BH PROVINCIALE ZEEUWS» COURANT EBB Hooidacteur: E. P. Zandijk (met redaction eele medewerking van VRIJDAG 13 AP RIL 1945 Uitg.: F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen. dr. 'H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman). Redacteuren: M. Geerse, Commissie van Bijstand: W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. C. Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L Sondag. T. Keiler. 1 8ste Jaarganxxummer 10 W. Schocb te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg Aieidsplicht. E©ude spreuk luidt: die niet rkt. zal ook niet eten. Daarligt opgesloten het be- ginsfan arbeidsplicht. Maar de ptde, die achter ons ligt (hopwij), kende zoovelen, al te vh, die gaarne werken wildé maar geen werk kon den iden. het probleem der werHsheid. Er waren er dus een a tal, die niet werkten: maaielfs de meest onbarm- harti durfde toch niet te be- were dat die niet eten moen. Zooveel besef van de waai van een mensch had menjs toch altijd behouden. Daan gaf men werkloozen- steuj Die werkloozensteun was en dooiioopende aan- klacjtegen het maatschappe lijk stel, demoraliseerend in de teste mate, zoowel voor werljmers, als voor werkge- versie. eenen voelden zich in hun tarde als mensch aange tast,te anderen kwamen er toe. 5 steuntrekkers als pa- rasiex te beschouwen. Van „bèr^swerkloozen" zooals men el placht te spreken is hier.-een sprake. De over- groomeerderheid was heusch werfillig. Het zal het streven moei zrjn van de nieuwe maapappij het probleem der werlosheid op te lossen. Kort gefciuleerd „er bestaat een reefiop arbeid." 't Is echter een loeilijk probleem, maar opgist moet het worden. Nu (wijemen aan, dat allen wer/illig zijn) is het in den tijd a,n overgang, dien wij doomaken, uiterst moeilijk alleidat werk te laten ver- richa, dat hun het meest aanmat. Vooral de voorliefde voo) niet-handenarbeid, de zucl om alleen als „witte- boojes-arbeider" te willen wern. heeft funeste gevol gen Een arbeider in een oven is minstens evengoed als n bureauklerk. Dat besef moeoud en jong en vooral de jongen doordringen. Een dei midlen om dien afkeer van hannarbeid te overwinnen is wel Ie medezeggenschap der arbjers in het bedrijf. De oorlfstijd, de gemeenschappe lijk ;edragen battledress, zal helft veel dwaze vooroordee- len» overwinnen. Ihr aan den anderen kant zal ien ook moeten aanvaar den het werk, dat men te doe vindt of krijgt, volgens bekaamheid en geschiktheid en uist in dezen overgangs- tijdzal op persoonlijke voor kei niet al te zeer kunnen wolen gelet. „Doe wat Üw ban vindt om te doen" is het pajol. Natuurlyk zullen de arlidsvoorwaarden ten op- zlcte van werktyd, loon en hyjënische omstandigheden zocredelijk mogelijk moeten zijx Maar dan ook geen ge- lundel, geen lijntrekken, geen sabtage. Er is veel werk te doe, er moet gebouwd worden en herbouwd. Grondstoffen ontreken, zij zullen worden aanevoerd, kapitaalgoederen zijnvernietigd en gestolen, zij moien opnieuw worden ver- vaadigd. Met de voorhanden baRaalgoederen moeten zoo vee; mogelijk en zoo spoedig manlijk verbruiksgoederen woren gefabriceerd. De oude ren noeten werken, de jonge ren r>oeten worden opgeleid. Wij lven nu in een voorloopi- gen bestand, later kan deze majpie wettelijk worden gere- met eerbiediging van rechtten van werknemers en werkgevers beiden; ik noem hier i'e werknemers in de eer ste praats, niet voor de werk gever! het leeuwendeel. Werknemers liebben arbeids plicht! maar ook werkgevers hebbel arbeidsplicht en nooit meer'mag winstbejag tot het scheppen van werkloosheid aanleiding geven. Zonder klas senstrijd, maar met klassen- overleg. Geen dictatuur van proletariaat, maar geen tyran- nie van ondernemers. Voor werknemers arbeidsrecht, voor werkgevers en werknemers beiden, arbeidsplicht. De gevechten om het hart van Nederland worden onver minderd voortgezet. Woens dagmiddag staken Canadee- sche troepen tusschen Deven ter en Zutphen in stormbooten den IJssel over en vormden een .iggenhoofd op den Westelijken oever van deze rivier. De verdediging van de IJscellinie begint al te wijken. De vijand heeft geen artillerie en manschappen genoeg om een verdediging door te voe ren. Op sommige plaatsen ge ven de Duitschers zich over, op andere punten wordt fel ver zet geboden. Naar schatting winden zich nog 200.000 Duitschers, de troepen aan den Nederrijn daar-ij inbegrepen, in ons land. Het bruggenhoofd, dat de Canadeeren op den \V. oever van den IJssel heb ben gevormd is 3 km. diep met een basis van lU km. Het plaatsje Wdp, ten Zniden van De venter en ten Westen van den IJssel, wordt gena derd. I enmorgen werd gemeld, dat een brug ove^ den IJssel is geslagen. De Duitschers bieden verwoeden tegenstand. In het kustfeuied zijn be langrijke Duitsche troepenbe wegingen gaande. Ten N. van Deventer zijn de Canadeezen in de richting van Zwolle 15 km. opgerukt Zij staan op nog ongeveer 16 km. van de stad. De vijande lijke tegenstand is licht. Er- werden 600 o-evangenen bin nengebracht. Ten O. van Zwolle werd Ommen bereikt en ten Z.O. PRINSES JULIANA IN ENGELAND. Prinses Juliana is met een viermotorige bommenwerper, na een reis van 13 uur uit Canada in Engeland aangeko men. (B.B.C.) LANDBOUWWERKTUIGEN AANGEKOMEN. Volgens De Stem is voor Zee land, Brabant en Limburg een 150-tal Fordson landbouwtrac- tors aangekomen. In totaal zijn er 435 voor geheel Nederland gearriveerd. Ook werd een aan tal tractorploegen en schijfeg gen aangevoerd. De tractors zullen grooten- deels onder loonploegen ver beeld worden en een ander deel b'nder boeren, met de verplich ting dat ook buurtgenooten pervan gebruik moeten ma- Ktïri. V AN GEELKERKEN UIT DE N.S.B. CEZET. Blijkens het nummer van VJfolk en Vaderland" dat blaart 1.1. toen nog steeds in PeWt Nederland verscheen, jpfeft Mussert zich „tot zijn .®rawezen" genoodzaakt ge- £!5n C. van Geelkerken, den £i%atsvervangend leider der p-fe.B., met ingang van 22 februari „wegens ongehoor- amheid aan den Leider" als der beweging te ontslaan. (A.A.) lid r Een bruggenhoofd over den IJssel Canadeezen en Polen rukken op door Drente. van d o plaats wordt ge vochten in de omgeving van Heino. Ook hier is de tegen stand licht. Bij Ealkbrug en Dedems- vaart maakten de Canadeezen contact j.r.t de neergelaten uchtlandingstroepen. OPMARSCH IN DRENTE Mepoel is nog steeds in .Xtsche handen. vei der wordt er over dit front niets gezegd. De Ca .adeezen hebben ook ?en bruggenhoofd over de Bei- Iervaart bij Beilen gevormd Een Canadeesch leger rukt in Drente N.waartt op in de richt' g Gronin gen. De stad werd tot op 40 km. genaderd. Wcster- bork, ten Z. van Assen, alsmede een concentratie kamp in dene omgeving werden bevrijd. In het O. deel van Drente opereert een Poc> che pant serdivisie, die eveneens snelle vorderingen maakt. Enrnren en vele andere veendorpen werden be vrijd. 16 km. vooivij Ern- men werd Kleindijk be reikt, ten W. van Ter Apel, verder het plaatsje Exloo, en ten van Ter Apel Weringermond. De tegenstand der Duitschers is licht. Het doorweekte terrein belemmert den op marsch. In Drente is een 30-tal stad jes en dorpjes bevrijd. Bij Arnhem tenslotte werden Woensdagmiddag de Duitsche posities door de geallieerde artillerie zwaar peschoten. (B.B.C. en H.N.) Russische opmarsch naar Berlijn? Radio Moskou meldde Don derdag dat de Russen ten W. van de Oder vechten op weg naar Berlijn. Nadere berichten zijn hierover nog niet ver strekt. De strijd om Weenen is zoo joed als voorbij. Malinowski heeft den hoofduitweg naar het Noorden geblokkeerd, ter wijl de laatste uitweg naar het N.W. onder artillerievuur ligt. De laatste Duitsche troe pen zijn thans samengedrongen ->p het gebied tusschen den Do nau en het Donaukanaal. Tol- boechin is reeds ver ten W. van Weenen om over Linz naar Beieren de verbinding met de Amerikanen tot stand te bren gen. 100 km. Z. van Weenen rukken andere troepen naar Graz op. (B.B.C.) Bij de verovering van Mtihl- hausen, ten O. van Kassei, wer den 285 man van het ministe rie van buitenlandsche zaken gevangen genomen; in een an dere plaats vele ambtenaren van het ministerie van spoor wegen. N.S.B. burgemeester in een zandkuil. Boeren hebben in de omge ving van Ootmarsum een van de fanatiekste N.S.B.ers, Ernst von Bönninghausen, burge meester van Tubbergen, een der trouwste vrienden van Mussert, Rauter en Seyss In- quart, bij deh kraag gegrepen. Hij werd in een zandkuil aan getroffen, maar bedreigde iedereen die hem wilde nade ren. met een revolver. Tenslot te wist men hem te omsinge len en te ontwapenen. Egon von Bönninghausen," de broer van Ernst, werd kon voor de Meidagen van 1940 ontslagen, omdat hij verklaar de, zich bij een eventueelen in tocht van de Duitschers niet te zullen verzetten. Inderdaad heeft hij, toen zij Nederland binnenvielen, de vijanden met open armen ontvangen en als dank werd hij door Seyss In- guart in 1940 weer Burgemees ter van Tubbergen gemaakt. In Augustus 1941 werd hij provinciaal commissaris voor Overijsel. Om de een of an dere reden is hij later- naar het Oostfront gezonden, waar hg in 1943 sneuvelde. Egon was een gematigd par tijman, in tegenstelling tot zijn broer, die in 1940 burge meester van Hilversum werd en eind 1943 als zoodanig naar Tubbergen verhuisde. Ernst was door-en-door Nazi. Hij had verschillende verklik kers in zijn dienst, waarvan zijn jachtopziener en diens vrouw wel de voornaamsten waren. Tot op het laatste oogenblik beschouwde hij zich als wettig burgemeester van Tu-Dergen en zelfs toen hij ge arresteerd werd. riep hij uit: „Ik ben nog steeds burge meester Op lsten Paaschdag begon de armzalige Duitsche aftocht uit Tubbergen en daags na Paschen was de plaats prac- tisch bevrijd. Het geheele raadhuispersoneel zette dan ook groote oogen op, toen Ernst Dinsdagochtend op den gewonen tijd verscheen, ach ter zijn tafel ging zitten en.... vroeg, of er nog post voor hem gekomen was. Men ne geerde hem volkomen. Korten tijd later vertrok Ernst von Böninghausen. Woensdag werd hij, zooals ge zegd, gepakt. Hij gaf, na zijn arrestatie een briefje af, met het verzoek.dit aan den Secretaris-Generaal van Bin- nenlandsche Zaken te willen doorzenden, en waarin hij ont slag vroeg als 'burgemeester van. Tubbergen. Zijn vrouw, moeder en twee kinderen zijn in verzekerde be waring gesteld, dit met het oog op hun eigen veiligheid. Want de naam van dit ge slacht, dat van oudsher met deze streek is samengegroeid, wordt er op het oogenblik gloeiend gehaat. Vooral de moeder was berucht. Zij schijnt de kwade geest van haar bei de zoons te zijn geweest. Als haar zoons naar een verga dering gingen moest het N.S B.-pakje aan. Egon hnd daar niet veel zin in. Daarom liet hij zich, wanneer hij naar een vergadering ging, door het dienstmeisje zijn colbertje ach- ternabrengen en verkleedde zich in het bosch nabij het voorvaderlijk bezitHet was deze moeder ook, die het hare ertoe bijdroeg, dat tij dens de Meistakingen van 1943 de leider van het distri- Wij gaan weer eieren eten! Binnen afzienbaren tijd zul len de Nederlandsche huisvrou wen weer omelettes, eierpan- nekoeken, eieroasteities en meer van die heerlijkheden bakken. Dan zal een ei weer zoo ongeveer op vooroorlog- schen prijs gewaardeerd wor- d zoo om en bij de zes cent. Het zijn echter niet onze be faamde kippenfarms, die ons deze welkome aanvulling van onze rantsoenen zullen leveren, doch het vernuft van Arrieri- kaansce voedselspecialisten: het eipoeder zal ons deze lek kernij gaan verschaffen. Het eipoeder is een Ameri- kaansch product, dat in Enge land in de laatste drie oorlogs jaren een groote populariteit heeft, verworven. Het wordt thans in groote hoeveelheden naar ons land verscheept zal binnen niet al te langen tiid in distributie worden ge bracht. Eipoeder is geen surrogaat, het is evenwaardig aan de goede gave van onze Barne velder of Leghorn, getuige de formule: eieren minus schaal en water ziin eipoeder. Hier heeft de techniek het zoo kwetsbare en bederfelijke pro duct omgetooverd tot een ge makkelijk vervoerbaar, han delbaar en houdbaar voedings middel. Een klein pakje eipoe der bevat twaalf eieren en kan, mits dicht, koel en droog gehouden, gedurende een vol iaar bewaard blijven. Wanneer onze huisvrou wen zich spoedig vertrouwd weten te maken met dit nieu we waardevolle voedingsmid del, dan zal onze voedingspo sitie daar spoedig met zooveel honderden calorieën door wor den verbeterd. En men beden ke, dat dit geen overbodige luxe zal zijn daar de vleesch- ncsitie in de wereld zorgen baart en wij dus spoedig op dit gebied een veer zullen moeten laten. Het eipoeder zal dus komen als een welkome compensatie. ZWARE LUCHTBOMBAR. DEMENTEN. De R.A.F. viel Woensdag Neurenberg en Bayreuth aan. 1300 Amerikaansche bommen werpers vergezeld van 850 ja gers bombardeerden doelen in Mlinchen, Regensburg en Neu- onberg. Bij een verrassenden aanval op 2 vliegvelden bij Leipzig hebben 11 Amerikaan sche jagers Donderdag 78 Duitsche vliegtuigen op den grond vernield of beschadigd. In 8 dagen tyds werden er 1336 Duitsche toestellen op den grond vernield. (B.B.C.) CARRARA VEROVERD. In Italië waren de troepen van het 8ste leger 48 uur na het begin van het offensief aan de Adriatische kust reeds de tweede rivier, de Santerne, overgestoken. Aan de Westkust is de om haar marmer zeer bekende stad Carrara veroverd, op 20 km. van La Spezia. (B.B.C.) Volgens de Zweedsche ra dio is het Roode Kruisschip „Hallaren" beladen met voed sel op weg van Götheborg naar Nederland. Aan boord zijn 4300 ton levensmiddelen. '(A.A) butiekantoor te Tubbergen standrechtelijk werd doodge schoten. (A.A.) ROOSEVELT OVERLEDEN. Gistermiddag is president Roosevelt, tijdens een ver blijf te Warm Springs (Vir ginia), plotseling overleden aan een bloeduitstorting in de hersenen. Hij vertoefde daar voor een medische behandeling in een centrum voor patiënten aan kinderverlamming, waarvan hij zelf 20 jaar geleden patiënt was. Het was de bedoeling van den president geweest nog een week daar te blijven, om dan terug te keeren naar Washington en vanJaar naar San Francisco te reizen, ten einde de conferentie aldaar te openen. Mevr. Roosevelt be vond zich te Washington en heeft zich per vliegtuig naar Warm Springs begeven. De opvolger van Roosevelt, Turman, heeft gisteren de eed afgelegd en verklaard, dat de conferentie van San Fran-| cisco zal doorgaan onder voor zitterschap van den Ameri- ltaanschen minister van bui tenlandsche zaken, Stettinius (B.B.C.) Amerikanen zijn de Elbe overgestoken. Gevechte'n in Bremen. 120 KM. van Berlijn. Snelle opmarsch naar Hamburg en naar Leipzig Met nog onverminderde snel heid rukken de geallieerde le gers steeds verder Duitschland binnen. Aan het front bij Embden, Oldenburg en .Bremen maken de geallieecrien, ondanks taai en vijandelijken tegenstand, vorderingen. In de richting Embden staan de Britten op nog 16 km. van de Noordzee. De Schotten zijn Oldenburg tot op 25 knr. genaderd. Bremen ligt onder zwaar artillerievuur. Volgens Duit sche berichten wordt reeds in Bremen gevochten. De B.B.C. meldde, dat ge vechten in de buitenwij ken plaats vinden. Verschillende kleine plaats jes ten Z. van de stad werden veroverd. Ten Z.O. van Bremen is het bruggenhoofd over het rivier tje de Aller uitgebreid. In de zen sector vordert het 2e Britsche leger gestadig over de Lüne burger-heide in de rich ting van Hamburg. Men is van deze groote havenstad nog 100 km. verwijderd. De Amerikanen die van Hannover uit in N.O. richting naar Hamburg trekken, ver overden de stad Celle. Het belangrijkste nieuws was, dat het 9e Ameri kaansche leger by Maag denburg de rivier de Elbe bereikte en zelfs reeds deze rivier, de laatste groote hindernis voor Ber lijn, is overgestoken. Er is volgens berichten van hedenmorgen een 10 km. breed 'ront over de Elbe gevormd. Meer dan 4000 gevangenen werden gemaakt. Deze snelle opmarsch ge schiedde door de Amerikanen, die om Bronswijk heentrok ken en de 90 km. die hen van de Elbe scheidden, in zeer snel tempo aflegden. De Ame rikanen staan hier op minder dan 120 km. van Berlijn en op 160 km. van de Russen aan het Oderfront. In Bronswijk wordt door de Amerikanen nog fel gevoch ten. Ten Z.O. van Bronswijk hebben de geallieerden Halber- stadt bereikt. AMERIKANEN KADE- REN LEIPZIG. In Thüringen worden snelle vorderingen ge maakt in de richting van Leipzig. Men is deze stad reeds tot op 25 Icn. gena derd. Ook staan de Ame rikanen op ccn zelfden af stand van Halle, ten N.W. van Leipzig. Afdeelingen van het le Amerikaansche leger trokken voorbij Erfurt, in welke stad hard gevochten wordt, en ver overden verder Oostelijk Wei- mar. Andere troepen staan reeds bij Naumburg op den weg naar Leipzig. De Amerikanen zijn hier over een front van 100 km. breedte in beweging. Om vei ligheidsredenen worden geen verdere bijzonderheden over dezen opmarsch gemeld. Verder Zuidelijk werd Co- burg veroverdTDe geallieerden staan nu op 60 km. van de Tsjeeho-Slowaaksche grens. Ten Z.W. van Coburg ver overde het 7e Amerikaansche leger Schweinfurt, waar zich de grootste koj_. in Duitschland bevindt. Door Beieren en Midden- PuitscHand vindt een snelle opmarsch plaats. Amerikaansche eenheden staan voorts op 8 km. van Bamberg, een plaats 50 km ten N. van Neurenberg. Ten O. van Karlsruhe werd Heilbron door het 7e Ameri kaansche leger veroverd. Fransche troepen bezetten Rastadt ten Z.W. van Karls ruhe en het ten Z.O. hiervan gelegen Baden-Baden. In het omsingelde Roerge bied werden Bochum, Gelsen- kirchen en Essen thans dooi de Amerikanen gezuiverd. Het omsingelde gebied is tot op 2/5 teruggebracht. In de eerste 9 dagen na het oversteken van den Rijn zijn 58 rèallieerde divisies over deze rivier getrokken. Zij rukten 180 km. op. De ver liezen bedroegen 20.000 man aan dooden, gewonden, ver misten en gevangenen. (B.B.C. en H.N.) DE NIEUWE BONNEN. EN Z.-BEVELAND EN WALCHEREN. VOOR N.- Geldig t.m. 21 April. Brood: A17A, B17A. C17A, D17A, E17A, M17A. A17B. B17B, C17B, D17B, E17B 400 gram, D17 Beschuit 100 gram brood. Beschuit: E 17 Beschuit 75 gr. Melk: C17, D17, E17 Melk 1% liter Volle melk. Taptemelk: A17, B17 Tapte melk 1% liter taptemelk of 1?4 liter karnemelk of 200 gr. magere melkpoeder. Tabak: 02 Tabak 2 rants. Kinderdrank: D39, E39 Re serve 300 gr. (1 rts.) Gortmout of Gerstegries: B40, C40 Reserve 250 gr. Kindervoedsel D38, E38 Reser ve 250 gram. TOELICHTING. Brood. Bon D 17 Beschuit is uitsluitend aangewezen voor het artikel Brood, zoodat hier op geen aflevering van be schuit mag plaats vinden. Beschuit. De bons E17 be schuit moet op of vóór 17 April a.s. bij den winkelier worden ingeleverd, welke ook gedurende 1944 beschuit ver kocht. De detaillist levert al deze bonnen zoo spoedig mo gelijk in bij den Distributie- pures. Dit geld ook voor gel- dienst ter verkrijging van cou- dige rantsoen bonnen beschuit. Tabak. Het publiek moet genoegen nemen met hetgeen" in voorraad is. v Kin,ierdrank. De bonnen ^£>39 en E39 reserve moeten vsdoor het publiek uiterlijk op 17 April a.s. bij een winkelier worden ingeleverd, de detail listen moeten deze bannen, op- geplpkt op opplakvellen, op 18 en 19 April a.s, bij een grossier inleveren. De gros siers dienen deze bonnen op 20 April a.s. in te leveren bij den Distributiedienst, die hier voor ontvangstbewijzen ver strekt. Gortmout of Gerstegries en kindervoedsel. J)e hiervoor aangewezen voorinleverings- bonnen, tevens afleveringsbon nen, dienen door den consu ment te worden ingeleverd bij den kruidenier, die voorheen in deze artikelen heeft gehan deld, uiterlijk tot 21 April a.s. De detaillisten moeten deze bonnen in de week van 22 tot 28 April a.s. inleveren bij den Distributiedienst, afgerond op een tiental. Restantbonnen moeten worden doorgeleverd aan den grossier. De grossiers t leveren de toewijzingen, vrèkt'ë zij van den. winkelier ontvan gen op 4 Mei a.a. in bij den Distribut:,edienst tegen verza- meltoevijzingen. Voo i de overige artikelen voIg(: de bonaanwijzing Maan dag- a.s. PROVINCIENIEUYVS TIJDELIJK SCHOOLARTS. Naar wij vernemen is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd tot tijdelijk schoolarts voor het district Walcheren. Zuid-Beve. iand West- en Noord-Beveland de heer J. J. v. d. Berg. arts te Goes, zulks in de plaats van den heer I. D. Fransen van de Putte, die thans non-actief is. De praktijk van den arts v. d. Berg wordt overgenomen door M. P. Broynzeel, voorheen arts te Bruinisse, thans controlee rend geneesheer voor Zeeuwsch Vlaanderen. De Zeeuwsche Hulp voor bo ven de Rivieren gaat te Mid delburg verhuizen. Deze instelling .die zoo ac tief werkt om gelden bijeen te brengen voor het lenigen van den nood van onze landgenöo- ten benoorden de rivieren, heeft de beschikking gekre gen over een winkel met vier jroote etalage-ramen op- de Nieuwe Burg in het nieuwe pand van de Firma Focus. Deze winkel, welke welwillend wordt afgestaan door de direc tie van Focus, is een welkome verbetering. Zondag 15 April worden op het Van Nispenplein te Vlis singen de eerste voetbalwed strijden gespeeld an een com- petitie tusschen 5 Engelsehe militaire elftallen en de 4 Vlissingsche voetbalvereenigin- gen. Zaterdag a.s. zal dit veld officieel in gebruik worden genomen door het spelen van e n. voetbalwedstrijd - tusschen een vertegenwoordigend Vlis. sir.~sch elf al en een zeer sterk legerelftal. BADINRICHTING TE GÖES. Naar we vernemen zal bin nenkort Goes een bad-inrich- ting rijk zijn. Weliswaar op bescheiden schaal maar toch stellig voldoende aan redelijke eischen. Gebruik is gemaakt van een militaire badplaats destijds in de mobilisatie gebouwd ten behoeve van het Nederlandsche leger, later in gebruik geno men door de Duitschers. Het badlokaal is nu geheel gerestaureerd en omgebouwd voor burgerlijk gebruik. Er- zijn nu 14 douche-cellen inge richt resp. 7 voor de dames en 7 voor de heeren. Waar uiteraard thans geen materialen beschikbaar zijn zooals in normale tyden, heeft men móeten roeien met dë rie men waarover men beschikte. Alles is wel zeer eenvoudig maar toch practisch ingericht. Het lokaal staat op het terrein achter de ambachtsschool dus vrijwel in het centrum van de sted. Dubbelmanneiikwartet te Goes opgericht. Naar wij vernemen is te Goes opgericht het dubbel- mannenkwartet „OCTAVO". Tot dirigent van dit kwartet is benoemd de heer Jan Kouse maker. Het ligt in de bedoe ling van het kwartet spoedig van zich te laten hooren door het geven van concerten. Ook staan enkele concerten op het programma voor de patiënten an de beide plaatselijke zie kenhuizen. De huisdokters te Goes heb ben, teneinde zich van vrije weekends te verzekeren, beslo ten o beurt van Zaterdag- middr tot Zondagavond 12 uur den dienst op zich te ne men. Te beginnen Zaterdag a.s. zu'len achtereenvolgens den dienst waarnemen de doktoren J. J. v. d. Berg. H.. Docleman. G. J M. de Greef en A. Losijsen. Op andere da gen zullen allen spreekuur houden van 12.30—2 uur. OORLOGSPLEEGKINDEREN. Aan de personen op Zuid en Noord-Bevc'and, die in hun gezin minderjarigen hebben opgenomen, die door oorlogs handelingen of geweld van den voormaligen bezetter van de zorg der eigen ouders zijn he reof d, wordt vriendelijk, doch di ngend verzocht, hun naam en adres, alsook de naam van en verdere gegevens over het pleegkind schriftelijk aan on derstaand adres op te gever*- Dit geschiedt ter registratie- Correspondentschap van- de Ned. Vereeniging tot F»ijstand aan minderjarige oorlogrspleeg- ki.ideren, WilhelminasJ-1"3^ 23, Goes. Clir. Jonge vrouwen- en meisjesvereeniigingen. De kring Goe-s van het Ned. Verbond van Chr. Jonge vrou wen. en m°-isjesvereenigingen kwam in v'mgvergadering bij een. Na -evening door de presi dente. -ftrevr, Meeuse, die een Schriftgedeelte besprak, wer den, de verslagen van secreta ires 'se en penningmeesteresse uitgebracht. Voorts werd onder le'.ding van mevr. Korevaar de zang beoefend. Bij een vertel- wedstrijd, waaraan één lid van elke vereeniging deelnam, won de vereeniging uit Goes. Na een pauze volgde een boekbe spreking door mevr. S. Bak kerJonker over „De Roode Golf" van C. v, d. Duin. Arbeidsvoorwaarden in den landbouw. Het Rijksbureau deelt mede: Het belang van een zoo goed mogelijke voedselvoorziening brengt met zich mede de nood zakelijkheid, dat de arbeids verhoudingen in den landbouw behor rlijk worden geregeld. Hierover werd overeenstem ming bereikt in de Contact commissie voor den landbouw, waarin zitting hebben verte genwoordigers van de werkge vers, vertegenwoordigers van de drie landarbeidersbonden en vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire autori teiten. De vaststelling der ioonen is met ingang van 1 Maart 1945 als volgt: a. het loon bedraagt voor paardenknechts voor de pro vincie Zeeland: 25 per week voor de periode van 1 Dec. tot 1 Maart; 30 per week voor de periode van 1 Maart tot 1 December. b. Het loon voor vaste en losse arbeiders bedraagt 0.50 per uur. Voorts zal buiten den oogsttijd de vrije Zaterdag middag worden ingevoerd. Omtrent den vrijen Zaterdag middag gedurende den oogst tijd zal nader overleg worden gepleegd. De tijdelijke Rgksbemidde- laar heeft zich met deze re- ge rg vcreenigd. Ter vergade ring der contactcommissie bleek, dat omtrent de andere arbeidsvoorwaarden nader overleg gewenscht is tus schen de drie Landarbeiders- bonden eenerzijds en de werk gevers in len landbouw ander zijds. Dit overleg zal ten spoe digste plaats vinden en de re sultaten daarvan zullen via de - ccntactc ommissie aan den tij- delyken Rijksbemiddelaar wor den voorgelegd. Het is de bedoeling van de bui-0 -lijke en militaire auto riteiten, dat mede als gevolg der hier genomen maatregelen meer orde in de arbeidsvoor waarden in den landbouw zal worden gebracht, waartoe ook de Gewestelijke Arbeidsbu- reaux hun medewerking zullen verleenen. Geboren: Carolus Ludovicus Josephus, z. v. C. L. J. van Vredegèm en P. C. Nieuwer- steeg. Nogmaals hebben de geëva- cueerden van St. Laurens in een gezellig samenzijn den ou derlingen band kunnen verster ken. Een comité heeft den zeer talrijken aanwezigen een af wisselend programma van voordracht, causerie, zang en muziek aangeboden dat zeer in den smaak is gevallen. In de pauze is een collecte gehouden ten bate van de ern stigst getroffene minderjarige, dorpsgenooten, aan wie ook de a netto-opbrengst van de gehou- 'p- den verloting ten goede kwam. Tot administrateur van het -jen- Domburgsche Waterleidingbe- den drijf is benoemd de heer Jai-r op Provoost Azn. lecla- iiikers Zekere K. te Ovezande maal te dezer dagen kennis met dit sa- verordening die het verbjte toe legergoederen te ontva van militairen, die niet be1 zijn daarover te besclri te Goes Bij huiszoeking werd -ö?egd door tal artikelen als rywielt Alg Ned. wollen shawls, stukkenan?e"si0ten. enz. in beslag genomen. Het bureau afvoer be\ afgevaar- te Goes heeft bij den hoofde, P.T.T, troleur H. F. Hansens te Klier uit- tinge een bijkantoor gevestij op de waar klachten omtrent de evi de cuatie kunnen worden ingetraie diend. eleid In de zaal „de Witte", Luidzande is een ontspannings avond gegeven ten bate van het Ned. Roode Kruis. De be langstelling was zoo groot dat een heropvoering moest plaats vinden. De avond werd verzorgd en stond onder leiding van de too- neelvereeniging O.Z.O. te Oost burg. Nadat door den burge meester de avond werd inge leid, werd het blijspel in drie bedrijven „Robbedoes", van Chr. vai Bommel-Rouw en Henk Bakker ten tooneele ge- h-.-o.oht. Na de pauze stonden nog een verlotiné. **~r- koop on Kro-^ongliederen op hcprogramma, terwijl met een bal werd besloten. Voor het Roode Kruis werd een bearag van ruim 2000 bijeengebracht, terwijl het le dental met 89 toenam. MOOGWATER VLISSINGEN. 't Vrijdag 13 April 3,05 15,36. »resp. 2.25 en 2.47 m. N.A.P. Zaterdag 14 April 3.49 16.20, resp. 2.32 en 2.38 m. NA.P. GOES. Overleden: J. P. Goud, 33 j., vrouw van A. Lóokman, te Kattendijke. A. J. de Koster, 63 j„ te Kroiningen. J. A. van Moolenbroek, 23 j., tc Middel burg. De Oostburgsche Werkgroep hield Maandagavond een druk bezochte vergadering. De voorzitter de heer Van Dongen wees erop dat niet al leen geld en goed gevraagd wordt om onze landgenooten boven de groote rivieren te steunen, maar ook arbeid. Deze zou dan bestaan in het poten van aardappelen. Hierna voerde burgemeester Mijs het woord, die eindigde met ®en nieuwen slagzin ,Poot meer aardappelen". Tenslotte spraken nog de Deken van Oostburg en de heer Hoolhorst, die beiden ook aandrongen op steun in alle mogelijke vormen. I_:n lijst circuleerde waarop iedere planter zyn naam kon zetten en dat waren niet wei nigen. Maandag zyn weer een 50 tal West-Zeeuwsch Vlaamsclie kinderen voor een vacantie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1