ONDERLINGE OORLOGSSCHADE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ O.O.M. /onze kleintjes van drie maanden naar Enge land vertrokken. De kinderen kwamen in Oostburg bijeen, waar zij op een warmen maal tijd werden onthaald en dooi de leiders van het transport werden toegesproken. Na het zingen van de Engelsche en Nederlandsche Volksliederen zijn deze gelukkigen via Oostende hun vacantie inge gaan. Hoezeer de bevolking ook in Schoondflke meeleeft met den nood in het thans nog onbe- vriide deel van Nederland, blijkt uit de opbrengst van een dezer dagen ten bate hier van gehouden collecte, welke 4447.55 bedroeg. Bovenden werden nog goederen in natu- ra toegezegd, terwijl ondanks de zeer beperkte woningruim te nog aan 12 kinderen gele genheid kan worden geboden om na de bevrijding hier ver zorgd te worden. Geen enkele collecte in deze gemeente heeft ooit zoo'n suc ces gehad. De Plaatselijke Werkgroep te Groede organiseerde een lezing ten bate van het Ned. Roode Kcuis in het Hotel Beun. Een Nederlandsche arts en een Pool hebben op boeiende wijze hun belevenissen in Duit- sche concentratie- en arbeids kampen verteld. Ds. Derksen dankte beide s; rakers voor hun !>?langwek- kende voordrachten. Evenals in vele andere ge meenten werd ook te Schoon- dyke door twee ontsnapte po litieke gevangenen uit een concentratiekamp, een dezer dagen in de o. 1. school een lezing gehouden over de Gesta po. De belangstelling hiervoor was zeer groot. Een na afloop gehouden collecte voor het Roode Kruis bracht 445.75 op. Officieele publicaties INENTINGSWET 1939. B. en W. van Middelburg maken bekend, dat ieder ouder of voogd verplicht is vóór dat een kind één jaar wordt, over te leggen: a. een bewijs van inenting of b. een verkla ring waarom het kind niet wordt ingeënt. Bovengenoemd bewijs van inenting wordt van den ge neesheer ontvangen en moet ter gemeente-secretarie worden ingeleverd. Gelegenheid tot kostelooze inenting bestaat op Zaterdag 14 April van 10 tot 11 uur in de Chr. kweekschool, Heeren gracht 52. De leeftijd beneden de 2 jaar moet als de meest geschikte voor inenting worden be schouwd. Het is gewenscht, dat by de aanmelding het trouwboekje der ouders of geboortebewijs van het kind wordt overgelegd. ..anneer niet tot inenting wordt overgegaan moet de onder b. genoemde verklaring worden ove-gelegd. Een for- r. a'.icr waarop deze verklaring moet worden gesteld is koste loos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. Distributiekring Middelburg. De Distributiekring Middel burg maakt bekend, dat met ingang van Maandag 16 April a..°. het kantoor Zuidsingel voor het publiek geopend zal zijn van S.45 uur tot 12.15 en van 14.15 uur tot 16.15. Voor detaillisten van 8.45 uur tot 12.15 en van 14.15 uur tot 15.15. Tevens gelieve men er nota van te nemen, dat het spreek uur van den directeur uitslui tend Donderdags van 14 tot 16 uur is. Op andere dagen en uren zal hiervoor geen gele genheid meer zijn. De Burgemeester van Mid delburg noodigt degenen, die door bemiddeling van het Midt elburgsch Hulpcomité in het bezit willen komen van een colbertiasje uit, zich daar voor op te geven op het Bu reau, Heerangracht 48, op Maandag 16 April. Aangezien de voorraad be- Derkt is, zal het lot aanwy- zen, wie in aanmerking komt. Uitreiking der goederen voor de letters K t.m. Z op Dins dag 17 /.pril des voormiddags, voor de overige letters des na middags. JEUGDBIBLIOTHEEK. Sociale Zaken. Hrutkaai 17, (.voorheen Molstraat). Willen de kinderen, die nog boehen in hun bezit hebben deze zoo spoedig mogelijk te rugbezorgen od Maandag-, Woensdag- of Vrijdagmiddag tusschen 24 uur. INENTING TEGEN DIPHTHERÏE. B. en W. van Goes maker bekend dat, daar het aantal gevallen van diphtherie in de ze gemeente nog steeds toe neemt, een voorbehoedende in enting tegen deze ziekte meer dan ooit noodzakelijk is. Bij de thans genomen maat regelen ter bestrijding dezer epidemie wordt o.m. gedacht aan een verplichte inenting van kinderen van 114 jaar. Voorloopig wordt echter nog de gelegenheid gegeven tot een vrijwilige aanmelding voor inenting. De gemeente-arts zal daar toe zitting houden in de ach terzaal by den heer Van der Kuijl, ingang Korte Vorst- straat. iederen werkdag, vanaf Woensdag 18 April tot Woens dag 2 Mei, telkens van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Er wordt verwacht dat een ieder zal medewerken om tot vrijwillige inenting over te gaan. Het is een algemeen be lang. Voor ieder in te enten per soon moet de ditributiestam- kaart worden meegebracht. SCHADEVERGOEDING NIET AFGENOMEN AARDAPPELEN EN BIETEN. Aan telers van suikerbieten wordt medegedeeld dat een nader vast te stellen geldelijke vergoeding zal worden uitge keerd voor suikerbieten die verloren zijn gegaan tengevolge van oorlogshandelingen. Ook voor aardappelen die niet kunnen worden afgeno men wordt een vergoeding ge- farandeerd, indien kan wor- en aangetoond dat ze goed zijn onderhouden. De Prov. Voedselcommissaris. VOOR WINKELIERS EN GROSSIERS. Alle coupures beschuit en gort, welke een geldigheids datum hebben, liggende voor 15 Mei 1945, zijn geblokkeerd. Hierop mag niet worden afge>- leverd, met uitzondering van coupures beschuit, uitgereikt aan instellingen (Codenum mers 8000 enz.). Beschuit mag alleen worden afgeleverd op afgestempelde coupures beschuit welke na 17 April a.s. zullen worden uitge reikt. De insp. v. d. distr. in Zeeland. INLEVERING KAASBONNEN. Het Hoofd van het Bedrijf schap voor Zuivel, afd. Zeeland te Goes, deelt den consumen ten van Z.-Beveland. die de bon nen voor kaas 365 en 465 van de oude noodkaart welke geldig zijn geweest in de peri ode van 10 t.m. 23 December 1944, niet hebben kunnen In wisselen, mede, dat op eze bonnen alsnog bij de volgade winkeliers, kaas kan woien betrokken: M. Scheele, SUi- straat 24, Yerseke; N. Ou e- waarde A 420, Kapelle; E.2. Nijsse, A 39, Kapelle; J,;t^- Brouwer, A 36, Kapelle; Crombeen, A 241, Kapelled tl. v. Oosten, A 81, Kapelle; d. Velde, D 95. Kapelle; fi de Cok, Krabbendyke; P, 0. Paauwe, B 115, Wemeldife; Fa. Luteijn, Wemeldinge; t'a. Hannewyk, A 21, Baarlanc J« Jerimiasse, C 94, Baarland M. Volleman, Plein 44, Bors.'le; G. Vermerris, Westsingel 58, Borssele; Fa. Goetheer, 58, Driewegen; M. PlatschorreJSl- lewoutsdyk; J. de Schiper, 's H.H.Kinderén, gem. 's Lrfr Arendskerke; M. Karelse,vD 48, Heinkenszand. A. Dorpstraat 60, Nisse; WaJ- Paulusse, A 106, Oudelai- J. Lous, A 116, OudelandejgT. Remynse, A 65, Oudelande:i?« v. d. Velde, A 34, Ovezand?t Indien de consumentenKi- nen niet by een van de bo^l i- staande adressen vóór rel April a.s. worden ingewisfcd kan hierop geen kaas m r worden betrokken en zijn he bonnen als vervallen te y schouwen. ie Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje VERA LL'Cl ÉNNE MARIJKE. J. v. d. IJSSEL W. R. v. d. IJSSEL— HENDRIKSE. RUDI. Middelburg. 9 April 1945. Breestraat 35. Met groote dankbaarheid ge ven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje LEO. C. LOUWERSE. M. LOUWERSE)JOBSE. Koudekerke. 10 April 1945. B 260. Tydelijk adres: Kraamkliniek, Koorkerkhof, Middelburg. Voor de bewijzen van deelne ming betoond na het overlijden van onzen RIN US, zeg ik. mede namens mijn Kin deren. hartelijk dank. Uit aller naam, Wed. W. TRAAS - SCHIPPER. Goes, April 1945. Papegaaistraat 5: By ons vertrek naar Vlissin- gen betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank voor de hulp en bijstand die wij ondervonden hebben van onzè dorpsgenooten. Familie v. d. BROEKE. Kats. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje JACOBA MARIA. G. v. d. DRIEST. v M. v. d. DRIEST— 1 COPPDOLSE. LENT. Middelburg, 11 April 1945. St. Antheunisstraat 9. Tijd, Kraamklin. Koorkerkhof. LEGER DES HELLS Vlissingen Bakkersganghoek Molenstr. Zondagmorgen half tien: Heiligingsdienst. Onderwerp: „Vervulling". Zondagavond zeven uur: Verlossingssamenko^nst. Onderw. „Er wordt geklopt". Leider C. C. GERSTEL. Hiermede geven wij alsnog kennis van de geboorte van onzen Zoon PIETER ROBERT, op 27 Augustus 1944. H. v. d. SCHUUR. C. V. d. SCHUUR— HANNEMA. Hengelo (O.), 13 April 1945. Alles wel. 1890 1945. Zoo de Heere wil en zij 5 -k leven, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders JOOS POLDERMAN en AALTJE GIDEONSE, 4: op 16 April a.s. hun 55- jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- 5 spaard mogen blijven is de .vensch van hunne dank- >are Kinderen, Behuwd- a Kleinkinderen en Ver- j!de- m iddelburg. April 1945. 'lersche Singel 194. j adr.: Singelstr. 14. Oosttf W.^idag 15 April hopen C. Buurman en Buur- Groet1 TH. KOENS en r. KOENS—v. AKKER, run 25-jarige Echtveree- higing te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven is de wensch van hun Buur- 4: man en Buurvrouw P. DE POOTER— lp KOTV1S. Retranchement De Vertegenwoordiger voor Zeeland van den wnd. Alge meen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid voor het bevrij de gebied, verzoekt hierbij aan ALLE ERKENDE BOÜWVAKPAXROONS t.w. voor het timmer-, metsel en timmer/metselbedrijf op WALCHEREN, ZUID- EN NOORD-BE VELAN D per omgaande hun juiste adres in verband met de materi aalvoorziening aan het Bureau Goedkeuring Werken, Abdyplein, Middelburg, op te geven. Erkende bouwvakpatroons die hun bedrijf niet uitoefenen behoeven de opgave niet in te zenden. Op 6 April werd van ons weggenomen ons zeer geliefd Kleindochtertje en Nichtje SUUSJE, oud 30 dagen. Schoondijke: «n13? HULSTER. S. J. DE »-ILSTggT ANT. DE HULSTER. Duitschland: A. DE HULSTER. Schoondijke: F. DE HULSTER. ABR. DE HULSTER. JAC. DE HULSTER. M. DE HULSTER. Schoondijke, 13 April '45. Heden ontvingen wij het droevige bericht dat onze lieve Schoondocnter en Schoonzuster, Mevr. J. G. VAN BOMMEL VAN VLOTEN, geboren WOLTHUIS, op 29 December 1944 in een Duitsch gevangenkamp is overleden. J. G. VAN BOMMEL VAN VLOTEN, geb. KAKEBEEKE. J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. M. K. F. VAN BOMMEL VAN VLOTEN, geb. SCHOLZ Goes, 11 April 1945. MELK VOORZIENING SOUBURG. Onder verwijzing naar bo venstaande deelen ondergetee- kenden mede dat de bediening van hun klanten voorloopig zal worden waargenomen door Melkslijter BRAM DE PAG- TER, Burchtstraat 10, Sou burg. Zij bevelen hun tijdelij- ken waarnemer daartoe min zaam bij U aan. De Melkslijters, J. A. ARENDSri, Paspoortstraat 24. P. J. ARENDSE, Julianastraat 34. Ondergeteekende maakt zijn clientèle bekend dat hij a.s. Maandag weer als voorheen de melk aan huis zal bezor gen. Onder verwijzing naar bo- venstaande deelt hy mede dat hij ook van de hiervoor ge noemde slijters de zaken gaat waarnemen en hoopt door zoo vlot mogelijke bediening uw belangstelling te mogen win nen. De Melkslijter, BRAM DE PAGTER, Burchtstraat 10 Souburg. MELK VOORZIENING SOUBURG. Het publiek van Souburg wordt bekend gemaakt dat vanaf Maandag 16 April de me£k thuisbezorgd wordt. Het Bestuur. Onderg-eteekende maakt heli geachte Publiek van Souburg bekend dat hij vanaf Maandag 16 April uvederom melk aan huis zal bezorgen en tevens de zaak van- den Heer C. SUURMOND z;r\l waarnemen Ml. MEIJERS. voorloopig adres: Dykstraat 33, Souburg. Ondergeteekende maaiVt het f,eachte publiek van Sou burg ekend dat zy vanaf Maandag 16 April wederom de mei k (hoopt thuis te bezorgen. A. K. CE VAALVERHOEFF. VAN SLUIJS Co., Kin derdijk 90, Middelburg, vraagt voor de afdeeling granen een PAKHUISBAAS, die met de werkzaamheden in deze branche bekend is. MIDDELBURGERS!- Zaterdag zullen een'ge dames U onze gedichten en kalenders aanbieden. Denkt U aan het goede doel?? „VRIJHEID VOEDSEL". Vijf jaar heb ik op U gewacht, Nu zijn de bonnen reeds van kracht. Voor kookdoeleinden of voor licht, Een ieder kent dan ook zijn plicht. Kom overdag en niet bij nacht. Mijn adres is steed$ Flesschenstraat 8. Beleefd aanbevelend, A. KEERSEMARER Petroleumventer - Vlissingen, VERSCHENEN „MIDDELBURG IN BEWOGEN DAGEN". Fraai geïllustreerd boekwerkje over het Koninklijk Bezoek aan Middelburg, Bezetting en Bevrijding der stad en over den Watersnood. Prijs 3.25. Verkrijgbaar bij alle Middelburgsche Boekhandelaren en by de Uitgeefster N.V. J. C. W. ALTORFFER, Korte Delft, Middelburg, Telefoon 2379. Een deel van de opbrengst is bestemd voor: ZEEUWSCHE HULP BOVEN DS RIVIEREN. VERLOREN VULPEN (gedachtenis). Te gen belooning terug te bezor gen Walstraat 34, Vlissingen. Gevraagd te Roosendaal in Prot. klein gezin een NET MEISJE voor dag en nacht, niet bene den 17 jaar. Goede kost en hoog loon. Brieven of in per soon zich aan te melden bij FR. TRAMPER, Noordzand straat 4, Yerseke. Jonge Land- en Tuinbouwers. Propaganda-Vergadering de: L. J. Z. (afd. Walcheren) op Vrydag 20 April a.s., om 8 u„ zaal den Boer, Lange Giststr., Middelburg. Spreker: de WelE'd. Heer J. K. VOOGD. Onderwerp: „Onze toekomst". Dringend opkomst gewenscht. Namens het Bestuur der L.J.Z., ABR. MALJAARS, Voorzitter. J. DAVIDSE, Secretaris. LAAN COPES VAN CATTENBURCH 2 - 's-GRAVENHAGE. De COMMISSIE VOOR HET SCHADEVERZEKERINGSWE'- ZEN, ingesteld bij Beschikking van den Chef Staf Militair Gezag van 13 Januari 1945, No. 170, gevestigd te 's-Herto- genboseh maakt bekend dat zij een centraal bureau der O.O.M. in bevrijd gebied heeft gevestigd te BREDA, Van Coothplein 18. Het centraal bureau wordt gevormd door de Heeren: Jhr. H. VERHEYEN der Firma F. van Lanschot te 's-Hertogenbosch, P. J. M. SMITS en Ir. A. L. J. M. FICK te Breda, A. PRIEM S der Firma M. M. Priems en Zn. te Eindhoven, C. J. L. HENNING der Firma Henning en Smout te Bergen op Zoom, A. HONDIUS der Firma Hondius en Zn. -te Middelburg, A. JANSSEN van het Nijmeegsch Assuratiekantoor A. Janssen te Nijmegen en F. REGOUT der Firma Ernest Regout en Zn. te Maastricht. Aan alle agenten van bovengenoemde maatschappij wordt opgedragen 1. alle onder hunne berusting zijnde gelden der maatschappij via hunne bank of per postwissel te storten op rekening der Nederlandsche Handel Maatschappij te Breda ten na me van het Centraal Bureau der O.O.M. in bevrijd gebied. 2. De voorschot premiekwitanties voor alle klassen volgens redactie en bedrag der laatst verschenen kwitanties uit te schrijven en te innen en deze gelden eveneens te storten als onder 1 aangegeven. 3. Bij de overschrijving naam, adres en nummer van agent op te geven en de borderellen rechtstreeks in te zenden aan het Centraal Bureau te Breda. Namens de Commissie voor het Schadeverzekeringswezen: P. J. O. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, Voorzitter. E. W. J. VAN WEEDE, Secretaris. '10 CENT PER PLAATSING,MAXIMUM 5 REGELS. Gevraagd by Heer alleen flinke degelijke HUISHOUDSTER, Ned. Herv. Goed loon. Brieven, letter N., Bur. PJZ.C., Vlissin gen. Gevraagd EEN1GE NAAISTERS en LEERLING-NAAISTERS. S. WIENER Co. Middelburg. In de vacature van een administratieve kracht is voorzien. Coöp. „De Broederband" U.A. Middelburg. Op Handelskantoor te Mid delburg gevraagd JONGSTEN BEDIENDE, liefst leerling Handelsavond school. Brieven no. 9, Bureau P.Z.C., Middelburg. Wij zyn weer telefonisch aangesloten onder No. 2328. C. L. VAN DE VREEDE Zeil- en Zakkenhandel - Goes. Vereen, van Vrijz. Hervormden Vlissingen. Zondag 15 April, nam. 3 uur Ds. J. H. HANNEMAN. Gebouw C.J.M.V., Noordstr. 34. Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden Afd. Vlissingen. LEDENVERGADERING op Zaterdag 14 April a.s., des n.m. 2 uur. Consistorie Chr. Geref. Kerk, Kasteelstraat 75. Aller opkomst dringend ge wenscht. Belangrijke agenda. Ook ongeorganiseerde geest verwanten worden uitgenoo- digd deze vergadering bij te M.U.L.O.-EXAMENS 1945 (Ver. voor M.U.L.O. en Ver. voor Chr. M.U,L.O.) VuimeUiigc n /(."or bovenstaand examen vóór 1 Mei a,s. b(j den administrateur van het examen: JOH. E. HARTHOORN, Stationsweg 23, Goes. Aangifteformulieren worden op aanvrage toegezonden. Coöp. Veilingsvereerdging „Walcheren", W.A. MIDDELBURG. Ieder lid wordt verzoch-t, vóór 1 Mei a.s. zijn tegenwoordig adre6 op |te geven, ook indien hij niet geëvacueerd is. 9- DB DIRECTIE. TE KOOP GEVRAAGD: 1 Buitenband 825 x 20, 1 Bin nenband 500 x 20, 2 Binnenban den 34 x 4V2, 2 Luidsprekers, prima gebruikte Rijwielen, 1 electrisch Waterketeltje. 220 volt. C. VAN BOVEN Jz., Doelstraat, Krabbendijke. Gymn. ver. „Oranje Nassau". Openbare U.L.O.-school, Ver lengde Glacisstraat, Vlissingen. 's Maandags: lesuren Meisjes 67 uur, Jongens 7—8 uur. Dames 8— 9 uur, Heeren 910 uur. Het Bestuur. PROV. ZEEUWSCHE H.A.R.K. en ZEEUWSCHE HULP VOOR BOVEN DE RIVIEREN. Ons inlichtingenbureau Se- feerstraat 8 gaat verhuizen, aterdag 14 dezer openen wij ons nieuw bureau. Komt even kyken NIEUWE BURG, Firma Focus Middelburg. Zeeuvvsche Volks Universiteit (Z. V. U.) ENGELSCHE LESSEN TE VLISSINGEN. Inschrijvingsfox-mulieren voor cursus A, beginners, en cursus B, gevorderden, kunnen afge haald worden in de Openbare Leeszaal, Bellamypark 43, des middags van 6 uur, tegen overlegging van het (voorloo- pige) lidmaatschapsbewys. Het ingevulde formulier dient zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Dinsdag 17 April om 6 uur n.m., eveneens aldaar te worden ingeleverd. De les sen zullen gegeven worden op Woensdagavond en Zaterdag middag op nader aan de deel nemers bekend te maken uren. De cursusprijs bedraagt 6. voor 3V2 maand (1 les per week). Systeem De Leeuwvan Rees. Singel 67 Vlissingen. AANVANG DER LESSEN op 23 April a.s. Bespreken Woensdag 18 en Donderdag 19 April, des n.m. van 78 uur. Mej. L. LOOISE. Algemeen Ziekenfonds „Walcheren" Vlissingen. HERHAALD VERZOEK. Den Ziekenfondsleden, inge schreven zijnde bij den ver trokken zynden Arts G. J. DE GREEF, en/of bij den Tand arts G. VAN KETEL, wordt verzocht zoo spoedig mogelijk ten kantore van Ziekenfonds „Walcheren", Wilhelminastraat 10 (geopend n.m. 24 uur) een anderen Arts of Tandarts te kiezen, daar zij eventueel an ders niet behandeld kunnen worden. HET BESTUUR. Ver. v. Vryz. Hervormden, Mburg. Zondag 15 April 1945, v.m. 10 uur: Ds. J. H. HAN NEMAN, Doopsgez. Kerk. TE KOOP GEVRAAGD op nader overeen te komen voorwaarden; een BROOD- EN BANKETBAKKERIJ met of zonder kruidenierswa- renbedrijf. Diploma's aanwezig. Brieven onder No. 272, Boekh. HILDERWISSE, Middelburg. TE KOOP 9 Kinderstoel 17.50. Adres: J. KWIST, Scheldestraat 94, Vlissingen. O Emmerkacheltje met lange buizen en 2 Winuellampen, pr. resp. 38.50 en 12.50. HUIJS- MAN, Gravenstr. 12, M burg. 9 Open Haardkachel, 35. LOODEWIJK, Heerengracht 104, 2 x beilen, Middelburg. 9 Nieuwe korte Jongensbroek, leeftijd 14 jaar, 12 en een Geit, 10 mnd. oud. J. LEYN SE, Singelstraat 18, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD 9 Wandelwagentje. J. MAAR- TENSE, Stationsstr. 20, Mid delburg. O Een Kamerscherm. GODS- SENS, Noordpoortplein 8, Middelburg. Vloerbedekking, 1 stel Wie len voor handkar, Keukenka chels, Kinderwagens, Kinder- iedikanten. M. KORSTANJE, B 11, Rilland. Boxen, Petroleumstellen of blauwbranders, Paardentuig, Leesboeken, Kleerkisten. M. KORSTANJE, B 11, Rilland. 9 Alle soorten Uurwerken, an tiek, Burger-, Boeren- en Kin- derkleeding, Heeren costuums, Swaggers of Mantels. M. KOR STANJE, BH. Rilland. 9 2000 Boonstaken en ook klei nere partijen. M. KORSTANJE, B 11, Rilland. 9 Wandelwagentje. QUA ARS, Beenhouwerssingel 63. M'burg. 9 Een .jonge Hond, groot soort. B. VAN LEEUWEN—DORST, Dam 10, Middelburg. 9 2-pers. Ledikant. A. VER- HAGE, 2e Vlietweg 3, Oost- dijk. 9 5 m. Tuinslang, 2 3 c.m. breed. H. DE LANGE, Schuit- vlotstraat 23, Middelburg. 9 10 of 15 voer Stalmest. Ook genegen te ruilen tegen goede mutserds. Molenstraat A 72, rioedekenskerke. 9 „Harmonium! Leerschool van Steenhuis". WILDEBOER, oranjestraat 24, Vlissingen. 9 Slachtkonijnen en Kippen. S. CALJOUW, Volderylaagte 10, Middelburg. 9 Een in goeden staat zynde Waschketel. H. KOPPEJAN, A 25. Meliskerke. 9 Nuchtere Bokken en Geiten. Ook vellen. P. J. VAN HESE, Kolvenierstraat 7, Vlissingen. PERSONEEL 9 Laat uw Kippen en Konijnen vakkundig slachten. Wij slach ten uw konijnen voor het vel. Als vanouds: VAN HESE, Kolvenierstraat 7, Vlissingen. Werkvrouw gevr. FL1PSE, Markt 43, Café St Joris. Mid delburg. 9 Boomenrooiers gevraagd, goed loon. Zich te wenden tot den Agent der P.Z.C. te Ril- Jand-Bath, 9 Verstelnaalster gevraagd. B. v. LEEUWEN—DORST, Dam 10, Middelburg. 9 Een Werkvrouw gevraagd voor den Donderdag- of Vrij dagmiddag. HEIJLIGER, Bree 32, Middelburg. 9 Zoo spoedig mogelijk gevr. een Bakkersknecht, zelfstan dig kunnende werken. Bakke rij J. M. MOERLAND, Dorps straat A 232, Krabbendijke. 9 Een nette Werkvrouw ge vraagd. VISSER, Lange Viele 29, Middelburg. 9 Dienstbode of Dagmeisje gevraagd. P. DE KAM, Lon- densche Kaai 25, 3 x b., Mid delburg. 9 Gevraagd een Dagdienstbo de, boven 18 jaar, bij H. DE VRIES, Slagerij, Wemeldinge. 9 Flinke Dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht. MENNES' Lampenhuis, Lange Middelburg. Noordstraat 57, 9 Gevraagd voor 1 dag per week nette Werkster. CHR. J. STEKETEE. Lange Noordstr. 58, Middelburg. WIE RUILT 9 Nieuwe lichte Boerlnneschort voor lap gekleurd katoen, wol len Sjaal voor knot wol? H. A. VOS, Gravenstraat 53, ingang Zusterstraat, Middelburg. 9 Myn nieuw Laken, o. kw. of jL'afeliaken voor Boerinne- schort? DE RIJKE, Heeren straat 33, Middelburg. 9 Mijn zvv. Damesjapon, m. 42 voor Kinderschoenen, m. 25 of 26? VAN HALEN, Zusterstr. 27, Middelburg, 2 x bellen. 9 Mijn Kindersch., m, 24 en Klompjes, m. 24 voor Schoen tjes, m. 26 of 27 Heerenstraat 28, 3 x bellen, Middelburg. 9 Mijn i.e-.st. zijnde Kinder wagen voor Wandelwagentje? J. M. DE' KONING, Turfkade 29, Middelburg. 9 Mijn lage Heerenschoenen, m. 41 z.g.a.n., voor idem m. 42? Kapellestraat 40, Veere. 9 Z.g.a.n. Plooijurk, lft. 12—14 j., voor andere, lft. 16^17 j. Wagenplein 10, M'burg, na 3 u. 9 Nieuwe v. o.l. Schort voor 2 d. Schorten of lap Stof Kleverskerke F 3. 9 Korte Joncensbroek, lft. 13 jaar voor Plusfour of lange broek, lft. 15 k 16 jaar? Kle verskerke F 3. 9 Wollen Dekentje, 140 x 180 cm. v. Meisjes Wintermantel, m. 38 of 40 of j. Winterjas, lft. 16 j. of grootere maat om te vermaken? Kleverskerke F 3. 9 Kinderlaarsjes, m. 25 voor Kinderschoentjes, m. 27 W. A. BOS, Bree 40, Middelburg. 9 Mijn electr. StrUk(jzer, 120 V. voor dito 220 V. KNUIJT, Rijksweg 25, Nieuwland. 9 Damesklompen, m. 38 voor Kinderklompen, maat 28 of Schoentjes, m. 28? G. FE- LEUS. A 53, Kattendijke. 9 Mijn twee vooroorl. Witte Tafellakens voor z.g.a.n. Sport pak Voorstraat D 61, Bath. Spits Petroleumstel n Zeemlap of Veerenbed v^r Wandelwagentje? DE HO LANDER, Seisstraat 13, delburg. 9 Myn z.g.a.n. licht Mantelp o. k., m. 44 voor z.g.a.n. li<ft£ Zomermantel, m. 44, o. k. CORNELISSE. Grindweg G t/» Kleverskerke 9 O. k. Jongensjas, z.g.a., lft. 13 a 14 i., v. o. k. Overfê een Jongensbroek, o. k.f vcf Overhemd Markt 141, Ari .- muiden. 9 Myn in zeer g. st. z. Kindf schoentjes, lft. 2 i. voor ideri lft. 4 j.? SIEREVELD. Lidl1 straat B 59, Arnemuiden. 9 Nieuw v.o.l. Interlock kor» Onderbr., m. 5, v. nw. Onder jurk, 40 of 42, nw. waschbus'". Emmer, Japon v. Vloerkleed Spuistr. 66 ben., Vliss., nè. 5.- 9 Lange wollen Kousen vc}* Sportkousen, lft. 78 j., Eó'- messch., m. 41 voor Sportkou sen BRAND, B 110, W"„- helminadorp. O Een Rookfauteull tegen 4 Japonstof of 2 katoenen t e kens? Noordstraat D 229, B -!- zelinge. 9 Een paar z.g.a.n. Jonger'"- schoenen, m. 38 voor m. 3?. Julianastraat A 71, Krabben dijke. >i° 9 Z.g.a.n. Wandel karret je t - gen een Japon of Mantel? T>- rendijk 47, Kortgene. 9 Mijn z.g.a.n. beige suèe1- Sportsch., 40 v. d. bl. pump» 39 en beige Wandelsch, 39 bl. Sportsch. of pumps, m. 39"1 Langstr. A 124, Arnemuidef-' 9 Mijn z.g.a.n. Jongenssch., n* 38 v. idem m. 40 en myn z.g.j*L n. h. Heerensch., m. 40 v. z.f. 1 a.n. zw. d. sch. m. 40, pL hak;T Langstraat A 154. Arnemuider 'r Mijn z.g.a.n. Meisjessch., n'.:' 29 voor idem m. 31? DIJKE, Langstraat A 3, Arnemuiden,1 9 Mijn 2 Meisjesjurkjes, leeft' 5 a 6 j., voor een lapje Zomen* stof van 3 M. Stationsstr. P1 4 x bellen. Middelburg. 9 Z.g.a.n. Damesschoenen, in* 39, voor een Fantasiebroek^ Stationsstraat 9, Middelbur3 3 x bellen (tusschen 7 en d uur 's avonds). 9 Mijn Schoentjes, m. 23 v. 2 1 Jongenssch., m. 33 v. 35, mrK Wintermantel voor lap stof Japon, m. 46 of 48? Verweri f straat 59, Middelburg. 9 Mijn goed onderhouden Way* delwagentje voor een goec 2 moderne Kinderwagen Br. nr- 7, Bur. P.Z.C., Middelburg. 7 9 Licht blauwe Zomernian^el voor kort Jasje? Molenwafer 123, Middelburg. 9 Mijn v. o. nieuw Heeren <a- terlock tegen een i.g.st.z. Win delwagentje? KRIJGER-BIR- GER, Biez. str. A 70, Kaptfle. 9 Mijn nieuwe donkerblauwe leeren Schoenen, m. 41, bik, v. nieuwe leeren Sportsclóe- nen, zelfde maat. Nè. vyf i\ir. Julianastraat 7, Goes. 9 2 paar Werkschoenen, m. 41 en 42 voor 1 paar gummi Laar zen? A. VERHAGE', 2de Vliet weg 3, Oostdyk. 9 Myn Jongenskleertjes, lft. 3 jaar, voor Zomerjurk of Cos- tuumrok, m. 4244 DE KEIJZER, Korte Delft 32, Middelburg. 9 Mijn prima mooie Keuken kachel tegen een Kookhaard- k ach el F. v. d. WAARD, A 11, Heinkenszand. 9 Mijn nw. Be va Overall en Overhemd voor lap stof of Ka toen? Giststraat 21, 3 x b., Middelburg. 9 Mijn nw. zw. Avondsch., m. 39 voor een paar Damessch., m. 39? Kinderdijk 78, M'burg. DIVERSEN 9 Nette jonge zakenman zoekt langs dezen weg kennismaking m. jonge dame of wed., 28-35 j., 1 2 kind. geen bezw. Br. no. 12, Bur. P.Z.C., Middelburg. 9 2 jonge Dames zoeken ken nis met 2 sportieve Heeren, lft. 24 tot 30 jaar. Brieven m. foto onder no. 10, Bureau P.Z.C., Middelburg. 9 Alleenst. R.K. Jongm., 25 j„ zoekt langs dezen weg ernsti- ge kennismaking m. R.K. Meis je, 1825. Br. m. foto, welke op eerew. wordt geretourn., St. Janstraat 38, Middelburg, f 9 Wie heeft Rianneke's Oli- fantje gevonden (wit) Tegen bel. terug bez. Heerengracht 12, Middelburg. 9 Wie helpt mij spoedig aan een Bedje of een Matrasje voorlf kinderledikantje J. RUIS-ri SEN—v. d. BOOMGAARD.p' Zandweg A 114, Kattendijkelt, 9 Welke evacué of ander Meis-7. je wil tegen bet. hulp bieden in kl. gez., waarvan de vrouw uital ziekenhuis mag komen Inl. Peninghoeksingel 49, M'burg/h 9 Mandolineles gevraagd. Adr, Breestraat 16. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 2