r—^r-E HkUVINUALt LllUvtuuiil LUUk/vll s~ss=.=. Canadeezen maakten contact met parachutisten. Montgomery's troepen naderen Em'iden De GrenadierpoMer valt reeds droog. ABONNEMENTSPRIJS: 25 ceut per MgL M a g m H ■■VHS A IJ1AB I Mfe A k Bureaux ivestigd Xe VLISSINGEN: per kwartaal. Losse Vlfl I Hl I ITb I A I 1^ 9^ I |l A ÊWW B I li BB ff 9 I 9 A Al Walsliv.al (2 Ul- nummers ADVERTENTIE- |||||B|b9| W&9 9 Q W 9 m 9 I MAM M ^JE 9 9 9 9 9 9 1 J® |B9 9 MIDDELBURG Londensche Hoofdredacteur: E. P. Zandijk (met redactioneele medewerking van DINSDAG 10 APRIL 1945 Ui tg.: F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen. dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bournan). Redacteuren: M. Geerse. Commissie van Bgstand: VV. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. C. de Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L Sondag, T. Keiler. 138ste JaarganNummer 7 L. W. Schoch te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg. Canadeesche tankeenhe den hebben ergens ten Zuiden van Groningen verbinding gekregen met de parachutisten, die Zon dagmorgen vroeg in het gebied ten Oosten van het IJsselmeer en ten Zuiden van Groningen werden neergelaten. De luchtlandingstroepen heb ben een belangrijke spoorweg brug opgeblazen, terwijl de Canadeezen, samen met de pa rachutisten een nog niet nader aangeduid verkeersknooppunt hebben veroverd. Ook op 13 km. ten N.O. van Zwolle hebben de Ca nadeezen contact gemaakt met de luchtlandingstroe pen. De parachutisten deelden mede in den aan vang weinig tegenstand te hebben ontmoet. Canadeesche tanks be reikten ook den buitensten rand van Meppel. Toen de Canadeezen de buitenwij ken van deze stad nader den hebben de Duitschers dijken in deze omgeving opgeblazen, waardoor een gebied van 50 km2. onder water kwam te staan. Eén Canadeesche tank- colonne staat thans op 15 km. van het IJsselmeer, De Duitschers hebben nu nog één uitweg, namelijk langs den afsluitdijk. Ten W. van den IJssel staan minstens 60.000 man Duitsche troepen, waarvan 20.000 man gevechts troepen. De geallieerde lucht landingstroepen gaan voort de- verbindingswegen van den vij and te verstoren. Bij Deventer wordt nog fel gevochten. De troepen die van Holten uit, dat, zooals gemeld. reeds werd bevrgd, zijn Deven ter tot op 8 km. genaderd. Van Zutphen af is bijna de geheele Oostelijke IJsseloever thans in geallieerde handen. Van het front bij Arnhem was er geen nieuws. De buit van Seyss achterhaald. Volgens een verslaggever van Anep-Aneta is de N.S B. burgemeester Ernst von Bon- ninghausen te Tubbergen. ge arresteerd toen de geallieer den deze gemeente binnen drongen. Ton van Beers bezocht een Duitsch klooster, waar Seyss Inquart een deel van zijn buit uit Holland had opgeslagen. Groote partijen schrijfmachi nes, schrijfbehoeften enz. wer den er gevonden. Duizenden kg. aardappelen werden er weggehaald en aan een cen trale keuken gegeven. Ook schijnt er een opleidingskamp geweest te zijn. getuige dé boekjes over bloed en bodem enz., die gevonden werden. De vernielingen in den Achterhoek. Omtrent den toestand in den A.chterhoek meldde H.N., dat 's-Heerenberg weinig gele-'en heeft. Doetinchem echter is vrij zwaar getroffen. De stad werd enkele malen door de R.A.F. gebombardeerd. De kerk op het Marktplein is ver. woest en ook tal van huizen hebben schade geleden. De buitenwijken zijn er goed afge komen. Hengelo heeft niet geleden. Het leven heeft hier weer zijn normalen gang genomen. Lochem heeft practisch geen schade opgeloopen. De gezond heidstoestand in den Achter hoek is zeer bevredigend (B.B.C., H.N., R.O.) ZEEGEVECHT IN NOORDZEE In het Kanaal en in het Zui delijk gedeelte van de Noord zee hebben lichte marinevaar tuigen hevige gevechten met Duitsche E-booten geleverd. Hiervan werden er drie tot zinken gebracht en vijf be schadigd. Aan Engelsche zijde gingen twee schepen verloren De Duitschers trachtten de scheepvaart te bestoken tus schen de Oostkust van Enge land en den vaarweg naar Bel gië en de Zeeuwsche wateren. (B.B.C. SEPP DIETRICH VERMOORD Volgens Radio Moskou is de S.S.-generaal Sepp Dietrich, wien dezer dagen de verdedi ging van Weenen werd opge dragen, door 5 revolverschoten vermoord. De gouwleider van Weenen. .laldur von Schirach werd ge arresteerd bij een poging om de Zwitsersche grens te over schrijden, (H.N. LUCHTOFFENSIEF VOORTGEZET. Gisteren overdag deden 1250 Amerikaansche bommenwer- pers aanvallen op 10 vlieg vel len bij MUnchen en andere doelen in deze omgeving, ter wijl de R.A.F. duikbootwerven n Hamburg met bommen van 10 en 6 ton bestookte. De be geleidende jagers vlogen col Berlijn door. Varnacht bombardeerden krachtige Brit ache formaties wederom Kiel, terwijl ook Berlijn werd bezocht. (B.B.C., R.O.) HOOGWATER VLISSINGEN. Dinsdag 10 April 0.56 en 13.29, resp. 1.61 en 1.95 m. N.A.P. Woensdag 11 April 1.42 en 14.1-3. resp. 1.92 en 2.25 m. N.A.P. Bremen, Hannover en Brunswijk staan in brand Sedert 1V-» eeuw zijn geen vreemde legers zoover den Rijn over geweest als thans de geal lieerde. (iy7 eéuw geleden Na poleoni. De snelle vorderingen zijn niet het gevolg van terug trekking of capitulatie, maar omdat het Duitsche leger on- der doet wat betreft leiding en gevechtskracht. Er zrjn nog plaatsen waar hard gevochten wordt, maar dat doet niets af aan den uitslag. Het Duitsche leger valt uiteen. Er is geen gezag meer in uitgestrekte ge bieden. Stad voor stad en dorp voor dorp wordt al onvoor waardelijk overgegeven. De burgerbevolking is aan het plunderen. Overal waaien vlaggen en lakens. Ontzetten de verwoestingen worden over al in de straten der steden aangetroffen. De ineenstorting is een kwestie van een paar weken. Hitier zelf hoort men niet meer De leider leidt niet meer. De Britten en Canadeezen drijven door hun opmarseh Noordelijke richting naar den Dollart een wig tusschén de Duitsche troepen in Nederland en Duitschland. Na den tegenstand ten Noorden van Meppen te hebben gebroken zijn Mont gomery^ troepen langs de Eems in Noordelijke rich ting opgerukt en bereikten Leer, ten Westen van Gro ningen, 35 km. ten Zuiden van tien mond van de Eems, ongeveer 40 km van Emb- den. OP 8 KM VAN BREMEN. De tanks die naar Bremen en Wilhelmshaf en oprukken ontmoeten meer tegenstand. Hevige gevechten worden op 8 km. van Bremen geleverd In het Zuidelijk deel hebben de Duitschers een divisie mari niers ingezet. De slotaanval op Bremen is nog niet begon nen. De buitenwijken van de stad zijn echter bereikt. Bremen staat, evenals Hannover en Brunswijk verscheidene andere steden in N.W. Duitschland, brand. Men weet niet of de branden door de Duitschers zijn ge sticht, of door de buitenland- sche arbeiders. Bremen ligt' onder het artil lerievuur. Taifoons bestoken de stad met raketbommen. De verdediging wordt gevoerd door drie divisies en marineaf- deelingen. HANNOVER BIJNA O! SINGELD. Hannover is men bezig aan drie kanten in te sluiten. De stad is bijna omsingeld. Op 10 km van Hannover hebben de Amerikanen drie bruggen hoofden over de divier de Leine. Neustadt en Rehburg werden bereikt. Men staat op nog ge middeld 7 km van Hannover. Het 9e Amerikaansche le ger vecht in Hildesheim ten Zuiden van Hannover. De Amerikanen zijn intusschen reeds om Hildesheim heenge trokken en rukken in O. rich- men tot op 30 km. naderde. Tusschen Hildesheim Gcttingen werd Einbeck aan de Leine veroverd. Verder Zuidelijk zijn de Amerikanen na de verovering van Göttingen weer 25 km. gevorderd en namen ten O van deze plaats Duderstadt. Ten Z. van laatstgenoemd stad en ten O. van Kassei werd Heiligenstadt ingenomen. AMERIKANEN IN ESSEN EN DORTMUND. De aanvallen op de in het Roergebied omsingelde Duit sche troepen worden voortge zet. De Amerikanen drongen Dortmund en Essen binnen. In laatstgenoemde plaats werden de Krupp-febrieker veroverd. In de straten van ^Cssen en Dortmund wordt gevochten. Bij de verovering van Soest werden 4000 krijgsgevangenen bevrgd. Pattern's troepen naderen, na de zuivering van Eisenach en Gotha voltooid te hebben, de grens van Saksen. De Ameri kanen staan op nóg 10 km van Erfurt. In Beieren werd Schwein- furt bereikt. Ten Oosten van Karlsruhe worden felle gevechten gele verd bij Heilbron en Kreils heim. Hier worden 5000 Duit schers met omsingeling be dreigd. De Duitschers deden een aanval op Kreilsheim met tanks cn vliegtuigen. FranSehen op weg naar Ltuttgart. Het Fransche leger, dat in Z.O. richting van Karlsruhe uit, Pforzheim veroverde, rukte verder op en nam het radiostation van Stuttgart bezit. De Franschen staan op één. punt 20 km. ten W. van Stuttgart. Spoorbrug over den Rijn Bij Weser is over den Rijn reeds een spoorwegbrug met dubbel spoor aangelegd. De brug was in 10 dagen gereed. Er werd dag en nacht aan ge werkt. Des nachts was alle: verlicht met greote schijnwer pers. De Duitsche luchtmacht liet zich niet zien. liezen der Duitschers. In de eerste week van Aprii 'erloren de Duitschers 31.000 man aan dooden en werden bijna 230.000 gevangenen ge maakt. Dit beteekent een ge middelde van meer dan 37.000 per dag. (B.B.C. en H.N. j Illegalen vochten in Hengelo's electrische centrale. In Hengelo is een onvergete lijke strijd om de eleo.r;schc centrale, die geheel Twente en den Achterhoek van stroom voorziet, geleverd. Zaterdag voor Paschen wordt het doffe gebrom van het ge schut gehoord. De illegalen itwamen in alarmtoestand. Üp Paaschmorgen meldden de na zi-buxgemeester Groneman en de politie-chef Wysters zich op het hoofdbureau van politie als gevangenen. Zij gaven hun wa penen af en werden in het ge bouw vastgehouden, Wysters zelfs met zijn geheele gezin. Het hoofdbureau werd snel door de illegalen bezet. Maar de Zondag ging voorbij en nog steeds waren de Ëngel- schen niet in de stad gekomen. Maandagmorgen nam de spanning toe. Het volk begon reeds Duitsche gebouwen te plunderen. Des middags kwam het bericht binnen, dat Stenzei. de Verwalter van Stork, me. een groep van vier mannen van een Sprengkommando naar de electrische centrale was gegaan. Kort daarop ging een groep van ongeveer 25 ge wapende mannen er achtsi aan Stenzei en vier mannetjes zijn inmiddels op de Centrale aangekomen en vormen daar, samen met de 15 Duitsche be wakers, een behoorlijke bewa pende groep van 20 man. Ze waren juist bezig, pilaren en turbines van springladingen te voorzien, toen de illegalen binnendrongen. De 15 bewaker? werden netjes tegen den muur geplant, maar 't Sprengkom mando weerde zich. Stenzei wist te ontkomen en de Griine Pclizei te waarschuwen. D?z? kwam kort daarna opdagen: 150 half-öronken kerels in drie overvalwagens. Toen werd de strijd natuurlijk ongelijk Eenigen tijd wisten de illega len het uit te houden, maar toen moesten zij wijken. Een van hen was gedood, een an der gevangen genomen en dood geschoten en een derde raakte gewond, maar wist te ontko men. De officier van het Sprengkommando, de gehate Fliegerstabingenieur riart- nacke, was eveneens gewond. De plannen van de heeren schijnen toch in de war te zijn geschopt, want er werd maar weinig beschadigd, meldt Ton van Beers, oorlogsverslagge ver van Anep-Aneta. Er wordt beweerd, dat na de centrale de fabrieken van Stork op het programma van het Sprengkommando stonden De fabrieken hebben niets van de bevrijding geleden. De di rectie die in September 1944 onder moest duiken, kwam weer op haar post Van de 3600 man personeel zijn er 600 naar Duitschland getranspor teerd. MELDINGSPLICHT. Alle nog niet ingedeelde be roeps- en reserve-officieren, vaandrigs, kornets, benevens beroeps- en dienstplichtige on derofficieren ear- koi-poraals, voor zoover zij zic-h nog niet hebben gemeld, dienen zich binnen acht dagen op het dichtstbijzijnde aanmelding? bureau voor oorlogsvrijwilli gers persoonlijk te melden. Bij niet-nakoming van deze verplichting stellen zij zich bloot aan disciplinaire straf maatregelen. Ook verkregen vrijstelling of uitstel van opkomst onthef': hen niet van dezen aanmel dingsplicht. De Minister van Oorlog. Drie soorten inundatie. Tanks rollen Almelo binnen. De bevrijding van Almelo begon Woensdag. Canadeesche tanks baanden zich een weg door de zeer uitgebreide ver dedigingswerken. Er lag een aanzienlijk garnizoen in de stad. voor 't meerdendeel Grii ne Polizei, uitstekend gewa pend en royaal voorzien van pantservuisten. Des morgens schoten de Duitschers op een ieder, die zich op straat ver toonde. De bruggen werden opgeblazen, hetgeen de ver overing van de stad vertraag de. De enkele verzstshaarden in de stad werden door tanks hevig beschoten. Dit veroor- zakte eenige schade. De ge allieerde verliezen waren ge ring. Het opruimen van de kleine groepen die zich in de bosschen en huizen schuil hiel den, duurde tot den volgendeh dag. De Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten hielpen hieraan mede. Ton* van Beers. Anep-Ane- ta's oorlogsverslaggever, schrijft dat de bevolking zeer enthousiast was. Bijna had men Mussert te pakken gehad. Twee dagen te voren was hij nog in Almelo geweest. Wel kon een agent provocateur van de Gestapo, een Nederlander, gearresteerd worden. Na de bevrijding was de gevangenis vol. De ondergrondsche beweging heeft voortreffelijk werk ge daan. Men ontvoerde ter dood- veroordeelden en belangrijke figuren uit gevangenissen in het Oosten des lands. De verslaggever had een ontmoeting met AJmelo's ..le vende lijk", een ondergrondsch werker, die tijdens den bevrij- dingsstrijd in Twente bij be langrijk werk werd gegrepen. Hg werd door twee Duitschers ------- i.j vvciu uuul l w cc jjullscliei li ting op naar Brunswtjn. dat naar het kerkhof gebracht en daai terechtgesteld. Maar het schot in zijn achterhoofd was een schampschot. De man hield zich dood en de Duitschers maakten zijn gebonden handen los. Het „lijk" werd beroofd cnnam' toen snel de bee- nen. In den omtrek van Almelo waren vier startbanen voor V-l's. Begin vorige week had den de Duitschers hun installa ties in de lucht doen springen. Vele projectielen die in de buurt van de stad vielen heb ben veel schade aangericht. Koningsbergen gevallen. rOLBOECHIN IN CENTRUM VAN WEENEN. De Russische troepen onder Tolboechin hebben zich al vechtende een weg gebaand naar het centrum van Weenen, waar verschillende belangrijke gebouwen, w.o. het stadhuis, de parlementsgebouwen, de opera en het centrale postkan toor. zijn bezet. Andere troepen van Tol boechin zijn reeds ver om de stad heengetrokken en hebben enkele plaatsen op den weg naar Linz veroverd. Ook Berns- dorf, waar een Kruppfabriek is gevestigd, kwam in Russi sche handen. De troepen van Mèlinowski die vanuit het Oosten naar Weenen oprukken hebben ook weer vorderingen gemaakt. Deze rukken tevens op naar het belangrijke spoorwegcen trum Briinn. Gisteravond half negen heb ben de laatste Duitschers in Koningsbergen, twee dagen nadat de Russische slotaanval was begonnen, de wapens neergelegd. 27.000 Duitschers gaven zich gevangen (B.B.'C., H.N.) De droogmaking van Wal eheren hangt n.et alleen af van het dichtmaken van de gaten in de zeedijken. Voor een niet onbelangrijk doel van het over stroomde gebied was en is hel probleem van de droogmaking 'lat van een veranderde, een oij den abnormnlen .oestand aangepaste afwatering; men heeft bij de droogmaking van het eiland met de opheffing van verschillende soorcen inun datie te maken. Een deel van het onderge- loopen gebied, nl. ongev. 13.500 ha. ten vV. en ong-veer 3000 ha. ten O. van het kanaal, is di rect bij de ramp betrokken er wacht inderdaad op het dich ten van de dijken. Een ar. der deel van het eiland, een aantal kleinere polders bij Nieuwland en Vrou .venpolder omvattend, resp. 1000 en 250 ha. groot, werd door de inundatie verstoken van zijn normale afwaterings mogelijkheid en inundeerde zichzelf met het overtollige egenwater. Er. ten slotte zijn er enkele polders, tezamen een kleine 150 ha., die eveneens met zout w ter overstroomd werden, hoe wel ze veilig achter een bin nendijk hadden kunnen liggen, wanneer deze hooger of si er ker waren geweest, of een dui ker niet voor een !ek had ge zorgd. Het is de taak van den „Pol der Walcheren", de laatste twee categorieën inundatie op te heffen, samen ongeveer een twaalfde deel van het geheele overstroomde gebied uitma kend, en een ten deele nieuw stelsel van afwateringskana len en -sluizen werd in werking gesteld om de niet direct bij de overstrooming betrokken polders ook werkelijk water- vrij te maken en te houden. En dit deel van de droogmaking verkeert thans reeds in een ver gevorderde stadium. Overtollig „hemelwater". Tusschen den „Westdijk", waaraan Vrouwenpolder ge bouwd is, en de duinen, lag een gebied, waar men last had van het „hemelwater", zooals een boer daar zei. Twee pom pen, op ge-noemden dijk ge plaatst, hebben thans dit euvel verholpen en de landbouwers konden ter juister tijd met de bewerking van hun grond een oegin maken. Ook in de polders ten O. van Nieuwland heeft men reeds het grootste deel van het overtollige regenwater ge loosd. dat na eenige omwegen thans in het Nieuvvlandsche haventje terecht komt. Om het hier te krijgen heeft men verscheidene noodduikers .moeten maken, waarvan de houten bestanddeelen, wegens ernstige materialenschaarste te uit „drijfhout" moesten worden samengesteld en waar bij men meermalen op vin dingrijke wijze van stukken afval iets zeer bruikbaars wist te maken. De „Grenadier". Eveneens door middel van duikers wordt thans de 120 ha. groote, z.g. Grenadierpolder, gelegen tusschen kanaal, Rijksweg naar Nieuwland, Nieuwlandsche haven en Arne, drooggemaakt. De „Grenadier", die na den groóten duiker in den Rijks weg met zout water werd overstroomd, heeft sedert 20 Februari afwatering naar de Nieuwlandsche haven. Het grootste deel van den polder is reeds uit het water opgedo ken; de wegen worden weer ir. gebruik genomen, de bewoners ':eeren terug. Het water zal nu nog ongeveer 50 cm. moetan zakken. Het normale polder- peil zal men door middel van een noodduiker niet geheel kunnen bereiken. De water stand zal voorloopig een 40 cm. hooger blijven dan deze nor maal was. De „Grenadier" zal als proef- pclder dienst doen bij het en derzeek naar de beste metho des voor ontzilting van den grond. Na deze droogmaking staat die van de oude Middel- "Durgsche Haven door midda van een noodduikertje in den ouden W. Havendijk op het program. Een nieuwbakken zeedijk. Van overwegend belang voor het behoud van het overgeble ven deel van Walcheren is hét zeewaterkeerend maken van de binnendijken langs het over stroomde gebied. De meeste zorgen heeft in dit opzicht de „Trekdrjk" gebaard. Deze loopt ongeveer van Nieuwland naar Fort Raramekens en heeft het tijdens de stormen in Januari zwaar te verduren ge had. Het was werkelijk op het nippertje af, of deze dijk had het begeven, toen een werke lijke zee er tegen aan sloeg en het, tot nog toe gespaarde, deel van het eiland bedreigde. Met man en macht heeft men toen voor 't behoud van dezen belangrijken binnendijk moe ien werken. Wanneer het watervlak zoo glad is als ware het gepolijst, kan men zich moeilijk voor stellen hoe het voor dezen dijk gespookt heeft. Maar men moet het wel aannemen, wan neer geheele deelert van weg geslagen boerderijen aan de binnenzijde van den dijk liggen en van den zwaargehavenden dijk zelf de kruin op sommige plaatsen tot op een meter breedte is weggeslagen. Thans wordt de binnendijk tot zeedijk gemaakt en met krammat en tien duizenden zakken klei versterkt. De ont. zaglijke arbeid en moeite, die dit zeewaterkeerend maken van den dijk vergt, blijken wel uit het feit. dat de onderhouds kosten van dezen binnendijk meer dan de helft bedragen van de jaarlijksche onder houdskosten van den West- kapelschen zeedijk. Men ziet dus dat er ten op zichte van de droogmaking, zonder fanfare en in alle stilte, werkelijk al het een en ander gepresteerd is. En ziet men ook niet dage lijks het water in zijn naaste omgeving eenige meters zak ken, men mag desondanks ge rust aannemen, dat door den .Polder Walcheren" en zeker ook door den Rijkswaterstaat veel geploeterd wordt om met onvoldoende middelen meer dan voldoende resultaten te be reiken. PROVINCIENIEUYVS KINDEREN NAAR ZWITSERLAND. Het aanbod van Zwitsersche families om een aantal Neder- landsche kinderen voor eenige maanden in gezinsverband op te nemen is door de Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinderen 1945 dankbaar aanvaard. Reeds in Mei a.s. zal een groep kinde ren kunnen vertrekken. Ook nu komen in de eerste plaats die kinderen in aanmerking, die door de ongunst der tij den lichamelijk het meest ge leden hebben. In afwijking met de in, En geland gevolgde methode zul len onze jongens en meisjes niet in kamp- doch in gezins verband worden onderge bracht, waarbij vanzelfspre kend met bepaalde wenschen, zooals godsdienst, gezinssa menstelling e.d. rekening ge houden wordt. Ook is de leef tijdsgrens niet gelijk en voor Zwitserland bepaald op 6 tot 12 jaar. Gelegenheid tot op gave bestaat voor O.- en W- Soufcurg op het Gemeentehuis en voor Middelburg op het gem. bureau voor Sociale Za ken. Houtkaai 17, voor beide gemeenten op Donderdag 12 April 1945 van 911 uur. Het Bestuur van „Bethesda" te Vlissingen heeft bericht ontvangen, dat de pensionnairs welke naar Doetinchem waren geëvacueerd en in „de Ooy- man" werden verzorgd, allen gezond zijn en de oorlogshan delingen zonder schade hebben doorstaan. Voor het eerst na vijf jaar gaf de tooneelgroep „D.V.R.C." te Viissingen een uitvoering iri het gebouw Noordstraat. Voor een overvolle zaal werd een bont programma afgewerkt, bestaande uit een blijspel, een klucht ei. verder zang en mu ziek. Het publiek wist het ge- bodene zeer te waardeeren, zoodat D.V.R.C. op een ge slaagden avond kan terugzien. Door de drie samenwer kende vakcentrales te Vlissin gen is opgericht een Raad van Overleg, waarin zitting heb ben de heeren J. Post en J. van de Woestijne voor den Vlissingschen Bestuurders- bond; de heeren E. Andriessen P. Wanst voor het R. K. Werkliedenverbond en de hee ren J. Marijs en Joh. P. Vente- vogel voor den Christ. Bestu renbond. Voor het eerste jaar werd als voorzitter benoemd de heer J. Post, als vice-voor- zitter de heer E. Andriessen en secretaris-penningmeester de heer J. Marijs, Verkuyl Quakkelaarstraat 61. De Raad stelt zich o.m, ten doel zijn medewerking te ver leenen: bij de uitwerking van wetten, verordeningen enjof besluiten van openbare orga nen: b. bij de bevoegde plaatselij ke autoriteiten te requestree- ren; c. hij bevordert de gezamen lijke aanvvijzingingen van ver tegenwoordigers in die orga nen, waarin het gemeentebe stuur of andere organen verte genwoordigers van de plaatse lijke werknemersbeweging wen schen op te nemen d. het voeren van bespre kingen over plaatselijke alge- meene belangen met gemeen telijke en andere instanties. De leden der aangesloten' or ganisaties kunnen plaatselijk algemeene belangen via hun afdelingsbesturen bij den Raad van Overleg indienen. De reeds eerder door de 2 centrales ingestelde zgn, ,klachten"-commissie is thans ingeschakeld in den Raad van Overleg. Voor de tweede maal heb ben de Driehoekmeisjes een volksdansavond georganiseerd in het Gem. Militair Tehuis te Middelburg. Op dezen avond, die Vrijdag gehouden werd, hebben de militairen zich ze ker vermaakt, zoo niet met ..Community singing" of de, door de meisjes uitgevoerde demonstratie-dansen, dan toch zeker bij de verwoede pogin gen hunner kameraden om eveneens de sehoone kunst van het volksdansen te beoefenen. Binnen zeer afzienbaren tijd zal het „Schuttershof" te Middelburg weer hersteld en te gebruiken zgn. Reeds werd Zaterdag het ca fé-restaurant, opnieuw gestof feerd en aardig ingericht, weer gebruik genomen. Binnenkort komen" er nog eenige zalen vrij en binnen niet al te langen tijd zal ook de groote zaal weer hersteld zgn. Zaterdag werd te Mid delburg ter aarde besteld1 het stoffelijk omhulsel van wijlen, den heer A, Abrahamse Sz., in leven ouderling der Ned. Herv. kerk, secretaris-penningmees ter van het Burgerlijk Armbe stuur en Plaatselijk Bureau houder der L.C.O. te St. Lau rens. Namens de burgerlijke gemeente herdacht dc wnd. burgemeester, de heer P. Boon, den velen arbeid van den over ledene, in het bijzonder voor den landbouw. Wegens uitstedigheid van ds. Simoons sprak ouderling J. W. Davidse namens deii ker- keraad. Bijna 50 jaar diende ouder ling Abrahamse deze kerk,' BON VOOR PEULVRUCHTEN Voor het tijdvak van 1 t.m. 14 April geeft bon 110 alge meen recht op het koopen van 250 gram peulvruchten. eerst als diaken en daarna als ouderling. Spr. eindigde met het Onze Vader. De heer A. Janse dankte namens de familie voor de be langstelling. Bij de politie te Goes is aangifte gedaan van diefstal van twee rijwielen. Het blijkt, dat er nog altijd personen zijn, dié hun rijwiel onbeheerd bui ten laten staan. Zaterdagmiddag verga derde de Coop. Brandstoffen- vereeniging „Eensgezindheid" te Zoutelande i de school. Uit het jaarverslag van den secre taris bleek dat er na Juli geen kolen meer waren ontvangen. Gelukkig heeft de Duitsche be zetting een flinke hoeveelheid achtergelaten. De controle commissie bracht een gunstig" verslag uit. Tot bestuurslid werden her kozen de heeren P. Janse y K. Wouters, terwijl de heer H. Melis werd gekozen in de olaats van den heer J. Melis. Tot lid van de controle-com missie werd herkozen de heer A. Janse Czn. Als wnd. groepscomman dant der marechaussee te 'vloetinge is aangesteld de heer G. Breeman, wachtmees ter der marechaussee te Krui- ningen. In de Herv. Kerk te Krab- bendijke zijn collecten gehou den ten bate der zending en kerk. Zij brachten resp. op 77 en 84, met nog nage komen giften van 50 en 10. In de Ned. Herv. kerk te Baarland werden Zondagmid dag in hun ambt bevestigd D. Meeuwse als ouderling en A, L. Broere als diaken. Een dezer dagen werd te Riiluinl-Bath door twee perso nen. die langen tijd in verschil lende concentratiekampen doorgebracht hadden, een le zing gehouden. De samen komst, die wegens den grooten toeloop op het laatste oogen- blik verlegd moest worden naar de Ned. Herv. kerk, werd ge opend door den voorzitter van de Werkgroep voor Maatsch. Wederopbouw en Vernieuwing. De eerste spreker, een oud Rillander, schetste eerst het nat.-socialisme, vertelde eenige dingen uit de boeken van Rauschnig en gaf daarna een aantal indrukken over het on- menschelijke leven der con centratiekampen. De tweede spreker was een Pool, die zes iaren lang in Oraniënburg Sachsenhausen en andere kam pen had doorgebracht. De opbrengst van de2en avond, ruim f 400, was be stemd voor „Zuid helpt Noord". Te Killand-Bath werd bij de collecte „Zuid helpt Noord" langs de huizen bijna f 11.000 opgehaald, door een schilde rijententoonstelling en -verlo ting f 800, een lezing bracht 400 op, terwijl de militairen 140 inzamelden. Zoo werd in het geteisterde Rilland-Bath meer dan 12.000 bijeenge bracht. DIPHTHERIE DREIGT. Van 9 April af wordt ook in Vlissingen op last van de over heid verplicht ingeënt tegen diphtherie. Volgens de voor schriften kan alleen een ver plichting opgelegd worden tot het 13e jaar, maar het is drin gend noodzakelijk veel uitge breider in te enten. Er blijken nl. zeer veel gevallen te zijn bij «nenschen tot 30 jaar en soms ook bij ouderen. Boven dien zgn deze volwassenen er vaak veel zieker door dan de kinderen. Daarom moet drin gend aangeraden worden minstens in te enten tot en met het 25ste jaar, maar ook iets oudere menschen zijn weL korti. De entstof die beschik- b ar is o-esteld verlangt twee inspuitingen, de tweede volgt 4 weiten na de eerste. Men schen, die reeds eerder tegen diphtherie zijn ingeënt, krijgen slechts één inspuiting. De vorige inentingen hebben on geveer twee jaar werkings duur. Alleen, die in 1943 wer den ingeënt moeten dus nu hun eenmalige herhalings-in- spuiting. krijgen. Ook dit is tot en met het 13e jaar ver plicht en voor de ouderen dringend gewenscht. Dit alles geldt niet alleen voor de inge schrevenen van Vlissingen, maar ook voor diegenen die tijdelijk in Vlissingen verblij ven. Allen die ingeënt worden moeten hun stamkaart mede brengen. Op de distributie stamkaart zal, voor de latere controle, een stempel worden - Toebracht. Tot nu toe heeft de diphthe rie in Vlissingen een minder grooten omvang aangenomen dan in sommige andere ge meenten. Laten allen medewer ken om deze gunstige omstan digheid naar i ns beste kunnen zoo te behouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1