7 sec.; 2. M. van Oorschot (De Z.) 13.7 sec. Kogelstooten dames: 1. M. van Oorschot (De Z.) 9.50 m.; 2. S. Petiet (Ach.) 8.57 m. Hoogspringen dames: 1. M. van Oorschot (De Z.) 1.30 m.; 2. P. Parent (Mar.) 1.26 m. Relais dames: 1. De Zeeuwen 1 m. 8 sec.; 2. Achilles I 1 m. 8,3 sec. Discuswerpen meisjes: 1. M. de Buck (Mar.) 21,30 m.; 2. S. W. de Grave (Hellas) 19.20 m. 100 m. junioren: 1. J. F. v. d. Meijden (de Z.) 12.1 sec.; 2. M. Herjstek (Ach.) 12.3 sec. Kogelstooten jongens: 1. M. Heijslek (Ach) 13.38 m.; 2. J. J. Foudrain.s (R.C.S.) 10.98 m. Hoogspringen jongens: 1. J. van Dalsen (Hellas) 1.46 en J. B. Johanisse (Hellas) 1.46 m. 100 m. heeren C-D: 1. J. Wieme (Ach.) 11.9 sec.; 2. W. Theune (Mar.) 12,3 sec.; 100 m. heeren B: 1 en 2. P. de Moor (Mar.) en G. op 't Hof (de Z.) 11.5 sec.; Discuswerpen heeren: 1. G. J. Fonteijne (de Z.) 30,45 m.. L. Minderhoud (Mar.) 29,90 m. Hoogspringen heeren C-D Patterson (Eng. mil.) 1.54 m.; 2. H. Izeboud (EMM) 1,48 m Hoogspringen heeren B: 1. L. J. de Vin (de Z.) 1.50 m.; D. Slooves (Mar.) 1.46 m. 4 x 100 m.: 1. De Zeeuwen 50.2 sec.; 2. Engelsche militairen 50,3 sec. 4 x 800 m.: Engelsche mili tairen 9 m. 35 sec.; 2. EMM 9 m. 44,6 sec. Oïficieele publicaties V JOR WALCHEREN, N— EN ZUID-BEVELAND. Vervallen nood-coupures. De nood-coupures uitgereikt voor de artikelen jam. suiker, zout, chocolade, suikerwerken, vervangingsmiddelen, een- heidszeep, waschpoeder, gebak, ontbijtkoek, peulvruchten, ha vermout, gort, vermicelli, kin derdranken, koffiesurrogaat, zijn met ingang van 12 Mei a.s. ongeldig. Aflevering op cou pures mag niet meer plaats vinden. Het tegoed van den kruidenier bij den grossier is geannuleerd, zoodat ook uit dien hoofde niets meer mag worden afgeleverd. Na 12 Mei zijn voor boven staande artikelen uitsluitend geldig de nieuwe coupures, voorzoover deze door de distri butiediensten zijn uitgereikt. Het bovenstaande geldt niet voor het artikel Engelsche bloem, daar de aflevering door het Regeeringsdepót voor de periode van 29 April12 Mei nog niet is geschied. Verlengde bonnen. De bonnen A 41, B 41, C 41 Res., aangewezen voor 420 gr. Eng. bloem en D 41 en E 41 Res. voor 490 gr. Eng. bloem zijn tot nader bericht verlengd. Voorschotten 2e serie. In de week van 14 t.m. 19 Mei worden door de distribu tiediensten de voorschotten 2e serie uitgereikt. Deze voor schotten zijn gelijk aan de voorschotten le serie met dien verstande dat voor het artikel lucifers geen voorschotten worden uitgereikt. Gelijktijdig dienen de winke. liers het ingevulde enquête formulier in te leveren. Indien het enquête-formulier niet, of onvolledig ingevuld wordt in- gediend, blijft de uitreiking van het voorschot 2e serie achterwege. DISTRIBUTIE MIDDELBURG. Amerikaansche schoenen. De Distributiekring Middel burg maakt bekend, dat diege nen, die van Maart 1943 t.m, Dec. 1943 een aanvraag voor lederen damesschoenen hebben ingediend en niet reeds sinds 1 Mei 1944 in het bezit van een schoenenbon zijn gesteld en in aanmerking wenschen te komen voor Amerikaansche damesschoenen, zich hiervoor •■an 14 t.m. 19 Mei a.s. kun nen vervoegen bij den distri- butiedienst onder overlegging van le en 2e distributiestam kaart en voorzoover aanwe zig het bewijs van indiening. De bonnen zullen bij de mel ding, voor zoover het aan vraagformulier bij den Dienst aanwezig is, gelijktijdig worden uitgereikt en moeten voor 24 Mei a.s. bij een schoenhande laar te Middelburg worden ingeleverd. Aflevering zal na eenige dagen geschieden. Bewoners van de onder den distributiekring Middelburg ressorteerende dorpen moeten zich hiervoor vervoegen bij den Plaatselijken Agent, van 14 t.m. 16 Mei a.s. De bonnen zullen dan na eenige dagen worden toegezon- den ter uitreiking, welke bon nen voor 24 Mei a.s. ook bij een handelaar te Middelburg moeten zijn ingeleverd. Er zijn schoenen aanwezig in de ma ten 34 t.m. 42, in leder uitge voerd en in de kleuren rood, bruin, wit enz. Aan de op de bonnen ver melde maten moet streng de hand worden gehouden. Indien bij afhalen der schoe nen blijkt, dat de schoenen niet passen, kunnen hiervoor geen andere schoenen worden ge geven. Nadere inlichtingen hierover bij den Distributiedienst. Verplichte inenting tegen diphtherie. De Burg. van Vlissingen maakt bekend, dat de 2e inen ting tegen diphtherie kan plaats vinden in het Gasthuis, Hellebardierstraat, van Maan dag 14 Mei t.m. Vrijdag 18 Mei, 's morgens half 10 tot 11 uur. Aangifte van leerlingen openb. scholen. B. en W. van Vlissingen maken bekend, dat van Maandag 14 t.m. Zaterdag 19 Mei a.s. gelegenheid bestaat tot aangifte van nieuwe leer lingen voor de openbare school voor uitgebreid lager onder- wys en de openbare lagere scholen, ter Gem. Secretarie, le Afd., (Kamer no. 1) iederen werkdag van 912 en 1417 (des Zaterdags van 912 uur). Het nieuwe schooljaar begint September 1945. Aan de Openbare Ulo mo gen slechts leerlingen worden toegelaten, die het 6e leerjaar van een school voor gewoon \o. met goeden uitslag hebben doorloopen en wier ontwikke ling en aanleg naar het oor deel van het hoofd der openb. ulo-school zoodanig zijn, dat met grond mag worden ver wacht, dat zij het onderwijs der school voor uitgebreid l.o. zonder bezwaar zullen kunnen volgen. Onderwijs wordt gegeven in de vakken voor gewoon lager onderwijs, benevens in de 3 moderne talen, wiskunde en handelskennis. De school leidt op voor de diploma's A en B der Ver. v. Mulo. Tot de lagere scholen kun nen kinderen worden toegela ten die vóór 1 Oct. 1945 6 jaar zullen zijn geworden. ZELFVERZORGING BOTER Zuid-Beveland en Walcheren. Het Bedrijfschap voor Zui vel, afd. Zeeland, te Goes, deelt den melkveehouders in Zuid Beveland en Walcheren mee, dat de aankoopvergun ningen voor boter uitgereikt voor de periode van 13 Mei t.m. 10 Juni 1945 moeten worden ingeleverd bij de fa briek, waaraan de op het be. drijf gewonnen melk wordt af geleverd. De melkveehouders van Zuid Beveland moeten dus de aankoopvergunning inleve ren bij de coöp. Roomboter fabriek „Het Hart" te Wemel- dinge en de melkveehouders van Walcheren bij de coöp. Melkfabriek „Walcheren" te Middelburg. De melkveehouders, die de melk regelrecht aan esn melk- slijter afleveren, dienen even eens op de bovenstaande wijze de aankoopvergunningen in te leveren. De melkveehouders aan wie een karnvergunning is ver leend kunnen vanzelfsprekend de op het eigen bedrijf gewon nen boter voor eigen gebruik met de aankoopvergunning verantwoorden. Omtrent de verstrekking van de boter zal door de fa brieken een nadere toelichting worden verstrekt. Zeeuwsch-Vlaanderen. Het Bedrijfschap voor Zui vel, afd. Zeeland, Goes, deelt den melkveehouders in Z. Vlaanderen mede, dat met in gang van de periode 13 Mei t.m. 10 Juni 1945, de zelfver- zorging boter zal worden inge voerd. Daar de Distributie diensten voor deze periode nog geen aankoopvergunningen, voor deze boter hebben uitge reikt, moeten de consumenten bonnen worden ingeleverd bij de fabriek waarvan voor de bevrijding de boter voor zelf- verzorging werd betrokken. De melkveehouders die in het bezit zijn van een officieel uitgereikte karnvergunning kunnen vanzelfsprekend de op het eigen bedrijf bereide boter voor de zelfverzorging gebrui ken. De karnvergunninghou- ders die zelf te weinig boter produceeren, kunnen op de consumentenbonnen, waarvoor geen boter geproduceerd wordt, bij de fabriek die in hun rayon gevestigd is, inleveren. Met groote blijdschap geven wij keunis van de geboorte van onzen Zoon FRANS. H. A. OTS. P. A OTS—DE VLIEGER. Middelburg, 9 Mei 1945. Blauwedijk 4143. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje HENDRIK (HENKIE). C MARIJS. M. MARIJS—POPPE. Nieuw- en St. Joosland, Kerkstraat 2. Tijdelijk: Kraamkliniek, Koorkerkhof, Middelburg. Heden overleed mijn ge liefde Man HERMAN LAHR, in den ouderdom van 69 jaar. CATHARINA LAHR— CORRÊ. Middelburg, 9 Mei 1945. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: HENDRIK COPPOOLSE en CORNELIA POLDERMAN. Huwelijksvoltrekking D.V. 30 Mei a.s. Kerkelijke bevestiging in de Ned Herv. kerk te Nieuw- en St. Joosland, des n.m. 2.15 uur, door den Wel- Eerw. Heer Ds. G. A. Waar denburg te Nieuw- en St. Joosland. Arnemuiden, Landsheerweg D 4c. Souburg. Ritth. straat 104. 11 Mei 1945. Evacuatie-adx-es: Nieuw- en St. Joosland. Korte weg 7. In plaats van kaarten. HENK VAN PUTTEN en JOPIE DOMMISSE, hebben de eer kennis te geven dat zij op 16 Mei a.s. in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg onder de gezongen H. Mis van 10.30 uur, het H. Sacrament van het huwelijk zullen ontvangen. Middelburg, VI. Wagenplein 10 Spanjaardstr. 13. Receptie van 25 uur Span jaardstraat 13. In plaats van kaarten. Ondertrouwd C. J. CHRISTIAANSEN en C. A. VREEKE. Oudelande, A 80. Middelburg, Turfkade 11. 11 Mei 1945. Op 13 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, Be- T huwd- en Grootouders HUBERTUS HENDERIKSE S. en JACOBA HENDERIKSE DEN ENGELSMAN, hun 35-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd- Kleinkinderen. Middelburg, Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS MAAS Jz., in den leeftijd van 75 jaar. C. J. FLIPSE—MAAS. D. FLIPSE. JACOBUS CORNELIS. MARIA. Koudekerke, 9 Mei 1945. Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, mijn gelief de Vrouw JANNETJE SMALLEGAXGE, geb. BRUGGEMAN, in den leeftijd van bijna 48 jaar. JIOHANNES SMALLEGANGE Az. Ellewoutsdyk, 8 Mei 1945.' Algemeeriè kennisgeving. Korte Giststraat 8. Op 6 Mei overleed te Nijmegen zacht en kalm onze geliefde Man. Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader JAN VOLMER, in den ouderdom van 83 jaar. Uit aller naam, A. VOLMER. Vlissingen, 11 Mei 1945. Bellamypark 14. Evac.-adres: Nijmegen, Sweelinckstraat 28. De begi*afenis heeft plaats gehad 11 Mei te Nijme gen. Ondergeteekende betuigt hiermee zijn vriendelijken dank aan al degenen, die hun me dewerking hebben verleend aan de teraardebestelling van wijlen zijn Vader en Zoontje, inzonderheid aan de ambtena ren en E.H.B.O. te Arnemui den. A. DE KRAKER. Van Akenstraat 7, Nieuw, en St. Joosland. Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling brj onze 25-jarige huwelijksher denking op 29 April j.l., zeg gen wij langs dezen weg gaar ne hartelijk dank. J. BROODMAN. D. BROODMAN— MIJNSBERGEN. Middelburg, Mei 1945. Breestraat 77. Voor de talrijke bewjjzen van deelneming, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen innig geliefden Man, Vader en Behuwdvader, den Heer BASTIAAN ROEDOE, betuig ik, mede namens de fa milie, mijn oprechten dank. In het bijzonder aan de WelEd. Zeergel. H.H. Doktoren BOO NE. STA VERMAN. JENS en VEENING voor de geneeskun dige behandeling en aan de Eerw. Moeder-Overste en Zus. ters van het St. Joseph-Zie- kenhuis voor de liefdevolle ver pleging. Uit aller naam, Wed. A. ROEDOE— OVERHOFF. Vlissingen, April 1945. Voor de vriendschap tijdens de ziekte en voor de deelne ming na het overlijden van onzen besten Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer JAN VERHAGE Pz., betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, Wed. J. VERHAGE— DE WITTE. Koudekerke, 2 Mei 1945. «-******************* Op 14 Mei a.s. hopen D.V. onze geliefde Ouders, •n Behuwd- en Grootouders 3; JASPER ROEI.SE a en JOHANNA ROELSE— DELLEBEKE, hun 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbaar g Kind, Behuwd- en Klein- kind. T. MACHIELSE ROELSE. J. MACHIELSE. WILLY. Ritthem. Zuidweg 103. :j; Evac. adres: Nieuwland- Voor reparaties aan NAAI MACHINES is Uw adres: C. REIJERSE, Dijkstraat 46 Terneuzen. Door geheel Zeeuwsch Vlaan deren te ontbieden. Met leedwezen geven wij kennis dat op 7 Mei 1945 tengevolge van een droe vig ongeval is overleden onze employé ADRIANUS ZOMER. Zijn nagedachtenis zal bij ons in eere blijven. De Uitvoerder der fa. BIJKER, Vlissingen, 12 Mei 1945. Met leedwezen geven wij kennis dat op 7 Mei 1945 tengevolge van een droe vig ongeval is overleden onze collega ADRIANUS ZOMER, in den leeftijd van 20 jaar. Personeel fa. BIJKER. Vlissingen, 12 Mei 1945. Voor de vele blijken van be langstelling en deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn geliefde Vrouw, be tuig ik bij dezen mijn harte lijken dank. W. J. G. KRELLO „Avondlicht", Kruiningen. April 1945. Voor de vele blijken van be langstelling tijdens de ziekte en de bewijzen van hartelijke deelneming na het overlijden van mijn lieven Man, den Heer J. VISSER, betuig ik mijn hartelijken dank. M. VISSER—VAN HOVE. Goes, 26 April 1945. Tulpstraat 72. Voor de vele blijken van be langstelling en de vele bewij zen van deelneming, ontvan gen na het overlijden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader JAN HENDRIK IIOOGESTEGER, betuigen wij met dezen onzen hartelijken dank. Uit aller naam, J. HOOGESTEGER MEERMANS. Middelburg, 29 April 1945. Bleek 3. In Hervormd Rusthuis „Schel- deoord", Emmalaan 1, Ter- neuzen, kunnen MEISJES geplaatst worden, die behulp zaam zijn bij de verpleging van ouden van dagen en gebrekki- gen. Heden wederom telefonisch aangesloten nnder ons oud No. 2086. BOEK- EN PAPIERHANDEL A. ELENBAAS GOES. P.S. Zoo juist ontvangen han dige woordenboekjes EngelschN ederlandsch voor slechts 35 cent Vereen, van Vryz. Hervormden Middelburg. Zondag 13 Mei 1945. v.m. 10 u. Ds. J. H. H AN NEMAN. (Doopsgezinde kerk). Zondag 13 Mei 1945 Ev. Luth. Kerk - Vlissingen. V.m. 10 uur: Ds. NOLTE. (Gem. Dienst). Aan de Bakkerijen in Zeeland., Wie prijs stelt op Raayma- kers beschuitgelei gelieve zijn coupures in te leveren bij de Firma C. VAN SLUIJS, Gros- sierderrj in bakkerijgrondstof fen, Middelburg. U wordt dan van daaruit direct geholpen. Ev. Luth Kerk .- Middelburg. Avond half 8 tot half 9 Ds. NOLTE. „Terugblik en Vooruitzicht' VERHUISD van Bierkaai 9, Middelburg, naar Kasteelstraat 72 Vlissingen. JOH. LOOIS Hz. CHR. U.L.O. - VLISSINGEN Coosje Buskenstraat. Aangifte leerlingen voor den nieuwen cursus 1945/'46 kan vanaf heden geschieden bij het Hoofd der School, J. H. VAN HOVE, Singel 158. Aan de School voor Chr. On derwijs te Wemeldinge wordt voor directe indiensttreding gevraagd TIJDELIJKE LEERKRACHT, m. of vr. Ing. art. 56, 2e lid L.O.-wet. Brieven te richten aan het Hoofd der School, den Heer W. H. VAN MOORT. Degene, die jl. Zaterdagav, per abuis in Soc. „De Verge noeging" kort licht jasje, waarin zich o.a. huissleu tel bevond, heeft meege nomen, wordt vriendelijk verz. dit terug te bez. bij: Mevrouw KOERS, Rouaansche Kaai 41, Middelburg. VERHUISD van Hendrikstraat 36 naar Molenstraat 55 Vlissingen J. WESTSTRATE, Schildersbedrijf. Denkt U om den EXTRA JEUGDDIENST Zondagavond 8 uur, Oostkerk, Middelburg. De. SCHOCH spreekt over: ONEVENWICHTIGE JEUGD. Alleen jonge menschen van 1635 jaar. VERLOREN te Vlissingen of Middelb. op 9 Mei jl. Vulpen en Vierkleurenpotlood in étui. Gaarne t .rugb. bij C. OREEL, Kasteelstraat 49b, Vlissingen. Goede belooning OPENBARE SCHOLEN Vlissingen. Aangifte nieuwe leerlingen op het Stadhuis van 1419 Mei a.s. Zie bekendmaking van het Gemeentebestuur in dit blad. Het Vlissingsch Comité v. d. Openbare School. Ondergeteekenden bieden zich aan voor het vervoer per boot van personen ten goederen om streken Grijpskerke, Oostka- pelle, Serooskerke enz. Inlichtingen en opgaven bij: J. C. DINGEMANSE. Aanbevelend, P. S. GESCH3ERE. F. DINGEMANSE. Grijpskerke, Poppendamme. Wie heeft per abuis Dinsdag- j.l. mijn REGENJAS meege nomen? Gelieve terug te be zorgen: Café CORVELEIJN, Nieuwendijk, Vlissingen. Door omstandigheden ver zoeken wij onzen klanten zelf hun boodschappen af te willen halen. P. PIETERSE, in Kruidenierswaren, Vasmarkt 43 Middelburg. Wegens omstandigheden di rect gevraagd een HENGSTENLEIDER. Hoog loon en provisie. J. WA GEN AAR, Achtei*weg 30, Kloetinge. ZEEUWSCHE HULP VOOR BOVEN DE RIVIEREN. Wij. hebben alle prijzen in ons informatiebureau te Middel burg. Overtuigt U van deze waardevolle prijzen. Wy heb ben nog 267 loten over. Deze moeten vandaag weg, daar wij Maandag a.s. denken te trek- Ken, Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze gelief de Schoondochter, Zuster en Behuwdzuster JANNETJE SMALLEGANGE, geb. BRUGGEMAN, in C.a leeftijd van bijna 48 jaar. Uit aller naam, De families SMALLEGANGE en BRUGGEMAN. 8 Mei 1945. Algemeene kennisgeving. Voor de vele blijken van be langstelling, betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Zuster en Pleeg moeder, Mejuffrouw ADRIAN A JACOB A DE KOSTER, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan H. H. Doktoren GOSSES. PLAN- TEIJDT en ARENDS, Zuster GOLVERDINGE en de Eerw. Zusters en het verplegend per soneel van het St. Joanna-zie- kenhuis te Goes, voor de goe de zorgen aan haar besteed. Familie DE KOSTER. Hansweert, April 1945. Middelburgsche Gymnasiasten Vereen. „Nihil Sine Labore" en Christen Gymnasiasten Bond, afdeeling Middelburg. Bijeenkomst op Maandag 14 Mei in het Schuttershof, in gang Schuttershofstraat. Aan vang 8 uur. Sprekers: Mr. B. V. A. RöLING en Jhr. Mr. T. A. J. W. SCHORER Declamatie: Mevrouw E. L. ADRIA ANSE—BERGANSIUS. Vocale medewerking: Mevr. S. M. LOEFF—KUNST. Alle gymnasiasten en oud gymnasiasten worden uitge- noodigd deze bijeenkomst te bezoeken. RUBBERSTEMPELS HANDTEEKENING- STEMPELS EMAILLE NAAM- EN FIRMAPLATEN worden U gaarne geleverd door Kantoorboekhandel J. A. WESTSTRATE Wemeldinge. Met dank aan God en allen, die gedurende hun verblijf in Duitschland pakketten en brie ven hebben toegezonden, tevens aan vrienden, bekenden en re laties, geven wij met groote blijdseh-.p kennis van de be houden thuiskomst van onze beide jongens JAN en RINUS op 7 Mei 1945. M. DE DREUSOHIER en Kinderen Ford-Garage. Goes. Zoo juist verscheen de 2e druk van: VAN HIJFTE'S Studie- en Repetitieboek Engelsche Spraakkunst (in liet bijzonder bedoell voor zelfstudie en schriftelijk stu deerenden). Prijs 3.45. Uitg. Fa. F. v. d. VELDE Jr. Vlissingen, Schade-enquête Formulieren. Ondergeteekende, BELDE- ROK Zn. te OOSTBURG, belast zich met het invullen Uwer schade-formulieren gen billijke vergoeding. Huis adres: Hennequinstraat 10a, Oostburg. Aanbevelend, BELDEROK ZOON, Deskundige Pers. Belasting. Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onzen innig ge liefden Man, Schoonzoon, Zwa ger en Oom, den Heer JACOBUS SAMUEL VAN SLUIJS, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan Dr. BUSKOP, dhr. MOERZ. Post directeur en den heer C. v. d. BROEK voor de hulp en bij stand die zij betoond hebben. Uit aller naam, Wed. S. J. VAN SLUIJS— LAMBREGTZ. Oostburg, Mei 1945. Zeeuwsche Electrische Meubel fabriek, Fijnhardhout- en Triplexhandel. Ondergeteekende verklaart hiermede dat de Fa. GEBRS. JULIANUS sinds 1922 nota rieel is ontbonden. Aanbevelend. A. C. JULIANUS. Langeviele 5860, Middelburg, naast den Heer VAN ROON. Voor de vele blijken van deelneming ons betoond na het overlijden van onzen innig ge liefden Man. Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer PIETER SCHOE, betuigen wij onzen hartelijken dank,' inzonderheid aan Zuster TATENHOVE voor de liefde rijke behandeling. Uit aller naam, Wed. C. SCHOE—DE KAM. Vrouwenpolder, Mei 1945. FIRMA J. TH. PILAAR, Bouwmaterialen - Goes, vraagt een JONGSTEN BEDIENDE. Ned. Hervormde Scholen te Vlissingen. De inschrijving van nieuwe leerlingen, die vóór 1 Oct. 1945 den leeïtyd van jaar moeten hebben bereikt, is bepaald op Maandag 14 Mei a.s., tusschen 7.30 en 8.30 's avonds en wel voor de Prins Willemschool ten huize van het Hoofd der school, den Heer T. BORSJE, Palingstraat 25 boven; Oran- jeschool (Hoofd de Heer J. A. HUBREGTSE) in het Diaco niegebouw, Spuistraat. Het Bestuur. NED. ASS. VOOR PRACTIJKEXAMENS. Candidaten, die hun aan meldingsformulier niet recht streeks opzonden naar Eind hoven (Hoogstraat 137). kun nen 'c alunofiC inln'orcr by examenieider Middelbui 75, Middelburg. Gevraagd NET MEISJE voor winkel en huishouding. Fa. R. A. PAPEGAAY, Nieu we Burg 12, Middelburg. Biedt zich aan administratieve Kracht Ook genegen voor buitenwerk. Brieven onder letter C., Bur. P.Z.C., Vlissingen. Coöperatieve Boerenleenbank O.- en W.-Souburg. De ledenvergadering is thans bepaald op 19 Mei a.s. te 3 uur in het Gymnastieklokaal, Oranjeplein. Het Bestuur. De Zeeuwsche Auto-SIooperjj en Reparatie-Inrichting Fa P. ELENBAAS ZONEN Nieuw- en St. Joosland, Afdeeling Rubber, repareert met STIJGEND SUCCES uw Rubberlaarzen en Overschoienen en aanverwante artikelen. Elke reparatie wordt onder garantie uitgevoerd, ook zolen hakken. De te Middelburg verblijven de Hervormden uit VLISSIN GEN worden vriendelijk uitge- noodigd tot een GEMEENTE AVOND op Dinsdag 15 Mei, 8 uur, in de Bogardzaal. Toespraak en dagsluiting van Ds. SCHOCH. Muziek, zang, declamatie en film. De Noodkerkeraad te Middelburg. POSTDUIVEN. Zij die lid wenschen te worden van een alhier op te richten Vereeni- ging van Zaterdagvliegers van Postduivenliefhebbers, gelie ven- zich te melden.voor Mid delburg: Blindenhoek 2 en voor Vlissingen: Erve Hobein 17. NETTE WINKELJUFFROUW gevraagd. Schoenmagazijn DE AREND, Nieuwe Burg 18, Middelburg. Te koop een goed beklante BROOD- EN BANKETBAKKERIJ te Middelburg. Brieven onder no. 202, Boekhandel FANOY, N. Burg 2628, Middelburg. Te koop aangeboden: SIER- EN POSTDUIVEN. ook doffers en duivinnen al leen. Tevens groote en kleine PARKIETEN. Aan hetzelfde adres te koop gevraagd: Kanaries, Bastaar den ien alle andere vogels. C. VAN DYK ZONEN Bissch. Aelenstr. 46, Tilburg. TE KOOP GEVRAAGD Dames- en Heeren ry wiel of Tandem, met of zonder banden en een paar Beenpypen. HANZE, Korte Nieuwstraat 72; Vlissingen. GEREF. SCHOLEN Gravenstraat en Heerengracht Middelburg. Aangifte van Leerlingen die vóór 1 October a.s. 6 jaar zijn, voor den cursus, die met September begint, kan plaats hebben vóór 1 Juli bij het Hoofd der School. Voor school Gravenstraat bij den Heer B. H. LAVOOIJ, Gortstraat 32. Voor school Heerengracht bij den Heer I. VAN NOPPEN, Molenwater 21. Aan deze scho len wordt ook opgeleid voor toelatingsexamen Gymnasium. R.H.B.S., Handelsschool en Ambachtsschool. Het Bestuur. Amsterdamsche Bank N.V. Bijkantoor Middelburg, vraagt MANNELIJK JONGSTEN BEDIENDE, leeftijd ongeveer 16 jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties. Het ingang van 1 Mei is een tijdelijk hulpbureau voor den Industrieelen Eigendom geo pend. Octrooiaanvragen kunnen hier (in duplo) ter registratie en latere afdoening door den Oc- trooiraad, worden ingediend. Adres: Markt 8, Weert. Geopend op werkdagen 912 1417, Zaterdag 912. Woningbouwvereniging „GOED WONEN® Vlissingen. Het bestuur maakt bekend, dat het onnoodig is, dat de leden-bewoners, bij andere in stanties opgave doen, dat ze hun woning, na de droogma king weer wenschen te betrek ken. Wenscht men niet meer als huurder in aanmerking te komen, dan kan daarvan op normale wijze het bestuur in kennis worden gesteld. Mijn adres kunt U nu gemak kelijk vinden. Let °P het uit hangbord: „Een BOEK en e-en HOEK Boek- en Kunsthandel FEIJ Nieuwe Burg 5 - Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD: AUTOGEEN-LASCHTOESTEL of gedeelte, als: slangen met branders en reduceer-ventiel. 0CTR00iEN| Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag. GEEF UW KLEEDING EEN PERSOONSBEWIJS, zet °P ieder kleedingstuk en op al Uw huishoudgoed Uw naam voluit. Dan geen zoek raken in de wasch. 144 merknamen ontvangt U hiervoor franco thuis als U 4.00 per postwissel zendt aan Firma H. BLOK ZONEN Kapelle (ZB.) Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING in gezin van 2 personen. Ach ter de Houttuinen 36, Middel burg. Gevrdagd een FLINK MEISJE voor de morgenuren. Goed loon. BUNING, St. Jacobsstr. 28. Vlissingen. Gevraagd FLINKE DIENSTBODE, ook genegen om in den winkel te helpen. Tevens BAKKERSKNECHT, niet ouder dan 18 jaar. Bak kerij DE VISSER, K. Noord straat 3, Middelburg. Hebt U stof of materiaal? Wij maken voor U Bagage- dragertasschen, Stuurtasschen, Klompsokken, Actetasschen, Jasbeschermers, Boodschap- tasschen, Riemen, Rugzakken, enz. enz. Fa. G. TH. ROOVERS Zn. Lederwarenfabriek ien Lederhandel „De Karbouw" Lange Delft Middelburg. .Ter overname aangeboden O.V.B. 50-jarigen Kolenhandel, niet grooten omvang. Br. lett. O.V.B., Bur. P.Z.C:, Middelburg. Er kunnen terstond geplaatst worden lste klas KAPPERS (STERS), in- of extern. Damessalons A VERHAGEN. Vughter straat 11, 's-Hertogenbosch. Gevraagd in gezin zonder kinderen FLINK MEISJE, voor hulp in de huishouding en winkel. Goede behandeling en goed salaris. Zich aanmel den a.u.b. 's avonds van 79 uur, Beddewijkstr. 1, M'burg. Gevraagd een net MEISJE of WERKVROUW eiken dag van 9—8 uur. Apo- M. L. LEENHOUTS, Land- theek VAN OCKENBURG, St. bouwwerlctuigen, Oostburg. 'Jacobsstraat 16, Vlissingen. De firma A. DE JAGER— TOLHOEK, telef. 2138, ont ving voor den wederopbouw in Zeeland, zoowel voor haar zaak te Goes als die te Mid delburg, een PARTIJTJE TRIPLEX, dat op vergunning kan worden geleverd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 2