PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Berlijn één woestenij. Brilsche troepen veroveren Bremen. ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per ireek, ƒ3.20 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIE PRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2Kleine adver tenties (maximum 5 regels) 60 cent. Bureaux gevestigd te VLISSINGEN: Walstraat 5S-60, teleloon 10 (2 lij nen) MIDDELBURG Londensclie Kaai 29, telefoon 3521 en 3511; GOES: Turfkade 15. telefoon 2475; TERNEUZEN: Nleuwedtepstraat 23. Hoofdredacteur: E. P. Zandijk (met redactioneele medewerking van dT. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman). Redacteuren: M. Geerse, C. de Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L. Sondag, T. Keiler. VRIJDAG 27 APRIL 1945 188ste Jaargang Nummer 22 Uitg.F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen Commissie van Bijstand: W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg. Het deel van Berlijn waar de Duitschers nog stand hou den, krimpt voortdurend in. Ds Russen zjjn thans tot in het centrum van de stad doorgedrongen en hebben drie- kwart van Berlijn in handen. Het eene Russische regiment na het andere rukt de stad binnen. Russische tanks zijn In Grunewald binnengedrongen waar buitenlandsche arbeiders hen den weg wijzen. Ook de wijk Dahlen, waar vele nazi leiders woonden, is veroverd. In den N.O.-hoek werd het Görlitzstation genomen, op 3 km. van Unter den Linden, terwijl ook Sinmenstadt, met belangrijke wapenfabrieken, in Russische handen viel. Vol gens Duitsche berichten wordt op enkele honderden meters van de Alexanderplatz gevoch ten. Ten W. van Berlijn zijn de Russen 40 km. voorbij de stad doorgestooten. Königs- wustenhausen met den Deutschlandsender werd even eens veroverd. Het officieele communiqué over de vereeniging van de Russische en Amerikaansche legers wordt binnen de 24 uur verwacht. Volgens een Russischen oor logscorrespondent is Berlijn nu één woestenij, veel erger dan Stalingrad, Warschau en Se- bastopol. In het centrum wordt hard nekkig gevochten. De Duitsche stukken artillerie staan daar wiel aan wiel. De Duitschers hebben een ingewikkeld en doeltreffend verdedigingssys teem van prikkeldraad en on- dergrondsche fortificaties in gericht, waarvan de opruiming tijd vergt. Een correspondent van Svenska Morgenbladet vertelt dat de jongens fanatiek vech ten, doch als vliegen gedood worden. De Volkssturmers worden door de Russen neer- gemaaid als zij vechten en als zij dit weigeren, door de Ges tapo en de S.S. Stettin veroverd. Stalin maakte gisteravond bekend, dat Stettin met groote duikbootwerven, werd veroverd. De Russen staken daarop de Oostelijke en Westelijke Oder- monding over, rukten 30 km naar het Westen op en ver overden vele andere plaatsen, w.o. Swedt, Gartz en Case- kow. De Russen, die de Elbe ten O. van Leipzig zijn overgesto ken, hebben Torgau en Strek- la veroverd. Brno in Russische handen. In een andere dagorder maakte Stalin de verovering van Brno, de hoofdstad van Moravië en 30 andere plaat sen bekend. Brno is een belangrijk fa- briekscentrum waar o.a. dee~ len van de Skoda-wapenfabrie- ken waren gevestigd. In Oost Pruisen werd de laatste stad en haven, Pillau, door de Russen veroverd. (BBC, ^N, RO) goering hartpatiënt. Goering heeft het ambt van opperbevelhebber van de Duit sche luchtmacht neergelegd. Volgens de Duitsche radio heeft Goering last van zijn hart. wereld veiligheids- conferentie te san francisco. De Wereldveiligheidsconfe- rentie te San Francisco is ge opend. De president der V. S.. Truman, hield via de radio een openingsrede waarin hij het doel der conferentie uiteen zette. Het voornaamste doel is de oprichting van een wereld organisatie om een blijvenden vrede te verzekeren. Gister avond sprak o.m minister Eden. Vrijdag en Zaterdag zul len aan algemeene debatten zijn gewijd. (b.b:c.) De gouwleider Franken uit Neurenberg heeft zelfmoord gepleegd. Hij vermoordde den burgemeester van Neurenberg vcor hij zelfmoord pleegde. Dinsdag werd te Antwerpen een belangrijke hoeveelheid Amerikaansch meel gelost voor de bevolking van Nederland. Duitsche front in Italië stort ineen. De gebeurtenissen in L jchland hebben de aan dacht voor de andere fronten doen verflauwen. Hoewel in Italië, Birma en in het Verre Oost- toch opmerkelijke suc cessen tegen den vijand wor den behaald. Italië treedt nü plots weer sterk op den voorgrond. Het riUtsche front stort hier vol komen ineen. Verleden week begon gene raal Alexander een nieuw of fensief aan de Senio. Na over schrijding van deze rivier werden snelle vorderingen ge maakt, want reeds enkele da gen later werd Bologna, een der grootste Italiaansche ste den, veroverd, de Po werd overschreden, Ferrara, Modena en La Spezzia vielen in geal lieerde handen, het ging zoo snel, dat het vermoeden reeds werd geuit, dat het Duitsche front in Italië op ineenstorten stond. Uit de berichten, welke he denmorgen uit Noord-Italië kwamen, blijkt dit inderdaad het geval te zijn. De Britten rukken snel voort, terwijl in bijna alle groote steden van Italië de Italiaansche patriot ten het bewind van de' fascis ten en Duitschers hebben over genomen. Vrijwel in alle ste den in de provincies Piermont, Lombardije en Ligurië hebben de Duitschers zich aan de patri-ïtt.n overgegeven. Mi laan, Turijn, Genua, Como Reggio, Partna en nog vele andere steden zijn van Duit schers gezuiverd. Zij zouden zich in al deze plaatsen aan de Italiaansche partisanen heb ben overgegeven. Het aantal gevangenen zou gisteren meer dan 60.000 bedragen. Mussolini zou, volgens Zwit- sersche berichten, nabjj Pal- lanza, door patriotten gearres teerd zijn. Het Britse,he 5e leger ver overde Verona, het eindstation van de spoorlijn over de Brenner Ook staken de Britten de rivier Adigo over, waar z.ch de voornaamste Duitsche verdedigingslinie in N.-Italië bevond, (BBC) In den Bommelerwaarci moest het geallieerde bruggen hoofd ten N. van Den Bosch,' tengevolge van een vrij krach- tigen Duitsehen tegenaanval worden teruggetrokken. In de provincie Groningen hebben de Duitschers nog slechts twee smalle stukken over, nl. Delfzijl en een klein stuk om het havengebied van deze plaats. 2000 Duitschers zijn ingesloten. Overigens is de geheele kust van Friesland, Groningen, Drente en Overijs sel gezuiverd. Verkenningsvliegtuigen heb ben geconstateerd, dat op de wegen ten N. van Amsterdam een druk verkeer was, dat he vig werd bestookt. De afsluit dijk werd over de geheele leng te onophoudelijk schoonge veegd. Bremen is gisteren door de Britsche troepen ver overd. Bremen is door bombarde menten en artillerievuur in een reusachtigen uitgebreiden puin hoop veranderd. De ontzetten de hoeveelheid puin in de stad leverde den troepen groote moeilijkheden op. Sedert de aanval op Bremen begon, was door de luchtmacht 1500 ton bommen op de stad gewor pen. Het havengebied wordt gezuiverd. Het 3e Amerikaansche leger, onder generaal Patton, zet zijn verrassenden opmarsch in Z. richting voort. De Donau werd op verschillende plaatsen, ten W. en ten O. van Regensburg, overschreden. De stad werd van twee zijden ingesloten. Patton's troepen staan op 11 km .van de Oostenrijksche grens en 60 km. van Munchen. Patton's troepen rukken ook op naar Linz in Oostenrijk- Voorts hebben de Amerika nen, die Tsjecho Slowakije bin nenrukten, de plaats Eger ver overd, 16 km. ten Z. van Asch. dat reeds eerder werd bevrijd. In het Z.W. heeft het 7e Am. leger thans bij Dillinger een bruggenhoofd over den Donau, dat 130 km. breed is. De auto baan tusschen Ulra en Augs burg is doorgesneden. In te genstelling met vroegere be richten zou Augsburg nóg niet veroverd zijn. Het 7e Am. le ger staat op iets meer dan 50 km. van Munchen. Ook de Franschen maakten weer vorderingen. Zij bevinden zich op 50 km. van Oosten- rijksch Tirol. De Duitsche flottiljes op heti meer van Constanz hebben zich aan de Zwitsersche autoritei ten overgegeven. EEN GESCHENK VOOR ONZE PRINSES: Een gift voor de Roode Kruis-collecte! BANKBILJEÏTEX VAN 5. De Nederlandsche Bank heeft in bezet gebied bankbil jetten van 5.uitgegeven. Het is voorgekomen dat per sonen rit pas èeviijde gebie den, deze ter betaling aanbo den in reeds eerder bevrijde gemeenten, waar deze biljet ten niet werden uitgegeven. Er wordt nu medegedeeld dat deze biljetten vooralsnog tot wettig betaalmiddel zijn ver klaard. (H.N.) Prinses Juliana bezocht Woensdag bij Sheffield het tehuis waar 250'Nederlandsche kinderen voor een verblijf van 3 maanden in Engeland ge huisvest zijn. (AA) Prinses Juliana is bescherm vrouw geworden van het Kin dercomité, belast met het over brengen van kinderen uit Ne derland naar Engeland. (AA) ONZE KLEINTJES. Diet ingang van 1 Mei a.s. zullen alle bladen nog sterker op hun papier-verbruik moeten bezuinigen. Daardoor zjjn wij helaas genoodzaakt per dien datum het opnemen van kleine, advertenties in de rubriek „Onze kleintjes" tijdelijk te staken. NIEUWE BONNEN voor walcheren, noord- en zt;id-beveland. Geldig t.m. 12 Mei. Brood: A19A, B19A, C19A, D19A, E19A, M19A, A19B. B19B, C19B, D19B, E19B „Brood" per bon 400 gram; D19 „Beschuit" per bon uitsluitend 100 gr. brood. Beschuit: 319 „Beschuit" per bon 75 gr. beschuit. Ontbijtkoek: 126 Alg. per bon Koek, is ca. 140 gr. Melk: C19, D19, E19 „Melk" - ?r bon 1;& 1. volle melk. Taptemelk: A19, B19 „Tapte melk" per bon 1% 1. tapte melk of 1% 1. karnemelk of 200 gr. magere melkpoe der. toelichting. Beschuit. Bon E19 „Be schuit" is uitsluitend voor-inle veringsbon. Aflevering mag eerst" geschieden in de week v. n 6 t.m. 12: Mei a.s. De winkeliers dienen deze bonnen van 7 t.m. Mei bij den distributiedienst in te leveren. Iedere bon El 9 Beschuit wordt gewaardeerd op 1 rts. Ontbijtkoek: De ontbijtkoek op bon 126 Alg. is nog niet voc.ta.' g, doch de winkeliers kunnen zich in de week van 3" April—5 Mei bevoorraden met de coupures ontbijtkoek, welke in die week door de dis tributiediensten worden uitge reikt. 1 ris. ontbijtkoek is koek. Hoewel aan z.g. speciaal zaken in het vooruitzicht is gesteld dat zij ook voor ont- bijtkf ken in aanmerking ko men, is dit om technische re denen thans nog niet mogelijk, i a 13 .ei zullen zij voor zoo ver althans door het C-D-K. te Vught is bepaald, worden ingeschakeld. Tabak. In tegenstelling met de vorige publicatie mogen op de bonnen 03 en 04 Tabak uit sluitend sigaren worden afge leverd. voor walcheren. TarwemeeL De bonnen 210, 310, 410 en 510 van de bon kaart „Extra" "Walcheren, voorzien van de kringnummers 223 en 228 geven, voorzoover voorradig, reCht op het koo- pen van 3 lts. (210 gr) tar wemeel (geen Engelsche bloem)Deze bon is bedoeld als rui~:in<r van restant voor raden bij winkeliers en gros siers. De bonnen moeten door het publiek bij een winkelier wor den ingeleverd vóór of op 3 Mei a.s. De winkelier kan zich hierop, voorzoover hij zelf geen voorraad heeft, recht streeks bevoorraden bij een grossier welke nog tarwemeel in voorraad heeft. Inlevering Dg een grossier die geen tar wemeel meer heeft, kan dus niet, en is niet toegestaan. Eenheïdszeep. De bonnen 111, 211, 311, 411 en 511 van bovengenoemde kaarten geven voorzoover voorradig, recht op het koopen van 1 stukj'e een heïdszeep (Belgische of lucht- gevulde) per bon. PROVINCIENIEUWS GROENTETEELT IX MIDDELBURG. Op initiatief van het Ge meentebestuur worden te Mid delburg- de gemeentegronden, die zich daartoe leenen, ge bruikt voor de teelt van groenten. Ruim 50 perceelen, door de geheele stad verspreid liggend, zijn thans door ge- evacueerde beroepstuinders, die geen grond in Nieuwland hebben, en door volkstuinders afgerasterd en tegen een ge ringe vergoeding in gebruik genomen. De grootte van c.e stukken varieert van 50 tot 150 M2. Mede dank zij de be- langelooze medewerking van den landbouwdeskundige L. j. Lorier groeien thans hier eri daar tusschen de puinhoopeu, aan den kant van de Heeren gracht, op het Noordbolweik en op vele andere plaatsen in de stad de zoo noodige groen ten. Voorts zijn door bemiddeling van het Gemeentebestuur heel wat groote tuinen van parti culieren in bewerking gegeven, waarbij vaak de regeling werd getroffen, dat de helft van de opbrengst voor den bewerker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1